AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a.1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma ( ): Név: Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás Székhely 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Képviseli: Balla Jánosné elnök a.2) További információk a következő címen szerezhetők be: dr. Bodó Gergely ügyvéd Tel b) Az eljárás szerinti jogcíme: 122. (7) bekezdés a. pont alapján A tárgyalásos eljárás jogalapja: Ajánlatkérő a Kbt szerinti jogcíme: (7) bekezdés a. pont alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni. Kbt szerinti jogcíme: (7) bekezdés: (7) Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is indíthat: a) az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot; [ ] Ajánlatkérő a Kbt. alapján a következő ajánlattevőket hívja fel a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra az alábbiak szerint: 1. számú ajánlattevő: Ajánlattevő neve: TRUCK ITALIA KFT Ajánlattevő székhelye: 3527 Miskolc, Zsigmondy u számú ajánlattevő: Ajánlattevő neve: RENAULT HUNGÁRIA KFT Ajánlattevő székhelye: 1135 Budapest, Róbert Károly körút számú ajánlattevő: Ajánlattevő neve: AJG Agrogép Jármű és Gépgyártó KFT

2 Ajánlattevő székhelye: 4461 Nyírtelek, Kastély u számú ajánlattevő: Ajánlattevő neve: MAN Tiszaújvárosi Képviselete Ajánlattevő székhelye: 3580 Tiszaújváros, Ipari Park, Bay Zoltán u. 15. c) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei: A dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt megküldésre kerül. Dokumentáció ára: a dokumentáció díjmentesen kerül átadásra. d) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra); Adásvételi szerződés a Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és - tisztítási projekt című KEOP / sz. projekt keretén belül. Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi vonatkozásában. Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi 1db Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): Hulladékszállító járművek. e) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak; Adásvételi Szerződés Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére önrakodó konténerszállító tehergépkocsi vonatkozásában f) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: szeptember 15. g) A teljesítés helye: Ajánlatkérő 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. alatti székhelyén h) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

3 Ajánlatkérő lehetőséget biztosít szállítói előleg igénybevételére. Az előleg mértéke a szerződés elszámolható összegének 30 %-a. Az előleg kifizetése a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. (1) - (6) pontjában foglaltak szerint történik. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi előleg igénybevétele esetén az előleg biztosítékaként a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57. (3) bekezdése alapján köteles kikötni az (1) bekezdés szerinti eljárások eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 30%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. i) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: nem j) Az ajánlatok elbírálási szempontja (57. ): Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: Az alábbiakban megadott részszempontok: Részszempont: Súlyszám 1. Ajánlati ár (nettó HUF) Vállalt garancia mértéke 2 k) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Alkalmasság megítélése a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdései, az alkalmasság igazolása a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései szerint történik. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. szerint: Az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívásban köteles előírni, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, illetve részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. l) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései szerint - Ajánlattevő, és a közbeszerzési

4 szerződés 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata arról, hogy mióta ügyfele számlavezetője, ügyfele fizetési kötelezettségeinek eleget tesz-e, és az elmúlt egy évben volt-e számláján 30 napot meghaladó sorban állás. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezései szerint Az ajánlattételi felhívást megelőző legfeljebb 3 évben rendelkezik legalább 2 darab a szerződés tárgyára vonatkozó referenciával. m) a hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiányok, hiányosságok pótlására teljes körűen lehetőséget biztosít a Kbt ában meghatározott keretek között. n) az ajánlattételi határidő: :00 o) az ajánlat benyújtásának címe: Ajánlatkérő székhelye, azaz 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

5 p) az ajánlattétel nyelve: magyar q) az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: Hely Ajánlatkérő székhelye, azaz 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Időpont: :00 óra r) az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: A Kbt. 62. (2) bekezdése szerintiek s) a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Az ajánlatkérő elsősorban az alábbiakban meghatározott kérdésekben/feltételekben kíván az ajánlattevővel tárgyalni: - ár. - garanciális - műszaki tartalom (adott esetben) A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció műszaki leírása tartalmazza. Ajánlatkérő szerződés-tervezetet készített. Ajánlatkérő az első tárgyalást a t) pontban meghatározott időpontban tartja. Amennyiben az ajánlat további pontosítása szükséges az ajánlatkérő további tárgyalás(oka)t tart. A tárgyaláso(ko)n ajánlattevő részéről az írásban benyújtott ajánlat véglegesítése érdekében a kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) jelenléte kötelező. A tárgyalás kezdetekor igazolni kell a tárgyaláson való részvételre és kötelezettségvállalásra/nyilatkozattételre vonatkozó jogosultságot. t) Az első tárgyalás időpontja: :00 óra. A tárgyalás helye: Ajánlatkérő székhelye, azaz 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. u) az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja; Eredményhirdetés időpontja: :00 óra Szerződéskötés tervezett időpontja: v) egyéb információk: 1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt a szerint biztosítja. 2. Az ajánlati dokumentáció ajánlatkérő honlapján díjmentesen elérhető. Az elérési cím: 3. Az ajánlattétel formai követelményei a következők:

6 a. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy ajánlatkérő részéről erre jogosultnak alá kell írnia úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. b. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként növekedjen. Elegendő az információt tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell beszámozni, de lehetséges. A címlapot és hátlapot nem kell, de lehet számozni. c. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell elhelyezni, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok az oldalszám alapján megtalálhatók. d. Az ajánlat elején felolvasó lapot kell elhelyezni, mely a Kbt. 62. (5) bekezdésében foglalt adatokat tartalmazza. e. Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani 1 eredeti példányban, valamint elektronikus úton, 1 db CD vagy DVD lemezen. A külső csomagoláson kérjük feltüntetni: Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és - tisztítási projekt konténerszállító tehergépkocsi közbeszerzési eljárás, csak a borítékbontási eljáráson nyitható fel!" Ajánlatkérő ezúton közli, hogy a felirat elmaradása esetén nem tud felelősséget vállalni annak ajánlattételi határidő előtti felbontásáért. f. Az ajánlatban minden, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által készített dokumentumot, nyilatkozatot alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személyeknek, vagy személyeknek, aki(k)erre jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 4. Ajánlatkérő a Kbt. 77. (1) bekezdése szerint írásban tájékoztatja ajánlattevőket az eljárás eredményéről. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint összegzést készít, melyet ajánlattevők részére a Kbt. 77. (2) bekezdése szerint küldi meg. 5. Ajánlattevőknek ajánlatukban nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősüle (Kbt. 60. (5) bekezdés). Amennyiben nem tartozik a évi XXXIV törvény hatálya alá, az ajánlatban erről is nyilatkozni szükséges. 6. A Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is szükséges) a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez részvételre ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni b. az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek a teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 7. A Kbt. 55. (5) bekezdés nyomán az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a

7 közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik. 8. Ajánlattevőnek, a Kbt. 55. (4) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőknek, illetve a Kbt. 55. (6) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, Kbt. 55. (6) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta jelen felhívás III.2.2) pontjában a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt pénzügyi intézményi nyilatkozatot, továbbá, hogy ezeken kívül más pénzügyi intézménynél számlát nem vezet. 9. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) egyszerű másolati formában, akik az ajánlatot, az abban szereplő bármely nyilatkozatot aláírják. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult által aláírt felhatalmazást is, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott személy aláírását is. 10. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább a részvételre jelentkező általi felelős fordításban kell csatolni. 11. A Kbt. 61. (1) bekezdése alapján az ajánlatokat írásban és zártan, a jelen ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 12. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmasság feltételeit szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a. a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a Kbt. 56. (1) bekezdés e) és j) pontja tekintetében, valamint b. műszaki, illetve szakmai alkalmasságukat is igazolniuk kell jelen ajánlattételi felhívás III.2.3 pontja szerint. 13. Az ajánlat összeállításával kapcsolatban felmerült összes költség ajánlattevőt terheli. 14. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény az irányadó. 15. Ajánlatkérő a rész-ajánlattétel lehetőségét azért zárja ki, mert az - a beszerzés tárgyát, természetét figyelembe véve - nem teljesíthető. 16. Az ajánlati kötöttség időtartama:

8 z) az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

9 Ajánlattételi dokumentáció a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által meghirdetett Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlattételi dokumentáció részei: I. Hirdetmény II. Műszaki Leírás III. Adásvételi szerződés és annak 1. számú melléklete IV. Az ajánlatok értékelése június 10.

10 II. F E J E Z E T M Ű S Z A K I L E Í R Á S Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Műszaki követelmények: 1. A tehergépjármű követelményei Általános követelmény Iszapszállító konténer szállítására alkalmas önrakodó tehergépkocsi magyar forgalmi rendszámmal, vizsgáztatva Megengedett össztömeg: kg Motor teljesítmény: legalább 290 LE Hajtásképlet: 4x2 Motor felszereltség dízel üzem legalább 290 LE EURO 6 környezetvédelmi besorolás áramtalanító kapcsoló fűthető üzemanyagszűrő erősített motorfék (EVB) szelephimba kitámasztás elektronikus sebességhatároló tempomat vízhűtő és töltött levegő hűtő Felfüggesztés elöl és hátul parabola rugózás differenciálzár a hátsó tengelyre Sebességváltó 9 fokozatú Fékrendszer ABS elektrónikus fékrendszer tárcsfék elöl-hátul retarder fékcsatlakozó az alváz végén sűrített levegő töltő csatlakozó elöl levegő szárító Kerekek 22,5 -os kerekek

11 pótkerék Vezetőfülke felszereltsége C típusú vezetőfülke színe: fehér szállítható személy: minimum 2 fő komfort vezetőülés légrugóval állítható kormány elektromos ablakemelők elektromosan állítható és fűthető tükrök tetőszellőző manuális klímaberendezés rádió mobiltelefon kihangosító 230 V-os elelktromos csatlakozó hűtőtáska részére kartámasz rakodó rekeszek vezetőfülke hátfalán ablak, középen színezett kivitelben mosható ajtókárpit üléshuzat gumiszőnyeg készlet Egyéb követelmények figyelmeztető jelzést adó fényjelzés (sárga villogó) legalább 110 Ah teljesítményű akkumulátorok automata zsírzóberendezés műanyag sárfogók elöl-hátul tolatókamera műholdas járműkövető rendszer (NAVSky Nova GPS szett) AQUA-METRO gyártmányú VZO 8 típusú üzemanyag átfolyásmérő előszűrővel, lehetőség szerint a fülkében elhelyezve, külső elhelyezés esetén kulcsos dobozban, fröccsenő víz elleni kialakítással (Q min =4 l/h, Q max =200 l/h) vonószem 2000 kg össztömegű utánfutó vontatására alkalmas vonúhorog alvázkeret végén 12/24 V-os csatlakozóaljzat mozgatható munkalámpák (fülke tetején, oldalán és hátul) 2. A konténer emelő felépítmény követelményei hidraulikus működésű konténerek mozgatása: felemelés, lerakás, billentéssel történő ürítés kg össztömegű konténer mozgatására alkalmas 5 m 3 -es és 8 m 3 -es konténer mozgatására alkalmas teleszkópkaros kivitel alsó tengelyösszekötés vezetőfülkéből elektrohidraulikus, joystikos távvezérlés felépítmény oldaláról kézi működtetés

12 3. Kereskedelmi feltételek: Az átadás forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történjen Jótállás: minimum 2 év, de legfeljebb 5 év teljes körű garancia úgy a járműre, mint a felépítményre Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató Alkatrész katalógus (felépítmény tekintetében) Munkavédelmi vizsgálati tanúsítvány, eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány A kezelőszemélyzet (minimum 3 fő) oktatása A szállító nyilatkozata a teljesítés helyéhez legközelebbi magyarországi szervizpontokról, úgy a gépjármű, mint a felépítmény tekintetében Ajánlatkérő előírja az alkatrészellátást 8 éven keresztül, mely alapján ajánlattevőknek olyan gyártótól származó járművet és felépítményt szükséges megajánlani, mely alapján biztosított az alkatrészellátás 8 éven keresztül, azaz a gyártók vállalják, hogy a megajánlott típusú és gyártmányú járműhez, valamint felépítményhez tartozó alkatrész beszerezhető lesz az előírt időtartamban. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell: a) az áruk előállítási és/vagy beszerzési költségét; b) az árukkal kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet, szállítási költséget; c) a szállítandó árukkal kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket. A csomagolás a Vevő tulajdonát képezi; d) a szállítandó árukkal kapcsolatos dokumentumok költségét; e) a leszállított áruk karbantartásához szükséges szerszámok biztosítását; f) részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a szállított áruk minden tételéhez g) a forgalomba helyezéshez, üzembe helyezéshez szükséges valamennyi költséget (kivéve az alábbi költségeket: kötelező felelősség biztosítás, rendszám-, forgalmi engedély-, törzskönyv-, címke díj, vagyonszerzési illeték) A konténer szállító tehergépkocsit a szerződésben megjelölt határidőre kell leszállítani. Szállítási cím, illetve az jármű átadás-átvétel teljesítési helye: Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás, 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.

13 Ajánlattételi dokumentáció a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által meghirdetett Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi közbeszerzési eljáráshoz MEGAJÁNLOTT TERMÉK MŰSZAKI LEÍRÁSA 1 ÖNRAKODÓ KONTÉNERSZÁLLÍTÓ TEHERGÉPKOCSI A berendezés adatainak megnevezése (gyártó és típus): Tehergépkocsi Konténer mozgató felépítmény 1. A tehergépjármű követelményei Általános követelmény Iszapszállító kinténer szállítására alkalmas önrakodó tehergépkocsi magyar forgalmi rendszámmal, vizsgáztatva Megengedett össztömeg: kg Motor teljesítmény: legalább 290 LE Hajtásképlet: 4x2 Motor felszereltség dízel üzem legalább 290 LE EURO 6 környezetvédelmi besorolás áramtalanító kapcsoló fűthető üzemanyagszűrő erősített motorfék (EVB) szelephimba kitámasztás elektronikus sebességhatároló 1 Kérjük az ajánlathoz kitöltve (műszaki megfelelőségre soronként nyilatkozva) csatolni

14 tempomat vízhűtő és töltött levegő hűtő Felfüggesztés elöl és hátul parabola rugózás differenciálzár a hátsó tengelyre Sebességváltó 9 fokozatú Fékrendszer ABS elektrónikus fékrendszer tárcsfék elöl-hátul retarder fékcsatlakozó az alváz végén sűrített levegő töltő csatlakozó elöl levegő szárító Kerekek 22,5 -os kerekek pótkerék Vezetőfülke felszereltsége C típusú vezetőfülke színe: fehér szállítható személy: minimum 2 fő komfort vezetőülés légrugóval állítható kormány elektromos ablakemelők elektromosan állítható és fűthető tükrök tetőszellőző manuális klímaberendezés rádió

15 Ajánlattételi dokumentáció a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által meghirdetett Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi közbeszerzési eljáráshoz mobiltelefon kihangosító 230 V-os elelktromos csatlakozó hűtőtáska részére kartámasz rakodó rekeszek vezetőfülke hátfalán ablak, középen színezett kivitelben mosható ajtókárpit üléshuzat gumiszőnyeg készlet Egyéb követelmények figyelmeztető jelzést adó fényjelzés (sárga villogó) legalább 110 Ah teljesítményű akkumulátorok automata zsírzóberendezés műanyag sárfogók elöl-hátul tolatókamera műholdas járműkövető rendszer (NAVSky Nova GPS szett) AQUA-METRO gyártmányú VZO 8 típusú üzemanyag átfolyásmérő előszűrővel, lehetőség szerint a fülkében elhelyezve, külső elhelyezés esetén kulcsos dobozban, fröccsenő víz elleni kialakítással (Q min =4 l/h, Q max =200 l/h) vonószem 2000 kg össztömegű utánfutó vontatására alkalmas vonúhorog alvázkeret végén 12/24 V-os csatlakozóaljzat mozgatható munkalámpák (fülke tetején, oldalán és hátul) 2. A konténer emelő felépítmény követelményei Hidraulikus működésű Konténerek mozgatása: felemelés, lerakás, billentéssel történő ürítés 15/30

16 8.000 kg össztömegű konténer mozgatására alkalmas 5 m 3 -es és 8 m 3 -es konténer mozgatására alkalmas Teleszkópkaros kivitel Alsó tengelyösszekötés Vezetőfülkéből elektrohidraulikus, joystikos távvezérlés Felépítmény oldaláról kézi működtetés 3. Kereskedelmi feltételek: Az átadás forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történjen Jótállás: minimum 2 év, de legfeljebb 5 év teljes körű garancia úgy a járműre, mint a felépítményre Magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató Alkatrész katalógus (felépítmény tekintetében) Munkavédelmi vizsgálati tanúsítvány, eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány A kezelőszemélyzet (minimum 3 fő) oktatása A szállító nyilatkozata a teljesítés helyéhez legközelebbi magyarországi szervizpontokról, úgy a gépjármű, mint a felépítmény tekintetében Ajánlatkérő előírja az alkatrészellátást 8 éven keresztül, mely alapján ajánlattevőknek olyan gyártótól származó járművet és felépítményt szükséges megajánlani, mely alapján biztosított az

17 Ajánlattételi dokumentáció a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által meghirdetett Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi közbeszerzési eljáráshoz alkatrészellátás 8 éven keresztül, azaz a gyártók vállalják, hogy a megajánlott típusú és gyártmányú járműhez, valamint felépítményhez tartozó alkatrész beszerezhető lesz az előírt időtartamban. 17/30

18 Ajánlattételi dokumentáció a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által meghirdetett Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlattevő által ajánlott árunak az A. Rész elnevezésű oszlopban feltüntetett minimum feltételek (paraméterek, előírások) mindegyikének meg kell felelnie. Amennyiben a megajánlott jármű nem felel meg a fenti táblázatban meghatározott feltételeknek az ajánlat érvénytelen. Az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező áruk felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból. Szakmai ajánlat elkészítése: 1. Az ajánlott áru műszaki jellemzőit a Megajánlott áruk műszaki leírása elnevezésű dokumentumban található táblázatban megadott minimum feltételek mellé, közvetlenül összehasonlítható módon, azonos dimenzióban és mértékegységben be kell írni a táblázat B. Rész elnevezésű oszlopába, és az így kialakított leírást csatolni kell az ajánlathoz. Ahol valamely előírásnak való megfelelés a követelmény ott a megfelel szót kell feltüntetni a jobboldali oszlopban. Pl. Pl. A rész Az áru megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, követelmények paraméterei Pl. B rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki követelmények paraméterei Motor teljesítmény: legalább 290 LE EURO 6 környezetvédelmi besorolás 295 LE Megfelel 2. A kereskedelmi feltételek esetében az ajánlattevő a vállalom szó beírásával kell, hogy jelezze az adott feltétel teljesítésének szándékát. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,

19 Ajánlattételi dokumentáció a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által meghirdetett Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi közbeszerzési eljáráshoz illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a vagy egyenértékű kifejezést minden esetben érteni kell! A Kbt. 58. (3) bekezdés a) pontjában hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás megnevezése mellett a vagy azzal egyenértékű kifejezést szintén minden esetben érteni kell. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a B. Rész elnevezésű oszlop valamennyi sorát ki kell tölteni. A tétel mellé a megajánlott termék megnevezését, típusát is fel kell tüntetni oly módon, hogy egyértelműen azonosítható legyen. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a megajánlott áruk műszaki leírása (szakmai ajánlat) nem tartalmaz minden, a műszaki leírásban meghatározott követelményt, illetve az arra vonatkozó megajánlást, vagy abból megállapítható, hogy a megajánlott áru nem felel meg a műszaki leírásban meghatározott ajánlatkérői elvárásoknak, műszaki követelményeknek, az ajánlat érvénytelen. 19/30

20 III. fejezet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Eladó nevében eljáró kapcsolattartó személy mint eladó, a továbbiakban: mint Eladó másrészről Név Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás Székhely 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Képviseli Balla Jánosné, elnök Adószám Bankszámlaszám Vevő nevében eljáró kapcsolattartó személy mint Vevő (továbbiakban: Vevő) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint I. Preambulum I.1. Felek rögzítik, hogy Vevő jelen szerződés tárgyát képező, a Dél-Nyírségi szennyvízelvezetési és - tisztítási projekt című KEOP-1.2.0/ sz. projekt keretében beszerzésre kerülő, önrakodó konténerszállító

21 Ajánlattételi dokumentáció a Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházási Társulás által meghirdetett Önrakodó konténerszállító tehergépkocsi közbeszerzési eljáráshoz tehergépkocsi vonatkozásában közbeszerzési eljárást folytatott le, amely közbeszerzési eljárás nyertese Eladó, így Eladóval kíván szerződést kötni. II. Szerződés Tárgya II.1. Felek megállapodnak, hogy jelen adásvételi szerződés szerint Eladó eladja, Vevő pedig megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonát képező 1 darab Önrakodó konténerszállító tehergépkocsit jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki tartalommal. II.2. Eladó kijelenti, hogy a harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely Vevő tulajdonszerzését akadályozná. III. Átadás átvétel III.1. A II.1. pontban körülírt termékek leszállítását Vevő telephelyére az Eladó vállalja. III.2. Felek megállapodnak, hogy a átadás-átvétel végső határideje: szeptember 1. napja Felek az előteljesítés lehetőségét megengedik. III.3. Vevő az árun a birtokbaadással tulajdont szerez, ezt követően jogosult annak beépítésére, vagy továbbértékesítésére. III.4. Vevő képviselője az átvételt megtagadhatja, amennyiben - az Eladó által is elfogadottan neki felróható okból szemmel láthatóan nem megfelelő az áru vagy csomagolás (pl.: sérült szállítmány) - Vevő mennyiségi-minőségi kifogása esetén a felek az átadásátvételről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik: a) Az átvételt meg nem hiúsító hiányosságokat, illetve azok elhárítására vonatkozó közös megállapodást, b) Az átvétel meghiúsulásának okát A kifogásolásból egyértelműen ki kell derülnie a megállapított hiányosság fajtájának és terjedelmének. IV. Fizetés IV.1. Felek rögzítik, hogy a II.1. pontban körülírt önrakodó konténerszállító tehergépkocsi ellenértéke,- HUF, azaz forint, amely összegre eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A Támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a szerződéses ár 94, %-a EU és Költségvetési támogatásból, 21/30

22 Támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a szerződés elfogadott végösszegének és a szerződéses árnak valamint 5, % +ÁFA társulás által biztosított önrészből kerül finanszírozásra. Az elszámolható költségeken felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli. A vételár elszámolható része. Ft, nem elszámolható költség.. Ft. Felek megállapodnak, hogy a számla benyújtására a Kbt szerinti teljesítésigazolás birtokában van lehetőség. IV.3 Jelen szerződés keretében a Szállító felé az ellenértéket magyar forintban (HUF) kell teljesíteni a szállítói finanszírozás szabályai szerint. A Vállalkozó legfeljebb a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. (1b) pontjában foglaltak szerinti szerződés elszámolható összege 30%- ának megfelelő összegű előlegre jogosult, a Kbt (1) és (2) bekezdésével, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. (2)-(3) bekezdésével összhangban, az előleg összegével azonos összegű előleg-visszafizetési bankgarancia vagy más, a Kbt (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott biztosíték ellenében. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. (1a) bekezdése értelmében a 4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet 57. (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Az előleget, a szerződés aláírását követően igényelheti a vállalkozó úgynevezett előleg bekérő dokumentum benyújtásával, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. (1e) pontjában foglaltakkal összhangban. Vállalkozó köteles az előleg számla benyújtásáig az előleg-visszafizetési bankgaranciát, illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt Megrendelő rendelkezésére bocsájtani. Felek megállapodnak, hogy a számlabenyújtására a Kbt szerinti teljesítésigazolás birtokában van lehetőség. A számla kifizetése a benyújtását követő 30 napon történik. IV.2. Jelen szerződés keretében a Szállító felé az ellenértéket magyar forintban (HUF) kell teljesíteni. IV.3. Ha a Vevő a szerződés szerinti fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, úgy az Eladó jogosult a késedelem időtartamára a Magyar Polgári Törvénykönyvben meghatározott mindenkori gazdálkodó szervek közötti késedelmi kamatot követelni. IV.4. A fizetési késedelem utolsó napja a késedelmi kamat számítása szempontjából a késedelmesen kifizetett számla összegének az Eladó számláján történő jóváírásának a napja.

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288451-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Távbeszélő-hálózati berendezések 2013/S 166-288451 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA árubeszerzés tárgyban kiírt közbeszerzési eljáráshoz 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos

Részletesebben

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37

Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Nyomtatók bérlése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás

Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére - Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése projektjének

Részletesebben

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés 1. oldal, összesen: 21 The TED login feature has changed. In order to log in, you need to create a new ECAS account. For further information, check the website news. Szolgáltatásra irá... - 34331-2013

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben