és támogatta. Nélküle nem végezhettem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "és támogatta. Nélküle nem végezhettem"

Átírás

1 XX. évfolyam 6. szám Jánoshalma június Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja A városi Pedagógusnapi ünnepségen Rapcsák András köszöntötte az ünnepelteket. A polgármester megemlítette, hogy 1951-ben született politikai döntés alapján köszönthetjük június elsõ vasárnapján a pedagógusokat. Azt a fáradságos és sokszor energiát nem kímélõ munkájukat, mellyel gyermekeinek igyekeznek tanítani, nevelni. Elismeréssel szólt arról is, hogy a pedagógusok helytállásának köszönhetõen a gyermekek nem sínylették meg az oktatás átszervezését, s szinte zökkenõmentesen folytathatják tanulmányaikat. Ez bizony sok energiát kívánt. Arra kérte a pedagógusokat, hogy a lelkiismeretesség fokozásával folytassák munkájukat, s érett gyermekeket bocsássanak a felnõtt korba, akik méltán helytállnak és építik társadalmunkat. Rapcsák András a napi feladatokról szólva bejelentette, hogy most készül az a Mercedes típusú busz, mellyel a külterületen, illetve Kéleshalmán lakó gyermekeket szállítják majd. Kistérségi szinten Borota, Mélykút, Jánoshalma, Kéleshalom lesznek megszervezve a logopédiai és gyógytestnevelési foglalkozások is, melyekre ugyancsak gépjármûvekkel szállítják a diákokat. Wass Albert: Üzenet haza címû versét Mészáros Tamás mondta el. A Pedagógusnapok legkedvesebb pillanata, amikor a fáradtságot nem sajnáló nevelõk munkája, elismerésben részesül. Ezzel a céllal alapította meg a helyi önkormányzat a Ünnepelt tanítók Jánoshalma Város Kiváló Pedagógusa címet, melyet a város Képviselõ-testületének döntése alapján 2005-ben Komáromi Lajosné a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõde óvónõje vehette át. A kitüntetést, Rapcsák András polgármester adta át. A kitüntetett óvodapedagógus a kitüntetést megköszönve kiemelte, hogy ezt az elismerést átvehesse kellett a kollégák, a család, a férje és nem utolsó sorban a gyermekek segítsége. A szüleitõl kapta a gyermekszeretetet. Kapott példaképeket, akik erre az útra vezérelték, s mindig követték útját és a jó útra terelték. Kapott jó vezetõket, és olyan kollégákat, akikkel öröm együtt dolgozni, és olyan szülõket, akikkel igazi nevelõtársi kapcsolatot alakíthatott ki a rábízott gyermekek nevelése során. Külön mondott köszönetet férjének, aki harmincöt éven át mellette állt, segítette õt és támogatta. Nélküle nem végezhettem volna ezt a munkát így, ahogy tudtam végezni. fejezte be köszönõ szavait Komáromi Lajosné. A jövõrõl szólva elmondta, hogy tele van még célokkal, feladatokkal, melyet a jövõben is nagyon szívesen vállal. Úgy érzi, hogy most van igazán a helyén, a Napközi Otthonos Óvoda vezetõ-helyetteseként, a Napraforgó-csoport óvónõjeként, a megjelenõ könyve elõestéjén. Azt kívánta mindenkinek, hogy olyan örömmel tudjon bemenni munkahelyére, mely neki megadatott, vegye körül olyan szeretet mely õt körül vette. Rácz Nagy Józsefnének a Hunyadi János Általános Iskola tanárának nyugdíjba vonulása alkalmából a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere Pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott. (Folytatás a 2. oldalon) A Testületi üléseken történt A Képviselõ-testület májusban két alkalommal ülésezett. Elõbb rendkívüli ülésen személyi kérdésekrõl döntöttek a képviselõk. A SZMSZ módosítását követõen kiegészítették a Pénzügyi, Gazdasági és Ellenõrzõ Bizottság létszámát. A bizottság új tagja Kiss György képviselõ lett. Megválasztotta tovább a Képviselõ-testület a Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht. Felügyelõ Bizottságnak elnökévé Torgyik Anikót a Ökopál Raklap Kft. ügyvezetõjét. Majd pályázat benyújtásáról döntöttek. Május 30-án, hétfõn kissé szokatlan idõpontban délelõtt 9 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében kezdte meg ülését a testület. A Képviselõ-testület egyúttal a Kht-k, ill. a Kft. taggyûléseként is tanácskozott. Elsõként elfogadták a képviselõk a Kórház utcában kiépítésre kerülõ szilárd burkolatú út építésére pályázat benyújtására vonatkozó elõterjesztést. Elfogadta a Képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatainak végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót. Ugyancsak elfogadta a Képviselõ-testület a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót, melyet Gundáné Török Teréz az Egészségügyi és Szociális Bizottság és Mikó Mária a Mûvelõdési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke terjesztett elõ. Elfogadták a képviselõk a Pelikán Kht évi mérleg és eredmény-kimutatásáról szóló beszámolót, melyet Ádám Tamásné ügyvezetõ, Mészáros Pongrác a FEB elnöke, Gundáné Török Teréz az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke és Martinekné Kovács Györgyi Pénzügyi, Gazdasági és Ellenõrzõ Bizottság levezetõ elnöke terjesztett elõ. Elfogadta a Képviselõ-testület a Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht évi mérleg és eredmény-kimutatását Kovács Gábor ügyvezetõ, Torgyik Anikó FEB elnök Martinekné Kovács Györgyi a Pénzügyi, Gazdasági és Ellenõrzõ Bizottság levezetõ elnöke elõterjesztésében. Ugyancsak elfogadta a Képviselõ-testület a Városgazda Kft évi mérleg és eredmény-kimutatásról szóló beszámolót Bányai Gábor ügyvezetõ, Berta Erzsébet FEB elnök és Martinekné Kovács Györgyi a Pénzügyi, Gazdasági és Ellenõrzõ Bizottság levezetõ elnöke elõterjesztésében. Elfogadta a Képviselõ-testület a Pelikán Kht. Ellátási Szerzõdés évi módosítására tett javaslatot, melyet Gundáné Török Teréz az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke és Martinekné Kovács Györgyi Pénzügyi, Gazdasági és Ellenõrzõ Bizottság levezetõ elnöke terjesztett elõ. A Képviselõ-testület berendezi és felszereli a minimális szakmai követelmények szerint az 5. számú háziorvosi körzet rendelõjét, várhatóan július elsejéig. (A rendelõ korábbi berendezése dr. Mittinszky Miklós tulajdona volt.) TÁNCISKOLA Jánoshalma Város Önkormányzata és a Lajtha László Mûvészeti Kht. megrendezi a Mûvelõdési Házban június 20 július 29-ig a hagyományos TÁNCISKOLÁT. Tanfolyamot vezeti: Fuszkóné Gáspár Judit tánctanár Beíratkozás helye: Lajtha Kht. Kölcsey u.12.

2 2. oldal HUNYADI NÉPE június A teremtett világ csodái A jánoshalmi Kis Szent Teréz Katolikus Óvoda fennállásának 10. évfordulója tiszteletére rajzpályázatot hirdetett óvodások számára, A teremtett világ csodái címmel. A felhívásra kilenc óvodából 102 gyermek 173 alkotása érkezett be. Azoknak a gyermeknek az alkotásait, akik háromnál több mûvet küldtek be, egy elõválogatás után a helyi katolikus templomban a nagyközönség is megtekinthette. A háromtagú zsûri értékelte a mûveket, melynek tagja volt Kovács Ágota a jánoshalmi Szent Anna iskola tanárnõje. A közönség elõtt az alkotásokat Grolyóné Szabó Éva, a Katolikus Pedagógiai Intézet szakértõje, a zsûri elnöke értékelte. Minden kisgyermek, aki részt vett a pályázaton, emléklapot kapott. A legjobbaknak járó elismeréseket pedig Simon András grafikus mûvész, a zsûri tagja adta át. A 4-5 éves korosztály közül többek között Kis-Petõ Apor a jánoshalmi Napközi Otthonos Óvoda óvodása kapott jutalmat. Ünnepelt tanítók (Folytatás az 1. oldalról) A miniszteri kitüntetést Balázsics Zoltán adta át. A Hunyadi János Általános Iskola igazgatója a maga, kollégái és a diákok nevében is megköszönte Marika néninek a sok évtizedes munkáját. Több mint negyven év a katedrán sok ezer kisgyermeket nevelt a matematika szeretetére. Munkáját mindig nagy gonddal, nagy odafigyeléssel végezte. Ez az elismerés nagyon csekély dolog ahhoz képest, amit Marika néni a munkásságával bizonyított számunkra fejezte be köszöntõ szavait Balázsics Zoltán. A GREENFIELDS Együttes ír zenét és táncot bemutató mûsora tette emlékezetesebbé a pedagógusok ünnepi alkalmát. Az ünnepség állófoga- Társadalmunkban és településünkön is jelenleg meglévõ szociális gondok és problémák a munkanélküliség, a szenvedélybetegségek várhatóan hosszú távon megmaradnak, ezeket az önkormányzat a saját eszközeivel nem tudja befolyásolni. A gyermekvédelemmel foglalkozó szakembereknek továbbra is oda kell figyelni a veszélyeztetett gyermekekre, családokra és a tõlük telhetõ segítséget megadni. A feladat nehéz és sokszor összeütközésekkel jár, mert a családok nem biztos, hogy elfogadják a részükre javasolt, elõírt életviteli szabályokat. A kt május 30-i ülésén áttekintette a gyermekvédelem rendszerének helyzetét városunkban. Az egyik adatsorból megállapítható, hogy Jánoshalmán ez év április 30-án 912 gyermek részesült közétkeztetésben bölcsõdéstõl, az általános iskola végzõseiig. Közülük 302 gyermek után fizettek teljes térítést a szülõk. Kedvezményes térítési díj ellenében 378 gyermek jutott ebédhez. Az ingyenes étkezõ gyermekek száma 232 volt. A gyámhivatali munka terén a beszámolóból kiderül, hogy az egy fõre jutó jövedelem alapján 1067 fõ részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. Erre a célra 63 millió forintot fordítottak, melybõl 56 milliót a központi költségvetés térített meg. Az igénylõk közül hetet utasítottak el. Egyszeri iskolakezdési támogatásban 689 fõ részesült, melynek költségeit 3,5 millió forint teljes egészében a központi költségvetés fedezte. Állandó problémát okoz a tankötelezettség teljesítésének elmulasztása városunkban. A jegyzõ a tanköteles tanulókról nyilvántartást köteles vezetni, és figyelemmel kell kísérnie, hogy a szülõk biztosítják-e a tankötelezettség teljesítését. Amennyiben a szülõ nem tesz eleget e kötelezettségének, bejelentésre vagy hivatalból elrendeli a tankötelezettség teljesítését. A jegyzõ az általa folytatott eljárás során felhívja a gyermekjóléti szolgálatot a gyermeknek az alapellátás keretében történõ ellátására, feltéve, hogy a gyermek helyzete nem indokolja gyermekvédelmi intézkedés alkalmazását. A gyermekjóléti szolgálat akkor kezdeményezi a jegyzõ, illetve a gyámhivatal hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi intézkedést, ha a gyermek az általa biztosított alapellátás (a gyermek körülményeinek megfelelõ gyermekjóléti, illetve más szociális, egészségügyi, vagy közoktatási ellátása) ellenére sem vesz részt az oktatásban, vagy attól eredmény nem várható. A szükséges intézkedéseket a Polgármesteri Hivatal oktatási ügyintézõje megteszi, sajnos a településen élõ lakosság egy részénél mégis visszatérõen jelentkeznek az iskolamulasztások amelyek esetében nehéz eredményeket elérni a következõk A 6-7 évesek közül többek között Dági Alexandra a jánoshalmi Kis Szent Teréz óvodából küldött be olyan rajzot, melyet a zsûri tárgyjutalommal díjazott. Eredményesen hirdethet lapunkban! Gyermekek védelmérõl Hõsökre emlékeztek miatt: A szülõ ígéretet tesz a gyermek iskolába járására, a gyermek azonban csak egy-két napot megy iskolába Pénzbüntetés kiszabása nem eredményes, mert sok esetben nincsen letiltható jövedelem ezért nem lehet behajtani A nagyobb gyerekek a tankötelezettség végéig a középiskolában nem képesek a tananyagot elsajátítani. A gyermekvédelemmel foglalkozók tervei között szerepel városi gyermekvédelmi, bûnmegelõzési koncepció kidolgozása a rendõrséggel együtt mûködve. Mind a Mûvelõdési, Oktatási és Sport Bizottság, mind a Egészségügyi és Szociális Bizottság megítélése szerint Jánoshalmán a gyermekjóléti feladatok ellátása megfelelõ színvonalon megoldott, az egyes hatáskörök gyakorlói feladatukat ellátják. Az önkormányzat a kötelezõen elõírt gyermekvédelmi A Kistemetõben a Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület és a város önkormányzata által rendezett ünnepségen emlékeztek meg városunk lakói a hõs katonákról. A Hunyadi általános iskolások és Marancsik Imréné ünnepi mûsorát követõen Deli József nyugállományú ezredes a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Dél-alföldi Régiójának vezetõje emlékezett az elesett katona eleinkre. Az ünnepi beszédet követõen az önkormányzat, pártok, intézmények vezetõi, képviselõi és magánszemélyek helyezték el a megemlékezés koszorúit, virágait a Somogyi bakák emlékmûvénél és a II. világháború hõseinek kopjafájánál. ikor Találkozó az íróval A jánoshalmi Honvéd Kaszinóban találkozhatnak az érdeklõdõk Spiró György író, szociológussal. Az egyesület Mithras termében június 17-én 17 órakor kezdõdõ rendezvénye minden bizonnyal fontos szerepet kap az író legújabb nagyregénye a Fogság. Spiró György saját bevallása szerint ez élete fõmûve. ellátásokat a törvénynek megfelelõen biztosítja. Az oktatási intézmények, a gyermekorvosok, védõnõk, a Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Polgármesteri Hivatal gyámügyi ügyintézõinek együttmûködése a városunkban élõ gyermekek védelme érdekében jó. Az információk átadása, az együttmûködés egy-egy gyermek érdekében biztosított. A beszámolót a testület egyhangú szavazással elfogadta. bs

3 2005. június HUNYADI NÉPE Biztosított a törvényes mûködés A FB véleménye szerint a Kft. vezetése munkáját kiváló színvonalon végezte, amit a társaság eredménye is jelez. Együttmûködött az FB-vel, munkáját mindenben segítette, a tények korrekt megismeréséhez szükséges információkat rendelkezésre bocsátotta. Az FB véleménye szerint globális szinten a társaság munkája a tulajdonosi érdekeket szolgálja, munkája megfelelõ, figyelembe veszi a város lakosságának, és a Kft. tulajdonosának érdekeit egyaránt, azaz igazi tulajdonosi szemlélettel, minimális költséggel a legnagyobb eredményt igyekszik felmutatni a jánoshalmi lakosok érdekében. Nem.javasoljuk folytatni azt a gyakorlatot, hogy az átvett önkormányzati feladatokat az önkormányzat nem finanszírozza le és a Kft-nek vízgazdálkodásból származó bevételeibõl fordítania ezen feladatokra. Ez a plusz kiadás meghaladja a 10 MFt-ot, amelyet a viziközmûvek fejlesztésére lehetne fordítani. A 2004-évben indult Parkgondozó program miatt a Kft. nem tud a szerzõdés értelmében munkaerõt felszabadítani, és ezzel bérköltséget megtakarítani. Továbbá javasolj a FB, hogy a Kft-t érintõ mindennemû képviselõ-testületi döntés elõtt az a javaslat elõkészítõi folytassanak konzultációt a cég vezetésével, mert a cég vezetése jobban látja, hogy mit bírnak el pénzügyileg milyen feladatok elvégzésére alkalmas a társaság. Ez hiányzott a szemétszállítási rendszer kialakításakor is. Ennek következtében óriási és megoldhatatlan probléma a cégnek hatósági jogkör nélkül, kötelezni a jánoshalmi lakosokat, a szemétszállítás kötelezõ igénybevételére. E témában további probléma, hogy az Önkormányzat alapfeladatának ellátásának továbbadását nem foglalta szerzõdésbe a Városgarda Kft-vel, nem rögzítették a megvalósítás feltételeit, így a Kft-nek.jelen pillanatban sincs felhatalmazása a szemétszállítási díj beszedésére, tekintve hogy önálló jogi személy rendelet alapján nem láthat el ilyen feladatot. Értesítés További információk a gazdálkodásról: Az odafigyelés következtében a lakosság fizetési fegyelme is javult, 2002-ban a vízdíjtartozás 27 millió forint volt. Jelenleg kiszámlázott díjak esetében illetve a korábban kiszámlázott díjak esetében is a lakosság tartozásai folyamatosan csökkennek. Az utóbbi 2 hónapban 5,9 millió forint fölé nem emelkedtek. Végigtekintve a társaság egyes tevékenységeinek eredménytermelõ képességét az alábbi képet kapjuk. A szennyvíztisztító telep vesztesége továbbra sem csökkent, (7.9 M Ft) ennek oka a rossz csatornázottság; városunknak elõbb-utóbb pályázati úton forrást kell elõteremtenie csatornázásra. A parkfenntartás költségeit az Önkormányzattól e célra kapott támogatás nem fedezi (-4,3 millió forint). A társaság egyéb bevételeibõl gazdálkodta ki e plusz költségeket. Az intézmény karbantartási tevékenységet a Kft. non profit módon végzi. E téren 7.8 millió forint a veszteség, mert az önkormányzati támogatás a bérköltséget és a járulékokat sem fedezi. A Kft e tevékenységhez szükséges tárgyi eszköz beszerzéseket, azok amortizációját nem képes kitermelni. Tõkehelyzet: A Kft. jelenlegi helyzetében nagyon fontos kérdés a korábbi vezetés idõszakában kialakult tõkeellátottság rendezése. Jánoshalma Önkormányzata a Kft megalakításakor úgy döntött, hogy az önkormányzat település fenntartási feladatainak egy részét egy gazdasági társaságba delegálja, hogy azokat a leghatékonyabb módon lehessen mûködtetni. Az elképzelés jó volt, hiszen így teljes egészében kontrolálhatóvá válik a tevékenység gazdaságossága, költség szintje, tiszta döntési szituációt teremtve a tulajdonos számára. A probléma azonban az volt, hogy a tulajdonosi kontroll egyáltalán nem mûködött, és így visszaélések történtek a Kftben. A 2003-as évet tekinthetjük az elsõ teljes gazdasági évnek, Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a benzinüzemû és benzin-gáz kettõsüzemû gépkocsik mellett vállaljuk a dízelüzemû gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatát is munkanapokon óráig. B ÁCSGÉPKE R KFT. Kisszállási út 11. Tel.: 77/ , 77/ amikor a tulajdonosi kontrol mûködött, és a társaságnak olyan vezetése volt, aki a tulajdonos és így a város érdekeit maximálisan figyelembe vette a gazdálkodás során évben a gazdálkodás tovább javult, a bevételeket beszedte a Kft. és eleget tudott tenni fizetési kötelezettségeinek is. A társaság által megvalósított Önkormányzati beruházás kivitelezéséhez szükséges tõkét a megrendelõ Önkormányzat nem finanszírozta megfelelõ mértékben, így a kivitelezés költségeit tagi kölcsön rendelkezésre bocsátásával finanszírozta a megrendelõ Önkormányzat, mely tagi kölcsönre kamatot is számított fel. További probléma, hogy vizsgálatunk során nem találtunk olyan tagi kölcsön szerzõdést, melyben rögzítve lenne a tagi kölcsönre a tulajdonos Önkormányzat részérõl felszámított kamat százalékos mértéke. Az Önkormányzat részérõl kiadott egyenleg-közlõ így önmagában nem állítható be a társaság könyvelésébe, nem könyvviteli bizonylat. Tekintve, hogy a társaság tevékenysége több éven keresztül veszteséges volt, többek között a tagi kölcsönre felszámított kamat elszámolása miatt. Az évek során igen nagy összegû negatív eredménytartalék halmozódott fel, és a társaság saját tõkéje -86,3 millió forint lett. A negatív saját tõke mellett a társaság nem mûködtethetõ törvényesen. Pénzügyi bizottság tárgyalja meg a könyvvizsgáló bevonásával, hogy a sajáttõke ellátottságot hogyan lehet helyrehozni. A FB javaslatot tett a negatív saját tõke rendezésére, mely gyakorlatilag guruló forint kiadást nem eredményezett. Az ennek érdekében elfogadott testületi határozat értelmében az Önkormányzat eltekint tagi kölcsön korábbi 14,9 millió forint kamatának megfizetésétõl, továbbá az Önkormányzat lemond a tagi kölcsönrõl azaz 59 millió Ft-ról. Ezeket az öszszegeket tõketartalékként a társaság rendelkezésére bocsátja. A Képviselõ-testület továbbá úgy határozott, hogy a évben az önkormányzat költségvetésében a Kft. részére elõírt célzott támogatás összegébõl 12,5 millió forintot nem támogatás címén, hanem tõkeemelés címén utal át. Ezzel lehetõvé vált a társaság törvényes mûködése. Mindezek hatására a társaság saját tõkéje pozitív értékbe ment át, megteremtve ezzel a törvényes mûködésének feltételeit. A Képviselõ-testület egyébként elfogadta a Városgazda Kft. éves gazdasági beszámolóját, miszerint az elmúlt évet a társaság 6,5 millió forintos eredménnyel zárta. Köves útra pályázunk 3. oldal Kit minõsít az elmaradás? A Képviselõ-testület március 30-i ülésén 12 igennel, egy képviselõ nemmel szavazott a lejárt határidejû határozatokról szóló polgármesteri beszámolóra. Radnai István alpolgármester azt kifogásolta, hogy több mint egy éve miért nincs a Lajtha Kht. igazgatójának munkaszerzõdése. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Képviselõ-testület döntéseit végre kell hajtani és nem lehet mérlegelni, hogy az szimpatikus vagy sem. Hozzátette, hogy a testületet ebben a kérdésben a polgármester képviseli. Az alpolgármester kifogásolta azt is, hogy az igazgató óradíja sem lett kifizetve. Rapcsák András polgármester válaszában kifejtette, hogy ezt a kérdést rendezni kell. A Honvéd Kaszinó létesítményének bérleti szerzõdésével kapcsolatos végrehajtásról Radnai István kifejtette, hogy a szándéknyilatkozat kevés, több kell. A szerzõdést el kell juttatni mihamarabb a Honvédelmi Minisztériumba. Sere Mihály képviselõ erre reagálva bejelentette, hogy június elsejére Jánoshalma képviselõ-testülete pályázatot nyújtott be a Kórház utca szilárd burkolatú úttá történõ kiépítésére. A pályázathoz szükséges 4,1 millió forint önerõt már a költségvetési rendeletben erre a célra különítette el a testület. A pályázati lehetõséget a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács hirdette meg a decentralizált TRFC szakmai programok támogatásra. Jánoshalma sikeres pályázat esetén a Széchenyi és Kórház utcák útépítésének elsõ ütemére kíván pályázni. Ezzel a Kéleshalom felöl érkezõ és nyugat felé irányuló forgalmat vinné el a város központjából, és a közeli szûk utcákból. Az elnyerhetõ összeg közel 37 millió forint. Mint Rapcsák András polgármester bejelentette teljes értékû utat kívánnak építeni, figyelemmel a lehetséges szennyvízcsatorna beruházásra. A képviselõk egyhangúlag támogatták a pályázat benyújtására tett javaslatot. Eredményes a Pelikán A Képviselõ-testület május 30-i ülésén elfogadta a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kht évi közhasznú egyszerûsített éves beszámolóját. A könyvvizsgáló a beszámoló mérleget 71 millió forintos fõösszeggel és 7,1 millió forintos eredménnyel hitelesítette. A beszámoló elfogadása kapcsán Ádám Tamásné ügyvezetõ elmondta, hogy Jánoshalma lakossága elöregedett. Sok az elhagyott ember. Létszám túlcsordulás van a szociális otthoni és az éjjeli menedékhelyen is. Jelenleg 81 a férõhelyre várakozók száma, a 61 férõhellyel szemben. Rapcsák András polgármester kifejtette, hogy félévtõl megnõ a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Kht. feladata, a szociális feladatok kistérségi szinten történõ végzésével. Köszönjük áldozatos munkájukat, melyre a jövõben is számítunk. bs volt kitûzve az ingóságok átadása. Tehát már érdemi lépések is történtek a szerzõdés ügyében. Az egyik képviselõ azt fejtegette, hogy testület munkájáról ez a tükör elég negatív eredményességet mutat. Hangsúlyozta, hogy nagyon kevés olyan döntés van, mely a város szempontjából fejlõdést mutat. Dági József ezt pontosította, hiszen a testület határozatainak végrehajtására meghatározza annak felelõsét is. Azon kell számon kérni a végrehajtás elmaradását, vagy hiányosságát. Hugyi Mihály szerint a testület annyiban minõsíti, hogy elfogadja-e vagy sem a lejárt határidejû határozatokról szóló beszámolót. A polgármester észrevételére, miszerint a bizottságoknak is nyomon kell követniük a testületi határozatok végrehajtását, Radnai István hangsúlyozta, hogy azé a felelõsség, akit erre a testület kijelölt, sem a bizottságé, sem a munkatársé. Az alpolgármester hozzátette a végrehajtást kell elsõdlegesnek tekinteni és nem minõsíteni kell a döntést. Nátha, köhögés allergia? Torokpanaszok, nagyothallás! Van megoldás! Dr. Gregó Sándor Fül- orr-gége és tüdõgyógyász szakorvos Rendel: Csütörtökön óráig Molnár J.u.32. Telefon:06-30/

4 4. oldal HUNYADI NÉPE június Jövõre veletek ugyanitt Nagy sikerrel zajlott a Szent Anna Katolikus Iskola hagyományos gyermeknapi kerti ünnepsége május 29-én. A gazdag programban helyet kapott a Lúdas Matyi címû mesejáték, melyet az iskola drámatagozatos diákjai adtak elõ, játékos sportvetélkedõn versenyezhettek a gyerekek, volt akit a rendhagyó aszfaltrajz-verseny vonzott. Szemet-lelket gyönyörködtetõen táncoltak a Felsõ Bácskai Alapfokú Mûvészeti Iskola tánccsoportjai. A babakiállítás, a lengõteke, Ki jogosult véleményt alkotni? A Képviselõ-testület május 30-i ülésén elfogadta a Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht évi közhasznú egyszerûsített éves beszámolóját. A könyvvizsgáló a beszámoló mérleget 26,3 millió forintos fõösszeggel és 7,2 millió forintos eredménnyel hitelesítette. A beszámoló elfogadása kapcsán heves viták alakultak ki. Torgyik Anikó a Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht. Felügyelõ Bizottságának (FB) alig egy hete megválasztott elnöke értékelte a közhasznú társaság évi tevékenységét. Kifogásolta, hogy késõn kapták meg az anyagot. Kérte a kht. ügyvezetését, hogy sokkal szigorúbban vegye a beszámolási kötelezettségét, s jövõre már az elsõ 3 hónapban készüljön beszámoló a tennivalók meghatározásával. A FB elnöke hangsúlyozta, hogy a szigorúbb beszámolási kötelezettséget a FB meg is teszi, mert a tulajdonos önkormányzat érdekei ezt szolgálják. Radnai István alpolgármester mint elmondta: meglepõdött a FB elsõ állás foglalásán. (Ebben nem javasolta a Képviselõ-testületnek elfogadásra beszámolót). Óvta attól a bizottságot, hogy ilyen rövid idõ alatt sommás kijelentést tegyen. Az alpolgármester azt nem tudja elfogadni, hogy a FB nem ült le a Kht. ügyvezetésével megvitatni a beszámolót, hanem jelentéseket kért, írásban. A kialakult helyzet sérti a mérleget készítõket és a könyvvizsgálót is, erre nincs szüksége a városnak hangsúlyozta az alpolgármester. Rapcsák András erre reagálva kifejtette, hogy számok reálisak, a pontatlanságot helyre kellett tenni, és ennek függvényében a FB módosította álláspontját. Torgyik Anikó kifejtette, hogy most a rövid határidõ miatt kérték papíron az adatokat. Dági József az együttmûködést boncolgatta. A képviselõ a beszámoló vitája kapcsán is felvetette, hogy az ügyvezetõ munkaszerzõdése a mai napig ( ) nincs meg. Majd ara kért választ, hogy miért volt szükség februárban a polgármester által kezdeményezett vizsgálatra, akkor, amikor az ügyvezetõ nem is volt Jánoshalmán. Arra is választ várt a képviselõ, hogy mi indokolta külsõ személy bevonását, amikor van az önkormányzatnak belsõ ellenõre. A képviselõ úgy véli, hogy a polgármester és a Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht. együttmûködése nem megfelelõ. Rapcsák András válaszában kifejtette, hogy ki és mivel bíz meg, ha az az önkormányzatnak nem jelent plusz kiadást, az õ szuverén joga. A polgármester elmondta. hogy a vizsgálatra felkért személy nem mert leírni a véleményét, mert a munkahelyérõl eltávolították volna. Ezt összeférhetetlennek tartotta a demokráciával. A felkért személy szóban elmondta véleményét. Radnai István erre reagálva kifejtette, hogy ellenõrzésre és szakvélemény alkotásra bejegyzett szakértõt lehet felkérni. A felkért személy nem bejegyzett szakértõ, hanem olyan valaki, aki jogvitában áll, vagy állt a Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht-vel, jelenleg egy a skatulyázás és az ügyességi horgászás is jó szórakozást nyújtott. Sok nézõt vonzott a Ki mit tud?, a Suli Band koncert, a szülõ-diák focimérkõzés. Gyerekek és hozzátartozóik kényelmét szolgálta a bográcsos fõzés és a büfészolgálat. Az estét Tini disco és tábortûz zárta. A város önkormányzata által anyagilag támogatott rendezvény mottója lehet: jövõre veletek ugyanitt. Viszontlátásra jövõ májusban! konkurens cég alkalmazottja. Az alpolgármester szerint ez etikátlan lépés volt, mely az önkormányzatra vetíti árnyékát. Kifejtette, hogy a mérleg bizonyítja, hogy gazdaságilag rendjén vannak a dolgok a Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht-nél, és megfelelõen mûködnek a városban. Radnai István valami ellenséges hangulatot vélt felfedezni a Lajthával szemben. Az alpolgármester kérte, hogy az ellenségeskedést ne gyártsuk. Az ellenõrzés megítélésében nem sikerült közös véleményre jutnia a polgármesternek és az alpolgármesternek. Rapcsák András kérte, hogy a vitát négyszemközt zárják rövidre. Mikó Mária rendjén valónak találta, hogy a Felügyelõ Bizottság ellenõriz és javasol, arról szeretne látni valamit, hogy miként képviseli a tulajdonost. A Mûvelõdési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke kiemelte a Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht. a mûvészeti nevelés terén elért eredményeit. Kovács Gábor ügyvezetõ köszönetet mondott azért, hogy többen szívükön viselik a a Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht. ügyét. Bejelentette, hogy Szûcs Péter május 23-án Nyíregyházán országos versenyt nyert. Ezen a rendezvényen ott volt azt Oktatási Minisztérium mûvészeti neveléssel foglalkozó osztályvezetõje is, aki a gála után külön gratulált a jánoshalmi eredményekhez. Az ügyvezetõ ezért nevezte tanítványát erre és a korábbi budapesti rendezvényre is, hogy többek között Jánoshalma neve minél szélesebb körben ismertté Szórakoztató központ Jánoshalmán Új színfolttal bõvült a kisváros vendéglátó-ipari egységeinek palettája: május 20-án megnyílt a Tranzit Étterem és Szórakoztató Központ. A Bajai úti volt Gazdabolt átalakításával és részbeni újjáépítésével a környék legszínvonalasabb létesítményét álmodta meg a tulajdonos. Simon Sándor, a Meta- Focus Kft. Ügyvezetõje a komplex szórakozás lehetõségét kínálja a Tranzit vendégeinek: A pizzériában 31 féle, eredeti olasz recept alapján készülõ pizza (és a közeljövõben gyros és rétes is); A sörözõben a búzasör mellett további márkás csapolt és üveges sörök; Az étteremben hétfõtõl szombatig kétféle, kiadós és olcsó menü, mellette természetesen á la carte ételek széles választéka várja a betérõket. A fallabda-pálya reggeltõl estig hétvégén a hajnali órákig nyújt kiváló sportolási lehetõséget. Bérlet vásárlására is van mód, értéktõl függõen 10 illetve 20 % kedvezménnyel; Jánoshalma tanuló ifjúságának pedig ingyenes játéklehetõséget nyújtanak. Minden helyiség légkondicionálóval van felszerelve! A játszótér a kis vendégeknek készült. A hamarosan megnyíló játékterem és Internet-café bizonyára sokak érdeklõdését felkelti majd. A felsoroltak mellett minden hétvégén disco és - jó idõ esetén a hangulatos teraszon elõzene, valamint egyéb programok gondoskodnak a kikapcsolódásról. Plazma tv és karaoke- zenegép, valamint biliárd- és csocsóasztalok ugyancsak a vendégek kellemes idõtöltését biztosítják. A hatalmas parkolókban biztonságban vannak a gépkocsik, hiszen szakképzett vagyonõrök vigyáznak a vendégek nyugalmára és értékeire. A TRANZIT-ban örömmel fogadják a tárgyalások, családi vagy baráti összejövetelek megtartására irányuló felkéréseket is. Érdemes tehát betérni a TRANZIT-ba, ahol nem csak útközben esik jól idõzni! Info, asztal- vagy teremfoglalás: Nagy Zoltán üzletvezetõ, 77/ Biztosításkötés és ügyintézés helyben A Generali-Providencia településünkön is elindította azt az egész országot lefedõ prog-ramját, melynek célja az alapvetõ biztosítási igények helybeli kielégítése. Meg szeretnénk állítani azt a tendenciát, hogy sorban szûnnek meg vagy válnak nehezen elérhetõvé a szolgáltatások! Én itt a településen, a Generali-Providencia könnyen elérhetõ kárrendezõi csapatát a hátam mögött tudva szeretnék megbízható kiszolgálást adni mindazoknak, akik megtisztelnek bizalmukkal. Ha lakás-, casco vagy gépjármû kötelezõ felelõsségbiztosítási igénye van, és arra vágyik, hogy a szerzõdéssel kapcsolatos módosítás igényeivel a károk bejelentésével és késõbbi ügyintézésével kapcsolatos ügyeiben egy olyan személy segítsen, aki gyors és hathatós szolgáltatást tud biztosítani, forduljon hozzám. Elérhetõségem: Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 99. Tel.: 77/ Tisztelettel: Széll Zoltán (x)

5 2005. június Népességi és demográfiai adatok Jánoshalma lakónépessége 2005 január elsején 9718 fõ volt. Az állandó népesség 9854 fõ. Ebbõl belterületen él 9574 fõ, a külterületi népesség száma 280 fõ. A kültereleti lakott helyek: Kecskés, Parcelok, Gyékényes, Hergyevica. A munkaképes korú lakosság száma 5492 fõ, melybõl 2636 férfi, és 2856 nõ ben a regisztrált munkanélküliek száma 265 (153 férfi, 112 nõ) fõ volt, s közülük 110 (72 férfi és 38 nõ) részesült munkanélküli ellátásban. HUNYADI NÉPE Lajtha Napok 5. oldal A Lajtha László Mûvészeti Iskola a közelmúltban tett tanúbizonyságot tanulóinak mûvészeti felkészültségérõl. Több mint 100 fõ profi szintet megközelítõ produktumban részesítette a hálás nézõsereget. Kivétel nélkül meg kell dicsérni úgy a szólóhangszereseket, táncosokat és a többi versenyzõt, mint a felkészítõ tanáraikat, hogy tudásuk legjavát adták. Ez a bemutató is ékes példája annak, hogy gyermekeink képesek minden szinten reprezentálni a Lajtha Mûvészeti Kht. mûvészeti tevékenységét, mely fontos színfoltja városunk kulturális és mûvészeti életének. Karosszéria javítás, autófényezés, PPG festék, fényezõ kamra, szervízmunkák, biztosítási kárrendezés teljes körben. SZÉLL ZOLTÁN karosszéria lakatos Tel.: 77/ D D és VHS V minõségben Esküvõk, keresztelõk, születés- és névnapok. baráti és családi rendezvények videózását vagy fotózását vállalom Blázsik Sándor - ZSIKOR Tel:06-30/ Megrendelését fogadja Renner Mária is a 20/ as telefonon Orbánt ünnepelték Az idei Orbán napra szépen megújult az Orbán szobor környéke. A Városgazda Kft. munkatársai virágokkal ültették körbe a szõlészek és borászok védõszentjének szobrát. A Gazdakör, Gyümölcs- és Szõlõtermesztõk Egyesülete által rendezett Orbán-napi ünnepségen Dági József az egyesület elnöke köszöntötte a résztvevõket. Dr. Pribitek László atya áldotta meg a szobrot. A Hunyadi János Általános Iskola diákjai, majd a Mûvelõdési Központ Pávaköre adtak ünnepi mûsort. Ebben az évben is borral locsolták meg a szõlõsgazdák Szent Orbán szobrát, mivel ez az utolsó fagyosszent is megkímélte a fagytól a szõlõket, jóllehet a tél kárt tett rendesen a szõlõvesszõk egy részében, fajtától és helytõl függõen.

6 6. oldal HUNYADI NÉPE június Szolgáltatásaink: Étterem: 2 féle menü és á la carte Pizzéria: 31 féle, eredeti olasz recept alapján készülõ pizza Sörözõ: csapolt és üveges sörök, hamburgerek, gyros Fallabda pálya: bérlet váltása esetén 20 % kedvezmény! Biliárd- és csocsóasztalok! Plazma TV, karaoke- zenegép! Légkondicionált helyiségek! Hangulatos terasz: hétvégente élõzene! Tranzit étterem és szórakoztató központ Jánoshalma, Bajai út 42/A. Tel.: 77/ Üzletvezetõ: Nagy Zoltán Játszótér kis vendégeinknek! Hamarosan nyílik: játékterem, Internet Café! Száz férõhelyes parkoló Élõerõs biztonsági õrzés (rendezvényeken ) Minden hétvégén disco és élõzene! Széles étel- és italválaszték, fagylalt, rétes Tranzit ahol nem csak útközben esik jól idõzni! Terranova a legszebb a házon! Ódor László kõmûves mester VÁLLALJA: Nemes vakolatok és hõszigetelõ vakolatok készítését Átalakítást Bõvítést Tanyák tatarozását Új lakóházak építését a vállalt határidõ betartásával, anyaggal együtt is. Cím: Jánoshalma, Kazinczy u. 7. Tel.: PC abc Számítástechnikai Szaküzlet Jánoshalma, Rákóczi utca 13. Tel./fax: 77/ Mobil: 70/ Lézernyomtatók TONERKAZETTÁINAK és tintasugaras nyomtatók PATRONJAINAK utántöltése GARANCIÁVAL! Eredeti minõség kedvezõ áron! 128 MB Pendrive Ft, 256 MB-os Ft-ért! Optikai egér Ft! Újraírható CD 264 Ft. USB infraport Ft! 96 db-os lapozós CD táska Ft. USB gamepad Ft. GFX MB/64bit Ft. Inno Ati Radeon MB/128bit Ft. Samsung 512/400 DDR Ram Ft. Továbbá pénztárgépek forgalmazása, és adómemória kiíratása. Üzletünkben Budapest Bank áruhitel segítségével könnyen és gyorsan hozzájuthat számítógéphez. Nyitva tartás: Hétfõ- Péntek: 9-17 Szombat: 9-12,30-ig Vasárnap: zárva ÉPÜLET- BONTÁST, törmelékszállítást, földkiemelési munkát, alapkiásást, homokrakodást szállítással rövid határidõre, vagy azonnalra vállalok. Palkó László kõmûves vállalkozó Jánoshalma, Diófa u. 10. Tel.: 77/ Mobil: 30/

7 2005. június Ezüstmisés misszionárius Vasárnap Jánoshalmán pappá szentelésének 25. évfordulóján szentmise áldozatot mutatott be Kárpáti László atya, aki elsõ miséjét is Jánoshalmán mutatta be. Az ezüstmisés pap 12 éve külföldön szolgálja egyházát. Írországi felkészülése után 8 évig Brazíliában utcagyerekekkel foglalkozott, s jelenleg Johannesburgban ugyancsak szexuálisan és egyéb módon kiszolgáltatott gyermekekkel foglalkozik, s végzi missziós küldetését. bs Hárman egy szoknyában Május utolsó vasárnapja hagyományosan a gyermekek ünnepe. A gyermeknap alkalmából több rendezvény is volt városunkban. A Honvéd Kaszinó nagyterme ezúttal is újdonság tanúja lehetett. A Hunyadi János általános Iskola Apáczais tagozatának tanárai nagy sikerrel vitte színpadra a gyermeknap alkalmából a Hárman egy szoknyában címû színdarabot. Május 27-én délelõtt ezt két alkalommal is eljátszották. A gyermekek vastapssal jutalmazták a produkciót. HUNYADI NÉPE Adva van a lehetõség, hogy új szak induljon Radnóti Gimnáziumban szeptembertõl. Ehhez az intézmény három számítógépes szaktanterme megfelelõ technikai hátteret biztosít. A közel múltban átadott felvételünkön is látható Média terem korszerû digitális kivetítõvel projektorral, és nagy teljesítményû számítógéppel is fel van szerelve. Az avatása óta rendszeresen vannak itt film vetítések, felvonultatva a hazai filmgyártás régebbi és újabb alkotásait, hála Nikli Károly tanár úrnak. Az új média szak indításának személyi feltételei is adottak. A város önkormányzata is támogatja az elképzelést. Média a menõ 7. oldal A MEMENTO Temetkezési Kft. az elmúlt hónapban a gyászoló családok megbízásából a következõ személyeket temette el: Májusban hunytak el: Szerezla Lajosné Élt: 78 évet Kovács Péter Élt: 78 évet Sovák Zoltán Élt: 50 évet Holub Istvánné Élt: 81 évet Sz.: Huszti Julianna Illés Mihály Élt: 79 évet Taskovics Lajosné Élt. 83 évet Juhász Margit Harczi Erzsébet Élt: 93 évet Sz.: Horváth Mária Magdolna Szarvas Ferencné Élt: 90 évet Sz.: Bozár Erzsébet Barta Ferencné Élt: 90 évet Sz.: Sörös Mária Szerezla Józsefné Élt: 76 évet Sz.. Kabai Etelka Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! A gyászoló családok nevében a MEMENTO Kft. köszönetet mond mindazoknak, akik az elhunyt személyek gyászszertartásán, temetésén megjelentek, sírjukra virágot, koszorút helyeztek, s ezzel a gyászoló családok fájdalmát enyhíteni igyekeztek. MEMENTO Kft. Csényi László és Csényi Lászlóné ügyvezetõk Foci eredmény(telenség) Jánoshalma-Mélykút Kistérségi FC Kerekegyháza 0 : 5 (0 : 4) Mélykút, 100 nézõ. Vezette: Wittmann, Harsányi, Szabó Jánoshalma-Mélykút Kistérségi FC: Varga, Peteán, Beszedics, Németh (Híz), Horváth, Sánta, Bényi Balázs (Berkó), Csernók, Lódri Meter) Ságodi. Edzõ: Gieszinger Ferenc Kereklegyháza: Fekete, András, Fejes, Duzmat (Morvai), Hugyec (Bende), Garaci, Polgár (Fricska) Cámpán, Surnyák, Lantos, Virág. Edzõ: Nagy János Gólszerzõk: Lantos (2), András (2), Surnyák Sárga lap: Bényi illetve Fejes. Kitûnt: senki illetve az egész csapat Ifi eredmény: Jánoshalma- Mélykút Kistérségi FC Kerekegyháza 5 : 3 Jánoshalma-Mélykút Kistérségi FC Dusnok 0 : 2 (0 : 1) Jánoshalma, 100 nézõ. Vezette: Molnár Henrietta, Törõcsik Árpád, Kara Rudolf Jánoshalma-Mélykút Kistérségi FC: Varga, Peteán, Beszedics, Németh, Híz (Kökény), Sánta T., Bényi Mester MAGYARFALVY LÁSZLÓ képzett viedeofelvétel-készítõ 6449 Mélykút, Nagy u / (Balázs), Csernók, Berkó (Lódri), Ságodi. Edzõ: Gieszinger Ferenc Dusnok: Bakula, Sánta J., Andrin, Jagicza, Báló G., Ottentál, Sámovics (Báló J.), Kelc (Csizovszki) Sánta Z., Bárdos (Laczkó), Fehérvári (Konkoly) Edzõ: Sánta Zoltán Gólszerzõk: Bárdos, Fehérvári Sárga lap: Csernók Kitûnt: Beszedics, Peteán illetve Simovics, Andrin, Jagicza Ifi eredmény: Jánoshalma- Mélykút Kistérségi FC Dusnok 1 : 2 Tudósított: Zimmermann László digitális technológiával 15 éves gyakorlattal referenciákkal

8 8. oldal HUNYADI NÉPE június Sulinetes és szabad felhasználású személyi kölcsön. Kezes- és ingatlanfedezet nélkül igényelhetõ. Gyors, kényelmes hitelügyintézés. Jánoshalma, Mûvelõdési Ház, hétfõn és pénteken óra között. Idõpontegyeztetés: 06/70/ Lada 1500-ös jó mûszaki állapotban, év végéig érvényes mûszakival eladó. Érdeklõdni: 30/ telefonon Opel Corsa jó állapotban, érvényes mûszakival, vonóhoroggal sürgõsen eladó. Érdeklõdni: 70/ telefonon Eredményesen hirdethet lapunkban! Csima János közterületfelügyelõ telefonszáma: 30/ JÚNIUSI számunk munkatársai voltak: Blázsik Sándor, Kasziba Sándor, Mokóné Ballai Éva, Zimmermann László. Jánoshalma Város Önkormányzatának lapja Megjelenik: havonta Felelõs szerkesztõ: Agócs János Kiadja: Jánoshalma Város Önkormányzata Felelõs kiadó: Rapcsák András Tördelés: Nagy Sándor Készült: Kópia Kft. Kiskunhalas Szerkeszti a szerkesztõbizottság A szerkesztõség címe: Jánoshalma, Béke tér S P O R T Ismét a Jánoshalma.! június 4-én szombaton került megrendezésre a II Gulyás (Pók) József emlékére kiírt kispályás labdarúgó torna. Az idén Józsi volt lakóhelye Jászszentlászló adott otthont a vetélkedõnek. Sajnos az elõre várt 8 csapatos torna két csapat kiesése nevezés hiányában 6 csapatra apadt. Így a torna speciális, sokak által kicsit idegennek tartott formában, körmérkõzések 2x10-perces idõtartamban került lebonyolításra. Résztvevõk: Jánoshalma Város Öregfiúk (a védõ jogán) Jászszentlászló Önkormányzat Kiskunhalasi Vasárnapi Fiúk Jánoshalma Mélykút Kistérségi FC Solt 1 : 7 (1 : 5) Mélykút, 100 nézõ. Vezette: Sánta (*****), Hodován, Vén Jánoshalma Mélykút Kistérségi FC: Huczek, Peteán, Beszedics, Németh, Horváth, Sánta (Balázs), Bényi (Híz), Mester, Csernók (Kovács), Berkó, Ságodi. Edzõ: Gieszinger Ferenc Solt: Dávid, Turcsik, Duzmat, Fekete, Kovács (Ács),Fink, Kara (Csordás), Papp, Scherer, Marosvölgyi, Borbély (Herceg). Edzõ: Freppán Sóstói SE Kiskunhalas Soltvadkerti Önkormányzat Játékvezetõk Testülete A tornát Papp József Jászszentlászló polgármestere nyitotta meg, köszöntve a résztvevõket és az elhunyt sportbarát megjelent családtagjait. Majd Schejder Pál a Kiskunhalasi Városi Labdarúgó Szövetség Játékvezetõ bizottságának elnöke szólt többek között arról is, hogy megalakult Kiskunhalason a Gulyás József Alapítvány Díj és ismertette a torna lebonyolításának technikai részét. Csapatunk eredményei sorrendben: Vasárnapi Öregfiúk 4 : 0 Jászsszentlászló 0 : 0 Labdarúgás Játékvezetõk 0 : 0 Soltvadkert 0 : 0 Sóstói SE 2 : 0 Így a többi mérkõzés függvényében igen szoros küzdelemben azonos pontszámmal, de jobb gólkülönbséggel csapatunk nyerte a tornát és második ízben a vándorserleget. A csapat minden tagját illeti azért, hogy a különleges lebonyolítási rendszer és az igen csak forró idõjárás ellenére megvédte tavalyi elsõbbségét. Csapat tagjai: - Balogh Gyula, Bada Pál, Hegyi Zoltán, Gieszinger Ferenc, Török János, Török István, Juhász Zoltán, Lencse László, Szabó Róbert, Ádám Tamás. György Gólszerzõk: Ságodi illetve Scherer(2), Marosvölgyi(2), Fekete (2), Borbély Sárga lap: Petean illetve Kovács, Piros lap: Dávid (40. p.) Kitûnt: Beszedics, Berkó illetve Scherer, Duzmat, Fekete. Ifi eredmény: Jánoshalma-Mélykút Kistérségi FC Solt 2 : 2 Tudósított: Zimmermann László Vereség hazai pályán Jánoshalma Mélykút Kistérségi FC Soltvadkert 0 : 2 (0 : 0) Jánoshalma, 100 nézõ. Vezette: Tóth S. (****), Süveggyártó, Papp Jánoshalma Mélykút Kistérségi FC: Huczek, Peteán, Beszedics, Németh, Horváth, Sánta, Bényi, Mester, Csernók (Kovács), Balázs (Berkó), Ságodi. Edzõ: Gieszinger Ferenc Soltvadkert: Hatvani (Lehócki), Galántai (Tóth), Szekér, Hirsch (Holcimmer), Eperjesi, Gusztos, Gillich, Eiler, Shmidt (Korsós), Papp (Lelkes), Molnár. Edzõ: Himer István Gólszerzõk: Ságodi illetve Hirsch, Molnár(11-esbõl), Tóth Sárga lap: - illetve Hirsch Kitûnmt: Horváth, Berkó illetve Molnár, Eperjesi, Szekér, Lelkes Ifi eredmény: Jánoshalma- Mélykút Kistérségi FC Kiskunfélegyháza 1 : 7 A gyámoltalan hazai csapat ellen megérdemelten nyert a Soltvadkert Tudósított: Zimmermann László OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI? Mindent egy helyen? Térjen be hozzánk! Gyors és udvarias kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat. Élelmiszerek, játékok, italok, vegyi áruk, fényképezõgépek, fotócikkek, fali- és karórák. Sana margarin 250 g 69 Ft/db Jacobs Meridó Mocca kávé 250 g 199 Ft/db 5 l-es üdítõ 3 féle íz 179 Ft/db Paraszt kolbász 599 Ft/kg 2 l-es üdítõ 2 féle íz 59 Ft/db Coca-Cola dupla 2x2 l 199 Ft/db Országos kirakodóvásár június 15-én (szerdán) Petróczky Ferenc Jánoshalma, Dózsa György u. 75. Tel./fax: 77/ , 06/20/ Orvosi ügyelet Csak SÜRGÕS és ÉLETVESZÉ- LYES esetben vehetõ igénybe! Ellátási területe Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterületére terjed ki Ideje: hétköznapokon: du. 17 órától másnap reggel 7 óráig tart,. Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken ill. az ünnepet megelõzõ nap 17 órától hétfõn ill. az ünnepet követõ nap reggelén 7 óráig tart. Helye: Orvosi rendelõ Jánoshalma, Rákóczi u. 7. Telefon: (06) 77/ Az ügyeleti szolgálat tagjai: az ügyeleti szolgálatot híváson kívül csak nagyon indokolt esetben, a legrövidebb ideig hagyhatják el a tartózkodási hely megjelölésével. Ügyeleti beosztás: Június 10. Dr. Mikó Attila, 11. dr. Kishonti Attila, 12. dr. Kishonti Attila, 13. dr. Tompa László, 14. dr. Mikó Attila, 15. dr. Csoboth Johanna, 16. dr. Kishonti Attila, 17. dr. Szincsák Eleonóra, 18. dr. Szincsák Eleonóra, 19. dr. Szincsák Eleonóra, 20. dr. Kishonti Attila, 21. dr. Mikó Attila, 22. dr. Tompa László, 23. dr. Csoboth Johanna, 24. dr. Kishonti Attila, 25. dr. Tompa László, 26. dr. Topa László, 27. dr. Mikó Attila, 28. dr. Csoboth Johanna, 29. dr. Kishonti Attila, 30. dr. Tompa László. Június havi magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Jánoshalma Mélykút Kéleshalom Borota Rém Június órától Június óráig Dr. Berta Péter, Jánoshalma, Kiss E. u Tel.: 77/ , 30/ , Június órától Június óráig Dr. Erdõdi János, Jánoshalma, Béke tér 10. Tel.: 77/ , 30/ Június órától Június óráig Dr. Joó Lajos, Rém Május 1. u. 32. Tel.: 79/ , 20/ Anyakönyvi hírek Születtek: Unczorg Nikolett (anyja neve: Miskei Anita), Sári Péter (Nagy Edit), Mamdouh Mohamed Ibrahim (Király Ágnes), Szántó Dominik (Dukai Szilvia), Evanics Milán (Kollár Bernadett), Völcsesi Levente (Marancsik Tünde), Lólé Rómeó (Kurucz Gyöngyi), Rab Anna (Szûcs Tímea), Bogdán Bálint (Lengyel Gabriella), Bogdán Hanna (Huszár Csilla). Házasságot kötöttek: Horváth Roland és Bajzák Andrea, Horváth Levente Ferenc és Magyari Szilvia, Ferenczi Zoltán és Gáspár Szimonetta, Kristán János és Ádám Natália, Rencsár Tibor és Jutasi Szabina, Lencse Levente és Harczi Tamara. Meghaltak: Harczi Erzsébet 94, Szerezla Lajos Ferencné (született: Horváth Mária Magdolna) 79, Szarvas Ferencné (sz.: Bozár Erzsébet) 91, Szerezla Józsefné (sz.: Kabai Etelka) 76, Herczeg Flórián János 73, Pusenszki Benedekné (sz.: Nagy Franciska) 81, Kiss Ferencné (sz.: Tarnaszentmiklósi Judit Zsuzsanna) 58, Illés Mihály Károly 70, Szlávik Gyuláné( sz.: Horváth Julianna) 71, Kovács Péter Pál 79, Horváth Ferencné (sz.: Barna Franciska) 85, Holub Istvánné (sz.: Huszti Julianna) 81, Barta Ferencné (sz.: Sörös Mária) 91 éves korában.

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 26-án 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április márciusáig végzett munkájáról Szociális és Fgészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Véleményező Pénzügyi- és Gazdasági 13 zottság Bizottság: ligyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság Készítette:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v A 2013. február 20-án Zalabaksa községben, a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 17.30 órakor megtartott Együttes Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott. 2015. II. félévi. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 398/2015. (VI.25.) Kt. határozattal elfogadott 2015. II. félévi Munkaterve SZEPTEMBER 24. (csütörtök) Az előterjesztések leadási határideje:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 305/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozatával. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án 9.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2011.jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 3-án megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2014. január 30. (csütörtök) 1. Javaslat a 2014. évi sportolói kitüntetések adományozására (zárt) Sportügyekért Felelős Tanácsnok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben