Társaságok mûködtetése (szemelvények) Dr. Lehoczky Judit egyetemi docens (2007)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társaságok mûködtetése (szemelvények) Dr. Lehoczky Judit egyetemi docens (2007)"

Átírás

1 Társaságok mûködtetése (szemelvények) Dr. Lehoczky Judit egyetemi docens (2007) 1. oldal

2 Bevezetõ helyett A tanfolyam hallgatói, a pénzügyi stúdium alapjaival már megismerkedtek, tanulmányozták a piacgazdaság és az államháztartás pénzügyi rendszerét, s néhány a vállalkozás mûködésével kapcsolatos kérdésre is kitekintésük keletkezett. A vállalkozás mûködtetése mindig is az érdeklõdés elõterébe tartozott. A mûszaki ellenõri tanfolyamon tapasztalt konzultációs kérdések megerõsítették bennem, hogy néhány a vállalkozások mûködtetésével kapcsolatos kérdésrõl érdemes hosszabban is idõzni. A következõkben négy kérdéskörrel kapcsolatos információkat a fentieken túl, azért foglaltam össze, mert többségüknél a közelmúltban törvényi szabályozás- változás is történt. Az elsõ részben a vállalkozások átalakulásával, a második részben az osztalékpolitikával, a harmadik részben a csõd és felszámolás végelszámolás kérdéseivel, s végül az AFA törvény EU-ba lépés következtében mûködõ újszerû hatásmechanizmusával ismerkedhetnek meg. dr. Lehoczky Judit egy. docens 2. oldal

3 Társaságok átalakulása, egyesülése, összeolvadás, beolvadás Átalakulás A Gazdasági Társaságokról (továbbiakban GT) szóló évi CXLIV törvény szerint az átalakulás fõszabályként a társaságok jogutódlással történõ megszûnését jelenti. E szerint az átalakulással új GT jön létre, amely az átalakulás folytán megszûnõ GT helyébe lép: megilletik a jogelõd jogai és kötelezettségei. A társaság elhatározza, hogy tevékenységét egy másik társaság formájában kívánja tovább folytatni, például KFT helyett RT formájában mûködik tovább. De a GT szerint átalakulásnak minõsül az is, ha a GT-k egyesülnek, mint például az egyik beleolvad a másikba, vagy az is, ha a gazdasági társaságok egyikébõl a másik kiválik, vagy több önálló cégre különválik. A következõkben az összeolvadás gyakorlati lépésein keresztül mutatom be problémaorientáltan a folyamatot, a nem várt buktatókat illetve az összeolvadástól remélt esetleges jobb eredmény realizálását is. Az átalakulásnak vannak korlátai is. Kizárt az átalakulás a felszámolás, végelszámolás alatt álló társaságoknak, ellenben a csõdeljárás alatt álló vállalkozás átalakulhat, hiszen az nem szûnik meg jogutód nélkül. Az egyes társasági formákba való átmenet esetén az új cégformára elõírt tõkeminimumot el kell érnie a társaságnak. Ez azt jelenti, hogyha egy KFT, vagy Rt esetében nem követelmény, hogy a törzstõke legalább 30 %-a álljon készpénzként rendelkezésre, tehát az apport aránya az induló cégnél lehet magasabb 70%. Azokat az eszközöket amelyek a jegyzett tõke részét fogják képezni, a nyitó vagyonleltár tervezetben meg kell jelölni. Átalakulás folyamata: a évi IV tv alapján, amely tõl hatályos. 1. Elsõ döntés az átalakulásról, amikor a közgyûlés eldönti, hogy a cég, az adott társasági formából átalakul. 2. Vagyon leltár ( 6 hónapnál nem régebbi, könyvvizsgálóval hitelesített) és vagyon mérleg tervezet készítése.( A 6 hónapnál nem régebbi Beszámoló elfogadható!) 3. Még egyszer összeül a közgyûlés, eldöntik, megfelelõek e a feltételek. Elegendõ egy tag döntése is, ha a szükséges okmányokat már elõre elkészítették! 4. Átalakulás közzététele: cégközlönyben, két egymást követõ számban, kedvezményezés nyolc napon belül történik 5. Átalakulási dokumentumok Cégbíróságra történõ benyújtása: 60 napon belül 6. Ezt követi a Cégbírósági bejegyzés. 7 Az átalakulás napján végleges vagyonmérleg, leltárak, adóbevallások készítése 8. Az átalakulás miatti számviteli nyilvántartások rendezése 3. oldal

4 9. A végleges vagyonmérlegek letétbe helyezése a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a bejegyzést követõ 90 napon belül. (Átalakulási tervet kell készíteni, ha az átalakulással a létrejövõ, illetve átalakuló GT vagyonmérleg tervezete eltér mert új tagok lépnek be, vagy a pótlólagos vagyoni hozzájárulást teljesítenek a tagok, vagy ha a társaságtól megváló taggal elszámolnak, vagy ha élnek az átértékelés lehetõségével.) A gazdasági társaságok egyesülése. Az egyesülés történhet összeolvadással beolvadással és Beolvadás: Egy társaságba beolvad egy másik, vagy több másik, a beolvadó elveszti jogait, kötelezettségeit, mert ez mind a beolvasztóra száll át. Összeolvadás: Két vagy több cég megszûnik és ebbõl egy új alakul. A folyamat sokféle okból keletkezhet Létrejöhetnek új cégek, ennélfogva nincs elõélete, rosszhíre. Az sem ritka, hogy egy támogatás igénybe vételekor hátrányos helyzetben van az egyik cég, s a támogatás sikeres igénylése érdekében összeolvad egy másik céggel. Tehát összeolvadással valamennyi cég megszûnik és a megszûnéssel egyidejûleg egy új jogutód GT jön létre, de a megszûnõ cégek vagyonai, jogai kötelezettségei pedig átszállnak az összeolvadással létrejött jogutód társaságra. Összeolvadás során csak az azonos társasági formájú cégek választhatnak új társaságnak más társasági formát, vagyis összeolvadással csak két KFT hozhat létre pl Rt-t vagy jogutód társaság csak jogelõdök valamelyikének társasági formájában jöhet létre. Tehát egy Bt és KFT összeolvadása esetén az új cégnek Bt vagy Kft -nek kell lennie. Összeolvadás esetén az újonnan létrejövõ társaság induló vagyonában nem lehet figyelembe venni az összeolvadó társaságok saját törzsbetéteinek illetve részvényeinek névértékét, továbbá az egymásban fennálló kölcsönös részesedésük értékét sem. Az egyesítés, ezen belül összeolvadás kézzelfogható elõnyökkel járhat, mint például megtartja valamint továbbfejleszti mindkét cég az ügyfélbázisát, összpontosítja az új cég az ügyfélbázisát, összpontosít az új cég a hatékonyságra és optimalizálásra, költségeik csökkentésére, az új innovatív technológiai lehetõségbõl adódó elõnyök kihasználására, valamint kedvezõbben alakulhat adófizetési kötelezettsége. Mindezek eredményeként az újonnan létrejött cég néhány éven belüli teljesítménye, profitja több millióval vagy akár több tíz millióval is növekedhet. Az egyesülés során a monopolhelyzet kialakulásának megelõzésére alkalmazni kell a piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmával kapcsolatban az 1996 évi LVII tv VI. fejezetét Ilyen esetek az egymástól teljesen független vállalkozások összeolvadása, beolvadása esetén fordulhatnak elõ. Az összeolvadáshoz kérni kell a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét is, kivéve akkor, ha a közösen irányított vállalkozások együttesen elért nettó árbevétele a 15 milliárd forintot meghaladja, a s szóban forgó vállalkozások között van két olyan vállalkozáscsoport, amelynek elõzõ évi nettó árbevétele közösen 500 millió forint feletti értéket ért el. Az egyesülési szerzõdés tervezetét az egyesülni akaró gazdasági társaságok készítik el, melyben meg kell határozni: az egyesülõ gazdasági társaságok nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és a létrejövõ GT formáját, nevét, székhelyét, 4. oldal

5 az egyesülés módját, hogy az beolvadás, vagy összeolvadás: a beolvadás esetében az átvevõ Gt társasági szerzõdésében a szükséges módosításokat, az összeolvadás esetén pedig az új társaság társasági szerzõdésének tervezetét Az egyesülésrõl szóló második közgyûlés elõtt 30 nappal az érintett egyesült társaságok minden egyes részvényes tulajdonosának jogában áll a közgyûlési döntéshez készített iratok áttekintése, s továbbá az egyesülõ társaságok utolsó 3 évi számviteli törvény szerinti beszámolóinak készhez vétele is. Az egyesüléssel érintett részvénytárságok hitelezõi biztosítékot igényelhetnek, amennyiben az egyesülésük veszélyezteti a követeléseik teljesülését. Az átalakulás napja nem a cégbejegyzés napjával, hanem a cég által megadott napon következik be júl.1 elõtt az átalakulás a cégbejegyzés napja volt. Igy igen gyakran tört havi vagyonmérleget kellett készíteni, ami jóval nehezebb és körülményesebb mint egy idõszak végi. A cég által meghatározott idõpont nem lehet késõbbi, mint a cégbejegyzés napja. Ha a cég által meghatározott idõpont mégis megelõzi a cégbejegyzés napját, a cégbíróság az átalakulás idõpontjaként a cégbejegyzés napját tünteti fel. Az összeolvadás bejegyzése iráni kérelmet a jogutód cég székhelye szerinti illetékes bíróságon kell elõterjeszteni, a jogutód cég létesítõ okiratának aláírásától, illetve elfogadásától számított 60 napon belül. Egyidejûleg kérni kell a jogelõd cégek törlését is. A kérelemben fel kell tüntetni valamennyi összeolvadó cég székhelyét és cégjegyzékszámát. A bejelentéshez csatolni kell az átalakulásról a Cégközlönyben megjelent közleményt is, ez utóbbi elmulasztása esetén a bíróság elutasítja a bejegyzési kérelmet. Az átalakulás utáni feladatok. Az átalakulási kérelem elbírálásai határideje 30 munkanap, melynek kezdete az a nap amelytõl az átalakulásban résztvevõ valamennyi cég irata rendelkezésre áll a Bíróságnak. A cégbejegyzést követõ 90 napon beül végleges vagyon mérleget kell készíteni Ez lesz az átalakulás számviteli dokumentuma. Ennek az az oka, hogy a jogelõd társaság az átalakulás alatt is mûködik, üzleteket köt, ezért vagyoni helyzete eltérhet attól, ami az átalakulás elhatározásakor készített mérleg és leltár-tervezetekben szerepel. Ez kihat a jogutód vagyoni helyzetére is. A végleges vagyonmérlegben és a tervezetben szereplõ saját tõke között pozitív eltérés esetén az új cég jegyzett tõkén felüli vagyonaként kell figyelembe venni, a negatív eltérés esetén a jegyzett tõke nem nyújt fedezetet, akkor a jogutód cég jegyzett tõkéjét le kell szállítani Kft Rt-vé történõ átalakulás T:88 Rendkívüli ráfordítás----k: 17 Részesedések ( megszûnés) T:17 Részesedések K: Rendkívüli ráfordítás ( létrejövõ cég) I Az átalakuló társaság vagyonmérleg tervezete 5. oldal

6 Amikor elhatározzák az átalakulást és az nem december 31, zárás nélkül, folyamatos könyvelés során kell a vagyonmérleget összeállítani. Ez értékhelyesbítési tartalékot nem tartalmazhat s mérleg szerinti eredményt sem. Az átalakuló társaság eszközei könyv-szerinti értékeit piaci értékre módosíthatja. De nem értékelhet fel beolvadás esetén az átvevõ és kiválás esetén a változatlan formában tovább mûködõ társaság! Átértékelés estén az eszközöket piaci értékükön, a kötelezettségeket az elfogadott várható értékben kell szerepeltetni. A felértékelés összegével a tõketartalékot kell növelni. Az átalakuló társaság vagyonmérleg tervezetének utolsó ( átértékelt oszlopa) az átalakulással létrejött társaság vagyonmérlegének elsõ oszlopa lesz. Átértékelni kétfélén lehet, piaci értéken és a könyvvizsgáló által meghatározott értéken. 6. oldal

7 II. Az átalakulással létrejövõ társaság vagyonmérleg tervezete Elsõ oszlopa a jogelõd társaság harmadik (elõzõleg bemutatott, átértékelt ) oszlopa Az átalakuló és az átalakulással létrejövõ társaság vagyonmérlege eltérhet a tõkeemelés miatt, ill. a kiváló tagok miatt, A középsõ oszlop a módosító tételeket tartalmazza (tõkeemelés, tõkekivonás különbözeteket) A jegyzett tõkének el kell érnie a tõke minimumot. A jogutód társaság vagyon leltárában el kell különíteni azokat az eszközöket, amelyek a saját tõkének a mérleg fõösszeghez viszonyított arányos értéke alapján a jogutód gazdasági társaság jegyzett tõkéjét fogják képezni. Az átalakulással létrejövõ társaság vagyon mérleg tervezetében lekötött tartalékot kell képezni fedezetként, az átalakulás napjáig bekövetkezõ esetleges tõkevesztésre. Itt kell tartalékot képezni az SZJA-ra és osztalékadóra is. A saját tõke csak pozitív tõkeelemeket tartalmazhat. ha van negatív mérlegeredményünk, azt át kell vezetni a mérlegben tõke tartalékra, különben nem tudunk átalakulni Nem lehet az átalakulással létrejövõnek negatív eredménytartaléka! III. Végleges vagyon mérleg és végleges vagyon leltár A végleges vagyon-mérleg a cégbejegyzés napjára készül. Ha pl.15-én bejegyzik, a 15-i-én kiállított számlák a jogelõdre, a 16-iaiak pedig már a jogutódra vonatkoznak. Az alapított társaság az bejegyzés napjáig elõtársaság, a következõ naptól már társaságként szerepel. Végleges vagyonmérleg - az átalakulás napjára készítik, - tevékenységet lezárt beszámoló készül, - számvitelileg, könyvelést lezárja ( mint év-végi záráskor) A következõkben a gyakorlatban gyakran elõforduló eseteket mutatok, környezetembõl példázva. Mint említettem a cégek összeolvadása során vagy megveszik a másik cég törzstõkéjét, vagy az eszközöket. Okok, amiért összeolvadnak többfélék - Adócsökkentés: az egyik cég költségigényes, a másik cég magas bevétellel rendelkezik. A befizetendõ társasági adó csökkentése érdekében csökkentik a magas bevételt a magas költségekkel. - - A cég helyzete: a cég pozitívabb megítélése egy pályázat elnyerése érdekében, vagy a magasabb profit realizálása reményében olvad össze a két vagy több cég. - - Tulajdonosi érdek: egy nagyobb cég tulajdonos egy kisebb méretû cégben. A nagyobb befolyás érdekében a nagyobb cég beolvassza a kicsit, hogy hatalmat gyakorolhasson felette. - Az adócsökkentés érdekében bekövetkezett összeolvadás 7. oldal

8 Az eset szereplõje egy pécsi telephelyû nyugdíjas, aki egyéni vállalkozásban, majd Bt-ben végzi költségigényes sok alkatrészt felhasználó javító karbantartó tevékenységét, s egy szintén pécsi telephelyû Kft-nek végzi a fenti tevékenységet. A betéti társaság tõkeerõs, vállalkozása egyre bõvül, alkalmazottai száma nõ, s úgy gondolta létrehoz egy Kft- is. A Bt-ben szereplõ eszközöket bérletbe adja a Kft- nek. Ugyanakkor az összeolvadás gondolata célravezetõbbnek bizonyul, mert két vállalkozást kell mûködtetni,( magas adminisztráció, egyéb fenntartási költségek) A Kft elõnyösebb gazdasági társaság mint a Bt.Igy összeolvassza a két társaságot létrejön egy harmadik egy Kft Formába, így megszabadul két külön vállalkozás egyéb költségeitõl. A cég helyzete egy pozitívabb megítélés érdekében összeolvadás Egy szintén nagy múltú építõipari vállalkozásból egy osztrák vállalkozó által kivásárolt gyár mellé jött létre a 90-es évek közepén országos hírnévvel rendelkezõ térkõgyártó RT. A cég jelentõs árbevételt realizált, Budapesten is szeretett volna terjeszkedni, ahol már a 80-as évek végétõl megalakult térkõ-gyár volt az uralkodó, s azóta is nagy presztízst vívott ki magának. a pécsi cég tulajdoni részt vásárolt a pesti cégbõl, s 2001-ben összeolvadt az erõsnek bizonyuló konkurenciával, ami már részben a tulajdona volt. A pécsi cég elõnyösnek érezte, ha nevébe a konkurencia nevét is szerepelteti. A cég a nagyobb profit, a pozitívabb megítélés reményében olvadt össze, társasági formáját megtartotta, így számviteli politikáján sem kellett változtatni. Tulajdonosi érdek hatására összeolvadás, vagy beolvadás Példaként egy bányászati tevékenységet (kavicskitermelõ) folytató cég és betongyártással foglalkozó cég egyesülését kiváltó okokat, s ehhez fûzött reményeket elevenítek fel. A Bányászati Kft 52%-os tulajdonát megszerezte a Beton Kft 1999-ben, s 2005-re ez utóbbifolyamatos kiválással - 99%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezett. A következõ évben, 2006-ban a fennmaradó 1%-os önkormányzati rész megvásárlásával már 100%-osan a Bányászati Kft tulajdonosává vált a Betongyártó Kft. A betongyártással foglalkozó Kft egy jól mûködõ, jelentõs méretû, míg a másik méretében lényegesen kisebb, de szintén eredményesen mûködõ. Az okok, amelyek kiváltották a kis cég beolvadását a nagy cégbe. A beolvasztó Beton Cég 72-%-os tulajdoni részese egy multi cég, a fennmaradó tulajdon is külföldiek tulajdonában van A beolvasztási igényt a legfõbb tulajdonos támasztotta. Az APEH az utóbbi években rendszeresen vizsgálja a testvér cégek közötti árhatásokat, árkalkulációkat, abból a célból, hogy kiküszöbölje a monopolhelyzetet és a testvércégek tisztességtelen versenyelõnyhöz jutását a piacon. Próbálja megakadályozni, hogy a testvércégek a piaci árak alá, vagy fölé menjenek A saját méretükben két jól mûködõ cégbõl keletkezett egy még jobban mûködõ harmadik cég. A beolvasztó költségei bár megemelkedtek, mert nõtt az adó és járulék kötelezettsége, munkaerõ költségnövekedés következtében, de ezt a magasabb árbevétel jól kompenzálta. Az összeolvadás eredménye A bányavállalatoknak az értékesített mennyiség után átlagosan komoly bányajáradékot kell fizetni, ami az elért árbevétel 5%-a. A bányajáradék a kitermelõ cégre vonatkozik, méghozzá az általa eladott legolcsóbb kavicsfajtára, ha az meghaladta az eladás 30%-t, ezért a bányavállalatok kettéválasztották a tevékenységüket az egyikben csak az olcsó, eladható kavicsot termelték ki, amely után alacsony bányajáradékot kell megfizetnie a társaságnak 8. oldal

9 a másik társaság, amely közös tulajdonú az elõzõvel- ezt a kavicsot igény szerint különbözõ méretûre törte-osztályozta, de ez után már nem kellett bányajáradékot megfizetni, hisz volt kitermelõ tevékenysége a társaságnak Erre felfigyelt a Bányakapitányság és elõírta hatállyal tételesen a kavicsokra tekintettel a járadékot. Ettõl kezdve nem éri meg, hogy egy tulajdonos két azonos tevékenységû vállalkozást mûködtessen. Feltételezhetõ, hogy az ilyen és hasonló cégek összeolvadnak. Az összeolvadás a költségcsökkentés és magasabb profit mellett az illetékfizetési kötelezettség (a meglévõ földek, eszközök, jármûvek után) eltörpül. Figyelembe kell azt is venni, hogy az illeték mindig kedvezményesebb kisebb mérvû, mintha két különbözõ tulajdonos között történt volna adás-vétel. 9. oldal

10 OSZTALÉKPOLITIKA Elméleti áttekintés A hosszú-távú pénzügyi döntéseken belül három kiemelkedõ fontos terület a befektetési döntések, a finanszírozási döntések, az osztalékpolitikára vonatkozó döntések. Az osztalékpolitika arról szól, hogyan oszlik meg a jövedelem a tulajdonosok és az újrabefektetés között. Az osztalékpolitikát befolyásoló tényezõk Az osztalékpolitika kialakításánál a következõ tényezõket kell figyelembe venni: az törvényi korlátozásokat, a szerzõdésben kikötött korlátokat, a cég likviditási helyzetét az osztalék kifizetésénél, az adósságkapacitását és a tõkepiacok elérhetõségét, a jövedelmek stabilitását, a cég növekedési kilátásait, a tulajdonosok preferenciáit. Az osztalékra vonatkozó törvényi korlátozások Minden országban törvényi szabályozással a hitelezõi érdeket szem elõtt tartva szabályozzák az osztalékpolitikát. Legtöbb országban a kifizetendõ osztalék következményeként a saját tõke nem süllyedhet a jegyzett tõke alá. Hazánkban az osztalék kifizetésének korrigált saját tõke korlátja azt jelenti, hogy az osztalék kifizetés utáni saját tõke a lekötött tartalékokkal korrigáltan sem csökkenhet a jegyzett tõke alá. Az osztalék kifizetésének forráskorlátja a múltbeli és jelenbeli adózott jövedelembõl áll, az elõbbi a szabad felhasználású eredménytartalékból, az utóbbi adott év adózott eredményébõl áll. Szerzõdésekben meglevõ korlátok. Gyakran elõfordul, hogy hitelszerzõdéseknél, vagy kötvény kibocsátásánál elõírják, hogy a kölcsön lejáratáig a cég nem fizethet osztalékot.ez is a hitelezõi érdekek érvényre juttatását jelenti. A cég likviditási helyzete. Az osztalék kifizetése, a vállalatnál pénzkiáramlást jelent, ennélfogva hatással van a cég likviditási helyzetére. Az osztalék fizetés elhatározásánál ezt a körülményt is figyelembe kell venni. Természetesen minél likvidebb egy cég annál kisebb problémát jelent az osztalék kifizetése. Az adósságkapacitás és a tõkepiacok elérhetõsége. A likviditás egyrészt védelmet nyújt pénzügyi nehézségek idején, és kellõ rugalmasságot biztosít a cégnek, hogy kihasználhassa a rendkívüli befektetési és finanszírozási lehetõségekbõl eredõ elõnyöket. A likviditás tõkeerõs, ismert cégek számára könnyen megszerezhetõ, például, ha a bankokkal köt folyószámlaszerzõdés révén bármikor felhasználható hitel-kerettel. Azt is megtehetik, hogy a pénzügyi piacokról kötvények, kereskedelmi papírok kibocsátásával teremtik meg a cég likviditását osztalék-fizetés következményeként elõállt helyzet biztosításánál. 10. oldal

11 A jövedelmek stabilitása. Azok a cégek,akiknek jövedelmi helyzete a múltban stabil volt, általában a pénzügyileg nehezebb években sem csökkentik az osztalékfizetést, mert nagyobb bizalommal nézhetnek a jövõ elé, mint azok a cégek akiknek jövedelme a múltban erõsen ingadozott. A növekedési kilátások. A gyorsan növekvõ és jó beruházási lehetõségekkel rendelkezõ cégeknek sok tõkére van szükségük. Ezért az ilyen cégek nem vagy csak kevés osztalékot fizetnek, jövedelmük nagy hányadát vagy egészét visszaforgatják, mert így tartják gazdaságilag indokoltnak döntésüket, hogy ne kelljen drágább forrásokhoz nyúlni. Az adózási feltételek. Az adózási feltételek fõleg ott játszanak szerepet az osztalékpolitika meghatározásakor, ahol az osztalék formában kifizetett jövedelem és az árfolyamnyereség adóztatása eltérõ kulcsokkal történik. A tulajdonosok preferenciái. Amikor a tulajdonosokat viszonylag kevés számú befektetõ alkotja, a menedzsment az osztalékpolitika kialakításánál tekintettel lehet a tulajdonosok preferenciáira. A nagy cégek, sok tulajdonos esetén viszont a beruházási lehetõségek, a likviditási helyzet, s az elõbb felsoroltak mérlegelése alapján kell a döntést meghozni. Osztalékpolitikai stratégiák Maradékelvre épülõ osztalékpolitika vagy passzív osztalékpolitika. Ennek az a lényege, hogy a cég mindaddig nem fizet osztalékot, ameddig a cégnek kedvezõ beruházási lehetõsége van. Ez a határ ott lesz, amikor a tulajdonosok által elvárt hozamnál magasabb a beruházás hozama, azaz a NPV ( nettó jelenérték ) nulla. Ennek az a hátránya, hogy a tulajdonosok és a leendõ tulajdonosok által kiszámíthatatlan a cég értékpapírjainak megvásárlásától szerezhetõ osztalék. Stabil összegû osztalékpolitika. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a cégek igyekeznek stabil osztalékfizetést fenntartani hosszabb távon is. A stabilitás jegyében elutasítják a részvényenkénti osztalék összegének egyik évrõl a másikra történõ csökkentését. Hasonlóképpen az osztalék összegét sem emelik addig, amíg a cég menedzsmentje nincs meggyõzõdve arról, hogy a jövõben a jövedelmek elég magasak lesznek és igazolják a magasabb osztalékot. A menedzserek oldaláról is vannak érvek a stabil osztalékpolitika mellett.. Sok menedzser úgy véli, hogy egy stabil vagy növekvõ osztalékpolitika csökkenti a befektetõknek a jövõbeni jövedelmekkel kapcsolatos bizonytalanságát, ezért az ilyen osztalékpolitikát folytató cégek részvényeiért hajlandók magasabb árat fizetni, ami csökkenti a cég tõkeköltségét Állandó osztalékfizetési hányad. Egyes cégek erre a politikára esküsznek Az adózott nyereség állandó hányadú osztalékfizetése, a befektetõk számára egyfajta megnyugvást hoz. Ezt az osztalékpolitikát az intézményi befektetõk használják elõszeretettel, akik a stabil, megbízható jövedelmet realizáló cégekbe fektetnek, s így kiszámítható, tervezhetõ az ilyen befektetésbõl eredõ jövedelem. Természetesen, ha a cég jövedelme ingadozó, s az egyik évrõl a másikra jelentõsen változik, az osztalék is erõsen ingadozni fog. Osztalék mérõszáma. Legfontosabb mérõszám az osztalékhozam, ami a kifizetett osztalék és a részvény árfolyamának hányadosa. Az osztalékfizetési ráta az osztalék és adózott eredmény hányadosa. 11. oldal

12 Osztalékfizetési szokások Számos dologra derül fény, ha megvizsgáljuk a legnagyobb hagyományokkal rendelkezõ ország, au USA tõkepiacán lévõ vállalatok elmúlt 40 évben követett osztalékpolitikáját. Mivel az osztalékot az adózott eredménybõl fizetik, nem meglepõ, ha az osztalékfizetés, pozitíven korrelál az eredménnyel. Ha az összesített vállalati eredmény és osztalékfizetés változását nézzük 1960 és 2001 között, megfigyelhetõ, hogy az osztalék változása idõben lemarad az összesített vállalati eredmény mögött. Az általánosan elfogadott magyarázat szerint a szokványos vállalati osztalékpolitikai logika az oka ennek. A vállalatok mindenekelõtt osztalékfizetési arány szerint gondolkodnak, azaz azt határozzák meg, hogy az eredmény hány százalékát fizetik ki osztalékként. Ezután a hosszú távú eredmény-prognózisra tekintenek és ehhez illesztve adják meg az éves osztalékot. Erõsen ügyelnek viszont arra, hogy nehogy csökkenteni kelljen majd az osztalék nagyságát, így az osztalék meghatározását tekintve igen óvatosak. Ezért- átlagosan tekintve- az osztalékok elmaradnak az eredmény mögött. A vállalati vezetõk, menedzserek valójában nem is az osztalék nagyságával foglalkoznak, hanem az osztalék változásával. Az osztalék mértékének változásától erõsen vonakodnak Ennek egyrészt az az oka, hogy tartanak attól, hogy a jövõben nem lesznek majd képesek fenntartani a pillanatnyi osztalék nagyságot. Úgy érzik, hogy amennyiben ez bekövetkezne, akkor lerántódik a lepel a vállalat mûködésének kudarcairól. Ezzel szemben amíg rendesen fizetnek osztalékot, a részvényesek nem lesznek elégedetlenek és a menedzsment is megtarthatja pozícióját. Sõt arra is gondolnak, hogy egy esetleges osztalékcsökkentési bejelentést a piac is igen negatívan (árfolyam eséssel) értékel majd, ami csak tovább növeli a munkájukkal szembeni elégedetlenséget. Annak következtében, hogy a vállalatok nem szeretik növelni az osztalékot ameddig nem teljesen biztosak abban, hogy fenn tudják tartani a magasabb szintet és csak végsõ esetben akarnak osztalékot csökkenteni, az osztalék sokkal stabilabb pályát követ mint az eredmény. Kétségtelen az osztalékfizetések ingadozása jelentõsen kisebb, mint az eredmények ingadozása, nem is szólva a részvényárfolyamok ingadozásáról. Kis és középvállalkozások osztalékpolitikája hazánkban 2006 júniusában megjelent kutatás (dr Makutovics Gábor: Az osztalékpolitika között Magyarországon ) amely 65 KKV-t vizsgált,s amelyben a szerzõ kereste az osztalékpolitika jellemzõit s mérõszámait,választ keresett, hogy a hazai gyakorlatban milyen magatartást követnek a tulajdonosok értékmaximalizáló törekvéseik teljesítésekor. Arra a következtetésre jutott, hogy a tulajdonosok osztalék fizetési döntéseit nem befolyásolja az a tény, hogy beruházásaikhoz saját forrásra van szükség. A 25%-os osztalékadóval (akkor 20% ) kivethetõ, de osztalékként ki nem fizetett forrásokkal a magyar kis- és középvállalatok nem ésszerûen gazdálkodnak.. Az összes megfigyelt egységbõl 1998-ban 20cégnek, s ezt követõen csökkenõ mértékben, 2002-ben mind összesen 13 cégnek nem volt osztalék forrása, s az osztalék kedvezményes mérték kihasználtsági foka alacsony. Ami azt jelenti, hogy a legkisebb osztalékadóval kivehetõ osztalékot kevesen vettél igénybe. Ennek magyarázata többféle lehet. A kényszerbõl létrehozott cégeknél, s talán ezen kívül is a leggyakrabban elõforduló eset, hogy örültek, ha a társasági adót ki tudták fizetni, s a gyakran csak a papíron 12. oldal

13 meglévõ adózott eredményt átkönyvelték az eredménytartalék számlára. A privatizált közösségi tulajdonból létrejött cégeknél, ahol sok tulajdonos volt és jelenleg is van, ott sokszor az összes eredmény osztalék formájú teljes kifizetését szavazza meg a közgyûlés, s minden évben, minden jövedelmet osztalékként kifizetnek. Ezt a perspektíva nélküliség, a jövõvel szembeni bizalmatlanság jegyében jegyezhetõ, s mint ilyen valószínû az átmenetiségnek köszönhetõ. Sajnos hazánkban nem látható különösen mikró és kis vállalati szinten a megfontolt tervezett osztalékpolitika jelenléte, mert nem teljesül az osztalékpolitika értéksemlegessége, nem teljesül a magyar adójogban az adósemlegesség. A vállalkozások nem követnek egységes, racionális magatartást osztalékpolitikájuk kialakításakor. 13. oldal

14 Esettanulmány: Osztalékfizetési korlát bemutatása egy konkrét cégnél Egy cég december 31-i Fõkönyvi kivonatának, illetve Összköltség eljárással készült A" változatú eredménykimutatásának adatai alapján a.) az osztalék alapját képezõ mûködõ tõke meghatározása: Jegyzett tõke eFt - Jegyzett, de még be nem fizetett tõke eFt - Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken eFt mûködõ tõke eFt A társaság 20% osztalékot tervez fizetni. Ez a mûködõ tõke 20% át jelenti eFt x 20%=17.000eFt. A Társaság forint osztalékot szeretne kifizetni. b.) osztalékfizetési korlát meghatározása: Tõkekorlát Saját tõke eft Jegyzett tõke eft Jegyzett, de be nem fizetett tõke eft Tõketartalék eft Eredménytartalék eft Lekötött tartalék eft Értékelési tartalék eft Tárgyévi adózott eredmény eft Saját tõke eft Lekötött tartalék eft Értékelési tartalék eft KORRIGÁLT SAJÁT TÕKE eft Jegyzett tõke eft Maximum kifizethetõ osztalék Nem lehet osztalékot fizetni! Osztalékfizetés után a lekötött tartalékkal és az értékelési tartalékkal csökkentett KORRIGÁLT SAJÁT TÕKE nem csökkenhet a JEGYZETT TÖKE összege alá!!! 14. oldal

15 Csõd és felszámolási eljárás A mai gazdaságban is vannak olyan vállalkozások, amelyek gyors növekedésnek indulnak, majd azt tapasztalják, hogy ez a gyors növekedés, amely a növekedett forgalomból, vagy a piaci részesedésbõl származik, a ráfordítás nem térül meg. Egy cég életében nem elég mindenáron csak az árbevétel növekedésére koncentrálni, összhangot kell teremteni a növekedés és jövedelmezõség között is. Az összhang hiánya a vállalkozás életében komoly gondokat okoz, s ez az állapot csõd-közeli állapotot idézhet elõ. A válság külsõ jegyei az alacsony piaci aktivitás az alacsony gazdasági teljesítmény a piaci zavar elavult termékszerkezet, korszerûtlen technológia Mindezek a tényezõk a csõdbe torkolhatnak. Ezen állapotnak vannak belsõ jegyei is a mérleg szerinti eredmény fokozatosan csökken a cég felélte a tartalékait a javító intézkedések eredménytelenek egy váratlan esemény gyors összeomlást idézhet elõ Más összefüggésben a becsõdölést elõidézõ okok lehetnek stratégiai és mûködési okok. A stratégiai okok a rossz piaci szegmentálás méretgazdaságossági problémák, a termék versenyképességének csökkenése új termék megjelenése a termék életciklusának rossz megítélése. Mûködési okok között a kedvezõtlen költség-hatékonyság, a helytelen marketingtevékenység az érdekeltség hiánya az alkalmazottaknál Hasonló hatásúak a szisztematikus kockázati tényezõk közül a katasztrófa, baleset, politikai váltózás, változás a gazdasági szabályozásban. Vagyis általában tekintve, nem egyfajta okra vezethetõ vissza a cég csõdbejutása, hanem az okok gyakran összeadódva egymást erõsítve jelennek meg és hatnak. A cégek menedzsmentjének feladata, hogy idõben reagáljanak a környezeti változásokra, a piaci viszonyokra, természetesen a belsõ mûködtetésen túlmenõen. A vezetésnek megbízható valós információkkal kell rendelkezni döntéseikhez. Ha ezt nem tudja, így hibás lesz a marketing koncepció, a társaság nem tudja meghatározni piaci pozícióját, s rossz és beláthatatlan következményekhez vezethet, fontos a tevékenység középpontba helyezése, a vállalkozás azzal foglalkozzon amihez a legjobban ért, másféle tevékenység elterelheti a fõtevékenységtõl a figyelmet, az átgondolatlan vállalatfelvásárlás, csak profitvesztéssel járhat, a nagy projektek erõn felüli készleltetéseket eredményezhetnek, nagy kockázatúak, 15. oldal

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolással kapcsolatos legfontosabb eljárásjogi, számviteli és adózási kérdések Munkácsi Márta okleveles adószakértő kamarai tag könyvvizsgáló A végelszámolási eljárás I. rész KSH adatok 2013.

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó)

Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó) 3. FEJEZET Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekhó) Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény alapján, a törvényben meghatározott foglalkozást űző magánszemélyek

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft.

EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. Ügyfél Hírlevél Adóváltozások 2013 Összefoglaló EDUTAX Ügyviteli, Képzési, Oktatási és Tanácsadó Kft. A tájékoztatókat írta és szerkesztette: Molnár Imre adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló 2012. december

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe!

XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! MOSZ HÍRLEVÉL XVI. évfolyam SZÖVETKEZETI KÜLÖNSZÁM 2012. március 20. A szövetkezeti formában működő tagszervezetek figyelmébe! Az országos szövetség az elmúlt két évtizedben több alkalommal adott ki a

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

A TÕKEJÖVEDELMEK ADÓSZABÁLYAINAK LEGFRISSEBB MÓDOSÍTÁSAI AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN

A TÕKEJÖVEDELMEK ADÓSZABÁLYAINAK LEGFRISSEBB MÓDOSÍTÁSAI AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN 2003. MÁSODIK ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 KOVÁCS TAMÁS A TÕKEJÖVEDELMEK ADÓSZABÁLYAINAK LEGFRISSEBB MÓDOSÍTÁSAI AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN E cikk megírását kettõs cél mozgatta, amely azon túl, hogy a tartalmi-elemzõ

Részletesebben

A KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS, A KEDVEZMÉNYEZETT RÉSZESEDÉSCSERE ÉS A KEDVEZMÉNYEZETT ESZKÖZÁTRUHÁZÁS

A KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS, A KEDVEZMÉNYEZETT RÉSZESEDÉSCSERE ÉS A KEDVEZMÉNYEZETT ESZKÖZÁTRUHÁZÁS A KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS, A KEDVEZMÉNYEZETT RÉSZESEDÉSCSERE ÉS A KEDVEZMÉNYEZETT ESZKÖZÁTRUHÁZÁS TANULMÁNY 2010 Készítette: dr. Csörgei Zsuzsa 2. oldal, összesen: 45 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves bevételt

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései)

HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései) 1 HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései) Tisztelt Egyesületi tag! Tájékoztatásul megküldjük hírlevelünk következő számát, amely az eddig beérkezett tagjaink által feltett kérdéseket és az ezekre adott szakmai

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

EKF-GTK Gazdálkodás és menedzsment Záróvizsgatételek 2010

EKF-GTK Gazdálkodás és menedzsment Záróvizsgatételek 2010 15. A gazdasági társaságok alapításának gazdasági és jogi követelményrendszere. A gazdasági társaságok megszüntetésének esetei, különös tekintettel a fizetésképtelenség esetére vonatkozó jogi eljárásokra.

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4

2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Tartalomjegyzék 2015. évi adótörvény változások... 4 1. Személyi jövedelemadót érintő változások... 4 Cafetéria:... 4 Adómentes lakáscélú juttatások... 5 Családi adókedvezmény... 5 Változik a családi kedvezmény

Részletesebben

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései)

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) 1 Tisztelt Egyesületi tag! HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) Tájékoztatásul megküldjük hírlevelünk következő számát, amely általános tájékoztatást ad az eva adóalanyiságból visszatérés

Részletesebben

Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól?

Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól? Kell e félnünk egy vállalati átalakulástól? Dr. Fekete Zsuzsa Molnár Andrea Palotai Kinga 2011. január 26. Tartalom Általános bemutatkozás Mazars kik vagyunk? Átalakulások közös szabályai Mi az átalakulás?

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben