Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Az etiketten található használati utasítást betartani.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Az etiketten található használati utasítást betartani."

Átírás

1 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Termék kereskedelmi neve Isocera Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Használat Fogpotlás készités a laborban Ajánlott korlátozások Az etiketten található használati utasítást betartani. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Cím BEGO Bremer Goldschlaegerei Wilhelm-Herbst-GmbH & Co. KG D Bremen Telefon: ++49/ (0) 42 1/ Fax: ++49/ (0) 42 1/ Internet: Felelős személy Felelős osztály Sürgősségi telefonszám Segélykérő telefonszám Dr. Ingo Uckelmann Anyagok fejlödési osztály Csak nyitási idö közben 2. A veszély meghatározása Az anyag vagy keverék osztályozása Osztályozás a 67/548/EGK / 1999/45/EK irányelv szerint R10 Xi; R41 R67 Osztályozás a 1272/2008/EGK irányelv szerint. Tűzv. foly. 2; H225 Akut tox. 4; H302 Szemkár. 1; H318 STOT egy. 3; H336 Címkézési elemek Veszélyességi jelek Xi: Irritatív Veszélyt meghatározó komponens tartalmaz Allergiás reakciókat válthat ki. 1 / 13

2 R - mondat(ok) R10: Kis mértékben tűzveszélyes. R41: Súlyos szemkárosodást okozhat. R67: A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat S - mondat(ok) S16: Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás S26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S39: Szem-/arcvédőt kell viselni S43: Oltáshoz használjon oltóport, habot vagy CO2-t. S60: Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. S7: Az edényzet légmentesen lezárva tartandó Egyéb veszélyek Az egészség veszélyeztetése Különleges utalások a környezet és az ember veszélyeztetésének megelőzéséhez Veszélyességi adatok A feldolgozáskor keletkezö gőzök ingerelhetik a légutakat, bőrt és a szemeket. A keletkező gázt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Kis mértékben tűzveszélyes. Szemizgató hatású. Súlyos szemkárosodást okozhat. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. Nem kielégítő szellőzés és/vagy használat következtében robbanóképes/könnyen gyulladó elegyek képződése lehetséges. 3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Veszélyes komponensek Összetevő CAS-szám: EC szám: Sorszám: Besorolás 67/548/EGK Besorolás 1272/2008/EK F; R11 Xi; R41 R67 Tűzv. foly. 2; H225 Szemkár. 1; H318 STOT egy. 3; H336 Koncentráció % Egyéb adatok Az R- és H-mondatok teljes szövege: lásd a 16bekezdést. 4. Elsősegélynyújtás Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános tanácsok Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 2 / 13

3 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. Ha csak a gyanúja merül is fel a mérgezésnek, orvosi szakvéleményt kell beszerezni. A mérgezés tünetei órák múlva jelentkezhetnek. Ezért a balesetet követően legalább 48 órás orvosi felügyelet szükséges. Az érinett személyt el kel távolítani a veszélyes zónából és le kell fektetni. Az érintett személyt nyugalmi állapotban kell tartani, és melegen betakarni. A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Belélegzés esetén Bőrrel való érintkezés esetén Szembe kerülés esetén Lenyelés esetén Feljegyzések az orvosnak Veszélyek: Az érintettet friss levegőre vinni. Az érintettet nyugalomba helyezni és melegen tartani. Légszomj fellépése esetén oxigént kell adni. Eszméletvesztés bekövetkezésének veszélye esetén fektetés és szállítás stabil oldalfekvésben. Ne alkalmazzunk szájtól-szájig vagy szájtól-orrig belégzést. Lélegeztető maszkot vagy lélegeztető készüléket használjunk. A tüdő ingerlödése esetén: elsődleges kezelés Corticoid-sprayvel, pl. Auxiloson-, Pulmicort-aeroszollal. ( Az Auxiloson és a Pulmicort bejegyzett védjegyek). Ha az anyag a borre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségu víz. Ha az anyag a bőrre kerül, val/vel bőven azonnal le kell mosni: Polietilénglükol 400. Ezt követően utánmosni: Víz. Elkerülendőek a továbbiak: Oldószer/Higítás. Alkohol. A bőrrel való hosszabb vagy gyakran ismételt érintkezéskor: Azonnal orvost kell hívni. Azonnal orvost kell hívni. Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal percen át folyóvízzel öblíteni. Az ép szemet védeni. Azonnal orvost kell hívni. Nem hánytatni Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen). Kis kortyokban bőségesen vizet itatni (felhígítási hatás). Tejet, zsíros olajokat semmi esetre sem itatni. Elsődleges segítségnyújtás, dekontamináció, tüneti kezelés. A feldolgozáskor keletkezö gőzök ingerelhetik a légutakat, bőrt és a szemeket. Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. 3 / 13

4 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Tünetek eszméletlenség. Tudatzavarok. A központi idegrendszer depressziója. Köhögés, Narkózis, Bódulat. Szédülés. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Azonnali orvosi segítség Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal percen át folyóvízzel öblíteni. Bőrrel való érintkezéskor azonnal lemosni bő vízzel és poliethilenglykol 400-al (Roticlean). A bőrt és nyálkahártyát antihistaminikummal és corticoid-készítményekkel kezelni. Hánytatni kell, ha az érintett eszméleténél van. Különleges orvosi ellátást 5. Tűzvédelmi intézkedések Oltóanyag Megfelelő oltóanyag Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható Száraz oltópor. Széndioxid (CO2). alkoholálló hab. Porlasztott vízsugár. Nagyobb tűz és nagy mennyiség esetén: Porlasztott vízsugár. alkoholálló hab. Teljes vízsugár. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Maga az anyag vagy készítmény, az égéstermékei vagy a belőle kibocsátott gázok különleges expozíciós veszélyt jelentenek Gőzei nehezebbek a levegőnél,és a padozat mentén terjednek. Visszagyúlás nagy távolságra lehetséges. A személyek védelmére és az edényzetek hűtésére a veszélyzónában vízpermet-sugarat kell használni. Tűz esetén képződhet: szénmonoxid. A termek könnyen gyulékony és meg éghet Tűzoltóknak szóló javaslat Különleges védőfelszerelés a tűzoltás során egyéb tűzoltási adatok Környezeti levegőtől független légzőkészülék (izoláló készülék) (DIN EN 133). Különleges felszerelések tűzoltásnál: Komplett védőruha. A felmelegítés nyomásnövekedéshez és repedésveszélyhez vezet. A terméket a tűz közeléböl eltávolítani. Szikraforrásokat eltávolítani. A visszagyúlásra figyelni. Nem védett személyeket távoltartani. Szélmenti oldalon maradni. Robbanásvédett berendezéseket, szerkezeteket, elszívóberendezéseket, készülékeket stb. használni. A gőzöket vízpermet-sugárral kell lecsapatni. 4 / 13

5 Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Ne engedje a talajba/ földbe kerülni. Gyúlékonysági osztály B: Cseppfolyós vagy cseppfolyóssá váló anyagok égésekor keletkező tüzek. 6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Személyi óvintézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések Környezeti óvintézkedések A személyeket biztonságos helyre vinni. A területet ki kell üríteni. Igen nagy az elcsúszás veszélye kiömléskor/elszóródás esetén. Szikraforrásokat eltávolítani. Nem kielégítő szellőzés és/vagy használat következtében robbanóképes/könnyen gyulladó elegyek képződése lehetséges. Megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni. A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Ne engedje a talajba/ földbe kerülni. Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Nagyobb mennyiségek kezelésekor. Gázszivárgás esetén vagy vízbe, talajba vagy csatornába kerüléskor az illetékes hatóságokat értesíteni. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Tisztítási módszerek Szikramentes eszközök használandók. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Folyadékkötő anyaggal (homok, kovakő, savkötő univerzálkötő) felitatni. Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. Megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni. A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kezelni. Hivatkozás más szakaszokra Hivatkozás más fejezetekre Lásd óvintézkedések a 7-es és 8-as pontban. 7. Kezelés és tárolás A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok A tartályt a termék elvétele után mindig szorosan le kell zárni. Csak jól szellőztetett helyen használható. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. 5 / 13

6 Tűz- és robbanásvédelmi előírások Nem kielégítő szellőzés és/vagy használat következtében robbanóképes/könnyen gyulladó elegyek képződése lehetséges. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. A robbanásveszély miatt a gőzök pincébe, csatornába és árkokba jutását megakadályozni. Visszagyúlás nagy távolságra lehetséges. A termek könnyen gyulékony és meg éghet A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Raktárterekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Csak az eredeti tartályban tárolni. A tartályt jól lezárni és hűvös, jól szellőzö helyen tárolni. A padló legyen szigetelt, fúgamentes és nem felszívó hatású. Együtt-tárolásra vonatkozó előírások Tárolási tudnivalók Német tárolási osztály Tárolási osztály (VCI) Sohasem együtt tárolni: Nagyon mérgezó. Mérgező. Égést tápláló, oxidáló. Tűzveszélyes. Robbano anyagok Radioaktiv anyagok Öngyulékony anyagok Hűvös helyen tartandó. Napfénytől védendő. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Entzündliche flüssige Stoffe. Entzündliche flüssige Stoffe. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Különleges felhasználás(ok) Az etiketten található használati utasítást betartani. 8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem Ellenőrzési paraméterek Az expozíció ellenőrzése Légzés védelem Az érintett területet kiszellőztetni. A légzőszervek védelme kötelező : magas koncentrációk. Teljes-/fél-/negyedmaszk (DIN EN 136/140). Kézvédelem Alapanyag: Nem megfelelő anyag: Megfelelő anyag: Áttörési idő: Anyagvastagság: A védőkeszyűket az első elhasználódási jelek megjelenésekor cserélni kell! A tervezett újrafelhasználás esetén a kesztyűket a levétel elött tisztítani majd alaposan kiszellőztetve megőrizni. NR (Természetes kaucsuk, Természetes latex). PVC (Polivinilklorid). NBR (Nitrilkaucsukból). Butilkaucsuk. FKM (fluorgumi). CR (polikloroprén, kloroprenkaucsuk). 2 h 0,5 mm 6 / 13

7 Szemvédelem Bőr- és testvédelem Altalános biztonsági és higiéniai előirások Környezetvédelmi rendelkezéseket érintő információk Szorosan záródó védőszemüveg. Hegesztőszemüveg. Szem- /arcvédőt kell viselni. antisztatikus. alig lobbanékony. Laborköpeny. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Kerülje a por/füst/gáz/köđgőzök/permet belélegzését. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Enni, inni, dohányozni, bagózni a munkahelyen nem szabad. Szünetek előtt és munkavégzés után, kezetmosni. lásd 7 fejezet. Ezen túlmenő intézkedésekre szükség nincs. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Forma folyékony Szín Szag A szag feljegyezhetőségi határa színtelen Alkohol ph Koncentráció: 1 % vizes oldatban ph: 6-8 Olvadáspont -126,2 C Mérésmód: Forráspont / C 100 C Nyomás: Forrástartomány 101,3 kpa Lobbanáspont / C 22 C Párolgási sebesség Lobbanékonyság Robbanási határok alsó határérték: felső határérték: Robbanás veszély. 2,1 Vol-% (50 g/m3) 17,5 Vol-% (440 g/m3) A használat során robbanásveszélyes/ tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet. 7 / 13

8 Gőznyomás < 1,33 hpa hőmérséklet: 20 C Sűrűség hőmérséklet: Vízben oldhatóság Oldhatóság hőmérséklet: Megoszlási együttható (n-oktanol/víz) Öngyulladási hőmérséklet Bomlási hőmérséklet Dinamikus viszkozitás ca. 1 g/ml (20 C-on) teljes elegyíthető (20 C-on) a legtöbb szerves oldószerrel összekeverhető 2,75 mpa*s 10. Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Reakciókészség Hőszétesés A termék a teszt idötartama alatt a tesztrendszerben stabil. A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók Hevesen reagál ra: Oxidálószer, erős. Kerülendő körülmények Feltételek, melyeket el kell kerülni Nem összeférhető anyagok Kerülendő anyagok Veszélyes bomlástermékek Veszélyes bomlástermékek A termék a teszt idötartama alatt a tesztrendszerben stabil. Nem kielégítő szellőzés és/vagy használat következtében robbanóképes/könnyen gyulladó elegyek képződése lehetséges. Alkáli fémek. Alkáli földfém. Alkoholok. Oxidálószer, erős. Peroxid. Tűz esetén képződhet: szénmonoxid. Formaldehid. 8 / 13

9 11. Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Orális toxicitás 1870 mg/kg LD50: Patkány mg/kg LD50: Egér 2825 mg/kg LD50: Nyúl mg/kg Dermális toxicitás Inhalatív toxicitás Időtartam: szubakut, szubkrónikus, krónikus toxicitás Bőr irritáló hatás LD50: ember mg/kg LD50: Nyúl. 9,8 mg/l LC50: Patkány. 4 h A bőrrel történő tartós/ ismétlődő érintkezés esetén zsírtalanítólag hat és dermatitiszt okozhat. 500 mg Nyúl. izgató. 9 / 13

10 Alapanyag: Szem irritáló hatás Expozíció időtartama: Alapanyag: Túlérzékenység rákkeltő hatások Mutagenitás Reproduktiv toxicitás Tünetek Kiegészítő adatok Gyakorlati tapasztalatok További adatok ( 11. fejezet) 20 mg Nyúl. izgató. 24 h Mostanáig tünetek nem ismertek. Mostanáig tünetek nem ismertek. Mostanáig tünetek nem ismertek. Mostanáig tünetek nem ismertek. eszméletlenség. Tudatzavarok. A központi idegrendszer depressziója. Köhögés, Narkózis, Bódulat. Szédülés. Máj- és vesekárosodások. A központi idegrendszer depressziója Belélegzés után:: Köhögés légszomj. fejfájás. Szédülés. A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. eszméletlenség. Bódulat. Bőrre jutás után: Bőrrel érintkezve mérgező. A bőrre zsírmentesitöen hat. Bőrreszorpció veszélye. Szembejutás esetén: Irritatív. Súlyos szemkárosodást okozhat. Lenyelés után: fejfájás. Szédülés. Bódulat. eszméletlenség. Narkózis Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. Belégzése narkotizáló hatást/bódulatot okoz. A besorolás és jelzés a 67/58/EGK anyagirányelv VI függelékének kritériumai szerint történik. 12. Ökológiai információk Toxicitás Toxicitás halakra / mg/l 4480 A beadás időtartama: LC50: Picrates, in a dry state, are extremely shock-sensitive and heat-sensitive (danger of explosion). 96 h Toxicitás (Daphnia) / mg/l 3642 EC50: Daphnia magna 10 / 13

11 A beadás időtartama: 48 h Toxicitás algákra / mg/l 1150 IC 0: A beadás időtartama: Selenastrum capricornutum 48 h Perzisztencia és lebonthatóság Biológiai lebonthatóság Bioakkumulációs képesség Bioakkumuláció Mobilitás: Biológiailag könnyen lebontható (az OECD kritériumai alapján) Az n-octanol/víz elosztási koeffiziens alapján az organizmusokban való felhalmozódás nem várható. A talajban való mobilitás mobilitás Mobilitás: A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei a PTB-tulajdonságok (perzisztens, toxikus, bioakkumulációra hajlamos) mérésének eredménye Egyéb káros hatások Környezeti veszélyek Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. A termék nem juthat ellenőrzés nélkül a környezetbe. Toxicitás baktériumokra / mg/l >1000 A beadás időtartama: Kémiai oxigénigény (KOI) EC50: 3 h 2,23 g/g Biológiai oxigénigény (BOI) 73 % 11 / 13

12 13. Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Hulladék kezelés, ártalmatlanítás Igazolandó A hulladékkulcsszámok megadását ill. a hulladékfajták megjelölését az EAKV által előírt, a szakmai szempontokat és a lejátszódó folyamatokat figyelembe vevő hozzárendeléssel kell elvégezni. Hulladék kód A hulladék természete Oldószer/Higítás. Nem tisztított, üres csomagolás Hulladéktál csomagolás: A nem szennyzett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak. Megfelelő tisztítószerek Víz. 14. Szállításra vonatkozó információk Szárazföldi szállítás Tengeri szállítás IMDG/ Légiszállítás ICAO/IATA GGVS/ADR/RID GGVSee Címkék Gyúlékony folyadék Kockázati szám 33 Osztály UN-szám Az áruk jellemzése n-propanol n-propanol n-propanol Proper shipping name PROPANOL n-propanol Kategória 2 Csomagolási csoport II II II Osztályba sorolási szabály F1 Alagútkorlátozási kód D/E EmS F-E;S-D Környezeti veszélyek 0: A vizeket nem veszélyezteti Forgalmi dugó kategória B Leerzeile 15. Szabályozással kapcsolatos információk Kémiai biztonsági értékelés biztonsági megítélés A termék ellenőrzése nem történt meg. 16. Egyéb információk Az összetevők R-mondatai R11: Tűzveszélyes. R41: Súlyos szemkárosodást okozhat. R67: A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat 12 / 13

13 Az összetevők H-mondatai módosítás az legutóbbi változathoz képest Keltezési lap kiadóját feltüntetni Ajánlott korlátozások H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H318: Súlyos szemkárosodást okoz. H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat. Telyes átdolgozás Anyagok fejlödési osztály Az etiketten található használati utasítást betartani. Az adatok ismereteink és tapasztalataink mai állásán alapszanak. A biztonsági adatlap a termékeket a biztonsági követelmények tekintetében írja le. Az adatok nem jelentik a tulajdonságok ígéretét. 13 / 13

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI -VABO/728/2011 OTH: 4421-5/2011 OÉTI szakv.: 1291/2011 OEK szakv.: 7805/234/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ACROBAT MZ WG 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint FINALE 14 SL 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FINALE 14 SL Termék kódja (UVP) 06470025 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61595 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító MELISEPTOL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Gyors fertőtlenítőszer kis felületekhez felhasználása ill. ellenjavalt felhasználása

Részletesebben

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61586 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61053 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 9 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉKK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító, lemosó ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben