Biztonsági adatlap (az (EK) 1907/2006 rendelet szerint)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap (az (EK) 1907/2006 rendelet szerint)"

Átírás

1 Átdolgozás dátuma: Változat HU 1 Oldalak: 1/6 1. AZ ANYAG, ILL. KEVERÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS MEGNEVEZÉSE Termékazonosító Hofmann Power Weight kiegyensúlyozó por 505 REACH-regisztrációszám: Regisztrációs kötelezettség alóli kivételek a V.7 függelék szerint Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Ásványolaj alapú bevonatos kiegyensúlyozó granulátum haszongépjárművek gördülési rezgéscsillapítására tömlő nélküli gumiba történő bevitellel, az aktuális Hofmann Power Weight kiegyensúlyozó granulátum használati utasítása szerint. A biztonsági adatlapot kiállító szállító adatai CÉG MEGNEVEZÉSE: WEGMANN automotive GmbH & Co. KG Rudolf-Diesel-Straße Veitshöchheim Németország Tel.: / Fax: / A BIZTONSÁGI ADATLAPÉRT FELELŐS SZEMÉLY CÍME: 2. LEHETSÉGES VESZÉLYEK Az anyag vagy keverék besorolása Ez a termék nem minősül az EK 1272/2008 rendelet illetve 67/548/EKG irányelv szerint veszélyes anyagnak vagy veszélyes készítménynek. Kezeléstől és alkalmazástól függően képződhet a levegőben belélegezhető kristályos szilíciumdioxid. Belélegezhető kristályos szilíciumdioxid hosszan tartó és/vagy intenzív belélegzése fekete tüdőbetegséget (szilikózist) okozhat. A szilikózis fő tünetei a köhögés és légzési nehézségek/fulladás. Belélegezhető kristályos szilíciumdioxid hatásának történő kitettség esetére álljanak rendelkezésre megfelelő védő és ellenőrző intézkedések. A porképződés elkerülése érdekében a termék különösen óvatos bánásmódot igényel. (EK) 1272/2008 rendelet: Nincs besorolás EU (67/548/EKG) besorolás: Nincs besorolás CÍMKEELEMEK: Nincsenek EGYÉB VESZÉLYEK: Ez a termék szervetlen anyag, és a REACH XIII. függeléke szerint nem minősül a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag felhalmozódó és mérgező vagy a környezetben nagyon tartósan megmaradó és biológiailag nagyon felhalmozódó anyagnak. 3. AZ ALKOTÓRÉSZEK ÖSSZETÉTELE/JELLEMZŐI Szemcsés kvarc, színes, pigmentált műgyantarendszerű bevonattal.

2 Átdolgozás dátuma: Változat HU 1 Oldalak: 2/6 FŐ ALKOTÓRÉSZ: Kvarc MENNYISÉG: SiO2 > 98% EINECS SZ: CAS-SZ: Szennyeződések Ez a termék kevesebb, mint 1 % kvarcot (finom frakció) tartalmaz, melynek besorolása STOT RE1. 4. ELSŐSEGÉLY INTÉZKEDÉSEK Az elsősegély intézkedések leírása SZEMBE KERÜLÉS: Öblögesse folyó víznél néhány percig. Ha a tünetek nem szűnnek, forduljon orvoshoz. BELÉLEGZÉS: Javasoljuk, hogy az anyaggal érintkezésbe került személyt vigyék a szennyezett területről friss levegőre. LENYELÉS: Nem szükséges elsősegélyben részesíteni. BŐRREL TÖRTÉNŐ ÉRINTKEZÉS: Nem szükséges speciális elsősegélyben részesíteni. A legfontosabb akut és késleltetve jelentkező tünetek és hatások Nem észleltek akut és késleltetve jelentkező tünetek és következmények. Információk azonnali orvosi segítségről vagy speciális kezelésről Nem szükségesek különösebb intézkedések. 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK Oltóanyag Nem szükséges speciális oltóanyag. Az anyagból vagy keverékéből eredő veszélyek Maga a termék nem éghető anyag. Nagyobb tűzesetnél a környéken CO és CO2 bomlási gázok lépnek fel. Tűzoltásra vonatkozó információk Nem szükségesek speciális tűzvédelmi intézkedések. 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIJUTÁS ESETÉRE Személyekre vonatkozó óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzetben alkalmazandó eljárások Porképződés kerülése. A mindenkori nemzeti szabályozásnak megfelelő védőöltözet viselése. KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK: Nincsenek különös követelmények. Visszatartásra és tisztításra vonatkozó módszerek és anyagok Száraz torok kerülése. A porképződés elkerülése érdekében permetező- vagy szívórendszerek alkalmazása a tisztításhoz.

3 Átdolgozás dátuma: Változat HU 1 Oldalak: 3/6 A nemzeti szabályozásnak megfelelő védőöltőzet viselése. Utalás más fejezetekre Lásd a 8. és 13. fejezetet. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések Porképződés kerülése. Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a munkavégzés területén; Szükség szerint mosson kezet. A biztonságos tárolás feltételei az összeférhetőség figyelembevételével Műszaki intézkedések/biztonsági óvintézkedések A porképződés minimalizálása. Csomagolt termékek biztonságos tárolása, hogy a csomagolás ne sérülhessen. 8. AZ EXPOZÍCIÓ KORLÁTOZÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉS Ellenőrizendő paraméterek A porral történő érintkezésre vonatkozó törvényes határértékek betartása (pld. összes por, belélegezhető por és belélegezhető kristályos szilíciumoxid). Németországban: TRGS 900 és TRGS 906 esetében a mindenkori aktuális verziót kell figyelembe venni Ausztria és Svájc: A belélegezhető kristályos szilíciumoxidra vonatkozó munkahelyi kitettség határértéke (OEL/Occupational Exposure Limit) Ausztriában és Svájcban 0,15 mg/m³ (8 órás mérési eredmény idővel súlyozott átlaga). Más országok határértékeire vonatkozó információt munkahigiéniás szakemberektől, vagy a mindenkori ország illetékes szabályozó hatóságától kaphat. AZ EXPOZÍCIÓ KORLÁTOZÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE: Megfelelő műszaki ellenőrzés Porképződés alacsonyan tartása. Eljárások elkülönítése, szellőzőberendezések és más műszaki intézkedések alkalmazása a porterhelés határértékeken belül történő tartása érdekében. Ha személyek tevékenysége során por, gőz vagy füst képződik, akkor szellőztetéssel kell biztosítani a levegő részecske-terhelésének határértékeken belül tartását. Szervezeti intézkedések alkalmazása, pld. személyek távoltartása porterhelésnek kitett területektől. Elszennyeződött munkaruházat cseréje és tisztítása. Egyéni biztonsági óvintézkedések, például személyes védőfelszerelés Szem-/arc védelme Szemsérülés veszélyével fenyegető területeken viseljen oldalvédővel ellátott védőszemüveget. A bőr védelme Nincsenek különös követelmények. A kezek védelmére szolgáló óvintézkedéseket lásd alább. Bőrgyulladásban szenvedő személyek,vagy akiknek érzékeny a bőrük, alkalmazzanak megfelelő óvintézkedéseket (pld. viseljenek védőöltözetet, vagy használjanak védőkrémeket). A KÉZ VÉDELME: Bőrgyulladásban szenvedő személyek,vagy akiknek érzékeny a bőrük, alkalmazzanak megfelelő óvintézkedéseket (pld. viseljenek kesztyűt, vagy használjanak védőkrémeket). A munka befejezése után mosson kezet. LÉGZÉSVÉDELEM: Ha hosszabb ideig pornak van kitéve, viseljen olyan légzésvédő felszerelést, amely megfelel az EU vagy a nemzeti szintű szabályzásoknak. 2-es vagy 3-as (FP2 - FP3) osztályú, részecskeszűrővel ellátott félmaszkot vagy teljes maszkot javaslunk. Tekintse meg az EN jelzésű légzésvédő készülékeket - részecskeszűrő. A KÖRNYEZETVÉDELMI EXPOZÍCIÓ KORLÁTOZÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE: Kerülje a széláramlást.

4 Átdolgozás dátuma: Változat HU 1 Oldalak: 4/6 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Adatok az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokhoz MEGJELENÉS: szemcsés SZEMCSEFORMA: lekerekített élek SZÍN: különböző színek ILLAT: illatmentes Szagküszöbérték ph-érték Olvadáspont/fagyáspont 1710 C RELATÍV SŰRŰSÉG: 2,65 g/cm³ Oldhatóság(ok) Vízben oldhatóság elhanyagolható Oldhatóság fluorsavban igen Egyéb adatok nincs egyéb információ ÁLLAPOTVÁLTOZÁS: kb. 150 C-tól a műgyantafilm bomlása. 10. STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS Reaktivitás Tehetetlen, nem reaktív Kémiai stabilitás kémiailag stabil Veszélyes reakciók lehetősége nincsenek veszélyes reakciók. KERÜLENDŐ KÖRÜLMÉNYEK: összeférhetetlen anyagok Nincsenek különös összeférhetetlenségek. VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK:

5 Átdolgozás dátuma: Változat HU 1 Oldalak: 5/6 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Adatok toxikológiai hatásokról akut toxicitás Maró/irritáló hatás a bőrre Súlyos szemsérülés/irritáció Légúti/bőrérzékenység Csírasejt -mutagén hatás Rákkeltő hatás Reprodukciós toxicitás Specifikus célszerv - toxicitás egyszeri érintkezés esetén Specifikus célszerv - toxicitás ismételt érintkezés esetén Aspiráció veszélye 12. KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ ADATOK Toxicitás Ellenállóképesség és lebomlóképesség Bioakkumulációs képesség Mobilitás a talajban elhanyagolható A környezetben tartósan megmaradó, biológiailag felhalmozódó és mérgező vagy a környezetben nagyon tartósan megmaradó és biológiailag nagyon felhalmozódó anyagok értékelésének eredménye Egyéb káros hatások Specifikus káros hatások nem ismeretesek. 13. ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Hulladékkezelési eljárás Hulladék/Maradványok A mindenkori lehetőségek közül az újrahasznosításnak előnye van az ártalmatlanítással szemben.

6 Átdolgozás dátuma: Változat HU 1 Oldalak: 6/6 Az ártalmatlanítást a nemzeti szabályozásoknak megfelelően kell végrehajtani. Csomagolóanyag Kerülje a maradványok okozta porképződést a csomagolásokban. A dolgozók részére álljon rendelkezésre megfelelő egészségvédelemi felszerelés. Szennyezett csomagolóanyagot zárt tartályban tároljon. A csomagolóanyagok újrahasznosítását és ártalmatlanítását a helyi szabályozásoknak megfelelően kell végrehajtani. Csomagolóanyagot ne használjon fel többször. Csomagolóanyagok újrahasznosítását és ártalmatlanítását engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalkozással végeztesse el. 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ENSZ-SZÁM Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Szállítási kockázat osztályba sorolása ADR: Nincs besorolás IMDG: Nincs besorolás ICAO/IATA: Nincs besorolás RID: Nincs besorolás Csomagolási csoport Környezeti kockázatok A felhasználóra vonatkozó óvintézkedések Nincsenek különös óvintézkedések. Ömlesztett áru szállítás a 73/78 MARPOL-egyezmény II. függeléke és az IBC-kód szerint 15. JOGI ELŐÍRÁSOK Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonságtechnikai és környezetvédelmi különleges jogi előírások NEMZETI ELŐÍRÁSOK: VÍZ VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY: NWG Anyagbiztonsági értékelés A REACH regisztrációs kötelezettségből a V.7 függelék szerint Németországban: TRGS 900 és TRGS 906 esetében a mindenkori aktuális verziót kell figyelembe venni Ausztria és Svájc: A belélegezhető kristályos szilíciumoxidra vonatkozó munkahelyi kitettség határértéke (OEL/Occupational Exposure Limit) Ausztriában és Svájcban 0,15 mg/m³ (8 órás mérési eredmény idővel súlyozott átlaga). Más országok határértékeire vonatkozó információt munkahigiéniás szakemberektől, vagy a mindenkori ország illetékes szabályozó hatóságától kaphat. (*) A biztonsági adatlap az új jogszabályi követelményeknek megfelelően teljes átdolgozásra került.

: Jar Lemon kézi mosogatószer

: Jar Lemon kézi mosogatószer PROFESSIONAL Jar Lemon kézi mosogatószer Kiadás dátuma: 09/02/2012 Feldolgozva: Változat: 1.0 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa : Szervetlen

Részletesebben

S5 15-16-20-22-30-45 szemcseméretekben

S5 15-16-20-22-30-45 szemcseméretekben Nyomtatás dátuma: 2014.07.08. Oldal: 1 / 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Anyagnév/ kereskedelmi név: S5 15-16-20-22-30-45 szemcseméretekben 1.2

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Festo Spezialfett Lub-KB 2

Festo Spezialfett Lub-KB 2 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 017035 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13307/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz Azonosítási szám: D8084146

Részletesebben

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Eredeti kibocsátás dátuma: 2007.06.26. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.19. Verziószám: 1.0 Magyar nyelvű változat kiadása: Budapest, 2014.01.01. 1.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint SZAKASZ 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Termék kódja : 114388E Az anyag/keverék felhasználása : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer Az anyag típusa

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 10021/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01466/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DIMILIN 25WP. Verzió 1.1 Felülvizsgálat dátuma 21.09.2011 Nyomtatás Dátuma 25.03. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító - Termék neve : - Kémiai Név : Sodium hydrogencarbonate - Szinonimák : Sodium bicarbonate - Összegképlet : NaHCO3

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 EK, a 1907/2006 EK (REACH) és a 1272/2008 EK rendeletek (CLP-GHS) szerint. Verziószám: 9.0 A készítés dátuma: 2010.11.30 Felülvizsgálat dátuma: 2013.10.18 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: ATTRACIDE PLUS 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01430/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

I. verzió: 2012.11.19. Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder es Füge illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

I. verzió: 2012.11.19. Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder es Füge illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder és Füge illat 1.1. Termékazonosító Air Wick Illatgyertya Fekete Szeder és Füge illat Azonosítási szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben