Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint ZE-KA-FIX. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint ZE-KA-FIX. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása"

Átírás

1 Oldal 1 -től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása tisztítószer A biztonsági adatlap szállítójának adatai Társaság: Cím: Város: Industriestraße 155 D Köln Telefon: ++49 (0) Telefax:++49 (0) Felelős személy: Eckart Inkemann Telefon: ++49 (0) Internet: Felvilágosítást ad: Eckart Inkemann Sürgősségi telefonszám: 0049 (0) SZAKASZ: A veszély meghatározása Az anyag vagy keverék osztályozása Címkézési elemek Veszélyjelek: Veszély jelzése(i) : Maró R-mondat(ok): Égési sérülést okoz. Égési sérülést okoz. Szemizgató hatású. Izgatja a légutakat. Bőrizgató hatású C - Maró C - Maró R-mondatok 34 Égési sérülést okoz. S-mondatok 01 Elzárva tartandó. 02 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő. 25 Kerülni kell a szembe jutást. 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. Egyéb veszélyek Égési sérülést okoz. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Keverékek

2 Oldal 2 -től 7 Veszélyes anyag EK-szám CAS-szám Indexszám REACH-szám Alkotóelemek Osztályba sorolás GHS osztályozás Foszforsav 100 % Ortofoszforsav... % C R34 Skin Corr. 1B; H gyasav C R35 Skin Corr. 1A; H314 Isotridecanolethoxylat Xn R22-41 Tömeg > 50 % 5-10 % <5 % Az R- és H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 bekezdést. 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános tanács A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni. A mérgezés tünetei néha csak órákkal később jelentkeznek. Legalább 4 óráig orvosi felügyelet szükséges. Belélegzés esetén Friss levegőre kell menni. Oxigént kell adni vagy mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni,ha szükséges. Csendes helyen melegen kell tartani. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni. Bőrrel való érintkezés esetén Szappannal és bő vízzel le kell mosni. Szembe kerülés esetén Bő vízzel alaposan át kell öblíteni, a szemhéj alatt is. Orvoshoz kell fordulni. Lenyelés esetén Azonnal orvost kell hívni. Azonnal nagy mennyiségű vizet kell itatni. Friss levegőre kell menni. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések Oltóanyag A megfelelő tűzoltó készülék száraz vegyszert, szén-dioxidot, vízpermetet vagy "alkohol" habot kell használni. Biztonsági okok miatt nem használható tűzoltó készülék Nem szabad tömör vízsugarat használni, mert szétszórhatja és kiterjesztheti a tüzet. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Tűz és/vagy robbanás esetén a füstöt nem szabad belélegezni. Tűzoltóknak szóló javaslat Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg Szemmosó palack tiszta vízzel 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Személyi védőfelszerelést kell használni. A személyzetet biztonságos területre kell eltávolítani. ( )

3 Oldal 3 -től 7 Környezetvédelmi óvintézkedések Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. Vízzel kell higítani. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Inert abszorbeáló anyaggal (pl.homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni. Hivatkozás más szakaszokra Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Inert abszorbeáló anyaggal fel kell itatni és veszélyes hulladékként elhelyezni. Mésztejjel vagy szódával kell semlegesíteni és bő vízzel öblíteni. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Biztonságos kezelési útmutatás A készülékben és olyan helyeken, ahol por képződhet, megfelelő elszívást kell biztosítani. Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez Gyújtóforrásoktól távol kell tartani-dohányozni tilos. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A tárolási feltételekre vonatkozó további információk Szorosan lezárva kell tartani. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások). SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem Ellenőrzési paraméterek Az expozíció ellenőrzése Egészségügyi intézkedések Ételtől, italtól és állateledeltől távol kell tartani. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és kimosni. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni. A bőrrel és a szemmel való érintkezést el kell kerülni. Légutak védelme Gőz/részecske kombinációs szűrővel ellátott gázálarc. ( BP 2 ) Kézvédelem védőkesztyű: butilkaucsuk PVC vagy egyéb műanyagból készült kesztyű( 0,5 mm ) Polivinil-alkohol vagy nitril-kaucsuk kesztyű ( 0,35 mm ) Áttörési idő > h Szemvédelem szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Fizikai állapot: Szín: Szag: folyadék zöld jellegzetes ph-érték (20 C-on): < 1,0 Módszer Állapotváltozások Olvadáspont: Forráspont: Gyulladáspont: Tűzveszélyesség nem meghatározott 5 C nem használható nem használható

4 Oldal 4 -től 7 Robbanásveszélyes tulajdonságok savas, folyadék Öngyulladási hőmérséklet szilárd: gáznemű: Gőznyomás: (20 C -on) Gőznyomás: (50 C-on) Sűrűség (20 C-on): Vízben való oldhatóság: (20 C-on) Egyéb információk 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Kerülendő körülmények A hőbomlás elkerülése miatt nem szabad túlmelegíteni. Nem összeférhető anyagok Lúgos oldatokkal reagálva bomlik. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Izgató és maró hatás maró hatások 12. SZAKASZ: Ökológiai információk 23 hpa < 110 hpa 1.4 g/cm³ elegyedő nem használható Toxicitás CAS-szám Waterbezwaarlijkheid ( Nederland ) : 11 Saneringsinspanning (Nederland ) : B Alkotóelemek A vízi környezetre mérgező Módszer Dózis h Faj Forrás Foszforsav 100 % Ortofoszforsav... % Akut hal toxicitás LC50 13 mg/l 96 Gambusia affinis 100gyasav Akut hal toxicitás LC mg/l 96 Leuciscus idus IUCLID Akut növekedés gátlási teszt, algán Bioakkumulációs képesség ErC50 27 mg/l 72 Desmodesmus subspicatus Akut toxicitás crustacea EC50 34,2 mg/l 4 Daphnia magna IUCLID Megoszlási hányados n-oktanol/víz CAS-szám Alkotóelemek gyasav -0, SZAKASZ: Artalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Log Pow

5 Oldal 5 -től 7 Hulladékelhelyezési megfontolások Kiöntés előtt az alacsony ph-jú oldatokat semlegesíteni kell. Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok; foszforsav és foszforossav Veszélyes hulladék. Hulladék elhelyezési szám maradékokból származó hulladék SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok; foszforsav és foszforossav Veszélyes hulladék. Hulladék elhelyezési szám szennyezett csomagolás SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok; foszforsav és foszforossav Veszélyes hulladék. Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek Az üres tartályokat vízzel ki kell öblíteni és az öblítő vizet fel kell használni a munkaoldat elkészítéséhez. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Szárazföldi szállítás (ADR/RID) UN-szám: Címkék: UN105 Osztályba sorolási szabály: C1 Korlátozott mennyiség (LQ): Szállítási kategória: 3 Veszélyességi kód: Alagútkorlátozási kód: 0 E Egyéb vonatkozó információk (Szárazföldi szállítás) : 3 Belvízi szállítás UN-szám: Címkék: UN105

6 Oldal 6 -től 7 Osztályba sorolási szabály: Korlátozott mennyiség (LQ): C1 Egyéb vonatkozó információk (Belvízi szállítás) Tengeri szállítás UN-szám: Címkék: UN105 Különleges intézkedések: Korlátozott mennyiség (LQ): EmS: 223 F-A, S-B Egyéb vonatkozó információk (Tengeri szállítás) : 223 : - E2 Légi szállítás UN/ID-szám: Címkék: UN105 Különleges intézkedések: Korlátozott mennyiség (LQ) (utasszállító repülőgép): A3 1 L IATA-Csomagolási utasítás (utasszállító repülőgép): IATA-Maximális mennyiség (utasszállító repülőgép): IATA-Csomagolási utasítás (teherszállító repülőgép): IATA-Maximális mennyiség (teherszállító repülőgép): Egyéb vonatkozó információk (Légi szállítás) : Y19 60 L L

7 Oldal 7 -től 7 : A3 : Y SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Nemzeti előírások Vízszennyezési osztály (D): További információ Waterbezwaarlijkheid ( Nederland ) : 11 Saneringsinspanning (Nederland ) : B 16. SZAKASZ: Egyéb információk 1 - enyhén vízszennyező A 2. és 3. fejezetben található R-mondatok teljes szövege 22 Lenyelve ártalmas. 34 Égési sérülést okoz. 35 Súlyos égési sérülést okoz. 41 Súlyos szemkárosodást okozhat. A H-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. részekben utalunk H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. További információk Az adatok ismereteink mai állására támaszkodnak, viszont nem jelentik bizonyos terméktulajdonságok garanciáját és nem alapoznak meg szerzodéses jogviszonyt. Az érvényes törvényeket és eloírásokat termékeink felhasználóinak saját felelosségükre kell betartaniuk. (A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61224 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61586 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61595 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Azonosító szám : 61218 Az anyag/keverék felhasználása : Tisztítószer Kizárólag szakmai felhasználó részére. Szállító

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61053 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Art.-No. 593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint FINALE 14 SL 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FINALE 14 SL Termék kódja (UVP) 06470025 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint SZAKASZ 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Termék kódja : 114388E Az anyag/keverék felhasználása : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer Az anyag típusa

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító - Termék neve : - Kémiai Név : Sodium hydrogencarbonate - Szinonimák : Sodium bicarbonate - Összegképlet : NaHCO3

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Festo Spezialfett Lub-KB 2

Festo Spezialfett Lub-KB 2 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 017035 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2001/58/EC utasítás szerint Cuproxat FW

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2001/58/EC utasítás szerint Cuproxat FW 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Felhasználás : Növényvédöszer Társaság : Nufarm GmbH & Co KG St.-Peter-Str. 25 A-4021 Linz AUSTRIA Segélykérő telefonszám

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Felülvizsgálat dátuma 25.11.2010 Verzió 9.7 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REACH regisztrációs szám Ez az anyag nem rendelkezik regisztrációs számmal, mert

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI -VABO/728/2011 OTH: 4421-5/2011 OÉTI szakv.: 1291/2011 OEK szakv.: 7805/234/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben