és támogatta. Nélküle nem végezhettem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "és támogatta. Nélküle nem végezhettem"

Átírás

1 XX. évfolyam 6. szám Jánoshalma június Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja A városi Pedagógusnapi ünnepségen Rapcsák András köszöntötte az ünnepelteket. A polgármester megemlítette, hogy 1951-ben született politikai döntés alapján köszönthetjük június elsõ vasárnapján a pedagógusokat. Azt a fáradságos és sokszor energiát nem kímélõ munkájukat, mellyel gyermekeinek igyekeznek tanítani, nevelni. Elismeréssel szólt arról is, hogy a pedagógusok helytállásának köszönhetõen a gyermekek nem sínylették meg az oktatás átszervezését, s szinte zökkenõmentesen folytathatják tanulmányaikat. Ez bizony sok energiát kívánt. Arra kérte a pedagógusokat, hogy a lelkiismeretesség fokozásával folytassák munkájukat, s érett gyermekeket bocsássanak a felnõtt korba, akik méltán helytállnak és építik társadalmunkat. Rapcsák András a napi feladatokról szólva bejelentette, hogy most készül az a Mercedes típusú busz, mellyel a külterületen, illetve Kéleshalmán lakó gyermekeket szállítják majd. Kistérségi szinten Borota, Mélykút, Jánoshalma, Kéleshalom lesznek megszervezve a logopédiai és gyógytestnevelési foglalkozások is, melyekre ugyancsak gépjármûvekkel szállítják a diákokat. Wass Albert: Üzenet haza címû versét Mészáros Tamás mondta el. A Pedagógusnapok legkedvesebb pillanata, amikor a fáradtságot nem sajnáló nevelõk munkája, elismerésben részesül. Ezzel a céllal alapította meg a helyi önkormányzat a Ünnepelt tanítók Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa címet, melyet a város Képviselõ-testületének döntése alapján 2005-ben Komáromi Lajosné a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõde óvónõje vehette át. A kitüntetést, Rapcsák András polgármester adta át. A kitüntetett óvodapedagógus a kitüntetést megköszönve kiemelte, hogy ezt az elismerést átvehesse kellett a kollégák, a család, a férje és nem utolsó sorban a gyermekek segítsége. A szüleitõl kapta a gyermekszeretetet. Kapott példaképeket, akik erre az útra vezérelték, s mindig követték útját és a jó útra terelték. Kapott jó vezetõket, és olyan kollégákat, akikkel öröm együtt dolgozni, és olyan szülõket, akikkel igazi nevelõtársi kapcsolatot alakíthatott ki a rábízott gyermekek nevelése során. Külön mondott köszönetet férjének, aki harmincöt éven át mellette állt, segítette õt és támogatta. Nélküle nem végezhettem volna ezt a munkát így, ahogy tudtam végezni. fejezte be köszönõ szavait Komáromi Lajosné. A jövõrõl szólva elmondta, hogy tele van még célokkal, feladatokkal, melyet a jövõben is nagyon szívesen vállal. Úgy érzi, hogy most van igazán a helyén, a Napközi Otthonos Óvoda vezetõ-helyetteseként, a Napraforgó-csoport óvónõjeként, a megjelenõ könyve elõestéjén. Azt kívánta mindenkinek, hogy olyan örömmel tudjon bemenni munkahelyére, mely neki megadatott, vegye körül olyan szeretet mely õt körül vette. Rácz Nagy Józsefnének a Hunyadi János Általános Iskola tanárának nyugdíjba vonulása alkalmából a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere Pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott. (Folytatás a 2. oldalon) A Testületi üléseken történt A Képviselõ-testület májusban két alkalommal ülésezett. Elõbb rendkívüli ülésen személyi kérdésekrõl döntöttek a képviselõk. A SZMSZ módosítását követõen kiegészítették a Pénzügyi, Gazdasági és Ellenõrzõ Bizottság létszámát. A bizottság új tagja Kiss György képviselõ lett. Megválasztotta tovább a Képviselõ-testület a Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht. Felügyelõ Bizottságnak elnökévé Torgyik Anikót a Ökopál Raklap Kft. ügyvezetõjét. Majd pályázat benyújtásáról döntöttek. Május 30-án, hétfõn kissé szokatlan idõpontban délelõtt 9 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében kezdte meg ülését a testület. A Képviselõ-testület egyúttal a Kht-k, ill. a Kft. taggyûléseként is tanácskozott. Elsõként elfogadták a képviselõk a Kórház utcában kiépítésre kerülõ szilárd burkolatú út építésére pályázat benyújtására vonatkozó elõterjesztést. Elfogadta a Képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatainak végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. Ugyancsak elfogadta a Képviselõ-testület a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót, melyet Gundáné Török Teréz az Egészségügyi és Szociális Bizottság és Mikó Mária a Mûvelõdési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke terjesztett elõ. Elfogadták a képviselõk a Pelikán Kht évi mérleg és eredmény-kimutatásáról szóló beszámolót, melyet Ádám Tamásné ügyvezetõ, Mészáros Pongrác a FEB elnöke, Gundáné Török Teréz az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke és Martinekné Kovács Györgyi Pénzügyi, Gazdasági és Ellenõrzõ Bizottság levezetõ elnöke terjesztett elõ. Elfogadta a Képviselõ-testület a Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht évi mérleg és eredmény-kimutatását Kovács Gábor ügyvezetõ, Torgyik Anikó FEB elnök Martinekné Kovács Györgyi a Pénzügyi, Gazdasági és Ellenõrzõ Bizottság levezetõ elnöke elõterjesztésében. Ugyancsak elfogadta a Képviselõ-testület a Városgazda Kft évi mérleg és eredmény-kimutatásról szóló beszámolót Bányai Gábor ügyvezetõ, Berta Erzsébet FEB elnök és Martinekné Kovács Györgyi a Pénzügyi, Gazdasági és Ellenõrzõ Bizottság levezetõ elnöke elõterjesztésében. Elfogadta a Képviselõ-testület a Pelikán Kht. Ellátási Szerzõdés évi módosítására tett javaslatot, melyet Gundáné Török Teréz az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke és Martinekné Kovács Györgyi Pénzügyi, Gazdasági és Ellenõrzõ Bizottság levezetõ elnöke terjesztett elõ. A Képviselõ-testület berendezi és felszereli a minimális szakmai követelmények szerint az 5. számú háziorvosi körzet rendelõjét, várhatóan július elsejéig. (A rendelõ korábbi berendezése dr. Mittinszky Miklós tulajdona volt.) TÁNCISKOLA Jánoshalma Város Önkormányzata és a Lajtha László Mûvészeti Kht. megrendezi a Mûvelõdési Házban június 20 július 29-ig a hagyományos TÁNCISKOLÁT. Tanfolyamot vezeti: Fuszkóné Gáspár Judit tánctanár Beíratkozás helye: Lajtha Kht. Kölcsey u.12.

2 2. oldal HUNYADI NÉPE június A teremtett világ csodái A jánoshalmi Kis Szent Teréz Katolikus Óvoda fennállásának 10. évfordulója tiszteletére rajzpályázatot hirdetett óvodások számára, A teremtett világ csodái címmel. A felhívásra kilenc óvodából 102 gyermek 173 alkotása érkezett be. Azoknak a gyermeknek az alkotásait, akik háromnál több mûvet küldtek be, egy elõválogatás után a helyi katolikus templomban a nagyközönség is megtekinthette. A háromtagú zsûri értékelte a mûveket, melynek tagja volt Kovács Ágota a jánoshalmi Szent Anna iskola tanárnõje. A közönség elõtt az alkotásokat Grolyóné Szabó Éva, a Katolikus Pedagógiai Intézet szakértõje, a zsûri elnöke értékelte. Minden kisgyermek, aki részt vett a pályázaton, emléklapot kapott. A legjobbaknak járó elismeréseket pedig Simon András grafikus mûvész, a zsûri tagja adta át. A 4-5 éves korosztály közül többek között Kis-Petõ Apor a jánoshalmi Napközi Otthonos Óvoda óvodása kapott jutalmat. Ünnepelt tanítók (Folytatás az 1. oldalról) A miniszteri kitüntetést Balázsics Zoltán adta át. A Hunyadi János Általános Iskola igazgatója a maga, kollégái és a diákok nevében is megköszönte Marika néninek a sok évtizedes munkáját. Több mint negyven év a katedrán sok ezer kisgyermeket nevelt a matematika szeretetére. Munkáját mindig nagy gonddal, nagy odafigyeléssel végezte. Ez az elismerés nagyon csekély dolog ahhoz képest, amit Marika néni a munkásságával bizonyított számunkra fejezte be köszöntõ szavait Balázsics Zoltán. A GREENFIELDS Együttes ír zenét és táncot bemutató mûsora tette emlékezetesebbé a pedagógusok ünnepi alkalmát. Az ünnepség állófoga- Társadalmunkban és településünkön is jelenleg meglévõ szociális gondok és problémák a munkanélküliség, a szenvedélybetegségek várhatóan hosszú távon megmaradnak, ezeket az önkormányzat a saját eszközeivel nem tudja befolyásolni. A gyermekvédelemmel foglalkozó szakembereknek továbbra is oda kell figyelni a veszélyeztetett gyermekekre, családokra és a tõlük telhetõ segítséget megadni. A feladat nehéz és sokszor összeütközésekkel jár, mert a családok nem biztos, hogy elfogadják a részükre javasolt, elõírt életviteli szabályokat. A kt május 30-i ülésén áttekintette a gyermekvédelem rendszerének helyzetét városunkban. Az egyik adatsorból megállapítható, hogy Jánoshalmán ez év április 30-án 912 gyermek részesült közétkeztetésben bölcsõdéstõl, az általános iskola végzõseiig. Közülük 302 gyermek után fizettek teljes térítést a szülõk. Kedvezményes térítési díj ellenében 378 gyermek jutott ebédhez. Az ingyenes étkezõ gyermekek száma 232 volt. A gyámhivatali munka terén a beszámolóból kiderül, hogy az egy fõre jutó jövedelem alapján 1067 fõ részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. Erre a célra 63 millió forintot fordítottak, melybõl 56 milliót a központi költségvetés térített meg. Az igénylõk közül hetet utasítottak el. Egyszeri iskolakezdési támogatásban 689 fõ részesült, melynek költségeit 3,5 millió forint teljes egészében a központi költségvetés fedezte. Állandó problémát okoz a tankötelezettség teljesítésének elmulasztása városunkban. A jegyzõ a tanköteles tanulókról nyilvántartást köteles vezetni, és figyelemmel kell kísérnie, hogy a szülõk biztosítják-e a tankötelezettség teljesítését. Amennyiben a szülõ nem tesz eleget e kötelezettségének, bejelentésre vagy hivatalból elrendeli a tankötelezettség teljesítését. A jegyzõ az általa folytatott eljárás során felhívja a gyermekjóléti szolgálatot a gyermeknek az alapellátás keretében történõ ellátására, feltéve, hogy a gyermek helyzete nem indokolja gyermekvédelmi intézkedés alkalmazását. A gyermekjóléti szolgálat akkor kezdeményezi a jegyzõ, illetve a gyámhivatal hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi intézkedést, ha a gyermek az általa biztosított alapellátás (a gyermek körülményeinek megfelelõ gyermekjóléti, illetve más szociális, egészségügyi, vagy közoktatási ellátása) ellenére sem vesz részt az oktatásban, vagy attól eredmény nem várható. A szükséges intézkedéseket a Polgármesteri Hivatal oktatási ügyintézõje megteszi, sajnos a településen élõ lakosság egy részénél mégis visszatérõen jelentkeznek az iskolamulasztások amelyek esetében nehéz eredményeket elérni a következõk A 6-7 évesek közül többek között Dági Alexandra a jánoshalmi Kis Szent Teréz óvodából küldött be olyan rajzot, melyet a zsûri tárgyjutalommal díjazott. Eredményesen hirdethet lapunkban! Gyermekek védelmérõl Hõsökre emlékeztek miatt: A szülõ ígéretet tesz a gyermek iskolába járására, a gyermek azonban csak egy-két napot megy iskolába Pénzbüntetés kiszabása nem eredményes, mert sok esetben nincsen letiltható jövedelem ezért nem lehet behajtani A nagyobb gyerekek a tankötelezettség végéig a középiskolában nem képesek a tananyagot elsajátítani. A gyermekvédelemmel foglalkozók tervei között szerepel városi gyermekvédelmi, bûnmegelõzési koncepció kidolgozása a rendõrséggel együtt mûködve. Mind a Mûvelõdési, Oktatási és Sport Bizottság, mind a Egészségügyi és Szociális Bizottság megítélése szerint Jánoshalmán a gyermekjóléti feladatok ellátása megfelelõ színvonalon megoldott, az egyes hatáskörök gyakorlói feladatukat ellátják. Az önkormányzat a kötelezõen elõírt gyermekvédelmi A Kistemetõben a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület és a város önkormányzata által rendezett ünnepségen emlékeztek meg városunk lakói a hõs katonákról. A Hunyadi általános iskolások és Marancsik Imréné ünnepi mûsorát követõen Deli József nyugállományú ezredes a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Dél-alföldi Régiójának vezetõje emlékezett az elesett katona eleinkre. Az ünnepi beszédet követõen az önkormányzat, pártok, intézmények vezetõi, képviselõi és magánszemélyek helyezték el a megemlékezés koszorúit, virágait a Somogyi bakák emlékmûvénél és a II. világháború hõseinek kopjafájánál. ikor Találkozó az íróval A jánoshalmi Honvéd Kaszinóban találkozhatnak az érdeklõdõk Spiró György író, szociológussal. Az egyesület Mithras termében június 17-én 17 órakor kezdõdõ rendezvénye minden bizonnyal fontos szerepet kap az író legújabb nagyregénye a Fogság. Spiró György saját bevallása szerint ez élete fõmûve. ellátásokat a törvénynek megfelelõen biztosítja. Az oktatási intézmények, a gyermekorvosok, védõnõk, a Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Polgármesteri Hivatal gyámügyi ügyintézõinek együttmûködése a városunkban élõ gyermekek védelme érdekében jó. Az információk átadása, az együttmûködés egy-egy gyermek érdekében biztosított. A beszámolót a testület egyhangú szavazással elfogadta. bs

3 2005. június HUNYADI NÉPE Biztosított a törvényes mûködés A FB véleménye szerint a Kft. vezetése munkáját kiváló színvonalon végezte, amit a társaság eredménye is jelez. Együttmûködött az FB-vel, munkáját mindenben segítette, a tények korrekt megismeréséhez szükséges információkat rendelkezésre bocsátotta. Az FB véleménye szerint globális szinten a társaság munkája a tulajdonosi érdekeket szolgálja, munkája megfelelõ, figyelembe veszi a város lakosságának, és a Kft. tulajdonosának érdekeit egyaránt, azaz igazi tulajdonosi szemlélettel, minimális költséggel a legnagyobb eredményt igyekszik felmutatni a jánoshalmi lakosok érdekében. Nem.javasoljuk folytatni azt a gyakorlatot, hogy az átvett önkormányzati feladatokat az önkormányzat nem finanszírozza le és a Kft-nek vízgazdálkodásból származó bevételeibõl fordítania ezen feladatokra. Ez a plusz kiadás meghaladja a 10 MFt-ot, amelyet a viziközmûvek fejlesztésére lehetne fordítani. A 2004-évben indult Parkgondozó program miatt a Kft. nem tud a szerzõdés értelmében munkaerõt felszabadítani, és ezzel bérköltséget megtakarítani. Továbbá javasolj a FB, hogy a Kft-t érintõ mindennemû képviselõ-testületi döntés elõtt az a javaslat elõkészítõi folytassanak konzultációt a cég vezetésével, mert a cég vezetése jobban látja, hogy mit bírnak el pénzügyileg milyen feladatok elvégzésére alkalmas a társaság. Ez hiányzott a szemétszállítási rendszer kialakításakor is. Ennek következtében óriási és megoldhatatlan probléma a cégnek hatósági jogkör nélkül, kötelezni a jánoshalmi lakosokat, a szemétszállítás kötelezõ igénybevételére. E témában további probléma, hogy az Önkormányzat alapfeladatának ellátásának továbbadását nem foglalta szerzõdésbe a Városgarda Kft-vel, nem rögzítették a megvalósítás feltételeit, így a Kft-nek.jelen pillanatban sincs felhatalmazása a szemétszállítási díj beszedésére, tekintve hogy önálló jogi személy rendelet alapján nem láthat el ilyen feladatot. Értesítés További információk a gazdálkodásról: Az odafigyelés következtében a lakosság fizetési fegyelme is javult, 2002-ban a vízdíjtartozás 27 millió forint volt. Jelenleg kiszámlázott díjak esetében illetve a korábban kiszámlázott díjak esetében is a lakosság tartozásai folyamatosan csökkennek. Az utóbbi 2 hónapban 5,9 millió forint fölé nem emelkedtek. Végigtekintve a társaság egyes tevékenységeinek eredménytermelõ képességét az alábbi képet kapjuk. A szennyvíztisztító telep vesztesége továbbra sem csökkent, (7.9 M Ft) ennek oka a rossz csatornázottság; városunknak elõbb-utóbb pályázati úton forrást kell elõteremtenie csatornázásra. A parkfenntartás költségeit az Önkormányzattól e célra kapott támogatás nem fedezi (-4,3 millió forint). A társaság egyéb bevételeibõl gazdálkodta ki e plusz költségeket. Az intézmény karbantartási tevékenységet a Kft. non profit módon végzi. E téren 7.8 millió forint a veszteség, mert az önkormányzati támogatás a bérköltséget és a járulékokat sem fedezi. A Kft e tevékenységhez szükséges tárgyi eszköz beszerzéseket, azok amortizációját nem képes kitermelni. Tõkehelyzet: A Kft. jelenlegi helyzetében nagyon fontos kérdés a korábbi vezetés idõszakában kialakult tõkeellátottság rendezése. Jánoshalma Önkormányzata a Kft megalakításakor úgy döntött, hogy az önkormányzat település fenntartási feladatainak egy részét egy gazdasági társaságba delegálja, hogy azokat a leghatékonyabb módon lehessen mûködtetni. Az elképzelés jó volt, hiszen így teljes egészében kontrolálhatóvá válik a tevékenység gazdaságossága, költség szintje, tiszta döntési szituációt teremtve a tulajdonos számára. A probléma azonban az volt, hogy a tulajdonosi kontroll egyáltalán nem mûködött, és így visszaélések történtek a Kftben. A 2003-as évet tekinthetjük az elsõ teljes gazdasági évnek, Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a benzinüzemû és benzin-gáz kettõsüzemû gépkocsik mellett vállaljuk a dízelüzemû gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatát is munkanapokon óráig. B ÁCSGÉPKE R KFT. Kisszállási út 11. Tel.: 77/ , 77/ amikor a tulajdonosi kontrol mûködött, és a társaságnak olyan vezetése volt, aki a tulajdonos és így a város érdekeit maximálisan figyelembe vette a gazdálkodás során évben a gazdálkodás tovább javult, a bevételeket beszedte a Kft. és eleget tudott tenni fizetési kötelezettségeinek is. A társaság által megvalósított Önkormányzati beruházás kivitelezéséhez szükséges tõkét a megrendelõ Önkormányzat nem finanszírozta megfelelõ mértékben, így a kivitelezés költségeit tagi kölcsön rendelkezésre bocsátásával finanszírozta a megrendelõ Önkormányzat, mely tagi kölcsönre kamatot is számított fel. További probléma, hogy vizsgálatunk során nem találtunk olyan tagi kölcsön szerzõdést, melyben rögzítve lenne a tagi kölcsönre a tulajdonos Önkormányzat részérõl felszámított kamat százalékos mértéke. Az Önkormányzat részérõl kiadott egyenleg-közlõ így önmagában nem állítható be a társaság könyvelésébe, nem könyvviteli bizonylat. Tekintve, hogy a társaság tevékenysége több éven keresztül veszteséges volt, többek között a tagi kölcsönre felszámított kamat elszámolása miatt. Az évek során igen nagy összegû negatív eredménytartalék halmozódott fel, és a társaság saját tõkéje -86,3 millió forint lett. A negatív saját tõke mellett a társaság nem mûködtethetõ törvényesen. Pénzügyi bizottság tárgyalja meg a könyvvizsgáló bevonásával, hogy a sajáttõke ellátottságot hogyan lehet helyrehozni. A FB javaslatot tett a negatív saját tõke rendezésére, mely gyakorlatilag guruló forint kiadást nem eredményezett. Az ennek érdekében elfogadott testületi határozat értelmében az Önkormányzat eltekint tagi kölcsön korábbi 14,9 millió forint kamatának megfizetésétõl, továbbá az Önkormányzat lemond a tagi kölcsönrõl azaz 59 millió Ft-ról. Ezeket az öszszegeket tõketartalékként a társaság rendelkezésére bocsátja. A Képviselõ-testület továbbá úgy határozott, hogy a évben az önkormányzat költségvetésében a Kft. részére elõírt célzott támogatás összegébõl 12,5 millió forintot nem támogatás címén, hanem tõkeemelés címén utal át. Ezzel lehetõvé vált a társaság törvényes mûködése. Mindezek hatására a társaság saját tõkéje pozitív értékbe ment át, megteremtve ezzel a törvényes mûködésének feltételeit. A Képviselõ-testület egyébként elfogadta a Városgazda Kft. éves gazdasági beszámolóját, miszerint az elmúlt évet a társaság 6,5 millió forintos eredménnyel zárta. Köves útra pályázunk 3. oldal Kit minõsít az elmaradás? A Képviselõ-testület március 30-i ülésén 12 igennel, egy képviselõ nemmel szavazott a lejárt határidejû határozatokról szóló polgármesteri beszámolóra. Radnai István alpolgármester azt kifogásolta, hogy több mint egy éve miért nincs a Lajtha Kht. igazgatójának munkaszerzõdése. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Képviselõ-testület döntéseit végre kell hajtani és nem lehet mérlegelni, hogy az szimpatikus vagy sem. Hozzátette, hogy a testületet ebben a kérdésben a polgármester képviseli. Az alpolgármester kifogásolta azt is, hogy az igazgató óradíja sem lett kifizetve. Rapcsák András polgármester válaszában kifejtette, hogy ezt a kérdést rendezni kell. A Honvéd Kaszinó létesítményének bérleti szerzõdésével kapcsolatos végrehajtásról Radnai István kifejtette, hogy a szándéknyilatkozat kevés, több kell. A szerzõdést el kell juttatni mihamarabb a Honvédelmi Minisztériumba. Sere Mihály képviselõ erre reagálva bejelentette, hogy június elsejére Jánoshalma képviselõ-testülete pályázatot nyújtott be a Kórház utca szilárd burkolatú úttá történõ kiépítésére. A pályázathoz szükséges 4,1 millió forint önerõt már a költségvetési rendeletben erre a célra különítette el a testület. A pályázati lehetõséget a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács hirdette meg a decentralizált TRFC szakmai programok támogatásra. Jánoshalma sikeres pályázat esetén a Széchenyi és Kórház utcák útépítésének elsõ ütemére kíván pályázni. Ezzel a Kéleshalom felöl érkezõ és nyugat felé irányuló forgalmat vinné el a város központjából, és a közeli szûk utcákból. Az elnyerhetõ összeg közel 37 millió forint. Mint Rapcsák András polgármester bejelentette teljes értékû utat kívánnak építeni, figyelemmel a lehetséges szennyvízcsatorna beruházásra. A képviselõk egyhangúlag támogatták a pályázat benyújtására tett javaslatot. Eredményes a Pelikán A Képviselõ-testület május 30-i ülésén elfogadta a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kht évi közhasznú egyszerûsített éves beszámolóját. A könyvvizsgáló a beszámoló mérleget 71 millió forintos fõösszeggel és 7,1 millió forintos eredménnyel hitelesítette. A beszámoló elfogadása kapcsán Ádám Tamásné ügyvezetõ elmondta, hogy Jánoshalma lakossága elöregedett. Sok az elhagyott ember. Létszám túlcsordulás van a szociális otthoni és az éjjeli menedékhelyen is. Jelenleg 81 a férõhelyre várakozók száma, a 61 férõhellyel szemben. Rapcsák András polgármester kifejtette, hogy félévtõl megnõ a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kht. feladata, a szociális feladatok kistérségi szinten történõ végzésével. Köszönjük áldozatos munkájukat, melyre a jövõben is számítunk. bs volt kitûzve az ingóságok átadása. Tehát már érdemi lépések is történtek a szerzõdés ügyében. Az egyik képviselõ azt fejtegette, hogy testület munkájáról ez a tükör elég negatív eredményességet mutat. Hangsúlyozta, hogy nagyon kevés olyan döntés van, mely a város szempontjából fejlõdést mutat. Dági József ezt pontosította, hiszen a testület határozatainak végrehajtására meghatározza annak felelõsét is. Azon kell számon kérni a végrehajtás elmaradását, vagy hiányosságát. Hugyi Mihály szerint a testület annyiban minõsíti, hogy elfogadja-e vagy sem a lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolót. A polgármester észrevételére, miszerint a bizottságoknak is nyomon kell követniük a testületi határozatok végrehajtását, Radnai István hangsúlyozta, hogy azé a felelõsség, akit erre a testület kijelölt, sem a bizottságé, sem a munkatársé. Az alpolgármester hozzátette a végrehajtást kell elsõdlegesnek tekinteni és nem minõsíteni kell a döntést. Nátha, köhögés allergia? Torokpanaszok, nagyothallás! Van megoldás! Dr. Gregó Sándor Fül- orr-gége és tüdõgyógyász szakorvos Rendel: Csütörtökön óráig Molnár J.u.32. Telefon:06-30/

4 4. oldal HUNYADI NÉPE június Jövõre veletek ugyanitt Nagy sikerrel zajlott a Szent Anna Katolikus Iskola hagyományos gyermeknapi kerti ünnepsége május 29-én. A gazdag programban helyet kapott a Lúdas Matyi címû mesejáték, melyet az iskola drámatagozatos diákjai adtak elõ, játékos sportvetélkedõn versenyezhettek a gyerekek, volt akit a rendhagyó aszfaltrajz-verseny vonzott. Szemet-lelket gyönyörködtetõen táncoltak a Felsõ Bácskai Alapfokú Mûvészeti Iskola tánccsoportjai. A babakiállítás, a lengõteke, Ki jogosult véleményt alkotni? A Képviselõ-testület május 30-i ülésén elfogadta a Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht évi közhasznú egyszerûsített éves beszámolóját. A könyvvizsgáló a beszámoló mérleget 26,3 millió forintos fõösszeggel és 7,2 millió forintos eredménnyel hitelesítette. A beszámoló elfogadása kapcsán heves viták alakultak ki. Torgyik Anikó a Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht. Felügyelõ Bizottságának (FB) alig egy hete megválasztott elnöke értékelte a közhasznú társaság évi tevékenységét. Kifogásolta, hogy késõn kapták meg az anyagot. Kérte a kht. ügyvezetését, hogy sokkal szigorúbban vegye a beszámolási kötelezettségét, s jövõre már az elsõ 3 hónapban készüljön beszámoló a tennivalók meghatározásával. A FB elnöke hangsúlyozta, hogy a szigorúbb beszámolási kötelezettséget a FB meg is teszi, mert a tulajdonos önkormányzat érdekei ezt szolgálják. Radnai István alpolgármester mint elmondta: meglepõdött a FB elsõ állás foglalásán. (Ebben nem javasolta a Képviselõ-testületnek elfogadásra beszámolót). Óvta attól a bizottságot, hogy ilyen rövid idõ alatt sommás kijelentést tegyen. Az alpolgármester azt nem tudja elfogadni, hogy a FB nem ült le a Kht. ügyvezetésével megvitatni a beszámolót, hanem jelentéseket kért, írásban. A kialakult helyzet sérti a mérleget készítõket és a könyvvizsgálót is, erre nincs szüksége a városnak hangsúlyozta az alpolgármester. Rapcsák András erre reagálva kifejtette, hogy számok reálisak, a pontatlanságot helyre kellett tenni, és ennek függvényében a FB módosította álláspontját. Torgyik Anikó kifejtette, hogy most a rövid határidõ miatt kérték papíron az adatokat. Dági József az együttmûködést boncolgatta. A képviselõ a beszámoló vitája kapcsán is felvetette, hogy az ügyvezetõ munkaszerzõdése a mai napig ( ) nincs meg. Majd ara kért választ, hogy miért volt szükség februárban a polgármester által kezdeményezett vizsgálatra, akkor, amikor az ügyvezetõ nem is volt Jánoshalmán. Arra is választ várt a képviselõ, hogy mi indokolta külsõ személy bevonását, amikor van az önkormányzatnak belsõ ellenõre. A képviselõ úgy véli, hogy a polgármester és a Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht. együttmûködése nem megfelelõ. Rapcsák András válaszában kifejtette, hogy ki és mivel bíz meg, ha az az önkormányzatnak nem jelent plusz kiadást, az õ szuverén joga. A polgármester elmondta. hogy a vizsgálatra felkért személy nem mert leírni a véleményét, mert a munkahelyérõl eltávolították volna. Ezt összeférhetetlennek tartotta a demokráciával. A felkért személy szóban elmondta véleményét. Radnai István erre reagálva kifejtette, hogy ellenõrzésre és szakvélemény alkotásra bejegyzett szakértõt lehet felkérni. A felkért személy nem bejegyzett szakértõ, hanem olyan valaki, aki jogvitában áll, vagy állt a Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht-vel, jelenleg egy a skatulyázás és az ügyességi horgászás is jó szórakozást nyújtott. Sok nézõt vonzott a Ki mit tud?, a Suli Band koncert, a szülõ-diák focimérkõzés. Gyerekek és hozzátartozóik kényelmét szolgálta a bográcsos fõzés és a büfészolgálat. Az estét Tini disco és tábortûz zárta. A város önkormányzata által anyagilag támogatott rendezvény mottója lehet: jövõre veletek ugyanitt. Viszontlátásra jövõ májusban! konkurens cég alkalmazottja. Az alpolgármester szerint ez etikátlan lépés volt, mely az önkormányzatra vetíti árnyékát. Kifejtette, hogy a mérleg bizonyítja, hogy gazdaságilag rendjén vannak a dolgok a Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht-nél, és megfelelõen mûködnek a városban. Radnai István valami ellenséges hangulatot vélt felfedezni a Lajthával szemben. Az alpolgármester kérte, hogy az ellenségeskedést ne gyártsuk. Az ellenõrzés megítélésében nem sikerült közös véleményre jutnia a polgármesternek és az alpolgármesternek. Rapcsák András kérte, hogy a vitát négyszemközt zárják rövidre. Mikó Mária rendjén valónak találta, hogy a Felügyelõ Bizottság ellenõriz és javasol, arról szeretne látni valamit, hogy miként képviseli a tulajdonost. A Mûvelõdési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke kiemelte a Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht. a mûvészeti nevelés terén elért eredményeit. Kovács Gábor ügyvezetõ köszönetet mondott azért, hogy többen szívükön viselik a a Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht. ügyét. Bejelentette, hogy Szûcs Péter május 23-án Nyíregyházán országos versenyt nyert. Ezen a rendezvényen ott volt azt Oktatási Minisztérium mûvészeti neveléssel foglalkozó osztályvezetõje is, aki a gála után külön gratulált a jánoshalmi eredményekhez. Az ügyvezetõ ezért nevezte tanítványát erre és a korábbi budapesti rendezvényre is, hogy többek között Jánoshalma neve minél szélesebb körben ismertté Szórakoztató központ Jánoshalmán Új színfolttal bõvült a kisváros vendéglátó-ipari egységeinek palettája: május 20-án megnyílt a Tranzit Étterem és Szórakoztató Központ. A Bajai úti volt Gazdabolt átalakításával és részbeni újjáépítésével a környék legszínvonalasabb létesítményét álmodta meg a tulajdonos. Simon Sándor, a Meta- Focus Kft. Ügyvezetõje a komplex szórakozás lehetõségét kínálja a Tranzit vendégeinek: A pizzériában 31 féle, eredeti olasz recept alapján készülõ pizza (és a közeljövõben gyros és rétes is); A sörözõben a búzasör mellett további márkás csapolt és üveges sörök; Az étteremben hétfõtõl szombatig kétféle, kiadós és olcsó menü, mellette természetesen á la carte ételek széles választéka várja a betérõket. A fallabda-pálya reggeltõl estig hétvégén a hajnali órákig nyújt kiváló sportolási lehetõséget. Bérlet vásárlására is van mód, értéktõl függõen 10 illetve 20 % kedvezménnyel; Jánoshalma tanuló ifjúságának pedig ingyenes játéklehetõséget nyújtanak. Minden helyiség légkondicionálóval van felszerelve! A játszótér a kis vendégeknek készült. A hamarosan megnyíló játékterem és Internet-café bizonyára sokak érdeklõdését felkelti majd. A felsoroltak mellett minden hétvégén disco és - jó idõ esetén a hangulatos teraszon elõzene, valamint egyéb programok gondoskodnak a kikapcsolódásról. Plazma tv és karaoke- zenegép, valamint biliárd- és csocsóasztalok ugyancsak a vendégek kellemes idõtöltését biztosítják. A hatalmas parkolókban biztonságban vannak a gépkocsik, hiszen szakképzett vagyonõrök vigyáznak a vendégek nyugalmára és értékeire. A TRANZIT-ban örömmel fogadják a tárgyalások, családi vagy baráti összejövetelek megtartására irányuló felkéréseket is. Érdemes tehát betérni a TRANZIT-ba, ahol nem csak útközben esik jól idõzni! Info, asztal- vagy teremfoglalás: Nagy Zoltán üzletvezetõ, 77/ Biztosításkötés és ügyintézés helyben A Generali-Providencia településünkön is elindította azt az egész országot lefedõ prog-ramját, melynek célja az alapvetõ biztosítási igények helybeli kielégítése. Meg szeretnénk állítani azt a tendenciát, hogy sorban szûnnek meg vagy válnak nehezen elérhetõvé a szolgáltatások! Én itt a településen, a Generali-Providencia könnyen elérhetõ kárrendezõi csapatát a hátam mögött tudva szeretnék megbízható kiszolgálást adni mindazoknak, akik megtisztelnek bizalmukkal. Ha lakás-, casco vagy gépjármû kötelezõ felelõsségbiztosítási igénye van, és arra vágyik, hogy a szerzõdéssel kapcsolatos módosítás igényeivel a károk bejelentésével és késõbbi ügyintézésével kapcsolatos ügyeiben egy olyan személy segítsen, aki gyors és hathatós szolgáltatást tud biztosítani, forduljon hozzám. Elérhetõségem: Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 99. Tel.: 77/ Tisztelettel: Széll Zoltán (x)

5 2005. június Népességi és demográfiai adatok Jánoshalma lakónépessége 2005 január elsején 9718 fõ volt. Az állandó népesség 9854 fõ. Ebbõl belterületen él 9574 fõ, a külterületi népesség száma 280 fõ. A kültereleti lakott helyek: Kecskés, Parcelok, Gyékényes, Hergyevica. A munkaképes korú lakosság száma 5492 fõ, melybõl 2636 férfi, és 2856 nõ ben a regisztrált munkanélküliek száma 265 (153 férfi, 112 nõ) fõ volt, s közülük 110 (72 férfi és 38 nõ) részesült munkanélküli ellátásban. HUNYADI NÉPE Lajtha Napok 5. oldal A Lajtha László Mûvészeti Iskola a közelmúltban tett tanúbizonyságot tanulóinak mûvészeti felkészültségérõl. Több mint 100 fõ profi szintet megközelítõ produktumban részesítette a hálás nézõsereget. Kivétel nélkül meg kell dicsérni úgy a szólóhangszereseket, táncosokat és a többi versenyzõt, mint a felkészítõ tanáraikat, hogy tudásuk legjavát adták. Ez a bemutató is ékes példája annak, hogy gyermekeink képesek minden szinten reprezentálni a Lajtha Mûvészeti Kht. mûvészeti tevékenységét, mely fontos színfoltja városunk kulturális és mûvészeti életének. Karosszéria javítás, autófényezés, PPG festék, fényezõ kamra, szervízmunkák, biztosítási kárrendezés teljes körben. SZÉLL ZOLTÁN karosszéria lakatos Tel.: 77/ D D és VHS V minõségben Esküvõk, keresztelõk, születés- és névnapok. baráti és családi rendezvények videózását vagy fotózását vállalom Blázsik Sándor - ZSIKOR Tel:06-30/ Megrendelését fogadja Renner Mária is a 20/ as telefonon Orbánt ünnepelték Az idei Orbán napra szépen megújult az Orbán szobor környéke. A Városgazda Kft. munkatársai virágokkal ültették körbe a szõlészek és borászok védõszentjének szobrát. A Gazdakör, Gyümölcs- és Szõlõtermesztõk Egyesülete által rendezett Orbán-napi ünnepségen Dági József az egyesület elnöke köszöntötte a résztvevõket. Dr. Pribitek László atya áldotta meg a szobrot. A Hunyadi János Általános Iskola diákjai, majd a Mûvelõdési Központ Pávaköre adtak ünnepi mûsort. Ebben az évben is borral locsolták meg a szõlõsgazdák Szent Orbán szobrát, mivel ez az utolsó fagyosszent is megkímélte a fagytól a szõlõket, jóllehet a tél kárt tett rendesen a szõlõvesszõk egy részében, fajtától és helytõl függõen.

6 6. oldal HUNYADI NÉPE június Szolgáltatásaink: Étterem: 2 féle menü és á la carte Pizzéria: 31 féle, eredeti olasz recept alapján készülõ pizza Sörözõ: csapolt és üveges sörök, hamburgerek, gyros Fallabda pálya: bérlet váltása esetén 20 % kedvezmény! Biliárd- és csocsóasztalok! Plazma TV, karaoke- zenegép! Légkondicionált helyiségek! Hangulatos terasz: hétvégente élõzene! Tranzit étterem és szórakoztató központ Jánoshalma, Bajai út 42/A. Tel.: 77/ Üzletvezetõ: Nagy Zoltán Játszótér kis vendégeinknek! Hamarosan nyílik: játékterem, Internet Café! Száz férõhelyes parkoló Élõerõs biztonsági õrzés (rendezvényeken ) Minden hétvégén disco és élõzene! Széles étel- és italválaszték, fagylalt, rétes Tranzit ahol nem csak útközben esik jól idõzni! Terranova a legszebb a házon! Ódor László kõmûves mester VÁLLALJA: Nemes vakolatok és hõszigetelõ vakolatok készítését Átalakítást Bõvítést Tanyák tatarozását Új lakóházak építését a vállalt határidõ betartásával, anyaggal együtt is. Cím: Jánoshalma, Kazinczy u. 7. Tel.: PC abc Számítástechnikai Szaküzlet Jánoshalma, Rákóczi utca 13. Tel./fax: 77/ Mobil: 70/ Lézernyomtatók TONERKAZETTÁINAK és tintasugaras nyomtatók PATRONJAINAK utántöltése GARANCIÁVAL! Eredeti minõség kedvezõ áron! 128 MB Pendrive Ft, 256 MB-os Ft-ért! Optikai egér Ft! Újraírható CD 264 Ft. USB infraport Ft! 96 db-os lapozós CD táska Ft. USB gamepad Ft. GFX MB/64bit Ft. Inno Ati Radeon MB/128bit Ft. Samsung 512/400 DDR Ram Ft. Továbbá pénztárgépek forgalmazása, és adómemória kiíratása. Üzletünkben Budapest Bank áruhitel segítségével könnyen és gyorsan hozzájuthat számítógéphez. Nyitva tartás: Hétfõ- Péntek: 9-17 Szombat: 9-12,30-ig Vasárnap: zárva ÉPÜLET- BONTÁST, törmelékszállítást, földkiemelési munkát, alapkiásást, homokrakodást szállítással rövid határidõre, vagy azonnalra vállalok. Palkó László kõmûves vállalkozó Jánoshalma, Diófa u. 10. Tel.: 77/ Mobil: 30/

7 2005. június Ezüstmisés misszionárius Vasárnap Jánoshalmán pappá szentelésének 25. évfordulóján szentmise áldozatot mutatott be Kárpáti László atya, aki elsõ miséjét is Jánoshalmán mutatta be. Az ezüstmisés pap 12 éve külföldön szolgálja egyházát. Írországi felkészülése után 8 évig Brazíliában utcagyerekekkel foglalkozott, s jelenleg Johannesburgban ugyancsak szexuálisan és egyéb módon kiszolgáltatott gyermekekkel foglalkozik, s végzi missziós küldetését. bs Hárman egy szoknyában Május utolsó vasárnapja hagyományosan a gyermekek ünnepe. A gyermeknap alkalmából több rendezvény is volt városunkban. A Honvéd Kaszinó nagyterme ezúttal is újdonság tanúja lehetett. A Hunyadi János általános Iskola Apáczais tagozatának tanárai nagy sikerrel vitte színpadra a gyermeknap alkalmából a Hárman egy szoknyában címû színdarabot. Május 27-én délelõtt ezt két alkalommal is eljátszották. A gyermekek vastapssal jutalmazták a produkciót. HUNYADI NÉPE Adva van a lehetõség, hogy új szak induljon Radnóti Gimnáziumban szeptembertõl. Ehhez az intézmény három számítógépes szaktanterme megfelelõ technikai hátteret biztosít. A közel múltban átadott felvételünkön is látható Média terem korszerû digitális kivetítõvel projektorral, és nagy teljesítményû számítógéppel is fel van szerelve. Az avatása óta rendszeresen vannak itt film vetítések, felvonultatva a hazai filmgyártás régebbi és újabb alkotásait, hála Nikli Károly tanár úrnak. Az új média szak indításának személyi feltételei is adottak. A város önkormányzata is támogatja az elképzelést. Média a menõ 7. oldal A MEMENTO Temetkezési Kft. az elmúlt hónapban a gyászoló családok megbízásából a következõ személyeket temette el: Májusban hunytak el: Szerezla Lajosné Élt: 78 évet Kovács Péter Élt: 78 évet Sovák Zoltán Élt: 50 évet Holub Istvánné Élt: 81 évet Sz.: Huszti Julianna Illés Mihály Élt: 79 évet Taskovics Lajosné Élt. 83 évet Juhász Margit Harczi Erzsébet Élt: 93 évet Sz.: Horváth Mária Magdolna Szarvas Ferencné Élt: 90 évet Sz.: Bozár Erzsébet Barta Ferencné Élt: 90 évet Sz.: Sörös Mária Szerezla Józsefné Élt: 76 évet Sz.. Kabai Etelka Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! A gyászoló családok nevében a MEMENTO Kft. köszönetet mond mindazoknak, akik az elhunyt személyek gyászszertartásán, temetésén megjelentek, sírjukra virágot, koszorút helyeztek, s ezzel a gyászoló családok fájdalmát enyhíteni igyekeztek. MEMENTO Kft. Csényi László és Csényi Lászlóné ügyvezetõk Foci eredmény(telenség) Jánoshalma-Mélykút Kistérségi FC Kerekegyháza 0 : 5 (0 : 4) Mélykút, 100 nézõ. Vezette: Wittmann, Harsányi, Szabó Jánoshalma-Mélykút Kistérségi FC: Varga, Peteán, Beszedics, Németh (Híz), Horváth, Sánta, Bényi Balázs (Berkó), Csernók, Lódri Meter) Ságodi. Edzõ: Gieszinger Ferenc Kereklegyháza: Fekete, András, Fejes, Duzmat (Morvai), Hugyec (Bende), Garaci, Polgár (Fricska) Cámpán, Surnyák, Lantos, Virág. Edzõ: Nagy János Gólszerzõk: Lantos (2), András (2), Surnyák Sárga lap: Bényi illetve Fejes. Kitûnt: senki illetve az egész csapat Ifi eredmény: Jánoshalma- Mélykút Kistérségi FC Kerekegyháza 5 : 3 Jánoshalma-Mélykút Kistérségi FC Dusnok 0 : 2 (0 : 1) Jánoshalma, 100 nézõ. Vezette: Molnár Henrietta, Törõcsik Árpád, Kara Rudolf Jánoshalma-Mélykút Kistérségi FC: Varga, Peteán, Beszedics, Németh, Híz (Kökény), Sánta T., Bényi Mester MAGYARFALVY LÁSZLÓ képzett viedeofelvétel-készítõ 6449 Mélykút, Nagy u / (Balázs), Csernók, Berkó (Lódri), Ságodi. Edzõ: Gieszinger Ferenc Dusnok: Bakula, Sánta J., Andrin, Jagicza, Báló G., Ottentál, Sámovics (Báló J.), Kelc (Csizovszki) Sánta Z., Bárdos (Laczkó), Fehérvári (Konkoly) Edzõ: Sánta Zoltán Gólszerzõk: Bárdos, Fehérvári Sárga lap: Csernók Kitûnt: Beszedics, Peteán illetve Simovics, Andrin, Jagicza Ifi eredmény: Jánoshalma- Mélykút Kistérségi FC Dusnok 1 : 2 Tudósított: Zimmermann László digitális technológiával 15 éves gyakorlattal referenciákkal

8 8. oldal HUNYADI NÉPE június Sulinetes és szabad felhasználású személyi kölcsön. Kezes- és ingatlanfedezet nélkül igényelhetõ. Gyors, kényelmes hitelügyintézés. Jánoshalma, Mûvelõdési Ház, hétfõn és pénteken óra között. Idõpontegyeztetés: 06/70/ Lada 1500-ös jó mûszaki állapotban, év végéig érvényes mûszakival eladó. Érdeklõdni: 30/ telefonon Opel Corsa jó állapotban, érvényes mûszakival, vonóhoroggal sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 70/ telefonon Eredményesen hirdethet lapunkban! Csima János közterületfelügyelõ telefonszáma: 30/ JÚNIUSI számunk munkatársai voltak: Blázsik Sándor, Kasziba Sándor, Mokóné Ballai Éva, Zimmermann László. Jánoshalma Város Önkormányzatának lapja Megjelenik: havonta Felelõs szerkesztõ: Agócs János Kiadja: Jánoshalma Város Önkormányzata Felelõs kiadó: Rapcsák András Tördelés: Nagy Sándor Készült: Kópia Kft. Kiskunhalas Szerkeszti a szerkesztõbizottság A szerkesztõség címe: Jánoshalma, Béke tér S P O R T Ismét a Jánoshalma.! június 4-én szombaton került megrendezésre a II Gulyás (Pók) József emlékére kiírt kispályás labdarúgó torna. Az idén Józsi volt lakóhelye Jászszentlászló adott otthont a vetélkedõnek. Sajnos az elõre várt 8 csapatos torna két csapat kiesése nevezés hiányában 6 csapatra apadt. Így a torna speciális, sokak által kicsit idegennek tartott formában, körmérkõzések 2x10-perces idõtartamban került lebonyolításra. Résztvevõk: Jánoshalma Város Öregfiúk (a védõ jogán) Jászszentlászló Önkormányzat Kiskunhalasi Vasárnapi Fiúk Jánoshalma Mélykút Kistérségi FC Solt 1 : 7 (1 : 5) Mélykút, 100 nézõ. Vezette: Sánta (*****), Hodován, Vén Jánoshalma Mélykút Kistérségi FC: Huczek, Peteán, Beszedics, Németh, Horváth, Sánta (Balázs), Bényi (Híz), Mester, Csernók (Kovács), Berkó, Ságodi. Edzõ: Gieszinger Ferenc Solt: Dávid, Turcsik, Duzmat, Fekete, Kovács (Ács),Fink, Kara (Csordás), Papp, Scherer, Marosvölgyi, Borbély (Herceg). Edzõ: Freppán Sóstói SE Kiskunhalas Soltvadkerti Önkormányzat Játékvezetõk Testülete A tornát Papp József Jászszentlászló polgármestere nyitotta meg, köszöntve a résztvevõket és az elhunyt sportbarát megjelent családtagjait. Majd Schejder Pál a Kiskunhalasi Városi Labdarúgó Szövetség Játékvezetõ bizottságának elnöke szólt többek között arról is, hogy megalakult Kiskunhalason a Gulyás József Alapítvány Díj és ismertette a torna lebonyolításának technikai részét. Csapatunk eredményei sorrendben: Vasárnapi Öregfiúk 4 : 0 Jászsszentlászló 0 : 0 Labdarúgás Játékvezetõk 0 : 0 Soltvadkert 0 : 0 Sóstói SE 2 : 0 Így a többi mérkõzés függvényében igen szoros küzdelemben azonos pontszámmal, de jobb gólkülönbséggel csapatunk nyerte a tornát és második ízben a vándorserleget. A csapat minden tagját illeti azért, hogy a különleges lebonyolítási rendszer és az igen csak forró idõjárás ellenére megvédte tavalyi elsõbbségét. Csapat tagjai: - Balogh Gyula, Bada Pál, Hegyi Zoltán, Gieszinger Ferenc, Török János, Török István, Juhász Zoltán, Lencse László, Szabó Róbert, Ádám Tamás. György Gólszerzõk: Ságodi illetve Scherer(2), Marosvölgyi(2), Fekete (2), Borbély Sárga lap: Petean illetve Kovács, Piros lap: Dávid (40. p.) Kitûnt: Beszedics, Berkó illetve Scherer, Duzmat, Fekete. Ifi eredmény: Jánoshalma-Mélykút Kistérségi FC Solt 2 : 2 Tudósított: Zimmermann László Vereség hazai pályán Jánoshalma Mélykút Kistérségi FC Soltvadkert 0 : 2 (0 : 0) Jánoshalma, 100 nézõ. Vezette: Tóth S. (****), Süveggyártó, Papp Jánoshalma Mélykút Kistérségi FC: Huczek, Peteán, Beszedics, Németh, Horváth, Sánta, Bényi, Mester, Csernók (Kovács), Balázs (Berkó), Ságodi. Edzõ: Gieszinger Ferenc Soltvadkert: Hatvani (Lehócki), Galántai (Tóth), Szekér, Hirsch (Holcimmer), Eperjesi, Gusztos, Gillich, Eiler, Shmidt (Korsós), Papp (Lelkes), Molnár. Edzõ: Himer István Gólszerzõk: Ságodi illetve Hirsch, Molnár(11-esbõl), Tóth Sárga lap: - illetve Hirsch Kitûnmt: Horváth, Berkó illetve Molnár, Eperjesi, Szekér, Lelkes Ifi eredmény: Jánoshalma- Mélykút Kistérségi FC Kiskunfélegyháza 1 : 7 A gyámoltalan hazai csapat ellen megérdemelten nyert a Soltvadkert Tudósított: Zimmermann László OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI? Mindent egy helyen? Térjen be hozzánk! Gyors és udvarias kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat. Élelmiszerek, játékok, italok, vegyi áruk, fényképezõgépek, fotócikkek, fali- és karórák. Sana margarin 250 g 69 Ft/db Jacobs Meridó Mocca kávé 250 g 199 Ft/db 5 l-es üdítõ 3 féle íz 179 Ft/db Paraszt kolbász 599 Ft/kg 2 l-es üdítõ 2 féle íz 59 Ft/db Coca-Cola dupla 2x2 l 199 Ft/db Országos kirakodóvásár június 15-én (szerdán) Petróczky Ferenc Jánoshalma, Dózsa György u. 75. Tel./fax: 77/ , 06/20/ Orvosi ügyelet Csak SÜRGÕS és ÉLETVESZÉ- LYES esetben vehetõ igénybe! Ellátási területe Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterületére terjed ki Ideje: hétköznapokon: du. 17 órától másnap reggel 7 óráig tart,. Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken ill. az ünnepet megelõzõ nap 17 órától hétfõn ill. az ünnepet követõ nap reggelén 7 óráig tart. Helye: Orvosi rendelõ Jánoshalma, Rákóczi u. 7. Telefon: (06) 77/ Az ügyeleti szolgálat tagjai: az ügyeleti szolgálatot híváson kívül csak nagyon indokolt esetben, a legrövidebb ideig hagyhatják el a tartózkodási hely megjelölésével. Ügyeleti beosztás: Június 10. Dr. Mikó Attila, 11. dr. Kishonti Attila, 12. dr. Kishonti Attila, 13. dr. Tompa László, 14. dr. Mikó Attila, 15. dr. Csoboth Johanna, 16. dr. Kishonti Attila, 17. dr. Szincsák Eleonóra, 18. dr. Szincsák Eleonóra, 19. dr. Szincsák Eleonóra, 20. dr. Kishonti Attila, 21. dr. Mikó Attila, 22. dr. Tompa László, 23. dr. Csoboth Johanna, 24. dr. Kishonti Attila, 25. dr. Tompa László, 26. dr. Topa László, 27. dr. Mikó Attila, 28. dr. Csoboth Johanna, 29. dr. Kishonti Attila, 30. dr. Tompa László. Június havi magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Jánoshalma Mélykút Kéleshalom Borota Rém Június órától Június óráig Dr. Berta Péter, Jánoshalma, Kiss E. u Tel.: 77/ , 30/ , Június órától Június óráig Dr. Erdõdi János, Jánoshalma, Béke tér 10. Tel.: 77/ , 30/ Június órától Június óráig Dr. Joó Lajos, Rém Május 1. u. 32. Tel.: 79/ , 20/ Anyakönyvi hírek Születtek: Unczorg Nikolett (anyja neve: Miskei Anita), Sári Péter (Nagy Edit), Mamdouh Mohamed Ibrahim (Király Ágnes), Szántó Dominik (Dukai Szilvia), Evanics Milán (Kollár Bernadett), Völcsesi Levente (Marancsik Tünde), Lólé Rómeó (Kurucz Gyöngyi), Rab Anna (Szûcs Tímea), Bogdán Bálint (Lengyel Gabriella), Bogdán Hanna (Huszár Csilla). Házasságot kötöttek: Horváth Roland és Bajzák Andrea, Horváth Levente Ferenc és Magyari Szilvia, Ferenczi Zoltán és Gáspár Szimonetta, Kristán János és Ádám Natália, Rencsár Tibor és Jutasi Szabina, Lencse Levente és Harczi Tamara. Meghaltak: Harczi Erzsébet 94, Szerezla Lajos Ferencné (született: Horváth Mária Magdolna) 79, Szarvas Ferencné (sz.: Bozár Erzsébet) 91, Szerezla Józsefné (sz.: Kabai Etelka) 76, Herczeg Flórián János 73, Pusenszki Benedekné (sz.: Nagy Franciska) 81, Kiss Ferencné (sz.: Tarnaszentmiklósi Judit Zsuzsanna) 58, Illés Mihály Károly 70, Szlávik Gyuláné( sz.: Horváth Julianna) 71, Kovács Péter Pál 79, Horváth Ferencné (sz.: Barna Franciska) 85, Holub Istvánné (sz.: Huszti Julianna) 81, Barta Ferencné (sz.: Sörös Mária) 91 éves korában.

MEGHÍVÓ Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bõséggel, / Nyújts feléje védõ kart, /Ha küzd ellenséggel; Kölcsey Ferenc

MEGHÍVÓ Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bõséggel, / Nyújts feléje védõ kart, /Ha küzd ellenséggel; Kölcsey Ferenc XX. évfolyam 10. szám Jánoshalma 2005. október Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Szakmai konferencia Kistérségek mint kommunikációs mezõ címmel szakmai konferencia,

Részletesebben

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Így szavaztunk Jánoshalmán Június 7-én az Európai parlamenti választások során Jánoshalmán a 7617 választásra jogosult polgár közül 2609 (34,25%) élt állampolgári

Részletesebben

Kistérségi Jánoshalmi Napok

Kistérségi Jánoshalmi Napok XXII. év fo lyam 7. szám Já nos hal ma 2007. július Meg je le nik ha von ta Ára: 140 forint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Kistérségi Jánoshalmi Napok Egy kisváros nagy ünnepe Jánoshalma

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén. Ára: 150 forint XXV. év fo lyam 3. szám Nőnapi gondolatok Hála neked, nő, aki édesanya vagy, aki egyedülállóan

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Jánoshalma Város Képviselő-testületének

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Jánoshalma Város Képviselő-testületének Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XXVII. év fo lyam 6. szám 2012. június Rekordot állítva ballagtak a véndiákok Városunk középiskoláiban

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk

Orosházi. volt váratlan a felmondás. Két évvel ezelõtt megegyeztünk Élet Orosházi XIV. évfolyam. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 9. február., péntek Kitartani a végek ekenen Az idei évi költségvetési rendeletet mutatta be dr. Dancsó József alpolgármester csütörtök reggel.

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

Közlöny. Félegyházi. Gondok vannak a vágóhidakkal. Drágul a fûtés és a melegvíz. Száz felé közeledve. Végéhez ért a felzárkóztató program

Közlöny. Félegyházi. Gondok vannak a vágóhidakkal. Drágul a fûtés és a melegvíz. Száz felé közeledve. Végéhez ért a felzárkóztató program Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik hetente ingyenesen Kiskunfélegyházán és környékén 2008. január 11. XVII. évfolyam 1. szám Közlöny Gondok vannak a vágóhidakkal Nagymennyiségû

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 09. szám Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa Város Legidősebb Polgára Blaskovits Aladárné Varró Lajosné a Köz szolgálatáért kitüntetést vehette

Részletesebben

ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA XI. évfolyam 5. szám 2010. május Ülésezett a testület Intézményvezetők Sporteredmények Aktuális pályázatok Anyakönyvi hírek Rendkívüli és soros testületi

Részletesebben

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 6. szám 2012. június SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI A kiállítás nyitva tartási ideje: június 4-21. Szerkesztői sóhaj Eltelt három hónap, megjelent

Részletesebben

2014. július. Gyáli Újság. Gyáli Újság. gyáliak sikerei. utcazenei fesztivál másodszor. Trianonra emlékeztünk. prohászka lászló hetedik kötete

2014. július. Gyáli Újság. Gyáli Újság. gyáliak sikerei. utcazenei fesztivál másodszor. Trianonra emlékeztünk. prohászka lászló hetedik kötete Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja gyáliak sikerei utcazenei fesztivál másodszor Trianonra emlékeztünk prohászka lászló hetedik kötete 1 Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának

Részletesebben

Részeletek. a 3. oldalon.

Részeletek. a 3. oldalon. Közlöny Félegyházi Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja Megjelenik kéthetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén XXII. évfolyam 12. szám 105 millió forint vissza nem térítendő

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja 2013. augusztus 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja Augusztus 2. 17 óra Magyar Fotómûvészek Szövetsége Senior csoport kiállítása A kiállítást megnyitja

Részletesebben