AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM OKTÓBER 3. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A Telefon: Megjelenik havonta Ára: 2100 Ft TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályok 234/2008. (IX. 23.) Korm. r. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról /2008. (IX. 23.) Korm. r. térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról /2008. (IX. 11.) EüM r. a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM. rendelet módosításáról /2008. (IX. 16.) EüM r. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról /2008. (IX. 23.) EüM r. az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról /2008. (EüK. 17.) EüM tájékoztató a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvet tartalmazó 8005/2002. (EüK. 10.) EüM tájékoztató módosításáról Közlemények az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye a gyógyászati ellátások nyújtására társadalombiztosítási támogatással jogosult szolgáltatók jegyzékérõl az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl OEP utasítások 24/2008. (Eb. K. 9.) számú OEP utasítás a számla, illetve a számlával egy tekintet alá esõ más okirat adására kötelezettekkel kötendõ szerzõdések elõkészítésének, megkötésének, nyilvántartásának és teljesítésük figyelemmel kísérésének rendjérõl /2008. (Eb. K. 9.) számú OEP utasítás a kötelezettségvállalási, a kifizetés szakmai elrendelésére vonatkozó, az utalványozási, az ellenjegyzési jogkörökrõl és az érvényesítésrõl, valamint a szakmai teljesítésigazolásról /2008. (Eb. K. 9.) számú OEP utasítás a leltározási, a leltárkészítési és a leltározási folyamattal összefüggõ vagyonkezelési feladatok szabályozásáról szóló 28/2006. (Eb. K. 10.) számú OEP utasítás módosításáról OEP közlemények a törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának eljárása során az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által augusztus hónap folyamán meghozott határozatairól gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának megállapításáról elveszett ellenõri igazolványról Társadalombiztosítási Szakmai Klub indítása

2 538 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám Jogszabályok A Kormány 234/2008. (IX. 23.) Korm. rendelete a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. -ának (2) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörben eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11/D. -a (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A biztosított az Ebtv a (1) bekezdésének b) c) pontjai szerinti méltányossági kérelmét a lakóhelye szerint illetékes MEP-nél, az e (3) bekezdés szerinti esetben pedig az OEP-nél nyújthatja be. (2) Az R. 11/D. -a (2) bekezdésének bevezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított személyes adatait, TAJ számát, és a (3) bekezdés a) pontjában foglalt eset kivételével a kérelemhez mellékelni kell: (3) Az R. 11/D. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (3) (4) bekezdése számozása (4) (5) bekezdésre változik: (3) A külön jogszabály szerinti indikáción túli gyógyszerrendelés szabályai alapján rendelt, illetve a fekvõbeteg-ellátás során alkalmazott gyógyszer méltányossági kérelméhez a) abban az esetben, ha az adott aa) járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszer valamely forgalomba hozatalra engedélyezett indikációban társadalombiztosítási támogatásban a külön jogszabály szerinti érték nélküli támogatási kategória kivételével normatív jogcímen részesül, ab) fekvõbeteg-ellátás keretében alkalmazható gyógyszer valamennyi forgalomba hozatalra engedélyezett indikációjában a finanszírozásba befogadásra került, a (2) bekezdéstõl eltérõen kizárólag a külön jogszabály szerinti, az indikáción túli gyógyszerrendelés iránti kérelmet az ott meghatározott mellékletek kivételével, az OGYI által kiadott engedélyt, valamint az aa) pont szerinti esetben a rendelésre jogosult orvos által kiállított vényt, b) az a) pont alá nem tartozó gyógyszer esetén a (2) bekezdésben a fekvõbeteg-ellátás során alkalmazható gyógyszer esetében a (2) bekezdés d) pontja kivételével foglaltakat kell mellékelni. (4) Az R. 11/D. -ának e (2) bekezdésével átszámozott (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) Amennyiben a benyújtott kérelem nem tartalmazza a (2) és (3) bekezdésben elõírtakat, akkor a MEP, illetve indikáción túli gyógyszerrendelés esetén az OEP a 11/B. (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el. (5) Az R. 11/D. -a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A (3) bekezdés a) pontja szerinti kérelmet az OEP 8 munkanapon belül, az indikáción túli gyógyszerrendelésnek az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet szerint sürgõs szükséggé történt minõsítése esetén pedig soron kívül bírálja el. 2. Az R. 11/E. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A 11/D. (2) bekezdése és a (3) bekezdés b) pontja szerinti kérelem elbírálása során vizsgálni kell a betegség súlyosságát, az orvos szakmai indokolást, az alkalmazott és a kérelmezett kezelések, ellátások költségét és hatékonyságát, továbbá a biztosított jövedelmi helyzetét. Az OEP-nél mûködõ tanácsadó testület a kérelmet szakmailag véleményezi. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet a) 6/A. számú melléklete kitöltési útmutatójának 10. pontja a következõ szövegrésszel egészül ki: [10. Térítési kategória] M = magyar biztosítás alapján méltányosságból átvállalt térítés ellenében végzett ellátás b) 14. számú melléklete kitöltési útmutatójának 4. pontja a következõ szövegrésszel egészül ki: [4. Térítési kategória] M = magyar biztosítás alapján méltányosságból átvállalt térítés ellenében végzett ellátás c) 14. számú melléklete kitöltési útmutatójának 27. pontjában a Beavatkozás típusa (T) kódjegyzék a következõ új kóddal egészül ki: [Beavatkozás típusa (T)] B. OGYI engedély alapján indikáción túli gyógyszer alkalmazásával történt beavatkozás (3) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ 15. napon hatályát veszti. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

3 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 539 A Kormány 235/2008. (IX. 23.) Korm. rendelete térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. -a (2) bekezdésének o) pontjában, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény 61. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. -ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (8) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó és a 2. számú mellékletben nem szereplõ egészségügyi szolgáltatások térítési díját az egészségügyi szolgáltató az 1. rendelkezéseinek figyelembevételével állapítja meg azzal, hogy a biztosított járványügyi érdekbõl nem kötelezõ jelleggel történõ immunizálásáért magasabb összegû térítési díj nem állapítható meg annál, mint amit a biztosítottnak a védõoltás oltóanyagáért egyébként térítési díjként meg kell fizetnie. 2. A Korm. rendelet 2. -a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki: (10) Az anyatejet adományozó nõk térítésmentesen vehetik igénybe az anyatej adományozás feltételeként, külön jogszabályban meghatározott, járványügyi érdekbõl kötelezõen végzendõ szûrõvizsgálatokat. 3. A Korm. rendelet 2. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul. 4. (1) E rendelet október 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök Melléklet a 235/2008. (IX. 23.) Korm. rendelethez A Korm. rendelet 2. melléklete az alábbi 14. ponttal egészül ki: 14. Az a mellkas-szûrõvizsgálat (tüdõszûrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által külön jogszabály szerint kötelezõen elrendelt szûrõvizsgálat keretében, vagy nem a külön jogszabály szerinti korhoz kötött szûrõvizsgálat keretében kerül sor. A mellkasszûrõvizsgálat közfinanszírozásban érvényesíthetõ díja Az egészségügyi miniszter 34/2008. (IX. 11.) EüM rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (3) bekezdés b) pontjában, valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) és b) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva az 1. és 2. tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következõket rendelem: 1. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

4 540 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám (9) E szerinti kérelem egy gyógyászati segédeszközre vonatkozik, kivéve a méret- és színváltozatot, valamint a 7. számú mellékletben foglalt eszközöket. A 7. számú mellékletben foglalt 1/b., 5., 6., 7. és 8. sorszámú csoportba sorolt gyógyászati segédeszközök esetén a kérelem az adott sorszámú csoportba tartozó valamennyi gyógyászati segédeszközre és azok tartozékaira vonatkozik. A 7. számú mellékletben foglalt 1/a., 2., 3., 4., 9., 10., 11., 12., 13. és 14. sorszámú csoportokba sorolt gyógyászati segédeszközök esetén egy kérelem egy gyógyászati segédeszközre és annak tartozékára vonatkozik. 2. Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 3. Az R. 12. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. 4. (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) E rendelet 3. -a, valamint 2. melléklete a rendelet kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. (3) A (2) bekezdés szerinti idõpontot megelõzõen közgyógyellátás jogcímen felírt, de ki nem váltott gyógyászati segédeszköz tekintetében a beteg kérésére a (2) bekezdés szerinti idõpontot megelõzõ napon hatályban lévõ rendelkezéseket kell alkalmazni. Errõl a lehetõségrõl a gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatója köteles a beteget elõzetesen tájékoztatni. (4) Az R. 2. (9) bekezdésének e rendelet 1. -ával megállapított rendelkezését, valamint az R. 7. számú mellékletének e rendelet 1. mellékletével megállapított rendelkezését az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. (5) E rendelet a, e (1) (2) és (5) bekezdése, valamint e rendelet 1. és 2. melléklete az e rendelet hatálybalépését követõ 9. napon hatályát veszti. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter 1. melléklet a 34/2008. (IX. 11.) EüM rendelethez 7. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez 1-es sorszámú csoport Egy kérelemben beadható eszközök és azok tartozékai Sérvtapaszok, övek és sérvkötõk 1/a Normál Adaptálható Egyoldali Kétoldali Here v. combsérvkötõ Haskötõ tartozékok 1/b Méretes Méretes hasfalsérvkötõ Egyedi méretvétel alapján készített Méretes Haskötõ tartozékok 2-es sorszámú csoport Egyszer használatos fecskendõk Egyszer használatos fecskendõtûk

5 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY as sorszámú csoport Vércukorszintmérõk Tesztcsíkok 4-es sorszámú csoport Fekvõ helyzetû húzásra alkalmas eszköz Álló helyzetû húzásra alkalmas eszköz Tartozékok és kiegészítõk Kiegészítõk álló helyzetû húzásra alkalmas eszközhöz 5-ös sorszámú csoport Egyedi méretvétel alapján készített lábortézisek Diabeteses, neuropathias lábra, krónikus talpi fekély esetén Erõsen deformált lábra, jelentõs pes excavatus, pes adductus, a láb nagyfokú varus, valgus állása esetén Egyedi méretvétel alapján készített merev betétek Egyedi méretvétel alapján készített félmerev betétek Egyedi méretvétel alapján készített variálható betétek Egyedi méretvétel alapján készített Egyedi méretvétel alapján készített Medenceöves négykörsines készülék Tartozékok 6-os sorszámú csoport FELSÕ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI Kampók és rendeltetési szerszámok Megjegyzés: az alaptermék tartozék nélkül is funkcionál, nem nélkülözhetetlen tartozék. 7-es sorszámú csoport ALSÓ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI Tartozékok 8-as sorszámú csoport ORTOPÉD CIPÕK ÉS TARTOZÉKAIK Tartozékok ortopéd cipõkhöz Megjegyzés: az alaptermék tartozék nélkül nem funkcionál, a tartozék az alaptermékhez nélkülözhetetlen. 9-es sorszámú csoport Irrigáló készletek Tartozék irrigáló készletekhez 10-es sorszámú csoport Testen viselt, nyitott végû vizeletgyûjtõ zacskók Függesztõ- és rögzítõ eszközök vizeletgyûjtõkhöz 11-es sorszámú csoport Testen való viselésre szánt vizeletfelszívó segédeszközök Függesztõ- és rögzítõ eszközök vizelet- és székletfelszívó segédeszközökhöz Megjegyzés: az alaptermék tartozék nélkül is funkcionál, nem nélkülözhetetlen tartozék.

6 542 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám 12-es sorszámú csoport KEREKES SZÉKEK Elemek/akkumulátorok és elemek/akkumulátor töltõk Módosított alkatrészek felára Módosított alkatrészek felára Módosított alkatrészek felára 13-as sorszámú csoport Mûgége Tartozékok mûgégéhez 14-es sorszámú csoport Fülben viselt hallásjavító készülék Fül mögött viselt hallásjavító készülék Szemüvegszárba épített légvezetéses hallásjavító készülék Testen viselt dobozos hallásjavító készülék Szemüvegszárba épített és egyéb csontvezetéses hallásjavító készülék Hallásjavító készülékek kiegészítõi (egyéni fülillesztékek hallásjavító készülékekhez és a hallójárat védelméhez) Hallásjavító készülékek energiaforrásai és ezek tartozékai Hallásjavító készülékek tartozékai és a hallásjavítás egyéb eszközei 2. melléklet a 34/2008. (IX. 11.) EüM rendelethez 1. Az R. 12. számú mellékletében a Otto Bock Start Plus Otto Bock Start Intro szöveg lép. 2. Az R. 12. számú mellékletében a Otto Bock Start Basic Otto Bock Trend 2000 szöveg lép.

7 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY Az R. 12. számú mellékletében a Otto Bock-Evantgarde Otto Bock A200 szöveg lép. 4. Az R. 12. számú mellékletében a Kerék hátrahelyezõ adapter Otto Bock Start Plus kerekesszékhez Kerék hátrahelyezõ adapter Otto Bock Start Intro kerekesszékhez szöveg lép. 5. Az R. 12. számú melléklete a Tielle 7x9cm Askina ThinSite 10 x 10 cm 6. Az R. 12. számú melléklete a Mepilex Border EM 17,5 x 17,5 cm Askina ThinSite 15 x 15 cm

8 544 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám 7. Az R. 12. számú melléklete a Suprasorb P öntapadó 7,5 x 7,5 cm Askina Transorbent 5x7cm 8. Az R. 12. számú melléklete a Mepilex 12,5 x 12,5 cm PermaFoam 10 x 10 cm Askina Transorbent 10 x 10 cm 9. Az R. 12. számú melléklete a Mepilex 17,5 x 17,5 cm PermaFoam Comfort öntapadó 20 x 20 cm Askina Transorbent 15 x 15 cm Askina Transorbent Sacrum 18 x 20 cm Askina Transorbent 20 x 20 cm 10. Az R. 12. számú melléklete a Kliniderm Hydro Border 10 x 10 cm

9 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY Askina Hydro 10 x 10 cm 11. Az R. 12. számú melléklete a Kliniderm Hydro Standard 15 x 15 cm Askina Hydro 15 x 15 cm 12. Az R. 12. számú melléklete a Kliniderm Hydro Standard 20 x 20 cm Askina Hydro 20 x 20 cm 13. Az R. 12. számú melléklete a Hydrosorb 5 x 7,5 cm Elasto-Gél 10 x 10 x 0,3 cm 14. Az R. 12. számú melléklete a Cloud up-02

10 546 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám Ultrasonic 15. Az R. 12. számú melléklete a F Voyage 16. Az R. 12. számú melléklete a Omron NE-C Porta-neb lite 17. Az R. 12. számú melléklete a Elastomed AG combtõig érõ harisnya (méretes) Doktus AG combtõig érõ harisnya (méretes) 18. Az R. 12. számú melléklete a Elastomed Stretch AG combtõig érõ harisnya (méretes)

11 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY Maxis Micro AG combtõig érõ harsinya (méretes) Venesso-Soft Lycra AG combtõig érõ harisnya (méretes) Venex Dur Micro Light AG combtõig érõ harisnya (méretes) 19. Az R. 12. számú melléklete a Elastobar Komfort AF combközépig érõ harisnya (standard) Venosan AF combközépig érõ harisnya (méretes) 20. Az R. 12. számú melléklete a Doktus Dur AG combtõig érõ harisnya (standard) Elastobar Komfort AG combtõig érõ harisnya (standard) 21. Az R. 12. számú melléklete a Corposano KS-1/A Tensol ME Hansaton Sanus Noiser (MM2, MM3, MM4)

12 548 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám 22. Az R. 12. számú melléklete a E 51 Glisson-féle függesztõ készülék E 52 Glisson-féle függesztõ készülék kartartóval 23. Az R. 12. számú melléklete a Sala-Med Fortuna medenceszorító öv (Medica Humana) 24. Az R. 12. számú melléklete a RB Fortuna Schanz gallér (Medica Humana) 25. Az R. 12. számú melléklete a Sigvaris Patelfix Fortuna Neoprén térdortézis csuklópánttal (Medica Humana)

13 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY Az R. 12. számú melléklete a J-42/M (felnõtt) Coxaflex 27. Az R. 12. számú melléklete a Tena Flex Plus S (1190 ml) Vlesi Slip compact S (1094 ml) 28. Az R. 12. számú melléklete a Tena Flex Super S (1870 ml) Vlesi Slip compact plus S (1726 ml) 29. Az R. 12. számú melléklete a Pharmico M Day + (2050 ml) Vlesi Slip compact M (1419 ml)

14 550 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám 30. Az R. 12. számú melléklete a Seni Standard Plus Medium (2650 ml) Vlesi Slip compact Plus M (2343 ml) 31. Az R. 12. számú melléklete a Riboslip Large L (1528 ml) Vlesi Slip compact L (1773 ml) 32. Az R. 12. számú melléklete a Tena Flex Super XL (3190 ml) Vlesi Slip compact plus L (2639 ml) 33. Az R. 12. számú melléklete a M 4372 R Evolution könyökmankó fekete

15 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY Az R. 12. számú melléklete a RS 04, állítható RM-006 Rehab (önindítós), robbanómotoros 35. Az R. 12. számú melléklete a EL-GO, elektromos Berko JO 20, elektromos 36. Az R. 12. számú melléklete a Buggi Prim, bolygó kerékkel Reha Tom1, bolygó kerékkel Reha Tom3, bolygó kerékkel 37. Az R. 12. számú melléklete a Otto Bock Trend 2000 e melléklet 2. pontjával megállapított B-4215 aktív Avantgarde Otto Bock

16 552 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám 38. Az R. 12. számú melléklete a Mak 4 két légkamrás antidecubitus ülõpárna Relax Gelcell kétlégkamrás ülõpárna 39. Az R. 12. számú melléklete a Widex Senso CIC ReSound RP Az R. 12. számú melléklete a Widex Senso Díva SD-CIC Victofon Innova CIC 41. Az R. 12. számú melléklete a Phonak Aero 11 CIC Semina Semo VDD

17 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY Az R. 12. számú melléklete a Siemens Intuis CIC DigiSound Siemens Artis 2 CIC 43. Az R. 12. számú melléklete a Widex Senso Díva SD-XM Phonak extra Az R. 12. számú melléklete a Oticon Ergo Concha Bernafon AF 310 ITC 45. Az R. 12. számú melléklete a Victofon V5 PRO 1M concha Siemens Infinity Pro CT

18 554 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám 46. Az R. 12. számú melléklete a ReSound RP Siemens Intuis IT Siemens Intuis CT 47. Az R. 12. számú melléklete a Siemens Cielo 2 IT Victofon Innova ITE 48. Az R. 12. számú melléklete a Oticon Digi Life COM Compact Phonak UNA M AZ 49. Az R. 12. számú melléklete a Widex Senso P Bernafon Smile 100 BTE

19 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY Az R. 12. számú melléklete a Canta 770D Victofon ION Phonak Eleva 211 daz 51. Az R. 12. számú melléklete a Starkey Axent MM Supra VDD Siemens Prisma BTE 52. Az R. 12. számú melléklete a Siemens Intuis S Dir ReSound RP Az R. 12. számú melléklete a Phonak Claro 211 DAZ

20 556 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám Siemens Signia BTE Siemens Signia S Siemens Cielo 2 P 54. Az R. 12. számú melléklete a Siemens Cielo 2 P Life Victofon Innova BTE Phonak extra 311 AZ 55. Az R. 12. számú melléklete a Siemens Phoenix Siemens Artis 2 SP Siemens Cielo 2 SP 56. Az R. 12. számú mellékletében a) a Allevyn Cavity 10 cm átm. szövegrész, b) a Omiderm M 18 x 10 cm szövegrész,

21 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 557 c) a Elasto-Gél, lábujj tapasz szövegrész, d) a Intal spinhaler szövegrész, e) a Autoject 2 szövegrész, f) a E 54 gerinchúzó készülék (Czagány szerint) E 51/A tartozék E 51-hez E 52/A tartozék E 52-höz szövegrész, g) a E 54/A tartozék E 54-hez szövegrész, h) a Orfit radialis bénuláskezelõ szövegrész, i) a Joy Revlon-Adolfo Chic Revlon-Adolfo szövegrész, j) a Tempo Revlon-Adolfo Alexandra Revlon-Adolfo

22 558 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám Cameo Revlon-Adolfo Horizont Revlon-Adolfo Petite Caroline Revlon-Adolfo szövegrész, k) a Comfeel védõkrém, 60 g szövegrész, l) a Nelaton Norta Latex gyermek ballon katéter, 5 ml, 8 Ch szövegrész, m) a B-732 felnõtt (slip) L Gerontex Slip XS-S felnõtt B-730 M felnõtt szövegrész, n) a Gerontex Slip Gyb/5 (520 ml) nadrágpelenka szövegrész, o) a Buggi Prim, fix kerékkel szövegrész, p) a Everest-Jennings, Meyra szövegrész, q) a Elektra-2000 szövegrész,

23 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 559 r) a Revolution Sph. +/ 8.00 D felett szövegrész, s) a Durasoft D3 Sph. +/ 8.00 D felett Durasoft 3 LiteTint Sph +/ 8.00 D Hydrofit 55 Sph. +/ D Omniflex Sph. +/ D Proclear Sph. +/ D RE 55 Sph. +/ D szövegrész, t) a Varta V40 Ni.MH Varta 9 V-os MedEl implantátumhoz szövegrész, u) a Widex akkumulátor töltõ szövegrész, v) a Rayovac 5 szövegrész, w) a Widex légvezetéses hallgató (2) szövegrész, valamint x) a Widex zsinór szövegrész hatályát veszti.

24 560 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám Az egészségügyi miniszter 35/2008. (IX. 16.) EüM rendelete az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. -a (3) bekezdésének d), valamint a (4) bekezdésének k), l) és m) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. b) pontja szerinti feladatkörömben eljárva az 1. (4) és (8) bekezdésének tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. (1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. (2) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. (3) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul. (4) Az R. 8. számú melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul. (5) Az R. 9. számú melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul. (6) Az R. 14. számú melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul. (7) Az R. 15. számú melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul. (8) Az R. 16. számú mellékletének helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 2. (1) E rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) E rendelet 1. -ának (1) (7) bekezdése október 1-jén lép hatályba. (3) Az R. 16. számú mellékletének e rendelet 8. mellékletével megállapított rendelkezését a augusztus 31-ét követõen esedékes kifizetésektõl kell alkalmazni. (4) Az R. 8. számú mellékletének e rendelet 4. mellékletével megállapított rendelkezését a novemberi kifizetésektõl kell alkalmazni. (5) E rendelet december 1-jén hatályát veszti. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter 1. melléklet a 35/2008. (IX. 16.) EüM rendelethez 1. Az R. 2. melléklete a Detoxikáló, abstineáló, abstinentia fenntartó kezelés Suboxone leszoktató kezelés Suboxone fenntartó kezelés 461 szövegrésszel egészül ki. 2. Az R. 2. mellékletének 21. pontja a 0162 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 01A6 Állami Egészségügyi Központ, Budapest szövegrésszel egészül ki.

25 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY Az R. 2. mellékletének 22. pontja a 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest 01A6 Állami Egészségügyi Központ, Budapest szövegrésszel egészül ki. 4. Az R. 2. mellékletének 23. és 24. pontja a 0154 Országos Onkológiai Intézet 01A6 Állami Egészségügyi Központ, Budapest szövegrésszel egészül ki. 5. Az R. 2. mellékletének 25. pontja a 0163 Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet 01A6 Állami Egészségügyi Központ, Budapest szövegrésszel egészül ki. 6. Az R. 2. mellékletének 24. pontjában a 0116 Fõv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórháza, Budapest 0116 Fõv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ, Budapest szövegrész lép. 7. Az R. 2. mellékletének 27. és 28. pontjában a 0116 Fõv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórháza, Budapest (I. Belgyógyászat- Kardiológia) 0116 Fõv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ, Budapest (I. Belgyógyászat-Kardiológia) szövegrész lép. 8. Az R. 2. mellékletének 4., 36. és 37. pontjában a 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar) 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest szövegrész lép.

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről hatályos: 2015.02.03 - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 177 376. OLDAL 2012. január 16. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Tartalom: hatályos: 2011.12.29 1997. évi LXXXIII. törvény kiterjed a a gyógyászati segédeszközt

Részletesebben

_. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

_. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,~' _. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 30., hétfő Tartalomjegyzék 159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról

Részletesebben

A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 2758 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 26. szám A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám MAGYAR KÖZLÖNY 11. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 29., szerda Tartalomjegyzék 13/2014. (I. 29.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeletek Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról 798

Részletesebben

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás Az egészségügyi miniszter 14/2007. (III. 14.) EüM rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYAR KÖZLÖNY 191. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 19., kedd Tartalomjegyzék 434/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

T/1668. számú törvényjavaslat. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1668. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Budapest, 2010. november 2010. évi.

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 5033 5480. OLDAL 2012. július 5. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek-

Részletesebben

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: 2013.04.01. Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd 2013.04.01. Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. szám 2011. augusztus 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

. törvény. egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról . törvény egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 272. OLDAL 2011. január 21. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 4095 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13099. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. november

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 1097 1160. OLDAL 2011. február 28. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 965 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről 1

Részletesebben

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám MAGYAR KÖZLÖNY 205. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 10., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi CCVII. törvény Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról 84230

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19.

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19. T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE 2007. március 19. I. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtása I.1. A törvényi felhatalmazás alapján

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról hatályos: 2013.12.24 - Módosított rendeletek: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató. fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási

Részletesebben