AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM OKTÓBER 3. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A Telefon: Megjelenik havonta Ára: 2100 Ft TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályok 234/2008. (IX. 23.) Korm. r. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról /2008. (IX. 23.) Korm. r. térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról /2008. (IX. 11.) EüM r. a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM. rendelet módosításáról /2008. (IX. 16.) EüM r. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról /2008. (IX. 23.) EüM r. az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról /2008. (EüK. 17.) EüM tájékoztató a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvet tartalmazó 8005/2002. (EüK. 10.) EüM tájékoztató módosításáról Közlemények az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye a gyógyászati ellátások nyújtására társadalombiztosítási támogatással jogosult szolgáltatók jegyzékérõl az Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által teljesített kifizetésekrõl OEP utasítások 24/2008. (Eb. K. 9.) számú OEP utasítás a számla, illetve a számlával egy tekintet alá esõ más okirat adására kötelezettekkel kötendõ szerzõdések elõkészítésének, megkötésének, nyilvántartásának és teljesítésük figyelemmel kísérésének rendjérõl /2008. (Eb. K. 9.) számú OEP utasítás a kötelezettségvállalási, a kifizetés szakmai elrendelésére vonatkozó, az utalványozási, az ellenjegyzési jogkörökrõl és az érvényesítésrõl, valamint a szakmai teljesítésigazolásról /2008. (Eb. K. 9.) számú OEP utasítás a leltározási, a leltárkészítési és a leltározási folyamattal összefüggõ vagyonkezelési feladatok szabályozásáról szóló 28/2006. (Eb. K. 10.) számú OEP utasítás módosításáról OEP közlemények a törzskönyvezett gyógyszerek és különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának eljárása során az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által augusztus hónap folyamán meghozott határozatairól gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának megállapításáról elveszett ellenõri igazolványról Társadalombiztosítási Szakmai Klub indítása

2 538 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám Jogszabályok A Kormány 234/2008. (IX. 23.) Korm. rendelete a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. -ának (2) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörben eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11/D. -a (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A biztosított az Ebtv a (1) bekezdésének b) c) pontjai szerinti méltányossági kérelmét a lakóhelye szerint illetékes MEP-nél, az e (3) bekezdés szerinti esetben pedig az OEP-nél nyújthatja be. (2) Az R. 11/D. -a (2) bekezdésének bevezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított személyes adatait, TAJ számát, és a (3) bekezdés a) pontjában foglalt eset kivételével a kérelemhez mellékelni kell: (3) Az R. 11/D. -a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (3) (4) bekezdése számozása (4) (5) bekezdésre változik: (3) A külön jogszabály szerinti indikáción túli gyógyszerrendelés szabályai alapján rendelt, illetve a fekvõbeteg-ellátás során alkalmazott gyógyszer méltányossági kérelméhez a) abban az esetben, ha az adott aa) járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszer valamely forgalomba hozatalra engedélyezett indikációban társadalombiztosítási támogatásban a külön jogszabály szerinti érték nélküli támogatási kategória kivételével normatív jogcímen részesül, ab) fekvõbeteg-ellátás keretében alkalmazható gyógyszer valamennyi forgalomba hozatalra engedélyezett indikációjában a finanszírozásba befogadásra került, a (2) bekezdéstõl eltérõen kizárólag a külön jogszabály szerinti, az indikáción túli gyógyszerrendelés iránti kérelmet az ott meghatározott mellékletek kivételével, az OGYI által kiadott engedélyt, valamint az aa) pont szerinti esetben a rendelésre jogosult orvos által kiállított vényt, b) az a) pont alá nem tartozó gyógyszer esetén a (2) bekezdésben a fekvõbeteg-ellátás során alkalmazható gyógyszer esetében a (2) bekezdés d) pontja kivételével foglaltakat kell mellékelni. (4) Az R. 11/D. -ának e (2) bekezdésével átszámozott (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) Amennyiben a benyújtott kérelem nem tartalmazza a (2) és (3) bekezdésben elõírtakat, akkor a MEP, illetve indikáción túli gyógyszerrendelés esetén az OEP a 11/B. (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el. (5) Az R. 11/D. -a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A (3) bekezdés a) pontja szerinti kérelmet az OEP 8 munkanapon belül, az indikáción túli gyógyszerrendelésnek az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet szerint sürgõs szükséggé történt minõsítése esetén pedig soron kívül bírálja el. 2. Az R. 11/E. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A 11/D. (2) bekezdése és a (3) bekezdés b) pontja szerinti kérelem elbírálása során vizsgálni kell a betegség súlyosságát, az orvos szakmai indokolást, az alkalmazott és a kérelmezett kezelések, ellátások költségét és hatékonyságát, továbbá a biztosított jövedelmi helyzetét. Az OEP-nél mûködõ tanácsadó testület a kérelmet szakmailag véleményezi. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet a) 6/A. számú melléklete kitöltési útmutatójának 10. pontja a következõ szövegrésszel egészül ki: [10. Térítési kategória] M = magyar biztosítás alapján méltányosságból átvállalt térítés ellenében végzett ellátás b) 14. számú melléklete kitöltési útmutatójának 4. pontja a következõ szövegrésszel egészül ki: [4. Térítési kategória] M = magyar biztosítás alapján méltányosságból átvállalt térítés ellenében végzett ellátás c) 14. számú melléklete kitöltési útmutatójának 27. pontjában a Beavatkozás típusa (T) kódjegyzék a következõ új kóddal egészül ki: [Beavatkozás típusa (T)] B. OGYI engedély alapján indikáción túli gyógyszer alkalmazásával történt beavatkozás (3) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ 15. napon hatályát veszti. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

3 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 539 A Kormány 235/2008. (IX. 23.) Korm. rendelete térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. -a (2) bekezdésének o) pontjában, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai évi költségvetésérõl szóló évi CLIII. törvény 61. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. A térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. -ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (8) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó és a 2. számú mellékletben nem szereplõ egészségügyi szolgáltatások térítési díját az egészségügyi szolgáltató az 1. rendelkezéseinek figyelembevételével állapítja meg azzal, hogy a biztosított járványügyi érdekbõl nem kötelezõ jelleggel történõ immunizálásáért magasabb összegû térítési díj nem állapítható meg annál, mint amit a biztosítottnak a védõoltás oltóanyagáért egyébként térítési díjként meg kell fizetnie. 2. A Korm. rendelet 2. -a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki: (10) Az anyatejet adományozó nõk térítésmentesen vehetik igénybe az anyatej adományozás feltételeként, külön jogszabályban meghatározott, járványügyi érdekbõl kötelezõen végzendõ szûrõvizsgálatokat. 3. A Korm. rendelet 2. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul. 4. (1) E rendelet október 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök Melléklet a 235/2008. (IX. 23.) Korm. rendelethez A Korm. rendelet 2. melléklete az alábbi 14. ponttal egészül ki: 14. Az a mellkas-szûrõvizsgálat (tüdõszûrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által külön jogszabály szerint kötelezõen elrendelt szûrõvizsgálat keretében, vagy nem a külön jogszabály szerinti korhoz kötött szûrõvizsgálat keretében kerül sor. A mellkasszûrõvizsgálat közfinanszírozásban érvényesíthetõ díja Az egészségügyi miniszter 34/2008. (IX. 11.) EüM rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (3) bekezdés b) pontjában, valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. (3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) és b) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva az 1. és 2. tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következõket rendelem: 1. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

4 540 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám (9) E szerinti kérelem egy gyógyászati segédeszközre vonatkozik, kivéve a méret- és színváltozatot, valamint a 7. számú mellékletben foglalt eszközöket. A 7. számú mellékletben foglalt 1/b., 5., 6., 7. és 8. sorszámú csoportba sorolt gyógyászati segédeszközök esetén a kérelem az adott sorszámú csoportba tartozó valamennyi gyógyászati segédeszközre és azok tartozékaira vonatkozik. A 7. számú mellékletben foglalt 1/a., 2., 3., 4., 9., 10., 11., 12., 13. és 14. sorszámú csoportokba sorolt gyógyászati segédeszközök esetén egy kérelem egy gyógyászati segédeszközre és annak tartozékára vonatkozik. 2. Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 3. Az R. 12. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. 4. (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) E rendelet 3. -a, valamint 2. melléklete a rendelet kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. (3) A (2) bekezdés szerinti idõpontot megelõzõen közgyógyellátás jogcímen felírt, de ki nem váltott gyógyászati segédeszköz tekintetében a beteg kérésére a (2) bekezdés szerinti idõpontot megelõzõ napon hatályban lévõ rendelkezéseket kell alkalmazni. Errõl a lehetõségrõl a gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatója köteles a beteget elõzetesen tájékoztatni. (4) Az R. 2. (9) bekezdésének e rendelet 1. -ával megállapított rendelkezését, valamint az R. 7. számú mellékletének e rendelet 1. mellékletével megállapított rendelkezését az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. (5) E rendelet a, e (1) (2) és (5) bekezdése, valamint e rendelet 1. és 2. melléklete az e rendelet hatálybalépését követõ 9. napon hatályát veszti. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter 1. melléklet a 34/2008. (IX. 11.) EüM rendelethez 7. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez 1-es sorszámú csoport Egy kérelemben beadható eszközök és azok tartozékai Sérvtapaszok, övek és sérvkötõk 1/a Normál Adaptálható Egyoldali Kétoldali Here v. combsérvkötõ Haskötõ tartozékok 1/b Méretes Méretes hasfalsérvkötõ Egyedi méretvétel alapján készített Méretes Haskötõ tartozékok 2-es sorszámú csoport Egyszer használatos fecskendõk Egyszer használatos fecskendõtûk

5 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY as sorszámú csoport Vércukorszintmérõk Tesztcsíkok 4-es sorszámú csoport Fekvõ helyzetû húzásra alkalmas eszköz Álló helyzetû húzásra alkalmas eszköz Tartozékok és kiegészítõk Kiegészítõk álló helyzetû húzásra alkalmas eszközhöz 5-ös sorszámú csoport Egyedi méretvétel alapján készített lábortézisek Diabeteses, neuropathias lábra, krónikus talpi fekély esetén Erõsen deformált lábra, jelentõs pes excavatus, pes adductus, a láb nagyfokú varus, valgus állása esetén Egyedi méretvétel alapján készített merev betétek Egyedi méretvétel alapján készített félmerev betétek Egyedi méretvétel alapján készített variálható betétek Egyedi méretvétel alapján készített Egyedi méretvétel alapján készített Medenceöves négykörsines készülék Tartozékok 6-os sorszámú csoport FELSÕ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI Kampók és rendeltetési szerszámok Megjegyzés: az alaptermék tartozék nélkül is funkcionál, nem nélkülözhetetlen tartozék. 7-es sorszámú csoport ALSÓ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI Tartozékok 8-as sorszámú csoport ORTOPÉD CIPÕK ÉS TARTOZÉKAIK Tartozékok ortopéd cipõkhöz Megjegyzés: az alaptermék tartozék nélkül nem funkcionál, a tartozék az alaptermékhez nélkülözhetetlen. 9-es sorszámú csoport Irrigáló készletek Tartozék irrigáló készletekhez 10-es sorszámú csoport Testen viselt, nyitott végû vizeletgyûjtõ zacskók Függesztõ- és rögzítõ eszközök vizeletgyûjtõkhöz 11-es sorszámú csoport Testen való viselésre szánt vizeletfelszívó segédeszközök Függesztõ- és rögzítõ eszközök vizelet- és székletfelszívó segédeszközökhöz Megjegyzés: az alaptermék tartozék nélkül is funkcionál, nem nélkülözhetetlen tartozék.

6 542 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám 12-es sorszámú csoport KEREKES SZÉKEK Elemek/akkumulátorok és elemek/akkumulátor töltõk Módosított alkatrészek felára Módosított alkatrészek felára Módosított alkatrészek felára 13-as sorszámú csoport Mûgége Tartozékok mûgégéhez 14-es sorszámú csoport Fülben viselt hallásjavító készülék Fül mögött viselt hallásjavító készülék Szemüvegszárba épített légvezetéses hallásjavító készülék Testen viselt dobozos hallásjavító készülék Szemüvegszárba épített és egyéb csontvezetéses hallásjavító készülék Hallásjavító készülékek kiegészítõi (egyéni fülillesztékek hallásjavító készülékekhez és a hallójárat védelméhez) Hallásjavító készülékek energiaforrásai és ezek tartozékai Hallásjavító készülékek tartozékai és a hallásjavítás egyéb eszközei 2. melléklet a 34/2008. (IX. 11.) EüM rendelethez 1. Az R. 12. számú mellékletében a Otto Bock Start Plus Otto Bock Start Intro szöveg lép. 2. Az R. 12. számú mellékletében a Otto Bock Start Basic Otto Bock Trend 2000 szöveg lép.

7 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY Az R. 12. számú mellékletében a Otto Bock-Evantgarde Otto Bock A200 szöveg lép. 4. Az R. 12. számú mellékletében a Kerék hátrahelyezõ adapter Otto Bock Start Plus kerekesszékhez Kerék hátrahelyezõ adapter Otto Bock Start Intro kerekesszékhez szöveg lép. 5. Az R. 12. számú melléklete a Tielle 7x9cm Askina ThinSite 10 x 10 cm 6. Az R. 12. számú melléklete a Mepilex Border EM 17,5 x 17,5 cm Askina ThinSite 15 x 15 cm

8 544 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám 7. Az R. 12. számú melléklete a Suprasorb P öntapadó 7,5 x 7,5 cm Askina Transorbent 5x7cm 8. Az R. 12. számú melléklete a Mepilex 12,5 x 12,5 cm PermaFoam 10 x 10 cm Askina Transorbent 10 x 10 cm 9. Az R. 12. számú melléklete a Mepilex 17,5 x 17,5 cm PermaFoam Comfort öntapadó 20 x 20 cm Askina Transorbent 15 x 15 cm Askina Transorbent Sacrum 18 x 20 cm Askina Transorbent 20 x 20 cm 10. Az R. 12. számú melléklete a Kliniderm Hydro Border 10 x 10 cm

9 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY Askina Hydro 10 x 10 cm 11. Az R. 12. számú melléklete a Kliniderm Hydro Standard 15 x 15 cm Askina Hydro 15 x 15 cm 12. Az R. 12. számú melléklete a Kliniderm Hydro Standard 20 x 20 cm Askina Hydro 20 x 20 cm 13. Az R. 12. számú melléklete a Hydrosorb 5 x 7,5 cm Elasto-Gél 10 x 10 x 0,3 cm 14. Az R. 12. számú melléklete a Cloud up-02

10 546 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám Ultrasonic 15. Az R. 12. számú melléklete a F Voyage 16. Az R. 12. számú melléklete a Omron NE-C Porta-neb lite 17. Az R. 12. számú melléklete a Elastomed AG combtõig érõ harisnya (méretes) Doktus AG combtõig érõ harisnya (méretes) 18. Az R. 12. számú melléklete a Elastomed Stretch AG combtõig érõ harisnya (méretes)

11 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY Maxis Micro AG combtõig érõ harsinya (méretes) Venesso-Soft Lycra AG combtõig érõ harisnya (méretes) Venex Dur Micro Light AG combtõig érõ harisnya (méretes) 19. Az R. 12. számú melléklete a Elastobar Komfort AF combközépig érõ harisnya (standard) Venosan AF combközépig érõ harisnya (méretes) 20. Az R. 12. számú melléklete a Doktus Dur AG combtõig érõ harisnya (standard) Elastobar Komfort AG combtõig érõ harisnya (standard) 21. Az R. 12. számú melléklete a Corposano KS-1/A Tensol ME Hansaton Sanus Noiser (MM2, MM3, MM4)

12 548 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám 22. Az R. 12. számú melléklete a E 51 Glisson-féle függesztõ készülék E 52 Glisson-féle függesztõ készülék kartartóval 23. Az R. 12. számú melléklete a Sala-Med Fortuna medenceszorító öv (Medica Humana) 24. Az R. 12. számú melléklete a RB Fortuna Schanz gallér (Medica Humana) 25. Az R. 12. számú melléklete a Sigvaris Patelfix Fortuna Neoprén térdortézis csuklópánttal (Medica Humana)

13 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY Az R. 12. számú melléklete a J-42/M (felnõtt) Coxaflex 27. Az R. 12. számú melléklete a Tena Flex Plus S (1190 ml) Vlesi Slip compact S (1094 ml) 28. Az R. 12. számú melléklete a Tena Flex Super S (1870 ml) Vlesi Slip compact plus S (1726 ml) 29. Az R. 12. számú melléklete a Pharmico M Day + (2050 ml) Vlesi Slip compact M (1419 ml)

14 550 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám 30. Az R. 12. számú melléklete a Seni Standard Plus Medium (2650 ml) Vlesi Slip compact Plus M (2343 ml) 31. Az R. 12. számú melléklete a Riboslip Large L (1528 ml) Vlesi Slip compact L (1773 ml) 32. Az R. 12. számú melléklete a Tena Flex Super XL (3190 ml) Vlesi Slip compact plus L (2639 ml) 33. Az R. 12. számú melléklete a M 4372 R Evolution könyökmankó fekete

15 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY Az R. 12. számú melléklete a RS 04, állítható RM-006 Rehab (önindítós), robbanómotoros 35. Az R. 12. számú melléklete a EL-GO, elektromos Berko JO 20, elektromos 36. Az R. 12. számú melléklete a Buggi Prim, bolygó kerékkel Reha Tom1, bolygó kerékkel Reha Tom3, bolygó kerékkel 37. Az R. 12. számú melléklete a Otto Bock Trend 2000 e melléklet 2. pontjával megállapított B-4215 aktív Avantgarde Otto Bock

16 552 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám 38. Az R. 12. számú melléklete a Mak 4 két légkamrás antidecubitus ülõpárna Relax Gelcell kétlégkamrás ülõpárna 39. Az R. 12. számú melléklete a Widex Senso CIC ReSound RP Az R. 12. számú melléklete a Widex Senso Díva SD-CIC Victofon Innova CIC 41. Az R. 12. számú melléklete a Phonak Aero 11 CIC Semina Semo VDD

17 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY Az R. 12. számú melléklete a Siemens Intuis CIC DigiSound Siemens Artis 2 CIC 43. Az R. 12. számú melléklete a Widex Senso Díva SD-XM Phonak extra Az R. 12. számú melléklete a Oticon Ergo Concha Bernafon AF 310 ITC 45. Az R. 12. számú melléklete a Victofon V5 PRO 1M concha Siemens Infinity Pro CT

18 554 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám 46. Az R. 12. számú melléklete a ReSound RP Siemens Intuis IT Siemens Intuis CT 47. Az R. 12. számú melléklete a Siemens Cielo 2 IT Victofon Innova ITE 48. Az R. 12. számú melléklete a Oticon Digi Life COM Compact Phonak UNA M AZ 49. Az R. 12. számú melléklete a Widex Senso P Bernafon Smile 100 BTE

19 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY Az R. 12. számú melléklete a Canta 770D Victofon ION Phonak Eleva 211 daz 51. Az R. 12. számú melléklete a Starkey Axent MM Supra VDD Siemens Prisma BTE 52. Az R. 12. számú melléklete a Siemens Intuis S Dir ReSound RP Az R. 12. számú melléklete a Phonak Claro 211 DAZ

20 556 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám Siemens Signia BTE Siemens Signia S Siemens Cielo 2 P 54. Az R. 12. számú melléklete a Siemens Cielo 2 P Life Victofon Innova BTE Phonak extra 311 AZ 55. Az R. 12. számú melléklete a Siemens Phoenix Siemens Artis 2 SP Siemens Cielo 2 SP 56. Az R. 12. számú mellékletében a) a Allevyn Cavity 10 cm átm. szövegrész, b) a Omiderm M 18 x 10 cm szövegrész,

21 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 557 c) a Elasto-Gél, lábujj tapasz szövegrész, d) a Intal spinhaler szövegrész, e) a Autoject 2 szövegrész, f) a E 54 gerinchúzó készülék (Czagány szerint) E 51/A tartozék E 51-hez E 52/A tartozék E 52-höz szövegrész, g) a E 54/A tartozék E 54-hez szövegrész, h) a Orfit radialis bénuláskezelõ szövegrész, i) a Joy Revlon-Adolfo Chic Revlon-Adolfo szövegrész, j) a Tempo Revlon-Adolfo Alexandra Revlon-Adolfo

22 558 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám Cameo Revlon-Adolfo Horizont Revlon-Adolfo Petite Caroline Revlon-Adolfo szövegrész, k) a Comfeel védõkrém, 60 g szövegrész, l) a Nelaton Norta Latex gyermek ballon katéter, 5 ml, 8 Ch szövegrész, m) a B-732 felnõtt (slip) L Gerontex Slip XS-S felnõtt B-730 M felnõtt szövegrész, n) a Gerontex Slip Gyb/5 (520 ml) nadrágpelenka szövegrész, o) a Buggi Prim, fix kerékkel szövegrész, p) a Everest-Jennings, Meyra szövegrész, q) a Elektra-2000 szövegrész,

23 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 559 r) a Revolution Sph. +/ 8.00 D felett szövegrész, s) a Durasoft D3 Sph. +/ 8.00 D felett Durasoft 3 LiteTint Sph +/ 8.00 D Hydrofit 55 Sph. +/ D Omniflex Sph. +/ D Proclear Sph. +/ D RE 55 Sph. +/ D szövegrész, t) a Varta V40 Ni.MH Varta 9 V-os MedEl implantátumhoz szövegrész, u) a Widex akkumulátor töltõ szövegrész, v) a Rayovac 5 szövegrész, w) a Widex légvezetéses hallgató (2) szövegrész, valamint x) a Widex zsinór szövegrész hatályát veszti.

24 560 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY 9. szám Az egészségügyi miniszter 35/2008. (IX. 16.) EüM rendelete az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. -a (3) bekezdésének d), valamint a (4) bekezdésének k), l) és m) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. b) pontja szerinti feladatkörömben eljárva az 1. (4) és (8) bekezdésének tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következõket rendelem el: 1. (1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. (2) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. (3) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul. (4) Az R. 8. számú melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul. (5) Az R. 9. számú melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul. (6) Az R. 14. számú melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul. (7) Az R. 15. számú melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul. (8) Az R. 16. számú mellékletének helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 2. (1) E rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) E rendelet 1. -ának (1) (7) bekezdése október 1-jén lép hatályba. (3) Az R. 16. számú mellékletének e rendelet 8. mellékletével megállapított rendelkezését a augusztus 31-ét követõen esedékes kifizetésektõl kell alkalmazni. (4) Az R. 8. számú mellékletének e rendelet 4. mellékletével megállapított rendelkezését a novemberi kifizetésektõl kell alkalmazni. (5) E rendelet december 1-jén hatályát veszti. Dr. Székely Tamás s. k., egészségügyi miniszter 1. melléklet a 35/2008. (IX. 16.) EüM rendelethez 1. Az R. 2. melléklete a Detoxikáló, abstineáló, abstinentia fenntartó kezelés Suboxone leszoktató kezelés Suboxone fenntartó kezelés 461 szövegrésszel egészül ki. 2. Az R. 2. mellékletének 21. pontja a 0162 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 01A6 Állami Egészségügyi Központ, Budapest szövegrésszel egészül ki.

25 9. szám EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY Az R. 2. mellékletének 22. pontja a 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest 01A6 Állami Egészségügyi Központ, Budapest szövegrésszel egészül ki. 4. Az R. 2. mellékletének 23. és 24. pontja a 0154 Országos Onkológiai Intézet 01A6 Állami Egészségügyi Központ, Budapest szövegrésszel egészül ki. 5. Az R. 2. mellékletének 25. pontja a 0163 Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet 01A6 Állami Egészségügyi Központ, Budapest szövegrésszel egészül ki. 6. Az R. 2. mellékletének 24. pontjában a 0116 Fõv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórháza, Budapest 0116 Fõv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ, Budapest szövegrész lép. 7. Az R. 2. mellékletének 27. és 28. pontjában a 0116 Fõv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórháza, Budapest (I. Belgyógyászat- Kardiológia) 0116 Fõv. Önk. Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ, Budapest (I. Belgyógyászat-Kardiológia) szövegrész lép. 8. Az R. 2. mellékletének 4., 36. és 37. pontjában a 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar) 0140 Semmelweis Egyetem, Budapest szövegrész lép.

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.07.01 - A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS HIRDETMÉNYI ÚTON

ÉRTESÍTÉS HIRDETMÉNYI ÚTON ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, Váci út 73/A. Tel: 298-24-58, Fax: 298-24-57, Email: atfo@oep.hu Nyt.szám: 1286-10-63/1/2011. Tárgy: Értesítés hivatalból indított eljárás megindításáról

Részletesebben

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.19-2014.07.02 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

Közgyógy változások a 2011.01.01.-től érvényes segédeszköz törzsben

Közgyógy változások a 2011.01.01.-től érvényes segédeszköz törzsben Közgyógy változások a 2011.01.01.-től érvényes segédeszköz törzsben 148 segédeszköz közgyógyra adhatósága megszűnt: Adaptálható here- vagy combsérvkötő (GYSGY Ortopédtechnika) ISO-kód: 0412091803002 TTT-kód:

Részletesebben

OEP adatok eltérés lista

OEP adatok eltérés lista Cég: DEMO KFT. (BUDAPEST) Lap: 1 OEP adatok eltérés lista TTT kód Megnevezés ME nettó Ft/ME % v. FIX összege ált/eü/eük Kihord.idõ A elsőben (C131201.DBF) szerepel de a másodikban (C140101.DBF) nem: 310175850

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

Közfinanszírozás. Támogatás. ME kód. alapját képezı nettó ár (Ft/ME) mértéke

Közfinanszírozás. Támogatás. ME kód. alapját képezı nettó ár (Ft/ME) mértéke Kifüggesztés napja: 2010. január 6. Hirdetmény A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának megállapítására kérelemre, illetve hivatalból indult eljárások során az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A. Tel.: Fax: Nyt.szám: /303/2007 HATÁROZAT

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A. Tel.: Fax: Nyt.szám: /303/2007 HATÁROZAT Nyt.szám: 50640-59-1128/303/2007 Salus Kft. Thán K. u. 20 1119 A(z) Salus Kft. (, Thán K. u. 20) által képviselt a(z) 04 06 06 06 30 003 ISO kódú Medi AM harisnyanadrág (méretes) megnevezésű darab kiszerelésű

Részletesebben

hatályos: 2011.11.01-2011.11.02

hatályos: 2011.11.01-2011.11.02 60/2011. (X. 25.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2011.11.01-2011.11.02

Részletesebben

alapját Eszköz megnevezése képező nettó ár (Ft/ME) HALLÁSJAVÍTÓ ESZKÖZÖK

alapját Eszköz megnevezése képező nettó ár (Ft/ME) HALLÁSJAVÍTÓ ESZKÖZÖK 21 45 21 45 03 ISO-kód 21 45 03 03 21 45 03 03 03 21 45 03 03 03 03 21 45 03 03 03 06 HALLÁSJAVÍTÓ ESZKÖZÖK Indikáció: Amennyiben a hallásvesztés 500, 1000 és 2000 Hz-n mért átlaga 20 db, vagy annál kisebb,

Részletesebben

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2015.06.13-2015.06.14 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

A gyógyszerek közfinanszírozás alapjául elfogadott árához (a továbbiakban: árához) nyújtott támogatás

A gyógyszerek közfinanszírozás alapjául elfogadott árához (a továbbiakban: árához) nyújtott támogatás megfelelő ellátásuk, a fogvatartó szerv által kijelölt egészségügyi szolgáltatónál jogosultak. A fogvatartott személy az Ebtv.-ben meghatározott ellátásokat vizitdíj, illetve kórházi napidíj fizetése nélkül

Részletesebben

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató 11/04/2013 S71 Tagállamok - re irányuló szerződés - Előzetes tájékoztató hirdetmény - Nem alkalmazható I. II.B. III. VI. HU-Budapest: Vérzés elleni szerek 2013/S 071-118058 Előzetes tájékoztató 2004/18/EK

Részletesebben

Tájékoztató a gondozóintézeti gondozás finanszírozásának változásáról

Tájékoztató a gondozóintézeti gondozás finanszírozásának változásáról Tájékoztató a gondozóintézeti gondozás finanszírozásának változásáról A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 185/2011. (IX. 9.) Korm. rendelet 13. - a szerint: 13. Az egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

A nemzeti erõforrás miniszter 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti erõforrás miniszter 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 6722 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 35. szám A nemzeti erõforrás miniszter 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az egészségügyi hatósági

Részletesebben

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök

Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök Joghelyek: gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet» a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről 54/2007. (XII. 14.) EüM rendelet» vagy

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek. módosításáról ---------------------- SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1585-2/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Budapest, 2009. február

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 24., péntek Tartalomjegyzék 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye

Részletesebben

OEP adatok eltérés lista

OEP adatok eltérés lista Cég: DEMO KFT (BUDAPEST) Lap: 1 OEP adatok eltérés lista TTT kód Megnevezés ME nettó Ft/ME % v. FIX összege ált/eü/eük Kihord.idõ A elsőben (C160601.DBF) szerepel de a másodikban (C160701.DBF) nem: 310196424

Részletesebben

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód

Megye OEP Intézmény megnevezése Támogatási összeg (Ft) kód kód Tájékoztatás Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés szerinti működési támogatásról Megye 01 1052

Részletesebben

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos XXII. Magyarországi Egészségügyi Napok, Debrecen 2015. október 7-9. Irányadó jogszabályok - Az

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése.

2. Hatályát veszti az R. 25. (11) bekezdése. 50714 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 71. szám Az emberi erőforrások minisztere 31/2013. (IV. 30.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek

Részletesebben

Hatályosság:

Hatályosság: 166/2010. (V. 11.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról Hatályosság:

Részletesebben

BETÉT KFT. Árlista: OEP vényre rendelt gyógyászati segédeszközök térítési díjai Érvényes: augusztus 16.-tól

BETÉT KFT. Árlista: OEP vényre rendelt gyógyászati segédeszközök térítési díjai Érvényes: augusztus 16.-tól BETÉT KFT. Árlista: OEP vényre rendelt gyógyászati segédeszközök térítési díjai Érvényes: 2009. augusztus 16.-tól Forrás : Az egészségügyi miniszter 25/2009. (VIII. 3.) EüM rendelete Ez a rendelet 2009.

Részletesebben

Kérelmek június

Kérelmek június 46934-59-976/2007.* Premed Pharma 09 30 04 03 06 007 Abri-San Micro anatómiai (375 ml) 2007.06.04 Árcsökkentés 46934-59-976/2007.* Premed Pharma 09 30 04 03 06 018 Abri-San Mono Long (300 ml) 2007.06.04

Részletesebben

OEP adatok eltérés lista

OEP adatok eltérés lista Cég: DEMO KFT (BUDAPEST) Lap: 1 OEP adatok eltérés lista TTT kód Megnevezés ME 2015.12.22 12:45:26 NodeConto+ v3.4 nettó Ft/ME % v. FIX összege ált/eü/eük Kihord.idõ A elsőben (C151201.DBF) szerepel de

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 64606 V. Kormány tagjainak rendeletei z emberi erőforrások minisztere 53/2013. (VII. 19.) EMMI rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS HIRDETMÉNYI ÚTON

ÉRTESÍTÉS HIRDETMÉNYI ÚTON ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, Váci út 73/A. Tel: 298-24-58, Fax: 298-24-57, Email: atfo@oep.hu Nyt.szám: 34464-10-1475/1/2010. Tárgy: Értesítés hivatalból indított eljárás megindításáról

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Gyógyászati segédeszköz ellátás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szemüvegén keresztül

Gyógyászati segédeszköz ellátás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szemüvegén keresztül Gyógyászati segédeszköz ellátás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szemüvegén keresztül Gyógyászati segédeszköz ellátás az orvos-szakmai irányelvek tükrében címmel megrendezésre kerülő XIII. FESZ

Részletesebben

20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet

20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérıl és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról

Részletesebben

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot . 7-ágaywéa Hivatala szám. T`40 3jA~3 Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága trkezctt' 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

Normatív jogcím. Eü. emelt jogcím (EÜ tér. köt.)

Normatív jogcím. Eü. emelt jogcím (EÜ tér. köt.) Tisztelt Ügyfeleink! Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a 2006. évi XCVIII. Törvény (Gyftv.) 32. (7) bekezdésében, a 217/1997 (XII. 1) Korm. Rendelet 7/C. -ban, valamint a 14/2007. (III.14)

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba.

A rendelet a kihirdetését követő napon 2014. február 4-én lép hatályba. A határozat a közzététel napján 2014. február 8- án lép hatályba. 1 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) módosításáról szóló

Részletesebben

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 205. szám 84243 10. Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet melléklet a) U325 megjelölésű sorában a civil,

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Jelen határozatot a Gyftv. 32. (13) bekezdése alapján nyilvánítom fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá.

Jelen határozatot a Gyftv. 32. (13) bekezdése alapján nyilvánítom fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá. Kifüggesztés napja: 2010. június 14. Hirdetmény A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának megállapítására kérelemre, illetve hivatalból indult eljárások során az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Hatályosság: 2010.01.01-2010.01.02

Hatályosság: 2010.01.01-2010.01.02 46/2009. (XII. 22.) EüM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertızés terjedésének megelızése érdekében szükséges intézkedésekrıl és a szőrıvizsgálatok elvégzésének rendjérıl

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Magyar állampolgár hallgatók egészségbiztosítása Amennyiben az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

2008.04.01. - 2009.01.01 időszakban az OEP felé történő elszámolásban kimutatható forgalmi részesedéssel nem rendelkező eszközök listája

2008.04.01. - 2009.01.01 időszakban az OEP felé történő elszámolásban kimutatható forgalmi részesedéssel nem rendelkező eszközök listája 0203180303001 OpSite spray, 110 ml 0206060303003 Allevyn Non-Adhesive 5 x 5 cm 0206060303004 Allevyn Plus Cavity 5 x 6 cm 0206060303006 Allevyn Lite 5 x 5 cm 0206060603003 Allevyn Non-Adhesive 10 x 10

Részletesebben

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013.

Jogszabályfigyelés január. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 1/2013. január 1 Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 4 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. III. Belgyógyászat / Endokrinológia-

Részletesebben

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 3 hónap 1 fő 2013.11.20. - 2016.09.15. Budai Irgalmasrendi Kórház

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről

Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója az élő donor szerv-, illetve szövetadományozásával kapcsolatos költségek megtérítéséről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 207. -ának (2)

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2007. DECEMBER 29. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 173/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ... napirendi pont DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A Ikt.szám:10230/KLINK/2017 egészségügyi szolgáltató jellegére, társadalmi felelősségvállalására, valamint a lakosság egészségi állapota iránt érzett felelősségére tekintettel, orvosszakmai szempontok messze

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter. rendelete

A nemzeti erőforrás miniszter. rendelete A nemzeti erőforrás miniszter /2010. ( ) NEFMI rendelete az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egészségügyi

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 118. szám Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 118. szám Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 118. szám 11983 III. Kormányrendeletek A Kormány 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, Váci út 73/a. Tel: Fax: HATÁROZAT

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, Váci út 73/a. Tel: Fax: HATÁROZAT ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1139 Budapest, Váci út 73/a. Tel: 350-2001 Fax: 237-0741 Nyt.szám:48573-59-1070/3/2007. Kiszely Tekla Mölnlycke Health Care Kft. Budapest Dévai u. 26-28. 1134 HATÁROZAT

Részletesebben

Kifüggesztés napja: 2010. december 20. Hirdetmény

Kifüggesztés napja: 2010. december 20. Hirdetmény Kifüggesztés napja: 2010. december 20. Hirdetmény A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásának megállapítására kérelemre, illetve hivatalból indult eljárások során az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról Szám: 07-7/470-3/2012. Feladat-ellátási szerződés a 48. számú háziorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Tartalom és módosított rendeletek:

Tartalom és módosított rendeletek: 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól hatályos: 2016.08.18-2016.12.31

Részletesebben

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására

A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Magyar Onkológusok Társasága XXVIII. Kongresszusa Budapest, 2009. november 14. A teljesítmény-volumen korlát (keret) hatása az onkológiai ellátás finanszírozására Dr. Boncz Imre 1,2, Donkáné Verebes Éva

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Kifüggesztés napja: 2009.10.05. Közlemény

Kifüggesztés napja: 2009.10.05. Közlemény Kifüggesztés napja: 2009.10.05. Közlemény A gyógyászati segéeszközök társaalombiztosítási támogatásának megállapítására kérelemre, illetve hivatalból inult eljárások során az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

-í'h 53(9. Országgyűlési képviselő Fidesz Magyar Polgári Szövetség. Módosító iavaslat. Kövér László az Országgy űlés elnöke részére.

-í'h 53(9. Országgyűlési képviselő Fidesz Magyar Polgári Szövetség. Módosító iavaslat. Kövér László az Országgy űlés elnöke részére. ty's i v ata.!ti -í'h 53(9 Érkezett: 2012 Cy! T 2 6. Országgyűlési képviselő Fidesz Magyar Polgári Szövetség Módosító iavaslat Kövér László az Országgy űlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet

18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet 18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben