VÁROSGAZDÁLKODÁS A DUALIZMUS KORI NYÍRBÁTORBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁROSGAZDÁLKODÁS A DUALIZMUS KORI NYÍRBÁTORBAN"

Átírás

1 Szabó Géza VÁROSGAZDÁLKODÁS A DUALIZMUS KORI NYÍRBÁTORBAN A dualizmus kori Nyírbátor gazdasági, társadalmi fejlődése sajátos modellt testesít meg az egyébként igen változatos képet mutató, számos ellentmondással terhelt általános kapitalizálódási, polgárosodási folyamatban. 1 A nagy múltú mezőváros a XIX. századra nagy változásokon megy át, ahol a demográfiai és iparstatisztikák felületes átnézése után gyorsnak, felhőtlennek ítélhetjük a polgárosodást, Nyírbátor jogállásának veszteségeit 2 mellékesnek érezhetjük a város polgárainak anyagi gyarapodása mellett. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a kapitalizálódás korlátai túl nagyok, amelyeket tovább növel az ügyetlen várospolitika, a képviselőtestületnek és főleg az elöljáróságnak a gazdálkodásban, a vállalkozásban való járatlansága. S bár évtizedeken keresztül tetszelgett a városvezetés abban, hogy az urbanizáció, a fejlődés a település külső képének megváltozása, a város modernizálása: utak, középületek, gyártelep az ő érdeme, valójában kevés köze volt hozzá. A beruházások többnyire nem városi pénzből történtek, sőt a város pénze szinte soha semmire nem volt elég. Éveken keresztül sztereotip záradék a javaslatok, tervezetek, határozatok, képviselőtestületi jegyzőkönyvek végén, hogy a város emelkedése (érdeke, tekintélye, múltja) indokolttá tenné, de a jelenlegi pénzügyi helyzet miatt a megvalósítástól kénytelenek eltekinteni. Utólag könnyű belátni, miben tévednek, miben igazolódnak a városatyák a városgazdálkodással kapcsolatos koncepcionális és pragmatikus döntéseikben, hoszszú távon szemlélve azonban a bevételek és kiadások tervezését, a megvalósítást, azt kell mondani, hogy a kor igényei szerint is legfeljebb a város vagyonkezeléséről (néha elherdálásáról) beszélhetünk és nem tudatos gazdálkodásról. A város gazdaságának azonban így is fontos társadalomtörténeti összefüggéseit világítják meg nevezzük úgy, mint leggyakrabban ők is a vagyonkezelés" eredményei, háttere, személyi vonzatai, hiszen ebből a nézőpontból a hatalmi viszonyok bonyolult helyi szálai jól kimutathatók azokból a csatározásokból, amelyek ezek körül a kérdések körül dúltak. A költségvetés alakulását vizsgálva az a paradox kép bontakozik ki előttünk, hogy a város lakosságának fokozatos anyagi gyarapodása, és a város mint jogi 1 Részletesen lásd Szabó Géza: Nyírbátor gazdaságának és társadalmának átalakulása a dualizmus korában. In: Tanulmányok Nyírbátor monográfiájához. Szerk. Dám László, Ujváry Zoltán. Debrecen, Az évi XVIII. tc. megszüntette a mezővárosi jogállást. Nyírbátor nagyközség lett. Az azonban az egész korszakban világos, hogy Bátor nem nyugodott bele a rangvesztésbe. S habár az esélye sem volt meg a várossá válásnak, a község vezetése hacsak tehette mindig városról, városvezetésről beszélt.

2 személy, illetve mint kommunitás fokozatos eladósodása, sőt teljes csődje nem csak jól megférnek egymás mellett, hanem talán össze is függenek egymással. A város jogcímen befolyó bevételei 3 közül az alábbiak a legsajátosabbak, legnyírbátoribbak: az ún. régi városföldek bérleti díjai, a vásárvámbérletek, illetve a bátori illetőség megszerzéséhez szükséges letelepedési díjak. A városföldek a határnak jó egytizedét alkották, vegyes minőségűek ugyan, de relatíve nagy anyagi lehetőség rejlett bennük. Tulajdonjoguk nemcsak bonyolult, hanem évtizedeken keresztül viták, pereskedések tárgya is. Egy 1796-ból származó helytartótanácsi ítélet, valamint a város levéltárában őrzött és az 1836 előtti szokásjogot regisztráló dokumentum ellentmondásai nem oldódnak meg a századfordulóra sem. A volt úrbéres jobbágyok és a város mint erkölcsi testület között kikiújul a vita, 4 s a később Enyedi Lajos nevéhez kötődő mozgalom"-ban a vármegye hatalompolitikai indíttatást is felfedezni vél, és a ligeti remanenciális földek 5 ügyében az összegubancolódott vitát (a Tücsök szőlőhegyen kiosztott parcellák, az apaállatok tartására korábban befizetett hozzájárulás önkényes átminősítése bérleti díjra stb.) perek sora sem tudta tisztázni. Egyetlen engedmény ugyanis lavinát indított volna el: meg kellett volna esetleg változtatni azt a gyakorlatot, hogy a régi városföldeket a városi belsőségek után osztották egy egész, egy fél s egy negyed részletekben, s ha valaki eladta házát, az új tulajdonosra a földbérletet is át kellett ruháznia. Ezek a földek sokat vesztettek értékükből, 6 a lakosok egy része nem is művelte, hanem illegálisan átruházta olyan gazdának, akinek érdemes volt az inflálódás miatt szinte egyre jelképesebb összegért művelni a területet. A századforduló táján többször felmerül az eladásuk, bérbeadásuk, de az egyes rétegek érdekei annyira eltérőek, hogy minden kísérlet kudarcba fullad. A városi földek sorsa jól példázza a kisgazdák tőkeszegénységét, a város vezetőinek pedig kedvezett az időhúzás, hiszen egy-egy vadászati engedély, egy-egy vásártéri bódébérlet odaítélése biztosabb bevételnek bizonyult, mint a kétes kimenetelű esetleges eladás. A bérletek körül is sok visszaélés, ügyeskedés fedezhető fel. A városföldek mindezeken túl egy ideig jó fedezetnek tűntek a nagyarányú hitelfelvételekhez is, és ezek a többszázezres hitelek mindig elérték a céljukat (beruházások, tiszteletdíj-emelések). Két nagyobb vételi szándékról tudunk, egyiket a BONI kezdeményezte: a Szénarét nevű tó és kaszáló egy részét vették volna meg, jócskán ráígérve a város 3 Vegyes bevételi források: a városföldek, a közintézmények bérleti díjai, vendégfogadó-bérleti díj, erdőhasználat, legeltetés díjai, a vásárvám, a letelepedési díjak és a községi adók, pótadók. Lásd Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, V Nyírbátor nagyközség iratai, ( a továbbiakban SZSZBML, V. 375.) nov. 6. képviselőtestületi jegyzőkönyv (a továbbiakban jkv.). 4 Uo júl. 31., aug. 8., ápr. 28. jkv. 5 Uo júl jkv. 6 Erre lásd az évi jegyzőkönyveket, továbbá Dr. MK: A Nyírbátori városföldek. Nyírbátor és Vidéke júl. 14.

3 néhány kisgazdájából összeállt vállalkozó csoport ajánlatára, de mindkettő meghiúsult. A vásárvámbevétel több évszázados bátori privilégium volt. A dualizmus időszakában is egyik fő presztízsbevétel. Az évi 5 országos vásár, a hetipiac, a régi vásártér megszüntetése és az új vásártér sok-sok, soha meg nem térülő átalakítása átláthatatlan dzsungel a város lakóinak. Pedig a szabályrendelet precíz, karbantartott", csak éppen a szükséges kiegészítő beruházásokra (kerítés, egészségügyi helyiség) már nincs pénz. A vásár, a piac szűkülése absztrakt is, meg konkrét is a vásártér egy részét bérbe adják dinnyeföldnek... Külön történet a költségvetésben a letelepedési díj: több száz kérelem sorsa tanúsítja, hogy míg egyrészt ezzel is szelektáltak a bekérezkedők között társadalmi rang és anyagi tehetősség szerint, másrészt egyre kevésbé volt célszerű növelni a földtelen, vagyontalan bátori polgárok számát. Mert akkor már sokuknak nem jutott a jó pénzért bérelt dinnyeföld. (Konkrétan és képletesen sem!) A vagyoni differenciálódás ugyanis az elszegényedés fokozását is jelentette, aminek a kommunitás egyre szegényedvén nem tudta, legfeljebb csak ájtatos szólamokkal próbálta útját állni. A városvezetés több tűz között volt. A hagyományos bevételek a törvények megváltozásával, a tulajdonviszonyok átalakulásával vagy inkább bizonytalanságaival csökkentek, új bevételeket pedig alig tudtak teremteni. Az évi XII. tc. értelmében a községi vagyon egy részének kezelési jogát január elsejével a közbirtokosság kapta meg. Gyakran hivatkoztak erre a törvénycikkre később is a bátori elöljárók, mint amely elindította a város vagyonkezelésének kálváriáját. Pedig a rendezetlenség, a gondatlan kezelés és az adósságok már a XIX. sz. '30-as éveiben is jelentkeztek, 7 kétségtelen azonban, hogy igazi üggyé ezek csak 1895 után váltak. Az országos szakirodalomból jól ismert, hogy a dualizmus idején nem volt olyan statisztikai adatfelvétel, amely a birtokviszonyokat egyértelműen mutatta volna, sőt még a jelentős, 1895-ös mezőgazdasági összeírás is sok torzítást tartalmaz, de a nyírbátori viszonyok messze felülmúlják az országos átlagképet. A tulajdonviszonyok átlagon felüli összekuszáltsága ugyanis Bátorban teljesen láthatatlanná tette azt az összefüggést, hogy az új viszonyok melyik társadalmi rétegnek milyen előnyökkel és hátrányokkal járnak. Ez adhatott bátorítást az elöljáróságnak arra, hogy minél tovább megőrzik a régi viszonyokat, amely pozíciójuk alapját jelentette, annál tovább lehetnek haszonélvezői a városgazdálkodásnak. Ez az alapvető magyarázat arra, hogy a városföldek állandó neuralgikus góc marad a bátori közéletben, amelyet a helyi újságok alaposan megszellőztetnek, a vezetés fejére olvasva, hogy nem érdekli őket a többség elszegényedése, meg nem is értenek a gazdálkodáshoz sem. Az 1833-as vármegyei közgyűlés jegyzőkönyvét és Nyírbátor város közgyűlésének jegyzőkönyvét idézi Jeney Károly: Nyírbátor mezőváros százéves harca a Károlyi családdal. In: Tanulmányok Nyírbátor és a Báthori család történetéhez. Szerk. Dám László. Nyírbátor,

4 A városgazdálkodás egyensúlybomlását a '90-es évek közepén olyan jelenségek jelzik, hogy a városföldek bérleti díjait nem tudják behajtani, a városkertben ki nem bérelt istállók árválkodnak, a Rosznyárosi erdőn termelt feles szénát nem tudják árverésen eladni, sőt szeptember végén már a gubicsot és a szedert is kénytelenek megvételre kínálni. 8 Az 1896-os nyári rovancsolási jegyzőkönyv 9 pedig rámutat a gazdasági kimutatások, főkönyvek, naplók rendetlenségeire, formai szabálytalanságaira. A mulasztást mind a főbíróra, mind a képviselőtestületre meg lehetett állapítani. A féléves túlkiadás 2609 forint 66 krajcár volt, amire ugyan különböző betéteket, nyugtákat tudtak fedezetül felmutatni, de ettől az időtől kezdve a gazdálkodás a városvezetésnek állandó kötéltánc. Azt már 1895-ben kimondja a képviselőtestület, hogy csak elkerülhetetlen szükség esetében adnak el városi ingatlanokat", 10 így marad a bérleti díjak esetleges emelése, amely még inkább elrettenti a kisbérlőket. A nagybérlők pedig nem szívesen kockáztatták meg, hogy egy megbízhatatlan partnerrel egyezkedjenek, amely nem tudja az akaratát érvényesíteni a városban. így hiába volt az olcsó munkaerő, a nagytőke elsősorban a BONI Rt. inkább Nyírbátortól távol levő bérelt uradalmakban termeltette meg a mezőgazdasági gyáregységei számára szükséges mezőgazdasági termékeket. 11 A bérleti díjak emelése nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 1896-ban a költségvetés szerint előirányzott kiadásokból már 8333 forint 96 krajcár volt fede- 12 zetlen. A vagyonkezelés megvizsgálására az alispán felállított egy bizottságot, amely csak az összekuszálódott tényállást regisztrálta, és jobb híján abban látta a megoldást, hogy az esetlegessé vált tartozások kiegyenlítésére rövid lejáratú kölcsönöket vegyen fel a város, és vessen ki pótadót. Ettől kezdve éveken keresztül vizsgálják a város vagyonkezelését különböző szintű bizottságok. Határozatok születnek a pénzügyi egyensúly visszaállítására, de mivel az alapproblémát a különböző személyi összetételű városvezetés nem tudja megoldani, egyre nagyobb nyomásként nehezedik rájuk, hogy a városföldek egy részét (egyre nagyobb részét) el kellene adni. Ezt viszont a korábban említett okok miatt nem lehetett végrehajtani. Egyetlen út maradt az évről évre óhajtott nádszálhoz: a hitelek. A hitelek a város számára is ördögi kört rajzoltak a jövő horizontjára. Ahogy esedékessé vált egy adósság törlesztése, úgy kellett az újabb hiteleket felvenni. Különböző pénzintézetektől, de főként a Pesti Hazai Első Takarékpénztártól és a Nyírbátori Takarékpénztártól, különböző kamatlábakkal 1886 októberétől 8 SZSZBML, V szept. 15. és szept. 29. jkv. 9 Uo júl. 24. jkv. 10 Uo szept. 3. jkv. 11 Berecz Dezső: A Növényolaj ipari és Mosószergyártó Vállalat Nyírbátori Növényolaj gyárának története. Kézirat SZSZBML, V júl. 31. jkv.

5 1913 márciusáig forint 52 krajcár kölcsöntartozás gyűlt össze. 13 Ezek nagy részét éves törlesztésre vették fel, de egyre inkább látszott, hogy a remélt fedezetek (városföldek, bérlemények) nem mobilizálhatók, így a költségvetés öszszeomlása csak idő kérdése. Közben a presztízskiadások egyre növekedtek, bankház, új városháza épült, a városgazdálkodás a pótadókon, kölcsönökön túl egyre inkább a kisstílű perek bevételeire is rászorult. A szociális, oktatási, egészségügyi kiadásokat pedig nagyon meg kellett gondolni. Pedig ezek a kiadások ha hosszabb idő alatt is térültek volna meg hozzájárulhattak volna a település gazdasági gyarapodásához, regionális szerepének erősödéséhez. Ennek érdekében is több kísérlet történt. Szerették volna, ha Nyírbátor vasúti csomóponttá válik, de a tárgyalások, a szakértői vélemények csak a pénzt vitték. A tervek nem sikerültek, az Érmihályfalva felé kiépítendő vasútvonal soha nem valósult meg. Mindezek a városnak a régióban elfoglalt helyét is érzékenyen érintették. Nyírbátor súlyvesztését perei is jelzik: korábban sokéves per a Károlyiakkal, vetélkedés vásárügyben Nagyecseddel, 14 perek saját volt úrbéreseivel, építési vállalkozókkal, majd apró kártérítési perek, amelyeket a város el is veszít, de fizetni nem tud. A főbíró ellen két ízben is folyik fegyelmi eljárás hűtlen kezelés miatt, de a szálak messzebbre is elvezetnek március 4-én az alispán határozottan megfogalmazza, hogy: ki kell emelni a községet a mai kezdetleges gazdálkodási rendszerből", s leginkább kisebb bérleti rendszerben kell a községi földeket értékesíteni. Még az év októberében a járási főszolgabíró azzal kívánja elősegíteni ezen, évtizedek óta húzódó ügy" rendezését, hogy javasolja az alispánnak az évi XXII. tc a értelmében a község önkormányzati jogának az időleges megszüntetését. Közben szakértői vélemények és bizottsági javaslatok születnek, okokat és felelősöket sorolnak fel. A vármegye október 13-i közgyűlésén határozatot hoz a községi képviselőtestület feloszlatásáról, majd azt a fellebbezések után a belügyminiszter március 17-én kiadott rendelete is szentesíti. 15 A község ügyeinek vezetésével megbízott vármegyei főjegyző radikális változásokat helyez kilátásba, de a háborús viszonyok fékező hatásán túl a rendezés legfőbb akadálya a belügyminiszter szerint is a volt képviselőtestület, melynek túlnyomó többsége a város ingatlanainak bérlője, a szakértők által megállapított rendezési terv keresztülvitelére komolyan nem törekszik". Miután az intézkedések eredményei alig látszanak, a belügyminiszter a 2754/1916-os rendeletével a község vagyonkezelését július 20-ig zár alá helyezi. 16 Az új képviselőtestület 1J Uo márc. 4. jkv. Uo ápr. 24., okt. 21., nov. 11. és nov. 16. jkv. Uo márc. 17. jkv. Uo aug. 6. jkv.

6 1917. június 16-án alakul meg. Ennek működésétől reméli a megyei közgyűlés, hogy okszerű takarékossággal rendezni tudja a város pénzügyeit, amelyek a valóságban nem voltak csupán pénzügyi okokra redukálhatok. A botrány tükrözte az egész bátori társadalom probléma-halmazát; az egész helyi rendszer volt összekuszálódott, és minden pontján robbanással fenyegetett, ha hozzányúlnak. Mindezek miatt a polgárosodó Nyírbátornak is hozzá kellett idomulnia a posztfeudális, helyi értékrend-követő, tradicionális Bátorhoz. Az elöljáróságnak pedig nem felmentés, ha megállapítjuk, hogy nem is volt könnyű helyzetben, hiszen ebben a régióban a kapitalizálódás, a polgárosodás feltételei kevésbé függtek a helyi gazdaságpolitikától, inkább az államhatalom által a régiónak szánt szerep határozta meg azokat.

Földtulajdon és földhasználat az örökváltság után

Földtulajdon és földhasználat az örökváltság után HÁRSFALVI PÉTER: Földtulajdon és földhasználat Nyíregyházán az örökváltság után Történeti irodalmunkban keveset olvashatunk arról, hogyan alakult a földtulajdon és földhasználat azokban a helységekben,

Részletesebben

Füzérkomlós község gazdasága és társadalma a 20. század első felében. SPÓNER Péter

Füzérkomlós község gazdasága és társadalma a 20. század első felében. SPÓNER Péter 76 Füzérkomlós község gazdasága és társadalma a 20. század első felében SPÓNER Péter. Economy and society in village of Füzérkomlós (Hungary) in the first half of the 20 th century Földbirtoklás és erdőgazdálkodás

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI. 12. SZÁM Jl/iy. KOMORÓCZY GYÖRGY 1848-IG. UttíRECEN 196 9

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI. 12. SZÁM Jl/iy. KOMORÓCZY GYÖRGY 1848-IG. UttíRECEN 196 9 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 12. SZÁM Jl/iy. KOMORÓCZY GYÖRGY VÁROSIGAZGATÁS 1848-IG DEBRECENBEN UttíRECEN 196 9 PEW MÚZEUM DEBRECEN HAJDÚ-BIHAR M E G Y E I MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában

A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában Tóthné Bordé Katalin A nyíregyházi nyomdák története a 19. század utolsó harmadában A nyomdaalapítás alapvető feltételei közé tartozik, hogy egy adott településnek olyan fejlettek legyenek a gazdasági,

Részletesebben

Élni Veresegyházon Egyesület

Élni Veresegyházon Egyesület http://www.elniveresegyhazon.hu Élni Veresegyházon Egyesület 20 éves terv a csőd elkerüléséért 2009 SZÁMOK, ADATOK A KÖLTSÉGVETÉSBEN, ÉRTHETŐEN TARTALOM 20 éves terv a csőd elkerüléséért... 3 Szinten tartó

Részletesebben

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT...

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet története 1957 2007-ig Készült a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet megbízásából a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Versengõ célok, versengõ elvek. Lakáspolitika és politikai motivációk 1990 2003

Versengõ célok, versengõ elvek. Lakáspolitika és politikai motivációk 1990 2003 LAKNER ZOLTÁN Versengõ célok, versengõ elvek. Lakáspolitika és politikai motivációk 1990 2003 Politikai motivációk és szakpolitikai döntések: tanulmányomban ezek összefüggését kívánom bemutatni a rendszerváltás

Részletesebben

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. május 24. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:11-12, d./ határozata:56-64, Száma:

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA LEGNAGYOBB ADÓFIZETŐI 1927,1930,1940

NYÍREGYHÁZA LEGNAGYOBB ADÓFIZETŐI 1927,1930,1940 TAKÁCS TIBOR NYÍREGYHÁZA LEGNAGYOBB ADÓFIZETŐI 1927,1930,1940 Törvényi szabályozás A helyi elitek kutatásában már évtizedek óta használják a legnagyobb adófizetők jegyzékeit, és Vörös Károlytól kezdve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

25. évfolyam 2010. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES

25. évfolyam 2010. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES 25. évfolyam 2010. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES A kiadvány Nemzeti Civil Alapprogram, József Attila Kulturális és Szociális Alapítvány, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE III70.105/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Magyarország iparvárosai kiutak a válságból

Magyarország iparvárosai kiutak a válságból Vas és Acél OTDK DOLGOZAT Magyarország iparvárosai kiutak a válságból 2011. 1 Külön köszönet Zakariás Jánosnak és Bodori Katának az ózdi terepmunkámban nyújtott segítségükért. 2 Tartalomjegyzék Mint az

Részletesebben

Ungi Noémi (ELTE ÁJK, konzulens: Molnárné dr. Balogh Márta egyetemi adjunktus): A nyugdíjbiztosítás rendszere Magyarországon 1

Ungi Noémi (ELTE ÁJK, konzulens: Molnárné dr. Balogh Márta egyetemi adjunktus): A nyugdíjbiztosítás rendszere Magyarországon 1 Ungi Noémi (ELTE ÁJK, konzulens: Molnárné dr. Balogh Márta egyetemi adjunktus): A nyugdíjbiztosítás rendszere Magyarországon 1 Bevezetés Napjainkban az egész világon a nagy társadalmi biztonsági rendszerek

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-25/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. szeptember 27. napján 10.00 órai kezdettel a i Hivatal Konferencia termében (Miskolc,

Részletesebben

Beregszász a 18-19. században

Beregszász a 18-19. században Csatáry György Beregszász a 18-19. században Beregszász történetét vizsgálva megjegyzendő, hogy múltjának legteljesebb összefoglalása még mindig a Lehoczky Tivadar által 188l-l882-ben megjelent Beregvármegye

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT Tartalom Szerkesztői köszöntő... 2 TANULMÁNYOK... 3 Gortva János: Bevonulás, hadikölcsön és jótékonyság Pásztón az első világháború időszakában... 3 Mészáros Ádám: Romhány lakosainak élete az első világháború

Részletesebben

Belecska közösségi foglalkoztatási programja

Belecska közösségi foglalkoztatási programja A HÉTFA CSOPORT TAGJA Belecska közösségi foglalkoztatási programja Értékelő, adaptációt előkészítő elemzés A Helyi Kezdeményezésű Gazdaságfejlesztési Programok Értékelése című kutatás résztanulmánya 2010.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007)

A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 265 NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalkozások banki hitelezésének alakulása (1999 2007) A hazai bankok az 1990-es évek legvégén nyitottak a kis- és középvállalkozások

Részletesebben