BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően"

Átírás

1 verziószám: 4.0 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KLINIKO-TEMPO felületfertőtlenítő szer 1.2. Azonosított felhasználás: fertőtlenítőszer, biocid termék foglalkozásszerű felhasználásra Besorolása: I. főcsoport 2. és 4. terméktípus Baktericid (MRSA), fungicid és virucid hatású. A termék hatóanyagai az etil-alkohol és az izopropil-alkohol. Mindkét hatóanyaga szerepel a 1451/2007/EK rendelet II. mellékletében, a felülvizsgálati programba felvett hatóanyagok között a fertőtlenítőszerek és általánosan használt biocid termékek 2. és 4. terméktípusában Gyártó, forgalmazó, a biztonsági adatlap szállítójának adatai: CLEAN CENTER Kft. H-1165 Budapest, Margit u Telefon/fax: Honlap: A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: 1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): napközben: éjjel-nappal hívható száma: szakasz: A veszélyek meghatározása 2.1. A keverék osztályozása: a gyártó, a vonatkozó uniós szabályozás (67/548/EGK és 1999/45/EK irányelvek), valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint a termék veszélyes keverék Címkézési elemek: EU-veszélyjelek: F - Tűzveszélyes F Tűzveszélyes A keverék veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: R 11 Tűzveszélyes R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak A keverék biztonságos használatára utaló S-mondatok: S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó Tilos a dohányzás S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni 2.3. Egyéb veszélyek: Fizikai-kémiai veszély: Tűzveszélyes, gőzei a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhetnek. A gőzök a levegőnél nehezebbek és a talaj felszínén szétterjedhetnek, így a primer forrástól távol is begyulladhatnak, valamint mélyebb helyeken összegyűlve robbanásveszélyes koncentráció alakulhat ki. Egészségkárosító veszély: Gőzei nagy koncentrációban vagy hosszabb időn át belélegezve álmosságot vagy szédülést okozhatnak. A bőrt kiszáríthatja. Környezetkárosító veszély: Rendeltetés- és előírásszerű használat, kezelés, tárolás és hulladékkezelés esetén nem károsítja a környezetet.

2 verziószám: 4.0 2/6 3. szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Veszélyes komponensek Konc. DSD 1 : Veszélyjel, R-mondat CLP 2 : Veszélyességi osztály, kategória, H-mondat Etil-alkohol (etanol) CAS szám: EU-szám: Index-szám: Izopropil-alkohol (2-propanol) CAS-szám: EU-szám: Index-szám: >30% 5 15% DSD: F, R 11 CLP: Flam. Liq. 2, H225 DSD: F, Xi, R CLP: Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 Kémiai jelleg: keverék, tűzveszélyes szerves oldószerek és víz keveréke, folyadék. Más veszélyes komponens jelenlétét a gyártó nem jelzi. Az egyéb komponensek nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétüket a biztonsági adatlapon fel kell tüntetni, és a veszélyesség szerinti besorolásnál figyelembe kell venni. A fenti veszélyjelek és R- és H-mondatok a tiszta komponensekre vonatkoznak, a készítmény veszélyesség szerinti besorolását a 2. szakasz adja meg. Az R- és a H-mondatok, veszélyességi osztályok teljes szövegét, értelmezését lásd a 16. szakaszban. 4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése/általános tudnivalók: a sérültet távolítsuk el a veszély forrásától, vigyük friss levegőre vagy jól szellőző helyiségbe. Az elsősegélynyújtás szakszerűsége és gyorsasága nagyban csökkentheti a tünetek kialakulását és súlyosságát. Belégzés esetén: nagy mennyiségek esetén a sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrre jutás esetén: mossuk le vízzel, hosszú és tartós érintkezés esetén a bőrt kiszárítja. Szembejutás esetén: Legalább 15 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Panasz állandósulása esetén forduljunk szakorvoshoz. Lenyelés esetén: Azonnal öblítsük ki a sérült szájüregét, és igyon sok vizet. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz. Ne hánytassunk! Jelentős mennyiség szervezetbe jutásakor a sérültet orvosi ellátásban (gyomormosás, aktív szén) kell részesíteni A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások: nem ismert A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját. Megjegyzés az orvos számára: kezeljen a tüneteknek megfelelően. 5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések Fizikai-kémiai veszély: a termék tűzveszélyes, éghető folyadék Megfelelő oltóanyag: szén-dioxid, vízpermet, oltópor, alkoholálló hab Egyéb információk/különleges veszély: A készítmény gőzei a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhetnek. Tűz esetén a tárolóedényzetet célszerű porlasztott vízzel hűteni. Robbanási határok a levegőben: etil-alkohol: alsó: 3,3 tf%; felső: 19 tf%; izopropil-alkohol: alsó: 2,0 tf%; felső: 12 tf% 1 DSD: A 67/548/EGK irányelv és módosításainak megfelelően 2 CLP: Az 1272/2008/EK rendelet és módosításainak megfelelően

3 verziószám: 4.0 3/ Veszélyes bomlástermékek: Mérgező gázok, füstök képződhetnek, szén-monoxid, szén-dioxid Tűz esetén használatos védőeszközök: egyéni védőfelszerelések, a környezet levegőjétől független légzőkészülék szükséges. 6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Szellőztessünk! Távolítsunk el minden szikra- és gyújtóforrást, nyílt lángot. A gőzöket ne lélegezzük be! Kerüljük a készítménnyel történő expozíciót. Tilos a dohányzás! 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Megfelelő óvintézkedésekkel akadályozzuk meg, hogy a készítmény a véletlen kiömlése során nagy mennyiségben a lefolyókba, közcsatornába kerülhessen A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: Meg kell akadályozni az anyag elfolyását. A nagy mennyiségű kiömlött anyagot nem gyúlékony, inert folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, perlit, vermikulit) kell befedni, felitatni, összegyűjteni és a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. Kis mennyiségű kiömlött anyagot sok vízzel alaposan le kell öblíteni. Ügyeljünk a csúszásveszélyre! 6.4. Hivatkozás más szakaszokra: lásd még a 7., 8. és 13. szakaszokat. 7. szakasz: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Csak jól szellőző helyiségben használjuk a terméket. Biztosítani kell, hogy az etil-alkohol és az izopropil-alkohol koncentrációja a levegőben ne haladja meg az előírt határértékeket. Meg kell előzni a készítmény kifröccsenését, kiömlését. A padozatra jutva csúszásveszélyt okozhat. Kerüljük el a termék permetének belégzését, szembejutását, bőrre kerülését! Ne keverjük más készítménnyel! 7.2. Tűz- és robbanásvédelem: Tilos a nyílt láng használata és a dohányzás! Ne permetezzük forró felületre, nyílt lángba! A termék gőzei a levegővel robbanásveszélyes elegyet képeznek. Ne használjuk a készítményt gyújtóforrás közelében! A használaton kívüli tárolóedényeket zárva kell tartani. Napfénytől, sugárzó hőtől védeni kell, gyújtóforrástól távol tartandó! 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Tűzbiztos módon tárolandó. Szorosan zárt edényzetben, száraz körülmények között, napfénytől védve, gyújtóforrástól, hőtől távol, eredeti csomagolásban C között tároljuk. Szakszerű tárolás esetén minőségét 3 évig megőrzi. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Tilos a nyílt láng használata és a dohányzás! 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): biocid termék, felületfertőtlenítő, 2. és 4. terméktípus. A felhasználók olvassák el a használati útmutatót, és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat. 8. szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek/foglalkozási expozíciós határértékek: a munkahelyi levegőben megengedett határérték: 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM rendelet alapján: Etil-alkohol: ÁK: 1900 mg/m 3,CK: 7600 mg/m 3 Izopropil-alkohol: ÁK: 500 mg/m 3 ;CK: 2000 mg/m 3 ÁK: a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlagkoncentráció CK:megengedett csúcskoncentráció, rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség egy műszakon belül Az expozíció ellenőrzése: Körültekintően végzett munkával meg kell előzni a termék permetének belégzését, szembejutását, a munkavégzés során be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenység általános munkabiztonsági és higiénés előírásait. Fel kell hívni a dolgozók figyelmét arra, hogy a termék tűzveszélyes!

4 verziószám: 4.0 4/6 Óvintézkedések, védőeszközök: Műszaki intézkedések: A vegyi anyagoknál szokásos védőintézkedéseket be kell tartani. Megfelelő szellőzés biztosítása. Higiéniai intézkedések: Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad! Evés előtt, a munka befejeztével bő vízzel alaposan kezet kell mosni. Személyi védőfelszerelések: Légutak védelme: Megfelelő szellőzés esetén nem szükséges. Szemvédelem: Nagy mennyiségek áttöltésénél, mentesítésnél védőszemüveg használata ajánlott. Kézvédelem: Védőkesztyű használata ajánlott Környezetvédelem: kerüljük a termék csatornába, felszíni vizekbe jutását. 9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk Halmazállapot: folyékony Szín: színtelen Szag: jellegzetes, alkoholszerű 9.2. Egyéb információk ph-érték: 6,5 7,5 Sűrűség: 0,85 g/cm 3 (20 C-on) Oldhatóság vízben: korlátlan Lobbanáspont: C Lobbanáspont: 24 C (az 50%-os vizes etil-alkohol oldat, irodalmi adat) Robbanási tulajdonság: a termék etil-alkohol izopropil-alkohol elegy, gőzei levegővel robbanóképes elegyet képezhetnek (lásd 5. szakasz) Oxidáló tulajdonság: nem oxidáló 10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség: nem jellemző, normál körülmények között Kémiai stabilitás: közönséges körülmények (lásd 7.szakasz) között stabil A veszélyes reakciók lehetősége: a termék gőzei a levegővel tűz- és robbanásveszélyes elegyet képezhetnek a levegővel Kerülendő körülmények: hő, melegítés, hevítés, nyílt láng, szikra- és gyújtóforrás Nem összeférhető anyagok: oxidáló szerek (peroxi-vegyületek, perklorátok, permanganátok), alkálifémek, alkáliföldfémek, erős savak (salétromsav), erős lúgok. Ne keverjük más tisztító- és fertőtlenítőszerrel! Veszélyes bomlástermékek: a termék rendeltetésszerű alkalmazása esetén nincsenek. 11. szakasz: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A termék toxikológiai megítélése kizárólag az egyes komponensekre vonatkozó toxikológiai adatok, tapasztalatok valamint a 1999/45/EK irányelv, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján történt. A termék expozíciójának hatásai: Belégzés: Irritálhatja a nyálkahártyát, a légutakat; köhögés, fejfájás léphet fel. A készítmény gőzei nagy koncentrációban vagy hosszabb időn át belélegezve, fejfájást, álmosságot, szédülést okozhat. Szembejutás: hosszú és ismételt érintkezéskor a szem nyálkahártyájának irritációja léphet fel. Bőrre jutás: többszöri és tartós érintkezés esetén a bőrt kiszáríthatja, zsírtalaníthatja.

5 verziószám: 4.0 5/6 Lenyelés: Nagyobb mennyiség lenyelése esetén hányingert, hányást idézhet elő. Felszívódása után az általános tünetek: fejfájás, szédülés, kábultság. 12. szakasz: Ökológiai információk Toxicitás: az izopropil-alkohol, etil-alkohol toxicitása a vízi szervezetekre (hal, Daphnia nagna, alga): LC 50 értékek: > 100 mg/l, nem ártalmas Perzisztencia, lebonthatóság: a termék hatóanyagai biológiailag könnyen lebonthatók, nem bioakkumulálódnak, a logp ow és a BCF értékek: < PBT, vpvb értékelés: a termék nem tartalmaz PBT, ill. vpvb anyagot. A készítményt és maradékait nagy mennyiségben a közcsatornába, környezetbe, élővizekbe engedni nem szabad. 13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok A készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A készítmény hulladékának besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet alapján: H3 A Tűzveszélyes. Fel nem használt maradékai elégethetők. Hulladékkulcs/EWC-kód: * egyéb oldószerek és oldószerkeverékek (veszélyes hulladék) A besorolás a felhasználástól függően változhat. A készítmény csomagolási hulladékainak kezelését a 94/2002 (V.5.) Kormányrendelet szabályozza. 14. szakasz: Szállításra vonatkozó információk A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (közúti szállítás: ADR/RID; vízi szállítás: IMDG; légi szállítás: IATA/ICAO) veszélyes áru UN-szám: Az áru szállítási megnevezése: ALKOHOLOK, GYÚLÉKONY M.N.N., Tartalmaz: etil-alkohol, izopropil-alkohol Szállítási paraméterek: Osztály: 3, Osztályozási kód: F1, Csomagolási csoport: II, Korlátozott mennyiség: LQ7, Engedményes mennyiség: E1, Veszélyt jelölő szám: 30, Veszélyességi bárcaszám: 3 Szállítási kategória/alagút-korlátozási kód: 2 (D/E) Környezeti veszély: nem veszélyes a környezetre Egyéb információk: tengerszennyező: NEM, EmS: F-E, S-D 15. szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk A keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/ jogszabályok A termék címkézése megfelel a 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet (biocid rendelet) 20. -ának előírásainak is. A termék veszélyes keverék, besorolását a 2. szakasz tartalmazza. Vonatkozó nemzeti joganyagok Biocid rendelet: 38/2003. (VII.7.) ESzCsSM-FVM-KvVM együttes rendelet és módosításai Kémiai biztonság: a CXXVII. és évi XXVI. törvénnyel módosított évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai; a 25/2000. (IX.30.) EüM SzCsM együttes rendelet és módosításai.

6 verziószám: 4.0 6/6 Munkavédelem: a évi CLXI. törvénnyel, a évi XI. törvénnyel és az évi CII. törvénnyel módosított évi XCIII. törvény a munkavédelemről. Hulladék: 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet, és a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet; Tűzvédelem: az évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet. Vonatkozó közösségi joganyagok Biocid joganyagok: 98/8/EK irányelv és módosításai, 1451/2007/EK rendelet és módosításai és a 528/2012/EU REACH rendelet (1907/2006/EK) és módosításai (987/2008/EK, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EU) DSD és DPD irányelv: 67/548/EGK és 1999/45/EK és módosításai CLP rendelet (1272/2008/EK) és módosításai 16. szakasz: Egyéb információk A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket, és nem arra szolgálnak, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálják, nem helyettesítik a termékspecifikációt. Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen körülmények között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért. A biztonsági adatlap 3. szakaszában szereplő R- és H- mondatok: R 11 Tűzveszélyes R 36 Szemizgató hatású R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak H225 H319 H336 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Veszélyességi osztályok rövidítései A rövidítések utáni szám/betű az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek: Flam. Liq.: tűzveszélyes folyadék; Eye Irrit.: szemirritáció; STOT SE: célszervi toxicitás, egyszeri expozíció (jelen esetben, belégzés). Adatlaptörténet: Jelen biztonsági adatlap a gyártó adatai és az összetevők biztonsági adatlapja alapján készült december 1-én, verziószáma 4.0, módosítás a 453/2010/EU rendeletnek való megfelelőséget célozza. Munkavédelmi tanácsadás a készítmény biztonságos alkalmazásáról: Hétköznap: 9-14 óráig: A biztonsági adatlap letölthető: internetes oldalról.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U r e n d e l e t s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Temékazonosító:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E K r e n d e l e t s z e r i n t 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termék azonosító: FINE

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PROTUGAN 50 SC

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PROTUGAN 50 SC 1/7 PROTUGAN 50 SC BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint MAKHTESHIM-AGAN HUNGARY ZRT. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PROTUGAN 50 SC

Részletesebben

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP

SPEEDER FERTŐTLENÍTŐ HAB BIZTONSÁGI ADATLAP A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/98 A készítmény bejelentési száma: OKBI -VABO/728/2011 OTH: 4421-5/2011 OÉTI szakv.: 1291/2011 OEK szakv.: 7805/234/2011 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PYRINEX 25 CS

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PYRINEX 25 CS 1/7 PYRINEX 25 CS BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PYRINEX 25 CS 1.1. Termékazonosító: A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC

BIZTONSÁGI ADATLAP AGIL 100 EC 1/7 AGIL 100 EC BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása AGIL 100 EC A készítmény

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PYRINEX 25 CS

BIZTONSÁGI ADATLAP PYRINEX 25 CS 1/6 PYRINEX 25 CS BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PYRINEX 25 CS A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FOLPAN 50 WP

BIZTONSÁGI ADATLAP FOLPAN 50 WP 1/6 FOLPAN 50 WP BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: FOLPAN

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági adatlap 1907/2006 számú EK szabályozás (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet szerint A készítés kelte: 2008. január 16. Felülvizsgálva: 2015. január 15. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0265653 1.2.

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0187393 / 0128574 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz Azonosítási szám: D8084146

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2012. 02. 24. Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1/7. oldal RAID légy és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: RAID légy- és szúnyogirtó aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1.2. A készítmény felhasználása: légy- és szúnyogirtó

Részletesebben