1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása"

Átírás

1 Biztonsági adatlap oldalszám: 1/6 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: ajánlott használati cél(ok): Műszaki aeroszolok 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Gyártó/szállító: Meusburger GmbH & Co KG Kesselstraße 42 A-6960 Wolfurt Tel.: Fax: Információt nyújtó terület: 1.4 Sürgősségi telefonszám: Vészhelyzet esetén hívja a legközelebbi méregközpontot. 2. A veszély meghatározása 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: Besorolás - 67/548/EGK vagy 1999/45/EK: F+; R12 N; R51/53 R66 R67 R-mondatok: 12 Fokozottan tűzveszélyes. 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 67 A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. 2.2 Címkézési elemek: Megjelölés /45/EK: Útmutatások megjelöléshez: A termék az EK-irányelvek/GefStoffV szerint van besorolva és megjelölve. F+ Fokozottan tűzveszélyes N Környezetre veszélyes R-mondatok: 12 Fokozottan tűzveszélyes. 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 67 A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. S-mondatok: 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni. 29 Csatornába engedni nem szabad. 51 Csak jól szellőztetett helyen használható. 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. Egyes keverékek kiegészítő címkeelemeire vonatkozó egyedi szabályok: A tartály túlnyomás alatt áll: napfénytől elzárva és 50 C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolandó. Kilyukasztani, tűzbe dobni használat után is tilos. (folytatása 2 oldalon)

2 Biztonsági adatlap oldalszám: 2/6 Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra porlasztani. Kielégítő szellőztetés nélkül robbanékony gőz-/légkeverékek képződése lehetséges. Gyújtóforrástól távoltartani - dohányozni tilos. Nem szabad gyermekek kezébe kerülnie. 2.3 Egyéb veszélyek: A PBT- és vpvb-értékelés eredményei: Ez az anyag nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT/vPvB feltételeinek. 3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.1 Anyagok: Nem alkalmazható 3.2 Keverékek: Leírás/ábrázolás: Hatóanyag keverék hajtógázzal veszélyes alkotórészek: CAS-szám EK-szám megjelölés [súlys-%] Besorolás - 67/548/EGK Bután F+ R Pentán F+ R12; Xn R65; R66; R67; N R Propán F+ R12 CAS-szám EK-szám megjelölés [súlys-%] Besorolás /2008/EK [CLP/GHS] Bután Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas Pentán Flam. Liq. 2, H225 / Asp. Tox. 1, H304 / STOT SE 3, H336 / Aquatic Chronic 2, H Propán Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas 4. Elsősegélynyújtási intézkedések 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: Általános tudnivalók: A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. belélegzés után: Az érintettet a friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat. Panaszoknál orvosi kezelésről gondoskodni. bőrérintkezés után: Ha az anyag a bőrre kerül vízzel és szappannal le kell mosni Tartó bőringerlésnél orvost kell felkeresni. szemérintkezés után: Ha a szembe jut, bő vízzel alaposan ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni lenyelés után: Hánytatni tilos. Orvosi kezelésben részesíteni. 4.2 A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások: Felvilágosítások az orvos számára / lehetséges szimptóma: A következő tünetek léphetnek föl: Kábult állapot fejfájás kábultság 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Nem állnak rendelkezésre információk. (folytatása 3 oldalon)

3 Biztonsági adatlap oldalszám: 3/6 5. Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Oltóanyag: Alkalmas oltószer: alkohol ellenálló hab, oltópor, széndioxid, permetező vízsugár Alkalmatlan oltószer: teljes vízsugár 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Repedésveszély. Szerves anyagok égési gázait minden esetben légzési méregként kell besorolni. 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: Különleges felszerelések tűzoltásnál: Környezeti levegőtől független légzőkészüléket kell használni. Független légzőkészüléket (izoláló készülék) használni. egyéb tájékoztatások: A veszélyeztetett tartályokat vízporlasztó sugárzással kell hűteni. 6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védoeszközök és vészhelyzeti eljárások: Megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni. Személyes védőruházatot használni. Gyújtóforrásokat távol tartani. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Folyadékot megkötő anyaggal (pl. homok, kovaföld, univerzális megkötő, fűrészpor) felvenni. A felvett anyagot előírásszerűen kell ártalmatlanítani. 6.4 Hivatkozás más szakaszokra: Nem állnak rendelkezésre információk. 7. Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Útmutatások a biztonságos kezeléshez: Jó helységszellőztetésről gondoskodni kell, adott esetben leszívás a munkahelyen. Általános védelmi intézkedések: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Gázokat/gőzöket/aeroszólt nem szabad belélegezni. higiénikus intézkedések: Munka közben nem szabad dohányozni, enni vagy inni. Útmutatások tűz- és robbanásvédelemhez: Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Nem szabad láng ellen vagy izzó testre fújni. A tárolóedény nyomás alatt áll. Használat után nem szabad erőszakkal felnyitni vagy elégetni Gőzök levegővel robbanóképes keveréket képezhetnek. Hőhatást elkerülni. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: követelmények a raktárhelységgel és a tartályokkal szemben. A eredeti csomagolásban légmentesen lezárva tartani. A hatósági előírásokat a nyomógáz-csomagolások raktározásához be kell tartani. további információk a raktározási feltételekhez: Hőségtől és közvetlen napbesugárzástól védeni kell. A raktározási hőmérsékletnek nem szabad 50 C felett lenni. Hűvösen raktározni. (folytatása 4 oldalon)

4 Biztonsági adatlap oldalszám: 4/6 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Nem állnak rendelkezésre információk. 8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1 Ellenőrzési paraméterek: munkahely-irányadó határértékek (91/322/EWG, 2000/39/EK, 2006/15/EK vagy 2009/161/EU) CAS-szám megjelölés mód [mg/m3] [ppm] Megjegyzés Pentán 8 óra Az expozíció ellenőrzése: légzésvédelem: Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. Független légzőkészülék (izoláló készülék) kézvédelem: A fentnevezett védőkesztyű vegyszerálló képességét speciális használatokkal kapcsolatban ajánlatos a védőkesztyű gyártójával tisztázni. Adatok a kesztyűanyaghoz [cikk/típus, vastagság, áthatolási idő,/ hordásidő, nedvesedési vastagság]: nitril; 0,4 mm, 60 perc, 480 perc, A vegyi védőkesztyűket a munkahelyre jellemző veszélyes anyagok koncentrációjától és -mennyiségétől függő kivitelezésben kell kiválasztani. szemvédelem: szorosan záró védőszemüveg testvédelem: védőruházat 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ: forma szín szag Aeroszol sárgás oldószer szerű Fontos adatok az egészség és a környezet védelme valamint a biztonság szempontjából. forráspont: -44 C Lobbanáspont -97 C gyulladási hőmérséklet 285 C alsó robbanási határérték felső robbanáshatár gőznyomás érték hőmérséklet at Módszer Megjegyzés 1,4 Vol-% 10,9 Vol-% 8300 hpa Relatív sűrűség 0,61 g/ml 20 C vízbeli oldhatóság oldószertartalom 94 % szilárd test tartalom 6 % Robbanásveszélyes tulajdonságok: A termék nem robbanásveszélyes, de robbanásveszélyes gőz-/légkeverék képződése lehetséges. 9.2 Egyéb információk: Nem állnak rendelkezésre információk. nem elegyíthető (folytatása 5 oldalon)

5 Biztonsági adatlap oldalszám: 5/6 10. Stabilitás és reakciókészség 10.1 Reakciókészség: Nem állnak rendelkezésre információk Kémiai stabilitás: Nem állnak rendelkezésre információk A veszélyes reakciók lehetősége: Nem állnak rendelkezésre információk Kerülendő körülmények: Hőséget távol kell tartani. Levegővel robbanékony gázkeverékeket képez Nem összeférhető anyagok: Nem állnak rendelkezésre információk Veszélyes bomlástermékek: szénmonoxid és széndioxid Termikus bomlás: Megjegyzés: Rendeltetésszerű használatnál nincs bomlás. 11. Toxikológiai adatok 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: Heveny toxicitás/ingerlőhatás / érzékenyítés érték/értékelés fajok Módszer Megjegyzés ingerlőhatás bőr nem ingerlő ingerlőhatás szem nem ingerlő bőr érzékenyítés nem szenzibilizáló Általános megjegyzések: A terméket a vegyületekkel szokásos óvatossággal kell kezelni. További veszélyes tulajdonságokat nem lehet kizárni. A megjelölés a készítmény-irányelv RL (1999/45/EK) számítási eljárása alapján készült. 12. Ökológiai információk 12.1 Toxicitás: Nem állnak rendelkezésre információk Perzisztencia és lebonthatóság: Nem állnak rendelkezésre információk Bioakkumulációs képesség: Nem állnak rendelkezésre információk A talajban való mobilitás: Nem állnak rendelkezésre információk A PBT- és vpvb-értékelés eredményei: Ez az anyag nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT/vPvB feltételeinek Egyéb káros hatások: Általános tudnivalók A termék nem juthat ellenőrzés nélkül a környezetbe. A terméket nem szabad vízbe engedni. 13. Ártalmatlanítási szempontok 13.1 Hulladékkezelési módszerek: hulladékkulcs: * hulladék név: veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok A csillaggal (*) megjelölt hulladékok veszélyes hulladékoknak számítanak a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelv értelmében. ajánlás a termékhez: A helyi hatósági rendelkezések figyelembevételével kell eltávolítani. (folytatása 6 oldalon)

6 Biztonsági adatlap oldalszám: 6/6 14. Szállításra vonatkozó információk Szárazföldi szállítás ADR/RID: UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1, (D), KÖRNYEZETREVESZELYES, Klasszifikációs kód: 5F Szállítás mint Korlátozott mennyiség az ADR 3.4 fejezetének megfelelően Tengeri hajószállítás IMDG: UN 1950 AEROSOLS (PENTANE), 2.1 MARINE POLLUTANT: igen Légi szállítás ICAO/IATA-DGR: UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS: igen szállításra vonatkozó előírások: 24h EMERGENCY CONTACT (TRANSPORT) +49(0) (Consultank Lutz Harder GmbH) A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nem állnak rendelkezésre információk. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem alkalmazható 15. Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/ jogszabályok VOC irányelv : Megjegyzések: Daten separat anfragen / Request data separately Kémiai biztonsági értékelés Az ebben a keverékben szereplő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések. 16. Egyéb információk ajánlott használat és korlátozások: Vegyszerekre vonatkozó, fennálló nemzeti és helyi törvényeket figyelembe kell venni. további információk: Az adatok a mai ismereteinkre támaszkodnak és a termékkel kapcsolatos előzetes biztonsági intézkedések leírására szolgálna. Nem jelentik a leírt termék tulajdonságaira vonatkozó jótállást. a legfontosabb adatok forrásai: Danish MAL Code 2-1 VOC-CH 94,00% A 3. fejezetben megadott R/H-mondatok szövege (A készítmény nem besorolása!) R 12 Fokozottan tűzveszélyes. R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R 67 A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. H220 Rendkívül tuzveszélyes gáz. H225 Fokozottan tuzveszélyes folyadék és goz. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

2 A veszély meghatározása

2 A veszély meghatározása oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H319

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H319 BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Art.-No. 593 5541, 593 5558, 593 5565 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01466/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 10021/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01430/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: EMULPLAST INNENMATT KA 3500 Emulplast E.L.F. Belső fal és Cikkszám: 51500/3 1.2 Az

Részletesebben

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ

/ 9 CELLI NITRO HÍGÍTÓ BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU) Oldal: 1 / 9 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ: 1.2 A KEVERÉKK MEGFELELŐ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA: Festék-hígító, lemosó ELLENJAVALLT FELHASZNÁLÁS

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13307/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01199/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13252/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP

3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2011.05. 09. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.Termékazonosító A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. CATCH CHEMOTOX Légy- és Szúnyogirtó Aeroszol Készült az 1907/2006/EK REACH szerint IIRD-01125 FIK W/B

BIZTONSÁGI ADATLAP. CATCH CHEMOTOX Légy- és Szúnyogirtó Aeroszol Készült az 1907/2006/EK REACH szerint IIRD-01125 FIK W/B 1. szakasz: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító : CATCH CHEMOTOX Légy-és Szúnyogirtó Aeroszol Termékkód :IS/03/003.001 IIRD-01125 FIK W/B 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ACROBAT MZ WG 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: WASSERSTOPPSCHAUM REPOL W-PU 14 KOMP.B / Repol W- PU 14 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Eredeti kibocsátás dátuma: 2007.06.26. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.19. Verziószám: 1.0 Magyar nyelvű változat kiadása: Budapest, 2014.01.01. 1.

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben