Mi az amirıl beszélünk?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi az amirıl beszélünk?"

Átírás

1 Mi az amirıl beszélünk? Socrates Teoretikus kérdések Az addiktológiai ellátás s dilemmái Az addiktológiai betegek sürgısségi ellátása

2 Kell-e e az OAC? - alkoholügy tárcaközi és interszektoriális koordináci cióra szorul, ill. az egészs szségügyön n belül l is több, t mint a hagyományos jelenlegi ellátási struktúra ra - másodlagos prevenció korai kezelésbev sbevétel munkahelyi alkoholellátás outreach megközel zelítés: a kulcskérd rdés - a drogellátás s koordináci ciós s szüks kségletei cannabis- ambulanciák alacsonyküsz szöbő ellátás speciális gondozás - intézm zményes kezelés, életformamőhelyek civilszervezetek és önsegítés s szerepe - viselkedési si addikciók az ellátás s koordináci ciós s szüks kségletei

3 Ideális OAC 1. projektközpont, projektiroda 2. nemzetközi zi kapcsolatok, networking és clearinghouse központ, civilszervezeti és önsegítési si koordináci ciós és s fejlesztési si ágencia 3. Projektek /finanszíroz rozás/ - melyekre szüks kség g lenne: 1. adatgyőjt jtés, adatfeltárás, kutatási áttekintés 2. alkalmazott kutatások 3. korai kezelésbev sbevétel minimal intervenvion,, munkahelyi ellátás, speciális tanácsad csadások, sok, stb 4. terápi piás s módszertan, m modellprogramok 5. katamnesztikus vizsgálatok

4 A gondozók k kérdk rdése - önálló alkoholellátó és s gondozó ambuláns egységek gek /esetmenedzserek szociális munkások, szociális munkások, kezelési programok/ - továbbk bbküldési utak osztály, közössk sségi gondozás, pszichoterápi piás s rezsimek, rehabilitáci ció - Konzultáci ciós-liaison ellátás egészs szségügyi, gyi, szociális, gyermek- és s családv dvédelmi delmi hálózatokbanh

5 Alkoholpolitika - összehangolt kormányzati és s tárcaszintt rcaszintő figyelem, monitorizálás és evaluáci ció,, programok és s projektek, a fejlesztések sek perspektívái - Népegészségügyi gyi /=másodlagos prevenciós, szőrési, si, epidemiológiai ill. költsk ltséghatékonysági/ hátth ttér - szervezett kooperáci ciók pl. pszichiátri triával, drogpolitikával (drogstratégi giával), szociálpolitik lpolitikával, munkaüggyel, stb. - elsıdleges prevenció külön, koordináltan mentálhigi lhigiénés rendszerben (NDI, LEGOP, stb.)

6 Érvek az addiktológiai gondozsá szervezeti önállósága mellett (az OEP-pel i.. A miniszteri biztossal zajló megbeszélésekhez) sekhez) Az addiktológiai járóbetegellátásnak rendelkeznie kell a pszichiátriai járóbetegellátás feladatköreit illetı kapacitásokkal és s jogosítv tványokkal (diagnoz( diagnozósra, kezelésbev sbevételre, terápi piás s módszerekre, m különös k tekintettel a gyógyszerell gyszerellátásra sra vonatkozóan), an), elsıdlegesen a komorbiditás (kettıs s diagnózis) gyakorisága, ga, kisebb mértm rtékben az utánk nkövetı gondozás és s a közösségi ellátás feladatainak hasonlósága miatt.

7 Specifikus feladatként jelentkezik azonban az addiktológi giában: 1. A függf ggıségek gek kezelése: - motiváci ciós s interjú - kognitív-viselked viselkedésterápiás s technikák - terápi piás multimodalitás (pl. fülakupunktúra kombináci ciója) - szoros együttm ttmőködés s civilszervezetekkel és csoportos önsegítéssel ssel (pl. AA) - ártalomcsökkentés s (pl. metadon, bufrenorfin, stb.)

8 2. Területi hálózatiság részben a közösségi ellátás szüks kségletei, a szociális ellátással való szoros együttm ttmőködés s ill. a családseg dsegítés, s, nevelési tanácsad csadás, bőnmegelızés,, stb. támogatt mogatása miatt 3. Korai kezelésbev sbevétel a problémás s ill. ártalmas ivás eseteiben ez a másodalogos megelızés hatékony formája, amely a szövıdm dmények kialakulásának meggátl tlása révén r betegbiztosítási si költséghatékonyságot jelent, itt speciális csoportés s családter dterápiás technikák k lehetnek szüks kségesek

9 4. A megelızési tevékenys kenység kiterjedsége (TÁMASZ modell), ebben területi koordináci ció,, végrehajtv grehajtási segíts tség g a problémás s esetek ellátása révén r n (pl. segítés s az iskolai drogkoordinátorok és s szociális munkások számára, konzultáci ciós-liaison szolgálat lat az alapellátásban és s a szomatikus szakellátásban, sban, a munkaügyi szolgálatok latok alkoholproblémáiban közremőködés, alkohol- és s drogellenes civilszervezetek munka és önsegítés s erısítése, se, stb.)

10 Dilemmák: a. pszichiátriai gondozó: : mekkora legyen az egység (terület, szakemberek száma és összetétele, tele, tér-t és eszközig zigény, stb.) kicsi gondozók k sőrős hálózata vagy nagyobb centralizált lt gondozók k kisebb számban? b. addiktológiai többletigények: - addiktológiai szakpszichológus és s szociális munkás, addiktológiai konzulens? az addiktológiai szakorvosság g kérdk rdése? speciális képesk pesítés alternatív v formái? a szakképes pesítés s elismerése se a finanszíroz rozásban? c. a minıségbiztos gbiztosítás s problémái: - módszerek, a módszertani irányelvek szerepe, finanszíroz rozás

11 Megkeresés és ártalomcsökkentés az alkohológiában

12 Alkoholhelyzet Európában Az EU-ban 55 millió felnıtt súlyos alkoholfogyasztó A év közöttiek korcsoportjában nık halálozásának több mint 10 %-a, a férfiak halálozásának 25%-a összefüggésben áll a súlyos alkoholfogyasztással

13 Európai Alkoholpolitikai konferencia 2008 ápr Európa az 1 felnıttre jutó évi 11 l alkoholfogyasztásával a Világ legerıteljesebben ivó régiója Az alkoholfogyasztás alábecsült probléma Korrekt információátadás!

14 Representative survey from 1995 of 1500 persons above 18 years (Dr. Á. Péter WHO Research) problematic abstient drinker 20% 20% social drinker 60%

15 semmi könnyő mérsékelt Alkoholhasználat erıs Alacsony kockázati kockázati probléma függı mérsékelt súlyos Alkoholproblémák semmi kicsi (Fleming 1995)

16 Problémaivók A felnıtt férfiak 10%-a, ık a leggyakrabban, a legnagyobb mennyiséget fogyasztók, közöttük merült fel a legtöbbször alkoholfogyasztással kapcsolatos probléma

17 Fiatalok alkoholfogyasztása Nagyivó valamint a problémás ivó kategóriájába a fiatalok 28,9%-a tartozik a középiskolások körében az 1999-ben megkérdezettek közül (ESPAD vizsgálat Paksi, Elekes)

18 Fiatalok alkoholfogyasztása Hosszútávú biológiai változásokat trigegrelhet, melyek kórosan hatnak a fejlıdı agyra, pl. neuro-kognitív változásokat okozhatnak Kockázat alkoholfüggıségre Felnıtt kori egyéb alkoholos károsodásra Különös fogékonyság az alkoholreklámokra

19 Alkoholreklámozást szabályozó törvények WHO WHO jelentése szerint: számos európai országban vannak ugyan olyan törvények, amelyek megnehezítik a fiatalkorúak alkoholvásárlását, de még mindig vannak olyan országok így Magyarország, Görögország és Románia, "ahol a hatóságok semmit sem tesznek az alkoholreklámok szigorításért".

20 Ivásból eredı egészségügyi, egyéni és szociális problémák Túl sokat, túl gyorsan, túl gyakran A legártalmasabb ivásminta a binge drinking férfi - 5 ital Nı 4 ital 2 óra alatt

21 Binge drinkers Lerészegedéssel járó, nagy mennyiségő ivás 25 év alatti életkor Fıleg férfiak (bár a nık ivása az utóbbi 10 évben nıtt) Megnövekedett kockázat: Balesetekre és alkoholmérgezésre Sürgısségi ellátások igényére Erıszak elkövetésére vagy áldozattá válásra Sexuális erıszak elkövetésére Különös veszély a közlekedésben és a mozgó eszközökkel folytatott ipari munkában

22 Krónikus ivók 30 év körüliek, vagy felettiek 2/3-aduk férfi Megnövekedett kockázat: Klb. egészségügyi ártalmakra és öngyilkosságra Családon belüli erıszakra Ittas vezetésre

23 Alkohollal összefüggı problémák Nem csak a függıket érintik, hiszen a problémák legtöbbje akkor következik be, amikor az emberek intoxikált állapotban vannak

24 Ártalomcsökkentı alkoholpolitika Ártalomcsökkentı alkoholpolitika az Absztinencia-célú politika helyett (a moderált ivást célozza meg) Általában a kockázatos viselkedések csökkentése Az ivás negatív következményeinek a csökkentése

25 Moderált ivás

26 Csekély mennyiség is ártalmas Bizonyos népességcsoportokban (kiskorúak, terhes anyák) Pszichoaktív és más gyógyszeres kezelés alatt állók Mikor a végzett munka kockázattartalma jelentıs (fegyveres testületek, építıipar, egészségügy, közlekedés) Ha a társadalmi magatartás példaadó jellegő (tanárok, lelkészek)

27 Ártalomcsökkentı alkoholpolitika Nem a teljes gyógyításra törekszik Az ártalmakat olyan mértékben csökkentjük, hogy az az egyén és a közösség számára még elfogadható legyen

28 Mely területeket érint az ártalomcsökkentés Erıszakos cselekmények (kb. fele ittas állapotban) Családion belüli erıszak (kb. 1/3-a) Antiszociális viselkedés erıszakkal való fenyegetés (60%-a) Kórházi kezelések, balesetek és sürgısségi betegellátások (70%-a ) Öngyilkosságok

29 A megkeresés és ártalomcsökkentés színterei Szőrés - Veszélyeztetettek számára tanácsadás vagy egyéb segítség nyújtása Ittas vezetés elleni fellépés Az alkohollal összefüggı erıszak elleni fellépés oktatás-nevelés

30 Megkeresı munka Alapellátás Alkohol-szőrés AUDIT 10 Rövid intervenció (Miller és Rollnick) Cél: Alkoholprobléma felismerése a lehetı legkorábban Veszélyeztetettek szőrése (pl. alkoholisták gyermekei) Nem függı fogyasztók alkoholfogyasztásának csökkentése Függı fogyasztók motiválása kezelés igénybevételére

31 Bizonyítottan hatékony eljárások 1., Rövid intervenció 2.,Vágycsökkent gyógyszerek (pl. Campral) 3., Készségfejlesztés (megbirkózás a triggerekkel, mondj nemet programok) (Amszterdami alkohológiai Kutatóintézet felmérése)

32 Közösség alapú megkeresı programok Olyan helyszíneken (bárok, parti helyszínek, utcák) és közösségekben keresik meg elsısorban a "problémás" alkoholfogyasztókat, ahol azok élnek Lehetıség van a személyes segítı kapcsolat kialakítására, kezelı intézménybe utalásra

33 Az addiktológiai betegek sürgısségi ellátása

34 Intoxikáció Heteroanamnézis Levetkıztetett beteg küllemének alapos átvizsgálása Külsérelmi nyomok keresése Testnyílások vizsgálata

35 Acut intoxicatio Álmosság Ítélıképesség csökkenése Psychomotoros zavarok A gátlások felszabadulása Dysarthria, ataxia, nystagmus

36 Intoxikáció Enyhe intoxikáció tudatzavar nincs, a szerre jellemzı magatartási tünetek Közepes intoxikáció a tudat enyhén alterált, motoros tünetek (ataxia, dysarthria,magatartási dezorganizáció) Súlyos intoxikáció a tudati vigilitás egyértelmően megváltozott (szomnolens, szoporózus, extatikus-hipervigil)

37 Acut intoxicatio 70 kg 0,3 dl Whisky 1,5 2 pohár bor 4 dl sör Véralkoholszint: ~ 25 mg/dl 50 kg Véralkoholszint: ~ 35 mg/dl Ataxia; dysarthria, émelygés, hányás 150 mg/dl feletti véralkoholszint Letális véralkoholszint: mg/dl Mérgezés: légzésdepresszió, stupor, görcsök, shock, coma, halál

38 Megvonásos tünetek Szorongás, csökkent cognitiv funkció, remegés, fokozodó irritábilitás, túlérzékenység, delirium tremens Enyhe megvonásos tünetek: 8 órával késıbb jelentkezik 3. napon megszőnik órával késıbb zavartság, tremor, sensoros túlérzékenység, visualis hallucinációk, vegetatív izgalmi jelek, izzadás, dehydratio, electrolyt-zavarok, epilepsziás rohamok, cardiovascularis rendellenességek.

39 Megjegyzés 1. A delíriumok aránya 10 15% Indikátor Predeliriumok késıi felismerése Heminevrin; Andaxin benzodiazepinek Aluldozírozás Kevés nıvér

40 Megjegyzés (Bzd) 2. Az alkoholmegvonásos tünetegyüttes gyógyszeres kezelésében napjainkban elsıbbséget élveznek. Terápiás javaslatok, sémák, irányelvek, protokollok figyelembevételével mindig egyedileg, individuálisan kell a beteget kezelnünk. A hosszabb hatású szerek (chlordiazepoxid, diazepam, lorazepam) kedvezıen csökkentik a megvonásos tüneteket és megelızik az eszméletvesztéses rohamokat, de felhalmozódhatnak és nagyobb az abúzus potenciáljuk. Hosszú hatású benzodiazepinekkel történı kezelés esetén a beteg a szükségesnél több hatóanyagot kaphat, a nyugtató hatás kifejezettebb lehet, hosszabb ideig tarthat a kórházi kezelés. A rövid hatású készítmények májkárosodás esetén biztonságosabbak, de elıfordul, hogy nem mérséklik kellıen a megvonásos tüneteket. A benzodiazepinek esetén gondolnunk kell arra is, hogy az alkohol hatását potencirozzák

41 Elvek Az akut alkoholmérgezés a leggyakoribb betegség, amely súlyos állapotban igényel orvosi beavatkozást, esetleg intenzív ellátást. Alkoholbetegség kezelése esetén mindig döntenünk kell abban is, hogy ambulanter vagy osztályos kezelést választunk. Alkoholbetegségnél a kezelés célja az absztinencia megtartása hosszútávon.

42 Sürgısségi kezelés Az intoxikáció (mérgezéses állapot) toxikológiai jellegő ellátást biztosító osztályos kezelést, a delirium tremens intezív osztályos ellátást igényel (a magyarországi gyakorlat nem felel meg ennek az elvárásnak). A szövıdménymentes alkoholmérgezés csak megfigyelést és biztonságos (tiszta, meleg, sérülésveszély-mentes) elhelyezést igényel, de az állapot maga szövıdményre nagyon hajlamosít! A szövıdményes alkoholmérgezés a megfelelı szakorvosi ellátást, vizsgálatokat és kezelést igényli, míg a pszichomotoros nyugtalanságban szenvedı alkoholmérgezett rendkívül óvatos nyugtató kezelést kaphat (benzodiazepin adása tilos). (Tringer 2003)

43 Kórházi kezelés szükséges napokon keresztül, kontrollvesztı módon nagy mennyiséget fogyasztott betegek esetén, akiknél szükséges az alapos orvosi átvizsgálás belgyógyászati vagy egyéb szövıdmények és társbetegségeik miatt, akiknél súlyos alkoholmegvonásos tünetegyüttes vagy delirium tremens várható, kórelızményükben megvonásos roham szerepel, kezelıorvosuk úgy ítéli meg, valamint súlyos szociális problémák esetén, az ellátást biztosító osztály jellegének megfelelı jogi keretekkel

44 Sürgısségi Szakmai Kollégium alkohol fogyasztást követıen olyan állapot változás, mikor a beteg cselekedeteinek nem ura, nem tud magáról gondoskodni és megfelelı elhelyezés esetén állapotában negatív irányú változás következhet be - ittas beteg elhelyezése és elsı szakvizsgálata mindenképpen sürgısségi osztályon (sz.e. klinikai toxikológiai osztályon történjen) - itt biztosítani kell a beteg megfelelı obszervációját, szükség esetén a beteg szedálását, ill. fel kell készülni az esetlegesen jelentkezı szomatikus és pszichés szövıdmények ellátására

45 Sürgısségi Szakmai Kollégium 2 az exogén szerek által kiváltott tudatzavar miatt sürgısségi(toxikológiai) osztályra szállított beteg ellátása a sürgısségi ellátás idıtartamára térítésmentes - a beteget mozgásában korlátozó intézkedéseket a törvényi elıírásnak megfelelıen a beteg dokumentációjában rögzíteni kell - a detoxikáló állomások rendszere szakmaiatlan és nem felel meg a sürgısségi ellátás korszerő szemléletének -a fıváros területén területi elv szerint elosztva lássák el az ittas betegeket a jelenleg mőködı sürgısségi osztályok (klinikai toxikológia).

46 Sürgısségi Szakmai Kollégium év közötti ittas betegek ellátása a Fıv. Önkormánxyzat Péterfy S. u. Kh. és Baleseti Kp. Klinikai Toxikológiai Osztályán történik 14 év alatti kórházi ellátást igénylı ittas gyermekek ellátását a...kh. végezze a fıvárosban. Az alkoholmérgezett (T51.02, Y ) betegek ellátása változatlanul a Fıv. Önkormánxyzat Péterfy S. u. Kh. és Baleseti Kp. Klinikai Toxikológiai Osztályán történik.

47 Megvonásos tünetek Carbamazepin általában enyhe vagy középsúlyos megvonásos tüneteknél javasolt. Clonidinnel a vegetatív tüneteket mérsékelhetjük, monoterápiára nem alkalmas. Clomethiazol, butirofenonok, tiapridal kifejezett pszichomotoros nyugtalanságban indokolt. Piracetam önmagában általában nem használ a megvonásos tünetek enyhítésére, esetenként súlyos megvonásos tünetekben, a zavartság kialakulásának csökkenti az esélyét, javitja a figyelmet és a koncentrációs képességet. Infúziós formában adható.

48 Kezelés 1. Alkoholos hallucinosis ha szükséges hospitalizáció; antipsychotikum, 2x5 mg haloperidol Megvonásos tünetek 8-12 h; benzodiazepin (20mg). Tünetvezérelt v. fix dózis. 5µg/kg clonidin mg/die carbamazepin Thiamin 50mg +sok, 100 mg/die pyridoxin Folsav 1 mg/die 2x100 mg C-vitamin

49 Kezelés 2. A Az akut alkoholmérgezés kezelése magába foglalja a dehydráció és az általános állapotnak megfelelıen sürgıs elektrolit, vércukor, CN, vérkép meghatározást, ml Rindex, 150 mg cocarboxylase, 30 ml K-Mg aspartát adását is

50 Acut intoxicatio Álmosság Ítélıképesség csökkenése Psychomotoros zavarok A gátlások felszabadulása Dysarthria, ataxia, nystagmus

51 Intoxikáció Enyhe intoxikáció tudatzavar nincs, a szerre jellemzı magatartási tünetek Közepes intoxikáció a tudat enyhén alterált, motoros tünetek (ataxia, dysarthria,magatartási dezorganizáció) Súlyos intoxikáció a tudati vigilitás egyértelmően megváltozott (szomnolens, szoporózus, extatikus-hipervigil)

52 Acut intoxicatio 70 kg 0,3 dl Whisky 1,5 2 pohár bor 4 dl sör Véralkoholszint: ~ 25 mg/dl 50 kg Véralkoholszint: ~ 35 mg/dl Ataxia; dysarthria, émelygés, hányás 150 mg/dl feletti véralkoholszint Letális véralkoholszint: mg/dl Mérgezés: légzésdepresszió, stupor, görcsök, shock, coma, halál

53 Megvonásos tünetek Szorongás, csökkent cognitiv funkció, remegés, fokozodó irritábilitás, túlérzékenység, delirium tremens Enyhe megvonásos tünetek: 8 órával késıbb jelentkezik 3. napon megszőnik órával késıbb zavartság, tremor, sensoros túlérzékenység, visualis hallucinációk, vegetatív izgalmi jelek, izzadás, dehydratio, electrolyt-zavarok, epilepsziás rohamok, cardiovascularis rendellenességek.

54 Megjegyzés 1. A delíriumok aránya 10 15% Indikátor Predeliriumok késıi felismerése Heminevrin; Andaxin benzodiazepinek Aluldozírozás Kevés nıvér

55 Megjegyzés (Bzd) 2. Az alkoholmegvonásos tünetegyüttes gyógyszeres kezelésében napjainkban elsıbbséget élveznek. Terápiás javaslatok, sémák, irányelvek, protokollok figyelembevételével mindig egyedileg, individuálisan kell a beteget kezelnünk. A hosszabb hatású szerek (chlordiazepoxid, diazepam, lorazepam) kedvezıen csökkentik a megvonásos tüneteket és megelızik az eszméletvesztéses rohamokat, de felhalmozódhatnak és nagyobb az abúzus potenciáljuk. Hosszú hatású benzodiazepinekkel történı kezelés esetén a beteg a szükségesnél több hatóanyagot kaphat, a nyugtató hatás kifejezettebb lehet, hosszabb ideig tarthat a kórházi kezelés. A rövid hatású készítmények májkárosodás esetén biztonságosabbak, de elıfordul, hogy nem mérséklik kellıen a megvonásos tüneteket. A benzodiazepinek esetén gondolnunk kell arra is, hogy az alkohol hatását potencirozzák

56 Elvek Az akut alkoholmérgezés a leggyakoribb betegség, amely súlyos állapotban igényel orvosi beavatkozást, esetleg intenzív ellátást. Alkoholbetegség kezelése esetén mindig döntenünk kell abban is, hogy ambulanter vagy osztályos kezelést választunk. Alkoholbetegségnél a kezelés célja az absztinencia megtartása hosszútávon.

57 Sürgısségi kezelés Az intoxikáció (mérgezéses állapot) toxikológiai jellegő ellátást biztosító osztályos kezelést, a delirium tremens intezív osztályos ellátást igényel (a magyarországi gyakorlat nem felel meg ennek az elvárásnak). A szövıdménymentes alkoholmérgezés csak megfigyelést és biztonságos (tiszta, meleg, sérülésveszély-mentes) elhelyezést igényel, de az állapot maga szövıdményre nagyon hajlamosít! A szövıdményes alkoholmérgezés a megfelelı szakorvosi ellátást, vizsgálatokat és kezelést igényli, míg a pszichomotoros nyugtalanságban szenvedı alkoholmérgezett rendkívül óvatos nyugtató kezelést kaphat (benzodiazepin adása tilos). (Tringer 2003)

58 Kórházi kezelés szükséges napokon keresztül, kontrollvesztı módon nagy mennyiséget fogyasztott betegek esetén, akiknél szükséges az alapos orvosi átvizsgálás belgyógyászati vagy egyéb szövıdmények és társbetegségeik miatt, akiknél súlyos alkoholmegvonásos tünetegyüttes vagy delirium tremens várható, kórelızményükben megvonásos roham szerepel, kezelıorvosuk úgy ítéli meg, valamint súlyos szociális problémák esetén, az ellátást biztosító osztály jellegének megfelelı jogi keretekkel

59 Sürgısségi Szakmai Kollégium alkohol fogyasztást követıen olyan állapot változás, mikor a beteg cselekedeteinek nem ura, nem tud magáról gondoskodni és megfelelı elhelyezés esetén állapotában negatív irányú változás következhet be - ittas beteg elhelyezése és elsı szakvizsgálata mindenképpen sürgısségi osztályon (sz.e. klinikai toxikológiai osztályon történjen) - itt biztosítani kell a beteg megfelelı obszervációját, szükség esetén a beteg szedálását, ill. fel kell készülni az esetlegesen jelentkezı szomatikus és pszichés szövıdmények ellátására

60 Sürgısségi Szakmai Kollégium 2 az exogén szerek által kiváltott tudatzavar miatt sürgısségi(toxikológiai) osztályra szállított beteg ellátása a sürgısségi ellátás idıtartamára térítésmentes - a beteget mozgásában korlátozó intézkedéseket a törvényi elıírásnak megfelelıen a beteg dokumentációjában rögzíteni kell - a detoxikáló állomások rendszere szakmaiatlan és nem felel meg a sürgısségi ellátás korszerő szemléletének -a fıváros területén területi elv szerint elosztva lássák el az ittas betegeket a jelenleg mőködı sürgısségi osztályok (klinikai toxikológia).

61 Sürgısségi Szakmai Kollégium év közötti ittas betegek ellátása a Fıv. Önkormánxyzat Péterfy S. u. Kh. és Baleseti Kp. Klinikai Toxikológiai Osztályán történik 14 év alatti kórházi ellátást igénylı ittas gyermekek ellátását a...kh. végezze a fıvárosban. Az alkoholmérgezett (T51.02, Y ) betegek ellátása változatlanul a Fıv. Önkormánxyzat Péterfy S. u. Kh. és Baleseti Kp. Klinikai Toxikológiai Osztályán történik.

62 Megvonásos tünetek Carbamazepin általában enyhe vagy középsúlyos megvonásos tüneteknél javasolt. Clonidinnel a vegetatív tüneteket mérsékelhetjük, monoterápiára nem alkalmas. Clomethiazol, butirofenonok, tiapridal kifejezett pszichomotoros nyugtalanságban indokolt. Piracetam önmagában általában nem használ a megvonásos tünetek enyhítésére, esetenként súlyos megvonásos tünetekben, a zavartság kialakulásának csökkenti az esélyét, javitja a figyelmet és a koncentrációs képességet. Infúziós formában adható.

63 Kezelés 1. Alkoholos hallucinosis ha szükséges hospitalizáció; antipsychotikum, 2x5 mg haloperidol Megvonásos tünetek 8-12 h; benzodiazepin (20mg). Tünetvezérelt v. fix dózis. 5µg/kg clonidin mg/die carbamazepin Thiamin 50mg +sok, 100 mg/die pyridoxin Folsav 1 mg/die 2x100 mg C-vitamin

64 Kezelés 2. A Az akut alkoholmérgezés kezelése magába foglalja a dehydráció és az általános állapotnak megfelelıen sürgıs elektrolit, vércukor, CN, vérkép meghatározást, ml Rindex, 150 mg cocarboxylase, 30 ml K-Mg aspartát adását is

65 SCIENCE Vol APRIL GREG MILLER

66

67 Folytatás.. egyrészt az absztinencia megtartását kell, hogy segítse, másrészt a különböző szövődmények kezelését, csökkentését, eliminálását támogatja. terápiánk ne befolyásolja a mindennapi életvezetést, életminőséget, csökkentse az alkohol iránti vágyat, ne legyen zavaró szedatív mellékhatása és nem alakuljon ki hozzászokás. Ha ezek a terápiás elvek érvényesülnek, az segíti a motivációt is.

68 Absztinencia fenntartása Az absztinencia fenntartásában jelentős helyet foglalnak el a sóvárgást csökkentő szerek. Jól motivált betegek minimum 3 hónapig, de kedvezőbb, ha egy évig szedik e gyógyszert. Hazánkban az acamprosat (GABA-receptor agonista) és a naltrexon (ópiát-antagonista) törzskönyvezett. csökkentik az alkohol kiváltotta pozitív megerősítést (reinforcement). csökkenti a relapszusok számát és súlyosságát, az absztinens napok száma növekszik és az absztinencia arány javul. Terápiás hatását a folyamatos alkoholbevitel csökkenti, de az alkalmi fogyasztás nem szükségszerűen.

69 Absztinencia fenntartása Hazánkban az acamprosat (GABA-receptor agonista) és a naltrexon (ópiát-antagonista) törzskönyvezett. blokkolja az eufóriáért felelős receptorokat, az alkohol ismételt használatakor az örömérzés elmarad és csökken a késztetés a használatra. A jutalmazó (reward) rendszert blokkolva szintén csökkenti a sóvárgást, szignifikáns hatása van a folytatólagos ivás mérséklésére, az alkoholkereső viselkedést kedvezően befolyásolja. A disulfiram kezelés napjainkban háttérbe szorul, de az absztinencia fenntartásában segítséget nyújthat. A disulfirám gátolja a májban az aldehid-dehidrogenáz enzimet. Az alkohol-disulfirám reakció (acetaldehid felszaporodása) Kellő mérlegelés alapján, ha a beteg megfelelő tájékoztatása után belegyezik a beavatkozásba, ha sem biológiai, sem pszichológiai ellenjavallata nincs, a beteg nagyfokú együttműködése mellett adható csak.

70 sóvárg rgás-cs csökkent kkentés javuló absztinencia-ráta költségcsökkenés az akut kórházi ellátásban csökkenő költségek az intézményi rehabilitációban csökkenő termelési veszteségek javuló compliance olcsóbb utánkövetés alkalmazható ópioid-függőknél megvonásos tünetegyüttes oki kezelése olcsóbb... nem hepatotoxikus kevesebb laborköltség

71 Adjuváns szerek A nootrop szerek elsősorban kiegészítő kezelésként jönnek szóba a kognitív károsodás mérséklése céljából. Kiegészítő kezelésként B-komplex vitaminokat adunk a hiányállapot mérséklésére parenterálisan és nagy dózisban. A májkárosodás miatt sylimarin adása javasolt. A buspiron a szorongást csökkenti, és az alkoholfogyasztást is mérsékelheti. Az SSRI szerek közül az irodalmi adatok szerint a citalopram, a fluoxetine, a sertralin csökkentette az elfogyasztott ital mennyiségét és növelte az italmentes napok számát.

72 D2 antagonista Az utóbbi idő a molekuláris genetikai vizsgálatok a D2-receptort un. "megerősítő" génnek mutatja (27). Akikben A1 allél az agyi jutalmazó rendszer elégtelenül működik. Rizikófaktornak tekinthető az addiktív veselkedés kialakulásában. Ebből következően a szelektív D2 antagonista tiaprid nemcsak az intoxikáció és megvonás kapcsán használható a motoros nyugtalanság, agresszivitás, vegetatív tünetek, pszichotikus tünetek kezelésében, hanem a craving folyamatában is és az absztinencia időszabában fellépő hipohedonia mérséklésében is.

73 Problémás ivó problémás ivó vagy nagyivó (risk drinker) az, aki (még) nem függı, de rendszeresen az egészségesnél több alkoholt fogyaszt.

74 Jelinek Jelölés Típus Függıség Leírás Gyakoriság α Konfliktus-ivó pszichés Kontrollvesztés nincs, Absztinenciára képes 5% β Alkalmi ivó nincs Kontrollvesztés nincs, Absztinenciára képes 5% γ Szenvedélyes ivó Pszichés majd szomatikus Kontrollvesztés, fokozott tolerancia, idınkénti absztinencia 65% δ Rendszeres vagy szokás-ivó pszichés Absztinenciára képtelen, ritkán részeg, de folyamatos alkoholhatás 20% ε Epizodikus ivó pszichés Többnapos ivási excesszusok, kontrollvesztés 5%

75 Életükben legalább kétszer lerészegedett tanulók aránya (%) 15,0 10,0 5,0 Az alkoholfogyasztási szokások változása ( ) A többszt bbszöri részegsr szegség g arányai (13 évesek) 5,0 0,8 6,5 1,3* 8,5 9,1 4,4* 3,5 13,8* 7,4* 14,4 10,2* Fiúk É letükben legalább kétszer lerészegedett tanulók aránya (%) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 A többszt bbszöri részegsr szegség g arányai (15 évesek) Lányok 26,6 6,6 35,5* 12,5* 35,2 36,6 19,7* 20,2 48,3* 27,9* 46,9 33,3* 0, Év 0, Év a 20 éves idıszakban mindkét nemnél jelentısen csökkent azoknak az aránya, akik soha nem voltak részegek jelentısen emelkedett a legalább kétszer lerészegedett tanulók aránya Kökönyei 2008

76 4.4 Az alkohol-betegek és problémás ivók kezelése, gondozása Az alkohol-betegek és problémás ivó kezelés, gondozása, illetve korai kezelésbe vétele az alkohol-problémára adott társadalmi válaszok egyike. A személyre (problémás ivóra, alkoholbetegre) célzott kezelési, gondozási intervenciók lényegi elemei minden sikeres alkohol-politikának, a rászorulóknak nyújtott segítség elengedhetetlen része a problémás ivó családtagjainak nyújtott támogató segítség is. Alkoholstratégia 2009

77 Korai kezelésbe vételi programok Magyarországon nincsenek rendszerszerően mőködı, stabil és kiszámítható finanszírozással rendelkezı korai kezelésbe vételi programok. Voltak és vannak sporadikus kísérletek munkahelyi korai kezelésbe vételi programok megszervezésére és megvalósítására, ezek azonban kevés munkavállalóra terjednek ki, jobbára pályázati forrásokból voltak finanszírozottak. Alkoholstratégia 2009

78 Az egészségügyi alapellátásban a minimális intervenció (minimal intervention v. brief intervention) gyakorlata alig terjedt el, a háziorvosok többsége nem törekszik aktívan a problémás ivók vagy alkoholbetegek azonosítására, tanácsadásra az ivással kapcsolatosan, holott ezeknek a hatásossága bizonyított és tömeges alkalmazásuk társadalmi szinten is képes lehet az alkohol-probléma kiterjedtségét befolyásolni. Alkoholstratégia 2009 Babor, T.F.; De La Fuente, J.R.; Saunders, J.; and Babor, M. AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test, Guidelines for Use in Primary Health Care. Geneva: World Health Organization, 1989.

79 Az egészségügyi ellátórendszer struktúraváltásához kapcsolódóan az ún. lakosság közeli ellátások keretében végezhetı el az alkoholbetegek és problémás ivók korai kezelésbe vételi programjainak kialakítása, a finanszírozás rendszerének létrehozása, a munkahelyi bázisú korai kezelésbe vételi programok terjesztése, a TÁMASZ-hálózat reaktivációja, szakmai standardok kidolgozása és integrált programok megvalósítása. Alkoholstratégia 2009

80 Mennyi a standard ital? 1 doboz sör (330ml, 5%-os alkoholtartalommal) 1 kis pohár likır vagy aperitif (70 ml 25%-os alkoholtartalommal) 1 pohár bor vagy egy kis pohár vermut (140 ml, 12%-os, vagy 90 ml, 18%-os alkoholtartalommal) 1 kupica tömény szesz (pálinka, rum, konyak, vodka = 40 ml, 40%os alkoholtartalommal)

81 A kockázatos ivás hatásai Agresszivitás, ingerlékenység Veszekedés, erıszak, depresszió, idegesség Szájüregi és nyaki daganatok Gyakori meghőlések Fertızésekkel szemben csökkent ellenálló képesség Tüdıgyulladás fokozott kockázata Májkárosodás Kézremegés. Az ujjak zsibbadása. Érzészavar, ideggyulladás Alkoholfüggıség, emlékezetzavarok Korai öregedés, vörös orr A szívizom gyengesége, vérelégtelenség, véralvadási zavarok Vérszegénység, mellkasi daganatok Vitaminhiány, vérzések Súlyos gyomorhurut, hányás Hasmenés, felszívódási zavarok Hasnyálmirigy gyulladás Fekély Érzészavar amely gyakran eleséseket eredményez Érzéketlen bizsergı lábujjak, ideggyulladás Férfiaknál szexuális teljesítı képesség csökkenése Nıknél terhesség esetén alacsony súlyú, fejlıdési rendellenességgel, deformitással születendı gyerek A kockázatos ivás szociális, jogi, orvosi, családi, munkahelyi, és anyagi problémákat eredményez. Lerövidíti a várható élettartamot, baleseteket, ittas vezetésbıl adódó halált okozhat.

82 AUDIT értékek Az ivási piramis Fogyasztási típusok 20+ 5% Alkoholfüggısség valószínő % Magas kockázatú ivás % Alacsony kockázatú ivás 0 40% Absztinencia

Problémás ivók korai kezelésbe vétele a gyakorlati megvalósítás eszközei. Az OAC-projektek korai tapasztalatai

Problémás ivók korai kezelésbe vétele a gyakorlati megvalósítás eszközei. Az OAC-projektek korai tapasztalatai Problémás ivók korai kezelésbe vétele a gyakorlati megvalósítás eszközei. Az OAC-projektek korai tapasztalatai Dr.Kassai-Farkas Ákos 2009.december 3 OAC - DHS 1 CV Osztályvezető főorvos 1987- Neurológia,

Részletesebben

X./2.: A Rövid Intervenció

X./2.: A Rövid Intervenció X./2.: A Rövid Intervenció A fejezet feldolgozása során a hallgató megismerkedik a rövid intervenció alkalmazási területével és módszereivel X./2.1.: A Rövid Intervenció elméleti alapjai Hazánkban különösen

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Függelék

Tartalomjegyzék. Függelék segítség.qxd 4/6/2006 7:57 AM Page 5 Tartalomjegyzék Bevezetõ................................................................7 Változások a 2005-ös év klinikai útmutatójában................................8

Részletesebben

Alkohol, Szűrés Rövid Intervenció Dr. Bodrogi Andrea Kék Pont Drogambulancia Alapítvány Ébredések Alapítvány Alkoholhelyzet Európában Az EU-ban 55 millió felnőtt súlyos alkoholfogyasztó A 15-29 év közöttiek

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19.

Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19. Háziorvosi konferencia Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19. Alkohol okozta mentalis zavarok Magyarországon 2013-ban 720-725 ezer fő érintett az alkoholproblémával. Népesség 4,6 %-a nagyivó 15% mértékletes

Részletesebben

Alkohol- és gyógyszerfüggőség idős korban

Alkohol- és gyógyszerfüggőség idős korban Alkohol- és gyógyszerfüggőség idős korban Zacher Gábor Időskori legfontosabb élettani változások Gyomor ph Gyomorürülés Testzsír Test víztartalom Májtérfogat/véráramlás Fázis I enzim aktivitás Máj metabolizmus

Részletesebben

Az alkoholfüggőség (nép)egészségügyi vonatkozásai

Az alkoholfüggőség (nép)egészségügyi vonatkozásai Az alkoholfüggőség (nép)egészségügyi vonatkozásai Dr. Rónai Balázs centrumvezető főorvos Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Sümegi Pszichiátriai Centrum Balatonfüred, 2012. szeptember 14. Az alkoholfüggőség

Részletesebben

Addiktológiai konzultáns képzés I. Dr. Kassai-Farkas Ákos, Nyírı Gyula Kórház, I. Pszichiátriai Osztály

Addiktológiai konzultáns képzés I. Dr. Kassai-Farkas Ákos, Nyírı Gyula Kórház, I. Pszichiátriai Osztály Addiktológiai konzultáns képzés I. Dr. Kassai-Farkas Ákos, Nyírı Gyula Kórház, I. Pszichiátriai Osztály Mi az egészség?. a teljes fizikai, mentális és szociális jóllét állapota és nem csupán a betegség

Részletesebben

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt Tanulói stressz kérdıív Drogteszt Az Atkinson és munkatársai: Pszichológia könyv megfelelı fejezetének felhasználásával készítette - Szitó Imre, 1995. A serdülıkorú fiatal a kitöltést névtelenül végzi

Részletesebben

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek Dr. Pikó Károly Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórháza

Részletesebben

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Gondozó és Szakrendelés Az addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek járóbeteg ellátásában. Egy család

Részletesebben

Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK

Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK Ápolás Betegellátás Alapszak ADDIKTOLÓGIA 3. Deutsch Krisztina szakoktató PTE ETK DEPRESSZÁNSOK I. Nyugtatók, altatók, szorongásoldók, hatása révén az alkohol is. Barbiturátok (legrégibb altatók, nyugtatók):

Részletesebben

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika

CSALÁDTERVEZ TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE. Dr. Erős s Erika CSALÁDTERVEZ DTERVEZÉS KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGEKRE GEKRE Dr. Erős s Erika A családtervez dtervezés s törtt rténete Magyarországon gon Veleszületett letett rendellenességek (CA) Jelenleg

Részletesebben

Alkohol és alkoholizmus

Alkohol és alkoholizmus Alkohol és alkoholizmus dr. Kassai-Farkas Ákos 2009.április 7 NDI 1 CV Osztályvezető főorvos Neurológia, Pszichiátria Addiktológia Pszichiátriai rehabilitáció Társadalomorvostan szakorvosa Addiktológiai

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

MFFLT Kongresszus Budapest 2009. június 19. IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK. Felnőtt beszédfogyatékosok ellátása Székesfehérváron

MFFLT Kongresszus Budapest 2009. június 19. IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK. Felnőtt beszédfogyatékosok ellátása Székesfehérváron MFFLT Kongresszus Budapest 2009. június 19. IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK Felnőtt beszédfogyatékosok ellátása Székesfehérváron MODELLKÍSÉRLETI PROGRAMUNK SPECIALITÁSAI SAI Már r működőm ellátásra és s a helyi

Részletesebben

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok Hidasi Zoltán Szorongás Meghatározás Fiziológiás szorongás Tünetek Szorongásos zavarok Terápia Fogászati vonatkozások Félelem v. szorongás Szorongás:

Részletesebben

a Szent Margit Rendelőint intézet

a Szent Margit Rendelőint intézet A járóbeteg j ellátás minőségének nek szakmai mutatói a Szent Margit Rendelőint intézetben Dr. LászlL szló Klára, Dr. Margitai Barnabás, Tóth Andrea, Dr. Thomka György Szt. Margit Rendelőint intézet DEMIN

Részletesebben

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger

Az alkoholfogyasztásról. Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholfogyasztásról Boujenah Aaron, Komjáthy Boldizsár, Sauer Rutger Az alkoholhoz való lehetséges viszonyulások absztinensek, akik nem fogyasztanak alkoholos italokat; szociális ivók, akik főleg társaságban

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV.

A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. A sürgősségi pszichiátriai ellátás és jogi szabályozása FOK IV. Sürgősség a pszichiátriában Bármely zavar elsősorban a viselkedésben, de gondolkodásban, észrevevésben, érzelmek területén, amely azonnali

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

Addiktológiai konzultáns képzés I. Dr. Kassai-Farkas Ákos, Nyírő Gyula Kórház, I. Pszichiátriai Osztály

Addiktológiai konzultáns képzés I. Dr. Kassai-Farkas Ákos, Nyírő Gyula Kórház, I. Pszichiátriai Osztály Addiktológiai konzultáns képzés I. Dr. Kassai-Farkas Ákos, Nyírő Gyula Kórház, I. Pszichiátriai Osztály Mi az egészség?. a teljes fizikai, mentális és szociális jóllét állapota és nem csupán a betegség

Részletesebben

Alkoholstratégia Magyarországonmúlt. Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet

Alkoholstratégia Magyarországonmúlt. Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet Alkoholstratégia Magyarországonmúlt és jelen Dr. Vandlik Erika Országos Addiktológiai Intézet Az alkoholpolitika múltja 1945 óta azonosítható szakaszok Tagadás, másra koncentráló időszak 1956 után cselekvő

Részletesebben

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek és ifjúsági szakpszichológus szakképzés Drogmegelızés és ártalomcsökkentés /forrás: Buda Béla, A drogmegelızés elméleti

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Egészségügyi Közlöny 9. szám 2002.04.25. A Pszichiátriai Szakmai Kollégium Módszertani levele A Métádon kezelés szakmai irányelveiről

Egészségügyi Közlöny 9. szám 2002.04.25. A Pszichiátriai Szakmai Kollégium Módszertani levele A Métádon kezelés szakmai irányelveiről Egészségügyi Közlöny 9. szám 2002.04.25. A Pszichiátriai Szakmai Kollégium Módszertani levele A Métádon kezelés szakmai irányelveiről Általános megjegyzések Ezt az irányelvet a Pszichiátriai Szakmai Kollégium

Részletesebben

Neurológiai betegek rehabilitáci

Neurológiai betegek rehabilitáci Neurológiai betegek rehabilitáci ciója A KÁROSODK ROSODÁS( S( IMPAIRMENT) IDİSZAKOS VAGY ÁLLANDÓ ANATOMIAI, ÉLETTANI VAGY PSZICHOLÓGIAI VESZTESÉGET JELENT A FOGYATÉKOSS KOSSÁG G (DISABILITY) AZ EMBER NORMÁLIS

Részletesebben

Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia

Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia XIV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012 szeptember 14 Bitter István Semmelweis

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

ALKOHOLOK TOXIKOLÓGIÁJA

ALKOHOLOK TOXIKOLÓGIÁJA ALKOHOLOK TOXIKOLÓGIÁJA Dr. Németi Balázs PTE ÁOK Farmakológiai Intézet Toxikológiai Tanszék Mi a toxikológia? Toxikológia = mérgek tudománya A tudomány atyja Paracelsus svájci orvos, alkimista, botanikus,

Részletesebben

Területi gyermekellátás szakfőorvosi beszámol molója és aktuális kérdk rdései Dr. Kovács Julianna országos házi h gyermekorvos szakfelügyel gyelő Csecsemő- és s gyermekgyógy gyász Szakfőorvosok Országos

Részletesebben

Drogfüggık elvonókezelése

Drogfüggık elvonókezelése Drogfüggık elvonókezelése Készítette: Terjéki Ildikó, 2007 / aktualizálta: Papp László, 2008 Drogok típusai (összefoglalás): (Irinyi T., 1997, pp:121-125. alapján) Szedatívumok, szorongáscsökkentık, altatók

Részletesebben

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány ZSIBRIKI DROGTERÁPI PIÁS S INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítv tvány Szenvedélybetegek kezelési programja Kanadai módszer m alapján Egyedi és s megújított program Reintegrálja a szenvedélybetegeket

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola Az autisták k a közoktatk zoktatási rendszerben a korai fejlesztést stıl a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Oktatási Integráci ciós Központ Egységes ges Gyógypedag gypedagógiai giai Módszertani

Részletesebben

A hálózatépítés szakmai előnyei

A hálózatépítés szakmai előnyei A hálózatépítés szakmai előnyei Kassai-Farkas Ákos dr 2015.11.20 AE Intenzív Csillebérc 1 Osztályvezető főorvos 1987-2015 Neurológia, Pszichiátria Addiktológia Pszichiátriai rehabilitáció Társadalomorvostan

Részletesebben

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos"

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól Kassai-Farkas Ákos Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos" Definíció A közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció a ma érvényes betegjogokkal összhangban igyekszik elkerülni

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja

A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja A szkizofrénia antipszichotikus gyógyszeres kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y)

DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y) DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y) KÉSZÜLT A KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETİ FÓRUM (VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT) MEGBÍZÁSÁBÓL VESZPRÉM,

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder

ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ADHD Attention Deficit Hyperaktivity Disorder ELİADÁS KIVONAT 2008. november 06. Balázs Judit Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Ambulancia, Budapest ADHD pervalenciája 3-7 %-a az iskolás korú gyermekeknek

Részletesebben

Dr. Bényi Mária Egészségfejlesztés közoktatási intézményekben Budapest 2007. február 28.

Dr. Bényi Mária Egészségfejlesztés közoktatási intézményekben Budapest 2007. február 28. Baleset-megelızés gyermekkorban Dr. Bényi Mária Egészségfejlesztés közoktatási intézményekben Budapest 2007. február 28. 0 18 éves korban baleset következtében meghaltak száma 2000-2004 Halálok 0 18 éves

Részletesebben

Addiktológiai konzultáns képzés I. Dr. Kassai-Farkas Ákos, Nyírő Gyula Kórház - OPAI, I. Pszichiátriai Osztály

Addiktológiai konzultáns képzés I. Dr. Kassai-Farkas Ákos, Nyírő Gyula Kórház - OPAI, I. Pszichiátriai Osztály Addiktológiai konzultáns képzés I. Dr. Kassai-Farkas Ákos, Nyírő Gyula Kórház - OPAI, I. Pszichiátriai Osztály Mi az egészség?. a teljes fizikai, mentális és szociális jóllét állapota és nem csupán a betegség

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

referencia intézm kenysége január r 27.

referencia intézm kenysége január r 27. Szenvedélybetegek részr szére nyújtott közösségi ellátás referencia intézm zmény tevékenys kenysége 2011. január r 27. Az egyesületr letről 1990-ben alakult meg a Forrás s Lelki Segítők Egyesülete 3 telephelyen

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház Helyzetelemzés - Az egészségügyi ágazat az elmúlt évtizedben

Részletesebben

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva A szociális hálóh mint erőforr forrás Hálózati munka Pataki Éva A képzk pzés s az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Teoretikus hátterekh Szociálökol kológiai elv (Germain( Germain/Gitterman):

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok

Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Egészségfejlesztés a hátrányos helyzető városrészekben németországi tapasztalatok Christa Böhme Egészségben megnyilvánuló egyenlıtlenségek Mit tehetnek a közösségek? c. konferencia 2010. április 22., Budapest

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011

Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011 Négy évente ismétlődő kutatás a 16 éves fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól 1995-2011 2011: 36 európai ország, több mint 100 ezer diák CAN (The Swedish Council for Information on Alcohol

Részletesebben

A szűrővizsgálatok változó koncepciója

A szűrővizsgálatok változó koncepciója A szűrővizsgálatok változó koncepciója Magyar Tudomány Ünnepe 2010. Vályi Péter dr. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató

Részletesebben

III. FÁ ZISÚ EREDMÉNY DOKUM ENTÁCIÓ

III. FÁ ZISÚ EREDMÉNY DOKUM ENTÁCIÓ Budapesti Agglomeráció Egészségfejlesztési Programja III. fázisú eredménydokumentáció B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó E G É S Z S É G F E J L E S Z T É S I K I E M E L T P R O G R A M J A III.

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN

ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN HAFRAC MAGYAR SZÖVETSÉG A KULTURÁLT ALKOHOLFOGYASZTÁSÉRT www.alkoholtfelelosen-2340.hu ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN 2 3 4 0 program: felelősségteljesen élvezd az italod! Az alkohol és hatása Amikor borról,

Részletesebben

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

Antidepresszív szerek a gyakorlatban

Antidepresszív szerek a gyakorlatban Antidepresszív szerek a gyakorlatban Dr. Bagdy György Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet A depresszió kiújulásának valószínűsége a korábbi epizódok számának függvényében Korábbi epizódok száma

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 22. Feladataink: Intézetünkrıl Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

11.6.2010 A7-0109/ 001-249. MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 11.6.2010 A7-0109/ 001-249 MÓDOSÍTÁSOK 001-249 elıterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság Jelentés Renate Sommer A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Gondozni vagy nem gondozni?

Gondozni vagy nem gondozni? Gondozni vagy nem gondozni? Kalapos Miklós Péter Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Osztály Balatonfüred, 2014. szeptember 12. A Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) általános

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA. Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó

COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA. Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó COPD-BEN SZENVEDŐ BETEGEK GONDOZÁSA Dr Huszár Tamás Budapest. II. ker. Tüdőgondozó 1964 US Surgeon General Report on Smoking and Health Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease WHO helyzetelemzés

Részletesebben

Abúzusok a családban. dr. Hajnal Ferenc

Abúzusok a családban. dr. Hajnal Ferenc Abúzusok a családban dr. Hajnal Ferenc Az abúzus Általánosságban helytelen, vétkes használatot, kihasználást, kizsákmányolást jelent A család nem csak lételemet, életteret és támaszrendszert jelent az

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Alkoholbetegség. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Alkoholbetegség. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Alkoholbetegség Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az alkoholbetegség és szövődményei az utóbbi évtizedekben nagymértékben

Részletesebben

ALKOHOLBETEGSÉG. Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 1. AZ ORVOSSZAKMAI IRÁNYELV

ALKOHOLBETEGSÉG. Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 1. AZ ORVOSSZAKMAI IRÁNYELV ALKOHOLBETEGSÉG Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja I. Alapvetõ megfontolások Az alkoholbetegség és szövõdményei az utóbbi évtizedekben nagymértékben megszaporodtak,

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Neodolpasse oldatos infúzió. diklofenák-nátrium és orfenadrin-citrát

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Neodolpasse oldatos infúzió. diklofenák-nátrium és orfenadrin-citrát BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Neodolpasse oldatos infúzió diklofenák-nátrium és orfenadrin-citrát Mielott elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Részletesebben

SEGÉDANYAG: Tablettamag: laktóz-monohidrát, mikrokristályos cellulóz, hidegen duzzadó keményítõ, A típusú karboximetilkeményítõ-nátrium,

SEGÉDANYAG: Tablettamag: laktóz-monohidrát, mikrokristályos cellulóz, hidegen duzzadó keményítõ, A típusú karboximetilkeményítõ-nátrium, LEPTAM 25 MG FILMTABLETTA Leptam 25 mg filmtabletta Leptam 50 mg filmtabletta Leptam 100 mg filmtabletta Leptam 200 mg filmtabletta topiramát HATÓANYAG: 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg topiramát filmtablettánként.

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

te meddig bírod? Haverok, buli, pia

te meddig bírod? Haverok, buli, pia SZKC 208_08 te meddig bírod? Haverok, buli, pia tanulói Te meddig bírod? 8. évfolyam 47 D1 Szerepkártyák SZÓVIVŐ JEGYZŐ IDŐFIGYELŐ FELADATMESTER tanulói Te meddig bírod? 8. évfolyam 49 D2 Alkohol, alkoholfogyasztás

Részletesebben

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008

Egészséges életért a Mezőcsáti Kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2010-0008 Mit nevezünk szenvedélybetegségnek? Szenvedélybetegségnek azokat a visszatérően ismétlődő viselkedésformákat, szokásokat nevezzük, amelyeket valaki kényszeresen újra és újra végrehajt annak ellenére, hogy

Részletesebben

Tizenévesek alkoholfogyasztása Hollandiában és Magyarországon

Tizenévesek alkoholfogyasztása Hollandiában és Magyarországon Tizenévesek alkoholfogyasztása Hollandiában és Magyarországon Az elmúlt évek alkohol-és drogepidemiológiai kutatásai jelezték a fıváros, illetve a szerhasználó magatartások kialakulása tekintetében a középiskolások

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium

Egy javasolt krónikus betegellátási modell. Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Egy javasolt krónikus betegellátási modell Tóth Tamás Alkalmazott Logikai Laboratórium Alkalmazott Logikai Laboratórium Alapítás éve:1986 Nemzetközi K+F tevékenység Orvos-informatikai rendszerek Beszéd-

Részletesebben

Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban. Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19.

Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban. Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19. Prevenciós adatgyűjtés az Európai Unióban Nyírády Adrienn Prevenciós programok tervezése és értékelése c. konferencia, 2013. március 19. A Központ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna

Toborzás - Álláskeresés. Dr Gısi Zsuzsanna Toborzás - Álláskeresés Dr Gısi Zsuzsanna 1 A toborzás s fogalma és s céljac A toborzás: az emberi erıforr forrás s menedzsment azon résztevr sztevékenysége, amely során n a vállalat/szervezet egy megüresedett

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek.

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Dr. Salavecz Gyöngyvér Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet egyetemi adjunktus, pszichológus, közgazdász Leggyakoribb

Részletesebben

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Felnıtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntıl. Tájékoztassa

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Imigran oldatos injekció+autoinjektor szumatriptán

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Imigran oldatos injekció+autoinjektor szumatriptán Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Imigran oldatos injekció+autoinjektor szumatriptán Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert

Részletesebben

Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai. Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST

Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai. Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST A 60 ÉV ALATTIAK ARÁNYA 27%!! Százezer lakosra egy év alatt jutó halálestek száma Fél óránként Másfél óránként

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Alkoholbetegség. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Alkoholbetegség. Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Alkoholbetegség Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Az alkoholbetegség és szövődményei az utóbbi évtizedekben nagymértékben

Részletesebben