BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint"

Átírás

1 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: JÉGMENTESÍTİ 500 ML Cikkszám: A keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Azonosított felhasználás: Gépkocsik szélvédı üvegének jégmentesítéséhez ajánlott. A készítményt a szórófej nyitását követıen a szemünktıl, arcunktól távol tartva, lehetıleg nyílt téren az eljegesedett felületre szórjuk. A keletkezett jégkását az üvegfelületrıl eltávolítjuk A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Forgalmazó cég neve: Felelıs/kibocsátó személy: Würth Szereléstechnika Kft Budaörs, Gyár u. 2. Hungary Telefon : (23) Telefax : (23) cím: 1.4. Sürgısségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Sürgısségi telefonszáma (24h): , , 06-(80) SZAKASZ: ség szerinti besorolás 2.1. A keverék osztályozása Osztályozás az 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint: ld. a 16. SZAKASZ-t Osztályozás az 1999/45/EK irányelv [DPD] szerint Veszély jel: F, tőzveszélyes, Xi, irritatív R mondatok: R 10 Kevésbé tőzveszélyes S mondatok: S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó! Tilos a dohányzás S 23 A keletkezı permetet nem szabad belélegezni S 24/25 Kerülni kell a bırrel való érintkezést és a szembejutást Káros hatások és tünetek: Belégzés: Köhögés, fejfájás, kimerültség, álmosság Lenyelés: Égı érzés, fejfájás, zavartság, szédülés, nehézlégzés, hasi fájdalom, hányinger, hányás, Bır: Bırszárazság Szem: Égı érzés, könnyezés, fájdalomérzet, vörösödés alakulhat ki Környezet: Nem veszélyjel köteles, kezelés nélkül nem szabad élıvízbe bocsátani Kiegészítı információk: Az R-mondatok teljes szövege: ld. a 16. SZAKASZ-t 2.2. Címkézési elemek Címkézés az 1999/45/EK irányelv [DPD] szerint Veszélyt jelzı piktogram(ok): F, tőzveszélyes, Xi, irritatív

2 2/9 Kockázati R mondatok: R 10 Kevésbé tőzveszélyes Biztonsági S mondatok: S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó! Tilos a dohányzás S 23 A keletkezı permetet nem szabad belélegezni S 24/25 Kerülni kell a bırrel való érintkezést és a szembejutást 2.3. Egyéb veszélyek Nincs adat 3. SZAKASZ: Összetétel és az összetevıkre vonatkozó adatok 3.2. Keverékek: A keverék leírása: Etil-alkohol, víz, etilén-glikol, adalékok, színezék keveréke. összetevık az 1999/45/EK és a 1272/2008/EK rendelet szerint: Név/ REACH regisztrációs szám CAS/EINECS szám Etil-alkohol / Etilén-glikol Reach reg. szám: Reach reg. szám: / / % [tömeg] A 67/548/EGK rendelet szerinti osztályba sorolása >40 m/m% <70 m/m% F, tőzveszélyes, R 11 >5 m/m % <20 m/m% Xn, ártalmas, R 22 >0,3 m/m% <0,5m/m% Xn, ártalmas, R 60, R 61 Xi, irritatív, R 36 Az 1272/2088/EK (CLP) rendelet szerinti osztályba sorolás. Tőzveszélyes : 2. kategória H225 Szemirritáció 2. kategória, H319 Akut toxicitás: 4. kategória, H302, Ismétlıdı expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 2. kategória, H373 lenyelve károsíthatja a vesét Reprodukciót károsító 1B H360 FD Károsíthatja a fertilitást vagy a születendı gyermeket. Szemirritáció 2. kategória, H319 Az R- és H- mondatok teljes szövege: ld. a 16. SZAKASZ-t 4. SZAKASZ: Elsısegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsısegély-nyújtási intézkedések ismertetése: -Általános megjegyzések Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévı sérült esetén a szájon át történı folyadékbevitel és a hánytatás tilos. -Belégzés Vigyük a sérültet friss levegıre és fektessük le. Az eszméletlen sérültet feltétlenül helyezzük stabil oldalfekvésbe. Légzési nehézség esetén azonnal forduljon orvoshoz. -Bırrel való érintkezés Bırre, ruházatra jutása esetén a szennyezett ruházatot el kell távolítani, a bırfelületet bı vízzel és szappannal le kell mosni. -Szembe kerülés Szembe jutáskor a szemet bı folyó vízzel, percen keresztül, a szemhéjszélek széthúzása mellett, alaposan ki kell öblíteni. -Lenyelés esetén Azonnal forduljunk orvoshoz! Ha a sérült eszméleténél van, öblítsük ki a száját és itassunk vele vizet! Hányáskor a fejet elıre kell dönteni a csípı magassága alá, hogy elkerüljük a folyadék tüdıbe jutását (aspiráció). -Az elsısegélynyújtó önvédelme Olyan tevékenység nem végezhetı, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelı képzést nem kapott. Személyi védıfelszerelést kell használni. Ha tartani lehet füst jelenlététıl viseljen megfelelı maszkot vagy izolációs légzıkészüléket.

3 3/ A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások: Belégzés: Nagyobb mennyiség belégzése esetén légzıszervi irritáció, köhögés. Bırrel való érintkezés: enyhe bırirritáció, bırszárazság Lenyelés: öntudatzavarok léphetnek fel, a központi idegrendszer és a vesék károsodását okozhatja. Szembe kerülés: Égı csípı érzés, fájdalomérzet, könnyezés, vörösödés alakulhat ki. Késleltetett tünetek: Vesekárosodást okozhat A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Lenyelés esetén azonnali orvosi ellátás szükséges. 5. SZAKASZ: Tőzvédelmi intézkedések 5.1. Oltó: A megfelelı oltó: víz, alkoholálló hab, szilárd oltó, széndioxid 5.2. A keverékbıl származó különleges veszélyek: Gıze a levegınél nehezebb a levegıvel robbanásveszélyes elegyet képezhet, égés során veszélyes gázok és gızök keletkezhetnek (széndioxid, szénmonoxid) 5.3. Tőzoltóknak szóló javaslat: Frisslevegıs légzıkészülék szükséges 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerő expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védıeszközök és vészhelyzeti eljárások: A munkatérben csak a mentésben részt vevı, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Minden gyújtóforrást szüntessünk meg. Biztosítsunk megfelelı szellızést. Figyeljünk a csúszásveszélyre! Lásd még 8. fejezet Környezetvédelmi óvintézkedések: A keverék felszíni- és talajvizekbe, csatornába nem kerülhet! 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és ai: A keverék felszíni és talajvizekbe, csatornába nem kerülhet! A kiömlött ot földdel, homokkal vagy más nem reagáló gal fel kell itatni, feliratozott edénybe kell győjteni ártalmatlanításig. hulladékként kezelendı Hivatkozás más szakaszokra: További információk a 8-as és a 13-as szakaszban találhatók. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: A szokásos személyi higiénés elıírásokat tartsuk be. Biztosítsuk a megfelelı szellızést. Kerüljük a keverék gızeinek, illetve permetének közvetlen belégzését. Nyílt lángot oltsuk el, mielıtt a készítményt használni kívánjuk A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: A keverék eredeti, bontatlan, jól lezárt csomagolásban, hővös helyen, gyújtó forrástól, felhevüléstıl védve, élelmiszerektıl, italoktól, élvezeti cikkektıl, takarmánytól elkülönítve kell tárolni! A tárolás körülményei feleljenek meg a vegyi, illetve a tőzveszélyes folyadékok tárolására vonatkozó követelményeknek. Javasolt raktározási hımérséklet: -max. 30 C. A keverék gyermekek kezébe nem kerülhet! Erıs savakkal, lúgokkal, erıs oxidáló szerekkel együtt a készítmény nem tárolható Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Gépkocsik szélvédıjéhez jégmentesítı készítmény. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenırzése/egyéni védelem 8.1. Ellenırzési paraméterek:

4 4/9 veszélyes : Etil-alkohol (CAS ) A munkahelyi levegıben megengedett határértékek: ÁK: 1900 mg/m 3 IV. CK: 7600 mg/m 3 Mono-etilén-glikol (CAS ) A munkahelyi levegıben megengedett határértékek: ÁK: 52 mg/m 3 CK: 104 mg/m Az expozíció ellenırzése: Az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés feltételei: Biztosítsunk megfelelı szellızést! Légzésvédelem: rendeltetésszerő felhasználás során nem szükséges. Ha fennáll az expozíciós határérték túllépésének veszélye akkor szerves gızök ellen védı betéttel ellátott légzésvédı használata szükséges. Kézvédelem: bármilyen típusú EN 374 szabvány szerinti védıkesztyő Szemvédelem: fröccsenés veszélyes technológiai mővelet esetén EN 166 szabvány szerinti védıszemüveg szükséges. Bırvédelem: fröccsenés veszélyes technológiai mővelet esetén EN szabvány szerinti PB (6) típusú védıkötény ajánlott. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvetı fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külsı jellemzık: halványkék színő folyadék Szag: etil-alkoholra jellemzı Szagküszöbérték: ph érték: 7,5-8 Fagyáspont: Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: Lobbanáspont: 28 C Párolgási sebesség: Tőzveszélyesség: Felsı/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: gıze 3,5-15 v/v % tartományban lobbanáspontja feletti hımérsékleten robbanhat Gıznyomás: Gızsőrőség: Relatív sőrőség ( 20 C -on): 0,89-0,94 g/cm 3 Oldékonyság: Vízzel korlátlanul hígítható. Megoszlási hányados: Öngyulladási hımérséklet: Bomlási hımérséklet: Viszkozitás: Robbanásveszélyes tulajdonságok: Oxidáló tulajdonságok: 9.2. Egyéb információk Gıze nehezebb a levegınél 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Nem áll rendelkezésre további információ Kémiai stabilitás Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik. További adat nem áll rendelkezésre A veszélyes reakciók lehetısége Nem áll rendelkezésre további információ Kerülendı körülmények Közvetlen hı és gyújtóforrás Nem összeférhetı ok erıs lúgokkal, erıs savakkal erıs oxidálószerekkel együtt nem tárolható bomlástermékek Nem áll rendelkezésre további információ. égéstermékek lásd 5. fejezet. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

5 5/9 A termékben jelen lévı etil-alkohol gıze kereskedelmi forgalomba kerülı mennyiségben és rendeltetésszerő használat mellett nem narkotikus hatású. Az etil-alkohol gızei nagy koncentrációban vagy hosszabb idın át belélegezve narkotikus hatásúak. Az etilén glikol. Lenyelve ártalmas! A glikol mérgezés tünetei: légzési elégtelenség, központi idegrendszeri bénulás, súlyos esetben halál. Tüdıbe kerülése kerülendı, mivel már kis mennyiség is kémiai tüdıgyulladást (aspiráció) válthat ki. Gızei könnyő narkotikus hatásúak és enyhén irritatívak. -Akut toxicitás: Akut toxicitás szájon át: Etil-alkohol: LD mg/kg (faj: patkány, vízmentes ) Etilén glikol: LD mg/kg (faj: patkány, Forrás: CSR) tetraborát dekahidrát: LD és 5000 mg/testtömeg kg (faj: patkány) Akut bırtoxicitás: Etil-alkohol: LD mg/kg (faj: nyúl, vízmentes ) Etilén glikol: LD50 >3500 mg/kg (faj:egér, Forrás:CSR) tetraborát dekahidrát: LD50 > mg/testtömeg kg (faj: nyúl) Akut belégzési toxicitás: Etil-alkohol: LC (faj: patkány, expozíciós idı: 4 H, vízmentes ) Etilén glikol: LC50 >2,5 (faj:patkány, expozíciós idı: 6 H, Forrás: CSR) tetraborát dekahidrát: LC50 >2,0 (faj: patkány) -Bırkorrózió/bırirritáció: Etilén glikol: (faj:házinyúl, eredmény:nem ingerlı, Forrás:CSR) -Súlyos szemkárosodás/irritáció: Etilén glikol: (faj:nyúl, eredmény: Nem ingerlı, Forrás: CSR) - Légzıszervi vagy bırszenzibilizáció Etilén glikol: (faj:tengerimalac, eredmény: nem érzékenységfokozó,forrás: CSR) -Csírasejt-mutagenitás: A vizsgálatok az összetevıknél nem mutattak ki mutagén hatásokat (komponensek alapján) -Rákkeltı hatás: A vizsgálatok/kísérletek az összetevıknél nem mutattak ki rákkeltı hatásokat (komponensek alapján) -Reprodukciós toxicitás: tetraborát dekahidrát: Állatok táplálásával kapcsolatos vizsgálatoknál patkány, egér és kutya esetén, nagy dózisnál, a termékenységre bizonyított hatást mutattak a teszteknél. A kémiailag rokon bórsavnál patkány, egér és nyúl esetében nagy dózisban a tanulmányok szerint az bizonyítottan hatással van a magzat fejlıdésére, beleértve a magzati súlycsökkenést és kisebb csontváz eltéréseket. A legalacsonyabb NOAL 9,6 mg B/kg patkányoknál a fejlıdésre való hatások alapján. Az alkalmazott dózisok sokszor jóval nagyobbak voltak, mint amelyeknek az emberek általában ki vannak téve. A vizsgálatok/kísérletek eredményei alapján a többi összetevınek szaporodásra nincsen káros hatása -CMR tulajdonságok értékelésének összefoglalása: Nem áll rendelkezésre további információ. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás A termékre (keverékre) nem állnak rendelkezésre adatok. -Hal toxicitás: Etil-alkohol Etilen glikol fajta LC LC Akut toxicitás vizsgálat LC50 74 Hal/ tenger víz LC50 LC50 88 mg B/l 54 mg B/l Expozí - ciós idı Eljárás Hal 48h L.idius CSR Hal 96h Pimephales promelas Hal/ édes víz Hal/ édes víz 96h DAB (Limanda limanda) 24 Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss) 32 Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss) CSR Embrió-lárva stádiumban Embrió-lárva stádiumban -Daphnia toxicitás:

6 6/9 Etil-alkohol Etilén glikol -Alga toxicitás: fajta EC EC50 >100 LC mg B/l Akut toxicitás vizsgálat Expozíciós idı Forrás Daphnia 48h Daphnia magna OECD 202 Daphnia 48h Daphnia magna CSR Daphnia 24 Daphnia magna Straus Etil-alkohol fajta EC50 >5000 Akut toxicitás vizsgálat Expozíciós idı Alga 168h Scenedesmus quadricauda Eljárás OECD 201 Etilen glikol EC EC10 24 mg B/l Alga 96h Pseudokirchneriella subcapitata (egysejtő édesvízi alga) Alga 96h Zöld alga (Scenenedesmus subspicatus) CSR -Baktérium toxicitás: Etilén glikol fajta EC20 >1995 Akut toxicitás vizsgálat Nem gátolja a tengeri baktériumokat Expozíciós idı 30 min Élesztettiszap Eljárás CSR Perzisztencia és lebonthatóság Etil-alkohol Etilén glikol tetraborát dekahidrát Eredmény Alkalmazás módja Eljárás Biológiailag könnyen lebontható aerob OECD 301 D (zárt palack teszt) Biológiailag könnyen lebontható A környezetben természetes borátra bomlik. CSR Bioakkumulációs képesség Etilén glikol Eredmény Potenciálisan nem bioakkumulálható A termék víz hatására hidrolizál disszociálatlan bórsav formájában. A bórsav hatására a táplálékláncon keresztül nincs biomagnifikáció A talajban való mobilitás Az etil-alkohol: vízben oldódik, a vízfelületrıl elpárolog.

7 Az etilén glikol Koc=4 értéke magas mobilitásra utal a talajban. tetraborát-dekahidrát: vízben oldódik és kilúgozódik a normál talajon keresztül A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei 7/9 Nem teljesíti a követelményeket (komponensek alapján) Egyéb káros hatások Egyéb káros hatás nem ismert (komponensek alapján). 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek Keverék(termék): A termékhulladék, illetve az elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. A készítmény hulladékai és a vele szennyezett csomagoló-ok a 98/2001(VI15.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak. ségi jellemzı H 5, azaz Ártalmas. A 16/2001.(VII.18)KöM rendelet 1. sz. melléklete szerint a * EWC ( okat tartalmazó fagyálló folyadékok) kódszám alá sorolható be. A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A termék ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi hatósági követelményeket. Csomagolás: A szennyezett csomagoló a 16/2001 (VII.18) KöM rendelet 1. sz. melléklete alapján a * EWC kódszám alá sorolható be. Ártalmatlanítása újrafeldolgozással történhet. 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk ADR/RID ADN/ADNR IMDG ICAO/IATA 14.1 UN szám Nem besorolt 14.2 Az ENSZ szerinti Etanol oldat Etanol oldat Etanol oldat Etanol oldat megfelelı szállítási megnevezés Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3. osztály Oszt. kód:f1 Bárcák: 3 3. osztály Oszt. kód:f1 Bárcák: 3 3. osztály Oszt. kód:f1 Bárcák: 3 3. osztály Oszt. kód:f1 Bárcák: Csomagolási III III III III csoport Környezeti Nem veszélyes a Nem veszélyes a Nem veszélyes a Nem veszélyes a veszélyek csoport A felhasználót érintı különleges óvintézkedések csoport A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás környezetre. Nem áll rendelkezésre. Nem alkalmazható. környezetre. Nem áll rendelkezésre. Nem alkalmazható. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk környezetre. Nem áll rendelkezésre. Nem alkalmazható Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi elıírások/jogszabályok környezetre. Nem áll rendelkezésre. Nem alkalmazható. A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók: Magyar jogszabályok: Munkavédelem: évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl és vonatkozó rendeletei Kémiai biztonság: évi XXV. És a évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei 41/2000 (XII.20) EüM-KöM együttes rendelet: az egyes veszélyes okkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról 44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes okkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet és módosítása a munkahelyek kémiai biztonságáról Hulladékgazdálkodás: évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékérıl 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

8 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl Vízszennyezés: 204/2001. (X.26.) Kormány - rendelet a csatornabírságról Tőzvédelem: 55/2012 (X.29.) BM Rendelettel módosított, 28/2011 (IX.06.) BM Rendelet az Országos Tőzvédelmi Szabályzat alapján Európai Uniós jogszabályok: 67/548/EGK a veszélyes ok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv 1999/45/EGK veszélyes keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó irányelv 1907/2006 EK rendelet a vegyi ok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról (REACH) 453/2010/EK REACH rendelet II. mellékletét módosító EU rendelet 1272/2008/EK rendelet az ok és keverékek osztályozásáról, címkézésérıl és csomagolásáról (GHS) Kémiai biztonsági értékelés Nem készült kémiai biztonsági értékelés. 16. SZAKASZ: Egyéb információk Változások: Az 1907/2006/EK II. melléklet szerinti formátum alkalmazása, információk szolgáltatása. Rövidítések és betőszók: REACH: A vegyi ok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) CAS: Chemical Abstracts Service / Kémiai Nyilvántartó Szolgálat EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Létezı Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke ETTSZ: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat DPD: a veszélyes készítményekrıl szóló 1999/45/EK irányelv; CLP : a 1272/2008/EK rendelet az Osztályozásról, Címkézésrıl és Csomagolásról EK/EC/EU: Európai Közösség/ European Comission/Európai Unió Korm. : Kormány EüM: Egészségügyi Minisztérium ESzCsM: Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium KPM: Közlekedési és Postaügyi Minisztérium FVM: Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium KvVM (KöM): Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium AISE: International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products / Nemzetközi Mosó- és Tisztítószer Szövetség RID: a 96/49/EK keretirányelvben meghatározott, többször módosított, a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat ADR: a 94/55/EK keretirányelvben meghatározott, többször módosított, a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás ADNR: az Európai Gazdasági Bizottság Belsı Szállítási Bizottsága 223. számú határozatának mellékletében foglalt, többször módosított, a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás IMDG: a veszélyes áruk tengeri szállítására vonatkozó, áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata ; IATA-DGR: Nemzetközi Légi Szállítmányozási Egyesülés - Anyagok Elıírásai IUCLID: Egységes nemzetközi kémiai információs adatbázis; OECD: Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet CSR: Kémiai biztonsági jelentés EPA: The Environmental Protection Agency PBT: Perzisztens, bioakkumulatív, mérgezı vpvb: Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív RTECS: Registry of Toxic Effects of Chemical Substances EWC: Európai Hulladék Katalógus LoW: Hulladékjegyzék ÁK: Megengedett általános koncentráció érték CK: Megengedett csúcskoncentráció érték STOT: Célszervi toxicitás LC50: Letális koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál LD50: Letális dózis a vizsgált populáció 50 %-ánál (közepes letális dózis) 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás: Nem áll rendelkezésre. 8/9 Vonatkozó R-mondatok és/vagy H-mondatok száma és teljes szövege: R 10 Kevésbé Tőzveszélyes

9 9/9 R 11 Tőzveszélyes R 22 Lenyelve ártalmas R 36 Szemizgató hatású R 60 A fertilitást (fogamzóképességet vagy nemzıképességet) károsíthatja R 61 A születendı gyermekre ártalmas lehet H302 Lenyelve ártalmas H319 Súlyos szemirritációt okoz H225 Fokozottan tőzveszélyes folyadék és gız H360 Károsíthatja a termékenységet vagy a születendı gyermeket H373 Ismétlıdı vagy hosszabb expozíció esetén lenyelésnél károsíthatja a vesét. További információk: Az adatlap a jelenlegi legjobb tudásunk, ismereteink szerint készült. A felhasználó minden felelısséget visel a termék használatával kapcsolatos óvintézkedéseket illetıen.

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálat: 2008. 10. 22.

Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálat: 2008. 10. 22. Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 1. A készítmény és a társaság azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: KENTAUR téli szélvédımosó 19 C 1.2. A készítmény felhasználása: gépjármővek ablakmosó

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Oldal: 1/(15) 1. Szakasz A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Protectiv 100 fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Honosítás kelte: 2014. 03. 21. Oldal: 1/(15) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Yeti koncentrált fagyálló hűtőfolyadék SUPER AL G11 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0935

Biztonsági adatlap Azonosító: 0935 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalat azonosítása 1.1. Az anyag vagy a készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: PREVENT téli szélvédmosó 25 C 1.2. A társaság/vállalat azonosítása Gyártó/forgalmazó:

Részletesebben

az 1907/2006/EK rendelet szerint

az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 08. 19. Oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: FLAMAX grillgyújtó folyadék 1.2.Az anyag megfelelő

Részletesebben

: GRANSTAR 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint

: GRANSTAR 50SX. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 és 453/2010 számú EC szabályozás szerint Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Terméknév: LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék

Terméknév: LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék Változat: 2 Felülvizsgálat: 2013.09.19. Kibocsátás kelte: 2008.07.01. Oldal: 1/(21) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék 1.2 A keverék

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP A BIZOTTSÁG 453/2010/EU rendeletével összhangban Kiállítás dátuma: 2012-11-30 Verzió: 2.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG

CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG Biztonsági adatlap Készült a 453/2010/EU Bizottsági rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Felülvizsgálat: 2013.02.07. 3. verzió CHIRTON légfrissítő aeroszol 300 ml GYÖNGYVIRÁG 1.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása. Finish All in 1 gépi mosogató tabletta Azonosítási szám: D0268856 / 263322

1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása. Finish All in 1 gépi mosogató tabletta Azonosítási szám: D0268856 / 263322 1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása A készítmény azonosítása: A készítmény felhasználása: Termék leírása: A vállkozás azonosítása: Gyártó cég neve, címe: Forgalmazó cég neve, címe: Felelıs

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben