SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ Általános rendelkezések l. A szervezeti és m ködési szabályzat célja, jogszabályi alapja a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi m ködés rendjét, a bels és küls kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseke, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt m ködést, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. b./ Az SZMSZ létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények és rendeletek: A Munka Törvénykönyve évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (és módosításai) Az évi LXVIII. törvénnyel egységes szerkezetbe foglalt szövege az évi LXXIX. törvénynek a közoktatásról - kés bbiekben K.T. 11/l994./VI.8./MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l 20/1994. (XI.10.)MKM.r. egyes jogszabályok módosításáról (3) és (4). 100/l997. Kormány rendelet az érettségi vizsgáról 8/1998.(II.18.) MKM.r. a tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjér l A M vel dési és közoktatási miniszter 16/1998./IV.8./MKM.rendelete a nevelési- oktatási intézmények m ködésér l szóló 11/l994.VI.8./MKM. r.módosítás 8/2000. (V.24.) OM.r. a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l szóló 11/1994. módosítása 166/2000. (IV.29.) Korm.r. az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjér l és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV.8.) Korm.r. módosításáról 26/1997. (IX.3.) NM.r. az iskola egészségügyi ellátásáról A M vel dési és közoktatási miniszter 16/1998./IV.8./MKM.rendelete a nevelési- oktatási intézmények m ködésér l szóló 11/l994.VI.8./MKM. r. módosításáról 29/2001. (VIII.31.) OM rendelete egyes oktatási jogszabályok módosításáról.

2 Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása a./ A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium szervezeti felépítésére és m ködésére vonatkozó szabályzatot az intézmény igazgatójának el terjesztése után a nevel testület december 14-én az alábbi módon fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt az iskolaszék, az iskolai diákönkormányzat. b./ Jelen SZMSZ-t a fenntartó év február hó 15. napján hagyta jóvá. 3. Az SZMSZ személyi és id beli hatálya a./ Az SZMSZ és a mellékletét képez egyéb bels szabályzatok, igazgatói utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve és - értelem szerint - a tanulókra nézve is kötelez érvény ek. b./ Az SZMSZ a fenntartó fenti jóváhagyási id pontjával lép hatályba. Ezzel egyidej leg hatályok kívül helyez dik az intézmény el SZMSZ-e.

3 - 3 - II. RÉSZ Az intézmény általános jellemz i l. A közoktatási intézmény neve, címe, típusa, alapfeladatai, speciális képzési formái, jogosítványai a./ Az intézmény neve: Táncsics Mihály Gimnázium címe: 74OO Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky E.u.l7. tagintézménye: Szakmunkások Szakközépiskolája b./ Az intézmény típusa: gimnázium alapfeladatai: középiskolás-, általános iskolás korú /6 évfolyamos/ tanulók gimnáziumi oktatása- nevelése nappali tagozaton, az Arany János Tehetséggondozó program megvalósítása, illetve levelez tagozaton a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkez feln tt korú tanítványaink oktatása-nevelése a Szakmunkások Szakközépiskolájában. emelet szint oktatás - emelt szint /speciális/ matematika - " " " nyelvi /angol, német/ - " " /speciális jelleg / biológia - " " " magyar - " " " történelem általános tanterv oktatás a 6 évfolyamos osztályokban emelt szint matematika és idegen nyelv c./ Az intézmény jogosítványai: gimnáziumi végzettség gimnáziumi érettségi

4 A közoktatási intézmény jogállása és képviselete a./ Az intézmény önálló jogi személy alapítója: Esterházy Miklós, valamint "Kaposvár város /lelkes/ lakói és Somogy vármegye /nemes/ népe." az alapítás éve: 1806 fenntartója: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézményi kiadványozás joga az igazgatót illeti meg. Az intézmény bélyegz inek felirata és lenyomata: hosszú bélyegz : körbélyegz : OM szám: Az intézmény bélyegz inek használatára a következ beosztásban dolgozók jogosultak: csak az igazgató vagy igazgató- helyettes aláírásával együtt igazgató igazgatóhelyettesek gazdasági igazgatóhelyettes iskolatitkár pénztáros gondnok b./ Az intézmény képvisel je a közoktatási törvény l8. -a szerint megbízott intézményvezet.

5 Az intézményi gazdálkodás helyzete a./ Az intézményt fenntartó az intézményt az alábbi gazdálkodással kapcsolatos jogkörrel ruházta fel önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkez költségvetési szerv. b./ Az intézmény fenntartási és m ködési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza el. A fenntartó szervnek kell gondoskodnia az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökr l.

6 - 6 - III. RÉSZ A közoktatási intézmény vezetése l. Az intézmény felel s vezet je a./ A közoktatási intézmény vezet je a felel s - a közoktatási törvény 54. -a alapján - az intézmény szakszer és törvényes m ködéséért, az ésszer és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény m ködésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerz dés nem utal más hatáskörbe. A közoktatási intézmény vezet je képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. b./ Az intézmény igazgatóját helyettesítheti: távollétében minden ügyben /a munkáltatói és fegyelmi jogkör kivételével/ teljes joggal: az l.sz. igazgatóhelyettes. 2. A nevelési-oktatási intézmény igazgatójának feladatkörébe tartozik: (KT.54..) - felel s az intézmény szakszer és törvényes m ködéséért - takarékos gazdálkodásáért - gyakorolja a munkáltatói jogokat - felel a pedagógiai munkáért - az intézmény ellen rzési, mérési, értékelési és min ségbiztosítási rendszerének m ködéséért - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért, ellátásáért - a nevel és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanulóbalesetek megel zéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért - az intézmény képviselete - a nevel testület vezetése - a nevel és oktató munka irányítása és ellen rzése - a nevel testület jogkörébe tartozó döntések el készítése, végrehajtásának szakszer megszervezése és ellen rzése - a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény m ködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása - az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákmozgalommal való együttm ködés - a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése

7 Az igazgató közvetlen munkatársai a./ Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közrem ködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai: - az igazgatóhelyettesek, - a gazdasági igazgatóhelyettes, - az iskolatitkár. Az igazgatóhelyettesek megbízását - a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával - az igazgató adja. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan id re alkalmazott pedagógus kaphat, a megbízás határozatlan id re szól. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felel ssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkakörük tartalmaz. A gazdasági igazgatóhelyettes és az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkez személyek, hatáskörük és felel sségük kiterjed a munkakörük szerinti feladatokra. b./ Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézmény vezet jének közvetlen irányításával végzik. Munkaköri leírásuk a SZMSZ 1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. mellékletében találhatók. Az intézményvezet közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak felel sséggel és beszámolási kötelezettséggel.

8 - 8 - c./ A vezet k iskolában való benntartózkodásának rendje Az igazgató és a két pedagógiai igazgatóhelyettes közül egy - különleges, rendkívüli eset kivételével - munkanapokon, a hivatalos munkaid ben az intézményben tartózkodik. Különleges, rendkívüli esetben, ha mindhárman iskolán kívül tartózkodnak, az igazgató a nevel testület tagjai közül megbíz valakit, általában a rangid s pedagógust, a helyettesítésével. Az ilyen esetben helyettesít pedagógus csak az azonnali intézkedést kivánó ügyekben dönthet. 4. Az intézmény vezet sége a./ Az intézmény vezet inek munkáját /irányító, tervez, szervez, ellen rz értékel tevékenységét/ középvezet k segítik, meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezet k az intézmény vezet ségének tagjai. Az intézmény vezet ségének tagjai: - az igazgató - az igazgtóhelyettesek - a gazdasági igazgatóhelyettes - a szakmai munkaközösségek vezet i - a diákönkormányzat vezet je - a közalkalmazotti tanács elnöke b./ Az intézmény vezet sége mint testület konzultatív, véleményez és javaslattev joggal rendelkezik. Az iskola vezet sége rendszeresen /általában két havonta/ megbeszélést tart, melyr l írásos emlékeztet feljegyzés készül.

9 - 9 - Az intézményvezet ség tagjai ellen rzési feladatokat is ellátnak. / Az intézmény ellen rzési céljait, feladatit, rendjét az SZMSZ 5. számú mellékleteként a bels ellen rzési szabályzat tartalmazza./ Az iskola vezet sége együttm ködik az intézmény más közösségeinek képvisel ivel, így a szül i szervezet választmányával, az iskolaszék képvisel ivel, a diákönkormányzat diákképvisel ivel.

10 IV. RÉSZ Az intézmény szervezeti rendje l./ Az intézmény szervezeti egységei, vezet i szintjei a./ Az intézmény bels szervezeti egységeinek, vezet szintjeinek meghatározásánál legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökken mentesen láthassa el, a követelményeknek megfelel en. b./ Az intézmény szervezeti egységei: nappali tagozat humán egység reál egység levelez tagozat gazdasági egység c./ A közoktatási intézmény szervezeti egységeinek élén az alábbi felel s beosztású vezet k állnak: humán egység: reál egység levelez tagozat gazdasági egység igazgatóhelyettes igazgatóhelyettes tagozatvezet gazdasági igazgatóhelyettes

11 V. RÉSZ Az iskola m ködési rendjét meghatározó dokumentumok 1. A törvényes m ködés alapdokumentumai Az intézmény törvényes m ködését az alábbi - a hatályos jogszabályokkal összhangban álló - alapdokumentumok határozzák meg: - alapító okirat /6. sz. melléklet/ - pedagógiai program - éves munkaterv - jelen SZMSZ és mellékletei /házirend, bels szabályzatok, igazgatói utasítások/ - kollektív szerz dés - közalkalmazotti szabályzat 2. Az alapító okirat (ld. melléklet) A közoktatási törvény 37. -a rendelkezik a közoktatási intézmény létesítésér l, alapításáról. Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemz it, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszer m ködését. 3. A pedagógiai program a./ A gimnázium pedagógiai programja, az intenzív oktatási koncepció és l998.szeptemberét l - felmen rendszerben - bevezetésre kerül pedagógiai program és helyi tanterv - a kiadott kerettantervek figyelembe vételével - képezi az intézményben folyó nevel -oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. A törvény 39. -a biztosítja intézményünk szakmai önállóságát.

12 b./ Iskolánk pedagógiai programja meghatározza: /48../ - az iskolában folyó nevelés és oktatás célját - az iskola helyi tantervét, ezen belül az egyes évfolyamokon tanított tantárgyakat, a kötelez tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az el írt tananyagot és a követelményeket. - az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételeit - az iskolai beszámoltatás, a számonkérés formáit és min sítésének módját. - a tehetség, képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segít tevékenységeket - az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit - a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és min sítésének követelményeit, formáját - a gyermek és ifjúságvédelemmel összefügg pedagógiai tevékenységet, továbbá a kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segít programot - a helyi tanterv tartalmazza a kerettanterv illetve az érettségi vizsga vizsgatárgyainak általános követelményeit c./ A pedagógiai programot a nevel testület fogadta el, és a fenntartó jóváhagyásával vált érvényessé. R.7../4/ A nevelési-, és pedagógiai program 1-1 példányát az iskolai könyvtárban és az igazgatói irodában a tanulók és szül k megtalálják. A könyvtáros és az iskolatitkár a nyitvatartási- ill. munkaid ben felvilágosítással szolgál - el zetes egyeztetés szükséges. 4. Az éves munkaterv a./ Az éves munkaterv az iskola hivatalos dokumentum, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok id re beosztott cselekvési terve a felel sök megjelölésével. b./ Az intézmény éves munkatervét a nevel testület javaslatainak figyelembevételével az igazgató készíti el; véglegesítésére, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor.

13 A további - intézményi m ködést meghatározó - dokumentumok A kollektív szerz dés és a közalkalmazotti szabályzat kétoldalú megállapodások, amelyeket a jogszabályi el írásoknak megfelel szerz felek képvisel i írtak alá. Egyéb dokumentumok: 6. A gimnázium ügyintézésének, iratkezelésének általános szabályai és a tanügyi nyilvántartások: az SZMSZ 7. számú melléklete. 7. Az iskola irattári terve, az iskolai záradékok és kötelez nyomtatványok: az SZMSZ 8. számú melléklete. 8. Egyéb iratkezelési szabályok, rendelkezések és határid k a./ A gimnázium részére érkez - nem névre szóló - leveleket, iratokat és egyéb küldeményeket /a továbbiakban: iratok/ az iskolatitkár veszi át, és felbontatlanul átadja az iskola igazgatójának. b./ A tanulókkal kapcsolatos ügyekben keletkezett iratok az ügy elintézéséért felel s alkalmazott köteles haladéktalanul, de legkés bb az iktatás napjától számított harminc napon belül elintézni. Az intézmények m ködésével kapcsolatos ügyekben az elintézési határid általában harminc nap, ha az igazgató más határid t nem állapít meg. Ha az irat elintézésére az iskolaszék jogosult, döntését legkés bb az iktatástól számított harmincadik napot követ els ülésén köteles meghozni. c./ Az iskolatitkár /iratkezel / az igazgatótól visszakapott iratot, amelyre az igazgató rávezette az ügy elintézéséért felel s nevét, lemásolja és haladéktalanul átadja az illetékesnek, de el tte szakszer en iktatja, és az els példányt elhelyezi az irattárba. Az érkez irathoz hasonlóan, az iskola által küldött iratokat is szakszer en iktatni kell, és róla másolatot kell készíteni. Enélkül irat - valamint a négy aláíró közül egynek alá is kell írnia - nem mehet el a gimnáziumból.

14

15 VI. Az iskola munkarendje l. A közalkalmazottak munkarendje a./ A közoktatásban alkalmazottak körét a közoktatási törvény l5. -a, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés egyes szabályait a l6. és a l7. rögzíti. b./ A közalkalmazottak munkarendjét, a munkavégzésének és díjazásának egyes szabályait a kollektív szerz dés tartalmazza, összhangban az l992. évi XXII. törvénnyel /Munka törvénykönyve/, valamint az l992. évi XXXIII. törvénnyel /A közalkalmazottak jogállásáról/. 2. A nevel -oktató munkát közvetlenül segít és más közalkalmazottak munkarendje a./ Az intézményben a nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét a fenti jogszabályok betartásával az igazgató állapítja meg, az intézmény zavartalan m ködése érdekében. Munkaköri leírásaikat az igazgatóhelyettesek és a gazdasági igazgatóhelyettes készíti el. b./ A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendje kézbesít c./ A takarítók munkarendje A takarítandó területt l függ en változik. Napi 8 óra. A többm szakos munkaid -beosztású munkakörök f portás

16 A pedagógusok munkarendje a./ A pedagógusok jogait és kötelességeit a közoktatási törvény 19. -a rögzíti. A pedagógus munkakörbe tartozó feladatok leírását - a túlórák és megbízások pénzügyi vonzata miatt - a kollektív szerz dés tartalmazza. /l992.xxxiii. törvény 55. -a és l38/l992./x.8./ kormányrendelet a./ b./ A törvény l6../4/ szerint a pedagógus kötelez óráját a gyermekekkel tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, illet leg a tanórai foglalkozás keretében való nevelésre, oktatásra köteles fordítani. c./ A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és a helyettesítési rendet az izgagatóhelyettesek állapítják meg az intézmény órarendjének /foglalkozási rendjének/ függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az iskola feladatellátásának, zavartalan m ködésének biztosítását kell figyelembe venni. d./ A pedagógus köteles l5 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása el tt a munkahelyén /illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete el tt annak helyén/ megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehet leg el nap, de legkés bb az adott munkanapon 7 óra 45 percig köteles jelenteni az intézmény igazgatójának vagy pedagógiai helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezet je a helyettesítésr l intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyettesekhez eljuttatni, hogy biztosítani lehessen a tanmenet szerinti el rehaladást. Rendkívüli távolmaradásra "utólagosan" engedélyt kérni nem lehet. e./ Egyéb esetben a pedagógus az igazgatótól kérhet (a Munka Törvénykönyve és a Közoktatási Törvény alapján) engedélyt egy nappal el bb távolmaradásra, a tanóra elhagyására a tanmenett l eltér tartalmú tanóra (foglalkozások) és tantermek elcserélését az igazgatóhelyettes is engedélyezheti. f./ A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében, hiányzás esetén - lehet ség szerint - szakszer helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesít szakos pedagógust legalább egy nappal a tanóra /foglalkozás/ megtartása el tt bízták meg, akkor köteles szakórát tartani, illetve a tanmenet szerint el rehaladni.

17 g./ El relátható távolmaradás esetén - ha megoldható - a pedagógus törekedjék óráinak elcserélésére, majd visszavételére. /Csak egykét napos távolmaradás esetén lehetséges!/ h./ A pedagógusok számára - a kötelez óraszámon felüli - a nevel oktató munkával összefügg rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az igazgató adja az igazgatóhelyettesek vagy a munkaközöség-vezet k javaslatainak meghallgatása után. i./ A pedagógus - munkakörében és megbízás alapján - ellátandó feladatai: I. Alaptevékenység a./ a tanórai és tanórán kívüli nevel -oktató munkájának - a pedagógiai programban - a munkatervben - a rendeletekben foglalt követelmények szerinti ellátása: - nevel és oktató tevékenysége keretében az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse - vegye figyelembe a gyermek, a tanuló egyéni képességét, tehetségét, fogyatékosságát - segítse a gyermek, a tanuló képességének, tehetségének kibontakoztatását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lev gyermek, tanuló felzárkóztatását tanulótársaihoz - adja át a gyermek, tanulók részére az egészségük, testi épségük meg rzéséhez szükséges ismereteket, gy djön meg ezek elsajátításáról. Ha észleli, hogy a gyermek, a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, tegye meg a szükséges intézkedéseket. - m ködjön közre a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a fejl désüket veszélyeztet körülmények megel zésében, feltárásában, megszüntetésében - a szül és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon - a tanulók, szül k emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa - 7 évenként legalább egy alkalommal továbbképzésben vegyen részt /19../5/ /

18 b./ a tanítási órákhoz kapcsolódó - felkészülés - szervezés - ellen rz, értékel, min sít tevékenység c./ a diákönkormányzat tartalmi és szervezeti munkájának segítése. d./ osztályában a tanulók családi környezetének, szociális helyzetének megismerése, e./ értekezleten, ünnepélyeken való aktív részvétel, f./ a jogszabályokkal, tantestületi határozatokkal, bels szabályzatokkal el írt adminisztratív tevékenység ellátása II.Többletmunkák /a testület egészére háruló feladatok/ a./ óraszámmal kifejezhet feladatok: - korrepetálások - szakszer, nem szakszer, összevont helyettesítések b./ a menzás tanulók figyelemmel kisérése c./ tanulók kisérése d./ a pedagógiai programokban megtervezett kirándulások szervezése, vezetése, elszámolása e./ versenyekre való felkészítés, f./ szertárak kezelése, fejlesztése, rzése; leltározás g./ szabadid s programok szervezése, h./ a tanulók felügyelete /tanítási órák el tt, között, menzán írásbeli érettségin, tanulmányi versenyeken, egyéb megmozdulásokon, összejöveteleken pl. ünnepélyen/,

19 i./ szakmai munkaközösség vezetése k./ osztályf nöki munka l./ minden -alaptevékenységhez kapcsolódó - feladat m./ pályázatok készítése. A fentiek ellátása minden pedagógus számára el írható feladat. A feladattal megbízott személyeket egyeztetés után - az egyenletes teherviselés figyelembe vételével - az igazgató jelöli ki, s évente a munkatervben rögzítik. III. A pedagógus nevel -oktató munkáját tervszer en, a nevelési terv és a tanmenet alapján végzi, amelyet az igazgató a szakmai munkaközösség vezet jének javaslatával hagy jóvá. A pedagógus óráira tervszer en, tudatosan készül; rendszeresen ellen rzi, értékeli tanítványai munkáját, amelyet a naplókban osztályzattal min sít. A pedagógus a tanulók hiányzását, a tanítási órák pontos anyagát a naplókban napra készen beírja. A pedagógus osztályf nöki tevékenységét a lo. számú melléklet alapján végzi. IV. A tantárgyfelosztás a pedagógusok megbízásának alapvet dokumentuma, - amelyet - el zetes munkaközösségi egyeztetés után - az igazgató készít el, az alábbi elvek alapján: - szakmai rátermettség, megfelelés, - a felmen rendszer biztosítása, - arányos terhelés biztosítása

20 V. Tartós megbizatások: a./ osztályf nök - megbiztatása általában négy évre szól, - egy osztályközösség felel s vezet je. Feladatait a lo. számú melléklet tartalmazza. b./ szakmai munkaközösség-vezet k Munkaköri leírásukat a 11. számú melléklet tartalmazza. c./ pályaválasztást segít tanár - iskolai szinten összefogja a pályaválasztási munkát - a szükséges ismertet kkel, nyomtatványokkal ellátja az osztályf nököket és a tanulókat - szervezi a nyílt napokon és tájékoztatókon való részvételt, ellátja ezek adminisztrációját R.4../7/ A pályaválasztási tanácsadás megszervezését az intézmény vezet je az igazgatóhelyettesek munkaköri leírásában szabályozza. Az igazgatóhelyettesek -a pályaválasztást segít tanár - az osztályf nökök útján továbbítja a legaktuálisabb információkat, illetve osztály- nöki órák tartásával, el adók meghívásáról való gondoskodással irányítja a tanulókat a fels fokú tanulmányok megkezdéséhez.

21 VI. Megállapodás alapján vállalható feladatok - tankönyvfelel s - tanulói balesetbiztosítási felel s - színház bérletek árusítása - filharmóniai bérletek árusítása 4. A pedagógusok munkájának ellen rzése, segítése, értékelése az éves munkatervben leírtak szerint folyik óra-, illetve foglalkozáslátogatásokkal. Látogatásra jogosultak: az igazgató, a pedagógiai igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezet k, osztályf nökök, szaktanárok, illetve pedagógiai, vezetési, szervezési feladatokat végz k, akik legkés bb a meglátogatandó óra el tti szünetben bejelentik látogatási szándékukat. A látogatás el l a pedagógus nem zárkózhat el. A látogatás tervszer ségét az éves munkatervben rögzítettek bizonyítják, azokat minden pedagógus megismerheti. Az ellen rzés alapján tapasztaltak értékelésének formái, területei: - látogatott óra utáni megbeszélések - tantestületi értekezletek - nevelési értekezletek - jutalmazások, kitüntetések alkalmából 5. A gazdasági ellen rzés A bels ellen rzési szabályzat szerint folyik, amit az SZMSZ 5. számú melléklete tartalmaz.

22 Etikai el írások a./ Az iskola valamennyi dolgozójának mind az iskolában, mind az iskolán kívül példamutatóan kell élnie, tevékenykednie, mivel munkájuk, magatartásuk befolyásolja az iskola pedagógiai programjában tervezettek megvalósítását. b./ Az iskola dolgozói a tanulóktól vagy hozzátartozóiktól - a mindennapi életben megszokott figyelmesség kivételével - ajándékot, kölcsönt, jogtalan el nyt nem fogadhatnak el. c./ A tanulók és az iskolai dolgozók munkáját magáncélra igénybe venni nem szabad. d./ A tanár saját tanulóit magántanítványként díjazás ellenében nem taníthatja. Az iskola dolgozói az iskola tanulója részére szállást, étkezést díjazás ellenében csak az igazgató engedélyével nyújthatnak. e./ Tilos a tanulók, szül k között mindennem pénzgy jtés, sorsjegyek, nem iskolai rendezvények jegyeinek árusítása, kivéve ha arra a felettes hatóság engedélyt adott. /Nem vonatkozik mindez az iskolai kirándulás, közös film, színház, DSE-tagdíj, balesetbiztosítás díjainak, a tankönyvek ára, a menzadíj gy jtésére. f./ Az iskola dologozói, tanulói, küls ügynökök az iskola területén kereskedelmi, reklám, politikai, újság, szórólap terjesztés, közvéleménykutatás, felmér stb. tevékenységet nem folytathatnak. /Kivétel az iskolai büfé, papír, írószer és ajándékbolt, valamint az id szakos képz vészeti és könyvaukciók, amelyekre az igazgató engedélyt adott./ g./ Be kell szerezni a gyermek, a kiskorú tanuló szül jének írásbeli nyilatkozatát: - minden olyan döntéshez, amelyb l a szül re fizetési kötelezettség hárul - illetve órai foglalkozáson való részvétel alóli felmentéssel kapcsolatos valamit minden olyan kérdésr l, amelyr l a jogszabály a nyilatkozat beszerzését el írja { ll/l994. MKM. r. 3.. /2/ }

23 h./ A nevelési-oktatási intézményben, továbbá az iskolán kívül a tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos élvezeti cikket árusítani. A gimnázium alkalmazottai az iskolában a tanulóktól kijelölt helyen dohányozhatnak. 4. Az intézmény tanulóinak munkarendje Az iskolai rendszabályok /házirend/ tartalmazzák a tanulók kötelességeit és jogait, valamint a tanulók bels munkarendjének részletes szabályozását. A házirend betartása a tanulók számára kötelez. Erre els sorban minden tanuló sajátmaga, másodsorban a pedagógusok és a beosztott tanulók ügyelnek. /Az ügyeleti rend beosztása az l. számú igazgatóhelyettes feladata./ A házirendet - az igazgató el terjesztésére - a nevel testület fogadja el, a törvényben el írt személyek egyetértésével /közoktatási törvény 4O../7/. A tanulók munkarendjét tartalmazó házirend az SZMSZ 15. számú melléklete. 5. A tanév helyi rendje a./ A tanév a mindenkori tanévnyitó utasításnak megfelel napon kezd dik és a következ év augusztus 31. napjáig tart. A tanév szorgalmi ideje minden évfolyamon a - közoktatási törvény 52. -a alapján tanítási napból áll. A szorgalmi id csak azokon az évfolyamokon rövidebb, ahol a szorgalmi id szakot vizsgák /alap, érettségi stb./ követik. A szorgalmi id a tanévnyitó ünnepéllyel /ünnepélyes tanévnyitóval/ kezd dik, és a tanévzáró ünnepéllyel fejez dik be. b./ A tanév helyi rendjét, programjait a nevel testület határozza meg, és rögzíti az éves munkatervben. Ennek megfelel en a tanévnyitó értekezlet az alábbiakról dönt: - a nevel -oktató munka lényeges változásairól /pedagógiai program módosításáról, az új tanév feladatairól/ - az iskolai szint rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és id pontjáról

24 a tanítás nélküli munkanapok /R.1../4/ és a tanév rendje szerint/ programjáról - a vizsgák rendjér l - a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól - az éves munkaterv jóváhagyásáról - a házirend módosításáról c./ Az intézményi rendezvényekre /ünnepélyekre, tanulmányi és sportrendezvényekre/ való megfelel színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára kötelez ; az ünnepélyeken való részvétel a pedagógusok és a tanulók számára kötelez, az alkalomhoz ill öltözetben. d./ Az intézmény vizsgarendjét /felvételi, érettségi, osztályozó, osztály, javító stb./ a munkatervben kell rögzíteni. A vizsgáztatás további rendjét a 11/1994. /VI.8 /MKM. rendelete, 20/1994. /XI.10./ MKM.rendelete, és a loo/l997. Korm. rendelet, a 16/1998.(IV.8.) MKM.r , 8/2000. (V.24.) OM.r /2000. (IX.29.) Korm. r. és az átmeneti id szakban még a GÉV is tartalmazza. A tanuló kérelmére (igazgatónak címzett kérvény, nyelvvizsga bizonyítvány másolata) mentesítést kaphat az idegen nyelv tanítási óráinak látogatása alól és az idegen nyelvb l az érettségi alól a 100/1997.(VI.13.) Korm.r. hatálybalépéséig a kétnyelv típusú, legalább középfokú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány birtokában, ha a szintfenntartó foglalkoztatását az iskola nem tudja vállalni. e./ A tanév helyi rendjét, a házirendet, a balesetvédelmi és t védelmi el írásokat, rendszabályokat az osztályf nökök az els tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az els szül i értekezleten pedig a szül kkel. Az intézmény házirendjét ki kell függeszteni az épület bejáratánál, az aulában és valamennyi tanteremben. g./ Ha rendkívüli szünet miatt a tanítási napok száma nem éri el a 185-öt, vagy az oktató-nevel munkában keletkezett lemaradást az utolsó tanítási napig nem sikerült pótolni, az igazgató - a fenntartó, a tanulók és a szül k egyidej értesítésével - a szorgalmi id t meghosszabbítja. A kiesett tanítási napokat, illetve a lemaradást a téli, a tavaszi szünet vagy a heti pihen nap igénybevételével is pótolni lehet. Az iskola igazgatója a lemaradás pótlásával kapcsolatos döntése el tt beszerzi a fenntartó, a nevel testület, az iskolai diákönkormányzat és az iskolaszék véleményét. /ll/l994. /VI.8./ MKM. rendelet / és a Közoktatási Törvény 52.. /14./

25 A tanítási órák /foglalkozások/, óraközi szünetek rendje, id tartama a./ Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztás és a heti órarend alapján történik pedagógus vezetésével, a kijelölt termekben. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelez tanítási órák /foglalkozások/ megtartása után szervezhet k. b./ Az els tanítási óra reggel 8 órakor kezd dik, a hetedik órák 14:20-kor érnek véget. Az órák 45 percesek, kivéve az utolsó kett t, amelyek 40 percesek. A szünetek közül az els három 15 perces, a többi 10 perces. A kötelez tanítási órák délel tt vannak, azokat legkés bb 15 óráig be kell fejezni. Rendkívül indokolt esetben az igazgató engedélyezheti a kötelez órák délutánra kerülését; illetve rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. /16/1998./IV.8./MKM.r.8../ c./ A tanórán kívüli foglalkozások formáit és rendjét évente a munkatervben, a tantárgyfelosztásban kell rögzíteni és a beosztást a tanári szobában ki kell függeszteni id szakos foglalkozások - a tanulmányokat záró vizsgák /érettségi, osztályozó, javító stb./ - tanulmányi versenyek - sportversenyek - általános iskolai, egyetemi el készít k - nyelvvizsga el készít - klubdélután - klubfoglalkozás - differenciált képességfejlesztés Fenti foglalkozások és újak kezdeményez i lehetnek pedagógusok és diákok. Engedélyt az igazgató adhat, ha megvannak az alábbi feltételek: - a cél megfogalmazása - a program elkészítése - személyi, tárgyi, anyagi feltételek megléte.

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat. Érvényesség: 2007.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat. Érvényesség: 2007. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Gyakornoki Szabályzat Érvényesség: 2007. december 21-t l A SZOLNOKI KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP- ÉS

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Ide írhatja a szöveget] Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 2/229/2012.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA készült a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdése alapján, a rendelet 10. mellékletében meghatározott adatokkal I. Iskola

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata 2016. 0 Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának SzMSz-e tartalmazza a diákönkormányzat szervezeti felépítését

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2015/16-os tanévre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013.

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013. Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és m ködési szabályzat

Részletesebben