JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Kecskéd október

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Kecskéd. 13108 2013. október"

Átírás

1 JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Kecskéd október

2 Állami Számvevőszék Iktatószám: V /2013. Témaszám: 1065 Vizsgálat-azonosító szám: V Az ellenőrzést felügyelte: Makkai Mária felügyeleti vezető Az ellenőrzést vezette és az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Schósz Attila Ferencné ellenőrzésvezető A számvevőszéki jelentés összeállításában közreműködött: Balogné Lehoczki Éva számvevő Az ellenőrzést végezték: Draviczky Éva számvevő Balogné Lehoczki Éva számvevő Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 6 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A vagyongazdálkodási tevékenység szabályozottsága A feladatellátás formáinak meghatározása, a döntések megalapozottsága A vagyonnal gazdálkodó szervezetek szervezeti rendjének szabályozottsága, a kötelező szabályzatok megfelelősége A vagyongazdálkodás szabályozása A vagyonkezeléssel megbízott szervezetek beszámolási kötelezettségének szabályozása A vagyongazdálkodás szabályszerűsége A vagyon nyilvántartásának megfelelősége A vagyongazdálkodást érintő gazdasági események követelmények szerinti dokumentáltsága A vagyongazdálkodási döntések, intézkedések szabályszerűsége A vagyonkezelő beszámoltatása A vagyon változását eredményező gazdasági események szabályszerűsége A vagyon értékének és összetételének változása A vagyon fenntartására kialakított rendszer működésének megfelelősége és szabályozottsága A térítés nélküli átadások szabályszerűsége A vagyongazdálkodás szabályszerűségére vonatkozó belső és külső ellenőrzések hasznosulása A belső ellenőrzés által tett megállapítások, javaslatok hasznosulása 26 1

4 MELLÉKLETEK 1. számú 2. számú Kecskéd Község Önkormányzata gazdálkodására jellemző adatok, mutatószámok Kecskéd Község Önkormányzata vagyonának alakulása január 1-je és december 31-e között 3. számú Kecskéd Község Önkormányzata kötelezettségeinek alakulása 4. számú Kecskéd Község Önkormányzata polgármesterének észrevétele 5. számú A polgármester észrevételére adott válasz FÜGGELÉKEK 1. számú Rövidítések jegyzéke 2. számú Értelmező szótár 2

5 JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Kecskéd BEVEZETÉS Az ÁSZ kiemelten fontosnak tartja az ÁSZ tv. 5. (4) bekezdése alapján az önkormányzatok vagyongazdálkodási tevékenységének, a vagyongazdálkodási szabályok betartásának ellenőrzését. Az ellenőrzés feladata, hogy értékelje a vagyongazdálkodással kapcsolatban a jogszabályokban, az önkormányzati belső szabályozásban előírtak érvényesülését a közpénzek felhasználásának átláthatósága, nyilvánossága érdekében. Az ÁSZ ellenőrzése nemcsak az ellenőrzött szervezet vagyongazdálkodásának hibáira, hiányosságaira mutat rá, számon kérve azok kijavítását, hanem megállapításaival, javaslataival segíti a közpénzekkel, a közvagyonnal való felelős gazdálkodást. Az önkormányzati vagyon alapvető funkciója, hogy a helyi közérdeket és egyúttal az önkormányzati célok megvalósítását szolgálja. A feladatellátás terén elsősorban a kötelezően ellátandó feladatok végrehajtását hivatott szolgálni, amely mellett az önként vállalt feladatok ellátása is megvalósulhat. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzatnál: a vagyongazdálkodási tevékenység, annak szervezeti keretei szabályozottake; az önkormányzati vagyongazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét biztosították-e; a vagyon értékének és összetételének változását jogszerű döntésekkel alátámasztották-e; a belső ellenőrzés elősegítette-e a vagyongazdálkodás szabályszerű működését, valamint hasznosultak-e a korábbi külső ellenőrzések által tett javaslatok. Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés Az ellenőrzés a január 1. és december 31. közötti időszakra terjedt ki. A közbeszerzési eljárások lefolytatásának ellenőrzése a évet és a év I. negyedévét érintette. Az Nvtv. egyes rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő forgalomképtelen vagyonelemek meghatározására, valamint közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv készítésére terjedt ki 2012-től június 4-ig, a helyszíni ellenőrzés befejezéséig. 3

6 BEVEZETÉS Az ellenőrzés szakmai módszertana az ÁSZ hivatalos honlapján közzétett szakmai szabályokon alapult, amely a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) által kiadott nemzetközi standardok (ISSAI) figyelembevételével készült. A vagyonváltozásokkal kapcsolatos gazdasági események közül az ellenőrzött tételeket véletlen mintavétellel választottuk ki a Polgármesteri hivatal évi számviteli nyilvántartásaiból. Az Önkormányzattól tanúsítványt kértünk a korábbi ÁSZ ellenőrzések vagyongazdálkodásra vonatkozó javaslatainak hasznosulásáról, a könyvvizsgáló és a külső ellenőrzési szervek vagyongazdálkodással kapcsolatos évi javaslataira tett intézkedésekről, valamint a évek térítésmentes vagyonátadásairól és átvételeiről. Kecskéd község állandó lakosainak száma január 1-jén 2020 fő volt. Az Önkormányzat hét tagú Képviselő-testületének munkáját három állandó bizottság segítette. Az Önkormányzat a évben a Polgármesteri hivatalon felül költségvetési szervet nem tartott fenn. A szociális és gyermekjóléti feladatokról, valamint a belső ellenőrzésről többcélú kistérségi társulás, az oktatási feladatok ellátásáról intézményfenntartó társulás keretében gondoskodtak. A háziorvosi, fogorvosi ellátást, a hulladékok begyűjtését, az ivóvízhálózat működtetését, a közétkeztetést, a Művelődési Ház üzemeltetését és a közművelődési feladatok ellátását megbízási, szolgáltatási, üzemeltetési szerződések útján biztosították. A szennyvízcsatorna hálózat működtetése vagyonkezelési szerződéssel történt. Az Önkormányzat többségi tulajdoni hányadú gazdasági társasággal nem rendelkezett. A polgármester év óta tölti be tisztségét. A jegyző január 1-jétől látja el feladatait. A Polgármesteri hivatal szervezeti egységekre nem tagolódott, a foglalkoztatott köztisztviselők száma december 31-én öt fő volt. A feladatellátáshoz kapcsolódóan további két fő közalkalmazottat és két fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalót foglalkoztattak. Az Önkormányzat a évi költségvetési beszámolója szerint 254,6 millió Ft költségvetési bevételt ért el, valamint 183,6 millió Ft költségvetési kiadást teljesített. A december 31-i könyvviteli mérleg szerint az Önkormányzat 761,2 millió Ft értékű eszközvagyonnal rendelkezett, rövid lejáratú kötelezettsége 10,9 millió Ft volt. Az Önkormányzatnak a években nem volt hosszú lejáratú (hitelfelvételből, kötvénykibocsátásból származó) kötelezettsége, illetve rövid lejáratú hitelből, kölcsönből, valamint garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettsége. Az Önkormányzat a években nem volt könyvvizsgálatra kötelezett. Az Önkormányzat a évben, illetve a év I. negyedévében nem végzett olyan felújítási és beruházási feladatot, amely a Kbt. 1,2 előírása alapján közbeszerzési eljárást tett volna szükségessé. Külső ellenőrző szervek a gazdálkodás szabályszerűségével, a vagyongazdálkodással kapcsolatban ellenőrzést az Önkormányzatnál a években nem végeztek. A jelentéstervezetben alkalmazott rövidítéseket az 1. számú függelék, az egyes fogalmak magyarázatát a 2. számú függelék tartalmazza. Az Önkormányzat gazdálkodására jellemző adatokat, mutatószámokat az 1-3. számú mellékletek tartalmazzák. 4

7 BEVEZETÉS Az ÁSZ a évi LXVI. törvény 29. -a szerint a jelentéstervezetet megküldte Kecskéd Község Önkormányzata polgármesterének egyeztetésre. A beérkezett észrevételt és az arra adott választ a jelentés 4-5. számú mellékletei tartalmazzák. 5

8 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyona a évi 558,9 millió Ft nyitó értékről a év végére 761,2 millió Ft-ra, 36,2%-kal (202,3 millió Ft-tal) nőtt. A években megvalósult legjelentősebb beruházások, felújítások a gazdasági porgram 1,2 -ben foglalt célkitűzésekkel összhangban voltak, döntő részben (közel 80%-ban) az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához kapcsolódtak (több utcát érintő járdaépítés, buszvárók kialakítása, ravatalozó építése). A beruházások, felújítások fedezetét EU-s és hazai támogatásokból, valamint önkormányzati saját forrásból biztosították. A években a felújításokra, beruházásokra fordított kiadások összege (bruttó 121,4 millió Ft) 27,3%-kal meghaladta az elszámolt értékcsökkenés öszszegét (95,4 millió Ft), ezáltal az elhasználódott eszközök pótlása hozzájárult a használhatósági fok növekedéséhez. A Képviselő-testület a gazdasági program 1,2 -ben rögzítette az önkormányzati feladatellátás fő irányait. Az Önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait a év elején a Polgármesteri hivatal mellett társulási, üzemeltetési és megbízási szerződések útján látta el. A Képviselő-testület a évek között a közoktatási feladatokat ellátó társulás megszüntetéséről és ezzel együtt a feladatok ellátása érdekében másik társuláshoz történő csatlakozásról, illetve a közétkeztetés biztosítására szolgáltatási szerződés kötéséről döntött. A évben a korábban üzemeltetésre átadott szennyvízcsatorna hálózatot a gazdaságosabb feladatellátás érdekében vagyonkezelésbe adta az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-nek (Vagyonkezelőnek). Az Önkormányzatnál a vagyongazdálkodás szabályozása hiányos volt. A Képviselő-testület az Ötv.-ben foglaltaknak eleget téve a vagyongazdálkodási rendelet 1,2 -ben meghatározta a törzsvagyonba tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyoni kört, a törzsvagyonba nem tartozó vagyonelemeket, valamint a vagyon nyilvántartásának fő szabályait és rendelkezett a tulajdonosi jogok gyakorlásáról. Az Áht. 1 előírása ellenére nem határozták meg a vagyon ingyenes átruházásának részletes feltételeit. Az Nvtv.-ben foglaltak ellenére a megjelölt határidőre, március 1-jéig (és az ÁSZ helyszíni ellenőrzésének befejezéséig, június 4-ig) az Önkormányzat nem határozta meg a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő forgalomképtelen törzsvagyont. Az Önkormányzat a évben elfogadta a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. A jegyző a Htv. előírása ellenére hiányosan alakította ki a Polgármesteri hivatal (valamint 2009-ig a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény) számviteli rendjét. A jegyző a gazdasági szervezet ügyrendjében szabályozta az ellátandó feladatokat, az azok ellátásáért felelős alkalmazottak feladat-, hatáskörét és felelősségi körét. Az Önkormányzat a években nem rendelkezett érvényes pénzügyi-számviteli szabályzatokkal, mivel a leltározási és leltárkészítési szabályzatot, a bankszámlapénz kezelésre vonatkozó szabályzatot, a kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellen- 6

9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK jegyzés hatásköri rendjéről szóló szabályzatot, a selejtezési és hasznosítási szabályzatot valamint a bizonylati szabályzatot az Áhsz., az Áht. 1 és az Ámr. 2 előírásai ellenére a polgármester adta ki az arra hatáskörrel rendelkező jegyző helyett. Továbbá a jegyző által Számviteli rend címmel kiadott, tartalmában számviteli politikának és számlarendnek megfelelő szabályzat, valamint a pénzkezelési szabályzat hatályba lépésének időpontjai, tartalmi módosításai ellentmondásosak voltak. A pénzügyi, számviteli tevékenység szabályozottságának hiányosságai jogsértő gyakorlatot eredményeztek a gazdálkodási jogkörök gyakorlásánál, a vagyonkimutatás elkészítésénél, a leltározásnál, az ingatlanvagyon-kataszter egyezőségénél. A megállapított hiányosságokért az Áht. 1, az Ötv. és az Áhsz. alapján a jegyző a felelős. Az Önkormányzatnál a vagyongazdálkodás működésének szabályszerűségét hiányosan biztosították. A években a Képviselőtestület számára a zárszámadással egyidejűleg bemutatott vagyonkimutatást nem az Áhsz. szerinti tartalommal készítették el. Nem tartalmazta az Önkormányzat vagyonát törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon bontásban, valamint a 0 -ra leírt eszközök állományát. A Képviselő-testület nem szabályozta rendeletben az Áhsz. szerinti kétévenkénti mennyiségi leltározás lehetőségét, így évenkénti leltározási kötelezettség állt fent, amelynek a 2007., a és a években az Önkormányzatnál nem tettek eleget, mennyiségi felvétellel nem leltároztak (az üzemeltetésre átadott eszközök esetében a évben sem). A és évben végzett leltározás során elmaradt az ingatlanok mennyiségi felvétele, valamint az elkészített leltárak nem tartalmazták az eszközök értékadatait. Az egyeztetéssel leltározandó eszközökről és forrásokról egyik évben sem készült leltár. A könyvviteli mérleg és a vagyonkimutatás adatait mindezek következtében az Áhsz. előírásaival szemben az ellenőrzött években leltárral nem támasztották alá. A vagyonváltozásokat 12 esetben, összesen 241,4 millió Ft értékben nem vezették át az ingatlanvagyonkataszterben. Ezáltal a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet előírásai ellenére nem biztosították az ingatlanvagyon-kataszter adatainak egyezőségét a földhivatali nyilvántartással, valamint a számviteli nyilvántartással. Az ellenőrzés során a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásával kapcsolatban feltárt hiányosságok ellenére a jegyző a évekre vonatkozóan az Ámr. 1,2 szerinti nyilatkozat kitöltésével kijelentette, hogy gondoskodott a Polgármesteri hivatalnál a belső kontroll rendszerek működtetéséről. A vagyongazdálkodással kapcsolatban ellenőrzött esetekben a évek között építési beruházásokhoz, felújításokhoz, nagy értékű eszköz beszerzésekhez kapcsolódóan az Áht. 1,2 - ben és az Ámr. 1,2 -ben foglaltak ellenére 14 esetben, összesen 4,8 millió Ft összegű kiadást előzetes írásbeli kötelezettségvállalás nélkül teljesítettek. A kötelezettségvállalást nem előzte meg ellenjegyzés összesen 32,7 millió Ft kiadás esetében, ezáltal elmaradt a pénzügyi fedezet ellenőrzése. Szakmai teljesítésigazolás hiányában, illetve szakmai teljesítésigazoló aláírása ellenére nem történt meg a kifizetés jogosságának, összegszerűségének, a szerződésben foglalt feladatok elvégzésének ellenőrzése összesen 6,4 millió Ft értékű kiadás esetében. Az érvényesítő valamennyi ellenőrzött kiadás és bevétel esetében megbízás, illetve kijelölés nélkül látta el feladatát. Az utalvány ellenjegyzője nem kifogásolta az előzetes írásbeli kötelezettségvállalás és a szakmai teljesítésigazolás hiányát összesen 8,4 millió Ft összegben. Az 7

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Ámr. 1,2 -ben előírt ellenőrzési feladatok elmaradása az Önkormányzatnál a évben a beruházási kiadások esetében kiadási előirányzat túllépést eredményezett. A vagyongazdálkodási döntések előkészítése során az önkormányzati SZMSZ 1,2 és a vagyongazdálkodási rendelet 1,2 előírásait betartották. Az Ötv.-ben foglalt előírás ellenére a polgármester a Képviselő-testület döntésének hiányában bányaszolgalmi jog alapítása tárgyában kötött megállapodást, továbbá a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület helyett az intézményvezető tárgyi eszközök ingyenes átvételéről döntött. A vagyon értékének és összetételének változását ezen esetekben jogszerű döntésekkel nem támasztották alá. Az Önkormányzatnál szabályozás hiányában, célszerűsége ellenére nem végezték el a beruházásokkal létrejövő létesítmények fenntarthatóságának vizsgálatát a kötelező feladathoz kapcsolódó ravatalozó építési munkáira, valamint az önként vállalt feladathoz kapcsolódó Művelődési Ház felújítására. A vagyongazdálkodás során megkötött szerződések egy útfelújításhoz, továbbá a rendezési terv módosításához kapcsolódó szerződések kivételével tartalmaztak az Önkormányzat érdekeit védő garanciális elemeket. A Vagyonkezelő a számára előírt, és évekre vonatkozó beszámolási kötelezettségének eleget tett, azonban a évről szóló beszámolót a Képviselő-testület a polgármester előterjesztése hiányában nem tárgyalta annak ellenére, hogy a vagyonkezelési szerződés szerint a Képviselő-testületnek a beszámolót el kell fogadnia. A jegyző nem biztosította a közérdekű gazdálkodási adatok közzétételét az Áht. 1 és az Eisztv. előírásai ellenére a háziorvosi és fogorvosi ellátásra, a Művelődési Ház működtetésére nyújtott önkormányzati támogatások adatai, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó (nettó ötmillió Ft-ot elérő, vagy meghaladó értékű beruházási, vagyonhasznosítási) szerződések adatai, a évi költségvetési rendeletek és elemi költségvetések, valamint a évekre vonatkozó zárszámadásról szóló rendeletek és elemi költségvetési beszámolók tekintetében. A évi költségvetési és zárszámadási rendeleteket a jegyző közzétette az Önkormányzat honlapján. A belső ellenőrzési feladatokat az Önkormányzat a években az Ötv.-ben foglaltaknak megfelelően többcélú kistérségi társulás keretében látta el. A évek között (a vagyongazdálkodást érintően) két alkalommal végezték el a Polgármesteri hivatal gazdálkodásának szabályszerűségi és rendszerellenőrzését. A belső ellenőrzési jelentések megállapításai a szabályozás hiányosságaihoz, a mérleg alátámasztottságához, a számviteli nyilvántartások, a leltározás és a kontrollok működésének hiányosságaihoz kapcsolódtak. Intézkedési terv a hiányosságok megszüntetésére a Ber. előírásai ellenére egyik ellenőrzést követően sem készült. Az Önkormányzat a javaslatokat nem hasznosította. Ezáltal a belső ellenőrzés jelentései a évek között nem segítették elő a vagyongazdálkodás szabályszerű működését. Mindezekért fennáll a jegyző felelőssége, mivel a belső ellenőrzés működtetése az Áht. 1 és az Ötv. alapján a jegyző kötelessége. A polgármester az Ötv.- ben foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztette az éves ellenőrzési jelentést és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést. 8

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVI. törvény 33. (1) bekezdésében foglaltak értelmében a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet köteles az ellenőrzött szervezet vezetője összeállítani, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ÁSZ részére megküldeni. Amennyiben az intézkedési tervet határidőben nem küldi meg a szervezet, vagy az nem elfogadható, az ÁSZ elnöke a hivatkozott törvény 33. (3) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai: a Polgármesternek 1. Az Önkormányzat a években nem rendelkezett érvényes pénzügyiszámviteli szabályzatokkal, mivel a jegyző helyett a polgármester hagyta jóvá, illetve adta ki a leltározási és leltárkészítési, a bankszámlapénz kezelési szabályzatot, a selejtezési és hasznosítási szabályzatot, a bizonylati szabályzatot, valamint a kötelezettségvállalásról, az utalványozásról, az érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről szóló szabályzatot. Továbbá a jegyző nem jelölte ki az ellenjegyzésre és érvényesítésre jogosult személyeket. Ezen túl a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési tervet nem készítettek. Az Önkormányzat a javaslatokat nem hasznosította. Javaslat: Vizsgálja ki a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat, és amennyiben szükséges, tegye meg a munkajogi felelősségre vonást. a jegyzőnek 1. Az Önkormányzat a években nem rendelkezett érvényes pénzügyiszámviteli szabályzatokkal, mivel az Áhsz. 8. (12), az Áhsz. 37. (5) és az Áhsz ában foglaltakkal ellentétben a jegyző helyett a polgármester hagyta jóvá, illetve adta ki a leltározási és leltárkészítési, a bankszámlapénz kezelési szabályzatot, a selejtezési és hasznosítási szabályzatot, a bizonylati szabályzatot, valamint a kötelezettségvállalásról, az utalványozásról, az érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről szóló szabályzatot. Továbbá a jegyző nem jelölte ki az Ámr (2), Ámr (8) és az Ámr (4), Ámr (4) bekezdéseivel ellentétben az ellenjegyzésre és érvényesítésre jogosult személyeket. Javaslat: Intézkedjen az Áhsz. 37. (5) bekezdésében és az 51. -ában előírtaknak megfelelően a selejtezési és hasznosítási, a bizonylati, a kötelezettségvállalásról, az utalványozásról, az érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről szóló szabályzatok kiadásáról, továbbá az Ávr. 58. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szabályozza a kötelezettségvállalás ellenjegyzésének, valamint az utalvány ellenjegyzésének esetére a helyettesítési rendjét és az Ávr. 55. (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően adja ki a kijelölést az érvényesítési feladatok ellátásához. 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 2. A évek közötti ellenőrzött tételeken belül - az Ámr (8)-(9), az Ámr (1) és (3), az Ámr (1), az Ámr (1), az Ámr (4), az Ámr (4), az Ámr (3), az Ámr (2) bekezdéseiben foglalt előírások ellenére nem történt előzetes írásbeli kötelezettségvállalás 4,8 millió Ft összegű kiadás előtt, 32,7 millió Ft kötelezettségvállalás ellenjegyzése elmaradt, 6,4 millió Ft értékű kiadás esetében a szakmai teljesítés igazolása, illetve a szakmai teljesítést igazoló ellenőrzési kötelezettségének teljesítése elmaradt, az érvényesítő 37,5 millió Ft értékű kiadás esetében jogosulatlanul látta el feladatát és 8,4 millió Ft összegben az utalvány ellenjegyzője nem kifogásolta az írásbeli kötelezettségvállalás és a teljesítés igazolás hiányát. Javaslat: Intézkedjen, hogy a pénzügyi ellenjegyző, a teljesítést igazoló, az érvényesítő és az utalványozó - az Áht (1), az Ávr. 57. (1), az Ávr. 58. (1) és az Ávr. 59. (2) bekezdései előírásainak megfelelően végezze el ellenőrzési feladatait. 3. A Képviselő-testület az Nvtv. 18. (1) bekezdésében foglaltak ellenére az Nvtv. hatályba lépését követő 60 napon belül (2012. március 1-jéig és az ÁSZ helyszíni ellenőrzésének befejezéséig, június 4-ig) nem jelölte meg a forgalomképtelennek minősülő vagyonból a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, nemzeti vagyonnak minősülő forgalomképtelen törzsvagyont. Javaslat: Készítsen rendelettervezetet a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő forgalomképtelen vagyonelemek kijelölése érdekében az Nvtv. 18. (1) bekezdésében előírtak szerint és kezdeményezze a polgármesternél a rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztését. 4. Az Önkormányzatnál az elkészített és a zárszámadással egyidejűleg a Képviselőtestületnek bemutatott vagyonkimutatás nem felelt meg az Áhsz. 44/A. (2)-(3) bekezdésében előírt tartalmi követelményeknek, mert nem tartalmazta az Önkormányzat vagyonát törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon bontásban, továbbá nem szerepeltek benne a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek. Javaslat: Intézkedjen az önkormányzat vagyonkimutatásának az Áhsz. 44/A. (2)-(3) bekezdésében előírtak szerinti elkészítéséről és annak a Képviselő-testület részére történő bemutatásáról. 5. A 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. (2)-(3) bekezdésében foglaltak ellenére, az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter adatai és a földhivatali nyilvántartás adatai, valamint az ingatlanvagyon-kataszter és a számviteli nyilvántartás adati közötti egyezőséget a években nem biztosították. Nem vezették át a vagyonváltozásokat az ingatlanvagyon-kataszterben a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdésében foglaltak ellenére az utakat, járdákat érintő felújítások, a ravatalozó beruházás, a buszvárók kialakítása, a bányaszolgalmi jog és hírközlési használati jog alapítása kapcsán, valamint a szennyvízcsatorna hálózatot érintően. 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Javaslat: Intézkedjen, hogy a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ingatlanvagyon-kataszter adatai egyezzenek meg a földhivatal ingatlan-nyilvántartásának azonos tartalmú adataival, továbbá az 1. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően biztosítsa az egyezőséget az ingatlanvagyonkataszter és a számviteli nyilvántartás adatai között. 6. A leltározás végrehajtása során nem tartották be az Áhsz. egyes előírásait az alábbiak tekintetében: a) Az Önkormányzatnál a 2007., a és évben mennyiségi felvétellel nem leltároztak annak ellenére, hogy a Képviselő-testület nem szabályozta rendeletben az Áhsz. 37. (7) bekezdés szerinti kétévenkénti mennyiségi leltározás lehetőségét. A és évben végzett leltározás során is elmaradt az ingatlanok mennyiségi felvétellel történő leltározása. Az Áhsz. 37. (3) bekezdése alapján egyeztetéssel leltározandó eszközökről és forrásokról egyik évben sem készült az Áhsz. 37. (2) bekezdésének megfelelő leltár. b) Az elkészített leltárakat nem értékelték ki. Javaslat: Intézkedjen, hogy a) az Áhsz. 37. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történjen az eszközök leltározása. b) A leltározáskor végezzék el a felvett leltárak kiértékelését és a leltárak az Áhsz. 37. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tartalmazzák tételesen, ellenőrizhető módon az Önkormányzat eszközeit mennyiségben és értékben, forrásait értékben. 7. A Ber. 29. (1) bekezdés előírása ellenére a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetésére a jegyző egyik ellenőrzést követően sem készített intézkedési tervet. Az Önkormányzat a megállapításokat nem hasznosította, ezáltal a belső ellenőrzés nem járult hozzá a vagyongazdálkodás szabályszerű működéséhez. Javaslat: Intézkedjen, hogy a Bkr. 28. c) pontjában előírtaknak megfelelően készüljön intézkedési terv a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetésére, továbbá az intézkedési tervben foglaltak végrehajtására. 8. A Vagyonkezelő a számára előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett, azonban a évről szóló beszámolót a Képviselő-testület előterjesztés hiányában nem tárgyalta annak ellenére, hogy a vagyonkezelési szerződés szerint a Képviselőtestületnek a beszámolót el kell fogadnia. 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Javaslat: Készítsen előterjesztést a vagyonkezelő beszámolójáról és kezdeményezze a polgármesternél annak Képviselő-testület elé terjesztését, annak érdekében, hogy a vagyonkezelési szerződésben foglaltaknak megfelelően a beszámolót a Képviselőtestület jóvá tudja hagyni. 12

15 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A VAGYONGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZOTTSÁGA 1.1. A feladatellátás formáinak meghatározása, a döntések megalapozottsága Az Önkormányzat a évekre, illetve a évekre szóló gazdasági program 1,2 -ben fő célkitűzésként építési telkek kialakítását és értékesítését határozta meg, a telkek kialakításához szükséges közműépítési munkákat elsődlegesen pályázati források igénybevételéhez kötötte. A gazdasági program 1 -ben intézmény felújításokat, illetve új ravatalozó építését, a gazdasági program 2 -ben az úthálózat felújítását helyezte előtérbe, a célok megvalósítása érdekében pályázati forrás bevonásával számolt. Önként vállalt feladatként a gazdasági program 1,2 -ben a Művelődési Ház épületének felújítása, hagyományteremtő rendezvények rendszeres szervezése, civil szervezetek támogatása, valamint az idegenforgalom fejlesztése jelent meg. Az Önkormányzat az Ötv. 8. (2) bekezdése alapján a kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának módját és mértékét meghatározta 1. Az Önkormányzat január 1-jén kötelező és önként vállalt feladatait a Polgármesteri hivatal mellett társulási, üzemeltetési, szolgáltatási, megbízási szerződések útján látta el. Az Önkormányzat a többcélú kistérségi társulás keretén belül kötelező feladatok ellátását, a szociális és gyermekjóléti feladatokat, valamint a belső ellenőrzést biztosította. Az oktatási kötelező feladatok (általános iskola, óvoda, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv) ellátásáról az Intézményfenntartó társulás 1 útján gondoskodott. Az Önkormányzat a kötelező háziorvosi és fogorvosi ellátást megbízási szerződés, a hulladékok begyűjtését szolgáltatási szerződés útján biztosította. Az Önkormányzat üzemeltetési szerződéssel oldotta meg az általa megvalósított ivóvízhálózat működtetését, a község teljes területének szennyvízelvezetését, a közművelődési feladatok ellátását, valamint önként vállalt feladatként a Művelődési Ház üzemeltetését. Az Önkormányzat a évek között a feladatok ellátása érdekében az Intézményfenntartó társulás 1 megszüntetéséről, a közoktatási feladatellátás kapcsán másik társuláshoz történő csatlakozásról és szolgáltatási szerződés kötéséről, továbbá üzemeltetési szerződés felbontásáról és vagyonkezelésbe adásról döntött. Ezen döntéseket megelőzően az előterjesztésekben a Képviselőtestület számára a megalapozott döntés meghozatala érdekében alternatív javaslatokat nem mutattak be. 1 a gazdasági program 1,2 -ben, a Polgármesteri hivatal alapító okiratában, az éves költségvetési rendeletekben 13

16 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az Önkormányzat a évben Kömlőd Községi Önkormányzattal közösen az Intézményfenntartó társulás 1 megszüntetéséről döntött. A megszüntető okirat szerint a megszüntetés oka, hogy a közfeladat hatásvizsgálat alapján más szervezetben hatékonyabban teljesíthető. Az Önkormányzat augusztus 1-jétől csatlakozott az Intézményfenntartó társulás 2 -hoz az oktatási feladatok ellátására. Ezen időponttól kezdődően az Önkormányzat oktatási intézménye az Intézményfenntartó társulás 2 költségvetési szervének tagintézménye lett. Az Önkormányzatnál maradt a közétkeztetés feladata, amelynek ellátására a évben szolgáltatási szerződést kötöttek a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozóval. A Képviselő-testület a évben felülvizsgálta a szennyvízelvezetés üzemeltetésének módját és megállapította, hogy a közfeladat ellátása vagyonkezelésbe adással nagyobb biztonsággal és gazdaságosabban oldható meg. Ezért döntött a szennyvízcsatorna hálózat vagyonkezelésbe adásának előkészítéséről, majd a évben a vagyonkezelésbe adásról 2. A szennyvízcsatorna hálózatot az Önkormányzat 2010-ben kijelöléssel az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-nek, mint Oroszlány város önkormányzati többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságnak adta vagyonkezelésbe A vagyonnal gazdálkodó szervezetek szervezeti rendjének szabályozottsága, a kötelező szabályzatok megfelelősége A Képviselő-testület a vagyongazdálkodási rendelet 1 -ben az önkormányzati vagyon kezelésével a Polgármesteri hivatalt bízta meg, a vagyonnal gazdálkodó, közfeladatot ellátó költségvetési szerv alapító okiratában a szervezet alaptevékenységét meghatározta. A Képviselő-testület élt az Ötv. 9. (3) bekezdésében biztosított jogával és a vagyongazdálkodási rendelet 2 -ben a selejtezéssel kapcsolatos egyes hatásköröket a polgármesterre és az önkormányzati intézmény vezetőjére ruházta át. A feladat ellátással kapcsolatban beszámolási kötelezettséget nem írtak elő. A vagyongazdálkodási rendelet 2 értelmében a polgármester engedélyezhette az önkormányzati intézmény kezelésében lévő felesleges tárgyi eszközök és készletek, üzemeltetésre átadott eszközök selejtezését 100 ezer Ft/db könyv szerinti értékhatár felett, valamint a selejtezésre kijelölt felesleges vagyontárgyak intézmények részére történő ellenérték nélküli átadását értékhatártól függetlenül. A 100 ezer Ft/db könyv szerinti értékhatár alatti eszközök selejtezését az intézményvezető engedélyezhette. A jegyző a Htv (1) bekezdés c) pontjában foglalt előírás ellenére a években hiányosan alakította ki a Polgármesteri hivatal (valamint 2009-ig a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény) számviteli rendjét. A jegyző a (2005. január 1-jei hatállyal kiadott) gazdasági szervezet ügyrendjében szabályozta az ellátandó (költségvetési tervezéssel, előirányzat módosítással, vagyongazdálkodással, készpénzkezeléssel, költségvetés végrehajtásával, számviteli nyilvántartások vezetésével kapcsolatos) feladatokat, a feladatok ellátásáért felelős alkalmazottak feladat-, hatás- és felelősségi körét. Elmaradt azonban a gazdálkodási jogkört gyakorlók közül a kötele- 2 a Képviselő-testület 110/2008. (XII. 17.) és 71/2010. (VII. 6.) számú határozata 14

17 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK zettségvállalás ellenjegyzésének (a választások és népszavazások kivételével), továbbá az utalvány ellenjegyzésének esetére a helyettesítés rendjének szabályozása. A jegyző az érvényesítési feladat ellátása és annak helyettesítése esetében a munkakört meghatározta ugyan, de az Ámr (4) bekezdésében 3 előírtak ellenére elmaradt az érvényesítési feladatok ellátásához a személy szerinti megbízás, illetve kijelölés. A jegyző a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjét, valamint a velük kapcsolatos összeférhetetlenségi követelményeket a szakmai teljesítésigazolás kivételével nem alakította ki. A szakmai teljesítésigazolás szabályairól a január 1-jétől hatályos 1. számú intézkedésben rendelkezett a jegyző, melyben kijelölte az ezen feladatok elvégzésével megbízott személyeket. Az Önkormányzat az alábbi szabályzatokkal nem rendelkezett, mivel a szabályzatokat nem a hatáskörrel rendelkező jegyző, hanem a polgármester adta ki: a január 22-én aláírt leltározási és leltárkészítési szabályzatot és a január 2-án kiadott bankszámlapénz kezelésre vonatkozó szabályzatot a polgármester hagyta jóvá, amely ellentétes az Áhsz. 8. (12) bekezdésével, mely szerint a számviteli politika jóváhagyásáért amelynek keretében a leltározási szabályzatot, valamint a pénzkezelési szabályzatot is el kell készíteni és annak végrehajtásáért az államháztartás szervezetének vezetője felelős; január 2-án ugyancsak a polgármester adta ki a kötelezettségvállalásról, utalványozásról, érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről szóló szabályzatot, amely ellentétes volt az Áht (1) bekezdésével, továbbá az Ámr (3) bekezdés a) pontjában 4 foglaltakkal, amely a költségvetési szerv feladatává teszi a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével kapcsolatos belső szabályozás elkészítését; a selejtezési és hasznosítási szabályzatot a polgármester január 2-án írta alá, mely nem felelt meg az Áhsz. 37. (5) bekezdésében foglalt azon előírásnak, hogy a selejtezés részletes szabályait az államháztartás szervezete saját hatáskörben állapítja meg. A 2001 januárjában kiadmányozott bizonylati szabályzat polgármester által történő aláírása ellentétes az Áhsz ában foglaltakkal, mely a bizonylati rend kialakítását, szabályozását szintén az államháztartás szervezete vezetőjének teszi feladatává. A jegyző által január 1-jén kiadott szabályzat 5 tartalmában számviteli politikának és számlarendnek felelt meg, a január 1-jén kiadott pénzkezelési szabályzat tartalmában a bankszámlapénz és a házipénztár kezelésének szabályait rögzítette. Mindkét szabályzat kézzel beírt javításokat, áthúzásokat, tartalmazott, oldalszámozásuk a lapcserék következtében követhetetlenné vált. A hatályba lépések időpontjai, tartalmi módosításai ellentmondásosak voltak. Mindezek következtében a Polgármesteri hivatal az Áhsz. 8. (3) bekezdésé augusztus 15-étől az Ámr (4) bekezdése, január 1-jétől az Ávr. 58. (4) bekezdése tartalmazza január 1-jétől az Ávr. 13. (2) bekezdés a) pontja szabályozza. 5 A szabályzatot a jegyző Számviteli rend címmel adta ki. 15

18 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK ben, (4) bekezdés d) pontjában, továbbá 49. (1) bekezdésében foglalt előírás ellenére nem rendelkezett érvényes számviteli politikával, számlarenddel, pénzkezelési szabályzattal. A keltezés nélküli (a fejlécben található dátum szerint január 1-jétől hatályos) eszközök és források értékelési szabályzata nem volt kiadmányozva, ezáltal a Polgármesteri hivatal nem rendelkezett hatályos értékelési szabályzattal, mely ellentétes az Áhsz. 8. (4) bekezdés b) pontjában foglaltakkal. A szabályzatok az ismertetett hiányosságok miatt az ellenőrzés szempontjából nem tekinthetők elfogadható, hiteles dokumentumoknak. A megállapított hiányosságokért a jegyző felelős A vagyongazdálkodás szabályozása A Képviselő-testület a vagyongazdálkodási rendelet 1,2 -ben az Ötv. 79. (2) bekezdésének megfelelően meghatározta az önkormányzati feladatellátást biztosító törzsvagyon körét, azon belül a forgalomképes és korlátozottan forgalomképes vagyonelemeket, valamint a törzsvagyonba nem tartozó vagyoni kört. A forgalomképesség megváltoztatásának szabályait nem írták elő. A vagyongazdálkodási rendelet 1,2 -ben rögzítették a vagyon nyilvántartásának fő szabályait, rendelkeztek a tulajdonosi jogok gyakorlásáról. A vagyon ingyenes átruházásával kapcsolatos döntést a Képviselő-testület saját hatáskörében tartotta. Az Önkormányzat ezen túl nem tett eleget az Áht (2) bekezdésében foglaltaknak, mivel a vagyongazdálkodási rendelet 1,2 -ben és az Önkormányzat egyéb rendeleteiben nem határozták meg az ingyenes átruházás részletes feltételeit, eseteit és módját. A vagyongazdálkodási rendelet 2 a Htv (1) bekezdése j) pontjában előírtak szerint tartalmazta az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodásra, az Önkormányzat vagyonának hasznosítási módjaira, a vagyonkezelésbe adás feltételeire, a vagyonkezelési jog gyakorlására és ellenőrzésére, a vagyonkezelői jog megszüntetésére vonatkozó szabályokat. Az Önkormányzat nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenyeztetésre vonatkozó elvárásokat, követelményeket nem fogalmazott meg. Az önkormányzati SZMSZ 1,2 -ben kialakították az előterjesztések készítésének, megtárgyalásának, véleményezésének, döntéshozatalának általános rendjét. A megalapozott vagyongazdálkodási döntések meghozatala érdekében azonban célszerűsége ellenére nem írták elő a döntés előkészítés folyamatában a költség-haszon elemzés, valamint a hasznosításra szánt ingatlanvagyon piaci értéke megállapítása céljából az értékbecslés készítésének kötelezettségét, továbbá a tulajdonosi jogok védelme érdekében a garanciális elemek szerződésekben, egyéb dokumentumokban való rögzítésének kötelezettségét. Nem sza- 6 Az Áhsz. 1. (1) bekezdés b) pontja szerint az Áhsz. hatálya alá tartozik a helyi önkormányzat költségvetési szerve. Az Áht a szerint a Polgármesteri hivatal költségvetési szervként működik. Az Ötv. 36. (2) bekezdése szerint a képviselő-testület hivatalának vezetője a jegyző. 16

19 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK bályozták a támogatásokkal megvalósuló beruházásokkal létrejövő létesítmények fenntarthatóságának vizsgálatát. A jegyző január 1-jén kiadmányozta a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés szabályzatát. A szabályozás rögzítette a gazdálkodás általános alapelveit. A jegyző nem rendelkezett az Áht (1) bekezdés a)- c) pontjaiban 7 előírt dokumentumok (pénzügyi döntéseket előkészítő dokumentáció, az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés dokumentumai, hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás kontrolljai) elkészítéséről. Ezáltal nem segítette elő a rendelkezésre álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását, nem biztosította az Áht (3) bekezdés a)-b) pontjában 8 előírtak ellenére a költségvetési szerv gazdálkodásának szabályozottságát, az eszközök és források rendeltetésszerű használatának feltételeit. A Képviselő-testület elfogadta 9 az Nvtv. 9. (1) bekezdésében előírtak alapján az Önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét, továbbá meghatározta törzsvagyonának és üzleti vagyonának körét 10. A Képviselő-testület az Nvtv. 18. (1) bekezdésében foglaltak ellenére a megjelölt határidőre, március 1-jéig (és az ÁSZ helyszíni ellenőrzésének befejezéséig, június 4-ig) a polgármester előterjesztése és a képviselő-testületi ülésen történt tárgyalás ellenére nem jelölte meg a forgalomképtelennek minősülő vagyonból a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, nemzeti vagyonnak minősülő forgalomképtelen törzsvagyont A vagyonkezeléssel megbízott szervezetek beszámolási kötelezettségének szabályozása A évben a szennyvízcsatorna hálózat működtetésére megkötött vagyonkezelési szerződésben rögzítették a Vagyonkezelő feladatát, illetékességét, hatáskörét és felelősségét. Szabályozták a vagyonkezelés ellenőrzésének általános irányelveit, és beépítettek az Önkormányzat érdekeit védő garanciális elemeket. A szerződés tartalmazta a vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának részletes szabályait, a vagyonkezelés korlátait, valamint a beszámolási kötelezettséget. A vagyonkezelési szerződés alapján a Vagyonkezelőnek a felújításról, pótlólagos beruházásról, tartalékképzésről évente tervet kellett készítenie, amelynek teljesítéséről köteles volt beszámolni. Köteles volt továbbá évente egyszer a vagyonkezelésbe vett eszközök állapotáról, tárgyévi változásáról adatokat szolgáltatni, valamint az Önkormányzat felkérésére gazdasági, műszaki és pénzügyi tájékoztatót készíteni január 1-jétől az Áht /A. (4) bekezdése, január 1-jétől az Áht (2) bekezdése szabályozza január 1-jétől az Áht /A. (2) bekezdés a)-b) pontjai, január 1-jétől az Áht (1) bekezdése és a Bkr. 8. (2) bekezdése szabályozza. 9 a Képviselő-testület 7/2013. (II. 4.) számú határozata 10 az Önkormányzat 18/2012. (X. 31.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 17

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 2. A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYSZERŰSÉGE 2.1. A vagyon nyilvántartásának megfelelősége Az Önkormányzatnál az Ötv. 78. (2) bekezdésében foglaltak ellenére az ellenőrzött években az elkészített és a zárszámadással egyidejűleg a Képviselőtestületnek bemutatott vagyonkimutatás nem felelt meg az Áhsz. 44/A. (2)-(3) bekezdésében előírt tartalmi követelményeknek. A években vagyonkimutatás, a években vagyonmérleg elnevezéssel a zárszámadás 14. számú mellékleteként szerepeltették az Önkormányzat vagyonát összevontan bemutató mérleget, amelynek tagolása, részletezettsége nem felelt meg az Áhsz. 44/A. (2)-(3) bekezdése által a vagyonkimutatásra vonatkozóan előírt minimális tartalmi követelményeknek, mivel a tárgyi eszköz és a befektetett pénzügyi eszközcsoportok tekintetében nem tartalmazta a könyvviteli mérleg arab számmal jelzett tételei szerinti tagolást, és nem tartalmazta az Önkormányzat vagyonát törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes), illetve törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon bontásban, valamint nem tartalmazta a 0 -ra leírt eszközök állományát. A jegyző a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 6. (2) bekezdésében foglaltak ellenére december 31-ig nem fektette fel az Önkormányzat ingatlanvagyonáról az ingatlanvagyon-katasztert, azt csak január óta vezeti. A vagyonváltozásokat az ellenőrzött tételek közül a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdésében foglaltak ellenére az ingatlanvagyon-kataszterben nem vezették át az utakat, járdákat érintő felújítások, a kiemelt beruházásként ellenőrzött ravatalozó építés, a buszvárók kialakítása, a bányaszolgalmi jog és a hírközlési használati jog alapítása kapcsán, valamint a szennyvízcsatorna hálózatot érintően (összesen 12 esetben, 241,4 millió Ft értékben). Ezáltal a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. (2)-(3) bekezdésében, valamint a 2. számú mellékletében foglaltak ellenére az önkormányzati ingatlanvagyonkataszter adatai a földhivatali nyilvántartással, valamint az ingatlanvagyon számviteli nyilvántartásban szereplő adataival a években nem egyeztek. Az ellenőrzött mintatételek vonatkozásában az ingatlanvagyon-kataszterben nem rögzítették a évben 2,7 millió Ft, a évben 1,0 millió Ft, a évben 19,4 millió Ft, a évben 215,3 millió Ft, a évben 3,0 millió Ft értékű vagyonváltozást. Az eltéréseket az okozta, hogy az utak esetében az ingatlanvagyon-kataszter nem tartalmazott értékadatokat, a szennyvízcsatorna hálózat és a ravatalozó épülete nem szerepelt az ingatlanvagyon-kataszterben. A években az Önkormányzatnál nem tettek eleget az Ötv. 78. (2) bekezdésében 11 foglalt előírásnak, mivel az ellenőrzött időszakban az analitikus nyilvántartásban egyáltalán nem, a főkönyvi könyvelésben pedig a törzsvagyonon belül a forgalomképtelen vagyonelemek vonatkozásában nem valósult meg az elkülönített nyilvántartás január 1-jétől az Mötv (2) bekezdése szabályozza. 18

21 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A főkönyvi számlák alábontása lehetővé tette a törzsvagyon, azon belül a vagyonelemek forgalomképesség szerinti elkülönítését, amelyet az Önkormányzatnál az ellenőrzött időszakban csak a korlátozottan forgalomképes vagyon tekintetében valósítottak meg. Az analitikus nyilvántartás nyilvántartó kartonjain az érintett eszközök esetében a törzsvagyon körébe tartozás tényét és a forgalomképesség szerinti besorolást az ÁSZ helyszíni ellenőrzésének ideje alatt feltüntették. A évek között a könyvviteli mérlegtételek értéke az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök vonatkozásában is megegyezett a záró főkönyvi kivonat vonatkozó főkönyvi számláinak értékével. A Képviselő-testület nem szabályozta rendeletben az Áhsz. 37. (7) bekezdése szerinti kétévenkénti mennyiségi leltározás lehetőségét, így az Áhsz. 37. (1) bekezdésében foglalt évenkénti leltározási kötelezettség állt fent, amelynek a 2007., a és a években nem tettek eleget, mennyiségi felvétellel nem leltároztak (az üzemeltetésre átadott eszközök esetében a évben sem). A és években végzett leltározás során az ingatlanok leltározása az Áhsz. 37. (3) bekezdése ellenére nem mennyiségi felvétellel történt. Az elkészített leltárakat nem értékelték ki, mivel azok az Áhsz. 37. (2) bekezdésében foglaltak ellenére nem tartalmazták az eszközök értékadatait. Az üzemeltetésre átadott eszközöket július 1-jétől vagyonkezelésbe adta az Önkormányzat, amelynek kapcsán a teljes szennyvízcsatorna hálózatot mennyiségi felvétellel leltározták. Ezt követően a vagyonkezelő az eszközöket évente leltározta, amelyről az Önkormányzat részére kimutatást készített. Az Áhsz. 37. (3) bekezdése alapján egyeztetéssel leltározandó eszközökről (immateriális javakról, követelésekről) és forrásokról (saját tőkéről, tartalékokról és kötelezettségekről) egyik évben sem készült az Áhsz. 37. (2) bekezdésének megfelelő leltár. Az Önkormányzat által a mérleghez mellékelt kimutatások az Áhsz. 37. (2)-(3) bekezdésében foglaltak ellenére nem tartalmazták tételesen, ellenőrizhető módon az egymással egyeztetett adatokat (pl. analitikus és főkönyvi nyilvántartás adatait), illetve az azok közötti eltéréseket, vagy egyezőséget. A helyszíni ellenőrzés során a mérleg alátámasztását szolgáló kimutatások és a mérlegben szereplő eszközérték között eltérések voltak: 2007-ben a folyamatban lévő beruházások értéke 500 Ft-tal, a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek értéke 6814 Ft-tal, 2008-ban a tartósan adott kölcsönök értéke Ft-tal, 2010-ben az egyéb építmények értéke 1386 Ft-tal tért el. Az Önkormányzat elemi költségvetési beszámolójának részét képező könyvviteli mérlegeket mindezek következtében a Számv. tv. 69. (1) bekezdésében és az Áhsz. 37. (2) bekezdésében foglaltak ellenére az ellenőrzött időszakban leltárral nem támasztották alá. A számviteli, nyilvántartásbeli hiányosságok a években annak ellenére fennálltak, hogy az Önkormányzatnál a évben végzett belső ellenőrzési jelentés javaslatot tett a mérleg leltárral történő alátámasztásának, az eszközök értékelésének, valamint az ingatlanvagyon-kataszter és a számviteli nyilvántartások egyezőségének szükségességére. 19

22 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 2.2. A vagyongazdálkodást érintő gazdasági események követelmények szerinti dokumentáltsága A vagyongazdálkodással kapcsolatban ellenőrzött tételek közül az alábbi esetekben a kiadások teljesítését és a bevételek beszedését megelőzően nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte el (az Ámr. 1,2 -ben kapott felhatalmazás alapján) a jogosultsággal rendelkező polgármester a kötelezettségvállalásra és az utalványozásra, a jegyző azok ellenjegyzésére a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásával az előírt ellenőrzési feladatokat. A jogsértő gyakorlat kialakulásához a szabályozás hiánya is hozzájárult. Építési beruházások, felújítások, nagy értékű eszköz beszerzések kiadásai esetében a években az Áht és az Ámr (8)-(9) bekezdéseiben foglaltak, a években az Ámr (1), (3) bekezdéseiben 13 foglaltak ellenére nem történt előzetes írásbeli kötelezettségvállalás (14 esetben, összesen 4,8 millió Ft összegben), valamint a kötelezettségvállalást nem előzte meg a jegyző ellenjegyzése (32,7 millió Ft értékben). A kötelezettségvállalások ellenjegyzésének hiányában elmaradt a pénzügyi fedezet ellenőrzése. A években az Ámr (1) bekezdésében foglaltak, a években az Ámr (1) bekezdése ellenére 14 hiányzott a szakmai teljesítésigazoló aláírása (összesen 3,6 millió Ft összegben), nem történt meg a kifizetés jogosságának, összegszerűségének, a szerződésben foglalt feladatok elvégzésének ellenőrzése. A szakmai teljesítésigazoló aláírása ellenére nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően tett eleget (összesen 2,8 millió Ft összegben) ellenőrzési kötelezettségének, nem kifogásolta az előzetes írásbeli kötelezettségvállalás hiányát. Az érvényesítő személyre szóló megbízás, kijelölés hiányában valamennyi ellenőrzött kiadás vonatkozásában (összesen 37,5 millió Ft értékben) jogosulatlanul látta el feladatát az Ámr (4) bekezdésében és az Ámr (4) bekezdésében 15 foglaltak ellenére. Az utalvány ellenjegyzője a években az Ámr (3) bekezdésében 16, a években az Ámr (2) bekezdésében foglaltak ellenére nem kifogásolta az előzetes írásbeli kötelezettségvállalás hiányát (összesen 4,8 millió Ft összegben) és a szakmai teljesítésigazolás hiányát (összesen 3,6 millió Ft összegben). Hiányzott az utalványrendelet, az Ámr (1) bekezdésében 17 foglaltak ellenére, az utalványozás, valamint az Ámr (1) bekezdésében foglaltak ellenére az utalvány ellenjegyzése sem történt meg a évben 0,1 millió Ft összegű kiadás esetében. Csatorna bérleti díj bevétel esetében a években az Ámr (1) bekezdésében foglaltak ellenére nem történt meg a szakmai teljesítésigazolás 2,2 millió Ft összegben, így elmaradt a bevétel jogosságának, összegszerűségének, teljesítésének ellenőrzése. Az érvényesítő az Ámr (4) bekezdésében fog- 12 A években az Áht (2) bekezdése, a évben a 100/B. (3) bekezdése, augusztus 15-től a 100/C. (3) bekezdése, január 1-jétől az Áht (1) bekezdése írta elő január 1-jétől az Ávr. 52. (1) bekezdés c) pontja írja elő január 1-jétől az Ávr. 57. (1) és (3) bekezdése szabályozza január 1-jétől az Ávr. 58. (4) bekezdése szabályozza január 1-jétől jogszabály nem írja elő az utalvány ellenjegyzését január 1-jétől az Ávr a szabályozza. 20

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Mátraverebély. 13109 2013. október

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Mátraverebély. 13109 2013. október JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Mátraverebély 13109 2013. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0026-086-066/2013. Témaszám: 1065 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/889-1/2013./I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. Mátraverebély Község Önkormányzata - vagyongazdálkodás szabályszerűségének utóellenőrzése

Jelentés. Utóellenőrzések. Mátraverebély Község Önkormányzata - vagyongazdálkodás szabályszerűségének utóellenőrzése Jelentés Utóellenőrzések Mátraverebély Község Önkormányzata - vagyongazdálkodás szabályszerűségének utóellenőrzése 2016. 16042 www.asz.hu Jelentés Utóellenőrzések Mátraverebély Község Önkormányzata - vagyongazdálkodás

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. Balatonboglár Városi Önkormányzat - vagyongazdálkodás szabályszerűségének utóellenőrzése sorszám

Jelentés. Utóellenőrzések. Balatonboglár Városi Önkormányzat - vagyongazdálkodás szabályszerűségének utóellenőrzése sorszám Jelentés Utóellenőrzések Balatonboglár Városi Önkormányzat - vagyongazdálkodás szabályszerűségének utóellenőrzése 2016. sorszám www.asz.hu 16025 Jelentés Utóellenőrzések Balatonboglár Városi Önkormányzat

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás. szabályszerűségi ellenőrzéséről Hőgyész. 2013. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás. szabályszerűségi ellenőrzéséről Hőgyész. 2013. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Hőgyész 13158 2013. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V -0026-084-152/2013. Témaszám: 1065 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. Ócsa Város Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése

Jelentés. Utóellenőrzések. Ócsa Város Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése Jelentés Utóellenőrzések Ócsa Város Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése 2017. 17014 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: DR. NÉMETH ERZSÉBET felügyeleti vezető AZ ELLENŐRZÉST

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2014 január 29 - i nyilvános testületi ülésére a Tárgy: Belső ellenőr jelentése 7/a sz. napirendi ponthoz. Előadó: Kiss Miklós polgármester

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest XII. kerület Hegyvidék. 13085 2013.

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest XII. kerület Hegyvidék. 13085 2013. JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest XII. kerület Hegyvidék 13085 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0043-020-003-072/2013. Témaszám: 1082

Részletesebben

JELENTÉS. 13045 2013. június

JELENTÉS. 13045 2013. június JELENTÉS Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13045 2013. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Rákóczifalva. 13074 2013. szeptember

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Rákóczifalva. 13074 2013. szeptember JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Rákóczifalva 13074 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0026-049-021/2013. Témaszám: 1065 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

JELENTÉS. 13039 2013. június

JELENTÉS. 13039 2013. június JELENTÉS Beremend Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13039 2013. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

ÁEEK VIZSGÁLAT a belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás ellenőrzéséről.

ÁEEK VIZSGÁLAT a belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás ellenőrzéséről. ÁEEK VIZSGÁLAT 2016 a belső kontrollrendszer kialakításáról, működtetéséről, valamint a vagyongazdálkodás ellenőrzéséről. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a Kórháznál a belső kontrollrendszer

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás. szabályszerűségi ellenőrzéséről Zalalövő december

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás. szabályszerűségi ellenőrzéséről Zalalövő december , ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Zalalövő 13159 2013. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0026-083-103/2013. T émaszám: l 065 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. 13049 2013. június

JELENTÉS. 13049 2013. június JELENTÉS Ősi Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13049 2013. június Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének. ellenőrzéséről. Cikó. 14061 2014.

. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének. ellenőrzéséről. Cikó. 14061 2014. . ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Cikó 14061 2014. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0210-053/2014. Témaszám: 1245 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése 2017.

Jelentés. Utóellenőrzések. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése 2017. Jelentés Utóellenőrzések Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése 2017. 17110 www.asz.hu ÁLLAMI SZÁMVEVÖSZÉK Jelentés Utóellenőrzések Budapest

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013.

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 13078 2013. augusztus Állami Számvevőszék lktatószám: V-0043-020-005-036/2013.

Részletesebben

3. Az Önkormányzat gazdasági programtervezetének a képviselő-testület elé terjesztése. 4. A jegyző munkaköri leírásának elkészítése.

3. Az Önkormányzat gazdasági programtervezetének a képviselő-testület elé terjesztése. 4. A jegyző munkaköri leírásának elkészítése. Tájékoztató Az Állami Számvevőszék 2013 októberében vizsgálatot folytatott Csemő Község Önkormányzatánál. Az ellenőrzésről készült jelentés megtekinthető és letölthető a www.asz.hu honlap Jelentések menüpontjáról.

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest XXI. kerület Csepel. 13086 2013. szeptember

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest XXI. kerület Csepel. 13086 2013. szeptember JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest XXI. kerület Csepel 13086 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0043-020-006-056/2013. Témaszám: 1082 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS június

JELENTÉS június JELENTÉS Hajdúbagos Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13040 2013. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES. az önkormányzatok vagyongazdálkodása

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES. az önkormányzatok vagyongazdálkodása ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK,; JELENTES az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Ujpalota 14083 2014. október ' Állami Számvevőszék

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének. 14129 2014. október ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének. 14129 2014. október ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros XIII. kerület 14129 2014. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0235-317/2014.

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14147 2014. október

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14147 2014. október ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 14147 2014. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0234-247/2014.

Részletesebben

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

JELENTÉS. 13010 2013. február

JELENTÉS. 13010 2013. február JELENTÉS Sáránd Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13010 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Szakály Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16098 www.asz.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 15164 JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Orosháza Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0794-045/2015. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. 13175 2013. december

JELENTÉS. 13175 2013. december JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Ják 13175 2013. december Állami Számvevőszék

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése

Jelentés. Utóellenőrzések. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése Jelentés Utóellenőrzések Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése 2017. 17055 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: DR. NÉMETH ERZSÉBET felügyeleti vezető

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Az Intézmény Ellenőrzési Főosztály által végzett kórházi ellenőrzések tapasztalatai

Az Intézmény Ellenőrzési Főosztály által végzett kórházi ellenőrzések tapasztalatai Az Intézmény Ellenőrzési Főosztály által végzett kórházi ellenőrzések tapasztalatai Szabó Tamás Egészségügyi Intézmény Ellenőrzési Főosztályvezető 2016. október 6. AZ ELLENŐRZÉSI PROGRAM Ellenőrzés tárgya:

Részletesebben

JELENTÉS június

JELENTÉS június JELENTÉS Cibakháza Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13041 2013. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

A költségvetési szervek belső kontrollrendszere

A költségvetési szervek belső kontrollrendszere A költségvetési szervek belső kontrollrendszere Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tapasztalatai alapján Magyar Könyvvizsgálói Kamara XXIV. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád Salamon Ildikó felügyeleti

Részletesebben

JELENTÉS május

JELENTÉS május JELENTÉS Tar Község Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13038 2013. május Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15010 2015. március

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15010 2015. március ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület 15010 2015. március Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 ZÁRADÉK 17

BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 ZÁRADÉK 17 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 8 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 11 1. A költségvetési gazdálkodás belső kontrolljai 11 1.1. A szabályozottság kockázata

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. Az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017.

Jelentés. Utóellenőrzések. Az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. Jelentés Utóellenőrzések Az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének utóellenőrzése Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. 17037 www.asz.hu AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: RENKÓ ZSUZSANNA

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Makó. 13075 2013. szeptember

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Makó. 13075 2013. szeptember JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Makó 13075 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0026-027-040/2013. Témaszám: 1065 Vizsgálat-azonosító szám: V0593001

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Utóellenőrzések. Jelentés

Utóellenőrzések. Jelentés Jelentés Utóellenőrzések Tar Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16083 www.asz.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Utóellenőrzések. Jelentés

Utóellenőrzések. Jelentés Jelentés Utóellenőrzések Csabdi Község Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16085 www.asz.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Kerepes. 13105 2013. október

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Kerepes. 13105 2013. október JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Kerepes 13105 2013. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0026-048-038/2013. Témaszám: 1065 Vizsgálat-azonosító szám: V0593011

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉRŐL J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2.

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13091 VILLÁNY 2013. szeptember Állami Számvevőszék

Részletesebben

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat.

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi átfogó ellenőrzéséről készült jelentésben megfogalmazott hiányosságok

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. október

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 2014. október ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 14082 2014. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0230-067/2014.

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest Főváros X. kerület Kőbánya. 13084 2013.

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest Főváros X. kerület Kőbánya. 13084 2013. JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest Főváros X. kerület Kőbánya 13084 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0043-020-001-174/2013. Témaszám:

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Hajdúbagos Község Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének utóellenőrzése 2016. 16160 www.asz.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0696-086/2015. Témaszám: 17 30 Vizsgálat-azonosító szám: V068008 Az ellenőrzést felügyelte: Kisgergely István felügyeleti vezető Az ellenőrzést vezette: Schósz Attila

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Magyarországi Románok Országos Önkormányzata

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Magyarországi Románok Országos Önkormányzata ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának 15148 ellenőrzéséről Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0696-086/2015. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzata ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzata ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Beloiannisz Község Görög Nemzetiségi Önkormányzata 15097 2015. július Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0787-053/2015.

Részletesebben

JELENTÉS július

JELENTÉS július JELENTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzata belső kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működése ellenőrzéséről 13054 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének. Budapest Főváros IV. kerület Ujpest ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14217 2014.

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének. Budapest Főváros IV. kerület Ujpest ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14217 2014. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről ' Budapest Főváros IV. kerület Ujpest 14217 2014. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0539-078/2014.

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása. Budapest lll. Kerület Obuda-Békásmegyer. 2014. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása. Budapest lll. Kerület Obuda-Békásmegyer. 2014. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről ' Budapest lll. Kerület Obuda-Békásmegyer 14231 2014. december Állami Számvevőszék lktatószám: V-0538-062/2014.

Részletesebben

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Bókaháza Község

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. ellenőrzéséről. Bugac. 13066 2013. augusztus

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. ellenőrzéséről. Bugac. 13066 2013. augusztus ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Bugac 13066 2013. augusztus Állami Számvevőszék lktatószám: V-0026-047-021/2013 Témaszám: 1065 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Ráckeve. 13073 2013. szeptember

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Ráckeve. 13073 2013. szeptember JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Ráckeve 13073 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0026-039-032/2013. Témaszám: 1065 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15012 2015. március

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15012 2015. március ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 15012 2015. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0542-062/2014.

Részletesebben

A számvevőszéki jelentés összeállításában közreműködtek: Pogány Kinga Beatrix. Szepes Béla Bálint. Szikszainé Király Mária. Varsányiné Dudás Eleonóra

A számvevőszéki jelentés összeállításában közreműködtek: Pogány Kinga Beatrix. Szepes Béla Bálint. Szikszainé Király Mária. Varsányiné Dudás Eleonóra ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros 15011 2015. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0541-123/2014.

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV

1. számú melléklet INTÉZKEDÉSI TERV Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Piliscsaba. 13106 2013. október

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Piliscsaba. 13106 2013. október JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Piliscsaba 13106 2013. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0026-040-038/2013. Témaszám: 1065 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre/ nyílt Nagykovácsi, 2012. február 23. Előterjesztő:. Előadó: Pappné Molnár Afrodité pénzügyi előadó. Melléklet:Rendelet tervezet Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Heves. 13104 2013. október

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Heves. 13104 2013. október JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Heves 13104 2013. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0026-077-034/2013. Témaszám: 1065 Vizsgálat-azonosító szám: V0593013

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30. IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések

Jelentés. Utóellenőrzések Jelentés Utóellenőrzések Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, működésének ellenőrzéséről készült jelentések utóellenőrzése Pannon Egyetem 2017. 17050 www.asz.hu ÁLLAMI SZÁMVEVÖSZÉK Jelentés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési tervéről A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben