BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)"

Átírás

1 Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám: - Regisztrációs szám: Regisztrált név: Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása Téli szélvédőmosó folyadék -22 C A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó/Szállító: Agrokémia Sellye Zrt. Cím: 7960 Sellye, Sósvertikei út. Tel.: Fax: Forgalmazó: Agrokémia Sellye Zrt. Cím: 7960 Sellye, Sósvertikei út. Tel.: Fax: Biztonsági adatlapért felelős illetékes személy: Agrokémia Sellye Zrt Sürgősségi telefonszám EGÉSZSÉGÜGYI TOXIKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: , (24 órában hívható számok) 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás 2.2. Osztályozás az EGK 67/548-as illetve az EG 1999/45-ös irányelve és a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján F - tűzveszélyes R11 Címkeelemek 1272/2008/EK rendelet szerinti címkeelemek Figyelmeztető (H) mondatok Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok Kiegészítő információk Címkeelemek az EGK 67/548-as illetve az EG 1999/45-ös irányelve és a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján F - tűzveszélyes Kockázati (R) mondatok R11 - Tűzveszélyes

2 Oldalszám: 2/ Biztonsági (S) mondatok S7 - Az edényzet légmentesen lezárva tartandó S16 - Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás S60 - Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani Egyéb veszélyek nem ismert Egészségre gyakorolt hatások az anyag izgathatja a szemet, a bőrt és a légutakat, gőzei nagyobb koncentrációban bódítóak, gőzei fejfájást, szédülést okoznak, további részletek: 4. és 11.pont Környezeti hatások az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését megakadályozni, Fizikai és kémiai veszélyek gőzei a levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkotnak, gyúlékony folyadék és pára, Specifikus veszélyek nagymennyiségű termék hirtelen felmelegedésekor előfordulhat, hogy a hirtelen elpárolgó alkohol gőzei gyújtóforrás jelenlétében a vízfelületen ellobbannak, továbbégés nem lehetséges (Az R és H mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.) 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.1. Anyagok A termék keverék, nem anyag Keverékek Termék azonosító CAS Reg. sz. Összetevők megnevezése és osztályozása Etanol F Mennyiség % R11 GHS02 Tűzveszélyes folyadék kategória 2., H CAS Etilén-glikol <=2,5 % Xn R22 GHS07 Akut toxicitás kategória 4., orális, H302 (Az R és H mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.) 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belégzés a sérültet friss levegőre vinni a szennyezett területet elhagyva; nyugalomba helyezni; légzéskimaradáskor azonnal mesterséges lélegeztetést végezni, vagy oxigén belélegzést alkalmazni, tudatvesztés esetén a sérültet stabil oldalfekvésben rögzíteni kell, szükség esetén forduljon orvoshoz,

3 Oldalszám: 3/ Szem ha a termék a szembe kerül, azonnal, legalább 15 percig bő vízzel öblíteni, kontaklencséket eltávolítani, irritáció esetén orvoshoz kell fordulni, Bőr szennyezett ruhadarabokat azonnal levetni, az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal lemosni, bőrpanaszok esetén orvoshoz fordulni, Lenyelés ha a beteg nem öntudatlan, vízzel ki kell öblíteni a szájat és több pohár vizet kell vele megitatni; a sérültet friss levegőre vinni a szennyezett területet elhagyva; azonnal orvosi segítség szükséges, 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások További információk a lehetséges jelekről és tünetekről: lásd a 2. és 11. pont A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése termékcímkét vagy adatlapot az orvosnak megmutatni; Utasítás az orvos számára: tüneti megfigyelő kezelés 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Országos Tűzvédelmi Szabályzat (28/2011. (IX. 6.) BM rendelet) szerinti Tűzveszélyességi osztály: B Tűz-és robbanásveszélyes Oltóanyag széndioxid, száraz por, alkoholálló hab, vízpermet, Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható nem ismert Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek gőzei a levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkotnak, Tűzoltóknak szóló javaslat zárt védőruha, sűrítettlevegős légzésvédő, Égési (hőbomlási) termékek CO, CO2, Specifikus módszerek gyújtóforrásokat megszüntetni, elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni, a tűznek kitett árut és tartályt porlasztott vízzel hűteni; ha lehetséges, a tartályt ki kell vontatni a veszélyzónából; ha lehetséges, az oltóvizet nem szabad a csatornába engedni; 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások a további szivárgást vagy kifolyást meg kell akadályozni, gyújtóforrásokat megszüntetni, elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni, szellőztetésről gondoskodni kell, védőeszközök használata ajánlott; kerüljük a termék bőrre, szembe jutását, kerüljük a termék permetének, gőzének belélegzését, Környezetvédelmi óvintézkedések az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését megakadályozni, ha az anyag vízbe került, a hatóságnak jelezni Területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai a kiömlött anyagot gáttal elkeríteni, fedjük le, itassuk föl, alkalmas anyaggal, pl. homokkal, szárazfölddel, vermikulittal helyezzük zárt edénybe, szikramentes eszközöket használni, zárt edényben a megsemmisítés helyére szállítani, felszedés után mossuk át alaposan az anyag helyét, szellőztessük a területet, Hivatkozás más szakaszokra a védőfelszerelések a 8. pontban találhatóak; A használt tárolóedényt megfelelően le kell zárni, és fel kell címkézni. Az ártalmatlanítást lásd a 13. pontnál.

4 Oldalszám: 4/10 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Műszaki óvintézkedések a készítményből elillanó oldószergőz a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhet, szellőztetésről gondoskodni kell, sztatikus elektromosság okozta kisüléseket meg kell akadályozni, fontos a megfelelő ruházat és lábbeli viselete, Biztonsági kezelési tanács kerüljük a termék bőrre, szembe jutását, kerüljük a termék permetének, gőzének belélegzését, használata közben nem szabad enni, inni, dohányozni, használata után mossuk meg a kezeinket, munkavégzés közben a készítmény kiömlését és a robbanásképes gőz-levegő elegy kialakulását el kell kerülni, A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Műszaki intézkedések/tárolási feltételek száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen, eredeti, zárt csomagolásban, közvetlen napfénytől védett helyen, hőhatástól távol tartandó, Összeférhetetlen termékek erős oxidálószerek, Csomagolóanyagok Tartálynak nem megfelelő anyagok: Alumínium Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) termékleírás szerint, 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM Ellenőrzési paraméterek Komponens neve: Etanol AK érték (mg/m3) CK érték (mg/m3) MK érték (mg/m3) 2. Etilén-glikol /2000 EüM-SzCsM együttes rendelet szerinti határértékek: 8.2. Az expozíció ellenőrzése kerüljük a termék bőrre, szembe jutását, kerüljük a termék permetének, gőzének belélegzését, használata közben nem szabad enni, inni, dohányozni, használata után mossuk meg a kezeinket, Megfelelő mérnöki ellenőrzés Egyedi óvintézkedések, egyéni védőeszközök a) Szem-/arcvédelem szorosan záró védőszemüveg (EN 166), b) b)i. Bőrvédelem antisztatikus ruha, antisztatikus védőcsizma, Kézvédelem Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Vegyék figyelembe a gyártónak az áteresztőképességre és az áthatolási időkre vonatkozó utasításait, és a speciális munkahely feltételeket (mechanikai behatás, az érintkezés időtartama). Elhasználódás esetén kicserélendő; Anyag: butilkaucsuk Áttörési idő: > 480 min Kesztyű vastagság: 0,5 mm; Anyag : Fluorozott gumi Áttörési idő : > 480 min Kesztyű vastagság: 0,4 mm; Anyag: POLYKLOROPRÉN Áttörési idő: > 480 min Kesztyű vastagság: 0,5 mm;

5 Oldalszám: 5/ c) Légutak védelme nem megfelelő szellőztetés vagy elszívás esetén légzőkészüléket kell alkalmazni, d) Hőveszély Nincs adat A környezeti expozíció ellenőrzése ha az anyag vízbe került, a hatóságnak jelezni 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 9.1. a) Külső jellemzők Halmazállapot: folyadék, Szín: színes, 9.1. b) Szag alkoholos szag, 9.1. c) Szagküszöbérték 9.1. d) ph-érték 9.1. e) Olvadáspont / fagyáspont 9.1. f) Kezdeti forráspont és forrásponttartomány > 79 C 9.1. g) Gyulladáspont 425 C 9.1. h) Párolgási sebesség 9.1. i) Tűzveszélyesség (szilárd-, gázhalmazállapot) 9.1. j) Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok - alsó: kb. 1,8 %(V) - felső: kb 15%(V) 9.1. k) Gőznyomás (20 C): 59 hpa 9.1. l) Gőzsűrűség 9.1. m) Relatív sűrűség (20 C): 0,811 g/cm n) Oldékonyság (Oldékonyságok) - vízben: elegyedik, - más oldószerben: 9.1. o) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz 9.1. p) Öngyulladási hőmérséklet 9.1. q) Bomlási hőmérséklet 9.1. r) Viszkozitás 9.1. s) Robbanásveszélyes tulajdonságok a termék nem robbanásveszélyes, de robbanásveszélyes gőz / levegő keverék keletkezhet, 9.1. t) Oxidáló tulajdonságok 9.2. Egyéb információk Lobbanáspont ( C): < 45 C Fajlagos sűrűség (víz=1), (20 C): Egyéb adatok: 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Reakciókészség Nincs adat Kémiai stabilitás normál körülmények között stabil anyag, A veszélyes reakciók lehetősége

6 Oldalszám: 6/ Kerülendő körülmények hő, szikra, sztatikus elektromosság vagy láng hatására meggyulladhatnak, Nem összeférhető anyagok Alkálifémek, Alkáli földfémek, Erős oxidálószerek, Salétromsav, Kénsav, Peroxidok, pl. hidrogén-peroxid, Veszélyes bomlástermékek normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek, 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK Érintett anyag Etanol Etilén-glikol A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás - belélegezve Etilén-glikol: Jelentések szerint állatokban: Etanol: LC50/belélegezve/10 óra/patkány ppm Akut toxicitás - lenyelve Etanol: Mérgezés tünetei: szédülés, kettős látás, részegségre utaló jelek, hányinger Etilén-glikol: lenyelésnél egészségre ártalmas, Jelentések szerint állatokban: Etanol: LD50/szájon át/ óra/patkány 3450 mg/kg LD50/szájon át/ óra/egér 7060 mg/kg Etilén-glikol: LD50/szájon át/ óra/patkány mg/kg Akut toxicitás - bőrrel érintkezve Etanol: Jelentések szerint állatokban: Etilén-glikol: LD50/derminálisan/ óra/nyúl mg/kg Helyi hatások Belélegzve : gőzei nagyobb koncentrációban bódítóak, Etanol: nagy koncentrációjú gőz belégzése szem és légúti irritációt okozhat, Etilén-glikol: Nem irritatív; Magas hőmérsékleten keletkező gőzök vagy termékpermet, vagy köd belégzése enyhe égő érzést válthat ki a légutakban. A gőze narkotizáló hatású lehet Bőrrel érintkezve : irritálhat, Etanol: mérsékelt irritáció (állatkísérletekből származó adatok-nyúl). Etilén-glikol: Nem irritatív; Ismételt vagy tartós érintkezés enyhe irritációt válthat ki. Az irritáció átmeneti égő érzéssel, kismértékű bőrvörösödéssel és/vagy duzzanattal járhat. Fennáll a bőrreszorpció veszélye. Rövid idejű érintkezés esetén egyéb kedvezőtlen hatás nem várható Szembe jutva : irritálhat, Etanol: erős irritáció (állatkísérletekből származó adatok-nyúl). Etilén-glikol: Nem irritatív; A szemet enyhén irritálhatja, ami átmeneti égő érzéssel, vörösödéssel, homályos-vörös látással járhat, az írisz és a szövetek begyulladását okozhatja Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : nem szenzibilizál, Etanol: nem szenzibilizál, Etilén-glikol: nem szenzibilizál, Ismételt dózisú toxicitás Etanol: Etanol krónikus lenyelése májcirrózist okozhat, hatással van az idegrendszerre és befolyásolja a mirigyek működését Etilén-glikol: Lenyelve öntudatzavarok léphetnek fel, a központi idegrendszer és a vesék károsodását okozhatja. Specifikus hatások Csírasejt-mutagenitás

7 Oldalszám: 7/10 Etanol: genetikai változásokat okozhat. Etilén-glikol: nem mutagén, Rákkeltő hatás Etanol: nincs elérhető információ, Etilén-glikol: nem karcinogén, Reprodukciós toxicitás Etanol: Etanol fogyasztása terhesség alatt hatással lehet a születendő gyermekre, ami spontán vetélést, fejlődési problémák, vagy születési rendellenességeket okozhat. Etilén-glikol: nem okoz reproduktív toxicitást, Egyetlen vagy ismétlődő expozíció utáni célszervi toxocitás (STOT) Etanol: STOT - egyszeri expozíció: az anyag irritálja a szemet és a légutakat, nagy koncentrációjú gőz belégzése szem és légúti irritációt okozhat, hatást gyakorol a központi idegrendszerre, STOT ismételt kitettség: ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja, Nagy koncentrációjú expozíciónál az etanol gőzök irritálhatják a szemet, a bőrt és a légző rendszert, koordináció (ataxia) elvesztése, álmosság, narkózis (stupor és eszméletvesztés), csökkent észlelés és a koordináció hiánya léphet fel. Ez okozhat csökkent gátlásokat, szédülés, felszínes légzés, eszméletvesztés és halált is. Etilén-glikol: nem ismert Aspirációs veszély Etanol: Etilén-glikol: Lenyelése hányást válthat ki: a hányadék tüdőbe kerülése kerülendő, mivel már kis mennyiség is kémiai tüdőgyulladást válthat ki (aspiráció). 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ Érintett anyag Etanol Etilén-glikol Toxicitás Vízi toxicitás Etanol: Etil-alkohol: 9000 mg/l 24 óra halált okoz a halakra; Etilén-glikol: Etilén-glikol: Vizi organizmusokra mérgező LC50 /96h mg/l, Daphnia magnára: Lco 2500 mg/l, LC50 >10000 mg/l; Mérgező határkoncentráció: Pscudomas putidára >10000 mg/l, Scenedesmus quadricaudára Egysejtűekre (Entosiphon sulcatum) >10000 mg/l, Jászkeszeg test LC50 >10000 mg/l Etanol: LC50/Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss) /96 óra mg/l LC50/Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss) /24 óra mg/l EC 50/Photobacterium phosphoreum/ 5-30 perc Mikrotox teszt mg/l Szárazföldi toxicitás >10000 mg/l, Etanol: Etilén-glikol: Baktérium toxicitás: > 1000 mg/l (irodalmi adat) Szenyvízkezelőben mutatott viselkedés Etanol: Etilén-glikol: Biológiai oxigénigény: Etilén-glikol: BOI5: 0,81 g/g (irodalmi adat) Kémiai oxigénigény: Etilén-glikol: KOI: 1,29 g/g (irodalmi adat) Hatása aktív iszapra: Alacsony koncentrációban (min szeres hígítás) szakszerűen bevezetve a biológiai szennyvíz-tisztítóba, nem okoz csökkenést az aktíviszap biológiai lebontási aktivitásában Perzisztencia és lebonthatóság Általános Etanol: biológiailag gyorsan lebomló, Eredmény: 84 % (Expozíciós idő: 20 d), Etilén-glikol: a termék biológiailag könnyen lebontható, Vízben Etanol: Etilén-glikol: Levegőben Etanol: Etilén-glikol: Talajokban és üledékekben Etanol: Etilén-glikol:

8 Oldalszám: 8/ Bioakkumulációs képesség Etanol: biológiailag nem halmozódik fel, Etilén-glikol: alacsony A talajban való mobilitás Etanol: Etilén-glikol: A talajba hatolva a talajvíz elszennyeződését okozhatja A PBT- és a vpvb- értékelés eredményei Etanol: nem tartalmaz poliklórozott szénhidrogéneket és nehézfémeket Etilén-glikol: nem tartalmaz poliklórozott szénhidrogéneket és nehézfémeket Egyéb káros hatások Etanol: az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését megakadályozni, Etilén-glikol: az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését megakadályozni, ha az anyag vízbe került, a hatóságnak jelezni 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Hulladékkezelési módszerek Nem tehető a szokásos hulladékhoz. A helyi szabályozásnak megfelelő különleges tárolás szükséges. A termék nem engedhető a csatornába. A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Csomagolás ártalmatlanítása Szennyezett csomagolás: Felhasználatlan termékként kell kezelni. A helyi szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. EWC adatok * veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ENSZ-szám 1170 ADR/ADN/RID Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Műszaki/Kereskedelmi név: IMDG IATA Szállítási veszélyességi osztály(ok): Veszélyességi bárca: Osztálybasorolási kód: Csomagolási csoport: Veszélyt jelölő (Kemler) szám: Környezeti veszélyek: Alagút korlátozási kód: Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Műszaki/Kereskedelmi név: Szállítási veszélyességi osztály(ok): Veszélyességi bárca: Csomagolási csoport: EmS: Tengervízszennyezőség: Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Műszaki/Kereskedelmi név: ETANOL OLDAT (ETIL-ALKOHOL OLDAT) 3 3 F1 III 30 NEM (D/E) ETANOL OLDAT (ETIL-ALKOHOL OLDAT) 3 3 III F-E, S-D NEM Ethanol solution

9 Oldalszám: 9/ Szállítási veszélyességi 3 osztály(ok): Veszélyességi bárca: 3 Csomagolási csoport: III PAX: 355 CAO: 366 UN szám: 1170 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek évi CLXXXV. törvény a hulladékról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 3/2002. (II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 28/2011. (IX. 6.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljá-rások illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) Kémiai biztonsági értékelés: A termékről nem készült kémiai biztonsági értékelés. Seveso kategória 6. kevésbé tűzveszélyes anyagok és készítmények Raktárosztály 3.B raktárosztály: Éghető folyadékok WGK WGK 1 Egyéb vonatkozó nemzeti szabályozás 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. EWC kódszámok: 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről, és 10/2002(III.26.) sz. KöM rendelet. Közúti szállítási osztály: évi CX. törvény valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 61/2013. (X.17.) NFM rendelet. Vasúti szállítás: évi CIX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről és a belföldi alkalmazásának kihirdetéséről szóló 62/2013. (X.17.) NFM rendelet. Belvízi szállítás: a évi CXI. törvény a Genfben, május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról. 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (CLP). 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK az alábbi pontokat érintette: R mondatok R11 - Tűzveszélyes R22 - Lenyelve ártalmas H mondatok H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H302 - Lenyelve ártalmas.

10 Oldalszám: 10/ Általános információk Ez az információ a TERMÉKRE MINT OLYANRA vonatkozik és megfelel a vállalkozás specifikációjának. Készítmények és keverékek esetén meg kell győződni, hogy új veszély nem lép fel. Az adatlapban található információ a biztonsági adatlap nyomtatásának időpontjában meglévő legjobb ismereteinken alapszik és jóhiszeműen adjuk. Bizonyos adatok felülvizsgálata azonban folyamatban van. A felhasználók figyelmét felhívjuk további veszélyek lehetőségére, ha a terméket más célra használják, mint amelyre ajánlott. Ezt az adatlapot csak megelőzés és biztonság céljából szabad használni és sokszorosítani. A törvényekre, előírásokra és gyakorlati szabályokra, dokumentumokra vonatkozó hivatkozások nem tekinthetők teljesnek. A terméket átvevő személy felelőssége, hogy megnézze az összes a termék használatával és kezelésével kapcsolatos hivatalos dokumentumot. Az is a terméket kezelők felelőssége, hogy az ebben a biztonsági adatlapban szereplő és a munka biztonságához, az egészség és a környezet védelméhez szükséges információ egészét továbbadják minden következő személynek, aki bármilyen módon kapcsolatba kerül a termékkel (felhasználás, tárolás, konténerek tisztítása, egyéb eljárások). Műszaki tanácsadó szolgálat Agrokémia Sellye Zrt. Cím: 7960 Sellye, Sósvertikei út. Tel.: Fax: Az adatlap összeállításához használt adatok forrásai Biztonsági adatlap -Varta (2002), Gestis - Stoffedatenbank (http://gestis.itrust.de), Egyéb információ -

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP A BIZOTTSÁG 453/2010/EU rendeletével összhangban Kiállítás dátuma: 2012-11-30 Verzió: 2.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Honosítás kelte: 2014. 03. 21. Oldal: 1/(15) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Yeti koncentrált fagyálló hűtőfolyadék SUPER AL G11 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

az 1907/2006/EK rendelet szerint

az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 08. 19. Oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: FLAMAX grillgyújtó folyadék 1.2.Az anyag megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Oldal: 1/(15) 1. Szakasz A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Protectiv 100 fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 9 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉKK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító, lemosó ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint SZAKASZ 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Termék kódja : 114388E Az anyag/keverék felhasználása : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer Az anyag típusa

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: ATTRACIDE PLUS 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben