Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma FRUTON Ca november 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma FRUTON Ca 2.0.0 2012. november 8."

Átírás

1 Referencia név Frissítés sorszáma Frissítés dátuma FRUTON Ca november 8. BIZTONSÁGI ADATLAP (a R.E.A.C.H. 1907/2006-os sorszámú Európai Szabályzat 453/2010 sz. módosított rendelete szerint) FRUTON Ca 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító: Fruton Ca 1.2 Az anyag vagy keverék felhasználása (ill. ellenjavallt felhasználása): műtrágya 1.3 Forgalmazó: ARYSTA LifeScience Magyarország Kft Budapest, Bécsi út 3-5. Tel: (36-1) Fax: : (36-1) Vészhelyzet információ: Tel: (36-1) Gyártó és a Biztonsági adatlap Spiess-Urania Chemicals GmbH kibocsájtója: Frankenstrasse 18 b Hamburg tel: +49 (0) fax: +49 (0) Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel.: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: Besorolás a 67/548/EGK vagy az 1999/45/EK irányelvnek megfelelően: Xi; R Címkézési elemek: Címkézés a 67/548/vagy az 1999/45/EK irányelvnek megfelelően: Veszély-szimbólumok: Irritatív R-mondatok R36 - Szemizgató hatású. Oldal 1 / 7

2 S- mondatok S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet. S13 - Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. S20 Használat közben enni, inni nem szabad. S23 - A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. S24/25 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. S46 - Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. 2.3 Egyéb veszély: Nincs adat. 3 ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.1 Kémiai adatok: Keverék (készítmény) Veszélyes-anyag tartalom: Hatóanyagnév CAS szám EU szám EINECS szám Koncentráció Osztályozás 67/548/EK kálcium-klorid ,60 Xi; R36 zsíralkoholalkoxilát, polimer ,00 Xn; R22 Xi; R41 Az R-mondatok szöveges leírását ld. a 16. fejezetben! 3.2 Egyéb információ: Műtrágyatípus: kálciumklorid oldat 17, EK-MŰTRÁGYA 4 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése: Általánosságban: Baleset vagy rosszullét esetén azonnal hívjon orvost. Cserélje ki a kontaminált, átitatott ruházatot. Mérgezési tünetek csak órák múlva léphetnek fel; ezért 48 órán keresztül orvosi felügyeletre van szükség. Belégzést követően: A sérültet el kell szállítani a veszélyforrástól. Friss levegőről kell gondoskodni. Szemmel történő érintkezés után: A szemhéjakat nyitva tartva huzamosabb ideig (15 percig) vízzel kell öblíteni. Irritáció esetén szemorvossal konzultáljon. Bőrrel történő érintkezés után: Azonnal vízzel és szappannal le kell mosni. Lenyelést követően: Azonnal orvoshoz kell fordulni. A szájat vízzel alaposan ki kell öblíteni. Eszméletlen személyeket nem szabad itatni. 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások: Allergiás tünetek. 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Tüneti kezelés. 5 TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1 Oltóanyagok: Maga a termék nem ég; a tűzoltási teendők összehangolása a környezeti tűzzel. Széndioxid, poroltó, vízpermet-sugár. 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Ismeretlen. Oldal 2 / 7

3 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: Oltó-, mentési- és takarítási munkákat tűz vagy karbonizált gázok hatásánál csak komoly légzésvédelem használatával lehet elvégezni. A szennyezett oltóvizet külön kell gyűjteni, nem juthat a csatornahálózatba. 6 INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és eljárások vészhelyzetben: Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A biztonsági előírásokat (lásd a 7. és 8. fejezetet) figyelembe kell venni. A sürgősségi ellátók esetében: Nincs adat. Személyi védőfelszerelés - lásd a 8. szakaszt. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Ne engedje a csatornahálózatba/felületi vizekbe/talajvízbe jutni. Ne engedje az altalajba/földbe jutni. 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Folyadékmegkötő anyaggal (pl. homokkal, kovafölddel, általános megkötővel) itassa fel. Az összegyűjtött anyagot az "Ártalmatlanítás" c. fejezet szerint kell kezelni. 6.4 Hivatkozások egyéb fejezetekre: - 7 KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Előírásszerű tárolás és kezelés esetén különösebb teendőkre nincs szükség. Általános biztonsági és higiéniai előírások: Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Élelmiszertől és italtól távol kell tartani. Munkaközi szünetek előtt és a munka végeztével kezet kell mosni. Szemöblítő berendezést készenlétben kell tartani. Gőzöket nem szabad belélegezni. Tűz- és robbanásvédelmi előírások: Különösebb intézkedésre nincs szükség. 7.2 Biztonságos tárolás feltételei (az esetleges összeférhetetlenséggel együtt): Műszaki intézkedések és tárolási feltételek: Nincs szükség különösebb intézkedésekre. Ajánlott tárolási hőmérséklet: C A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szembeni követelmények: A nyitott tartályokat gondosan le kell zárni és függőleges helyzetben tárolni, hogy az anyag kifolyását megakadályozzuk. Együtt-tárolásra vonatkozó előírások: Nem tárolható élelmiszerekkel együtt. 7.3 Meghatározott végfelhasználás: - 8 AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE EGYÉNI VÉDELEM 8.1 Ellenőrzési paraméterek: Nincsenek megfigyelendő paraméterek. 8.2 Az expozíció ellenőrzése: Megfelelő műszaki ellenőrzés: Nem állnak rendelkezésre adatok. Egyéni védőfelszerelés Légutak védelme: A munkahelyi határértékek túllépésénél alkalmas légzőkészüléket kell hordani. Amennyiben munkahelyi határértékek nem állnak rendelkezésre, aeroszol és ködképződésnél megfelelő légzésvédelmi intézkedésről kell gondoskodni. Légszűrő: ABEK. Kézvédelem: Intenzív érintkezésnél védőkesztyűt kell használni (DIN EN 374). A védőkesztyűt minden esetben munka-specifikus alkalmasságára (pl. mechanikus tartósság, termék-összeférhetőség, antisztatika) meg kell vizsgálni. Alkalmazáshoz, raktározáshoz, gondozáshoz és a kesztyűk kicseréléséhez a kesztyűgyártó utasításait és információit követni kell. Oldal 3 / 7

4 Megfelelő anyag: nitril Áthatás ideje: > 480 min. Szem/arcvédelem: Szorosan záródó védőszemüveg (EN 166). Egyéb: Vegyiparban szokásos munkaruha. 8.3 A környezeti expozíció ellenőrzése: - 9 FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1 Alapvető fizikai és kémiai információk: Megjelenés: Folyadék. Szín: Opálos. Szag: Enyhe. ph érték: 7,9 (20 C, 50 g/lit. koncentráció, módszer: CIPAC MT 75,3) Forráspont: kb. 100 C Bomláspont/bomlástartomány: > 100 C Sűrűség: 1,35 kg/lit (20 C, módszer: CIPAC MT 3) Vízben való oldhatóság: tökéletesen oldható. 9.2 Egyéb adat: - 10 STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 10.1 Veszélyes reakciók lehetősége: Kerülendő körülmények: Előírásos használat mellett semmilyen. Kerülendő anyagok: Ismeretlen Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismertek. 11 TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 11.1 Akut toxicitás: Akut orális toxicitás: LD 50 (patkány): 2860 mg/kg Akut dermális toxicitás: nincs adat Akut inhalációs toxicitás: nincs adat Irritáló-/Maró hatás: Bőrirritáló hatás: nem irritatív Szemirritáló hatás: irritatív Légzőszervi vagy bőrérzékenység: Szenzibilizáló hatás nem ismeretes. A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások: Szemizgató hatású Szubkrónikus toxicitás: 11.3 Krónikus toxicitás: 11.4 Egyéb toxikológiai adatok: Vegyszerekkel történő munkavégzés esetén az általános óvintézkedéseket be kell tartani. 12 ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 12.1 Ökológiai toxicitás: Toxicitás vízi szervezetekre (akut és krónikus): LC 50 Hal (Gambusia affinis): mg/lit (96 h) Alapanyag: CAS Oldal 4 / 7

5 EC 50 Vízibolha (Daphnia magna): 649 mg/lit (96 h) Alapanyag: CAS IC 50 Alga (Nitzschia linearis): 3130 mg/lit (96 h) Alapanyag: CAS Perzisztencia és lebomlás: Bioakkumulációs képesség: Mobilitás a talajban: PBT és a vpvb értékelés eredménye: Egyéb információk: A terméket nem szabad ellenőrzés nélkül a környezetbe juttatni! 13 AZ ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ JAVASLATOK 13.1 A készítmény ártalmatlanítása: Az Európai Hulladék Katalógus (AVV) szerinti hulladékkulcs-szám besorolást a regionális, hulladékártalmatlanítóval együttműködve kell végrehajtani. Termék: A terméket a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Csomagolás: A csomagolóanyagot a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani A veszélyes növényvédő szer göngyölegek kezelésére vonatkozó felhasználói kötelezettségek betartása mellett a hulladékbegyűjtést és hulladékkezelést a CSEBER Kft.-n keresztül intézzük. 14 A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK 14.1 UN szám: A termék nem tartozik az ADR hatálya alá Megfelelő szállítási név: Szabályozás UN szám Osztály Csomagolási csoport Környezetvédelmi osztály Megjegyzés RID/ADR (földi) IMDG (tengeri) OACI/IATA (légi) 15 A SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: A címkézés a 67/548/EK, a 2003/82/EK és a 1999/45/EK módosított direktíva és a hazai szabályozás szerint történt. Hivatkozás a hatályos biztonsági, egészségi és környezetvédelmi Közösségi szabályozásra: A készítményre vonatkozó helyi szabályozás: Egyéb előírások: Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében meg kell felelni az 1999/45/EK direktíva 10. Cikk 12. pontjában előírtaknak A termékre vonatkozó fontosabb hazai előírások: évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és a munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről Oldal 5 / 7

6 26/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról. 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 44/2000. (XII. 20.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) 15.3 Egyéb vonatkozó nemzeti szabályozás: Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és az azt módosító 13/2002. (XI. 28.) EszCsM-FMM együttes rendelet EWC kódszámok: 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről és az azt módosító 10/2002. (III. 26.) sz. KöM rendelet Közúti szállítási osztály évi 19. törvény, valamint A Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló Európai megállapodás A és B Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (XI. 18.) KPM rendelet és az azt módosító 71/2011. (XII. 8.) rendelet, valamint a évi LXXVII törvény C függelék melléklete (A nemzetközi vasúti árufuvarozási egyezmény mellékletei belföldi alkalmazásának kihirdetéséről szóló 72/2011. (XII. 8.) NFM rendelet 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 667/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról Kémiai biztonság értékelése: - 16 EGYÉB ADATOK EGYÉB INFORMÁCIÓK: Az adatlap kitöltéséhez felhasznált, leglényegesebb adatokra vonatkozó források: EU-Irányelv 67/578/EU illetve 99/45/EU a mindenkori érvényes változatban Tanács 1907/2006/EK (REACH), 1272/2008 (CLP) a mindenkori érvényes változatban. EU-Irányelv 2000/39/EU, 2006/15/EU, 2009/161/EU Szállítási előírások az aktuális változatban ADR, RID, IMDG, IATA szerint. A 3. fejezetben közölt R-mondatok szó szerinti szövege. R22 - Lenyelve ártalmas. R36 - Szemizgató hatású. R41 - Súlyos szemkárosodást okozhat. Jelen MSDS kiegészíti a technikai adatlapokat, de azokat nem helyettesíti. A termékről itt szereplő információk jelenlegi ismereteinken alapulnak a kiadás időpontjában, melyeket legjobb tudásunk szerint adtunk meg. Felhívjuk felhasználóink figyelmét az esetleges kockázatokra, amennyiben a terméket nem az előírásoknak megfelelő céllal használják. A felhasználónak ismernie kell és be kell tartania a termék használatára vonatkozó összes előírást. A felhasználó kizárólagos felelőssége meggyőződni arról, hogy a termékre vonatkozó felhasználási útmutató megfelelő és teljes. Az összes szabályozás említésének fő célja, hogy segítse a felhasználót, hogy alkalmazkodhasson a felelősségi körébe tartozó előírásokhoz. A felsorolás nem tekinthető teljesnek. A felhasználónak meg kell bizonyosodnia, hogy a leírás szerint nincs egyéb kötelezettsége a termék speciális alkalmazása esetén. Oldal 6 / 7

7 Forrás: UMCO Umwelt Consult GmbH Georg-Wilhelm-Str. 183, D Hamburg Telefon: / Fax: / Oldal 7 / 7

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13307/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: - spaklival történő felhordásra alkalmas

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK Szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK Szerint 1.) Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név PESTSTOP PERM 25 CS rovarirtó koncentrátum Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ecosol PLUS 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012

Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 08.11.2012 Nyomtatás Dátuma 12.11.2012 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61595 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01466/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 10021/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PROTUGAN 50 SC

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PROTUGAN 50 SC 1/7 PROTUGAN 50 SC BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint MAKHTESHIM-AGAN HUNGARY ZRT. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PROTUGAN 50 SC

Részletesebben

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61224 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2012. 02. 24. Oldal: 1/(10) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13252/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP A BIZOTTSÁG 453/2010/EU rendeletével összhangban Kiállítás dátuma: 2012-11-30 Verzió: 2.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01430/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0394864 / 372428 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61586 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben