A kiállítás dátuma: Frissítés: Változat: 1.1CLP Oldal 1/7

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kiállítás dátuma: 2005.03.10. Frissítés: 2011.08.01. Változat: 1.1CLP Oldal 1/7"

Átírás

1 A kiállítás dátuma: Frissítés: Változat: 1.1CLP Oldal 1/7 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító A készítmény neve: WIGOR S 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az elemi kén bentonittel egy ásványi trágya kénigényes növények trágyázására (önállóan vagy más trágyákkal keverve) A biztonsági adatlap szállítójának adatai Szállító: Cím: Telefon/Fax: Sürgősségi telefonszám: ZAKŁADY CHEMICZNE Siarkopol TARNOBRZEG sp. z o.o. ul. Chemiczna 3, Tarnobrzeg ( ) /( ) ( ) vagy SZAKASZ VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Veszélyesség Osztályozás Fiziko-kémiai tulajdonságokból eredő Emberi egészséget érintő 1272/2008 sz. (CLP) rendelkezésnek (EK) megfelelően+ hozzásorolás: nem besorolt. Nem jelent veszélyt. Bőrirritáló hatású: Skin Irrit. 2 (H315 Bőrirritáló hatású). 1999/45/EK irányelvének megfelelően: nem besorolt. Nem jelent veszélyt. Xi, R38 Bőrizgató hatású. Környezetet érintő nem besorolt. Nem jelent veszélyt. nem besorolt. Nem jelent veszélyt Címkézési elemek Piktogram: GHS07 Figyelmeztető jelszó: Figyelem Veszélyes anyagok veszélyeire utaló mondatok: H315 Bőrirritáló hatású. A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló mondatok: P280 Védőkesztyűt/védőruhát/szemvédőt/arcvédőt használni. P302+P352 Ha bőrre kerül: Lemosni bő szappanos vízzel. P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvoshoz fordulni/orvosi ellátást kell kérni Egyéb veszélyek Nincs. 3. SZAKASZ ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.2. Keverékek Anyag neve Koncentráció tömeg CAS szám EINECS szám Index szám Besorolás 67/548/EKG szerint CLP osztályozás Regisztrációs szám Kén > Xi, R38 Skin Irrit. 2, H XXXX

2 A kiállítás dátuma: Frissítés: Változat: 1.1CLP Oldal 2/7 Kén és betonit keveréke (ásványi nyersanyag, iszapos anyag, 70-80% montmorilonitot tartalmaz). 4. SZAKASZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése Belélegzés: A károsultat friss levegőre vinni, aminek elégnek kell lennie. Amennyiben nem múlnak el a panaszok vagy rosszullét esetén orvoshoz fordulni. Bőrrel való érintkezés: A szennyezett ruhadarabot eltávolítani. A szennyezett bőrt szappanos vízzel alaposan lemosni, majd nagy mennyiségű vízben leöblíteni. Panasz, irritáció esetén orvoshoz fordulni. Szembe kerülés: A szennyezett szemet, szélesre tárt szemhéjak mellett hűvös, bő vízzel néhány percig átöblíteni. Amennyiben nem múlnak el a tünetek, orvoshoz fordulni. Lenyelés: Ajánlott orvoshoz fordulni. Kiöblíteni a szájat. Nagy mennyiségű vizet inni. A gyomrot 5% nátrium szénhidrogén oldattal is át lehet öblíteni, majd gyomortisztítót adni A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Nem szabadna fellépnie A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Tanácsok az orvos számára: tüneti kezelés. A segítséget nyújtó orvosi személyzetnek bemutatni a biztonsági adatlapot, a címkét vagy a csomagolást. 5. SZAKASZ TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1. Oltóanyag Alkalmazható oltóanyagok: vízköd, oltóhab, CO 2 poroltó és egyéb elérhető oltóanyagok. A kis tüzeket kézi oltóanyaggal, vízköddel oltani. A nagy és óriási tüzeket vízzel oltani cseppes és vízköddel. Zárt helyiségekben ajánlatos vízgőzt használni. Nem alkalmazható oltóanyag: sűrű vízsugár Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek A kén jelenléte miatt fennáll a lehetősége a trágya kigyulladásának. A kén égésekor mérgező (légutak) irritatív gáz SO2kéndioxid fejlődik. Kizárni (minimálisra csökkenteni) a trágyapor kialakulásának a lehetőségét korlátos (minimális) kockázattal a műtrágya por és a levegő keveredése robbanáshoz vezethet Tűzoltóknak szóló javaslatok Védőfelszerelést viselni: felső légutak védelmére és az egész test védelmére, exploziméter. 6. SZAKASZ INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Egyéni védőeszközöket használni, többek között szemüveget és védőkesztyűt lásd a biztonsági adatlap 8. szakaszát. Nagyobb mennyiségű műtrágya por kialakulása esetén a baleset során környezetre mért hatás megfékezésekor kerülni a por belélegzését, szükség esetén arcvédő maszkot használni Környezetvédelmi óvintézkedések Nem vonatkozik A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai A kiszóródott anyagot trágyázás céljából felhasználni Hivatkozás más szakaszokra Hivatkozni kell a biztonsági adatlap 8. és a 13. szakaszaira is. 7. SZAKASZ KEZELÉS ÉS ELJÁRÁS

3 A kiállítás dátuma: Frissítés: Változat: 1.1CLP Oldal 3/ A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Betartani az alapvető higiéniai szabályokat: a termék használata során nem szabad enni, inni, dohányozni, a munkavégzés végeztével minden alkalommal szappanos vízzel kezet mosni A szennyezet ruhát levenni, megmosni. Kerülni a szembejutást és a bőrrel való érintkezést. Kerülni a por belélegzését. Személyi védőfelszerelést viselni a biztonsági adatlap 8. szakaszában található információknak megfelelően A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Minden zárt raktárhelyiséget szellőztetni kell. Tűzforrástól, hőforrástól, reaktív anyagoktól (erős lúgok, illanó anyagok) távol tartani. Óvni a nedvességtől. A trágyát egységcsomagolásban fedett helyiségben tárolni, mivel a terméket meg kell védeni a légköri tényezők, különösen a nedvesség ellen. A trágyában található kén reaktivitása miatt óvni a trágya közvetlen kapcsolatba lépését a pirofórikus vassal, a rézből készült elemekkel, az ammóniával, kénsavval, fémporral, klórral, nitráttal, a perkloráttal, permanganáttal és az anhidridekkel Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Trágya. 8. SZAKASZ AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 8.1. Ellenőrzési paraméterek NDS:, NDSCh:, NDSP: A szociális és munkaügyi és miniszter november 29-i emberi egészségre és környezetre káros tényezők megengedett legmagasabb munkakörnyezetbeli koncentrációjáról és határértékéről szóló rendelete (Hiv. Közlöny 217 sz.,1833. tétel; Hiv. Közlöny év, 212 sz., tétel; Hiv. Közlöny év, 161 sz.,1142. tétel; Hiv. Közlöny év, 105 sz., 873. tétel; Hiv. Közlöny év, 141 sz., 950. tétel) DNEL termék: nincs adat PNEC: nincs adat 8.2. Az expozíció ellenőrzése DNEL kén: nem vonatkozik (nem mérgező anyag) PNEC: nem vonatkozik (nem mérgező anyag) Megfelelő műszaki ellenőrzés: Ajánlott a megfelelő általános szellőztetés. A szellőztetés zárt helyiségek munkaposztjain. Ott, ahol a nagyon nagy trágyaforgalom miatt nagyobb kockázata van a csomagolás sérülésének és a trágya kiszóródására, ajánlott vízpermetezést bevezetni. Szem-/arcvédelem: Ajánlott a zárt védőszemüveg (gogle). Bőrvédelem: Szövet, lehetőleg pamutkesztyűt viselni bőrből készült kézvédő elemekkel. Zárt szövetből készült munkaruhát, munkacipőt viselni. Légutak védelme: Amennyiben nagyobb mennyiségű trágyapor kerül a levegőbe (pl. a trágya kiszóródásakor és összenyomódásakor) porvédő maszk. A tűz és a trágyában található kén meggyulladásakor légutak védelmére szolgáló P2 osztályú részecskeszűrő maszkot és E betűvel ellátott maró gőzszűrőt kell viselni. Hőveszély: Nem vonatkozik. Környezeti expozíció-ellenőrzések: Nem igényelt. 9. SZAKASZ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk a) Külső jellemzők : Zöldes-sárgás-szürke szilárd test (granulátum) b) Szag : Jellegzetes c) Szagküszöbérték : Nincs adat d) ph : közömbös vagy enyhén alkáli (100g/l 20 C hőmérsékleten) e) Olvadáspont/fagyáspont Nincs adat f) Kezdeti forráspont és forrásponttartomány Nincs adat g) Lobbanáspont Nincs adat h) Párolgási sebesség Nincs adat

4 A kiállítás dátuma: Frissítés: Változat: 1.1CLP Oldal 4/7 i) Tűzveszélyesség (szilárd, gáz) Nincs adat j) Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanáspont : Nem vonatkozik tartományok k) Gőznyomás : mmhg 20 C hőmérsékleten l) Gőzsűrűség : Nincs adat m) Relatív sűrűség : 2.07 g/cm 3 20 C hőmérsékleten n) Oldékonyság : a víz hatására megduzzadnak a granulátumok és felbomlanak, a vízben kén szuszpenzió keletkezik o) Megoszlási hányados: n-oktanol/ víz : Nincs adat p) Öngyulladási hőmérséklet : Nincs adat. Lehetséges a korlátozott öngyulladás illanóanyagokkal és a keverékben szénnel, korommal, zsírokkal és olajokkal keveredve. q) Bomlási hőmérséklet : Nincs adat r) Viszkozitás : Nincs adat s) Robbanásveszélyes tulajdonságok : Nem robbanásveszélyes. Speciális feltételeken nagy mennyiségű trágyapor keletkezik korlátos (minimális) kockázattal a műtrágya por és a levegő keveredése robbanáshoz vezethet (por és a levegő) t) Oxidáló tulajdonságok : Nincs adat 9.2. Egyéb információk Felületi feszültség : Nincs adat Halmazsűrűség : kg/m SZAKASZ STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Reakciókészség Nem reaktív anyag Kémiai stabilitás Az anyag normál környezeti körülmények, illetve a tárolás és kezelés során várható hőmérsékleten és nyomáskörülmények között stabil A veszélyes reakciók lehetősége Nem ismertek Kerülendő feltételek: A trágyában lévő kén tulajdonságának köszönhetően kerülni a nyílt lángot Nem összeférhető anyagok Óvni a pirofórikus vastól, rézből készült elemektől, ammóniától, kénsavtól, fémportól, klórtól, nitráttól, perkloráttól, permanganáttól és az anhidridektől. Az olvasztott kén az illanó anyagok többségével reakcióba lép. A trágyában található kén korrodálóan hat a fémekre Veszélyes bomlástermékek Nem ismertek. A tűz során keletkező termékeket lásd a biztonsági adatlap 5 szakaszában. 11. SZAKASZ TOXIKOLÓGIAI ADATOK 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk Akut toxicitás: Termék: LD50: >2000 mg/kg m.c. (orális, patkány) LD50: >2000 mg/kg m.c. (bőr, nyúl) LC50: nincs adat (inhalációs, patkány, 4h) Kén: LD50: >2000 mg/kg m.c. (orális, patkány) LD50: >2000 mg/kg m.c. (bőr, nyúl) LC50: >5430 mg/m 3 (inhalációs, patkány, 4h) Elfogyasztás: hányinger és hányás léphet fel. Súlyosabb esetekben kéz és lábremegés, émelygés.

5 A kiállítás dátuma: Frissítés: Változat: 1.1CLP Oldal 5/7 Maró hatás: A kénpor irritálóan hat a bőrre. Súlyos szemsérülés/irritálóan hat a szemre: A kénpor irritálóan hathat a szemre, elpirosodás vagy akár fájdalom is felléphet. Légutakra ható vagy szenzibilizáló hatás: Mutagenitás a szaporodási sejtekre: Rákkeltő hatás: Reprodukciót károsító tulajdonság: Toxicitás egyszeri dózis: Gőz belélegzése gyors levegővétel követi köhögéssel együtt. Az olvasztott kénből kiváló gőzt nagyon gyorsan elnyelheti a tüdő. Lenyelés esetén hányinger és hányás léphet fel, súlyosabb esetekben kéz és lábremegés, émelygés. Toxicitás ismételt dózis: A kénpor és kéngáz tartalmú levegőt rendszeresen belélegző személyek nyálkahártya irritációra, fejfájásra és émelygésre, izgatottságra és álmosságra, emésztési zavarokra, kiszáradásra és bőrrepedésre panaszkodhatnak. Aspirátorral keltett veszély: 12. SZAKASZ ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Toxicitás: Vízi környezet: Kén: Akut és idült toxikológiai vizsgálat vízi környezetben nem vonatkozik, vízben nem oldódó anyag. Üledék: Kén: toxikológiai vizsgálat az üledék élőlényein: nem vonatkozik, vízben nem oldódó anyag. Szárazföld: Toxikológiai vizsgálat a gerincteleneken: nincs adat Toxikológiai vizsgálat a növényeken: nincs adat Toxikológiai vizsgálat a gilisztákon: nincs adat Perzisztencia és lebonthatóság A termék a kéntrágya specifikációjából eredően fiziko-kémiai változáson megy keresztül. Nedvesség (víz) hatására felbomlik a granulátum, felszabadul az apró elemi kén. Ez a kén, a talajban hagyva a megállapított adagban nem jelent lényeges veszélyt a környezetre, mivel mennyisége folyamatosan csökken a fehérjék, klorofill stb. elengedhetetlen alkotóelemeként a földfelszínről mind a mikroorganizmusok, mind pedig a növények felveszik Bioakkumulációs képesség Nincs adat A talajban való mobilitás Nincs adat A PBT és a vpvb-értékelés eredményei Nincs adat Egyéb káros hatások Amennyiben nagyobb mennyiségű trágyát hagy a földfelszínen, a légköri tényezők hatására a kén korlátozottan szulfáttá illanhat és helyileg savassá teheti a talajt. 13. SZAKASZ ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

6 A kiállítás dátuma: Frissítés: Változat: 1.1CLP Oldal 6/ Hulladékkezelési módszerek A trágya használatával kapcsolatos hulladékok lehetnek: nem trágya származású vegyi anyagokkal szennyezett trágya, trágya után fennmaradt elhasznált csomagolás. Hulladéknak olyan trágya minősíthető, amelyiket semmilyen formában nem lehet hasznosíthatni. Az osztályozása és a megsemmisítése a megfelelő közigazgatási szervekkel való egyéni megállapodásoktól függ. A nem sérült csomagolást újra hasznosítani lehet ugyanerre a célra. A sérült csomagolás hulladék csomagolásnak minősül: fizikális személyek esetében háztartási szemét, amelyet a hulladék gyártójának az adott területen érvényben lévő szabályozások szerint kell hasznosítania, gazdasági vállalkozást vezetők számára - meg kell semmisíteni és/vagy vissza kell nyerni a hulladék tulajdonosának, az érvényben lévő országos szabályoknak megfelelően április 27-i hulladékokról szóló Törvény (Hiv. Közlöny. 62 sz., 628. tétel későbbi módosításokkal) május 11-i csomagolóanyagokról és a csomagolóanyag hulladékokról szóló Törvény (Hiv. Közlöny 63. sz., 638. tétel későbbi módosításokkal). Környezetvédelmi Miniszter szeptember 27-i hulladékkatalógusra vonatkozó Rendelete (Hiv. Közlöny sz.,1206. tétel későbbi módosításokkal). 14. SZAKASZ SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A keverékre nem vonatkoznak az ADR (közúti szállítás), RID (vasúti fuvarozás) és IMDG (tengeri szállítás) rendeletekben foglalt veszélyes anyagok szállítására vonatkozó szabályok UN-szám (ENSZ szám) Nem vonatkozik Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Nem vonatkozik Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nem vonatkozik Csomagolási csoport Nem vonatkozik Környezeti veszélyek Nem vonatkozik A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nem vonatkozik A MARPOL 73/78 II. Melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem vonatkozik 15. SZAKASZ SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok A február 25-i vegyi anyagokról és azok keverékeiről szóló Törvény (Hivatalos Közlöny év, 63. szám, 322. tétel) Az Európai Parlament és Tanács (EK) december 18-i a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és az Európai Kémiai Ügynökség létrehozásáról szóló, az 1999/45/EK irányelvét módosító és a Tanács (EGK) 793/93 sz. Rendeletét és a Bizottság (EK) 1488/94 sz. Rendeletét, a Tanács 76/769/EGK rendeletét és a Bizottság 91/155/EGK, 93/67/EGK, 93/105/EGK és 2000/21/EK rendeletét hatályon kívül helyező 1907/2006 sz. Rendelete (Hivatalos Értesítő i L 136 későbbi módosításokkal helyesbítése). A Bizottság (EU) május 20-i 453/2010 sz. Rendelete az Európai Parlament és Tanács december 18-i a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló rendeletének (EK) a módosításáról (Hiv. Értesítő, i L 133) Az Európai Parlament és Tanács (EK) december 16-i az anyagok és keverékek osztályozásáról, jelöléséről és csomagolásáról szóló, a 67/548/EGK és 1999/45/EK rendeleteket módosító és hatályon kívül helyező és az 1907/2006 sz. rendeletet (EK) módosító 1272/2008 sz. Rendelete (Hiv. Értesítő i EU L 353. szám későbbi módosításokkal) Az Egészségügyi Miniszter szeptember 2-i a vegyi anyagok és készítmények osztályozásának a kritériumairól és módjáról szóló rendelete (Hiv. Közlöny év, 171. szám, tétel; év, 243. szám, tétel; év, 174. szám, tétel; év, 43. szám, 353. tétel) A Szociális és Egészségügyi Miniszter szeptember 26-i az általános munkabiztonsági és higiéniai szabályokról szóló rendelete (egységes szöveg Hiv. Közlöny év, 169. szám, tétel; év, 49. szám, 330. tétel; év, 108. szám, 690. tétel) A Gazdasági Miniszter július 8-i a munkahelyen robbanásveszélyes környezet előfordulásával kapcsolatos, munkabiztonságra és higiéniára vonatkozó minimális követelményekről szóló rendelete (Hiv. Közlöny év, 138. szám, 931. tétel) augusztus 24-i tűzvédelmi törvény (melléklet egységes szövege a Hiv. Közlönyhöz, év, 178. szám, tétel; év, 57. szám, 353. tétel; március 31-i veszélyes áruk vasúti szállításáról szóló törvény (Hiv. Közlöny év, 97. szám, 962. tétel; év, 141. szám, tétel; év, 249. szám, tétel; év, 176. szám, tétel) október 28-i veszélyes áruk közúti szállításáról szóló törvény (Hiv. Közlöny év, 199 szám, tétel későbbi módosításokkal) Kémiai biztonsági értékelés

7 A kiállítás dátuma: Frissítés: Változat: 1.1CLP Oldal 7/7 A gyártó nem értékelte a keverék kémiai biztonságát. 16. SZAKASZ EGYÉB INFORMÁCIÓK Frissítés során bevitt módosítások: Hatályos jogszabályok ellenőrzése, a Társaság címének a változása. Változások az 1, 15 szakaszokban. Biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata NDS Megengedett legmagasabb koncentráció NDSCh Megengedett legmagasabb pillanatnyi koncentráció NDSP Megengedett legmagasabb koncentráció határérték DNEL Expozíció származtatott értéke (Derived No Effect Level) PNEC Előre látható hatásmentes koncentráció (Predicted No Effect Concentration) LD 50 Adag, amelynél a megvizsgált állatok 50%-os halálozása figyelhető meg LC 50 Koncentráció, amelynél a megvizsgált állatok 50%-os halálozása figyelhető meg vpvb (Anyag) Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív PBT (Anyag) Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus RID Veszélyes hulladékok nemzetközi vasúti szállítására vonatkozó szabályzat ADR Veszélyes hulladékok nemzetközi közúti szállítására vonatkozó európai szerződés IMDG Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe Irodalmi hivatkozások és adatforrás: Biztonsági adatlap 2 15 szakaszaiban megjelölt jogszabályok. ZCh Siarkopol TARNOBRZEG Sp. z o.o. adatai Vonatkozó R mondatok, veszélytípust megjelölő mondatok, biztonságos használat feltételeit meghatározó mondatok vagy az óvintézkedésekre vonatkozó mondatok listája, amelyek nem lettek egészében megadva a biztonsági adatlap 2 15 szakaszaiban Nem vonatkozik Javasolt képzések: A terméket használó dolgozókat be kell tanítani az egészségügyi kockázatra, higiéniai követelményekre, egyéni védőfelszerelés használatára, balesetmegelőzési eljárásokra, mentőakcióra stb. Fertőzési forgatókönyvek: nem elérhető. Figyelem: A biztonsági adatlap a biztonsági adatlapokban található összetétel és az alkotóelemek tulajdonságai, a termék tulajdonságai, a jelenleg érvényben lévő jogszabályok és a legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján került kidolgozásra. A biztonsági adatlap nem jelenti a termék minőségi tanúsítványát. Az adatlapon található adatokat kizárólag támaszpontként szabad kezelni a termék biztonságos szállításához, forgalmazásához, alkalmazásához és tárolásához. Az Adatlapon található információk kizárólag a meghatározott halmazállapotú termékre és az adatlapon megjelölt alkalmazásra vonatkozik. A termék felhasználója köteles minden érvényben lévő jogszabály és szabvány betartására, valamint felelősséget vállal az Adatlapon található információk vagy a termék helytelen alkalmazásáért.

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP A BIZOTTSÁG 453/2010/EU rendeletével összhangban Kiállítás dátuma: 2012-11-30 Verzió: 2.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. 01. 09. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2015. 01. 09. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: EVA nature ragasztópatron CONTURO mobil élzáróhoz 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

VESZÉLY. Elkészítés időpontja: 2014. május 23. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Gyomirtó (mezőgazdasági

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

az 1907/2006/EK rendelet szerint

az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 08. 19. Oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: FLAMAX grillgyújtó folyadék 1.2.Az anyag megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ecosol PLUS 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: ATTRACIDE PLUS 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Festo Spezialfett Lub-KB 2

Festo Spezialfett Lub-KB 2 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 017035 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. A készítmény és a vállalat / a vállalkozás azonosítása

1. A készítmény és a vállalat / a vállalkozás azonosítása 1. A készítmény és a vállalat / a vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A készítmény neve: MAS SULFIX kén tartalmú műtrágya család CAS szám: Keverékre nem alkalmazható (hatóanyag CAS számok részletesen

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben