Poli-Farbe Fungi algastop Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Poli-Farbe Fungi algastop Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA"

Átírás

1 Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. A készítmény azonosítása: 1.2. A készítmény felhasználása: Kül- és beltéri vizes bázisú fertıtlenítıszer a különféle penészek, gombák élesztıgombák, algák és zuzmók elleni rövid távú védekezésre A vállalat/vállalkozás azonosítása Gyártó: Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: Fax: Forgalmazó: Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: Fax: A biztonsági adatlapért felelıs: cím: 1.4. Sürgısségi telefonszám Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Tel.: tól 15 óráig Név: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Cím: 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. Tel.: órás ügyelet 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 2.1. Veszélyjel: Nem jelölésköteles Kockázati mondatok: Egyéb:

2 Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: Oldal: 2/9 3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 3.1. Összetétel: Leírás: biocid anyag, egyéb adalék és víz keveréke Veszélyes anyagok: Megnevezés Alkil-dimetil-benzilammónium-klorid EINECS szám CAS szám Veszélyjel Kockázati mondat Xn, C, N R 21/22, R 34, R 50 Koncentráció tömeg % max. 1,5 Az R-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. fejezetben. 4. ELSİSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 4.1. Általános útmutató: Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévı személynek ne adjunk be semmit szájon át Belégzés esetén: A sérültet vigyük friss levegıre, lazítsuk meg ruházatát, helyezzük nyugalmi helyzetbe. Panasz esetén hívjunk orvost Ha az anyag bırre kerül: Az anyaggal átitatott ruházatot le kell vetni. A bırre került anyagot bı vízzel, szappannal le kell mosni. Panasz esetén forduljunk orvoshoz Ha az anyag szembe kerül: Öblítsük ki a szemet a szemhéjak széthúzásával és a szemgolyó egyidejő mozgatásával (legalább 15 percig). Forduljunk szakorvoshoz Lenyelés esetén: Öblítsük ki a szájat vízzel. Hívjunk orvost. Mutassuk meg a címkét az orvosnak. 5. TŐZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1. Megfelelı tőzoltó anyag: Az égı környezetnek megfelelıen (por, CO 2, alkoholálló hab, vízpermet).

3 Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: Oldal: 3/ Biztonsági okok miatt nem használható tőzoltó anyag: Nincs információ, ill. az égı környezetnek megfelelıen Különleges expozíciós veszélyek a készítménybıl, az égéstermékekbıl, a keletkezı gázokból adódóan: Az égés során mérgezı gázok keletkezhetnek: szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok, egyéb égéstermékek Védıfelszerelés: Az elıírásoknak megfelelı teljes védıöltözet és külsı levegıtıl függetlenített légzıkészülék alkalmazandó További információk: A szennyezett oltóvíz csatornahálózatba, élıvizekbe nem kerülhet. Jellemzı tőz- és robbanásveszélyek: Tőzveszélyességi osztály: E Nem tőzveszélyes. [9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet] 6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET, VÉLETLENSZERŐ KÖRNYEZETBE KERÜLÉS ESETÉN 6.1. Személyi óvintézkedések: Lásd: 8. pont A baleset helyszínén csak a szükséges teendıket jól ismerı, kiképzett, megfelelı egyéni védıeszközöket viselı személyzet tartózkodhat. A megfelelı szellızést biztosítani kell Környezetvédelmi óvintézkedések: Kiömlés esetén élıvízbe, talajba, közcsatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni. A környezetbe jutott anyagot, illetve a képzıdı hulladékot a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak megfelelıen kell kezelni. Amennyiben környezetszennyezéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot Szennyezésmentesítés: A szabadba jutott terméket folyadékfelszívó anyaggal (pl. föld, homok, univerzális folyadékmegkötı anyag, stb.) kell felitatni. Az összegyőjtött hulladékot szakszerő eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelı, címkével ellátott, zárható veszélyes hulladékgyőjtı tartályba helyezve kell tárolni. A hulladék összegyőjtése, elhelyezése, ártalmatlanítása közben megfelelı egyéni védıeszközök használata szükséges. Ártalmatlanítás a 13. pont szerint.

4 Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: Oldal: 4/9 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1. Kezelés: A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések: A vegyi anyagokra vonatkozó elıírások betartandók. Vegyük figyelembe a munkahelyi légtérben megengedett határértékeket. Kerülni kell a készítmény bırrel és szemmel való érintkezését, a gızök belégzését. Kezelési hımérséklet: Mőszaki intézkedések: Megfelelı szellıztetésrıl gondoskodni kell Tárolás: A biztonságos tárolás feltételei: A tárolás körülményei feleljenek meg a vegyi anyagok tárolására vonatkozó követelményeknek. A tárolás az eredeti, jól zárt tároló edényben, hővös, jól szellızı helyen, megfelelı jelöléssel ellátott csomagolásban történjen. (MSZ szerint). Élelmiszerektıl, takarmánytól elkülönítve, gyermekek elıl elzárva tartandó. Tárolási hımérséklet: 5-25 C 7.3. Különleges felhasználások: Nem áll rendelkezésre speciális útmutatás. 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENİRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM Az egészséget, környezetet nem veszélyeztetı munkavégzés feltételei: 8.1. Expozíciós határértékek Munkahelyi levegıben megengedett, illetve eltőrhetı értékek: - [25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.] 8.2. Az expozíció ellenırzése: Foglalkozási expozíció ellenırzése: Mőszaki intézkedések: Megfelelı szellıztetés Általános óvintézkedések: Kerülni kell a bırrel és szemmel való érintkezést és a gızök belégzését. Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek elıtti mosdási lehetıséget. A szennyezett ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni. Munkavégzés közben tilos enni, inni, dohányozni.

5 Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: Oldal: 5/ Egyéni védıeszközök: (A védıfelszerelés megfelelı jogosítvánnyal rendelkezı szervezet által minısített legyen.) (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl) a) Légzésvédelem: nem szükséges megfelelı szellıztetés esetén. b) Kézvédelem: védıkesztyő ajánlott (MSZ EN 374). A védıkesztyő anyagának kiválasztásánál figyelembe veendı a penetrációs idı, a diffúziós tényezı és a kesztyő degradációja. A megfelelı kesztyő kiválasztása nem csak az anyagtól függ, hanem a további minıségi jellemzıktıl is, amelyek gyártótól függıen változhatnak. A kiválasztott kesztyőt alkalmazás elıtt tesztelni kell. A kesztyő anyagának penetrációs ideje: az egzakt áttörési idı a kesztyő gyártójától szerezhetı be. c) Szemvédelem: védıszemüveg ajánlott, fröccsenésveszély esetén (MSZ EN 166). d) Bırvédelem: munkaruházat A környezeti expozíció ellenırzése: A készítményt élıvízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos! 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1. Általános információk Megjelenés: Szín: Szag: folyadék fehér jellegzetes 9.2. Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó információk Olvadáspont: - Sőrőség (20 C): 0,99 g/cm3 Oldhatóság vízben (20 C): - Forráspont: 100 C Viszkozitás (kinematikus 20 C-on): - Gyulladási hımérséklet: - Lobbanáspont: nem értelmezhetı Öngyulladás: nem értelmezhetı ph érték: kb. 7.5 Tőzveszélyesség: - Oxidáló tulajdonságok: - Gıznyomás: - Oldhatóság: -vízben: oldódik -más oldószerben: - Párolgási sebesség: - Megoszlási hányados (n-oktanol/víz): -

6 Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: Oldal: 6/9 Gızsőrőség: - Robbanásveszélyesség: - Kifolyási idı (DIN, 4 mm): < 100 mpas Nem illékony anyag tartalom: 9.3. Egyéb információk Nem áll rendelkezésre adat. 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Stabilitás: Normál hımérséklete, általános munkakörülmények között stabil Kerülendı körülmények: nem ismertek Kerülendı anyagok: nem ismertek Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek: magas hımérsékleten szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogénoxidok, egyéb égéstermékek keletkezhetnek Veszélyes reakciók: Nem ismertek Veszélyes polimerizáció Nem ismert. 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlás: nem ismert Akut toxicitás: a termékre nem áll rendelkezésre adat Akut hatás irritáció/maró hatás: Bırre: nem irritatív (komponensek alapján) Szem: nem irritatív (komponensek alapján) Megjegyzés: Tartós és/vagy ismételt behatás, egyéni érzékenységtıl függıen, esetleg irritációt válthat ki a bırön vagy szembe jutva Belégzés: nem irritatív (komponensek alapján) Szenzibilizáció: nem szenzibilizáló (komponensek alapján) Ismételt dózisú toxicitás: a termékre nem áll rendelkezésre adat

7 Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: Oldal: 7/ CMR hatások: Rákkeltı hatás: nem ismert Mutagén hatás: nem ismert Reprodukció károsító hatás: nem ismert 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Ökológiai adatok nem ismertek. Az anyag és maradványai élıvízbe, csatornába, talajba nem kerülhetnek Ökotoxicitás: nem áll rendelkezésre adat Mobilitás: nem áll rendelkezésre adat Perzisztencia és lebonthatóság: nem áll rendelkezésre adat Bioakkumulációs képesség: nem áll rendelkezésre adat A PBT-értékelés eredményei: nem áll rendelkezésre adat Egyéb káros hatások: nem áll rendelkezésre adat 13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS Termékhulladék: A termékhulladék ill. elhasznált termék kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók. EWC kód: közelebbrıl nem meghatározott hulladékok Csatornába engedni nem szabad. Tilos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani! Göngyöleg hulladék: Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén a fenti Korm. rendelet, ill. az EU elıírásait betartva kell kezelni Szennyvíz: A rendeltetésszerő felhasználás során keletkezı szennyvíz minıségének élıvízbe, ill. közcsatornába bocsátás esetén a 220/2004.(VII 21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletnek kell megfelelnie. 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK Szárazföldi szállítás: [20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 61/2007. (VI. 29.) GKM rend. (hatályos vált.)] Közúti / Vasúti ADR / RID besorolás: Nem besorolt Vízi szállítás: Folyami/Tengeri ADN/ IMDG besorolás: Nem besorolt Légi szállítás: ICAO / IATA besorolás: Nem besorolt.

8 Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: Oldal: 8/9 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK A veszélyességi besorolás és címkézés az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete, az Európai Közösség veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre vonatkozó irányelvei (67/548/EGK, 1999/45/EK hatályos változataik), valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (hatályos változata) szerint: Címkézés: Veszélyjel: Nem szükséges Kockázati (R) mondatok: Nem szükséges Biztonsági (S) mondatok: S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet S 24/25: Kerülni kell a bırrel való érintkezést és a szembe jutást Veszélyes komponensek: Címkén külön feltüntetendı: [38/2003. (VIII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM) e.rend.] Biocid hatóanyag: Alkil-dimetil-benzil-ammónium-klorid max. 1,5 % OTH engedély/regisztrációs szám: Gyártási tétel száma, lejárat ideje, stb.: Figyelembe vett jogszabályok (a kibocsátás, ill. felülvizsgálat idıpontjában hatályos változatok): 1907/2006/EK rendelet (REACH) évi XXV. törvény - A kémiai biztonságról 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet évi XLIII. törvény A hulladékgazdálkodásról 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékérıl 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a vesz. hulladékokkal végzett tevékenységek feltételeirıl 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 220/2004.(VII 21.) Kormányrendelet 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet és 61/2007. (VI. 29.) GKM rendelet a veszélyes áruk közúti szállításáról 38/2003. (VII. 7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet

9 Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: Oldal: 9/9 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK Alkalmazási terület/ korlátozások: A termékismertetı szerint A biztonsági adatlap összeállításához használt adatok forrásai: A termékkel végzett vizsgálatok eredményei A készítmény komponenseinek biztonsági adatlapja A magyar és az EU veszélyesanyag-lista Vonatkozó magyar rendeletek és EU rendelet, ill. direktívák A biztonsági adatlap 3. pontjában elıforduló R-mondat(ok) teljes szövege: R 21/22 Bırrel érintkezve és lenyelve ártalmas R 34 Égési sérülést okoz R 50 Nagyon mérgezı a vízi szervezetekre Felülvizsgálat: Felülvizsgálat: Fejezet Változtatás tárgya Dátum Változatszám A fenti dokumentumot legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy segítsük a termék biztonságos kezelését, szállítását. A közölt adatok tájékoztató jellegőek, nem képezik szerzıdés vagy elıírás tárgyát. Az érvényben levı elıírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége. A fenti adatok nem képezhetik a termék minıségével kapcsolatban felmerülı reklamációk alapját. A termék minıségével kapcsolatos adatok a kiadott termékdokumentációban találhatók meg. Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete és a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (hatályos változata) elıírásainak megfelelıen készült. Poli-Farbe Vegyipari Kft.

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz Változat: 1. Felülvizsgálat: Kiállítás kelte: 2010.09.24. Oldalak: 1/7. 1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: 1.2.A készítmény felhasználása: Akkumlátorok,

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014 1. AZ ANYAG/ KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1.Az anyag/készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása 1.2.1. Gyártó Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235

Részletesebben

- Öblítsük ki a szemet a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó egyidejő mozgatásával (legalább negyed órán át)!

- Öblítsük ki a szemet a szemhéjszélek széthúzásával és a szemgolyó egyidejő mozgatásával (legalább negyed órán át)! B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA ÁLMENNYEZETI ELEM Szinonim elnevezések: Termék kód: - 1.1. Felhasználás (ipari, foglakozásszerő, magán): Az anyag/készítmény

Részletesebben

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: Változat: 3 Felülvizsgálat: 2010. 04. 21. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(8) 1. Anyag /

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP KE-MIX Kft. (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Terméknév: Mavit Változat: 2 Felülvizsgálva: 2012.08.01. Kibocsátás kelte: 2009. 02. 13. Oldal: 1/(9) 1. Anyag

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP GREASE SM 2.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP GREASE SM 2. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP GREASE SM 2 Termékkód: 4672 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2012. 02. 24. Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Terméknév: MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj

Terméknév: MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj Változat: 1 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: 2013. 06. 05. Oldal: 1/(12) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj 1.2 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj Változat: 4 Felülvizsgálat: 2013. 04. 23. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Részletesebben

Kémiai jellege:oxidácó- és korróziógátló más tulajdonságokat javító adalékokat tartalmazó ásványolaj finomitvány elegye.

Kémiai jellege:oxidácó- és korróziógátló más tulajdonságokat javító adalékokat tartalmazó ásványolaj finomitvány elegye. 1/5 HARDT OIL-MONOAGRI SAE 50 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Az 1907/2006/EK rendelete (2006.december 18.) és a 44/2000. EüM rendelet és a gyártó Biztonsági adatlapja alapján. 2012-12-01 1 Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása. Finish All in 1 gépi mosogató tabletta Azonosítási szám: D0268856 / 263322

1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása. Finish All in 1 gépi mosogató tabletta Azonosítási szám: D0268856 / 263322 1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása A készítmény azonosítása: A készítmény felhasználása: Termék leírása: A vállkozás azonosítása: Gyártó cég neve, címe: Forgalmazó cég neve, címe: Felelıs

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Oldal: 1/(15) 1. Szakasz A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Protectiv 100 fagyálló hűtőfolyadék koncentrátum 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

OXOL-50 SZILINOLAJ. Felváltott változat kelte:2009.január 6. Felülvizsgálat időpontja: 2013. január 11. Verzió: 3.0

OXOL-50 SZILINOLAJ. Felváltott változat kelte:2009.január 6. Felülvizsgálat időpontja: 2013. január 11. Verzió: 3.0 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: OXOL-50 SZILIKONOLAJ REACH regisztrációs szám: - előregisztrált, várható regisztrálási idő: ld.3.pont 1.1. Felhasználás:

Részletesebben

Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálat: 2008. 10. 22.

Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálat: 2008. 10. 22. Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 1. A készítmény és a társaság azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: KENTAUR téli szélvédımosó 19 C 1.2. A készítmény felhasználása: gépjármővek ablakmosó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Honosítás kelte: 2014. 03. 21. Oldal: 1/(15) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Yeti koncentrált fagyálló hűtőfolyadék SUPER AL G11 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Terméknév: LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék

Terméknév: LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék Változat: 2 Felülvizsgálat: 2013.09.19. Kibocsátás kelte: 2008.07.01. Oldal: 1/(21) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító LE 2410 BTU+ dízel üzemanyag adalék 1.2 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Oldal: 1/(15) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító ENEOS 0W-20 SM/GF-4 Termékkód: VV99001032 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP. A kiállítás kelte: 2003. december 9.

1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP. A kiállítás kelte: 2003. december 9. BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 A kiállítás kelte: 2003. december 9. 1. A készítmény neve: 6020 BESA-VAL CONVERTER Termék kód: 2600200000 Alkalmazási terület: kötıanyag Gyártó cég neve: Bernardo Ecenarro, S.A.

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. 1. Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Terméknév:

Biztonsági Adatlap. 1. Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Terméknév: Biztonsági Adatlap Kiadás dátuma: 1999. január Felülvizsgálva: 2010. 12. 27. Oldalak száma: 1-5 1. Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Terméknév: Baumit GV 25 (Baumit MPI 25) 1.2.

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2009. 03. 26. Felülvizsgálat időpontja: -

Elkészítés időpontja: 2009. 03. 26. Felülvizsgálat időpontja: - B I Z T O S Á G I A D A T L A P 1. AZ A YAG/KÉSZÍTMÉ Y ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZO OSÍTÁSA OPALESCE CE 35% PF REGULAR 1.1. Felhasználás (ipari, foglakozásszerű, magán): foglalkozásszerű Az anyag/készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2014. 06. 11. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben