Hogyan tovább gyógyszerészet a tulajdonosi programmal?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan tovább gyógyszerészet a tulajdonosi programmal?"

Átírás

1 Hogyan tovább gyógyszerészet a tulajdonosi programmal? Az elkövetkező hetekben néhány olyan témának tervezzük részletesebb bemutatását, amelyek részét képezik a lakossági gyógyszerellátással kapcsolatos kamarai feltáróelemző munkának. Sorozatunkat az étrend-kiegészítőkkel kezdtük, most a gyógyszertárak tulajdonlásával kapcsolatos kérdésekkel folytatjuk, a következő pedig a gyógyszertári ügyelettel foglalkozik majd. A gyógyszer-gazdaságossági törvény rendelkezései értelmében január 1-től csak olyan közforgalmú gyógyszertárak működhetnek, amelyeknél amennyiben társas vállalkozásként működnek a gyógyszerészek tulajdoni aránya a működtető gazdasági társaságban meghaladja az ötven százalékot. Az előzményekről, a jelenlegi helyzetről és a teendőkről szól a következő elemzés. I. Az előzményekről Az előzmények rövid összegzésében a rendszerváltozásig célszerű visszatekinteni, ugyanis mai problémáink többsége az elmúlt évtizedekben gyökerezik, és megoldásuk is csak ezek ismeretében lehetséges. 1. A gyógyszertárak 1950-es államosítását követően csak állami/önkormányzati vállalatokba (megyénként létrehozott gyógyszertári központokba) szervezett gyógyszertárak működhettek 1990-ig. A gyógyszertárak létesítésére vonatkozó normatív szabályozás nem létezett. A gyógyszertári központok gazdálkodási keretei között 1990-ben országosan kb közforgalmú gyógyszertár működött. 2. Miniszteri rendelet alapján, gyógyszerészi magánvállalkozás keretei között, márciustól (9/1990. III. 28. SZEM rendelet) nyílt lehetőség ún. jogelőd nélküli magángyógyszertárak létesítésére és működtetésére. A szabályozás nem rögzített sem demográfiai sem geográfiai alapfeltételeket (lakosságszám, gyógyszertárak közötti minimális távolság) és nem tért ki arra sem, hogy milyen építészeti, személyi és tárgyi feltételekkel engedélyezhető magángyógyszertár létesítése. Úgyszintén nem volt előírás arra vonatkozóan, hogy milyen gazdasági társasági formában és milyen tulajdonosi struktúrában létesíthetők és működtethetők a magángyógyszertárak. Az ún. gyógyszertári törvény 1994-es hatályba lépéséig ezen miniszteri rendelet alapján közel 500 jogelőd nélküli gyógyszertár jött létre. 3. Az májusban elfogadott és szeptemberben hatályba lépett gyógyszertári törvény (1994. évi LIV. tv.) rendelkezett arról, hogy a szükségleti elvet a gyógyszertár-létesítés szabályozásában érvényesíteni kell. Az új gyógyszertárak létesítését demográfiai és geográfiai feltételek meglétéhez kötötte a törvény (5000 lakos és 250/300 m-es távolság). A hatályba lépésekor már engedéllyel rendelkező (gyógyszertári központokhoz tartozó és jogelőd nélküli) gyógyszertárak továbbműködtetését ez a korlátozás nem érintette; 1

2 közforgalmú gyógyszertár létesítése és működtetése személyi joghoz kötött. A korábban létesített magángyógyszertáraknak 1999-ig személyi joggal működő gyógyszertárakká kellett átalakulniuk, a gyógyszertári központok gyógyszertárainak a privatizációjakor pedig a személyi jogra vonatkozó szabályozást figyelembe kellett venni; gazdasági társaság a betéti társasági formát kivéve közforgalmú gyógyszertárat nem működtethetett. A gyógyszertár-működtetés egyéni vállalkozásként vagy betéti társasági formában volt ezentúl lehetséges. A betéti társaságban a személyi jogos gyógyszerésznek legalább 25% beltagi tulajdoni hányaddal kellett rendelkeznie. A jogelőd nélküli magángyógyszertáraknak 1999-ig kellett az előíráshoz igazodni; közforgalmú gyógyszertárat gyógyszer-nagykereskedő nem működtethetett. 4. A gyógyszertári központok gyógyszertárainak privatizációjára döntő mértékben között került sor. 5. A gyógyszertári törvény 2001-ben úgy módosult, hogy a gyógyszerész tulajdoni hányadának december 31-ét követően meg kell haladnia az 50%-ot. A többi részletszabály nem változott. 6. A gyógyszertári törvény a szükségleti elvre, a gyógyszerész személyes szakmai/gazdasági felelősségvállalására és a gyógyszerészi tulajdonú gyógyszerellátásra alapozott. Azonban olyan szabályozás készült, amely országosan egységes, állami irányítású privatizációt feltételezett. Viszont a gyógyszertári törvény 1994 májusi elfogadását követően, de még a szeptemberi hatályba lépését megelőzően, a gyógyszertári központok tulajdonjogi státuszáról folyó perben a bíróság az állammal szemben az önkormányzatok javára döntött. Ezt követően több (megyei) önkormányzat igyekezett kibújni a gyógyszertári törvény rendelkezései alól és több megyében (pl. Nógrád, Zala) nagybefektetőknek egyben értékesítették a központhoz tartozó gyógyszertárakat. A nagybefektetők gyógyszertárláncokat hoztak létre, a tulajdonjogi előírásokat és a személyi joghoz tartozó jogköröket kiüresítve; a betéti társasággal szemben minimális törzstőke követelményt a törvény nem állított. Így a betéti társaságon belüli tulajdonosi arány eltérhetett a gyógyszertárműködtetésbe bevont anyagi-pénzügyi eszközök arányától. Az ilyen gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonlás virtuálissá vált. A jogszabályi előírásnak való megfelelést döntően szindikátusi szerződésekkel vagy pl. tagi kölcsönnel oldották meg. Ezek kontrolljára a hatóságnak nem volt felhatalmazása, így ez a módszer megjelent a patikaprivatizációban, és az 1994 előtt létrejött jogelőd nélküli magángyógyszertárakban 1999 után is megmaradhattak a korábbi tulajdonosi viszonyok és arányok; a gyógyszertári törvény szerint közforgalmú gyógyszertárat gyógyszer-nagykereskedő nem működtethetett, de a tilalom a nagykereskedő tulajdonosának másik vállalkozására (a közvetett tulajdonlásra) már nem vonatkozott. Így vált lehetővé pl., hogy az egyik legnagyobb forgalmi részarányú gyógyszer-nagykereskedő (a Phoenix) érdekkörébe 100-at meghaladó gyógyszertárat tömörítő gyógyszertárlánc kerülhetett, 2

3 ráadásul ennek valódi tulajdonosi szerkezete éveken át rejtve maradt a hazai patikapiaci szereplők (döntően a gyógyszerészek) körében; az időközbeni nyugdíjba vonulások, elhalálozások és egyéb okok miatt bekövetkező tulajdonosváltások során többször kerültek külső befektetők és hálózatok tulajdonába a gyógyszertárak, egyrészt azért, mert a privatizációs időszakot követően nem maradt fenn olyan hitelkonstrukció, amely támogatta volna a gyógyszerészek tulajdonszerzését, másrészt azért, mert a szabályozás nem korlátozta, a hatósági gyakorlat pedig figyelmen kívül hagyta a gyógyszertári törvény szabályozási filozófiájával ellentétes folyamatokat. 7. A gyógyszertári törvényt a jogalkotó a gyógyszer-gazdaságossági törvénnyel (2006. évi XCVIII. tv.) december 29-én hatályon kívül helyezte. 8. A gyógyszer-gazdaságossági törvény az akkori kormánypártok által preferált neoliberális értékrend alapján új patikapiaci szabályozást vezetett be. Ennek a tulajdonjogi szempontból legfontosabb rendelkezései a következők: elismerte az addig létrejött gyógyszertárláncokat, legalizálta új gyógyszertárláncok létrehozását, feloldotta a gazdasági társaságok gyógyszertár-működtetésre vonatkozó korlátozását, a gyógyszertár-működtetés a gazdasági társaság kizárólagos joga lett, bár a személyi jog elnevezést megtartotta, a személyes gyógyszertár működtetési jogot felszámolta és kizárta a gyógyszertár-működtetésből a személyi jogos gyógyszerészt. Így a személyi jog gyógyszertár-vezetésére jogosító licenccé degradálódott, definiálatlan szakmai tartalommal, a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban korábban előírt minimális gyógyszerészi tulajdoni hányadra (25 ill. 50%-ra) vonatkozó szabályozást megszüntette, legalizálta a gyógyszer-nagykereskedők és gyárak közvetlen patikatulajdonlását. 9. A gyógyszer-gazdaságossági törvény összevonta a patikalétesítési és engedélyezési eljárást, így a patikalétesítés kezdeményezője már a létesítés engedélyezésekor megkapta a működési engedélyt [akár az üres telekre is(!?)], több lépésben liberalizálta a patikalétesítést is, és 2009 végére megszűntetni tervezte az összes geográfiai és demográfiai korlátozást. (Egy II. félévi jogszabálymódosítással sikerült elérni, hogy ez a határidő 2010 végéig meghosszabbításra került.) 10. A gyógyszer-gazdaságossági törvény a tőketulajdonosok gyors és olcsó patikapiacra lépését támogatta. Ennek megfelelően a közötti időszakban ötszáznál is több új 3

4 gyógyszertár létesült, miközben az ágazat tőke-ellátottsági mutatói nem javultak. Az új gyógyszertárak döntő hányada a már meglévő gyógyszertári hálózatok részeként jött létre és több új hálózat építése is elindult. Az új hálózatok egy része utóbb kiderült eleve gyógyszer-nagykereskedők érdekkörébe tartozott, illetve a gyógyszer-nagykereskedők háttér-finanszírozásával terjeszkedett. Ezek, a 2006-ban már meglévő hálózatokkal együtt, jelentősen hozzájárultak a lakossági gyógyszerellátás destabilizálódásához. Különösen elgondolkodtató, hogy a legnagyobb hagyományokkal rendelkező gyógyszernagykereskedő tulajdonosi köre a gyógyszer-gazdaságossági törvény előkészítése során nem a liberalizáció fékezéséért, hanem a gyógyszer-nagykereskedők és a gyárak alanyi jogú gyógyszertár-működtetéséért lobbizott sikerrel. És még inkább elgondolkodtató, hogy ennek ellenére strómanok közbeiktatásával, titokban építette ki saját érdekkörébe tartozó gyógyszertárláncait. Volt olyan, hogy a nagykereskedő stratégiai szállítási szerződést kötött egy gyógyszertárral, miközben a gyógyszertár közvetlen szomszédságában stróman cégén keresztül vetélytárs gyógyszertárat hozott létre. Mindezt annak ellenére, hogy néhány évvel korábbi privatizációjának deklarált célja a lakossági gyógyszerellátás stabilizálása és a hazai előállítású gyógyszerek forgalmazási feltételeinek segítése volt. 11. A gyógyszertári vállalkozások esetében a szakmai és gazdasági önállóság a garancia a betegellátás minőségére. A méretgazdaságosság növelésével persze javítható a jövedelmezőség, amely azonban elsősorban a gazdasági, majd ezt követően a szakmai önállóság háttérbe szorulását eredményezi. A felszabaduló gazdasági potenciál nem kerül vissza a rendszerbe, hanem többnyire a külső tulajdonosok és/vagy működtető szervezetek profitját gyarapítja. 12. A patikaláz időszakában az új gyógyszertár létesítésének nem az ellátás javítása, hanem a létesítés, a meglévők kiszorítása, a gyógyszertári piac újrafelosztása, azaz a piacszerzés volt a célja. A közötti időszak végére 600 fölé emelkedett a mérleg szerint veszteséges gyógyszertárak száma. Az ágazat adózás utáni eredménye a harmadára csökkent, a nagykereskedők kifizetetlen szállítóállománya közelítette a 2006-os érték kétszeresét. A pilótajáték-szerű módszerekkel létrehozott hálózatok jelentős részének a finanszírozása megrendült, milliárdban mérve kétszámjegyű vagyonvesztést és kifizetetlen adóssághegyet hagytak maguk mögött. Ezzel párhuzamosan súlyos szakmai és morális válság is kialakult. A gazdasági, szakmai és morális válság jellemzőivel számos elemzés foglalkozott, ezek megismétlése meghaladná a jelenlegi írás kereteit. II. A jelenlegi helyzetről 13. A 2010-es parlamenti választáshoz kapcsolódó politikai változásokat követően döntés született a szükséglet alapú gyógyszertár-létesítési szabályok ismételt bevezetéséről, a gyógyszertár-működtetésben a gyógyszerész szakember felelősségének visszaállításáról, a gyógyszertárak működtetésével kapcsolatos szabályok szigorításáról és 4

5 a gyógyszerészek valódi többségi tulajdonának fokozatos bevezetéséről. 14. A gyógyszertár-tulajdonlással kapcsolatos korábbi viták és történések konklúziójaként tisztázódott, hogy a valódi többségi gyógyszerészi tulajdon három lábon állhat: o a többségi gyógyszerészi tulajdon jogszabályi előírásán, o a (személyi jogos) gyógyszerész menedzsment jogainak és kötelességeinek rögzítésén és o a szindikálás tiltásán, továbbá speciális hitelkonstrukció is szükséges, amely kedvezményes feltételekkel teszi lehetővé megfelelő hitel igénybevételét, gyógyszerész magánszemélyek üzletrészvásárlásához. 15. A gyógyszertárak tulajdonlásával kapcsolatban az alábbi fontosabb változásokra került sor 2010 és 2014 között: A gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban január 1-ig 25%-ot meghaladó, január 1-ig 50%-ot meghaladó gyógyszerészi tulajdoni hányadot el kell érni. Ennek hiányában január 1-től a gyógyszertár közfinanszírozási szerződését fel kell mondani, január 1-től a gyógyszertár működési engedélye megszűnik. A január 1-én működő gyógyszertári lánc tovább nem növekedhet, új hálózat nem jöhet létre. Gazdasági társaság januártól, magánszemély júliustól négynél több gyógyszertárban nem szerezhet tulajdont. A négyes szabály alkalmazásakor a korábban szerzett gyógyszertári tulajdont is figyelembe kell venni. Gyógyszergyár és gyógyszer-nagykereskedő januártól sem közvetlenül, sem közvetett módon nem szerezhet gyógyszertári tulajdont. Ez egyaránt vonatkozik az egy gyógyszertáron belüli tulajdoni arány növelésére és az olyan gyógyszertárban történő tulajdonszerzésre, amelyben a nagykereskedő még nem rendelkezett tulajdonnal. Off-shore cégek május 31-től sem közvetlenül, sem közvetett módon gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdonnal nem rendelkezhetnek. A gyógyszerészi tulajdonhányadba beszámít a személyi jogos, a gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező és a bent dolgozó gyógyszerész tulajdona, feltéve, hogy maximum 4 gyógyszertárban rendelkezik tulajdoni hányaddal. Amennyiben a gyógyszerész négynél több gyógyszertár esetében rendelkezik (2012. júliust megelőzően szerzett) tulajdonnal, nyilatkoznia kell, hogy melyik négy gyógyszertárban kívánja a tulajdoni részesedését gyógyszerészi tulajdonként beszámítani. 5

6 Az elővásárlási jog intézménye 2013 nyarán került bevezetésre. E szerint gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítésének szándéka esetén, a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti elővásárlási jogot megelőzően o első helyen a személyi jogos és a gyógyszertári vállalkozásban tulajdoni hányaddal rendelkező gyógyszerész, o második helyen az ún. bent dolgozó gyógyszerész, o harmadik helyen bármely gyógyszerész, o negyedik helyen az állam rendelkezik elővásárlási joggal. 16. Itt érdemes megemlíteni, mert sok félreértelmezés látott az elmúlt egy évben napvilágot, hogy akkor keletkezik elővásárlási jog, ha az eladó és egy vevő között az adásvételi megállapodás már létrejött, az eladó az elővásárlási jog jogosultjának a vásárlásra a lehetőséget biztosítani köteles, aki a megállapodás szerinti feltételek szerint élhet az elővásárlási jogával, az első helyen elővásárlási joggal rendelkező vásárló esetén másnak elővásárlási joga nem keletkezik, s ha az első vagy második helyen elővásárlási joggal rendelkezők közül kerül ki a vásárló, külső (gyógyszertáron kívüli) gyógyszerésznek elővásárlási joga úgyszintén nem keletkezik, a jogszabályban kötelezően előírt gyógyszerészi tulajdonhányad értékesítése esetén a vevő eleve csak gyógyszerész lehet, az államnak csupán akkor keletkezhet elővásárlási joga, ha az 51%-on felüli (kisebbségi) tulajdoni hányad értékesítésére az eladó nem az első három helyen lévők bármelyikével (tehát nem gyógyszerésszel) kötött adásvételi szerződést, és ezt követően nem volt egyetlen gyógyszerész sem, aki az elővásárlási jogával élt volna, amennyiben az állam él az elővásárlási jogával, a tulajdoni hányadát három éven belül meg kell hirdetnie gyógyszerészeknek megvásárlásra, az elővásárlási jog nem terjed ki o családtagnak történő értékesítésre (de a gyógyszerészi tulajdoni hányadra vonatkozó előírásokat ez esetben is figyelembe kell venni), és o a Kvfp Zrt. Patika Tőkeprogram keretében történő tulajdonszerzésére. Az elővásárlási jog intézményének fő célja tehát, hogy a személyi jogos gyógyszerész tudta nélkül ne lehessen gyógyszertári üzletrészeket adni-venni. 17. Szükséges megemlíteni, hogy a gyógyszertári szakember szakmai önállóságát és a személyi jogos gyógyszerész menedzsment jogait (kötelességeit) is garantálja a gyógyszer-gazdaságossági törvény. A részletek ismertetése meghaladja ennek az írásnak a kereteit. Azonban meg kell jegyezni, hogy a jogszabályban rögzített szakmai kérdéseket (pl. a gyógyszerek kiadása, eltartása, a gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatási és kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó tevékenység), illetve a személyi jogos gyógyszerész menedzsment jogait (kötelességeit) illetően a jogszabály az ezek gyakorlásához kapcsolódó, ezzel ellentétes intézkedést, megállapodást semmisnek tekinti. Tehát sem 6

7 bíróság, sem hatóság ezek létezését nem veheti figyelembe! Ilyenek pl. a gyógyszertári termékkör kialakítására, a gyógyszerek beszerzésére, készletezésére, eltartására, kiadására, a gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatási és kereskedelmi gyakorlatra (marketingre) vonatkozó és az önálló képviselet jogával kapcsolatos menedzsment jogok. Az ezek gyakorlására vonatkozó szabályokat a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság nem hagyhatja figyelmen kívül és pl. franchise gazdával kötött szerződés sem írhatja felül. 18. A szindikálás tilalmához kapcsolódó előírások január 1-jén léptek hatályba. E szerint a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság működése során a gyógyszerészi tulajdoni hányad tekintetében biztosítani kell a tagsági jogoknak a tulajdoni hányadnak megfelelő a társasági szerződésben rendezett gyakorlását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban, a tulajdoni hányad tekintetében figyelembe vett gyógyszerész(ek)nek, a társasági szerződésben rögzítettek figyelembe vételével, jelenleg minimum 25%-ot meghaladó, január 1-ét követően pedig 50%-ot meghaladó szavazati és osztalék joguk van. Az ezzel ellentétes intézkedés, megállapodás semmis! őszén került meghirdetésre a Patika Hitelprogram és a Patika Tőkeprogram, amely január 1-ig áll rendelkezésre gyógyszerész magánszemélyeknek gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban üzletrész vásárlására. A Patika Hitelprogram minimális önrésszel, 3%-os kamattal, max. 10 éves futamidővel áll a gyógyszerész magánszemélyek rendelkezésére, patikai üzletrész vásárlására. A hitelösszeg 80%-áig a Garantiqa Zrt. készfizető kezességvállalását jogszabály teszi lehetővé. A Patika Tőkeprogram önrész előírása nélkül, öt éves futamidővel teszi lehetővé gyógyszerész magánszemélynek patikai üzletrész vásárlását. A futamidő alatt a Kvfp Zrt. tulajdonosként jelen van a gyógyszertárban, azonban a rá eső osztalék a gyógyszerész által fizetendő összeg törlesztésére fordítandó. 20. A gyógyszer-gazdaságossági törvény előírásának megfelelően a január 1-i állapotnak megfelelő társasági szerződést január 31-ig az OTH-nak be kellett nyújtani, hogy az OTH a tulajdonjogi kérdésekkel kapcsolatos jogszabályi előírásoknak való megfelelést ellenőrizhesse. Az OTH médiában megjelent korábbi nyilatkozata szerint ennek a kötelezettségnek a gyógyszertári vállalkozások megfeleltek. Úgyszintén médiában megjelent OTH nyilatkozat alapján kb. 60 gyógyszertár (gyógyszertári vállalkozás?) esetén merült fel olyan probléma, amely miatt az OTH a cégbírósághoz volt kénytelen fordulni. A kamara tájékoztatást kérő megkeresésére az OTH-tól azt a választ kaptuk, hogy érdemi információkkal csak az eljárások lezárását követően rendelkezünk majd. III. Néhány (szubjektív) megjegyzés 21. Amint az fentebb is olvasható, a gyógyszertárak (többségi) gyógyszerészi tulajdonlásával kapcsolatos jelenlegi történéseket megelőzően, már a rendszerváltozás időszakában, és azóta is visszatérően, komoly viták és érdekütközések voltak. 22. A gyógyszertári törvény évekig tartó előkészítése során (1990 és 1994 között) egyrészt arról volt vita, hogy a jogelőd nélküli gyógyszertárak beilleszthetők-e utólag a személyi jogos rendszerbe, másrészt, hogy korlátozható-e a gazdasági társaságok részvétele a 7

8 gyógyszertár-működtetésben. A gyógyszertári központok privatizációját is vitatták. Ennek során, amikor már egyértelművé vált mindenkinek, hogy az Antall-kormány a részvénytársasági átalakulást ellenzi, néhány központ franchise rendszer kialakítását kezdte meg, hogy a vállalat a privatizáció ellenére is megőrizhesse az irányítás jogát a gyógyszertárak felett. A ma újra divatossá vált franchise megoldások célja hasonló lehet. Érdemes emlékeztetni arra is, hogy a gyógyszertári törvény jóváhagyott tervezete még többségi gyógyszerészi tulajdonra irányult, azonban a végszavazást megelőző órákban 25%-ra mérsékelték a minimálisan kötelező gyógyszerészi tulajdoni hányadot, arra való hivatkozással, hogy a gyógyszerészeknek nincs pénzük(!?). 23. A gyógyszertári törvény társadalom-, egészség- és szakmapolitikai szempontból is jó elvek mentén, jó célok érdekében született. Azonban részben az utólagos szabályozás, részben pontatlan szövegezés, egyenetlen hatósági munka, időközben változó politikai akarat és a gyógyszerészek vállalkozói világban való járatlansága miatt nem tudta teljes körűen garantálni sem a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális önállóságát, sem a törvényben foglaltak megvalósulását. Ez oda vezetett, hogy már a kezdetekkor elindult a gyógyszertári láncok képződése és a gyógyszerészi tulajdonra, valamint szakmai önállóságra vonatkozó előírásokat szindikátusi szerződésekkel kerülték meg. A gyógyszerészek tulajdonszerzését a privatizáció néhány évét leszámítva nem segítették speciális hitelkonstrukciók, így az időközbeni tulajdonosváltások során egyre több gyógyszertár került nagybefektetők kezébe. Ezen a folyamaton a gyógyszertári törvény 2001-es módosítása sem változtatott, amikor december 31-i határidővel előírták a többségi gyógyszerészi tulajdont. A 2006-os liberalizációt megelőzően a Phoenix gyógyszer-nagykereskedő tulajdonosának tulajdonában lévő hálózat lett a legnagyobb, de mellette több gyógyszertárlánc is létrejött. 24. Kevés szó esik arról, hogy a 2006-os liberalizációban volt-e szerepe az Európai Bizottságnak. Tény, hogy az akkori kormány filozófiájának a liberalizálás felelt meg, azonban a Bizottság nem sokkal a 2006-os törvénykezést megelőzően felszólította a tagállamokat, hogy liberalizálják a patikai piacukat. Érdemes megjegyezni, hogy voltak olyan tagállamok, amelyek e helyett inkább a kötelezettségszegési eljárást vállalták. Nekik lett igazuk: az Uniós Bíróság és évi patikapiaci ítéletei szerint a patikalétesítés geográfiai és demográfiai korlátozása, valamint a gyógyszertár üzemeltetés gyógyszerészeknek való fenntartása közegészségügyi szempontból indokolható és az uniós joggal nem ellentétes. 25. Részben a fentieknek tudhatók be a szabályozás elmúlt évtizedekben megtapasztalt cikkcakkjai és bántó pontatlanságai, valamint a hatósági gyakorlat egyenetlenségei. A szabályok következmények nélküli kijátszása és megkerülése döntő volt egyes piaci szereplők megerősödésében és a gyógyszerészek kishitűségének kialakulásában. Néhány gyógyszerpiaci szereplő, a magyar társadalomban gyakran érvényesülő mindent szabad, ami nem tilos elvét is átlépve, a mindent szabad, csak rajta ne kapjanak elvét érvényesítette a gyógyszertárak tulajdonlásával és irányításával kapcsolatban is. Ennek következményei a gyógyszertárak kaotikus tulajdonosi és menedzsment viszonyaiban a liberalizációs évek végére mindenki számára nyilvánvalóvá lettek. 26. A 2010-ben újraindult piacszabályozás jó célt szolgál, és jó irányba tereli a lakossági gyógyszerellátást. A szabályozás piacstabilizáló hatása ma már egyértelmű: a jelenlegi modell gazdaságilag racionálisabb, szakmailag biztonságosabb és morálisan érzékenyebb az előzőeknél. Azonban a piacszabályozásnak akkor lehet egyértelműen pozitív az 8

9 eredménye, ha a szabályokat a szereplők be akarják tartani, a szabályokat felügyelő hatóság pedig képes a szabályozással ellentétes célú gyakorlat kiszűrésére és szükség szerinti szankcionálására. A normakövetés normájának elfogadtatásában a kamarának is komoly feladata van. Ma már nem szabad tudomásul venni azt a gyakorlatot, amelyben a szabályokhoz igazodó (etikus) szereplő a normakövető magatartásáért nagyobb árat kénytelen fizetni annál, mint aki a szabályokat megkerüli vagy kijátssza. 27. Az Unió több országában a hazaihoz hasonlóan szükséglet alapú a patikalétesítés és szabályozott piaci feltételek mellett működhetnek a gyógyszertárak. Sőt vannak olyan országok is ahol csak (!) gyógyszerész tulajdonolhat patikát. Ilyen pl. a legnagyobb hazai gyógyszertárlánc tulajdonosának hazája is (!?). Az Uniós Bíróság 2009-es és 2010-es döntései ellenére a patikapiaci liberalizáció az unió több országában azóta is napirendre került. Korábban Olaszországban, legutóbb Görögországban követelték a gazdasági/pénzügyi segélynyújtás feltételeként a patikapiac liberalizálását. Sőt a nagykereskedelmi piacon is jelentős integráció zajlik. Az Unión belül azonban már vannak ellentétes irányú törekvések is, bár a hazaihoz hasonlóan eredményes fordulatról nincs tudomásom. A litván kormány pl ban döntött úgy, hogy a 2001-es patikaliberalizációt visszafordítja, mert a patikák döntő többsége 3 gyógyszernagykereskedő tulajdonába került. A deliberalizáció azonban nem sikerült, többek között az ottani gyógyszerész kamara ellenállása miatt. Ugyanis addigra a gyógyszernagykereskedők sikeresen építették be az embereiket a helyi gyógyszerész kamarába. Észtországban idén határozta el a kormány a patikapiac liberalizációjának visszafordítását, miután kiderült, hogy a gyógyszertárak zömét két gyógyszer-nagykereskedő tulajdonolja, ráadásul az egyik napilapot is vásárolt, amellyel a lakossági gyógyszervásárlási és fogyasztási szokások befolyásolására hatékony eszközhöz jutott. 28. Mindezek fényében nem meglepő, hogy a Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége a változásban ellenérdekelt vállalkozásokkal karöltve az Alkotmánybírósághoz fordult, kérve az off-shore cégek kizárását, a láncok további növekedését, a nagykereskedők és gyárak tulajdonszerzési korlátozását és a személyi joghoz tapadó menedzsment jogokat rögzítő rendelkezések alkotmányellenességének kimondását és megsemmisítését. Az Alkotmánybíróság a megkeresést elutasította (2012. július 26.). Ezt követően az Unió Emberjogi Bíróságához fordultak, lényegében ugyanezeknek a rendelkezéseknek a megsemmisítését kérve. A bíróság a megkeresést elutasította (2013. május). Amikor másodszor is az uniós emberjogi bírósághoz fordultak, a keresetben az elővásárlási joggal és a szindikátusi szerződés tilalmával kapcsolatos szabályokat is megtámadták. Az emberi jogi bíróság a második megkeresésüket is elutasította (2014. március 11.). Tavaly tavasszal jelent meg a médiában a hír, hogy az Unió Bizottsága vizsgálatot indított a hazai patikapiaci szabályozással kapcsolatban, és ennek során lényegében ugyanazokat a rendelkezéseket kezdte el vizsgálni, amelyek megsemmisítését a hazai alkotmánybíróság és az uniós emberi jogi bíróság is elutasította. A Bizottság, a korábbi kezdeményezésének kudarca miatt kényes helyzetben van, azonban sem a pilot vizsgálat lezárásáról, sem pedig kötelezettségszegési eljárás elindításáról eddig nem érkezett információ. A történelmi hűség kedvéért érdemes azoknak a nevét felsorolni, akik a bírósági megkeresésekhez (a Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége mellett) a nevüket adták: Al-ma Gyógyszertár Működtető Kft., Vektrum Kft., Officemed Projekt Kft., Pharmaholding Kft., Kőhíd Patika Kft., Euroholding Kft., Kafarnaum Patika Kft., Pharmanova Zrt., Nova 9

10 Gyógyszertárak Zrt., Quadron Kft., Dömény Bt., Severinus Kft., Fekete Sas Pharma Kft., Pharmainvest Kft. Félreértés ne essék, egyikük jogát sem vitatom el arra, hogy az alkotmánybíróságon, uniós bíróságon vagy akár az unió politikai döntéshozó testületeinél keressenek jogorvoslatot. Azonban a lista szakmapolitikai szempontú elemzése elengedhetetlen! A beadványok elkészítésével és menedzselésével párhuzamosan a hálózatok masszív külső és hálózaton belüli kommunikációval, továbbá egyéb intézkedésekkel is igyekeztek érdekeiket érvényesíteni. Ezek között is kirívó az egyik hálózat gyakorlata, amely szerint mindazoknak a gyógyszerészeknek, akik a köztestületnek a szindikátusi szerződéseiket elérhetővé teszik (és ez kitudódik), többmilliós büntetést kell fizetniük. (Éppen ezért minden, kamarához forduló gyógyszerésztől azt kértük, hogy mielőtt a szerződéseket átadja a kamarának, töröljön ki belőle minden olyan adatot, amely alapján a személye beazonosítható lenne.) 29. A patikaalap létrehozása szükséges és jó döntés volt. A bevezetésére azonban 2013 őszén került sor, csupán néhány héttel a január 1-i határidőt megelőzően. Tény az is, hogy bonyolult garanciális és adminisztrációs követelményeket támaszt. A konstrukció a kereskedelmi bankok korábbi gyakorlatához képest olyan új elemeket is tartalmaz, amelyek értelmezése kollégáink jelzései alapján a hitelező bankok munkatársainak is komoly nehézséget okozott. A hitelprogram nem segíti a többségi (51%-os) gyógyszerészi tulajdon növelését és a gyógyszerészi generációváltást. Számos jelzés szerint a Garantiqa Zrt. készfizető kezességvállalásáról a bankok nem tudtak (ma már talán igen), illetve olyan garanciákat igényeltek, amelyekkel a pályázó gyógyszerészek nem rendelkeztek. Sok esetben a nem gyógyszerész tulajdonosok belső hiteleket kínáltak fel a gyógyszerészeknek a januári jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében. IV. Hogyan tovább? 30. A tulajdonjogi előírások első lépcsőjének január 1-i hatályba lépéséhez kapcsolódó előírásokat beleértve a cégbírósághoz leadott társasági szerződések OTH-hoz történő eljuttatását a rendelkezésre álló információk szerint, a gyógyszertárak döntő többsége teljesítette. Annak vizsgálata, hogy ezek mögött vannak-e szindikátusi szerződések, abból a szempontból elvileg érdektelen, hogy esetleges létezésüket a hatályos jogszabályok nem ismerik el. Ezt minden érintettnek figyelembe kell venni: vita esetén sem bírósághoz, sem hatósághoz nem fordulhatnak segítségért. 31. A április 6-i országgyűlési választások eredménye mindazok számára egyértelművé tehette, akik a társadalom-, egészség- és gyógyszerpolitika gyökeres változásában reménykedtek, hogy a kormánypolitika nem készül a patikapiaci deliberalizáció visszafordítására. Ehhez társadalompolitikai, egészségpolitikai és gyógyszerpolitikai érdek is fűződik! Ebből az is következik, hogy a gyógyszertárak többségi gyógyszerészi tulajdonlására vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a közforgalmú gyógyszertárak valódi többségi gyógyszerészi tulajdonlását január 1-ig biztosítani kell! Véleményem szerint ehhez a gyógyszertárak tulajdonlását szabályozó törvényi előírások további módosítása nem indokolt. 10

TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOKRÓL I. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOKRÓL I. RÉSZ TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOKRÓL I. RÉSZ Az Országgyűlés elnöke július 1-én küldte meg a köztársasági elnöknek aláírásra a múlt hét közepén elfogadott, egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGY LÉS HIVATALA Érkezett: 2014 OKT 2 7. B/1764. számú JELENTÉ S a közforgalmú gyógyszertárakró l Előadó : Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. október

Részletesebben

A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között

A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között A gyógyszer-kiskereskedelem alakulása 1990 és 2013 között 2013. szeptember 12. A következő három hónap alatt gyökeresen át fog alakulni a magyarországi gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete. A rendszerváltás

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 5. szám 2004. május

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 5. szám 2004. május Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 5. szám 2004. május Béres Alkotmánybírósági döntés után, a gyógyszerpiaci rendtartásról szóló tervezet vitájának kezdetén A gyógyszerellátási piac racionális

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése OKTATÁSI SEGÉDANYAG SZERKESZTETTE AZ ATALANTA OKTATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 2007 T A R T A L OMJEGYZÉ K I. Rész... 8 Vállalkozási ismeretek...

Részletesebben

A magyarországi gyógyszernagykereskedelem

A magyarországi gyógyszernagykereskedelem A magyarországi gyógyszernagykereskedelem helyzete és jövőképe Tíz évvel ezelőtt tanulmány készült a gyógyszer-nagykereskedelem helyzetéről. Akkor az aktualitást az iparág piacvezető cégének, a Hungaropharma

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3752/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3752/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3752/2014. számú ügyben Előadó: dr. Lápossy Attila dr. Fecz Dóra Az eljárás megindítása Egy neve elhallgatását kérő panaszos a kötelező gyógyszertári ügyeletre

Részletesebben

Változik a gyógyszerellátás szabályozása

Változik a gyógyszerellátás szabályozása Változik a gyógyszerellátás szabályozása Az elmúlt években gyakorlattá vált, hogy évente kétszer salátatörvény keretei között módosulnak az egészségügyet szabályozó törvények. A 2013. első félévében előkészített

Részletesebben

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE

10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 1996 10 ÉVES A GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÔK SZÖVETSÉGE 2006 Tisztelt Olvasó! A Gyógyszer-nagykereskedõk Szövetsége 2006- ban kettõs jubileumot ünnepel. Éppen 10 éve annak, hogy 21 gyógyszer-nagykereskedelmi

Részletesebben

BÍRÓ ENDRE HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái

BÍRÓ ENDRE HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái BÍRÓ ENDRE HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái Jogismeret Alapítvány 2010 Tartalom: HOL TARTUNK? A civil nonprofit szervezetek jogi szabályozásának problémái 1999-2010

Részletesebben

DISSERTATIONES IN-HOUSE BESZERZÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZSZOLGÁLTATÁSAIBAN. ELÕHÁZI ZSÓFIA doktorandusz (PPKE JÁK)

DISSERTATIONES IN-HOUSE BESZERZÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZSZOLGÁLTATÁSAIBAN. ELÕHÁZI ZSÓFIA doktorandusz (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare VI. 2010/3. 169 188. DISSERTATIONES IN-HOUSE BESZERZÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZSZOLGÁLTATÁSAIBAN doktorandusz (PPKE JÁK) I. A települési önkormányzat mint közszolgáltató A

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. III. évf. 1. szám 2004. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége III. évf. 1. szám 2004. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

JAVASLAT (tervezet) A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére az Új Tulajdonosi Program megvalósításának módjára

JAVASLAT (tervezet) A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére az Új Tulajdonosi Program megvalósításának módjára ÚJ TULAJDONOSI PROGRAM SZAKMAI ÉS TÁRSADALMI TANÁCSA JAVASLAT (tervezet) A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére az Új Tulajdonosi Program megvalósításának módjára (Vitaanyag Társadalmi Egyeztetéshez)

Részletesebben

A gázszolgáltatók által bérbevett földgáz-elosztóvezetékek használatának kérdései, javaslatok a rendszerhasználat szabályozására

A gázszolgáltatók által bérbevett földgáz-elosztóvezetékek használatának kérdései, javaslatok a rendszerhasználat szabályozására MANDRAZ Tanácsadó Kft A gázszolgáltatók által bérbevett földgáz-elosztóvezetékek használatának kérdései, javaslatok a rendszerhasználat szabályozására Készült a Magyar Energia Hivatal megbízásából 2002.

Részletesebben

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/5.sz. Megfelelni a jövő kihívásainak beszélgetés dr. Feller Antallal, a gyógyszerpiac jelenlegi helyzetéről Békéscsaba nem volt

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről

BESZÁMOLÓ. Bevezető. Néhány gondolat a 2005-ös évről J/19340 Átiktatva: J/46. BESZÁMOLÓ Bevezető Néhány gondolat a 2005-ös évről A beszámoló végén olvasható szokásos statisztika tanulsága szerint legalábbis 2004-hez képest - kissé csökkent a hozzánk érkező

Részletesebben

A feladat adott. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

A feladat adott. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa A feladat adott Szokatlan érzés a Gyógyszertárba vezércikket írni úgy, hogy a számítógép klaviatúrája fölé nem a MOSZ egyik vezetôjeként, hanem a kamara tisztségviselôjeként hajol e sorok írója. Szokatlan

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi jogszabályok és intézmények 1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény hatályba lépését megelőző

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS

Gyógyszertár. MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991. XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS Gyógyszertár XIV. évf. 1. szám 2015. január PHARMA PRAXIS A diszlipidémia kezelésének új lehetőségei - 2. rész RENDEZVÉNY Hivatásfejlesztés és érdekképviselet Beszámoló a Gyógyszerészek Országos Kongresszusáról

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szemléletváltás az egészségpolitikában I. rész......... Dr. Mikola István 2 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról II. rész........... Dr. Mikola Bálint 5 Aktuális MOSZ vélemény a Gyftv. módosításról....................

Részletesebben

I. fejezet A törvény hatálya

I. fejezet A törvény hatálya A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYTANÁCSÁNAK A Tpvt.-vel 1 KAPCSOLATOS ELVI JELENTŐSÉGŰ DÖNTÉSEI 2 2013 (egységes szerkezetben a korábbi években kiadott elvi jelentőségű döntésekkel) 3 I. fejezet A törvény

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

XX. évf. 2012/3.sz. a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu

XX. évf. 2012/3.sz. a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/3.sz. Szemle Interjú Szántó Krisztina Patikalátogató hálózat vezetővel Spanyolország: a gyógyszertáraknakváltoztatniuk kell, ha

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Working Paper Érdekek egybeesése és ütközése: Szemelvények a MOL államhoz fűződő kapcsolataiból

Working Paper Érdekek egybeesése és ütközése: Szemelvények a MOL államhoz fűződő kapcsolataiból econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Vince,

Részletesebben

A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995. 1996. október 30.

A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995. 1996. október 30. A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995 1996. október 30. Nagyapáim emlékének, akiket soha nem ismerhettem meg, mert elsodorták õket e század történelmének viharai. 2 ELŐSZÓ E tanulmány

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben