A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 570/2015. (V.11.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 570/2015. (V.11.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/5785-7/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet: I., és II. számú mellékletek A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 570/2015. (V.11.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Rádió Q Kft.-vel (1119 Budapest, Keveháza u. 1-3.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Rádió Q (Budapest 99,5 MHz) állandó megnevezésű körzeti közösségi médiaszolgáltatás február közötti működése során 5 alkalommal megsértette a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezést, amely jogsértés következtében a Médiaszolgáltatót felhívja, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől. A Médiatanács figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, hogy a médiaigazgatásra vonatkozó szabály következő alkalommal történő megsértése esetén a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) ában meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására jogosult. A Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Rádió Q (Budapest 99,5 MHz) állandó megnevezésű körzeti közösségi médiaszolgáltatás február közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségét, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti.

2 E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács az Mttv (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Rádió Q állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának február között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 33. (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), bi), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében március 31-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 400/2015. (III.31.) számú, MN/5785-4/2015. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint április 16-án vette át, nyilatkozattételi jogával jelen határozat meghozataláig élt. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltató jogelődjét, a Start Média Kft.-t az 1827/2011. (XII. 14.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben körzeti közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Budapest 99,5 MHz frekvencia tekintetében. Ezen hatósági szerződés többszöri módosítást követően a Médiatanács 157/2013. (I.30.) számú határozatával ismét módosításra került. A módosított hatósági szerződésben (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) amely szerint a Médiaszolgáltató már a Rádió Q Kft. az egyes műsorszám-típusok arányára vonatkozóan, a heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalások szerepelnek: Az egyes műsorszámok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: Heti Napi Az Mttv ban foglalt célokat szolgáló műsorszámok 66,7% 66,7% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek 50% 50% Szöveg aránya 50% 50% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - 6% A zetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő - 0,5% Az ismétlések aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként: Heti Napi Ismétlések 25% - Az egyes műsorszámok aránya az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridő minimális százalékaként: Heti Napi Az 5.5. pont szerinti speciális karakterisztikának megfelelő műsorszámok, műsorelemek 40% - Az Mttv ban foglalt célokat szolgáló műsorszámok 90% 90% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek 70% 70% Szöveg aránya 50% 50% 2

3 Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - 7% A zetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális - 6% műsoridő Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács az alábbiakat állapította meg: A.) a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten, február 8-án főcímek nélkül adta közre az alábbi kereskedelmi közleményeket: Szpot megnevezése Kezdete Vége Időtartama Auth Hi-Fi Outlet szpot 14:03:16 14:03:44 00:00:28 Auto Hi-Fi Outlet szpot 15:04:05 15:04:30 00:00:25 Auto Hi-Fi Outlet szpot 16:03:29 16:03:51 00:00:22 Auto Hi-Fi Outlet szpot 17:03:55 17:04:20 00:00:25 Auto Hi-Fi Outlet szpot 18:06:09 18:06:32 00:00:23 A kereskedelmi közlemény szövege a következő volt: Auto Hi-Fi Outlet, csak a legolcsóbb, a legmegbízhatóbb is. Használja ki, hogy a Rádió Q hallgatója! Lakásába, vagy autójába bármilyen szórakoztató elektronikai berendezés, amit a honlapunkon talál, kedvezményesen lehet az öné, ha minket hallgat, és ezt elmondja az Auto Hi-Fi Outlet-nél. Auto Hi-Fi Outlet, csak a legolcsóbb, a legmegbízhatóbb is." A tárgyi szegmensben közreadott információk alapján ( Auto Hi-Fi Outlet, csak a legolcsóbb, a legmegbízhatóbb is. ), valamint arra tekintettel, hogy az elhangzottak a vállalkozás népszerűsítését, illetve az általa kínált áruk értékesítésének előmozdítását célozták ( kedvezményesen lehet az öné, ha minket hallgat, és ezt elmondja az Auto Hi-Fi Outlet-nél ), a műsorszám az Mttv pontja alapján reklámnak minősül. Az Mttv pontja szerint: Reklám: olyan - műsorszámnak minősülő - közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. Az Mttv. 33. (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés értelmében rádiós médiaszolgáltatásban a reklámok közreadásának módja, hogy azok e jellegüknek megfelelő főcímmel, reklámként elkülönítve kerüljenek közzétételre, azaz el legyenek látva az elejükön és végükön a reklám-jellegnek megfelelő figyelemfelhívással. Mivel a Médiaszolgáltató a tárgyi reklámokat ilyen módon sugározta, ezzel 5 alkalommal megsértette az Mttv. 33. (1) bekezdés c) pontjában foglalt alábbi rendelkezést: A lineáris médiaszolgáltatásban a reklám és a televíziós vásárlás más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módja rádiós médiaszolgáltatás esetében az akusztikus módon történő figyelemfelhívás. 3

4 A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 20. -a szerint:,,(1) A médiatartalomban megjelenő kereskedelmi közleménynek könnyen felismerhetőnek kell lennie. (2) A médiatartalomban megjelenő reklámnak más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie." Az Mttv. 33. (1) bekezdés c) pontja értelmében a lineáris rádiós médiaszolgáltatásban közzétett reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módja az akusztikus módon történő figyelemfelhívás. Az idézett rendelkezést az Smtv. 20. (1)-(2) bekezdésével összevetve a reklám lineáris médiaszolgáltatásban történő szabályos közzététele akkor valósul meg, ha az könnyen felismerhető és más médiatartalmaktól az akusztikus módon történő figyelemfelhívással megkülönböztethető. Az Mttv. és az Smtv. együttes szabályozása tehát a közzététel feltételeként a könnyen felismerhetőséget és a más médiatartalmaktól való megkülönböztetés módjaként az akusztikus módon történő figyelemfelhívást írja elő. A reklámok más médiatartalmaktól történő megkülönböztethetőségének jelentősége az, hogy a műsor megtekintése közben tudatosuljon a nézőben, hogy már, illetve még a reklámot nézi, és egyéb médiatartalmat. Fentiekre tekintettel tehát a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 33. (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezést, tekintettel arra, hogy a tárgyi kereskedelmi üzenetet a vizsgált adáshéten 5 alkalommal a más médiatartalmaktól megkülönböztethető módon tette közzé, azaz látta el annak elején és végén a reklám-jellegének megfelelő figyelemfelhívással. B.) Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten 1. A szöveges műsorszámokra vonatkozó vállalásait alulteljesítette, a napi teljesítés ugyanis február 11-ét kivéve minden nap 32-48% között váltakozott, míg heti szinten is csak 40%-ot ért el a teljes műsoridőben (vállalás: napi-heti 50%). Az éjszakai órák nélkül számított műsoridőben február között a napi teljesítés csupán 32-45% volt, az egész hétre nézve pedig 45% (vállalás: napi-heti 50%), a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A. és B. táblázatainak 2. pontja szerint. 2. A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámokra vonatkozó vállalását is aluljesítette, ugyanis a napi teljesítés 7-20% között váltakozott, míg heti szinten is csupán 15%-ot ért el a teljes műsoridőben (vállalás: napi-heti 50%). Az éjszakai órák nélkül számított műsoridőben a napi teljesítés 10-24% között alakult, az egész hétre nézve pedig 19% (vállalás: napi-heti 70%), a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A. és B. táblázatainak 4. és 3. pontjai szerint. 3. A napi rendszeres híradásra tett vállalásait is alulteljesítette, mivel a teljes műsoridőben 2-5% között mozgott a teljesítés a vállalt 6% helyett, míg az éjszakai órák nélkül számított műsoridőben 3-6% között, a vállalt 7% helyett, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A. és B. táblázatainak 5. és 4. pontjai szerint. 4. Az ismételt tartalom mennyisége heti szinten (30%) meghaladta a vállalt maximális mértéket (25%) a teljes műsoridőben, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A. táblázatának 6. pontja szerint. 5. A műsorszámokra vonatkozó vállalásait a Médiaszolgáltató szintén alulteljesítette, mivel a napi teljesítés 42-63% között váltakozott, míg heti szinten mindössze 54%-ot ért el a teljes műsoridőben (vállalás: napi-heti 66,7%). Az éjszakai órák nélkül számított műsoridőben a napi teljesítés csupán 46-73% között volt, az egész hétre nézve pedig 64,4% (vállalás: napi-heti 90%), a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A. és B. táblázatainak 7. és 5. pontjai szerint. 6. A zeti és etnikai vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi vállalását a teljes műsoridőben február 6-án és 8-án teljesítette, mivel e napokon adott közre e 4

5 kategóriába tartozó tartalmat. Az éjszakai órák nélkül számított időszakban csak február 5-én és 7-én teljesítette a vállalását (6%), mivel a többi napokon a teljesítés 0-5% között mozgott, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A. és B. táblázatainak 8. és 6. pontjai szerint. 7. A Hatósági Szerződés 5.6. pontja szerinti sajátos arculatnak megfelelő műsorok (közlekedés és fogyasztóvédelem) aránya az éjszakai órák nélkül számított időszakban 2,5%-ot ért el a heti 40%-os vállalás helyett, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet B. táblázatának 7. pontja szerint. A Médiaszolgáltató a fentiekkel megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt alábbi rendelkezést: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély szükséges, de ez érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet tartalmazza, a vizsgált adáshét műsorát pedig a II. számú melléklet (a hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázatai) rögzíti. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a tartalom előállítása, szolgáltatása állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a feladatok megvalósításában, és célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő 5

6 tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint (első mondat): Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide értve a csekély súlyú törvénysértéseket. 1. A Médiatanács az Mttv. 33. (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés megsértését jelen határozat meghozataláig még állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács a jogsértést csekély súlyúnak minősítette, mivel társadalomra veszélyessége csupán kismértékű volt, továbbá a jogsértést ugyanazon kereskedelmi üzenet 5 alkalommal történő közreadása eredményezte. Erre való figyelemmel az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményének alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt alkalmasnak ítélte arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. 2. A Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését jelen határozat meghozataláig az alábbi esetben állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben: a Médiatanács határozatának száma 158/2013. (I.30.) számú határozattal módosított 2205/2012. (XII.12.) számú határozat jogsértés a jogsértés elkövetésének időpontja az alkalmazott jogkövetkezmény Mttv. 63. (12) bek szeptember Ft összegű bírság Jelen ügyben az Mttv (4) bekezdése szerinti ismételtség esete áll fenn, mivel a Médiaszolgáltató a jogsértést háromszázhatvanöt napon belül, csak azt megelőzően valósította meg. A Médiatanács megállapította, hogy az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését megvalósító, fentebb ismertetett jogsértések tekinthetőek csekély súlyúnak, tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató egyes vállalásait (a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő, valamint a műsorszámokra vonatkozóan) a vizsgált adáshéten jelentősen alulteljesítette, erre való figyelemmel alkalmazta az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése tekintetében az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény 6

7 megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán kívül figyelembe vette azok folyamatosságát is, mivel a Médiaszolgáltató a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, valamint a műsorszámok napi arányára, továbbá a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó vállalásait a vizsgált adáshéten folyamatosan alulteljesítette. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértések tekintetében értékelhetők. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív. Fentiekre tekintettel a Médiatanács az Mttv. 33. (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés megsértése tekintetében az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményének alkalmazása mellett döntött, valamint az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése tekintetében a jogsértések súlyára és folyamatosságára figyelemmel az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,08 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv a), bi), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, május 11. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök Kapják: 1. Személyes adat dr. Auer János hitelesítő tag 7

8 I. számú melléklet a Médiatanács 570/2015. (V.11.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményei A.) táblázat: a mérési eredmények a teljes műsoridőre vetítve Időtartam/arány február 5. február 6. február 7. február 8. február 9. február 10. február 11. Összes Vállalás (óó:pp:mp) csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda nap hét 1.Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 44% 48% 32% 34% 34% 36% 51% 40% 50% 50% 3.Zene időtartama Magyar zene időtartama Magyar zene (%) 61% - 50% 4.Helyi közélet, mindennapi életvitelt segítő Helyi közélet, mindennapi életvitelt segítő (%) % 20% 18% 8% 17,5% 19% 7% 15% 50% 50% 5.Híradás Híradás (%) 5% 5% 2% 2% 5% 4% 5% - 6% - 6.Ismételt műsorszám Ismételt műsorszám (%) 30% - 25% 7.Közszolgálati műsor Közszolgálati (%) 61% 57% 42% 57% 49% 49% 63% 54% 66,7% 66,7% 8.Nemzeti, etnikai, kisebbségi műsorszámok Nemzeti, etnikai, kisebbségi műsorszámok (%) ,5% 0 8% 0 4% 4% 3% - 0,5% - 8

9 B.) táblázat: a mérési eredmények az éjszakai órák (23:00-05:00) nélkül számított műsoridőre vetítve Időtartam/arány (óó:pp:mp) 1.Műsoridő 2.Szöveg időtartama Szöveg (%) 3.Helyi közélet, mindennapi életvitelt segítő Helyi közélet, mindennapi életvitelt segítő (%) 4.Híradás Híradás (%) 5.Közszolgálati műsor Közszolgálati (%) 6.Nemzeti, etnikai, kisebbségi műsorszámok Nemzeti, etnikai, kisebbségi műsorszámok (%) 7.Speciális karakterisztika (közlekedés, fogyasztóvédelem) időtartama Speciális karakterisztika (közlekedés, fogyasztóvédelem) aránya (%) február 5. február 6. február 7. február 8. február 9. február 10. február 11. Összes Vállalás csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd szerda nap hét ,5% 53% 32% 42,5% 45% 37% 58% 45% 50% 50% % 24% 20% 10,5% 23% 22% 10% 19% 70% 70% % 6% 3% 3% 6% 5,5% 6% - 7% % 66% 46% 73% 65% 55% 73% 64,4% 90% 90% % 0 10,5% 0 5% 5% 4% - 6% - 0: : ,5% - 40% Budapest, május 11. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Auer János hitelesítő tag 9

10 II. számú melléklet a Médiatanács 570/2015. (V.11.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázatai Rádió Q FM 99,5 Budapest :00:00-24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar mű magyar mű ismeretlen z. közszolgálat KeljFelJancsi! - reggeli műsor 00:34:59 02:03:39 01:28:40 01:28:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti ism. Heaven Street Seven - Hol van az a krézi srác 02:03:39 02:07:26 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00:00 Yonderboi - Paint Hunting On The Wall 02:07:26 02:11:46 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:00:00 Vera Jonas Experiment - Cold Fire 02:11:46 02:14:46 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 Vad Fruttik - Nem hiszek 02:14:46 02:17:48 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00:00 Emil.Rulez! - Kerti parti 02:17:48 02:22:47 00:04:59 00:00:00 00:04:59 00:04:59 00:00:00 00:00:00 30Y - Városember 02:22:47 02:26:23 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 Irie Maffia - What's My Name 02:26:23 02:30:41 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:00:00 Kiscsillag - A kis óceán 02:30:41 02:33:47 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 Pegazusok Nem Léteznek - Naíva 02:33:47 02:37:04 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 Gelka - Soon 02:37:04 02:41:14 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:00:00 Quimby - Libidó 02:41:14 02:46:28 00:05:14 00:00:00 00:05:14 00:05:14 00:00:00 00:00:00 Intim Torna Illegál - Kedvenc minde a biciklim 02:46:28 02:50:30 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 Bad Forest - Jegyeket bérleteket 02:50:30 02:56:17 00:05:47 00:00:00 00:05:47 00:05:47 00:00:00 00:00:00 Neo - Aiiaiiyo 02:56:17 03:00:01 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00:00 Motiva - Napom Fénye 03:00:01 03:03:16 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 Mocsok 1 Kölykök - Fogd a pénzt 03:03:16 03:06:48 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00:00 Kowalsky Meg A Vega - Ennyi csak 03:06:48 03:10:33 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 Pluto Project - P.E.A.C.E. 03:10:33 03:14:38 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:00:00 Korai Öröm - Qkori 03:14:38 03:19:32 00:04:54 00:00:00 00:04:54 00:04:54 00:00:00 00:00:00 Zagar - Sounds And Ligths 03:19:32 03:24:35 00:05:03 00:00:00 00:05:03 00:05:03 00:00:00 00:00:00 Compact Disco - The Plan 03:24:35 03:28:01 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 Magashegyi Underground - Kicsi égitest 03:28:01 03:31:08 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 Zuboly - Mátrix kérlek 03:31:08 03:35:02 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00:00 Ocho Macho - La familia de Machos [Remix] 03:35:02 03:39:05 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 Caramel - Párórára 03:39:05 03:43:39 00:04:34 00:00:00 00:04:34 00:04:34 00:00:00 00:00:00 We Are Rockstars - Paperbacks On The Self 03:43:39 03:47:43 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:00:00 The Poster Boy - Portland Head Light 03:47:43 03:51:02 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 Ez A Divat - Must Be the Neitherlands 03:51:02 03:55:13 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:00:00 Péterfy Bori & The Love Band - Oroszlán a hóban 03:55:13 03:59:12 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 Nyeső Mari - Királyfi 03:59:12 04:03:03 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:03:51 00:00:00 00:00:00 Konyha - A nagy terv 04:03:03 04:06:30 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 The Carbonfools - Hideaway 04:06:30 04:10:12 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 Takáts Eszter - Elhajolt 04:10:12 04:14:12 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 Anna And The Barbies - Álmatlan 04:14:12 04:18:04 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00:00 Bülbüls - Csillageső 04:18:04 04:20:56 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 Pannonia Allstars Ska Orchestra - Elhagytam magam 04:20:56 04:23:58 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00:00 10

11 Belmondo - Mától hazamegyek 04:23:58 04:26:54 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 Freedom Republic - Musicure 04:26:54 04:30:14 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00:00 Zoohacker - Sentimental 04:30:14 04:34:30 00:04:16 00:00:00 00:04:16 00:00:00 00:04:16 00:00:00 Erik Sumo Band - Friday I'll Be Dead 04:34:30 04:38:34 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:00:00 Kistehén - Szerelmes vagyok minden nőbe 04:38:34 04:41:59 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00:00 Fish! - Gyere ki a rétre 04:41:59 04:44:48 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:02:49 00:00:00 00:00:00 Ivan And The Parazol - Baby Blue 04:44:48 04:46:34 00:01:46 00:00:00 00:01:46 00:00:00 00:01:46 00:00:00 Sena - Talk 04:46:34 04:50:30 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:00:00 Hiperkarma - Hiperkarma 04:50:30 04:53:59 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00:00 Anselmo Crew - Parlament 04:53:59 04:57:52 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:03:53 00:00:00 00:00:00 Rúzsa Magdi - Börtön dal 04:57:52 05:01:38 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:03:46 00:00:00 00:00:00 Vasárnapi Gyerekek - Szembogár 05:01:38 05:05:25 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00:00 Amorf Ördögök - Délidőben 05:05:25 05:08:23 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 Fókatelep - Kicsi rigó 05:08:23 05:12:52 00:04:29 00:00:00 00:04:29 00:04:29 00:00:00 00:00:00 Ferenczi György - Akasszátok föl a királyokat! 05:12:52 05:17:07 00:04:15 00:00:00 00:04:15 00:04:15 00:00:00 00:00:00 Hangmás - Fehér zaj 05:17:07 05:20:42 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00:00 Egy Kiss Erzsi Zene - Vagy tudom [Anorganik Remix] 05:20:42 05:25:31 00:04:49 00:00:00 00:04:49 00:04:49 00:00:00 00:00:00 Brains/Punnany Massif - Nem csak te vagy 05:25:31 05:30:09 00:04:38 00:00:00 00:04:38 00:04:38 00:00:00 00:00:00 Palya Bea - Szabadon 05:30:09 05:36:01 00:05:52 00:00:00 00:05:52 00:05:52 00:00:00 00:00:00 Eat Me! - Let Me Dance 05:36:01 05:39:47 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00:00 Odett És A Go Girlz! - Nem vagyok beoltva 05:39:47 05:43:14 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 A Kutya Vacsorája - Még egy tánc 05:43:14 05:47:10 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:03:56 00:00:00 00:00:00 Chackra Hacker - The Wedding Ghost 05:47:10 05:54:30 00:07:20 00:00:00 00:07:20 00:07:20 00:00:00 00:00:00 Puhító - Lolita 05:54:30 05:58:46 00:04:16 00:00:00 00:04:16 00:04:16 00:00:00 00:00:00 Óriásc - Csak a szirma kell 05:58:46 06:01:12 00:02:26 00:00:00 00:02:26 00:02:26 00:00:00 00:00:00 Magna Cum Laude - Színezd újra 06:01:12 06:05:00 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00:00 Másfél - Szívlapat [Remix] 06:05:00 06:09:25 00:04:25 00:00:00 00:04:25 00:04:25 00:00:00 00:00:00 Esclin Syndo - Secret Lover 06:09:25 06:14:27 00:05:02 00:00:00 00:05:02 00:00:00 00:05:02 00:00:00 Pamut - Képzeldel 06:14:27 06:16:43 00:02:16 00:00:00 00:02:16 00:02:16 00:00:00 00:00:00 Spaceshit - My Brother Has Gone To Shine 06:16:43 06:20:05 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 Modul/Mc Busa - Boomstickie 06:20:05 06:24:19 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:04:14 00:00:00 00:00:00 Kispál És A Borz - Forradalmár 06:24:19 06:27:30 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:03:11 00:00:00 00:00:00 Manoya - Holy Drugs 06:27:30 06:31:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 KeljFelJancsi! - reggeli műsor 06:31:00 09:21:41 Pat Metheny - Are You Going With Me? 06:31:00 06:45:42 00:14:42 00:00:00 00:14:42 00:00:00 00:14:42 00:00:00 Pat Metheny - Last Train Home 06:45:42 06:51:15 00:05:33 00:00:00 00:05:33 00:00:00 00:05:33 00:00:00 műsorszám része műsorszám része műsorszám része Pat Metheny 06:51:15 06:58:51 00:07:36 00:00:00 00:07:36 00:00:00 00:07:36 00:00:00 reklám 06:58:51 06:59:26 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 06:59:26 07:00:04 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 07:00:04 07:03:13 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor szignál 07:03:13 07:03:24 00:00:11 00:00:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 11

12 vasúti információk (MÁVINFORM) 07:03:24 07:05:04 00:01:40 00:01:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs Dave Matthews Band - Broken Things 07:05:04 07:06:28 00:01:24 00:00:00 00:01:24 00:00:00 00:01:24 00:00:00 műsorvezető elmélkedése napi aktuális kérdésekről, beszélgetés a hallgatókkal 07:06:28 07:31:08 00:24:40 00:24:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti reklám 07:31:08 07:31:48 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 07:31:48 07:32:04 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 07:32:04 07:35:11 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor műsorvezető elmélkedése napi aktuális kérdésekről, beszélgetés a hallgatókkal 07:35:11 08:03:00 00:27:49 00:27:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti reklám 08:03:00 08:03:56 00:00:56 00:00:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 08:03:56 08:04:12 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 08:04:12 08:07:19 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor szignál 08:07:19 08:07:32 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorvezető elmélkedése napi aktuális kérdésekről, beszélgetés a hallgatókkal 08:07:32 08:31:02 00:23:30 00:23:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti reklám 08:31:02 08:31:34 00:00:32 00:00:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 08:31:34 08:32:03 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 08:32:03 08:35:12 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor szignál 08:35:12 08:35:26 00:00:14 00:00:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorszám része azonosítatlan zene 08:35:26 08:37:14 00:01:48 00:00:00 00:01:48 00:00:00 00:00:00 00:01:48 beszélgetés Wintermantel Zsolt újpesti polgármesterrel 08:37:14 09:05:41 00:28:27 00:28:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti reklám 09:05:41 09:06:20 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 09:06:20 09:06:33 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 09:06:33 09:09:41 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor műsorvezető elmélkedése napi aktuális kérdésekről, beszélgetés a hallgatókkal 09:09:41 09:12:23 00:02:42 00:02:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti műsorszám része Pat Metheny - Are You Going With Me? 09:12:23 09:21:41 00:09:18 00:00:00 00:09:18 00:00:00 00:09:18 00:00:00 Stereomilk - Ugyanaz jár a fejemben 09:21:41 09:24:54 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 Kishúg - Rózsám 09:24:54 09:29:22 00:04:28 00:00:00 00:04:28 00:04:28 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 09:29:22 09:30:02 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 09:30:02 09:33:10 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Brains - We Play 09:33:10 09:37:43 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:00:00 Amorf Ördögök - A dióhéj hajós 09:37:43 09:41:24 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00:00 Amorf Lovagok - Derekamon a Balaton 09:41:24 09:44:19 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 The Bosky - Sick And Tired 09:44:19 09:47:33 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:00 The Poster Boy - Once 09:47:33 09:50:15 00:02:42 00:00:00 00:02:42 00:00:00 00:02:42 00:00:00 Oriol Vandela - Sixty Traffic 09:50:15 09:54:19 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:00:00 Amber Smith - Another Way 09:54:19 09:57:56 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 Kispál És A Borz - Többiektől 09:57:56 10:01:01 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:03:05 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 10:01:01 10:01:12 00:00:11 00:00:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 10:01:12 10:04:20 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor műsorajánló 10:04:20 10:05:00 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 12

13 Shine - énmárka építés (beszélgetés Ábel Anita színésznővel) 10:05:00 10:17:58 00:12:58 00:12:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti ism. Kerekes Band - Waiting for the Sunshine 10:17:58 10:21:21 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 műsorszám része Shine - énmárka építés (beszélgetés Ábel Anita színésznővel) 10:21:21 10:38:20 00:16:59 00:16:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti ism. KFT - Bábú vagy 10:38:20 10:41:35 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Shine - énmárka építés (beszélgetés Ábel Anita színésznővel) 10:41:35 10:56:49 00:15:14 00:15:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti ism. Emil.Rulez! - Ebolacola 10:56:49 10:59:59 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 műsorszám része műsorajánló 10:59:59 11:00:12 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 11:00:12 11:03:21 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Mediator (Fejlesztés európai éve; Menekültek, esély vagy veszély? - Rohonyi Péterrel, a HAND Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség szakpolitikai munkatársával; zene: Kistehén, Super) 11:03:21 11:59:44 00:56:23 00:49:18 00:07:05 00:07:05 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, hátrányos helyzetűek műsorajánló 11:59:44 12:00:01 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 12:00:01 12:03:10 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Mediator (önkéntesség; interaktív konferencia a társadalmi innovációért - beszélgetés F. Tóth Andrással, az Önkéntes Központ Alapítvány igazgatójával; önkéntes és civil hírek; zene: Irie Maffia, Péterfy Bori, Ocho Macho, Szalóki Ágnes, Magashegyi Underground, Intim Torna Illegal, Hobo/Rúzsa Magdi) 12:03:10 13:00:05 00:56:55 00:33:05 00:23:50 00:21:43 00:02:07 00:00:00 helyi közéleti, hátrányos helyzetűek műsorajánló 13:00:05 13:00:18 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 13:00:18 13:03:27 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Mocsok 1 Kölykök - Ebben az évben 13:03:27 13:06:39 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 Tankcsapda - Örökké tart 13:06:39 13:11:20 00:04:41 00:00:00 00:04:41 00:04:41 00:00:00 00:00:00 Kolin - San Francisco 13:11:20 13:13:55 00:02:35 00:00:00 00:02:35 00:00:00 00:02:35 00:00:00 Tumba Y Quema - Ella 13:13:55 13:21:08 00:07:13 00:00:00 00:07:13 00:00:00 00:07:13 00:00:00 Cimbaliband/Halott Pénz - Jöjjünk össze 13:21:08 13:24:11 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 Takáts Eszter - Nyári dal 13:24:11 13:28:14 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00:00 Punnany Massif - Telik 13:28:14 13:31:39 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00:00 Pluto - Rakpart 13:31:39 13:35:20 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00:00 Junkies - Nincs pardon 13:35:20 13:38:26 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 Pegazusok Nem Léteznek - Kiadó 13:38:26 13:42:12 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:03:46 00:00:00 00:00:00 Kistehén - Jó csávó a Markó 13:42:12 13:47:17 00:05:05 00:00:00 00:05:05 00:05:05 00:00:00 00:00:00 S, Mint Szevasztopol - Vastag Csaba 13:47:17 13:50:55 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00:00 Crescendo - Csak hogy tudd 13:50:55 13:54:56 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00:00 Másfél - Varjú 13:54:56 13:59:50 00:04:54 00:00:00 00:04:54 00:04:54 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 13:59:50 14:00:06 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 14:00:06 14:03:14 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor műsorajánló 14:03:14 14:03:42 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Pásztoróra - komolyzenei műsor (Sztravinszkij, Berlioz, Robert Schumann, Cole Porter, Schubert műveinek bemutatása) 14:03:42 15:00:31 00:56:49 00:14:17 00:42:32 00:07:06 00:35:26 00:00:00 kulturális ism.. műsorajánló 15:00:31 15:00:57 00:00:26 00:00:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 15:00:57 15:04:05 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor 13

14 műsorajánló 15:04:05 15:04:43 00:00:38 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Svenk - filmes, fotós műsor (magyarországi filmforgalmazás - beszélgetés Böszörményi Gáborral, a Mozinet filmforgalmazó cég ügyvezetőjével; zene: Európa Kiadó) 15:04:43 16:00:06 00:55:23 00:50:47 00:04:36 00:04:36 00:00:00 00:00:00 közéleti ism. műsorajánló 16:00:06 16:00:41 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 16:00:41 16:03:50 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Bozan - Duality [Save Your Pureness] 16:03:50 16:07:38 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00...And Friends - Látom, ha hiszem 16:07:38 16:11:40 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 The Rocket Science/Hegyi Dóri - Step Out 16:11:40 16:14:09 00:02:29 00:00:00 00:02:29 00:00:00 00:02:29 00:00:00 Kishúg - Légy bátor 16:14:09 16:18:51 00:04:42 00:00:00 00:04:42 00:04:42 00:00:00 00:00:00 Anima Sound System - Switch Me On 16:18:51 16:22:34 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 Warpigs - Monte Carlo 16:22:34 16:26:44 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:04:10 00:00:00 00:00:00 Maszkura És A Tücsökraj - Ki van festve 16:26:44 16:30:30 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:03:46 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 16:30:30 16:33:39 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Heaven Street Seven - Gigerli 16:33:39 16:38:00 00:04:21 00:00:00 00:04:21 00:04:21 00:00:00 00:00:00 Kozmosz - Kész 16:38:00 16:40:11 00:02:11 00:00:00 00:02:11 00:02:11 00:00:00 00:00:00 Vad Fruttik - Másodpercek és decibelek 16:40:11 16:42:44 00:02:33 00:00:00 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 Kerekes Band - Csango Boogie [The Uptown Felaz Remix] 16:42:44 16:47:47 00:05:03 00:00:00 00:05:03 00:00:00 00:05:03 00:00:00 Szabó Balázs Bandája - Bujkáló 16:47:47 16:52:10 00:04:23 00:00:00 00:04:23 00:04:23 00:00:00 00:00:00 The Trousers - Real Deep Groove 16:52:10 16:56:24 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:00:00 Emil.Rulez! - Veled utazik Zazie 16:56:24 17:00:28 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 17:00:28 17:03:37 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Frenk - Minden ellen 17:03:37 17:08:00 00:04:23 00:00:00 00:04:23 00:04:23 00:00:00 00:00:00 Zup - Orom utca 8. 17:08:00 17:11:21 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:03:21 00:00:00 00:00:00 30Y - Ahogy elképzeltem 17:11:21 17:14:24 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 Karányi - Hello, I Gotta Run 17:14:24 17:18:07 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 Anselmo Crew - Down The Styx 17:18:07 17:22:20 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:00:00 Esti Kornél - Most a jó 17:22:20 17:26:42 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:04:22 00:00:00 00:00:00 Irie Maffia - Fever In Her Eyes 17:26:42 17:30:34 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 Hírek (MTI) 17:30:34 17:33:42 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Quimby - Hoppá 17:33:42 17:36:34 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 Kiscsillag :36:34 17:39:35 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:03:01 00:00:00 00:00:00 Jamie Winchester - The Trouble You're In 17:39:35 17:43:22 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 Planet 55 - The Essence of Endless Space 17:43:22 17:47:24 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 Zagar/Underground Divas - Wings of Love 17:47:24 17:51:16 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 Magashegyi Underground - Álmatlanság 17:51:16 17:54:38 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 Specko Jedno - Fehér atléták 17:54:38 18:00:11 00:05:33 00:00:00 00:05:33 00:05:33 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 18:00:11 18:03:20 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor szignál 18:03:20 18:03:35 00:00:15 00:00:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Itt és most - közéleti háttérmagazin (beszélgetés Duronelly Péter pénzügyi elemzővel és Tóth Csaba zuglói szocialista képviselővel) 18:03:35 18:54:48 00:51:13 00:51:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Konyha - Kitakar 18:54:48 18:57:25 00:02:37 00:00:00 00:02:37 00:02:37 00:00:00 00:00:00 Péterfy Bori & The Love Band - Száraz gőz 18:57:25 19:00:21 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, hátrányos helyzetűek 14

15 Hírek (MTI) 19:00:21 19:03:29 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Egyenlőre - esélyegyenlőségi magazin (autista emberek segítése - beszélgetés Dénesné Spitzer Évával (Kockacsoki) és Kapitány Imolával (Mozaik Egyesület; zene: Anna and the Barbies, Honeybeast, HS7) 19:03:29 19:58:25 00:54:56 00:45:13 00:09:43 00:09:43 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti, hátrányos helyzetűek Pluto - Hóember 19:58:25 20:01:11 00:02:46 00:00:00 00:02:46 00:02:46 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 20:01:11 20:04:19 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor szignál 20:04:19 20:04:36 00:00:17 00:00:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Talking Music - zenés nyelvlecke 20:04:36 20:59:55 00:55:19 00:30:04 00:25:15 00:00:00 00:25:15 00:00:00 oktatási műsorajánló 20:59:55 21:00:18 00:00:23 00:00:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 21:00:18 21:03:36 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Sokol kettőshallás (különleges zenék: Frank Zappa felvételei) 21:03:36 22:00:12 00:56:36 00:15:21 00:41:15 00:00:00 00:41:15 00:00:00 színvonalas szórakoztatás műsorajánló 22:00:12 22:00:41 00:00:29 00:00:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 22:00:41 22:03:50 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Sokol kettőshallás (különleges zenék: Frank Zappa, Material & Gigi, Chameleon felvételei) 22:03:50 23:02:08 00:58:18 00:13:35 00:44:43 00:00:00 00:44:43 00:00:00 színvonalas szórakoztatás Emil.Rulez! - Zanga!Zanga 23:02:08 23:04:42 00:02:34 00:00:00 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00:00 Quimby - Autó egy szerpentinen 23:04:42 23:08:07 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00:00 Fókatelep - Indulj el 23:08:07 23:12:24 00:04:17 00:00:00 00:04:17 00:04:17 00:00:00 00:00:00 Nils - Nyár volt 23:12:24 23:15:07 00:02:43 00:00:00 00:02:43 00:02:43 00:00:00 00:00:00 Korai Öröm - Emlékszel 23:15:07 23:19:20 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 Budapest Bár - Este fess a pesti nő 23:19:20 23:22:09 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:02:49 00:00:00 00:00:00 Kiscsillag - Kockacukor 23:22:09 23:25:35 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 Karányi/Fantom And Kovary - You Stop The Motion Of Time 23:25:35 23:29:28 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:00 Irie Maffia - System Failure 23:29:28 23:32:39 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:00:00 Magashegyi Underground - Szerelemtabletta 23:32:39 23:35:51 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 Elefánt - Bordahajtogató 23:35:51 23:38:53 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00:00 Neo - Phoenix Lane 23:38:53 23:42:34 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 Zagar - Bokanovski Method 23:42:34 23:46:46 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 Punnany Massif - Csönded vagyok 23:46:46 23:52:01 00:05:15 00:00:00 00:05:15 00:05:15 00:00:00 00:00:00 Super - Egy a millióból 23:52:01 23:55:19 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 Szabó Balázs Bandája - Hétköznapi 23:55:19 00:00:00 00:04:41 00:00:00 00:04:41 00:04:41 00:00:00 00:00:00 Rádió Q FM 99,5 Budapest :00:00-24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar mű magyar mű ismeretlen z. közszolgálat KeljFelJancsi! - reggeli műsor 00:00:00 01:51:20 ism. műsorszám része Dave Matthews Band - Broken Things 00:00:00 00:01:56 00:01:56 00:00:00 00:01:56 00:00:00 00:01:56 00:00:00 ism. műsorvezető elmélkedése napi aktuális kérdésekről, beszélgetés a hallgatókkal 00:01:56 01:19:54 01:17:58 01:17:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti ism. beszélgetés Wintermantel Zsolt újpesti polgármesterrel 01:19:54 01:48:39 00:28:45 00:28:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti ism. műsorvezető elmélkedése napi aktuális kérdésekről, beszélgetés a hallgatókkal 01:48:39 01:51:20 00:02:41 00:02:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti Kiscsillag - Fecskés 01:51:20 01:53:28 00:02:08 00:00:00 00:02:08 00:02:08 00:00:00 00:00:00 15

16 Heaven Street Seven - Nem baj 01:53:28 01:57:26 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00:00 30Y - Ásító 01:57:26 01:59:43 00:02:17 00:00:00 00:02:17 00:02:17 00:00:00 00:00:00 Ocho Macho - Congo Jamma 01:59:43 02:03:32 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 Vad Fruttik - Lehetek én is 02:03:32 02:07:19 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00:00 Kistehén - Feri elvitte a kabátom 02:07:19 02:11:00 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00:00 Vasárnapi Gyerekek - Álomsziget 02:11:00 02:16:33 00:05:33 00:00:00 00:05:33 00:05:33 00:00:00 00:00:00 Zoohacker/Fábián Juli - Don't Even Wanna Teach Me 02:16:33 02:20:31 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:00:00 Magashegyi Underground - Rongyolódó 02:20:31 02:23:44 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 Quimby - Smertzen 02:23:44 02:27:21 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00:00 Magna Cum Laude - SZINezd újra! [Anima Sound System Remix] 02:27:21 02:31:30 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:04:09 00:00:00 00:00:00 Péterfy Bori & The Love Band - Szembogár 02:31:30 02:35:27 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:03:57 00:00:00 00:00:00 Kispál És A Borz - Ha az életben 02:35:27 02:38:18 00:02:51 00:00:00 00:02:51 00:02:51 00:00:00 00:00:00 Anna And The Barbies - Tango 02:38:18 02:42:11 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:03:53 00:00:00 00:00:00 Irie Maffia - Too Much Soul Music 02:42:11 02:45:21 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 Európa Kiadó - Smirgli és Virsli 02:45:21 02:50:02 00:04:41 00:00:00 00:04:41 00:04:41 00:00:00 00:00:00 Dancs Annamari - Katros Vize 02:50:02 02:53:12 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 The Carbonfools - Carbonfreak 02:53:12 02:58:08 00:04:56 00:00:00 00:04:56 00:04:56 00:00:00 00:00:00 Mocsok 1 Kölykök - Fő az egészség 02:58:08 03:01:14 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 Intim Torna Illegál - 6 diplomás 03:01:14 03:04:26 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 Emil.Rulez! - Bell 03:04:26 03:07:24 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 Belmondo - Ott bújik titokban 03:07:24 03:10:27 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 Fókatelep - Kerek a szőlő levele 03:10:27 03:14:43 00:04:16 00:00:00 00:04:16 00:04:16 00:00:00 00:00:00 Zup - Nem marad így 03:14:43 03:18:35 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00:00 The Poster Boy - Ordinary Mother 03:18:35 03:21:38 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:00:00 Zuboly - Pannondráma 03:21:38 03:27:09 00:05:31 00:00:00 00:05:31 00:05:31 00:00:00 00:00:00 Takáts Eszter - Gyógyír 03:27:09 03:32:08 00:04:59 00:00:00 00:04:59 00:04:59 00:00:00 00:00:00 Membran - Gentlemen Like 03:32:08 03:35:46 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 Egy Kiss Erzsi Zene - Heb Ö Lab Szam 03:35:46 03:39:35 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00:00 Neo - Record Straight 03:39:35 03:43:29 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 Barabás Lőrinc Eklektric - Lines In 03:43:29 03:46:36 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 Zagar - Never The Same [Live with Fire Brass Band] 03:46:36 03:50:28 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 Ivan And The Parazol - Whatever 03:50:28 03:52:54 00:02:26 00:00:00 00:02:26 00:00:00 00:02:26 00:00:00 Roy & Ádám - Az én órám másképp jár 03:52:54 03:56:07 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 Yonderboi - Mono De Oro 03:56:07 04:00:32 00:04:25 00:00:00 00:04:25 00:04:25 00:00:00 00:00:00 Erik Sumo Band - My Rocky Mountain 04:00:32 04:04:33 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 Király Martina - Strange Meeting 04:04:33 04:10:03 00:05:30 00:00:00 00:05:30 00:00:00 00:05:30 00:00:00 Bartók Eszter - Üvegvilág 04:10:03 04:14:05 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 Konyha - Pixelhibás 04:14:05 04:18:05 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 Amber Smith - Faster Than The Speed of Light 04:18:05 04:21:33 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 Tapeunderground - Hogyha kell 04:21:33 04:27:30 00:05:57 00:00:00 00:05:57 00:05:57 00:00:00 00:00:00 Sena - Bucket Full of Love 04:27:30 04:31:15 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 Hó Márton És A Jégkorszak - Szandra 04:31:15 04:34:47 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00:00 Crescendo - Königmutter 04:34:47 04:39:02 00:04:15 00:00:00 00:04:15 00:04:15 00:00:00 00:00:00 Nyers - Önmagába lány 04:39:02 04:42:19 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 16

17 Hangmás - Ragadozó 04:42:19 04:46:46 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:04:27 00:00:00 00:00:00 Pegazusok Nem Léteznek - Kifordítani 04:46:46 04:50:31 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 Super - Hova megy, Ki? 04:50:31 04:53:23 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 Budapest Bár - Szívemben bomba van 04:53:23 04:55:58 00:02:35 00:00:00 00:02:35 00:02:35 00:00:00 00:00:00 Hollywoodoo - Forog a kerék 04:55:58 04:59:33 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00:00 The Qualitons - Overdose 04:59:33 05:02:33 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00:00 Amorf Ördögök - Dunántúli sláger 05:02:33 05:06:01 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00:00 Bin-Jip - Enter 05:06:01 05:10:19 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:00:00 Depresszió - Jön a reggel 05:10:19 05:14:22 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00:00 Velőrózsák - Feleségdal 05:14:22 05:18:12 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:03:50 00:00:00 00:00:00 Vera Jonas Experiment - Not The Same 05:18:12 05:22:14 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 Pannonia Allstars Ska Orchestra - Greed [Dr. Dermot Dub Mix] 05:22:14 05:26:34 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:00:00 00:04:20 00:00:00 Specko Jedno - Kiskönyvedbe olyat írok 05:26:34 05:30:05 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:03:31 00:00:00 00:00:00 Compact Disco - Always On My Mind 05:30:05 05:34:11 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:00:00 Love Alliance - Hey! 05:34:11 05:38:12 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 Babám - Vidd el 05:38:12 05:43:54 00:05:42 00:00:00 00:05:42 00:05:42 00:00:00 00:00:00 Marzipan B. - Bus Stop 05:43:54 05:46:54 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 The Crybabies - Atomvillanás 05:46:54 05:49:38 00:02:44 00:00:00 00:02:44 00:02:44 00:00:00 00:00:00 The Bosky - Can't Wait 05:49:38 05:53:06 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 Kerekes Band - Lazy [Good Means Good] 05:53:06 05:56:12 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 Csókolom - Autós 05:56:12 05:58:02 00:01:50 00:00:00 00:01:50 00:01:50 00:00:00 00:00:00 Chackra Hacker - Blood Hit Parade 05:58:02 06:02:25 00:04:23 00:00:00 00:04:23 00:04:23 00:00:00 00:00:00 Hiperkarma - Felejtő 06:02:25 06:06:21 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:03:56 00:00:00 00:00:00 Bülbüls - Minden mosoly 06:06:21 06:09:13 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 Mystery Gang - Dobban a szív 06:09:13 06:12:07 00:02:54 00:00:00 00:02:54 00:02:54 00:00:00 00:00:00 Dizko Stu - Feet Travelling 06:12:07 06:15:42 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 Nauro City - Memories 06:15:42 06:19:35 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:00 Riddim Colony - Behold 06:19:35 06:24:04 00:04:29 00:00:00 00:04:29 00:00:00 00:04:29 00:00:00 Fish! - Majd Kalifornia 06:24:04 06:27:33 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00:00 Karabély - Taníts meg élni 06:27:33 06:31:47 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:04:14 00:00:00 00:00:00 KeljFelJancsi! - reggeli műsor 06:31:47 09:30:55 Pat Metheny - Are You Going With Me? 06:31:47 06:46:21 00:14:34 00:00:00 00:14:34 00:00:00 00:14:34 00:00:00 műsorszám része Pat Metheny - Last Train Home 06:46:21 06:52:00 00:05:39 00:00:00 00:05:39 00:00:00 00:05:39 00:00:00 műsorszám része Pat Metheny 06:52:00 06:59:35 00:07:35 00:00:00 00:07:35 00:00:00 00:07:35 00:00:00 műsorszám része reklám 06:59:35 07:00:10 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 07:00:10 07:00:23 00:00:13 00:00:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 07:00:23 07:03:31 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor 17

18 vasúti információk (MÁVINFORM) 07:03:31 07:05:06 00:01:35 00:01:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi információs műsorvezető elmélkedése napi aktuális kérdésekről, beszélgetés a hallgatókkal 07:05:06 07:31:54 00:26:48 00:26:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti reklám 07:31:54 07:32:35 00:00:41 00:00:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 07:32:35 07:32:55 00:00:20 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 07:32:55 07:36:04 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor műsorvezető elmélkedése napi aktuális kérdésekről, beszélgetés a hallgatókkal 07:36:04 08:04:12 00:28:08 00:28:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti reklám 08:04:12 08:05:08 00:00:56 00:00:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 08:05:08 08:05:28 00:00:20 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 08:05:28 08:08:36 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor beszélgetés Bácskai János ferencvárosi polgármesterrel 08:08:36 08:29:13 00:20:37 00:20:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti reklám 08:29:13 08:29:46 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 08:29:46 08:30:16 00:00:30 00:00:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 08:30:16 08:33:25 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor műsorvezető elmélkedése napi aktuális kérdésekről, beszélgetés a hallgatókkal 08:33:25 08:36:48 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti beszélgetés Karácsony Gergely zuglói polgármesterrel 08:36:48 09:00:02 00:23:14 00:23:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti reklám 09:00:02 09:00:41 00:00:39 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 09:00:41 09:01:00 00:00:19 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 09:01:00 09:04:09 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor műsorvezető elmélkedése napi aktuális kérdésekről, beszélgetés a hallgatókkal 09:04:09 09:21:58 00:17:49 00:17:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti Pat Metheny - Are You Going With Me? 09:21:58 09:30:55 00:08:57 00:00:00 00:08:57 00:00:00 00:08:57 00:00:00 műsorszám része műsorajánló 09:30:55 09:31:11 00:00:16 00:00:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 09:31:11 09:34:20 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor 18

19 Kerekes Band - I Wanna Rock You 09:34:20 09:37:41 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:00 Stereomilk - Megfelelő ember 09:37:41 09:41:18 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00:00 The Unbending Trees - The Original 09:41:18 09:44:55 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 Yonderboi - 100% Trevira 09:44:55 09:47:52 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 Ludditák - Keró 09:47:52 09:52:07 00:04:15 00:00:00 00:04:15 00:04:15 00:00:00 00:00:00 The Moog - You Raised a Vampire 09:52:07 09:56:02 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 Wasabi Kht. - Elixir 09:56:02 10:00:18 00:04:16 00:00:00 00:04:16 00:04:16 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 10:00:18 10:03:27 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor szignál 10:03:27 10:03:48 00:00:21 00:00:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Gordiusz - tudományos magazin (Juhász András amatőr csillagász Barangolás a Titánon c. előadása a tatai csillagvizsgálóban) 10:03:48 10:59:10 00:55:22 00:44:04 00:11:18 00:11:18 00:00:00 00:00:00 ismeretterjesztő ism. műsorajánló 10:59:10 10:59:56 00:00:46 00:00:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 10:59:56 11:03:05 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Teremőr - képzőművészeti magazin (beszélgetés Tóth Laca festőművésszel; zene: Zoohacker/Fábián Juli, Kistehén) 11:03:05 11:57:26 00:54:21 00:47:02 00:07:19 00:03:29 00:03:50 00:00:00 közéleti ism. Vad Fruttik - Másodpercek és decibelek 11:57:26 12:00:19 00:02:53 00:00:00 00:02:53 00:02:53 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 12:00:19 12:03:28 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Quimby - Senki se 12:03:28 12:09:08 00:05:40 00:00:00 00:05:40 00:05:40 00:00:00 00:00:00 Péterfy Bori & The Love Band - Játék 12:09:08 12:12:23 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 Anna And The Barbies - Gombóc 12:12:23 12:15:55 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00:00 Magashegyi Underground - Rázz fel 12:15:55 12:18:40 00:02:45 00:00:00 00:02:45 00:02:45 00:00:00 00:00:00 Kowalsky Meg A Vega - Fekete lepke 12:18:40 12:22:45 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:04:05 00:00:00 00:00:00 Beckek - Várjál meg 12:22:45 12:25:43 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 Emil.Rulez! - A lány, aki csak derékig látszik 12:25:43 12:29:54 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:04:11 00:00:00 00:00:00 Irie Maffia - Zene zeng 12:29:54 12:33:33 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00:00 Tai Chi Teacher - Hamistudat diszkó 12:33:33 12:37:00 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 Jamie Winchester - Hungarian Girls 12:37:00 12:40:19 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:00:00 Csík Zenekar - Most múlik pontosan 12:40:19 12:45:05 00:04:46 00:00:00 00:04:46 00:04:46 00:00:00 00:00:00 Besh O Drom - Amikor én még kissrác voltam 12:45:05 12:48:14 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 Takáts Eszter - Drága idő 12:48:14 12:50:31 00:02:17 00:00:00 00:02:17 00:02:17 00:00:00 00:00:00 Kozmosz - Eleget láttál 12:50:31 12:53:38 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 Halott Pénz - Minden szobába kell álom 12:53:38 12:56:58 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00:00 Compact Disco - Without You 12:56:58 13:00:50 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 Hírek (MTI) 13:00:50 13:03:59 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Belmondo - Emelt díjas lányok 13:03:59 13:06:47 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:02:48 00:00:00 00:00:00 Illúzió - Jakuza 13:06:47 13:10:54 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:04:07 00:00:00 00:00:00 Eszter És A Gumizsuzsi - Velem mindenki 13:10:54 13:14:26 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00:00 The Carbonfools - Birthday 13:14:26 13:18:29 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 Pál Utcai Fiúk - Visszafordulnék 13:18:29 13:21:44 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 Anima Sound System - Kik azok 13:21:44 13:25:17 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 19

20 Belga - Csoki-csoki-csoki 13:25:17 13:30:19 00:05:02 00:00:00 00:05:02 00:05:02 00:00:00 00:00:00 Neo - Change 13:30:19 13:34:09 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 Pluto - Szerelem a tajgán 13:34:09 13:36:44 00:02:35 00:00:00 00:02:35 00:02:35 00:00:00 00:00:00 Sena - Speak To Me Darling 13:36:44 13:40:27 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 Erik Sumo Band - Show Me The Light 13:40:27 13:44:15 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 Turbo - If I Had a Plan 13:44:15 13:48:21 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:00:00 Anselmo Crew - In a Worst Case Scenario 13:48:21 13:52:49 00:04:28 00:00:00 00:04:28 00:00:00 00:04:28 00:00:00 Frenk - Minden ellen 13:52:49 13:57:03 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:04:14 00:00:00 00:00:00 Amber Smith - Square 1 13:57:03 14:00:29 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:00:00 Hírek (MTI) 14:00:29 14:03:38 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Eat Me! - Psalm 14:03:38 14:09:15 00:05:37 00:00:00 00:05:37 00:00:00 00:05:37 00:00:00 We Are Rockstars - Én leszek minden 14:09:15 14:12:41 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 Crookram - Crookrilla 14:12:41 14:16:30 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00:00 Nemjuci - Winning Wars 14:16:30 14:19:46 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 Jazzékiel - Negyven öltés 14:19:46 14:23:09 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00:00 Odett És A Go Girlz! - Nem én vagyok 14:23:09 14:26:11 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00:00 Ez Basic - May 14:26:11 14:29:15 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 Pernye, Kettős, Bérczesi - Eleven szeleken 14:29:15 14:31:58 00:02:43 00:00:00 00:02:43 00:02:43 00:00:00 00:00:00 Konyha - Asszem visszafekszem 14:31:58 14:34:54 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 Zup/Szabó Balázs - Hívatlan 14:34:54 14:38:02 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 Zagar - Bossa at Astoria 14:38:02 14:43:01 00:04:59 00:00:00 00:04:59 00:04:59 00:00:00 00:00:00 Egy Kiss Erzsi Zene - Ejnyebejnyeboj 14:43:01 14:46:44 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:03:43 00:00:00 00:00:00 Ez A Divat - Nofun 14:46:44 14:50:21 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 Crescendo - Disco 14:50:21 14:54:03 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00:00 Hangmás - Újratervezés 14:54:03 14:57:44 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00:00 Amorf Ördögök - Nekem a Balaton 14:57:44 15:00:51 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 15:00:51 15:03:59 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Intim Torna Illegál - Mennyország kapujában 15:03:59 15:07:44 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 Váci Eszter És A Szörp - Keresd velem 15:07:44 15:11:15 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:03:31 00:00:00 00:00:00 Chip Chip Chokas - Várj meg! 15:11:15 15:13:25 00:02:10 00:00:00 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 Tej - Átlag éjjel 15:13:25 15:17:34 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:04:09 00:00:00 00:00:00 Kerekes Band - Folklore Man 15:17:34 15:20:52 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 Budapest Bár - Húszezer éjszakás kaland 15:20:52 15:24:29 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00:00 The Moog - Everybody Wants 15:24:29 15:27:12 00:02:43 00:00:00 00:02:43 00:00:00 00:02:43 00:00:00 The Qualitons - Éjjel a sötétben 15:27:12 15:30:44 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00:00 Ivan And The Parazol - Swindie [Panic at The Background] 15:30:44 15:34:36 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 Wasabi Kht. - Csodabogár 15:34:36 15:39:15 00:04:39 00:00:00 00:04:39 00:04:39 00:00:00 00:00:00 Mocsok 1 Kölykök - Kutyaszoritóban 15:39:15 15:43:05 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:03:50 00:00:00 00:00:00 Stereomilk - Ugyanaz jár a fejemben 15:43:05 15:46:40 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00:00 Hiperkarma - Dob + Basszus 15:46:40 15:49:25 00:02:45 00:00:00 00:02:45 00:02:45 00:00:00 00:00:00 Isten Háta Mögött - Jósolni Bélből 15:49:25 15:55:14 00:05:49 00:00:00 00:05:49 00:05:49 00:00:00 00:00:00 Ghymes - Sirálylány 15:55:14 16:00:10 00:04:56 00:00:00 00:04:56 00:04:56 00:00:00 00:00:00 Hírek (MTI) 16:00:10 16:03:19 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25826-12/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1705/2011. (XI. 23.)

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 852/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 852/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5630-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15109-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26160-13/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek m1, m4 és Duna TV elnevezésű csatornákon

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1078/2016. (IX.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1078/2016. (IX.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20921-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára, valamint a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1908/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24103-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:Személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot.

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot. az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57219-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a támogatásra vonatkozó rendelkezések megsértése A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1155/2013. (VII.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1155/2013. (VII.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18052-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a 2013.

Részletesebben