Mi az amirıl beszélünk?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi az amirıl beszélünk?"

Átírás

1 Mi az amirıl beszélünk? Socrates Teoretikus kérdések Az addiktológiai ellátás s dilemmái Az addiktológiai betegek sürgısségi ellátása

2 Kell-e e az OAC? - alkoholügy tárcaközi és interszektoriális koordináci cióra szorul, ill. az egészs szségügyön n belül l is több, t mint a hagyományos jelenlegi ellátási struktúra ra - másodlagos prevenció korai kezelésbev sbevétel munkahelyi alkoholellátás outreach megközel zelítés: a kulcskérd rdés - a drogellátás s koordináci ciós s szüks kségletei cannabis- ambulanciák alacsonyküsz szöbő ellátás speciális gondozás - intézm zményes kezelés, életformamőhelyek civilszervezetek és önsegítés s szerepe - viselkedési si addikciók az ellátás s koordináci ciós s szüks kségletei

3 Ideális OAC 1. projektközpont, projektiroda 2. nemzetközi zi kapcsolatok, networking és clearinghouse központ, civilszervezeti és önsegítési si koordináci ciós és s fejlesztési si ágencia 3. Projektek /finanszíroz rozás/ - melyekre szüks kség g lenne: 1. adatgyőjt jtés, adatfeltárás, kutatási áttekintés 2. alkalmazott kutatások 3. korai kezelésbev sbevétel minimal intervenvion,, munkahelyi ellátás, speciális tanácsad csadások, sok, stb 4. terápi piás s módszertan, m modellprogramok 5. katamnesztikus vizsgálatok

4 A gondozók k kérdk rdése - önálló alkoholellátó és s gondozó ambuláns egységek gek /esetmenedzserek szociális munkások, szociális munkások, kezelési programok/ - továbbk bbküldési utak osztály, közössk sségi gondozás, pszichoterápi piás s rezsimek, rehabilitáci ció - Konzultáci ciós-liaison ellátás egészs szségügyi, gyi, szociális, gyermek- és s családv dvédelmi delmi hálózatokbanh

5 Alkoholpolitika - összehangolt kormányzati és s tárcaszintt rcaszintő figyelem, monitorizálás és evaluáci ció,, programok és s projektek, a fejlesztések sek perspektívái - Népegészségügyi gyi /=másodlagos prevenciós, szőrési, si, epidemiológiai ill. költsk ltséghatékonysági/ hátth ttér - szervezett kooperáci ciók pl. pszichiátri triával, drogpolitikával (drogstratégi giával), szociálpolitik lpolitikával, munkaüggyel, stb. - elsıdleges prevenció külön, koordináltan mentálhigi lhigiénés rendszerben (NDI, LEGOP, stb.)

6 Érvek az addiktológiai gondozsá szervezeti önállósága mellett (az OEP-pel i.. A miniszteri biztossal zajló megbeszélésekhez) sekhez) Az addiktológiai járóbetegellátásnak rendelkeznie kell a pszichiátriai járóbetegellátás feladatköreit illetı kapacitásokkal és s jogosítv tványokkal (diagnoz( diagnozósra, kezelésbev sbevételre, terápi piás s módszerekre, m különös k tekintettel a gyógyszerell gyszerellátásra sra vonatkozóan), an), elsıdlegesen a komorbiditás (kettıs s diagnózis) gyakorisága, ga, kisebb mértm rtékben az utánk nkövetı gondozás és s a közösségi ellátás feladatainak hasonlósága miatt.

7 Specifikus feladatként jelentkezik azonban az addiktológi giában: 1. A függf ggıségek gek kezelése: - motiváci ciós s interjú - kognitív-viselked viselkedésterápiás s technikák - terápi piás multimodalitás (pl. fülakupunktúra kombináci ciója) - szoros együttm ttmőködés s civilszervezetekkel és csoportos önsegítéssel ssel (pl. AA) - ártalomcsökkentés s (pl. metadon, bufrenorfin, stb.)

8 2. Területi hálózatiság részben a közösségi ellátás szüks kségletei, a szociális ellátással való szoros együttm ttmőködés s ill. a családseg dsegítés, s, nevelési tanácsad csadás, bőnmegelızés,, stb. támogatt mogatása miatt 3. Korai kezelésbev sbevétel a problémás s ill. ártalmas ivás eseteiben ez a másodalogos megelızés hatékony formája, amely a szövıdm dmények kialakulásának meggátl tlása révén r betegbiztosítási si költséghatékonyságot jelent, itt speciális csoportés s családter dterápiás technikák k lehetnek szüks kségesek

9 4. A megelızési tevékenys kenység kiterjedsége (TÁMASZ modell), ebben területi koordináci ció,, végrehajtv grehajtási segíts tség g a problémás s esetek ellátása révén r n (pl. segítés s az iskolai drogkoordinátorok és s szociális munkások számára, konzultáci ciós-liaison szolgálat lat az alapellátásban és s a szomatikus szakellátásban, sban, a munkaügyi szolgálatok latok alkoholproblémáiban közremőködés, alkohol- és s drogellenes civilszervezetek munka és önsegítés s erısítése, se, stb.)

10 Dilemmák: a. pszichiátriai gondozó: : mekkora legyen az egység (terület, szakemberek száma és összetétele, tele, tér-t és eszközig zigény, stb.) kicsi gondozók k sőrős hálózata vagy nagyobb centralizált lt gondozók k kisebb számban? b. addiktológiai többletigények: - addiktológiai szakpszichológus és s szociális munkás, addiktológiai konzulens? az addiktológiai szakorvosság g kérdk rdése? speciális képesk pesítés alternatív v formái? a szakképes pesítés s elismerése se a finanszíroz rozásban? c. a minıségbiztos gbiztosítás s problémái: - módszerek, a módszertani irányelvek szerepe, finanszíroz rozás

11 Megkeresés és ártalomcsökkentés az alkohológiában

12 Alkoholhelyzet Európában Az EU-ban 55 millió felnıtt súlyos alkoholfogyasztó A év közöttiek korcsoportjában nık halálozásának több mint 10 %-a, a férfiak halálozásának 25%-a összefüggésben áll a súlyos alkoholfogyasztással

13 Európai Alkoholpolitikai konferencia 2008 ápr Európa az 1 felnıttre jutó évi 11 l alkoholfogyasztásával a Világ legerıteljesebben ivó régiója Az alkoholfogyasztás alábecsült probléma Korrekt információátadás!

14 Representative survey from 1995 of 1500 persons above 18 years (Dr. Á. Péter WHO Research) problematic abstient drinker 20% 20% social drinker 60%

15 semmi könnyő mérsékelt Alkoholhasználat erıs Alacsony kockázati kockázati probléma függı mérsékelt súlyos Alkoholproblémák semmi kicsi (Fleming 1995)

16 Problémaivók A felnıtt férfiak 10%-a, ık a leggyakrabban, a legnagyobb mennyiséget fogyasztók, közöttük merült fel a legtöbbször alkoholfogyasztással kapcsolatos probléma

17 Fiatalok alkoholfogyasztása Nagyivó valamint a problémás ivó kategóriájába a fiatalok 28,9%-a tartozik a középiskolások körében az 1999-ben megkérdezettek közül (ESPAD vizsgálat Paksi, Elekes)

18 Fiatalok alkoholfogyasztása Hosszútávú biológiai változásokat trigegrelhet, melyek kórosan hatnak a fejlıdı agyra, pl. neuro-kognitív változásokat okozhatnak Kockázat alkoholfüggıségre Felnıtt kori egyéb alkoholos károsodásra Különös fogékonyság az alkoholreklámokra

19 Alkoholreklámozást szabályozó törvények WHO WHO jelentése szerint: számos európai országban vannak ugyan olyan törvények, amelyek megnehezítik a fiatalkorúak alkoholvásárlását, de még mindig vannak olyan országok így Magyarország, Görögország és Románia, "ahol a hatóságok semmit sem tesznek az alkoholreklámok szigorításért".

20 Ivásból eredı egészségügyi, egyéni és szociális problémák Túl sokat, túl gyorsan, túl gyakran A legártalmasabb ivásminta a binge drinking férfi - 5 ital Nı 4 ital 2 óra alatt

21 Binge drinkers Lerészegedéssel járó, nagy mennyiségő ivás 25 év alatti életkor Fıleg férfiak (bár a nık ivása az utóbbi 10 évben nıtt) Megnövekedett kockázat: Balesetekre és alkoholmérgezésre Sürgısségi ellátások igényére Erıszak elkövetésére vagy áldozattá válásra Sexuális erıszak elkövetésére Különös veszély a közlekedésben és a mozgó eszközökkel folytatott ipari munkában

22 Krónikus ivók 30 év körüliek, vagy felettiek 2/3-aduk férfi Megnövekedett kockázat: Klb. egészségügyi ártalmakra és öngyilkosságra Családon belüli erıszakra Ittas vezetésre

23 Alkohollal összefüggı problémák Nem csak a függıket érintik, hiszen a problémák legtöbbje akkor következik be, amikor az emberek intoxikált állapotban vannak

24 Ártalomcsökkentı alkoholpolitika Ártalomcsökkentı alkoholpolitika az Absztinencia-célú politika helyett (a moderált ivást célozza meg) Általában a kockázatos viselkedések csökkentése Az ivás negatív következményeinek a csökkentése

25 Moderált ivás

26 Csekély mennyiség is ártalmas Bizonyos népességcsoportokban (kiskorúak, terhes anyák) Pszichoaktív és más gyógyszeres kezelés alatt állók Mikor a végzett munka kockázattartalma jelentıs (fegyveres testületek, építıipar, egészségügy, közlekedés) Ha a társadalmi magatartás példaadó jellegő (tanárok, lelkészek)

27 Ártalomcsökkentı alkoholpolitika Nem a teljes gyógyításra törekszik Az ártalmakat olyan mértékben csökkentjük, hogy az az egyén és a közösség számára még elfogadható legyen

28 Mely területeket érint az ártalomcsökkentés Erıszakos cselekmények (kb. fele ittas állapotban) Családion belüli erıszak (kb. 1/3-a) Antiszociális viselkedés erıszakkal való fenyegetés (60%-a) Kórházi kezelések, balesetek és sürgısségi betegellátások (70%-a ) Öngyilkosságok

29 A megkeresés és ártalomcsökkentés színterei Szőrés - Veszélyeztetettek számára tanácsadás vagy egyéb segítség nyújtása Ittas vezetés elleni fellépés Az alkohollal összefüggı erıszak elleni fellépés oktatás-nevelés

30 Megkeresı munka Alapellátás Alkohol-szőrés AUDIT 10 Rövid intervenció (Miller és Rollnick) Cél: Alkoholprobléma felismerése a lehetı legkorábban Veszélyeztetettek szőrése (pl. alkoholisták gyermekei) Nem függı fogyasztók alkoholfogyasztásának csökkentése Függı fogyasztók motiválása kezelés igénybevételére

31 Bizonyítottan hatékony eljárások 1., Rövid intervenció 2.,Vágycsökkent gyógyszerek (pl. Campral) 3., Készségfejlesztés (megbirkózás a triggerekkel, mondj nemet programok) (Amszterdami alkohológiai Kutatóintézet felmérése)

32 Közösség alapú megkeresı programok Olyan helyszíneken (bárok, parti helyszínek, utcák) és közösségekben keresik meg elsısorban a "problémás" alkoholfogyasztókat, ahol azok élnek Lehetıség van a személyes segítı kapcsolat kialakítására, kezelı intézménybe utalásra

33 Az addiktológiai betegek sürgısségi ellátása

34 Intoxikáció Heteroanamnézis Levetkıztetett beteg küllemének alapos átvizsgálása Külsérelmi nyomok keresése Testnyílások vizsgálata

35 Acut intoxicatio Álmosság Ítélıképesség csökkenése Psychomotoros zavarok A gátlások felszabadulása Dysarthria, ataxia, nystagmus

36 Intoxikáció Enyhe intoxikáció tudatzavar nincs, a szerre jellemzı magatartási tünetek Közepes intoxikáció a tudat enyhén alterált, motoros tünetek (ataxia, dysarthria,magatartási dezorganizáció) Súlyos intoxikáció a tudati vigilitás egyértelmően megváltozott (szomnolens, szoporózus, extatikus-hipervigil)

37 Acut intoxicatio 70 kg 0,3 dl Whisky 1,5 2 pohár bor 4 dl sör Véralkoholszint: ~ 25 mg/dl 50 kg Véralkoholszint: ~ 35 mg/dl Ataxia; dysarthria, émelygés, hányás 150 mg/dl feletti véralkoholszint Letális véralkoholszint: mg/dl Mérgezés: légzésdepresszió, stupor, görcsök, shock, coma, halál

38 Megvonásos tünetek Szorongás, csökkent cognitiv funkció, remegés, fokozodó irritábilitás, túlérzékenység, delirium tremens Enyhe megvonásos tünetek: 8 órával késıbb jelentkezik 3. napon megszőnik órával késıbb zavartság, tremor, sensoros túlérzékenység, visualis hallucinációk, vegetatív izgalmi jelek, izzadás, dehydratio, electrolyt-zavarok, epilepsziás rohamok, cardiovascularis rendellenességek.

39 Megjegyzés 1. A delíriumok aránya 10 15% Indikátor Predeliriumok késıi felismerése Heminevrin; Andaxin benzodiazepinek Aluldozírozás Kevés nıvér

40 Megjegyzés (Bzd) 2. Az alkoholmegvonásos tünetegyüttes gyógyszeres kezelésében napjainkban elsıbbséget élveznek. Terápiás javaslatok, sémák, irányelvek, protokollok figyelembevételével mindig egyedileg, individuálisan kell a beteget kezelnünk. A hosszabb hatású szerek (chlordiazepoxid, diazepam, lorazepam) kedvezıen csökkentik a megvonásos tüneteket és megelızik az eszméletvesztéses rohamokat, de felhalmozódhatnak és nagyobb az abúzus potenciáljuk. Hosszú hatású benzodiazepinekkel történı kezelés esetén a beteg a szükségesnél több hatóanyagot kaphat, a nyugtató hatás kifejezettebb lehet, hosszabb ideig tarthat a kórházi kezelés. A rövid hatású készítmények májkárosodás esetén biztonságosabbak, de elıfordul, hogy nem mérséklik kellıen a megvonásos tüneteket. A benzodiazepinek esetén gondolnunk kell arra is, hogy az alkohol hatását potencirozzák

41 Elvek Az akut alkoholmérgezés a leggyakoribb betegség, amely súlyos állapotban igényel orvosi beavatkozást, esetleg intenzív ellátást. Alkoholbetegség kezelése esetén mindig döntenünk kell abban is, hogy ambulanter vagy osztályos kezelést választunk. Alkoholbetegségnél a kezelés célja az absztinencia megtartása hosszútávon.

42 Sürgısségi kezelés Az intoxikáció (mérgezéses állapot) toxikológiai jellegő ellátást biztosító osztályos kezelést, a delirium tremens intezív osztályos ellátást igényel (a magyarországi gyakorlat nem felel meg ennek az elvárásnak). A szövıdménymentes alkoholmérgezés csak megfigyelést és biztonságos (tiszta, meleg, sérülésveszély-mentes) elhelyezést igényel, de az állapot maga szövıdményre nagyon hajlamosít! A szövıdményes alkoholmérgezés a megfelelı szakorvosi ellátást, vizsgálatokat és kezelést igényli, míg a pszichomotoros nyugtalanságban szenvedı alkoholmérgezett rendkívül óvatos nyugtató kezelést kaphat (benzodiazepin adása tilos). (Tringer 2003)

43 Kórházi kezelés szükséges napokon keresztül, kontrollvesztı módon nagy mennyiséget fogyasztott betegek esetén, akiknél szükséges az alapos orvosi átvizsgálás belgyógyászati vagy egyéb szövıdmények és társbetegségeik miatt, akiknél súlyos alkoholmegvonásos tünetegyüttes vagy delirium tremens várható, kórelızményükben megvonásos roham szerepel, kezelıorvosuk úgy ítéli meg, valamint súlyos szociális problémák esetén, az ellátást biztosító osztály jellegének megfelelı jogi keretekkel

44 Sürgısségi Szakmai Kollégium alkohol fogyasztást követıen olyan állapot változás, mikor a beteg cselekedeteinek nem ura, nem tud magáról gondoskodni és megfelelı elhelyezés esetén állapotában negatív irányú változás következhet be - ittas beteg elhelyezése és elsı szakvizsgálata mindenképpen sürgısségi osztályon (sz.e. klinikai toxikológiai osztályon történjen) - itt biztosítani kell a beteg megfelelı obszervációját, szükség esetén a beteg szedálását, ill. fel kell készülni az esetlegesen jelentkezı szomatikus és pszichés szövıdmények ellátására

45 Sürgısségi Szakmai Kollégium 2 az exogén szerek által kiváltott tudatzavar miatt sürgısségi(toxikológiai) osztályra szállított beteg ellátása a sürgısségi ellátás idıtartamára térítésmentes - a beteget mozgásában korlátozó intézkedéseket a törvényi elıírásnak megfelelıen a beteg dokumentációjában rögzíteni kell - a detoxikáló állomások rendszere szakmaiatlan és nem felel meg a sürgısségi ellátás korszerő szemléletének -a fıváros területén területi elv szerint elosztva lássák el az ittas betegeket a jelenleg mőködı sürgısségi osztályok (klinikai toxikológia).

46 Sürgısségi Szakmai Kollégium év közötti ittas betegek ellátása a Fıv. Önkormánxyzat Péterfy S. u. Kh. és Baleseti Kp. Klinikai Toxikológiai Osztályán történik 14 év alatti kórházi ellátást igénylı ittas gyermekek ellátását a...kh. végezze a fıvárosban. Az alkoholmérgezett (T51.02, Y ) betegek ellátása változatlanul a Fıv. Önkormánxyzat Péterfy S. u. Kh. és Baleseti Kp. Klinikai Toxikológiai Osztályán történik.

47 Megvonásos tünetek Carbamazepin általában enyhe vagy középsúlyos megvonásos tüneteknél javasolt. Clonidinnel a vegetatív tüneteket mérsékelhetjük, monoterápiára nem alkalmas. Clomethiazol, butirofenonok, tiapridal kifejezett pszichomotoros nyugtalanságban indokolt. Piracetam önmagában általában nem használ a megvonásos tünetek enyhítésére, esetenként súlyos megvonásos tünetekben, a zavartság kialakulásának csökkenti az esélyét, javitja a figyelmet és a koncentrációs képességet. Infúziós formában adható.

48 Kezelés 1. Alkoholos hallucinosis ha szükséges hospitalizáció; antipsychotikum, 2x5 mg haloperidol Megvonásos tünetek 8-12 h; benzodiazepin (20mg). Tünetvezérelt v. fix dózis. 5µg/kg clonidin mg/die carbamazepin Thiamin 50mg +sok, 100 mg/die pyridoxin Folsav 1 mg/die 2x100 mg C-vitamin

49 Kezelés 2. A Az akut alkoholmérgezés kezelése magába foglalja a dehydráció és az általános állapotnak megfelelıen sürgıs elektrolit, vércukor, CN, vérkép meghatározást, ml Rindex, 150 mg cocarboxylase, 30 ml K-Mg aspartát adását is

50 Acut intoxicatio Álmosság Ítélıképesség csökkenése Psychomotoros zavarok A gátlások felszabadulása Dysarthria, ataxia, nystagmus

51 Intoxikáció Enyhe intoxikáció tudatzavar nincs, a szerre jellemzı magatartási tünetek Közepes intoxikáció a tudat enyhén alterált, motoros tünetek (ataxia, dysarthria,magatartási dezorganizáció) Súlyos intoxikáció a tudati vigilitás egyértelmően megváltozott (szomnolens, szoporózus, extatikus-hipervigil)

52 Acut intoxicatio 70 kg 0,3 dl Whisky 1,5 2 pohár bor 4 dl sör Véralkoholszint: ~ 25 mg/dl 50 kg Véralkoholszint: ~ 35 mg/dl Ataxia; dysarthria, émelygés, hányás 150 mg/dl feletti véralkoholszint Letális véralkoholszint: mg/dl Mérgezés: légzésdepresszió, stupor, görcsök, shock, coma, halál

53 Megvonásos tünetek Szorongás, csökkent cognitiv funkció, remegés, fokozodó irritábilitás, túlérzékenység, delirium tremens Enyhe megvonásos tünetek: 8 órával késıbb jelentkezik 3. napon megszőnik órával késıbb zavartság, tremor, sensoros túlérzékenység, visualis hallucinációk, vegetatív izgalmi jelek, izzadás, dehydratio, electrolyt-zavarok, epilepsziás rohamok, cardiovascularis rendellenességek.

54 Megjegyzés 1. A delíriumok aránya 10 15% Indikátor Predeliriumok késıi felismerése Heminevrin; Andaxin benzodiazepinek Aluldozírozás Kevés nıvér

55 Megjegyzés (Bzd) 2. Az alkoholmegvonásos tünetegyüttes gyógyszeres kezelésében napjainkban elsıbbséget élveznek. Terápiás javaslatok, sémák, irányelvek, protokollok figyelembevételével mindig egyedileg, individuálisan kell a beteget kezelnünk. A hosszabb hatású szerek (chlordiazepoxid, diazepam, lorazepam) kedvezıen csökkentik a megvonásos tüneteket és megelızik az eszméletvesztéses rohamokat, de felhalmozódhatnak és nagyobb az abúzus potenciáljuk. Hosszú hatású benzodiazepinekkel történı kezelés esetén a beteg a szükségesnél több hatóanyagot kaphat, a nyugtató hatás kifejezettebb lehet, hosszabb ideig tarthat a kórházi kezelés. A rövid hatású készítmények májkárosodás esetén biztonságosabbak, de elıfordul, hogy nem mérséklik kellıen a megvonásos tüneteket. A benzodiazepinek esetén gondolnunk kell arra is, hogy az alkohol hatását potencirozzák

56 Elvek Az akut alkoholmérgezés a leggyakoribb betegség, amely súlyos állapotban igényel orvosi beavatkozást, esetleg intenzív ellátást. Alkoholbetegség kezelése esetén mindig döntenünk kell abban is, hogy ambulanter vagy osztályos kezelést választunk. Alkoholbetegségnél a kezelés célja az absztinencia megtartása hosszútávon.

57 Sürgısségi kezelés Az intoxikáció (mérgezéses állapot) toxikológiai jellegő ellátást biztosító osztályos kezelést, a delirium tremens intezív osztályos ellátást igényel (a magyarországi gyakorlat nem felel meg ennek az elvárásnak). A szövıdménymentes alkoholmérgezés csak megfigyelést és biztonságos (tiszta, meleg, sérülésveszély-mentes) elhelyezést igényel, de az állapot maga szövıdményre nagyon hajlamosít! A szövıdményes alkoholmérgezés a megfelelı szakorvosi ellátást, vizsgálatokat és kezelést igényli, míg a pszichomotoros nyugtalanságban szenvedı alkoholmérgezett rendkívül óvatos nyugtató kezelést kaphat (benzodiazepin adása tilos). (Tringer 2003)

58 Kórházi kezelés szükséges napokon keresztül, kontrollvesztı módon nagy mennyiséget fogyasztott betegek esetén, akiknél szükséges az alapos orvosi átvizsgálás belgyógyászati vagy egyéb szövıdmények és társbetegségeik miatt, akiknél súlyos alkoholmegvonásos tünetegyüttes vagy delirium tremens várható, kórelızményükben megvonásos roham szerepel, kezelıorvosuk úgy ítéli meg, valamint súlyos szociális problémák esetén, az ellátást biztosító osztály jellegének megfelelı jogi keretekkel

59 Sürgısségi Szakmai Kollégium alkohol fogyasztást követıen olyan állapot változás, mikor a beteg cselekedeteinek nem ura, nem tud magáról gondoskodni és megfelelı elhelyezés esetén állapotában negatív irányú változás következhet be - ittas beteg elhelyezése és elsı szakvizsgálata mindenképpen sürgısségi osztályon (sz.e. klinikai toxikológiai osztályon történjen) - itt biztosítani kell a beteg megfelelı obszervációját, szükség esetén a beteg szedálását, ill. fel kell készülni az esetlegesen jelentkezı szomatikus és pszichés szövıdmények ellátására

60 Sürgısségi Szakmai Kollégium 2 az exogén szerek által kiváltott tudatzavar miatt sürgısségi(toxikológiai) osztályra szállított beteg ellátása a sürgısségi ellátás idıtartamára térítésmentes - a beteget mozgásában korlátozó intézkedéseket a törvényi elıírásnak megfelelıen a beteg dokumentációjában rögzíteni kell - a detoxikáló állomások rendszere szakmaiatlan és nem felel meg a sürgısségi ellátás korszerő szemléletének -a fıváros területén területi elv szerint elosztva lássák el az ittas betegeket a jelenleg mőködı sürgısségi osztályok (klinikai toxikológia).

61 Sürgısségi Szakmai Kollégium év közötti ittas betegek ellátása a Fıv. Önkormánxyzat Péterfy S. u. Kh. és Baleseti Kp. Klinikai Toxikológiai Osztályán történik 14 év alatti kórházi ellátást igénylı ittas gyermekek ellátását a...kh. végezze a fıvárosban. Az alkoholmérgezett (T51.02, Y ) betegek ellátása változatlanul a Fıv. Önkormánxyzat Péterfy S. u. Kh. és Baleseti Kp. Klinikai Toxikológiai Osztályán történik.

62 Megvonásos tünetek Carbamazepin általában enyhe vagy középsúlyos megvonásos tüneteknél javasolt. Clonidinnel a vegetatív tüneteket mérsékelhetjük, monoterápiára nem alkalmas. Clomethiazol, butirofenonok, tiapridal kifejezett pszichomotoros nyugtalanságban indokolt. Piracetam önmagában általában nem használ a megvonásos tünetek enyhítésére, esetenként súlyos megvonásos tünetekben, a zavartság kialakulásának csökkenti az esélyét, javitja a figyelmet és a koncentrációs képességet. Infúziós formában adható.

63 Kezelés 1. Alkoholos hallucinosis ha szükséges hospitalizáció; antipsychotikum, 2x5 mg haloperidol Megvonásos tünetek 8-12 h; benzodiazepin (20mg). Tünetvezérelt v. fix dózis. 5µg/kg clonidin mg/die carbamazepin Thiamin 50mg +sok, 100 mg/die pyridoxin Folsav 1 mg/die 2x100 mg C-vitamin

64 Kezelés 2. A Az akut alkoholmérgezés kezelése magába foglalja a dehydráció és az általános állapotnak megfelelıen sürgıs elektrolit, vércukor, CN, vérkép meghatározást, ml Rindex, 150 mg cocarboxylase, 30 ml K-Mg aspartát adását is

65 SCIENCE Vol APRIL GREG MILLER

66

67 Folytatás.. egyrészt az absztinencia megtartását kell, hogy segítse, másrészt a különböző szövődmények kezelését, csökkentését, eliminálását támogatja. terápiánk ne befolyásolja a mindennapi életvezetést, életminőséget, csökkentse az alkohol iránti vágyat, ne legyen zavaró szedatív mellékhatása és nem alakuljon ki hozzászokás. Ha ezek a terápiás elvek érvényesülnek, az segíti a motivációt is.

68 Absztinencia fenntartása Az absztinencia fenntartásában jelentős helyet foglalnak el a sóvárgást csökkentő szerek. Jól motivált betegek minimum 3 hónapig, de kedvezőbb, ha egy évig szedik e gyógyszert. Hazánkban az acamprosat (GABA-receptor agonista) és a naltrexon (ópiát-antagonista) törzskönyvezett. csökkentik az alkohol kiváltotta pozitív megerősítést (reinforcement). csökkenti a relapszusok számát és súlyosságát, az absztinens napok száma növekszik és az absztinencia arány javul. Terápiás hatását a folyamatos alkoholbevitel csökkenti, de az alkalmi fogyasztás nem szükségszerűen.

69 Absztinencia fenntartása Hazánkban az acamprosat (GABA-receptor agonista) és a naltrexon (ópiát-antagonista) törzskönyvezett. blokkolja az eufóriáért felelős receptorokat, az alkohol ismételt használatakor az örömérzés elmarad és csökken a késztetés a használatra. A jutalmazó (reward) rendszert blokkolva szintén csökkenti a sóvárgást, szignifikáns hatása van a folytatólagos ivás mérséklésére, az alkoholkereső viselkedést kedvezően befolyásolja. A disulfiram kezelés napjainkban háttérbe szorul, de az absztinencia fenntartásában segítséget nyújthat. A disulfirám gátolja a májban az aldehid-dehidrogenáz enzimet. Az alkohol-disulfirám reakció (acetaldehid felszaporodása) Kellő mérlegelés alapján, ha a beteg megfelelő tájékoztatása után belegyezik a beavatkozásba, ha sem biológiai, sem pszichológiai ellenjavallata nincs, a beteg nagyfokú együttműködése mellett adható csak.

70 sóvárg rgás-cs csökkent kkentés javuló absztinencia-ráta költségcsökkenés az akut kórházi ellátásban csökkenő költségek az intézményi rehabilitációban csökkenő termelési veszteségek javuló compliance olcsóbb utánkövetés alkalmazható ópioid-függőknél megvonásos tünetegyüttes oki kezelése olcsóbb... nem hepatotoxikus kevesebb laborköltség

71 Adjuváns szerek A nootrop szerek elsősorban kiegészítő kezelésként jönnek szóba a kognitív károsodás mérséklése céljából. Kiegészítő kezelésként B-komplex vitaminokat adunk a hiányállapot mérséklésére parenterálisan és nagy dózisban. A májkárosodás miatt sylimarin adása javasolt. A buspiron a szorongást csökkenti, és az alkoholfogyasztást is mérsékelheti. Az SSRI szerek közül az irodalmi adatok szerint a citalopram, a fluoxetine, a sertralin csökkentette az elfogyasztott ital mennyiségét és növelte az italmentes napok számát.

72 D2 antagonista Az utóbbi idő a molekuláris genetikai vizsgálatok a D2-receptort un. "megerősítő" génnek mutatja (27). Akikben A1 allél az agyi jutalmazó rendszer elégtelenül működik. Rizikófaktornak tekinthető az addiktív veselkedés kialakulásában. Ebből következően a szelektív D2 antagonista tiaprid nemcsak az intoxikáció és megvonás kapcsán használható a motoros nyugtalanság, agresszivitás, vegetatív tünetek, pszichotikus tünetek kezelésében, hanem a craving folyamatában is és az absztinencia időszabában fellépő hipohedonia mérséklésében is.

73 Problémás ivó problémás ivó vagy nagyivó (risk drinker) az, aki (még) nem függı, de rendszeresen az egészségesnél több alkoholt fogyaszt.

74 Jelinek Jelölés Típus Függıség Leírás Gyakoriság α Konfliktus-ivó pszichés Kontrollvesztés nincs, Absztinenciára képes 5% β Alkalmi ivó nincs Kontrollvesztés nincs, Absztinenciára képes 5% γ Szenvedélyes ivó Pszichés majd szomatikus Kontrollvesztés, fokozott tolerancia, idınkénti absztinencia 65% δ Rendszeres vagy szokás-ivó pszichés Absztinenciára képtelen, ritkán részeg, de folyamatos alkoholhatás 20% ε Epizodikus ivó pszichés Többnapos ivási excesszusok, kontrollvesztés 5%

75 Életükben legalább kétszer lerészegedett tanulók aránya (%) 15,0 10,0 5,0 Az alkoholfogyasztási szokások változása ( ) A többszt bbszöri részegsr szegség g arányai (13 évesek) 5,0 0,8 6,5 1,3* 8,5 9,1 4,4* 3,5 13,8* 7,4* 14,4 10,2* Fiúk É letükben legalább kétszer lerészegedett tanulók aránya (%) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 A többszt bbszöri részegsr szegség g arányai (15 évesek) Lányok 26,6 6,6 35,5* 12,5* 35,2 36,6 19,7* 20,2 48,3* 27,9* 46,9 33,3* 0, Év 0, Év a 20 éves idıszakban mindkét nemnél jelentısen csökkent azoknak az aránya, akik soha nem voltak részegek jelentısen emelkedett a legalább kétszer lerészegedett tanulók aránya Kökönyei 2008

76 4.4 Az alkohol-betegek és problémás ivók kezelése, gondozása Az alkohol-betegek és problémás ivó kezelés, gondozása, illetve korai kezelésbe vétele az alkohol-problémára adott társadalmi válaszok egyike. A személyre (problémás ivóra, alkoholbetegre) célzott kezelési, gondozási intervenciók lényegi elemei minden sikeres alkohol-politikának, a rászorulóknak nyújtott segítség elengedhetetlen része a problémás ivó családtagjainak nyújtott támogató segítség is. Alkoholstratégia 2009

77 Korai kezelésbe vételi programok Magyarországon nincsenek rendszerszerően mőködı, stabil és kiszámítható finanszírozással rendelkezı korai kezelésbe vételi programok. Voltak és vannak sporadikus kísérletek munkahelyi korai kezelésbe vételi programok megszervezésére és megvalósítására, ezek azonban kevés munkavállalóra terjednek ki, jobbára pályázati forrásokból voltak finanszírozottak. Alkoholstratégia 2009

78 Az egészségügyi alapellátásban a minimális intervenció (minimal intervention v. brief intervention) gyakorlata alig terjedt el, a háziorvosok többsége nem törekszik aktívan a problémás ivók vagy alkoholbetegek azonosítására, tanácsadásra az ivással kapcsolatosan, holott ezeknek a hatásossága bizonyított és tömeges alkalmazásuk társadalmi szinten is képes lehet az alkohol-probléma kiterjedtségét befolyásolni. Alkoholstratégia 2009 Babor, T.F.; De La Fuente, J.R.; Saunders, J.; and Babor, M. AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test, Guidelines for Use in Primary Health Care. Geneva: World Health Organization, 1989.

79 Az egészségügyi ellátórendszer struktúraváltásához kapcsolódóan az ún. lakosság közeli ellátások keretében végezhetı el az alkoholbetegek és problémás ivók korai kezelésbe vételi programjainak kialakítása, a finanszírozás rendszerének létrehozása, a munkahelyi bázisú korai kezelésbe vételi programok terjesztése, a TÁMASZ-hálózat reaktivációja, szakmai standardok kidolgozása és integrált programok megvalósítása. Alkoholstratégia 2009

80 Mennyi a standard ital? 1 doboz sör (330ml, 5%-os alkoholtartalommal) 1 kis pohár likır vagy aperitif (70 ml 25%-os alkoholtartalommal) 1 pohár bor vagy egy kis pohár vermut (140 ml, 12%-os, vagy 90 ml, 18%-os alkoholtartalommal) 1 kupica tömény szesz (pálinka, rum, konyak, vodka = 40 ml, 40%os alkoholtartalommal)

81 A kockázatos ivás hatásai Agresszivitás, ingerlékenység Veszekedés, erıszak, depresszió, idegesség Szájüregi és nyaki daganatok Gyakori meghőlések Fertızésekkel szemben csökkent ellenálló képesség Tüdıgyulladás fokozott kockázata Májkárosodás Kézremegés. Az ujjak zsibbadása. Érzészavar, ideggyulladás Alkoholfüggıség, emlékezetzavarok Korai öregedés, vörös orr A szívizom gyengesége, vérelégtelenség, véralvadási zavarok Vérszegénység, mellkasi daganatok Vitaminhiány, vérzések Súlyos gyomorhurut, hányás Hasmenés, felszívódási zavarok Hasnyálmirigy gyulladás Fekély Érzészavar amely gyakran eleséseket eredményez Érzéketlen bizsergı lábujjak, ideggyulladás Férfiaknál szexuális teljesítı képesség csökkenése Nıknél terhesség esetén alacsony súlyú, fejlıdési rendellenességgel, deformitással születendı gyerek A kockázatos ivás szociális, jogi, orvosi, családi, munkahelyi, és anyagi problémákat eredményez. Lerövidíti a várható élettartamot, baleseteket, ittas vezetésbıl adódó halált okozhat.

82 AUDIT értékek Az ivási piramis Fogyasztási típusok 20+ 5% Alkoholfüggısség valószínő % Magas kockázatú ivás % Alacsony kockázatú ivás 0 40% Absztinencia

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Alkoholbetegség. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Alkoholbetegség. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Alkoholbetegség Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az alkoholbetegség és szövődményei az utóbbi évtizedekben nagymértékben

Részletesebben

ALKOHOLBETEGSÉG. Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 1. AZ ORVOSSZAKMAI IRÁNYELV

ALKOHOLBETEGSÉG. Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 1. AZ ORVOSSZAKMAI IRÁNYELV ALKOHOLBETEGSÉG Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja I. Alapvetõ megfontolások Az alkoholbetegség és szövõdményei az utóbbi évtizedekben nagymértékben megszaporodtak,

Részletesebben

A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve

A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve Érvényességi ideje: a vonatkozó jogszabálynak megfelelıen 3 év Bizonyítékok értékelése és meghatározása: Az alább következı megállapítások és ajánlások

Részletesebben

IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók. V. RÉSZ Közlemények

IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók. V. RÉSZ Közlemények 7. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1423 2. számú melléklet a 6/2010. (III. 10.) EüM utasításhoz 1. A 3. melléklet a) pont 17. alpontja az alábbiak szerint módosul: [Egészségpolitikai Fõosztály:] 17. A minõségfejlesztés

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja az ópiát használattal kapcsolatos problémák és betegségek kezeléséről. I. Alapvető megfontolások

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja az ópiát használattal kapcsolatos problémák és betegségek kezeléséről. I. Alapvető megfontolások 1424 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja az ópiát használattal kapcsolatos problémák és betegségek kezeléséről (1. módosított változat) Készítette: az Addiktológiai

Részletesebben

DRAFT hivatalos megjelenés előtti verzió

DRAFT hivatalos megjelenés előtti verzió Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Amfetamin-használattal összefüggő kórképek kezelése Készítette: Az Országos Addiktológiai Intézet I. Alapvető megfontolások 1. A protokollok alkalmazási

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Unipoláris depressziók. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Unipoláris depressziók. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Unipoláris depressziók Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokollok alkalmazási/érvényességi területe Enyhe

Részletesebben

TÉGY. Alkohol. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA

TÉGY. Alkohol. AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI I RODA Európai Szociális Alap TÉGY TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0058 Egészségügyi Alapellátási Intézmény 5700 Gyula, Béke sgt. 39. %()(.7(7e6 $ -g9ė%( AZ EGÉSZSÉGEDÉRT! Szemléletformáló életmódprogram a gyulai kistérségben

Részletesebben

DRAFT hivatalos megjelenés előtti verzió. (Országos Addiktológiai Intézet)

DRAFT hivatalos megjelenés előtti verzió. (Országos Addiktológiai Intézet) Szakmai irányelv tervezet a Kannabisz használattal kapcsolatos zavarokról (Országos Addiktológiai Intézet) I. ALAPVETŐ MEGFONTOLÁSOK A kannabisz világszerte, így Magyarországon is a leggyakrabban használt

Részletesebben

Elhunyt betegek boncolása során kiderült, hogy az Alzheimer-kórban szenvedık agyában összecsapódott, elpusztult idegsejtek találhatók..

Elhunyt betegek boncolása során kiderült, hogy az Alzheimer-kórban szenvedık agyában összecsapódott, elpusztult idegsejtek találhatók.. Alzheimer-kór Rövid leírás: A kórkép klinikai és patológiai jellemzıit elsıként 1906-ban Alois Alzheimer ismertette. A leírójáról elnevezett betegség a demenciák, azaz elbutulással járó tünetegyüttesek

Részletesebben

Alkohol Európában Népegészségügyi perspektívából

Alkohol Európában Népegészségügyi perspektívából Alkohol Európában Népegészségügyi perspektívából Jelentés az Európai Bizottság részére Összefoglalás Peter Anderson és Ben Baumberg Institute for Alcohol Studies, UK, 2006 EUROCARE Európai jelentés az

Részletesebben

Nemzeti Lelki Egészség Stratégia

Nemzeti Lelki Egészség Stratégia Nemzeti Lelki Egészség Stratégia 2014-2020 Szakpolitikai stratégia tervezet v1 munkaanyag 2014. január 22. 1 Rövidítések jegyzéke MPT LEGOP OTH EU WHO GYEMSZI OPAI OPNI WHO EU MHAP ESZK MESZP KSIR OPK

Részletesebben

Szenvedélybetegségek Alkohol-és drogfogyasztásnépegészségügyi vonatkozásai

Szenvedélybetegségek Alkohol-és drogfogyasztásnépegészségügyi vonatkozásai Szenvedélybetegségek Alkohol-és drogfogyasztásnépegészségügyi vonatkozásai Szenvedélybetegség Magatartászavar mentális és testi tünetekkel, szociális következményekkel. Gyakran nagy az elutasítás a társadalom

Részletesebben

készítette: dr. Berényi Tamás országos szakfelügyelő, az orvosszakmai Kollégium tanács és az MSOTKE elnöke

készítette: dr. Berényi Tamás országos szakfelügyelő, az orvosszakmai Kollégium tanács és az MSOTKE elnöke POLÉMIAI A DETOXIKÁLÁS KÖRÜL - vitaanyag készítette: dr. Berényi Tamás országos szakfelügyelő, az orvosszakmai Kollégium tanács és az MSOTKE elnöke Figyelembe véve a sürgősségi egységek, az ellátásfolyamatában

Részletesebben

Cikk kivonatok a szenvedélybetegek világából

Cikk kivonatok a szenvedélybetegek világából Cikk kivonatok a szenvedélybetegek világából Tartalom Hátrányból...Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hírlevél az igazságosabb esélyekért...hiba! A könyvjelző nem létezik. Cikk kivonatok a szenvedélybetegek

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 VÉGLEGES A6-0249/2006 18.7.2006 JELENTÉS a népesség mentális egészségének javításáról. Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiája felé (2006/2058(INI))

Részletesebben

Tuberkulózis. diagnosztikus és terápiás protokoll

Tuberkulózis. diagnosztikus és terápiás protokoll Tuberkulózis diagnosztikus és terápiás protokoll Tüdıgyógyászati Szakmai Kollégium 2009. I. Alapvetı megfontolások 1. A protokoll alkalmazási / érvényességi területe 1.1. A protokoll témája a tuberkulózis

Részletesebben

A sclerosis multiplex diagnosztikája és kezelése

A sclerosis multiplex diagnosztikája és kezelése Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. július 15. Az 13/2009 (IV. 22) EüM rendelet alapján a 23/2010 finanszírozási eljárásrend-tervezetet

Részletesebben

Addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek felépülésében

Addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek felépülésében Addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek felépülésében Boros Károlyné, Kanizsai Dorottya Kórház A szakmapolitikai szabályozás elégtelensége, a forráshiány, az epidemiológiai adatok esetlegessége

Részletesebben

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV.16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

EüM szakmai irányelv

EüM szakmai irányelv 1. oldal EüM szakmai irányelv terminális állapotú daganatos felnőtt és gyermek betegek hospice és palliatív ellátásáról 1 Készítette: a Magyar Hospice- Palliatív Egyesület, egyeztetve az Ápolási Szakmai

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1865-06 A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idısellátásban Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Káros szenvedélyek és krízis

Káros szenvedélyek és krízis Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata 2014 Káros szenvedélyek és krízis Rajtad múlik! - életmódprogramok az Enyingi kistérségben TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0045 Káros szenvedélyek és krízis 1 Rajtad múlik!

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a terminális állapotú daganatos felnőtt és gyermek betegek hospice és palliatív ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a terminális állapotú daganatos felnőtt és gyermek betegek hospice és palliatív ellátásáról 1458 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 7. szám Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a terminális állapotú daganatos felnőtt és gyermek betegek hospice és palliatív ellátásáról Készítette: a Magyar Hospice-Palliatív

Részletesebben

A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL

A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL SIÓFOK, 2007. NOVEMBER 22 24. ELÕADÁSKIVONATOK SZERKESZTETTE: Demetrovics Zsolt és Rácz

Részletesebben

Máder Miklós Péter. Szakmai lektor: Fábián Róbert. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet

Máder Miklós Péter. Szakmai lektor: Fábián Róbert. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Máder Miklós Péter A BÉKÉSCSABÁN TANULÓ, VESZÉLYEZTETETT KORÚ DIÁKOK PREVENCIÓS IGÉNYEI ÉS SZÜKSÉGLETEI. PEDAGÓGUSOK AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSRŐL. 2011. Szakmai lektor: Fábián Róbert Nemzeti Drogmegelőzési

Részletesebben

MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE

MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE KÉZIKÖNYV A PROGRAMOK SZERVEZÉSÉHEZ Budapest, 2005. Készült az ILO/UNDCP projekt kiadványa alapján A

Részletesebben