BIZTONSáGI ADATLAP A rendelete szerint 453/2010/EU

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSáGI ADATLAP A rendelete szerint 453/2010/EU"

Átírás

1 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A termék neve Termékkód Alkalmazás : AVERY DENNISON FLAT SURFACE CLEANER : CB : Tisztítószer. Ipari/intézeti felhasználásra. Szakember számára. Gyártó : Avery Dennison Graphics Solutions Willem Einthovenstraat BH Oegstgeest, Hollandia Telefon : Fax : Elektronikus posta : VÉSZHELYZET ESETÉN HÍVHATÓ TELEFONSZÁM, kizárólag ORVOSOK/a TŰZOLTÓSÁG/a RENDŐRSÉG számára: NL - Telefon : (Kizárólag munkaidőben) 2 A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA Besorolás (99/45/EK) Humán-egészségügyi Fizikai/kémiai Környezetvédelmi Címkézési elemek (1272/2008/EK) Veszélyt jelző piktogramok : Nincs. Figyelmeztetés H- és P-mondatok : Nincs. : Alacsony veszélyességű anyag; a szokásos ipari vagy kereskedelmi kezelés szükséges. : Gyermekek kezébe nem kerülhet. : Nem alkalmazható. 3 ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ A termék leírása : Keverék. Veszélyes anyagokra vonatkozó információ: Az anyag neve Koncentráció CAS-szám EK-szám Szimbólumok R-mondatok (w/w) (%) 2-Butoxietanol Xn 20/21/22-36/38 Az egyes R-mondatok teljes szövegét illetően lásd a 16. fejezetet. A munkahelyi expozíció határértékeit, amennyiben releváns, a 8. részben soroljuk fel. Az anyag neve REACH szám Veszélyességi osztály Piktogramok H-mondatok 2-Butoxietanol Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2; Skin Irrit. 2 GHS07 H332; H312; H302; H319; H315 Az egyes H-mondatok teljes szövegét illetően lásd a 16. fejezetet. 4 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK Hatások és tünetek A termék neve : Avery Dennison Flat Surface Cleaner Oldal 1/5

2 Bőrrel érintkezés Szemmel érintkezés : Fejfájást, szédülést és hányingert okozhat. A légutakban szúró érzést kelthet, és köhögést válthat ki. : Bőrszárazságot okozhat. : A szemben csípő érzést és kivörösödést okozhat. : Rosszullétet, hányást és hasmenést okozhat. Elsősegélynyújtási intézkedések : Vigye az érintett személyt friss levegőre. Ha a sérült rosszul érzi magát, orvoshoz kell fordulni. Bőrrel érintkezés : A szennyezett ruházatot azonnal le kell vetni! Mielőtt a termék a bőrre rászáradna, a szennyezett bőrfelületet szappannal és bő vízzel mossuk le. Szemmel érintkezés : Öblögesse (langyos) vízzel legalább 15 percen át. Vegye ki a kontaktlencséket. Tartós irritáció esetén forduljon orvoshoz. : Hánytatni tilos. Öblítsük ki a szájüreget. Itassunk a sérülttel legalább egy pohár vizet. Eszméletlen sérülttel ne itasson vagy etessen semmit. Ha a sérült rosszul érzi magát, orvoshoz kell fordulni. 5 TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Oltószer Megfelelő Nem megfelelő Különleges expozíciós Veszélyes hőképző bomlástermékek/ egyesülési termékek A tűzoltók különleges védőfelszerelése : Széndioxidot (CO2). Hab. Száraz vegyszer. Vízköd vagy. : Nem ismeretesek. : Nem ismeretesek. : Tökéletlen égés esetén szénmonoxid kerülhet kibocsátásra. : Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. 6 INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN Személyi óvintézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések Szennyezésmentesítés módszerei : Csúszásveszély. A kiömlött folyadékokat azonnal tisztítsa fel. Viseljen jól tapadó talpú cipőt. Lásd még a 8 részt. A gőzök nehezebbek a levegőnél. A gázoknak a terület alacsonyabb részein történő felgyülemlése fulladásveszélyt jelent. : Kerülje a termék csatornába, felszíni vagy talajvízbe kerülését. Nagyobb mennyiségek kiömlése esetén: gáttal kell elkeríteni. : A kiömlött anyagot gyűjtse össze tárolóedénybe. A maradványokat homokkal vagy más közömbös anyaggal itassa fel. Engedélyezett hulladéktárolóban helyezze el. A maradékot mossa le bő szappanos vízzel. 7 KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés : A megfelelő munkahelyi higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelje, jól szellőző helyen. A keletkező permetet nem szabad belélegezni. A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Tárolás : Fagytól védve, hűvös, száraz és jól szellőztetett helyen, alatti hőmérsékleten kell tárolni (< 35 ). Tartsa távol az oxidáló anyagoktól. Ajánlott csomagolás : Csak az eredeti edényzetben tárolható. Használat : Az utasítás szerint kell használni. Ne keverje más termékekkel. 8 AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM A termék neve : Avery Dennison Flat Surface Cleaner Oldal 2/5

3 Műszaki intézkedések Higiéniai intézkedések A munkahelyi expozíció határértékei : Csak jól szellőztetett helyen használható. A vegyszerekkel végzett munka szokásos óvintézkedései szerint járjon el. : A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. : A munkahelyi expozíció határértékeit nem határozták meg a termékre. A munkahelyi expozíció határértékei (mg/m³): Kémiai név Ország AK-érték 8 ora CK-érték 15 Megjegyzések (mg/m3) min. (mg/m3) 2-Butoxietanol HU Bõrön át is felszívódik, ingerlõ anyag, Helyileg Irrit L Anyagok 2-Butoxietanol EC Skin Személyi védőfelszerelés A személyi védőfelszerelés hatékonysága többek között a hőmérséklettől és a szellőzéstől függ. Mindig kérje ki szakember tanácsát az adott helyzetre vonatkozóan. Test védelem : Normál használat esetén nem szükséges ipari védőfelszerelés viselése. Légzésvédelem : Ügyeljen a megfelelő szellőzésre. Az anyaggal történő intenzív érintkezés esetén megfelelő légzésvédelmet kell alkalmazni. Megfelelő: A típusú gázszűrő betét (barna), I. vagy magasabb osztályba sorolt, arcmaszk az EN 140 számú szabvány előírásainak megfelelően. Kézvédelem : Normál körülmények között történő használat esetén speciális védőkesztyű viselése nem szükséges. Az anyaggal történő ismételt, hosszabb ideig tartó vagy intenzív érintkezés esetén megfelelő kesztyűt kell viselni. Megfelelő anyag: neoprén. ± 0,5 mm Áthatolás időtartama: nem áteresztő. Szemvédelem : Ha fennáll a szemmel való érintkezés veszélye, viseljen megfelelő biztonsági szemüveget. 9 FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Megjelenés : Folyadék. Szín : Kék. Szag : Illatosított. ph : 10,9 Vízben való oldhatóság : Oldható. Megoszlási hányados: : Nem ismeretes. n-oktanol/víz Gyulladáspont : Nem alkalmazható. (PMcc) Öngyulladási hőmérséklet : > 224 C Forráspont/forrási : 100 C hőmérséklettartomány Olvadáspont/olvadási : 0 C hőmérséklettartomány Robbanási tartomány : Nem ismeretes. Alsó robbanási határérték levegőben (%): 1,1 ( 2-Butoxietanol ) (levegőn) : Felső robbanási határérték levegőben (%): 10,6 ( 2-Butoxietanol ) Oxidáló tulajdonságok : Nem alkalmazható. Nem tartalmaz oxidáló anyagok. Felbomlás hőmérséklet : Nem alkalmazható. Viszkozitás (20 C) : Nem alkalmazható. Gőznyomás (20 C) : Nem ismeretes. Gőzsűrűség (20 C) : Nem ismeretes. (levegőn = 1) Relatív sűrűség (20 C) : 0,99 g/ml Párolgási sebesség : Nem ismeretes. (n-butil-acetát = 1) 10 STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Stabilitás : Normál körülmények közt stabil. A termék neve : Avery Dennison Flat Surface Cleaner Oldal 3/5

4 Kerülendő körülmények : Lásd még a 7 részt. Kerülendő anyagok : Tartsa távol az oxidáló anyagoktól. Veszélyes bomlástermékek : Nem ismeretes. Reakciókészség : Egyéb veszélyes reakciók nem ismeretesek. 11 TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK A termékkel kapcsolatban nem végeztek toxikológiai kutatásokat. Akut toxicitás : Számított LC50: > 10 mg/l. ATE: > 5 mg/l. Fejfájást, szédülést és hányingert okozhat. : A légutakban szúró érzést kelthet, és köhögést válthat ki. Mutagenitás : Nem tartalmaz mutagén anyagokat. Nem besorolt - a rendelkezésre álló adatok alapján az Bőrrel érintkezés Akut toxicitás Szemmel érintkezés Akut toxicitás Rákkeltő hatás Mutagenitás : Számított LD50: > 4094 mg/kg.bw. ATE: > 2000 mg/kg.bw : Tartós érintkezéskor a bőr kiszáradhat és elveszti zsírtartalmát. : Enyhén irritáló lehet. 12 ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK : Számított LD50: > 4380 mg/kg.bw. Alacsony mérgezőképesség. Nem besorolt - a rendelkezésre álló adatok alapján az : Rosszullétet, hányást és hasmenést okozhat. : Nem tartalmaz rákkeltő anyagokat. Nem besorolt - a rendelkezésre álló adatok alapján az : Nem tartalmaz mutagén anyagokat. Nem besorolt - a rendelkezésre álló adatok alapján az A termékkel kapcsolatban nem végeztek ökotoxikológiai kutatásokat. Ökotoxicitás : Nem áll rendelkezésre konkrét információ. Nem veszélyes a vízi környezetre. Mobilitás : A talajba kerülő termék fokozott mobilitással rendelkezik és elszennyezheti a talajvizet. Perzisztencia és : Nem áll rendelkezésre konkrét információ. lebonthatóság Bioakkumulációs : Nem áll rendelkezésre konkrét információ. képesség. : Nem alkalmazható. 13 ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK A termék maradványai Kiegészítő figyelmeztetés Helyi törvényhozás : Az üres csomagolást ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki. A tartályok lehet újrahasznosítani. A termék maradványai és a termékkel szennyezett csomagolás vegyi hulladékként kezelendő. A keletkezett hulladékot vegyi hulladéklerakó telepen kell ártalmatlanítani. : Nincs. : A mentesítést az érvényben lévő régionális, nemzeti vagy helyi törvények és szabályok szerint kell elvégezni. Lehet, hogy a helyi előírások (kívánalmak) szigorúbbak, mint a regionális vagy a nemzetközi előírások (kivánalmak) így ezeket kell betartani. 14 SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK A termék neve : Avery Dennison Flat Surface Cleaner Oldal 4/5

5 UN szám Szállítás ADR/RID (közút/vasút) IMDG (osztály) Tengeri szennyezőanyag IATA (osztály) : Nincs. : Nem szabályozott. : A termék a következő irányelv alapján nincs osztályozva ADR/RID. : A termék a következő irányelv alapján nincs osztályozva IMDG. : Nem : A termék a következő irányelv alapján nincs osztályozva IATA. : Országonkénti változás lehetséges 15 SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK Európai Közösségi szabályozás Tartalmaz: Illatszerek : 1907/2006/EK rendelet (REACH), 1272/2008/EK rendelet (CLP) és egyéb előírások. A termék a hatályos EK-jogszabályok értelmében nem minősül veszélyes készítménynek. : Gyermekek kezébe nem kerülhet. Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll. 16 EGYÉB INFORMÁCIÓK A jelen biztonsági adatlapot a december 18-i 1907/2006 sz. (EK) rendeletnek megfelelően állítottuk össze, az a legjobb tudásunk és tapasztalataink szerint pontos a kiadás megjelölt napján. A felhasználó felelőssége a termék biztonságos használata és a termék használatával kapcsolatos minden vonatkozó törvény és rendelkezés betartása. Ez a biztonsági adatlap a műszaki adatlapok kiegészítése, de nem helyettesíti őket, és a termék jellemzőivel kapcsolatban nem jelent garanciát. Figyelmeztetjük a felhasználót a termék nem rendeltetésszerű felhasználásából eredő veszélyekre. A korábbi kiadáshoz képest módosított vagy új információt csillaggal (*) jelöltük. Az R-mondatok teljes szövege a 3. részben található: R20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. R36/38 Szem- és bőrizgató hatású. Az H-mondatok teljes szövege a 3. részben található: H302 Lenyelve ártalmas. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H332 Belélegezve ártalmas. Történet Első kiadás dátuma : A termék neve : Avery Dennison Flat Surface Cleaner Oldal 5/5

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP GREASE SM 2.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: AGIP GREASE SM 2. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP GREASE SM 2 Termékkód: 4672 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Felülvizsgálat dátuma 25.11.2010 Verzió 9.7 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REACH regisztrációs szám Ez az anyag nem rendelkezik regisztrációs számmal, mert

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. CATCH CHEMOTOX Légy- és Szúnyogirtó Aeroszol Készült az 1907/2006/EK REACH szerint IIRD-01125 FIK W/B

BIZTONSÁGI ADATLAP. CATCH CHEMOTOX Légy- és Szúnyogirtó Aeroszol Készült az 1907/2006/EK REACH szerint IIRD-01125 FIK W/B 1. szakasz: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító : CATCH CHEMOTOX Légy-és Szúnyogirtó Aeroszol Termékkód :IS/03/003.001 IIRD-01125 FIK W/B 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Jar Lemon kézi mosogatószer

: Jar Lemon kézi mosogatószer PROFESSIONAL Jar Lemon kézi mosogatószer Kiadás dátuma: 09/02/2012 Feldolgozva: Változat: 1.0 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa : Szervetlen

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

az 1907/2006/EK rendelet szerint

az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 08. 19. Oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: FLAMAX grillgyújtó folyadék 1.2.Az anyag megfelelő

Részletesebben

Terméknév: MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj

Terméknév: MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj Változat: 1 Felülvizsgálat: Kibocsátás kelte: 2013. 06. 05. Oldal: 1/(12) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Essence 15W-50 többfokozatú motorolaj 1.2 A keverék

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj Változat: 4 Felülvizsgálat: 2013. 04. 23. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E K r e n d e l e t s z e r i n t 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termék azonosító: FINE

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben