A kiállítás dátuma: Frissítés: Változat: 1.1CLP Oldal 1/7

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kiállítás dátuma: 2005.03.10. Frissítés: 2011.08.01. Változat: 1.1CLP Oldal 1/7"

Átírás

1 A kiállítás dátuma: Frissítés: Változat: 1.1CLP Oldal 1/7 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító A készítmény neve: WIGOR S 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az elemi kén bentonittel egy ásványi trágya kénigényes növények trágyázására (önállóan vagy más trágyákkal keverve) A biztonsági adatlap szállítójának adatai Szállító: Cím: Telefon/Fax: Sürgősségi telefonszám: ZAKŁADY CHEMICZNE Siarkopol TARNOBRZEG sp. z o.o. ul. Chemiczna 3, Tarnobrzeg ( ) /( ) ( ) vagy SZAKASZ VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Veszélyesség Osztályozás Fiziko-kémiai tulajdonságokból eredő Emberi egészséget érintő 1272/2008 sz. (CLP) rendelkezésnek (EK) megfelelően+ hozzásorolás: nem besorolt. Nem jelent veszélyt. Bőrirritáló hatású: Skin Irrit. 2 (H315 Bőrirritáló hatású). 1999/45/EK irányelvének megfelelően: nem besorolt. Nem jelent veszélyt. Xi, R38 Bőrizgató hatású. Környezetet érintő nem besorolt. Nem jelent veszélyt. nem besorolt. Nem jelent veszélyt Címkézési elemek Piktogram: GHS07 Figyelmeztető jelszó: Figyelem Veszélyes anyagok veszélyeire utaló mondatok: H315 Bőrirritáló hatású. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló mondatok: P280 Védőkesztyűt/védőruhát/szemvédőt/arcvédőt használni. P302+P352 Ha bőrre kerül: Lemosni bő szappanos vízzel. P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvoshoz fordulni/orvosi ellátást kell kérni Egyéb veszélyek Nincs. 3. SZAKASZ ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.2. Keverékek Anyag neve Koncentráció tömeg CAS szám EINECS szám Index szám Besorolás 67/548/EKG szerint CLP osztályozás Regisztrációs szám Kén > Xi, R38 Skin Irrit. 2, H XXXX

2 A kiállítás dátuma: Frissítés: Változat: 1.1CLP Oldal 2/7 Kén és betonit keveréke (ásványi nyersanyag, iszapos anyag, 70-80% montmorilonitot tartalmaz). 4. SZAKASZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése Belélegzés: A károsultat friss levegőre vinni, aminek elégnek kell lennie. Amennyiben nem múlnak el a panaszok vagy rosszullét esetén orvoshoz fordulni. Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruhadarabot eltávolítani. A szennyezett bőrt szappanos vízzel alaposan lemosni, majd nagy mennyiségű vízben leöblíteni. Panasz, irritáció esetén orvoshoz fordulni. Szembe kerülés: A szennyezett szemet, szélesre tárt szemhéjak mellett hűvös, bő vízzel néhány percig átöblíteni. Amennyiben nem múlnak el a tünetek, orvoshoz fordulni. Lenyelés: Ajánlott orvoshoz fordulni. Kiöblíteni a szájat. Nagy mennyiségű vizet inni. A gyomrot 5% nátrium szénhidrogén oldattal is át lehet öblíteni, majd gyomortisztítót adni A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Nem szabadna fellépnie A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Tanácsok az orvos számára: tüneti kezelés. A segítséget nyújtó orvosi személyzetnek bemutatni a biztonsági adatlapot, a címkét vagy a csomagolást. 5. SZAKASZ TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1. Oltóanyag Alkalmazható oltóanyagok: vízköd, oltóhab, CO 2 poroltó és egyéb elérhető oltóanyagok. A kis tüzeket kézi oltóanyaggal, vízköddel oltani. A nagy és óriási tüzeket vízzel oltani cseppes és vízköddel. Zárt helyiségekben ajánlatos vízgőzt használni. Nem alkalmazható oltóanyag: sűrű vízsugár Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek A kén jelenléte miatt fennáll a lehetősége a trágya kigyulladásának. A kén égésekor mérgező (légutak) irritatív gáz SO2kéndioxid fejlődik. Kizárni (minimálisra csökkenteni) a trágyapor kialakulásának a lehetőségét korlátos (minimális) kockázattal a műtrágya por és a levegő keveredése robbanáshoz vezethet Tűzoltóknak szóló javaslatok Védőfelszerelést viselni: felső légutak védelmére és az egész test védelmére, exploziméter. 6. SZAKASZ INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Egyéni védőeszközöket használni, többek között szemüveget és védőkesztyűt lásd a biztonsági adatlap 8. szakaszát. Nagyobb mennyiségű műtrágya por kialakulása esetén a baleset során környezetre mért hatás megfékezésekor kerülni a por belélegzését, szükség esetén arcvédő maszkot használni Környezetvédelmi óvintézkedések Nem vonatkozik A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai A kiszóródott anyagot trágyázás céljából felhasználni Hivatkozás más szakaszokra Hivatkozni kell a biztonsági adatlap 8. és a 13. szakaszaira is. 7. SZAKASZ KEZELÉS ÉS ELJÁRÁS

3 A kiállítás dátuma: Frissítés: Változat: 1.1CLP Oldal 3/ A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Betartani az alapvető higiéniai szabályokat: a termék használata során nem szabad enni, inni, dohányozni, a munkavégzés végeztével minden alkalommal szappanos vízzel kezet mosni A szennyezet ruhát levenni, megmosni. Kerülni a szembejutást és a bőrrel való érintkezést. Kerülni a por belélegzését. Személyi védőfelszerelést viselni a biztonsági adatlap 8. szakaszában található információknak megfelelően A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Minden zárt raktárhelyiséget szellőztetni kell. Tűzforrástól, hőforrástól, reaktív anyagoktól (erős lúgok, illanó anyagok) távol tartani. Óvni a nedvességtől. A trágyát egységcsomagolásban fedett helyiségben tárolni, mivel a terméket meg kell védeni a légköri tényezők, különösen a nedvesség ellen. A trágyában található kén reaktivitása miatt óvni a trágya közvetlen kapcsolatba lépését a pirofórikus vassal, a rézből készült elemekkel, az ammóniával, kénsavval, fémporral, klórral, nitráttal, a perkloráttal, permanganáttal és az anhidridekkel Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Trágya. 8. SZAKASZ AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 8.1. Ellenőrzési paraméterek NDS:, NDSCh:, NDSP: A szociális és munkaügyi és miniszter november 29-i emberi egészségre és környezetre káros tényezők megengedett legmagasabb munkakörnyezetbeli koncentrációjáról és határértékéről szóló rendelete (Hiv. Közlöny 217 sz.,1833. tétel; Hiv. Közlöny év, 212 sz., tétel; Hiv. Közlöny év, 161 sz.,1142. tétel; Hiv. Közlöny év, 105 sz., 873. tétel; Hiv. Közlöny év, 141 sz., 950. tétel) DNEL termék: nincs adat PNEC: nincs adat 8.2. Az expozíció ellenőrzése DNEL kén: nem vonatkozik (nem mérgező anyag) PNEC: nem vonatkozik (nem mérgező anyag) Megfelelő műszaki ellenőrzés: Ajánlott a megfelelő általános szellőztetés. A szellőztetés zárt helyiségek munkaposztjain. Ott, ahol a nagyon nagy trágyaforgalom miatt nagyobb kockázata van a csomagolás sérülésének és a trágya kiszóródására, ajánlott vízpermetezést bevezetni. Szem-/arcvédelem: Ajánlott a zárt védőszemüveg (gogle). Bőrvédelem: Szövet, lehetőleg pamutkesztyűt viselni bőrből készült kézvédő elemekkel. Zárt szövetből készült munkaruhát, munkacipőt viselni. Légutak védelme: Amennyiben nagyobb mennyiségű trágyapor kerül a levegőbe (pl. a trágya kiszóródásakor és összenyomódásakor) porvédő maszk. A tűz és a trágyában található kén meggyulladásakor légutak védelmére szolgáló P2 osztályú részecskeszűrő maszkot és E betűvel ellátott maró gőzszűrőt kell viselni. Hőveszély: Nem vonatkozik. Környezeti expozíció-ellenőrzések: Nem igényelt. 9. SZAKASZ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk a) Külső jellemzők : Zöldes-sárgás-szürke szilárd test (granulátum) b) Szag : Jellegzetes c) Szagküszöbérték : Nincs adat d) ph : közömbös vagy enyhén alkáli (100g/l 20 C hőmérsékleten) e) Olvadáspont/fagyáspont Nincs adat f) Kezdeti forráspont és forrásponttartomány Nincs adat g) Lobbanáspont Nincs adat h) Párolgási sebesség Nincs adat

4 A kiállítás dátuma: Frissítés: Változat: 1.1CLP Oldal 4/7 i) Tűzveszélyesség (szilárd, gáz) Nincs adat j) Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanáspont : Nem vonatkozik tartományok k) Gőznyomás : mmhg 20 C hőmérsékleten l) Gőzsűrűség : Nincs adat m) Relatív sűrűség : 2.07 g/cm 3 20 C hőmérsékleten n) Oldékonyság : a víz hatására megduzzadnak a granulátumok és felbomlanak, a vízben kén szuszpenzió keletkezik o) Megoszlási hányados: n-oktanol/ víz : Nincs adat p) Öngyulladási hőmérséklet : Nincs adat. Lehetséges a korlátozott öngyulladás illanóanyagokkal és a keverékben szénnel, korommal, zsírokkal és olajokkal keveredve. q) Bomlási hőmérséklet : Nincs adat r) Viszkozitás : Nincs adat s) Robbanásveszélyes tulajdonságok : Nem robbanásveszélyes. Speciális feltételeken nagy mennyiségű trágyapor keletkezik korlátos (minimális) kockázattal a műtrágya por és a levegő keveredése robbanáshoz vezethet (por és a levegő) t) Oxidáló tulajdonságok : Nincs adat 9.2. Egyéb információk Felületi feszültség : Nincs adat Halmazsűrűség : kg/m SZAKASZ STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Reakciókészség Nem reaktív anyag Kémiai stabilitás Az anyag normál környezeti körülmények, illetve a tárolás és kezelés során várható hőmérsékleten és nyomáskörülmények között stabil A veszélyes reakciók lehetősége Nem ismertek Kerülendő feltételek: A trágyában lévő kén tulajdonságának köszönhetően kerülni a nyílt lángot Nem összeférhető anyagok Óvni a pirofórikus vastól, rézből készült elemektől, ammóniától, kénsavtól, fémportól, klórtól, nitráttól, perkloráttól, permanganáttól és az anhidridektől. Az olvasztott kén az illanó anyagok többségével reakcióba lép. A trágyában található kén korrodálóan hat a fémekre Veszélyes bomlástermékek Nem ismertek. A tűz során keletkező termékeket lásd a biztonsági adatlap 5 szakaszában. 11. SZAKASZ TOXIKOLÓGIAI ADATOK 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk Akut toxicitás: Termék: LD50: >2000 mg/kg m.c. (orális, patkány) LD50: >2000 mg/kg m.c. (bőr, nyúl) LC50: nincs adat (inhalációs, patkány, 4h) Kén: LD50: >2000 mg/kg m.c. (orális, patkány) LD50: >2000 mg/kg m.c. (bőr, nyúl) LC50: >5430 mg/m 3 (inhalációs, patkány, 4h) Elfogyasztás: hányinger és hányás léphet fel. Súlyosabb esetekben kéz és lábremegés, émelygés.

5 A kiállítás dátuma: Frissítés: Változat: 1.1CLP Oldal 5/7 Maró hatás: A kénpor irritálóan hat a bőrre. Súlyos szemsérülés/irritálóan hat a szemre: A kénpor irritálóan hathat a szemre, elpirosodás vagy akár fájdalom is felléphet. Légutakra ható vagy szenzibilizáló hatás: Mutagenitás a szaporodási sejtekre: Rákkeltő hatás: Reprodukciót károsító tulajdonság: Toxicitás egyszeri dózis: Gőz belélegzése gyors levegővétel követi köhögéssel együtt. Az olvasztott kénből kiváló gőzt nagyon gyorsan elnyelheti a tüdő. Lenyelés esetén hányinger és hányás léphet fel, súlyosabb esetekben kéz és lábremegés, émelygés. Toxicitás ismételt dózis: A kénpor és kéngáz tartalmú levegőt rendszeresen belélegző személyek nyálkahártya irritációra, fejfájásra és émelygésre, izgatottságra és álmosságra, emésztési zavarokra, kiszáradásra és bőrrepedésre panaszkodhatnak. Aspirátorral keltett veszély: 12. SZAKASZ ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Toxicitás: Vízi környezet: Kén: Akut és idült toxikológiai vizsgálat vízi környezetben nem vonatkozik, vízben nem oldódó anyag. Üledék: Kén: toxikológiai vizsgálat az üledék élőlényein: nem vonatkozik, vízben nem oldódó anyag. Szárazföld: Toxikológiai vizsgálat a gerincteleneken: nincs adat Toxikológiai vizsgálat a növényeken: nincs adat Toxikológiai vizsgálat a gilisztákon: nincs adat Perzisztencia és lebonthatóság A termék a kéntrágya specifikációjából eredően fiziko-kémiai változáson megy keresztül. Nedvesség (víz) hatására felbomlik a granulátum, felszabadul az apró elemi kén. Ez a kén, a talajban hagyva a megállapított adagban nem jelent lényeges veszélyt a környezetre, mivel mennyisége folyamatosan csökken a fehérjék, klorofill stb. elengedhetetlen alkotóelemeként a földfelszínről mind a mikroorganizmusok, mind pedig a növények felveszik Bioakkumulációs képesség Nincs adat A talajban való mobilitás Nincs adat A PBT és a vpvb-értékelés eredményei Nincs adat Egyéb káros hatások Amennyiben nagyobb mennyiségű trágyát hagy a földfelszínen, a légköri tényezők hatására a kén korlátozottan szulfáttá illanhat és helyileg savassá teheti a talajt. 13. SZAKASZ ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

6 A kiállítás dátuma: Frissítés: Változat: 1.1CLP Oldal 6/ Hulladékkezelési módszerek A trágya használatával kapcsolatos hulladékok lehetnek: nem trágya származású vegyi anyagokkal szennyezett trágya, trágya után fennmaradt elhasznált csomagolás. Hulladéknak olyan trágya minősíthető, amelyiket semmilyen formában nem lehet hasznosíthatni. Az osztályozása és a megsemmisítése a megfelelő közigazgatási szervekkel való egyéni megállapodásoktól függ. A nem sérült csomagolást újra hasznosítani lehet ugyanerre a célra. A sérült csomagolás hulladék csomagolásnak minősül: fizikális személyek esetében háztartási szemét, amelyet a hulladék gyártójának az adott területen érvényben lévő szabályozások szerint kell hasznosítania, gazdasági vállalkozást vezetők számára - meg kell semmisíteni és/vagy vissza kell nyerni a hulladék tulajdonosának, az érvényben lévő országos szabályoknak megfelelően április 27-i hulladékokról szóló Törvény (Hiv. Közlöny. 62 sz., 628. tétel későbbi módosításokkal) május 11-i csomagolóanyagokról és a csomagolóanyag hulladékokról szóló Törvény (Hiv. Közlöny 63. sz., 638. tétel későbbi módosításokkal). Környezetvédelmi Miniszter szeptember 27-i hulladékkatalógusra vonatkozó Rendelete (Hiv. Közlöny sz.,1206. tétel későbbi módosításokkal). 14. SZAKASZ SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A keverékre nem vonatkoznak az ADR (közúti szállítás), RID (vasúti fuvarozás) és IMDG (tengeri szállítás) rendeletekben foglalt veszélyes anyagok szállítására vonatkozó szabályok UN-szám (ENSZ szám) Nem vonatkozik Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nem vonatkozik Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nem vonatkozik Csomagolási csoport Nem vonatkozik Környezeti veszélyek Nem vonatkozik A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nem vonatkozik A MARPOL 73/78 II. Melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem vonatkozik 15. SZAKASZ SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok A február 25-i vegyi anyagokról és azok keverékeiről szóló Törvény (Hivatalos Közlöny év, 63. szám, 322. tétel) Az Európai Parlament és Tanács (EK) december 18-i a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és az Európai Kémiai Ügynökség létrehozásáról szóló, az 1999/45/EK irányelvét módosító és a Tanács (EGK) 793/93 sz. Rendeletét és a Bizottság (EK) 1488/94 sz. Rendeletét, a Tanács 76/769/EGK rendeletét és a Bizottság 91/155/EGK, 93/67/EGK, 93/105/EGK és 2000/21/EK rendeletét hatályon kívül helyező 1907/2006 sz. Rendelete (Hivatalos Értesítő i L 136 későbbi módosításokkal helyesbítése). A Bizottság (EU) május 20-i 453/2010 sz. Rendelete az Európai Parlament és Tanács december 18-i a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló rendeletének (EK) a módosításáról (Hiv. Értesítő, i L 133) Az Európai Parlament és Tanács (EK) december 16-i az anyagok és keverékek osztályozásáról, jelöléséről és csomagolásáról szóló, a 67/548/EGK és 1999/45/EK rendeleteket módosító és hatályon kívül helyező és az 1907/2006 sz. rendeletet (EK) módosító 1272/2008 sz. Rendelete (Hiv. Értesítő i EU L 353. szám későbbi módosításokkal) Az Egészségügyi Miniszter szeptember 2-i a vegyi anyagok és készítmények osztályozásának a kritériumairól és módjáról szóló rendelete (Hiv. Közlöny év, 171. szám, tétel; év, 243. szám, tétel; év, 174. szám, tétel; év, 43. szám, 353. tétel) A Szociális és Egészségügyi Miniszter szeptember 26-i az általános munkabiztonsági és higiéniai szabályokról szóló rendelete (egységes szöveg Hiv. Közlöny év, 169. szám, tétel; év, 49. szám, 330. tétel; év, 108. szám, 690. tétel) A Gazdasági Miniszter július 8-i a munkahelyen robbanásveszélyes környezet előfordulásával kapcsolatos, munkabiztonságra és higiéniára vonatkozó minimális követelményekről szóló rendelete (Hiv. Közlöny év, 138. szám, 931. tétel) augusztus 24-i tűzvédelmi törvény (melléklet egységes szövege a Hiv. Közlönyhöz, év, 178. szám, tétel; év, 57. szám, 353. tétel; március 31-i veszélyes áruk vasúti szállításáról szóló törvény (Hiv. Közlöny év, 97. szám, 962. tétel; év, 141. szám, tétel; év, 249. szám, tétel; év, 176. szám, tétel) október 28-i veszélyes áruk közúti szállításáról szóló törvény (Hiv. Közlöny év, 199 szám, tétel későbbi módosításokkal) Kémiai biztonsági értékelés

7 A kiállítás dátuma: Frissítés: Változat: 1.1CLP Oldal 7/7 A gyártó nem értékelte a keverék kémiai biztonságát. 16. SZAKASZ EGYÉB INFORMÁCIÓK Frissítés során bevitt módosítások: Hatályos jogszabályok ellenőrzése, a Társaság címének a változása. Változások az 1, 15 szakaszokban. Biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata NDS Megengedett legmagasabb koncentráció NDSCh Megengedett legmagasabb pillanatnyi koncentráció NDSP Megengedett legmagasabb koncentráció határérték DNEL Expozíció származtatott értéke (Derived No Effect Level) PNEC Előre látható hatásmentes koncentráció (Predicted No Effect Concentration) LD 50 Adag, amelynél a megvizsgált állatok 50%-os halálozása figyelhető meg LC 50 Koncentráció, amelynél a megvizsgált állatok 50%-os halálozása figyelhető meg vpvb (Anyag) Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív PBT (Anyag) Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus RID Veszélyes hulladékok nemzetközi vasúti szállítására vonatkozó szabályzat ADR Veszélyes hulladékok nemzetközi közúti szállítására vonatkozó európai szerződés IMDG Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe Irodalmi hivatkozások és adatforrás: Biztonsági adatlap 2 15 szakaszaiban megjelölt jogszabályok. ZCh Siarkopol TARNOBRZEG Sp. z o.o. adatai Vonatkozó R mondatok, veszélytípust megjelölő mondatok, biztonságos használat feltételeit meghatározó mondatok vagy az óvintézkedésekre vonatkozó mondatok listája, amelyek nem lettek egészében megadva a biztonsági adatlap 2 15 szakaszaiban Nem vonatkozik Javasolt képzések: A terméket használó dolgozókat be kell tanítani az egészségügyi kockázatra, higiéniai követelményekre, egyéni védőfelszerelés használatára, balesetmegelőzési eljárásokra, mentőakcióra stb. Fertőzési forgatókönyvek: nem elérhető. Figyelem: A biztonsági adatlap a biztonsági adatlapokban található összetétel és az alkotóelemek tulajdonságai, a termék tulajdonságai, a jelenleg érvényben lévő jogszabályok és a legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján került kidolgozásra. A biztonsági adatlap nem jelenti a termék minőségi tanúsítványát. Az adatlapon található adatokat kizárólag támaszpontként szabad kezelni a termék biztonságos szállításához, forgalmazásához, alkalmazásához és tárolásához. Az Adatlapon található információk kizárólag a meghatározott halmazállapotú termékre és az adatlapon megjelölt alkalmazásra vonatkozik. A termék felhasználója köteles minden érvényben lévő jogszabály és szabvány betartására, valamint felelősséget vállal az Adatlapon található információk vagy a termék helytelen alkalmazásáért.

A létrehozás dátuma: 2006.03.10. Frissítés: 2014.11.12. Verzió: 1.3CLP / oldal1 14

A létrehozás dátuma: 2006.03.10. Frissítés: 2014.11.12. Verzió: 1.3CLP / oldal1 14 A létrehozás dátuma: 2006.03.10. Frissítés: 2014.11.12. Verzió: 1.3CLP / oldal1 14 AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító A készítmény neve: WIGOR S 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.07. Verzió: 1 Oldal: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Kénlap 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

1272/2008 sz. (CLP) rendelkezésnek (EK) megfelelően+ hozzásorolás:

1272/2008 sz. (CLP) rendelkezésnek (EK) megfelelően+ hozzásorolás: A kiállítás dátuma: 2005.12.15 Frissítés: 2010.12.01 Változat: 1.0CLP Oldal 1/8 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító A készítmény neve: Kereskedelmi név: KÉN CAS szám:

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint TIP folyékony szappan Felülvizsgálat: 2013-02-12 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Bros hangyairtó csalétek

Bros hangyairtó csalétek : A BIZTONSÁGI ADATLAP Dátum: 15.12.2010 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi megnevezés: Bros hangyairtó csalétek Termék megnevezése: Bros hangyairtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 7 BA száma : 76872 Felülvizsgálat ideje: 18.06.2015 Nyomtatás ideje: 23.06.2015 Előző verzió kiadása: 29.09.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1/5 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1.Termékazonosító: PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : 950043;950044; 950097; 950152; 1005076; 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF Booster 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF Booster 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.1.2 Termék kódja Tisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 7 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : SET00023012N Felülvizsgálat ideje: 14.11.2012 Nyomtatás ideje: 05.02.2013 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75612 Felülvizsgálat ideje: 09.09.2010 Nyomtatás ideje: 18.01.2011 Termékazonosító: VALVE GRINDING

Részletesebben

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék : Feromonos csapda megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 3 Pill_501321

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 3 Pill_501321 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

az 1907/2006/EK rendelet szerint

az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgálat: 2011. 03. 29. Oldalszám: 1/5 1. SZAKASZ:Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT színes autópolírozó zöld 1.2.A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: esemtan wash lotion

: esemtan wash lotion 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kiwi Express Gyorsfényező Szivacs - Fekete

Kiwi Express Gyorsfényező Szivacs - Fekete 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1038018 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Kenőszappan 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Anyag-szám : 1180538 Márkanév : 19 64006-D H 64006 MIXING WHITE 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. CyA-Test_1039744

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. CyA-Test_1039744 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Thermoflex K2. Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5

Thermoflex K2. Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5 Nyomtatás dátuma: 08.11.2013 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ

Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód 3000243 Biztonsági adatlap száma ECOVER103

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Ceresit CS 28 oldal 1 / 7 BA száma : 365881 Felülvizsgálat ideje: 22.05.2015 Nyomtatás ideje: 24.08.2015 Előző verzió kiadása: 20.03.2014 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0

ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0 Oldal : 1 / 5 SZAKASZ 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés : Foodmax Grease Clear 2 Képlet : A bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER

PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT -B HÁZTARTÁSI POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag és készítmény azonosítása: A készítmény típusa: inszekticid tartalmú

Részletesebben

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Universal Express Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása

LABOHIT. Biztonsági adatlap. Viaszdrót. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. A veszély azonosítása Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat megnevezése Társaság: Cím: Város: LH3727 / LH3728 / LH3729 / LH3730 FINO GmbH

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. 03.30. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. 03.30. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Szárazkiegyenlítő

Részletesebben

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC ILLATOSÍTÓ RÚD. Készítés dátuma: 2012.12.01.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC ILLATOSÍTÓ RÚD. Készítés dátuma: 2012.12.01. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH WC ILLATOSÍTÓ RÚD Készítés dátuma: 2012.12.01. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente Utolsó módosítás dátuma 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint VTP 50. Nyomtatás dátuma: 09.12.2014 Oldal 1 -tól/-től 5

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint VTP 50. Nyomtatás dátuma: 09.12.2014 Oldal 1 -tól/-től 5 Nyomtatás dátuma: 09.12.2014 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307 Oldal 1 -tól/-től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 506240;506241;791439;1042307 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Revíziószám: 1,10. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása

Revíziószám: 1,10. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék felhasználása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint LOCTITE 55 known as Loctite 55 oldal 1 / 7 BA száma : 168432 Felülvizsgálat ideje: 23.12.2013 Nyomtatás ideje: 03.06.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 31/01/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: 7676 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

100 x Test sticks hazards <0.1%

100 x Test sticks hazards <0.1% Oldal: 1/5 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 91350 Kereskedelmi megnevezés QUANTOFIX Silver / 100 100 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOHIT FH6566 / FH6568 / FH6569 Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása A vállalat/vállalkozás azonosítása Társaság: Cím: Város: FH6566 / FH6568 / FH6569 FINO

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Krómoxid zöld (színező pigment) 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

1. SZAKASZ: Termék azonosítás / anyagkeverék / vállalkozás, vállalat

1. SZAKASZ: Termék azonosítás / anyagkeverék / vállalkozás, vállalat TERMÉK BIZTOSÁGI ADATLAP Termék biztonsági adatlap (EK) no. 1907/2006. szabályozás szerint 1. SZAKASZ: Termék azonosítás / anyagkeverék / vállalkozás, vállalat 1.1. Termék azonosító: Márkanév: 1.2. Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307 Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 506240;506241;791439;1042307 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint FG629-368 Wet N Black 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve FG629-368 Wet N Black 1.2. Az

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi elnevezés: súrolópor 1.2.Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon:Fax: +36/62-242-238 1.3.Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni.

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. Oldal 1 -től 5 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója Az anyag vagy a készítmény azonosítása Anyag-csoport : A vállalat megnevezése 14191 Társaság : FINO GmbH Cím : Mangelsfeld 18

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PESTSTOP B 5 CS BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: mikrokapszulázott rovarirtó koncentrátum A készítmény

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 2 Pill_501320

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 2 Pill_501320 Oldal 1 -tól/-től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 4 Pill_501322

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 4 Pill_501322 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Fájl: BA_asvanyi anyagok Kiállítás dátuma: 2015.10.01. Oldal: 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi név: Ásványi anyagok

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

: ERDAL LEATHERLOTION 500ML SO

: ERDAL LEATHERLOTION 500ML SO 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64639 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Felülvizsgálat dátuma: 2010.11.26

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Felülvizsgálat dátuma: 2010.11.26 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosítás Terméknév Nátrium-karbonát vízmentes (100%) Márkanév CSODA SZÓDA REACH regisztrációs szám Ez az anyag nem rendelkezik regisztrációs

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás dátuma 14-nov.-2011 Változat szám 1 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve Cat No. QB2912 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás:

BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás: BIZTONSÁGI ADATLAP oldalszám: 1/5 a 44/2000 (XII.27.) EüM-rendelet szerint Nyomtatás: 1. Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés: A termékkel kapcsolatos adatok: Felhasználási terület: Építmények felújítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Pico Bello (barna, színtelen, fekete) 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint SDS No.: 40666 Kiállítva: 2005 augusztus Fellvizsgálva: 2007 júl. 23 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás

Részletesebben

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2.

Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. EU biztonsági adatlap Excite F DSC Kiállítás dátuma / Referencia 2010. 08. 20. liprt Előző változat 2010. 01. 18. liprt/ v1 Nyomtatás dátuma 2010. 08. 20. lapsz. 1798 2. változat Cég Ivoclar Vivadent AG,

Részletesebben

oldal 1/6 Verzió: 8 Felülvizsgálat dátuma: 2013.07.12 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján

oldal 1/6 Verzió: 8 Felülvizsgálat dátuma: 2013.07.12 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján oldal 1/6 Verzió: 8 Felülvizsgálat dátuma: 2013.07.12 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet alapján 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A keverék neve: Ezüst ápoló

Részletesebben

SchimmelX Penészgátló Festék

SchimmelX Penészgátló Festék (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK REACH

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK REACH 1/ BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK REACH 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Anyag azonosítása: Növényi szén Szinonim név: Carbo Med. Feket pigment, Növényi szén, E153 Azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2012. 02. 14. Oldal: 1/(8) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és a 1272/2008 EK rendelet (GHS) szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és a 1272/2008 EK rendelet (GHS) szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és a 1272/2008 EK rendelet (GHS) szerint 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307 Oldal 1 -tól/-től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Pallos Permetezőszer adalékanyag

Biztonsági Adatlap. Pallos Permetezőszer adalékanyag Biztonsági Adatlap. 1. A készítmény neve: Pallos Permetezőszer adalékanyag Gyártó cég neve: Forgalmazó (exportáló) cég neve: 2. Összetétel a) Nitrosol 40 % Ammónium nitrát 30 % Karbamid vizes oldata b)

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Hangyasav min. 85% 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SWISSVAX Leather Cleaner Forte

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SWISSVAX Leather Cleaner Forte Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOPASTE 15180/ 15185/ 15186. Szilikon gyúrómassza

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint FINOPASTE 15180/ 15185/ 15186. Szilikon gyúrómassza Oldal 1 -tól/-től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító FINOPASTE Szilikon gyúrómassza 15180/ 15185/ 15186 Termék kereskedelmi neve CAS-szám: Indexszám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 105. Tel: +36 (33) 524-071 Fax: +36 (33) 524-070 e-mail: info@assisttrend.hu web: www.assisttrend.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 105. Tel: +36 (33) 524-071 Fax: +36 (33) 524-070 e-mail: info@assisttrend.hu web: www.assisttrend. BIZTONSÁGI ADATLAP MULTIGIENIC Kiállítás/javítás kelte: 2013.08.30. verziószám: 1.1 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: MULTIGIENIC 1.2 Azonosított felhasználás:

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon/Fax:: Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. +36/62-241-239 Egészségügyi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: - spaklival történő felhordásra alkalmas

Részletesebben

2005. április 14.-ei kiadás 1 oldal 5oldalból. Felvilágosítást adó terület: Minőségbiztosítási és alkalmazástechnikai osztály

2005. április 14.-ei kiadás 1 oldal 5oldalból. Felvilágosítást adó terület: Minőségbiztosítási és alkalmazástechnikai osztály 2005 április 14-ei kiadás 1 oldal 5oldalból 1) Anyag- /gyártási-és cégmegjelölés Adatok a termékről: Cikkszám: 28342 Termék megnevezés: Szállító: Südsalz GmbH Salzgrund 67 74076 Heilbronn Tel: 0049/ 71316494-0

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben