AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a.1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma ( ): Név: Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás Székhely 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Képviseli: Balla Jánosné elnök a.2) További információk a következő címen szerezhetők be: dr. Bodó Gergely ügyvéd Tel b) Az eljárás szerinti jogcíme: 122. (7) bekezdés a. pont alapján A tárgyalásos eljárás jogalapja: Ajánlatkérő a Kbt szerinti jogcíme: (7) bekezdés a. pont alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni. Kbt szerinti jogcíme: (7) bekezdés: (7) Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is indíthat: a) az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot; [ ] Ajánlatkérő a Kbt. alapján a következő ajánlattevőket hívja fel a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra az alábbiak szerint: 1. számú ajánlattevő: Ajánlattevő neve: TRUCK ITALIA KFT Ajánlattevő székhelye: 3527 Miskolc, Zsigmondy u számú ajánlattevő: Ajánlattevő neve: RENAULT HUNGÁRIA KFT Ajánlattevő székhelye: 1135 Budapest, Róbert Károly körút számú ajánlattevő: Ajánlattevő neve: AJG Agrogép Jármű és Gépgyártó KFT

2 Ajánlattevő székhelye: 4461 Nyírtelek, Kastély u számú ajánlattevő: Ajánlattevő neve: MAN Tiszaújvárosi Képviselete Ajánlattevő székhelye: 3580 Tiszaújváros, Ipari Park, Bay Zoltán u. 15. c) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei: A dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt megküldésre kerül. Dokumentáció ára: a dokumentáció díjmentesen kerül átadásra. d) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra); Adásvételi szerződés a Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és - tisztítási projekt című KEOP / sz. projekt keretén belül. Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi vonatkozásában. Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi 1db Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): Hulladékszállító járművek. e) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak; Adásvételi Szerződés Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére önrakodó konténerszállító tehergépkocsi vonatkozásában f) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: szeptember 15. g) A teljesítés helye: Ajánlatkérő 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. alatti székhelyén h) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

3 Ajánlatkérő lehetőséget biztosít szállítói előleg igénybevételére. Az előleg mértéke a szerződés elszámolható összegének 30 %-a. Az előleg kifizetése a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. (1) - (6) pontjában foglaltak szerint történik. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi előleg igénybevétele esetén az előleg biztosítékaként a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57. (3) bekezdése alapján köteles kikötni az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 30%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. i) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: nem j) Az ajánlatok elbírálási szempontja (57. ): Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: Az alábbiakban megadott részszempontok: Részszempont: Súlyszám 1. Ajánlati ár (nettó HUF) Vállalt garancia mértéke 2 k) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Alkalmasság megítélése a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdései, az alkalmasság igazolása a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései szerint történik. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. szerint: Az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívásban köteles előírni, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, illetve részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. l) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései szerint - Ajánlattevő, és a közbeszerzési

4 szerződés 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata arról, hogy mióta ügyfele számlavezetője, ügyfele fizetési kötelezettségeinek eleget tesz-e, és az elmúlt egy évben volt-e számláján 30 napot meghaladó sorban állás. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései szerint Az ajánlattételi felhívást megelőző legfeljebb 3 évben rendelkezik legalább 2 darab a szerződés tárgyára vonatkozó referenciával. m) a hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiányok, hiányosságok pótlására teljes körűen lehetőséget biztosít a Kbt ában meghatározott keretek között. n) az ajánlattételi határidő: :00 o) az ajánlat benyújtásának címe: Ajánlatkérő székhelye, azaz 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

5 p) az ajánlattétel nyelve: magyar q) az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: Hely Ajánlatkérő székhelye, azaz 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Időpont: :00 óra r) az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 62. (2) bekezdése szerintiek s) a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Az ajánlatkérő elsősorban az alábbiakban meghatározott kérdésekben/feltételekben kíván az ajánlattevővel tárgyalni: - ár. - garanciális - műszaki tartalom (adott esetben) A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció műszaki leírása tartalmazza. Ajánlatkérő szerződés-tervezetet készített. Ajánlatkérő az első tárgyalást a t) pontban meghatározott időpontban tartja. Amennyiben az ajánlat további pontosítása szükséges az ajánlatkérő további tárgyalás(oka)t tart. A tárgyaláso(ko)n ajánlattevő részéről az írásban benyújtott ajánlat véglegesítése érdekében a kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) jelenléte kötelező. A tárgyalás kezdetekor igazolni kell a tárgyaláson való részvételre és kötelezettségvállalásra/nyilatkozattételre vonatkozó jogosultságot. t) Az első tárgyalás időpontja: :00 óra. A tárgyalás helye: Ajánlatkérő székhelye, azaz 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. u) az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja; Eredményhirdetés időpontja: :00 óra Szerződéskötés tervezett időpontja: v) egyéb információk: 1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt a szerint biztosítja. 2. Az ajánlati dokumentáció ajánlatkérő honlapján díjmentesen elérhető. Az elérési cím: 3. Az ajánlattétel formai követelményei a következők:

6 a. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy ajánlatkérő részéről erre jogosultnak alá kell írnia úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. b. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként növekedjen. Elegendő az információt tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell beszámozni, de lehetséges. A címlapot és hátlapot nem kell, de lehet számozni. c. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell elhelyezni, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok az oldalszám alapján megtalálhatók. d. Az ajánlat elején felolvasó lapot kell elhelyezni, mely a Kbt. 62. (5) bekezdésében foglalt adatokat tartalmazza. e. Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani 1 eredeti példányban, valamint elektronikus úton, 1 db CD vagy DVD lemezen. A külső csomagoláson kérjük feltüntetni: Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és - tisztítási projekt konténerszállító tehergépkocsi közbeszerzési eljárás, csak a borítékbontási eljáráson nyitható fel!" Ajánlatkérő ezúton közli, hogy a felirat elmaradása esetén nem tud felelősséget vállalni annak ajánlattételi határidő előtti felbontásáért. f. Az ajánlatban minden, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által készített dokumentumot, nyilatkozatot alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személyeknek, vagy személyeknek, aki(k)erre jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 4. Ajánlatkérő a Kbt. 77. (1) bekezdése szerint írásban tájékoztatja ajánlattevőket az eljárás eredményéről. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint összegzést készít, melyet ajánlattevők részére a Kbt. 77. (2) bekezdése szerint küldi meg. 5. Ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősüle (Kbt. 60. (5) bekezdés). Amennyiben nem tartozik a évi XXXIV törvény hatálya alá, az ajánlatban erről is nyilatkozni szükséges. 6. A Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is szükséges) a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez részvételre ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni b. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek a teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 7. A Kbt. 55. (5) bekezdés nyomán az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a

7 közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik. 8. Ajánlattevőnek, a Kbt. 55. (4) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőknek, illetve a Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, Kbt. 55. (6) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta jelen felhívás III.2.2) pontjában a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt pénzügyi intézményi nyilatkozatot, továbbá, hogy ezeken kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet. 9. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) egyszerű másolati formában, akik az ajánlatot, az abban szereplő bármely nyilatkozatot aláírják. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult által aláírt felhatalmazást is, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott személy aláírását is. 10. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább a részvételre jelentkező általi felelős fordításban kell csatolni. 11. A Kbt. 61. (1) bekezdése alapján az ajánlatokat írásban és zártan, a jelen ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 12. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmasság feltételeit szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a. a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a Kbt. 56. (1) bekezdés e) és j) pontja tekintetében, valamint b. műszaki, illetve szakmai alkalmasságukat is igazolniuk kell jelen ajánlattételi felhívás III.2.3 pontja szerint. 13. Az ajánlat összeállításával kapcsolatban felmerült összes költség ajánlattevőt terheli. 14. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény az irányadó. 15. Ajánlatkérő a rész-ajánlattétel lehetőségét azért zárja ki, mert az - a beszerzés tárgyát, természetét figyelembe véve - nem teljesíthető. 16. Az ajánlati kötöttség időtartama:

8 z) az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

9 Ajánlattételi dokumentáció a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által meghirdetett Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlattételi dokumentáció részei: I. Hirdetmény II. Műszaki Leírás III. Adásvételi szerződés és annak 1. számú melléklete IV. Az ajánlatok értékelése június 10.

10 II. F E J E Z E T M Ű S Z A K I L E Í R Á S Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Műszaki követelmények: 1. A tehergépjármű követelményei Általános követelmény Iszapszállító konténer szállítására alkalmas önrakodó tehergépkocsi magyar forgalmi rendszámmal, vizsgáztatva Megengedett össztömeg: kg Motor teljesítmény: legalább 290 LE Hajtásképlet: 4x2 Motor felszereltség dízel üzem legalább 290 LE EURO 6 környezetvédelmi besorolás áramtalanító kapcsoló fűthető üzemanyagszűrő erősített motorfék (EVB) szelephimba kitámasztás elektronikus sebességhatároló tempomat vízhűtő és töltött levegő hűtő Felfüggesztés elöl és hátul parabola rugózás differenciálzár a hátsó tengelyre Sebességváltó 9 fokozatú Fékrendszer ABS elektrónikus fékrendszer tárcsfék elöl-hátul retarder fékcsatlakozó az alváz végén sűrített levegő töltő csatlakozó elöl levegő szárító Kerekek 22,5 -os kerekek

11 pótkerék Vezetőfülke felszereltsége C típusú vezetőfülke színe: fehér szállítható személy: minimum 2 fő komfort vezetőülés légrugóval állítható kormány elektromos ablakemelők elektromosan állítható és fűthető tükrök tetőszellőző manuális klímaberendezés rádió mobiltelefon kihangosító 230 V-os elelktromos csatlakozó hűtőtáska részére kartámasz rakodó rekeszek vezetőfülke hátfalán ablak, középen színezett kivitelben mosható ajtókárpit üléshuzat gumiszőnyeg készlet Egyéb követelmények figyelmeztető jelzést adó fényjelzés (sárga villogó) legalább 110 Ah teljesítményű akkumulátorok automata zsírzóberendezés műanyag sárfogók elöl-hátul tolatókamera műholdas járműkövető rendszer (NAVSky Nova GPS szett) AQUA-METRO gyártmányú VZO 8 típusú üzemanyag átfolyásmérő előszűrővel, lehetőség szerint a fülkében elhelyezve, külső elhelyezés esetén kulcsos dobozban, fröccsenő víz elleni kialakítással (Q min =4 l/h, Q max =200 l/h) vonószem 2000 kg össztömegű utánfutó vontatására alkalmas vonúhorog alvázkeret végén 12/24 V-os csatlakozóaljzat mozgatható munkalámpák (fülke tetején, oldalán és hátul) 2. A konténer emelő felépítmény követelményei hidraulikus működésű konténerek mozgatása: felemelés, lerakás, billentéssel történő ürítés kg össztömegű konténer mozgatására alkalmas 5 m 3 -es és 8 m 3 -es konténer mozgatására alkalmas teleszkópkaros kivitel alsó tengelyösszekötés vezetőfülkéből elektrohidraulikus, joystikos távvezérlés felépítmény oldaláról kézi működtetés

12 3. Kereskedelmi feltételek: Az átadás forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történjen Jótállás: minimum 2 év, de legfeljebb 5 év teljes körű garancia úgy a járműre, mint a felépítményre Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató Alkatrész katalógus (felépítmény tekintetében) Munkavédelmi vizsgálati tanúsítvány, eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány A kezelőszemélyzet (minimum 3 fő) oktatása A szállító nyilatkozata a teljesítés helyéhez legközelebbi magyarországi szervizpontokról, úgy a gépjármű, mint a felépítmény tekintetében Ajánlatkérő előírja az alkatrészellátást 8 éven keresztül, mely alapján ajánlattevőknek olyan gyártótól származó járművet és felépítményt szükséges megajánlani, mely alapján biztosított az alkatrészellátás 8 éven keresztül, azaz a gyártók vállalják, hogy a megajánlott típusú és gyártmányú járműhez, valamint felépítményhez tartozó alkatrész beszerezhető lesz az előírt időtartamban. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell: a) az áruk előállítási és/vagy beszerzési költségét; b) az árukkal kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet, szállítási költséget; c) a szállítandó árukkal kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket. A csomagolás a Vevő tulajdonát képezi; d) a szállítandó árukkal kapcsolatos dokumentumok költségét; e) a leszállított áruk karbantartásához szükséges szerszámok biztosítását; f) részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a szállított áruk minden tételéhez g) a forgalomba helyezéshez, üzembe helyezéshez szükséges valamennyi költséget (kivéve az alábbi költségeket: kötelező felelősség biztosítás, rendszám-, forgalmi engedély-, törzskönyv-, címke díj, vagyonszerzési illeték) A konténer szállító tehergépkocsit a szerződésben megjelölt határidőre kell leszállítani. Szállítási cím, illetve az jármű átadás-átvétel teljesítési helye: Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás, 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

13 Ajánlattételi dokumentáció a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által meghirdetett Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi közbeszerzési eljáráshoz MEGAJÁNLOTT TERMÉK MŰSZAKI LEÍRÁSA 1 ÖNRAKODÓ KONTÉNERSZÁLLÍTÓ TEHERGÉPKOCSI A berendezés adatainak megnevezése (gyártó és típus): Tehergépkocsi Konténer mozgató felépítmény 1. A tehergépjármű követelményei Általános követelmény Iszapszállító kinténer szállítására alkalmas önrakodó tehergépkocsi magyar forgalmi rendszámmal, vizsgáztatva Megengedett össztömeg: kg Motor teljesítmény: legalább 290 LE Hajtásképlet: 4x2 Motor felszereltség dízel üzem legalább 290 LE EURO 6 környezetvédelmi besorolás áramtalanító kapcsoló fűthető üzemanyagszűrő erősített motorfék (EVB) szelephimba kitámasztás elektronikus sebességhatároló 1 Kérjük az ajánlathoz kitöltve (műszaki megfelelőségre soronként nyilatkozva) csatolni

14 tempomat vízhűtő és töltött levegő hűtő Felfüggesztés elöl és hátul parabola rugózás differenciálzár a hátsó tengelyre Sebességváltó 9 fokozatú Fékrendszer ABS elektrónikus fékrendszer tárcsfék elöl-hátul retarder fékcsatlakozó az alváz végén sűrített levegő töltő csatlakozó elöl levegő szárító Kerekek 22,5 -os kerekek pótkerék Vezetőfülke felszereltsége C típusú vezetőfülke színe: fehér szállítható személy: minimum 2 fő komfort vezetőülés légrugóval állítható kormány elektromos ablakemelők elektromosan állítható és fűthető tükrök tetőszellőző manuális klímaberendezés rádió

15 Ajánlattételi dokumentáció a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által meghirdetett Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi közbeszerzési eljáráshoz mobiltelefon kihangosító 230 V-os elelktromos csatlakozó hűtőtáska részére kartámasz rakodó rekeszek vezetőfülke hátfalán ablak, középen színezett kivitelben mosható ajtókárpit üléshuzat gumiszőnyeg készlet Egyéb követelmények figyelmeztető jelzést adó fényjelzés (sárga villogó) legalább 110 Ah teljesítményű akkumulátorok automata zsírzóberendezés műanyag sárfogók elöl-hátul tolatókamera műholdas járműkövető rendszer (NAVSky Nova GPS szett) AQUA-METRO gyártmányú VZO 8 típusú üzemanyag átfolyásmérő előszűrővel, lehetőség szerint a fülkében elhelyezve, külső elhelyezés esetén kulcsos dobozban, fröccsenő víz elleni kialakítással (Q min =4 l/h, Q max =200 l/h) vonószem 2000 kg össztömegű utánfutó vontatására alkalmas vonúhorog alvázkeret végén 12/24 V-os csatlakozóaljzat mozgatható munkalámpák (fülke tetején, oldalán és hátul) 2. A konténer emelő felépítmény követelményei Hidraulikus működésű Konténerek mozgatása: felemelés, lerakás, billentéssel történő ürítés 15/30

16 8.000 kg össztömegű konténer mozgatására alkalmas 5 m 3 -es és 8 m 3 -es konténer mozgatására alkalmas Teleszkópkaros kivitel Alsó tengelyösszekötés Vezetőfülkéből elektrohidraulikus, joystikos távvezérlés Felépítmény oldaláról kézi működtetés 3. Kereskedelmi feltételek: Az átadás forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történjen Jótállás: minimum 2 év, de legfeljebb 5 év teljes körű garancia úgy a járműre, mint a felépítményre Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató Alkatrész katalógus (felépítmény tekintetében) Munkavédelmi vizsgálati tanúsítvány, eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány A kezelőszemélyzet (minimum 3 fő) oktatása A szállító nyilatkozata a teljesítés helyéhez legközelebbi magyarországi szervizpontokról, úgy a gépjármű, mint a felépítmény tekintetében Ajánlatkérő előírja az alkatrészellátást 8 éven keresztül, mely alapján ajánlattevőknek olyan gyártótól származó járművet és felépítményt szükséges megajánlani, mely alapján biztosított az

17 Ajánlattételi dokumentáció a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által meghirdetett Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi közbeszerzési eljáráshoz alkatrészellátás 8 éven keresztül, azaz a gyártók vállalják, hogy a megajánlott típusú és gyártmányú járműhez, valamint felépítményhez tartozó alkatrész beszerezhető lesz az előírt időtartamban. 17/30

18 Ajánlattételi dokumentáció a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által meghirdetett Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlattevő által ajánlott árunak az A. Rész elnevezésű oszlopban feltüntetett minimum feltételek (paraméterek, előírások) mindegyikének meg kell felelnie. Amennyiben a megajánlott jármű nem felel meg a fenti táblázatban meghatározott feltételeknek az ajánlat érvénytelen. Az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező áruk felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból. Szakmai ajánlat elkészítése: 1. Az ajánlott áru műszaki jellemzőit a Megajánlott áruk műszaki leírása elnevezésű dokumentumban található táblázatban megadott minimum feltételek mellé, közvetlenül összehasonlítható módon, azonos dimenzióban és mértékegységben be kell írni a táblázat B. Rész elnevezésű oszlopába, és az így kialakított leírást csatolni kell az ajánlathoz. Ahol valamely előírásnak való megfelelés a követelmény ott a megfelel szót kell feltüntetni a jobboldali oszlopban. Pl. Pl. A rész Az áru megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, követelmények paraméterei Pl. B rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki követelmények paraméterei Motor teljesítmény: legalább 290 LE EURO 6 környezetvédelmi besorolás 295 LE Megfelel 2. A kereskedelmi feltételek esetében az ajánlattevő a vállalom szó beírásával kell, hogy jelezze az adott feltétel teljesítésének szándékát. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,

19 Ajánlattételi dokumentáció a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által meghirdetett Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi közbeszerzési eljáráshoz illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a vagy egyenértékű kifejezést minden esetben érteni kell! A Kbt. 58. (3) bekezdés a) pontjában hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás megnevezése mellett a vagy azzal egyenértékű kifejezést szintén minden esetben érteni kell. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a B. Rész elnevezésű oszlop valamennyi sorát ki kell tölteni. A tétel mellé a megajánlott termék megnevezését, típusát is fel kell tüntetni oly módon, hogy egyértelműen azonosítható legyen. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a megajánlott áruk műszaki leírása (szakmai ajánlat) nem tartalmaz minden, a műszaki leírásban meghatározott követelményt, illetve az arra vonatkozó megajánlást, vagy abból megállapítható, hogy a megajánlott áru nem felel meg a műszaki leírásban meghatározott ajánlatkérői elvárásoknak, műszaki követelményeknek, az ajánlat érvénytelen. 19/30

20 III. fejezet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Eladó nevében eljáró kapcsolattartó személy mint eladó, a továbbiakban: mint Eladó másrészről Név Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás Székhely 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Képviseli Balla Jánosné, elnök Adószám Bankszámlaszám Vevő nevében eljáró kapcsolattartó személy mint Vevő (továbbiakban: Vevő) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint I. Preambulum I.1. Felek rögzítik, hogy Vevő jelen szerződés tárgyát képező, a Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és - tisztítási projekt című KEOP-1.2.0/ sz. projekt keretében beszerzésre kerülő, önrakodó konténerszállító

21 Ajánlattételi dokumentáció a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által meghirdetett Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi közbeszerzési eljáráshoz tehergépkocsi vonatkozásában közbeszerzési eljárást folytatott le, amely közbeszerzési eljárás nyertese Eladó, így Eladóval kíván szerződést kötni. II. Szerződés Tárgya II.1. Felek megállapodnak, hogy jelen adásvételi szerződés szerint Eladó eladja, Vevő pedig megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonát képező 1 darab Önrakodó konténerszállító tehergépkocsit jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki tartalommal. II.2. Eladó kijelenti, hogy a harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely Vevő tulajdonszerzését akadályozná. III. Átadás átvétel III.1. A II.1. pontban körülírt termékek leszállítását Vevő telephelyére az Eladó vállalja. III.2. Felek megállapodnak, hogy a átadás-átvétel végső határideje: szeptember 1. napja Felek az előteljesítés lehetőségét megengedik. III.3. Vevő az árun a birtokbaadással tulajdont szerez, ezt követően jogosult annak beépítésére, vagy továbbértékesítésére. III.4. Vevő képviselője az átvételt megtagadhatja, amennyiben - az Eladó által is elfogadottan neki felróható okból szemmel láthatóan nem megfelelő az áru vagy csomagolás (pl.: sérült szállítmány) - Vevő mennyiségi-minőségi kifogása esetén a felek az átadásátvételről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik: a) Az átvételt meg nem hiúsító hiányosságokat, illetve azok elhárítására vonatkozó közös megállapodást, b) Az átvétel meghiúsulásának okát A kifogásolásból egyértelműen ki kell derülnie a megállapított hiányosság fajtájának és terjedelmének. IV. Fizetés IV.1. Felek rögzítik, hogy a II.1. pontban körülírt önrakodó konténerszállító tehergépkocsi ellenértéke,- HUF, azaz forint, amely összegre eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A Támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a szerződéses ár 94, %-a EU és Költségvetési támogatásból, 21/30

22 Támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a szerződés elfogadott végösszegének és a szerződéses árnak valamint 5, % +ÁFA társulás által biztosított önrészből kerül finanszírozásra. Az elszámolható költségeken felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli. A vételár elszámolható része. Ft, nem elszámolható költség.. Ft. Felek megállapodnak, hogy a számla benyújtására a Kbt szerinti teljesítésigazolás birtokában van lehetőség. IV.3 Jelen szerződés keretében a Szállító felé az ellenértéket magyar forintban (HUF) kell teljesíteni a szállítói finanszírozás szabályai szerint. A Vállalkozó legfeljebb a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. (1b) pontjában foglaltak szerinti szerződés elszámolható összege 30%- ának megfelelő összegű előlegre jogosult, a Kbt (1) és (2) bekezdésével, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. (2)-(3) bekezdésével összhangban, az előleg összegével azonos összegű előleg-visszafizetési bankgarancia vagy más, a Kbt (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott biztosíték ellenében. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. (1a) bekezdése értelmében a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57. (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Az előleget, a szerződés aláírását követően igényelheti a vállalkozó úgynevezett előleg bekérő dokumentum benyújtásával, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. (1e) pontjában foglaltakkal összhangban. Vállalkozó köteles az előleg számla benyújtásáig az előleg-visszafizetési bankgaranciát, illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt Megrendelő rendelkezésére bocsájtani. Felek megállapodnak, hogy a számlabenyújtására a Kbt szerinti teljesítésigazolás birtokában van lehetőség. A számla kifizetése a benyújtását követő 30 napon történik. IV.2. Jelen szerződés keretében a Szállító felé az ellenértéket magyar forintban (HUF) kell teljesíteni. IV.3. Ha a Vevő a szerződés szerinti fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, úgy az Eladó jogosult a késedelem időtartamára a Magyar Polgári Törvénykönyvben meghatározott mindenkori gazdálkodó szervek közötti késedelmi kamatot követelni. IV.4. A fizetési késedelem utolsó napja a késedelmi kamat számítása szempontjából a késedelmesen kifizetett számla összegének az Eladó számláján történő jóváírásának a napja.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 087-156943 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidõs adásvételére

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidõs adásvételére 4. sz. melléklet Amely létrejött egyrészről Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró személy ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 DB ARTROSZKÓPOS BERENDEZÉS BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓAN TÁRGYÚ NEMZETI ELÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe:

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma,  és honlap címe: Eljárást megindító felhívás a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: Hivatalos név és székhely: Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.,

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Hivatalos név: Hírös Sport Nonprofit Kft. Postai cím: Olimpia u. 1/A. Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 II. szakasz:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229621-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Sínpálya és tartozékai 2014/S 128-229621 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése 2013. 1/8

Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése 2013. 1/8 Ajánlattételi felhívás a Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban 2013. 1/8

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1221

Részletesebben

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110758-2011:text:hu:html HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 68-110758 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267386-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mozgólépcső alkatrészei 2013/S 153-267386 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér 8. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287430-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2015/S 156-287430 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419789-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Fagyásgátló készítmények 2014/S 238-419789 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Apáca u.2/1. Kapcsolattartó: Kárpáti

Részletesebben

Magyarország-Miskolc: Hulladékgyűjtő konténerek 2013/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2013/S )

Magyarország-Miskolc: Hulladékgyűjtő konténerek 2013/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2013/S ) 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251468-2013:text:hu:html Magyarország-Miskolc: Hulladékgyűjtő konténerek 2013/S 145-251468 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax +36-1

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása.

Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása. Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatási szerződés / Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34584-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Vízvezeték- és fűtésszerelési anyagok 2015/S 021-034584 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A.)

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zátrkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest,

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-004/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás a Kbt. 252. (1) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindítására Belvízvédelmi beruházás kiviteli terveinek elkészítése 1. Az ajánlatkérő adatai Név:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérő címe: 7623 Pécs József Attila u.10. Kapcsolattartó: Paróczi

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:143530-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Fogaskerék és fogaskerék-áttétel 2014/S 082-143530 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285673-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 Magyar Közút Nonprofit Zrt.,

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése

Adásvételi szerződés keretében okos mobiltelefon készülékek beszerzése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621-Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 06-72/533-800 Fax: 06-72/212-049 Címzett:

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATKÉRŐ: Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Kft. ELJÁRÁS TÁRGYA: Turisztikai szolgáltatási adatbázis beszerzése a Kbt. 122. (7) bekezdése a) pontja alapján Belső ügyszám: 4.12.01.31.01.01

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. Képviselő:

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására Laczkóné Dénes Orsolya e.v. 3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 14. Tel/fax.: 32/784-140 E-mail: denesorsi@gmail.com Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

22/OVSZ/2008. - Járműkarbantartás

22/OVSZ/2008. - Járműkarbantartás 22/OVSZ/2008. - Járműkarbantartás Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/13 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK Zrt.) Beszerzés

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Közbeszerzési dokumentumok módosítása (CT és MR berendezés beszerzése, beépítéssel és üzembehelyezéssel)

Közbeszerzési dokumentumok módosítása (CT és MR berendezés beszerzése, beépítéssel és üzembehelyezéssel) Közbeszerzési dokumentumok módosítása (CT és MR berendezés beszerzése, beépítéssel és üzembehelyezéssel) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése

A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése A Károly Róbert Főiskola székhelyén fotovoltaikus rendszer telepítése, villamos szerelési kivitelezési tevékenységeinek elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 6/1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tivadar Község Önkormányzata 4921 Tivadar, Petőfi u. 24. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Építési beruházás Tárgy: Vállalkozási

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kompresszor 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kompresszor 2014/S Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268788-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kompresszor 2014/S 149-268788 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben