Leírás: Ipari olaj, kőolaj szénhidrogén CAS szám: Veszélyes összetevők: nem tartalmaz veszélyes összetevőket

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Leírás: Ipari olaj, kőolaj szénhidrogén CAS szám: Veszélyes összetevők: nem tartalmaz veszélyes összetevőket"

Átírás

1 Biztonsági Adatlap 1. Vegyi termék és vállalati információ A készítmény neve: Mastercool vákuumszivattyú kenőolaj Gyártó cég neve: Mastercool Cím: Europark Noord 14 B, 9100 Sint Niklaas Belgium Tel: (+32) Fax: (+32) Forgalmazó cég neve: Soós és Társa Rt. Cím: 1163 Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel/fax: Összetétel / Alkotórészek Leírás: Ipari olaj, kőolaj szénhidrogén CAS szám: Veszélyes összetevők: nem tartalmaz veszélyes összetevőket 3. Veszélyek azonosítása Veszélyesség szerinti besorolás: nem jelölésköteles Veszélyszimbólum: - A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: - A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni. S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy címkét. 4. Elsősegélynyújtás Általános előírás: Különleges intézkedések nem szükségesek. Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait meglazítva Fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Hívjunk orvost. Ha a sérült nem lélegzik, biztosítsunk szabad légutakat, és azonnal kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést. Légzési nehézség esetén oxigén adása szükséges (szakképzett személy által) Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Irritatív tünetek jelentkezésekor forduljunk szakorvoshoz. Szembe jutás esetén: Vigyük a sérültet friss levegőre. Öblítsük ki a szemet legalább percen át bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén a sérültet kísérjük szakorvoshoz. Lenyelés esetén: Nem igényel különösebb ellátást. Panasz esetén forduljunk szakorvoshoz. További orvosi kezelés: Magas nyomású szénhidrogének befecskendezése által okozott sérülések az alsóbb zsírszövetek elhalását okozhatják, még ártalmatlannak tűnő külső sérülés ellenére is. Az ilyen sérülések általában alapos sebészeti tisztítást igényelnek. Minden sérülést szakember lásson el, a sérülés kiterjedésének pontos megítélése érdekében.

2 5. Tűzvédelmi módszerek 5.1. Az anyag éghető, de nem gyullad meg azonnal. A gőze nehezebb a levegőnél, ezért alacsonyabb területeken összegyűlhet. A nem megfelelően hűtött palackok hő hatására megrepedhetnek. A veszélyeztetett helyen lévő palackokat vízzel hűteni kell és lehetőleg el kell távolítani a veszélyzónából. Tűzoltáshoz: homokot, CO 2 -t, poroltót, alkoholálló habot, vízpermetet kell használni. A víz és a hab a 100 C fölé hevített anyagok habzását okozhatják. A CO 2 kiszoríthatja az oxigént. A vízpermettel sikeresen megakadályozható a gőzök keletkezése, ügyeljen azonban, hogy a lángoló anyagot a vízsugárral ne oszlassa szét még nagyobb területre. Nem alkalmazható oltószer: Tűz és melegedés esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: CO x és más mérgező gőzök. A keletkező gázokat nem szabad belélegezni Tűzoltáskor, ill. az anyag felmelegedésekor a teljes testfelületet védő ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és az arcfelület védelmét biztosító, a veszélyes bomlástermékek ellen is hatásos izolációs légzésvédő azonnali használatra kötelező Véletlen kibocsátással kapcsolatos intézkedések Személyi védelem Az anyag éghető, de nem gyullad meg azonnal. A veszélyeztetett térségben csak a mentésben részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Olajat át nem eresztő védőruha, védőkesztyű, csúszásgátló védőlábbeli, védőszemüveg/védőálarc, gőzök, veszélyes bomlástermékek keletkezésének veszélye esetén légzésvédelem biztosítása kötelező. Ügyeljen a szélirányra. A mentéshez használt védőruhát, védőeszközt le kell cserélni, újbóli felhasználása tilos Kiömlés esetén A kiömlött anyagot fel kell takarítani, majd zárt tartályba helyezni és az így keletkező veszélyes hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására jogosult céggel kell elszállíttatni. A szennyezett felületeket alaposan le kell tisztítani. Megsemmisítés: hatósági előírások szerint. Vizekbe, közcsatornákba történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendők. Figyelmeztetés: 6.3. Környezetvédelem A készítményt élővízbe, közcsatornába, talajba juttatni nem szabad. 7. Kezelés és tárolás Kezelés: Csak jól szellőztetett helyen használható. Kezelése a tűz és robbanásvédelmi szempontok figyelembevételével történjen. Lobbanáspont körüli hőmérsékletre melegíteni nem szabad. Használata során a 8. pontban előírt egyéni védőeszközöket viselni kell, az ipari és személyi higiénés előírásokat be kell tartani. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

3 Szénhidrogén üzemanyagok, hidraulikus olajok vagy kenőanyagok bőr alá jutása még látható sérülés nélkül is komoly következményekkel járhat. Ilyen baleset pl. magas nyomású készülékek (nagy nyomású zsírfecskendő, üzemanyag-befecskendező készülékek, vagy a nagy nyomású vezetéken található apró lyukak, sérülések) használatakor fordulhat elő. Tárolás: Eredeti zárt csomagolásban, jól szellőző, hűvös, száraz helyen, élelmiszerektől elkülönítve tárolandó. A tartályt védje a hőtől és a fizikai sérülésektől Expozíció szabályozás / személyi védelem Műszaki intézkedések A készítmény felhasználása megfelelő szellőztetés mellett történjen. Amennyiben az anyag koncentrációja a levegőben eléri vagy meghaladja a megengedett határértéket, használjon légzésvédelmet, és gondoskodjon kiegészítő szellőztető / elszívó berendezésről Munkaegészségügyi határértékek: 8.3. Egyéni védelem Gondoskodjon róla, hogy használat közben legyen készenlétben tiszta víz, hogy szembe/bőrre jutás esetén az anyagot haladéktalanul el tudja távolítani. Testfelület, kéz- és szemvédelem: az olajat át nem eresztő anyagból készült védőruha és védőkesztyű, szembe jutás veszélye esetén védőszemüveg/védőálarc használata szükséges. Légzésvédelem: rendeltetésszerű felhasználás esetén, szellőztetés mellett történő munka végzéskor légzésvédelem nem szükséges. Amennyiben előfordulhat akaratlan és nem ellenőrizhető kibocsátás, vagy a légszűrős légzőkészülékek valamely okból nem biztosítanak kellő védelmet, használjon pozitív nyomású légzőkészüléket. Sérült, vagy szennyezett védőruhában, védőeszközzel dolgozni tilos. Az elszennyeződött ruházatot le kell cserélni, a bőrfelületet le kell mosni Egyéb Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, ruházatra, szembe-, bőrre való jutását, a gőzök6aerosolok belégzését. Munka közben étkezni, dohányozni tilos. A munkavégzés után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges.

4 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Amennyiben másképp nincs feltüntetve, a megadott értékek 20 C-ra és 1 atm nyomásra értendők. Halmazállapot: folyékony Szín: halvány sárga Szag: jellegzetes (petróleum) ph: Nincs adat Dermedéspont: Nincs adat Forráspont: 291 C Lobbanáspont: 196 o C ISO 2719 Bomlási hőmérséklet: nincs meghatározva Gőznyomás (levegő=1): <1 Gyulladási hőmérséklet: nincs adat Robbanásveszély: nem robbanásveszélyes Sűrűség: 0,87-0,89 g/cm 3 ISO 3675 Gőzsűrűség (levegő=1): >1 Fajlagos sűrűség: nincs adat Térfogatsűrűség: 7,33 lbs/gal Párolgási sebesség (nbuac=1): <1 Oldhatóság vízben: nem oldható Oldhatóság más anyagban: nincs adat Viszkozitás (kinematikus) 40 o C-on: cst ISO Stabilitás és reakcióképesség Stabilitás és reaktivitás: normál körülmények között stabil. Hosszabb ideig tartó magas hőmérsékleten bomlik. Veszélyes reakciók: Nem ismertek. Kerülje az erős oxidánsokkal való érintkezést. Veszélyes bomlástermékek: Normál körülmények között nincsenek, magas hőmérsékleten: aldehidek s szén, nitrogén, kén és foszfor oxidok. Hidrogén szulfid és merkaptán is keletkezhet. 11. Toxikológiai információk Belégzés: Nincs adat. Kivételes esetekben enyhe toxicitást mutat. Bőrrel érintkezés: Enyhe bőrirritációt okozhat, a bőr kivörösödhet és égető érzés keletkezhet. Az anyaggal való hosszantartó vagy ismételt érintkezés esetén a bőr kiszáradása és berepedezése lehetséges, mely dermatitis-hez (gyulladás) vezethet. Bőrön át nem szívódik fel káros anyag. Szembe kerülés: Enyhe irritációt okozhat, melyet csípő, égető érzés, könnyezés és a szem vörösödése kísérhet. Lenyelés: Nincsenek káros hatások Toxicitás: Tünetek: Mérgezés esetén orr- és garatirritációt, emésztési panaszokat, hányingert, hasmenést okozhat. Az anyag hosszú idő utáni várható hatásai: rákkeltő tulajdonságai nem ismertek Rendeltetésszerű alkalmazás esetén egészségkárosító hatással nem kell számolni.

5 12. Környezetvédelmi információk A használt / fáradt olajat veszélyes anyagként, szakszerűen kell megsemmisíteni. A készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni nem szabad. Vízbe kerülve a víz felszínén úszik. Vízminőség-veszélyességi osztálya: 1 (vizet kismértékben veszélyeztető anyag). A készítmény leválasztása: szennyvíztisztítóban, olajfogóban lehetséges. 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. Rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. Pont alatt leírtakat. EWC-kódszám: (egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok). EWC-kódszám: (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok) 14. Szállítási információk ADR/RID osztály: nincsenek 15. Szabályozási információk A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók: Veszélyes anyagok 2000.évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 44/2000. XII.27 EüM rendelet 13/2001. IV.20. EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 XII.20. EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról Munkavédelem Az évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek 25/2000. IX.30 EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról Hulladékok 98/2001. VI.15. Korm. Rendelet, 16/2001. VII.18. KöM rendelet

6 16. Egyéb információk Ez a biztonsági adatlap a gyártó által készített biztonsági adatlap alapján készült és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a kémiai biztonságról szóló Évi XXV. Törvénynek illetve ennek végrehajtásáról rendelkező 44/2000. XII.27. EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteinek és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján A kiállítás kelte: 2009. február 20. * 1. A készítmény és a vállalat azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: Márkanév:

Részletesebben

1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP. A kiállítás kelte: 2003. december 9.

1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP. A kiállítás kelte: 2003. december 9. BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 A kiállítás kelte: 2003. december 9. 1. A készítmény neve: 6020 BESA-VAL CONVERTER Termék kód: 2600200000 Alkalmazási terület: kötıanyag Gyártó cég neve: Bernardo Ecenarro, S.A.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1/7. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2007. 04. 12. Aktualizálás kelte: 2010. 04. 26. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: THERMOTON N

Részletesebben

OXOL-50 SZILINOLAJ. Felváltott változat kelte:2009.január 6. Felülvizsgálat időpontja: 2013. január 11. Verzió: 3.0

OXOL-50 SZILINOLAJ. Felváltott változat kelte:2009.január 6. Felülvizsgálat időpontja: 2013. január 11. Verzió: 3.0 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: OXOL-50 SZILIKONOLAJ REACH regisztrációs szám: - előregisztrált, várható regisztrálási idő: ld.3.pont 1.1. Felhasználás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1/7. oldal RAID légy és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: RAID légy- és szúnyogirtó aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1.2. A készítmény felhasználása: légy- és szúnyogirtó

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2.

Biztonsági Adatlap. Mortein Légy- és szúnyogirtó aeroszol. Mortein - Légy- és szúnyogirtó aeroszol. 1. Készítmény neve: 2. 1. Készítmény neve: Kereskedelmi név: - Azonosítási szám: D0065873 A készítmény felhasználása: Speciális hatékonyságú, légy- és szúnyogirtó aeroszol rovarkövető technológiával Társaság/vállalat azonosítása:

Részletesebben

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Eredeti kibocsátás dátuma: 2007.06.26. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.19. Verziószám: 1.0 Magyar nyelvű változat kiadása: Budapest, 2014.01.01. 1.

Részletesebben

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI -VABO/728/2011 OTH: 4421-5/2011 OÉTI szakv.: 1291/2011 OEK szakv.: 7805/234/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése SECARED KE Verzió:2. Oldal: 1/5 1. A készítmény a gyártó és a forgalmazó azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása SECARED KE Redukáló adalék 1.2. A készítmény felhasználása SCR (szelektív katalitikus

Részletesebben

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése

8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése Brigéciol D-3 Oldal: 1/6 1. A készítmény a gyártó és a forgalmazó azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása BRIGÉCIOL D-3 emulziós zsírtalanító 1.2. A készítmény felhasználása Alkalmazható: gépjármű alváz,

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

Raid Max légy és szúnyogírtó aeroszol

Raid Max légy és szúnyogírtó aeroszol Verziószám: 1.0 1/8 oldal Dátum: 2001.03.25 BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes készítményhez A kiállítás kelte: 2001. 03. 25. 1. A készítmény neve: Raid Max légy és szúnyogírtó aeroszol Gyártó cég neve: Cím:

Részletesebben

Baygon légy- és szúnyogirtó aeroszol

Baygon légy- és szúnyogirtó aeroszol 1/7. oldal Baygon légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: Baygon légy- és szúnyogirtó aeroszol Gyártó cég neve: Bayer S.P.A. Cím: Milano, Olaszország Telefon/Fax: Forgalmazó/Importáló cég neve:

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

THERMOTEK Extra erős ragasztó és simítótapasz

THERMOTEK Extra erős ragasztó és simítótapasz BIZTONSÁGI ADATLAP TRILAK Festékgyártó KFT. Kiállítás kelte: 2007-06-06 Módosítás kelte: 2008-05-30 1. A készítmény és a vállalkozás azonosítása A készítmény felhasználása: ragasztó és simítótapasz Gyártó

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Oldal: 1/5 1. Az anyag/ készítmény és a társaság/ vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: Sürgősségi telefon: Telefon:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0187393 / 0128574 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FOLPAN 50 WP

BIZTONSÁGI ADATLAP FOLPAN 50 WP 1/6 FOLPAN 50 WP BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: FOLPAN

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC 1/7 AGIL 100 EC BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása AGIL 100 EC A készítmény

Részletesebben

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid Maxibrill mosogatószer Oldal: 1/6 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill mosogatószer 1.2. A készítmény felhasználása: mosogatószer 1.3. Társaság/vállalat

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U r e n d e l e t s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Temékazonosító:

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2009. 03. 26. Felülvizsgálat időpontja: -

Elkészítés időpontja: 2009. 03. 26. Felülvizsgálat időpontja: - B I Z T O S Á G I A D A T L A P 1. AZ A YAG/KÉSZÍTMÉ Y ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZO OSÍTÁSA OPALESCE CE 35% PF REGULAR 1.1. Felhasználás (ipari, foglakozásszerű, magán): foglalkozásszerű Az anyag/készítmény

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben

Elkerülendő anyagok: Nem ismert. Tárolási osztály: Kesztyű anyaga: gumi vagy PVC

Elkerülendő anyagok: Nem ismert. Tárolási osztály: Kesztyű anyaga: gumi vagy PVC Maxibrill lefolyótisztító és duguláselhárító Oldal: 1/7 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill lefolyótisztító és duguláselhárító 1.2. A készítmény felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Mavit Változat: 2 Felülvizsgálva: 2012.08.01. Kibocsátás kelte: 2009. 02. 13. Oldal: 1/(9) 1. Anyag

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben