A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 247/2014. (III.18.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 247/2014. (III.18.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: N/ /2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése elléklet: I., II. és III. számú mellékletek A NEZETI ÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ÉDIATANÁCSÁNAK 247/2014. (III.18.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti édia- és Hírközlési Hatóság édiatanácsa (a továbbiakban: édiatanács) a agyar Jazz Rádió Kft.-vel (1022 Budapest, Detrekő u. 5.; a továbbiakban: édiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a édiaszolgáltató az általa üzemeltetett Jazzy Rádió (Dél-Budapest 90,9 Hz) állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás december közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó törvényi kötelezettségeit, amelynek következtében a édiaszolgáltatót Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. A édiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a édiatanács agyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a édiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a édiatanács a édiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és unkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a édiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A édiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: ttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a édiaszolgáltató Jazzy Rádió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának december között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a édiaszolgáltató megsértette az ttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezéseket. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a édiatanács az ttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében február 4-én hivatalból hatósági eljárást indított a édiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 125/2014. (II.4.) számú, N/1949-4/2014. ügyiratszámú végzésben

2 tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A édiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint február 10-én vette át, nyilatkozata február 17-én, postai úton érkezett meg a Hatósághoz. Nyilatkozatában előadta, hogy a mellékletben megküldött playlist és a saját nyilvántartása szerint a műsor zenei összetétele megfelelt a Hatósági Szerződésben rögzített arányoknak. Álláspontja szerint értelmezési probléma vagy számítási hiba okozhatja a jelentős eltéréseket. A édiatanács a édiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltakra tekintettel kontroll-vizsgálatot folytatott le, mely során megállapította, hogy mérései szerint a vizsgálati jelentésben szereplő adatok helytállóak mind a teljes, mind az éjszakai órák nélkül számított időszak vonatkozásában. A magyar zenei művek beazonosításakor a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi LXVI. törvény, valamint a évi XXXIII. törvény 6. és 9. -ában szereplő előírások szerint módosított ttv a) - f) pontjaiban és a 38. pontjában foglaltakat vette alapul, melyek értelmében az számít magyar zenei műnek (ide nem értve az instrumentális zenei műveket), amelynek előadási nyelve (legalább többnyire) magyar. A édiaszolgáltató a heti teljes (10080 perc) műsoridejében 6788 percet kitevő zenei programot szolgáltatott, melyből csupán 2989 percnyi (44%) elem felelt meg magyar zenei műnek. Az arány kiszámításakor az ttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglaltakat tartotta szem előtt, amely szerint: rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. Ezzel szemben az éjszakai órák nélkül számított időszakban közzétett magyar zenei művek arányának kiszámításakor a édiaszolgáltatónak a 155/2013. (I. 30.) számú médiatanácsi határozattal módosított Hatósági Szerződés 5.5. pontjában szereplő specifikus vállalását vette figyelembe, amely szerint:( ) magyar zenei jelleg amely alapján a médiaszolgáltató köteles az éjszakai órák nélküli, heti átlagos műsoridőben 53,2% magyar zenei művet sugározni. A fentiek tükrében az éjszakai órák nélkül számított időintervallumban a 7560 percnyi műsoridőhöz 4526 percet kitevő zenei kínálat társult, melyből csupán 1507 perc (19,93%) felelt meg magyar zenei műnek. A édiatanács megállapította, hogy a édiaszolgáltató magyar zenei műként vette számításba mindazon műveket, amelyekben - noha magyar művész volt az előadó - kivétel nélkül angol nyelven énekeltek. A jelen határozat elválaszthatatlan részét képező II. számú melléklet tartalmazza a édiaszolgáltató által magyar zenei műnek minősített listát, amely táblázat második felében a édiatanács ún. tükörsorokban feltüntette, hogy a zenei kínálatból melyik elemet vette figyelembe magyar zeneműként. egállapította továbbá, hogy a édiaszolgáltató playlistjén több hiba is található, így magyar zenei műként szerepel a rövid dallammal és szöveggel ( SW Jazzy 6 éves ) több alkalommal elhangzó szegmens (ún. jingle ), illetve előfordult, hogy egy zenei blokk kétszer egymásután szerepelt a playlisten. A édiaszolgáltató nyilatkozatát a március 7-én, postai úton érkezett beadványában kiegészítette és előadta, hogy az 1798/2011. (XII. 7.) számú médiatanácsi határozattal létrehozott, majd a 155/2013. (I. 30.) és az 1537/2013. (X. 30.) számú médiatanácsi határozatokkal módosított hatósági szerződésben alapvető ellentmondást észlelt. A 2006-ban benyújtott pályázati felhívásban ugyanis az általa vállalt speciális karakterisztika az alábbi volt (a pályázati felhívás pontja szerint): agyar zene-jelleg: a műsorterv meghatározó elemei (éjszakai órák nélküli műsoridő legalább 50%-a) azok a műsorszámok, amelyek magyar zeneszerzőtől előadótól származnak műfaji besorolástól függetlenül." Ennek megfelelően a édiaszolgáltató napi 18 óra több mint felében volt kötelezett arra, hogy a fenti definíciónak megfelelő zenei műsorszámokat tegyen közzé. E kötelezettségét teljesítette, jogi kifogás működésével kapcsolatban ebben a tekintetben nem merült fel. A Hatóság meghosszabbította a édiaszolgáltató jogosultságát újabb öt évre, illetve átalakította a műsorszolgáltatási szerződést az új törvény szerinti közösségi médiaszolgáltatás kritériumainak megfelelően. A Hatósági Szerződés a pályázati speciális karakterisztikának megfelelő kötelezettségeket írta elő számára, amelyet teljesített is. Azonban az ttv. utóbb módosult a magyar zene meghatározása tekintetében, így az általa vállalt és a Hatósági Szerződésben rögzített kötelezettség nem felelt meg az új előírásoknak. A magyar szerzők és előadók művei a módosítás szerint ugyanis már az esetek túlnyomó többségében nem minősülnek magyar műnek. A édiaszolgáltató már a vonatkozó törvénymódosítás hatályba lépése előtt is működött, ezért álláspontja 2

3 szerint a Hatóság visszaható hatállyal alkalmazza ezt vele szemben. Véleménye szerint a Hatóságnak hivatalból kellett volna kezdeményeznie a Hatósági Szerződés módosítását, amennyiben az nem felel meg a jogszabálynak. Előadta továbbá, hogy a jazz anyanyelve" az angol, és maga a műfaj sem tekinthető a magyar kultúra részének, ennek ellenére előadóink és zeneszerzőink világhírűek a műfajban. Ennek alátámasztása olyan előadóművészek nevét sorolta fel, akik produkciói az ttv. szerint nem minősülnének magyar zenei műnek. Hangsúlyozta, hogy a vizsgált adáshéten minden más követelményt (szövegarány, hírek, ismétlések stb.) maradéktalanul betartott. Az előadottak alapján kérte, hogy a zenei arányok vizsgálatakor a Hatóság az eredeti pályázati feltételrendszer figyelembe vételével határozza meg zenei tartalmainak számítási módszereit. A édiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés, annak kiegészítése, valamint a édiaszolgáltató nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A édiatanács a édiaszolgáltatót az 1798/2011. (XII. 7.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben közösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Dél-Budapest 90,9 Hz frekvencia tekintetében. Ezen szerződés a 155/2013. (I. 30.), majd az 1537/2013. (X. 30.) számú médiatanácsi határozatokkal utóbb módosításra került. A módosított szerződésben (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) a édiaszolgáltató az egyes műsorszám-típusok arányára vonatkozóan, a heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: Az egyes műsorszám-típusok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: Heti Napi Az ttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 80% 80% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok 1% 1% Szöveg aránya 23% 23% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - 4% Az 5.4. pontban megjelölt közösségnek (célközösség) szóló műsorszámok aránya 80% 80% Az ismétlések aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként: Heti Napi Ismétlések 9% 9% Az egyes műsorszám-típusok aránya az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridő minimális százalékaként: Heti Napi Az ttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 73% 73% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok 2% 2% Szöveg aránya 25% 25% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - 6% Az ismétlések aránya az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridő maximális százalékaként: Heti Napi Ismétlések 9% 9% A Hatósági Szerződés 5.5. pontja szerint a médiaszolgáltatás speciális karakterisztikája: magyar zene jelleg, amely alapján a édiaszolgáltató köteles az éjszakai órák nélküli heti átlagos műsoridő 53,2%-ában magyar zenei műveket sugározni. Az ttv. 66. (6) bekezdése értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a édiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az ttv l) pontja értelmében a édiatanács hatósági hatásköreiben, a 3

4 132. -sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a édiatanács megállapította, hogy a édiaszolgáltató a vizsgált adáshéten: megsértette azon vállalását, amely szerint az éjszakai órák nélkül számított heti átlagos műsoridejének 53,2%-ában magyar zenei műveket sugároz, mivel a teljesítés ebben az időszakban csupán 20%-os volt, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet B. táblázatának 3. pontja szerint; ezen túlmenően megsértette a magyar zenei művek heti arányára vonatkozó törvényi követelményt is, mivel csak 44%-os arányban sugárzott ilyeneket a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridő legalább 50%-a helyett, a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A. táblázatának 3. pontja, valamint a II. számú melléklet szerint. A édiaszolgáltató tehát a vizsgált adáshéten megsértette az ttv. 63. (12) bekezdésében és a 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezéseket. Az ttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az ttv. 66. (4) bekezdés h) pontja szerint: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. Az ttv pontja szerint: agyar mű: a) azon mű, amely eredetileg teljes egészében magyar nyelven készült, b) azon mű, amely eredetileg több nyelven készült, de időtartamát tekintve eredeti magyar nyelvű része hosszabb, mint bármelyik másik nyelven készült része, c) azon mű, amely eredetileg valamely, agyarország által elismert nemzetiség nyelvén készült, ha tárgya az adott nemzetiség magyarországi életével, kultúrájával van összefüggésben, d) az olyan zenei műsorszám, amely magyar nyelven kerül előadásra, vagy amely agyarország által elismert valamely nemzetiség nyelvén kerül előadásra, ha az adott nemzetiség agyarországhoz kapcsolódó kultúrájával van összefüggésben, e) az olyan instrumentális zenei műsorszám, amely a magyar kultúra vagy agyarország által elismert valamely nemzetiség agyarországhoz kapcsolódó kultúrájának részét képezi. Az ttv pontja szerint: agyar zenei mű: magyar műnek minősülő szöveges vagy instrumentális zenei mű. Az ttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A édiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív. A édiatanács a édiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltakra megjegyzi, hogy a édiaszolgáltató a jelenleg hatályos, október 30-án kelt (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Hatósági Szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles. A Hatósági Szerződés 5.5. pontjában pedig a médiaszolgáltatás speciális karakterisztikájaként a édiaszolgáltató egyebek mellett azt vállalta, hogy köteles az éjszakai órák nélküli heti átlagos műsoridő 53,2%-ában magyar zenei műveket sugározni. A magyar zenei mű fogalmi meghatározása tekintetében pedig a jelenleg (illetve a 4

5 jogsértés időpontjában hatályos) ttv és 38. pontjai az irányadók. indezekből következően a édiaszolgáltató azon hivatkozása, amely szerint rá nem a hatályos Hatósági Szerződésben foglaltak lennének az iránydók, téves. Szintén tévesen állítja továbbá, hogy az általa magyar zenei művek mínősített zenedarabok valóban az ttv és 38. pontjainak megfelelő magyar zenei művek lennének. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A. és B. táblázatai tartalmazzák, a magyar zenei művek felsorolása a II. számú mellékletben található, a vizsgált adáshét műsorát pedig a III. számú melléklet rögzíti. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A édiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az ttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az ttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az ttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a édiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az ttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az ttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. 5

6 A édiatanács jelen határozat meghozataláig az alábbi esetben állapította meg a édiaszolgáltatóval szemben az ttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését: a édiatanács határozatának száma jogsértés a jogsértés elkövetésének időpontja az alkalmazott jogkövetkezmény 2212/2012. (XII.12.) ttv. 63. (12) bek szeptember Ft összegű bírság A édiatanács jelen határozat meghozataláig nem állapította meg az ttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezés megsértését. Jelen ügyben az ttv (4) bekezdése szerinti ismételtség esete nem áll fenn, mivel a édiaszolgáltató a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon tárgykörben háromszázhatvanöt napon belül nem követte el. A édiatanács megállapította, hogy az ttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezések megsértését megvalósító, fentebb felsorolt jogsértések együttesen nem tekinthetőek csekély súlyúnak, erre való figyelemmel nem alkalmazta az ttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményét a édiaszolgáltatóval szemben. Az ttv (2) bekezdése szerint: A édiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az ttv (3) bekezdése szerint: A édiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A édiatanács az ttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a édiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A édiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A édiatanács az ttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések együttes súlyát vette figyelembe, a további mérlegelési szempontok a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Fentiekre tekintettel, valamint a jogsértések együttes súlyára figyelemmel a édiatanács az ttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,04 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a édiaszolgáltatóval szemben. A édiatanács az ttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. 6

7 A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az ttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, március 18. A édiatanács nevében dr. Karas onika elnök Kapják: 1. Személyes adat Dr. Koltay András hitelesítő tag I. számú melléklet a édiatanács 247/2014. (III.18.) számú határozatához 7

8 A hatósági ellenőrzés megállapításai A. táblázat A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményei, a teljes műsoridőre vetítve: Jazzy Rádió, december Időtartam XII. 16. XII. 17. XII. 18. XII. 19. XII. 20. XII. 21. XII. 22. Összesen Vállalás (perc) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap nap hét 1.űsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 32% 33% 29% 31% 30% 37% 37% 32,7% 23% 23% 3.Zene időtartama agyar zene időtartama agyar zene (%) 44% 50% 4.Helyi, közéleti műsorszámok időtartama Helyi, közéleti 15% 4% 3% 9% 11,7% 8% 5% 7% 1% 1% műsorszámok (%) 5.Híradás időtartama Híradás (%) 8% 7,6% 9% 8% 7% 5,5% 6% 7,4% 4% - 6.Közszolgálati műsorszámok Közszolgálati műsorok (%) % 94% 94% 94% 94% 94% 95,5% 94% 80% 80% 7.Ismétlések Ismétlések (%) 3% 5% 2,5% 2% 0 5% 4,8% 3,2% 9% 9% B. táblázat 8

9 A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményei, az éjszakai órák (23:00-05:00) nélkül számított műsoridőben: Jazzy Rádió, december Időtartam XII. 16. XII. 17. XII. 18. XII. 19. XII. 20. XII. 21. XII. 22. Összesen Vállalás (perc) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap nap hét 1.űsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 38% 40% 35% 38% 35% 47% 47% 40% 25% 25% 3. Zene időtartama agyar zene időtartama agyar zene (%) 20% 53,2% 4.Helyi, közéleti műsorszámok időtartama Helyi, közéleti 13% 5,5% 4% 12% 16% 11% 7% 10% 2% 2% műsorszámok (%) 5.Híradás időtartama Híradás (%) 9% 8% 11,5% 9% 8% 5,6% 6% 8% 4% - 6.Közszolgálati műsorszámok Közszolgálati műsorok (%) % 92% 92,5% 92,5% 92,5% 93% 95% 93% 73% 73% 7.Ismétlések Ismétlések (%) 4% 6% 3% 2,6% 0 6,8% 6,5% 4,3% 9% 9% Budapest, március 18. A édiatanács nevében dr. Karas onika elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag 9

10 II. számú melléklet a édiatanács 247/2014. (III.18.) számú határozatához A magyar zeneművek :21:57 5:26:10 Without e Zoohacker feat. Virág Zoohacker/Virág 1 A édiatanács által magyar zenei műként elfogadott zeneszámok :26:12 5:30:15 Lovin' On Borrowed Time Gáspár Laci Gáspár Laci :30:18 5:34:24 Les Passants Tompos Kátya Geffroy :34:25 5:38:31 Sunshine Bader Olivér Bader Olivér Bader Olivér - Sunshine 05:34:26 05:38:34 00:04: :38:33 5:42:59 In Your Eyes Kató Zoltán Kató Zoltán Kató Zoltán - In Your Eyes 05:38:34 05:43:03 00:04: :43:02 5:48:37 Sunday 9 P.. Tony Lakatos Tony Lakatos Tony Lakatos - Sunday 9 P.. 05:43:03 05:48:41 00:05: :48:40 5:52:31 La Belle Vie yrtill Jean Broussole/Sacha Distel :52:33 5:56:41 Nézem Az Arcod izar izar izar - Nézem Az Arcod 05:52:34 05:56:45 00:04:11 Dunántúli Sláger (Corey At Amorf Ördögök - Dunántúli Sláger (Corey :13:12 6:16:40 Work Bootmix) Amorf Ördögök Amorf Ördögök At Work Bootmix) 06:13:15 06:16:38 00:03: :31:52 6:35:29 Elefántos Dal (Jazz) Bartók Eszter Bartók Eszter Bartók Eszter - Elefántos Dal (Jazz) 06:31:55 06:35:32 00:03: :44:05 6:47:17 Görbe Tükör Cornelio Tutu Band Cornelio Tutu/Dalnok Cornelio Tutu Band - Görbe Tükör 06:44:08 06:47:21 00:03: :53:54 6:56:55 No Nélkül Az Életem ajsai Gábor Ember Péter/ajsai Gábor/Rédei Renáta ajsai Gábor - No Nélkül Az Életem 06:53:57 06:57:01 00:03: :20:14 7:24:18 Nézz Rám A Buszon Intin Torna Illegál Dorogi Péter/Intin Torna Illegál Intin Torna Illegál - Nézz Rám A Buszon 07:20:19 07:24:22 00:04: :34:53 8:38:15 Worry e The Soultramps Balahoczky István/Gál Csaba :36:27 9:39:54 Soul Chords Fábian Juli/Zoohacker Fábián Juli/Palásti Kovács Zoltán (Zoohacker) :17:41 10:20:09 Stompin' At Decca Illényi Katica Illényi Katica Illényi Katica - Stompin' At Decca 10:17:48 10:20:18 00:02: :35:23 10:40:48 Unlimited Cornelio Tutu Band Cornelio Tutu Cornelio Tutu Band - Unlimited 10:35:33 10:40:59 00:05:26 Bársony Hangold Újra! - Afrikától A Csitári :43:50 10:50:08 Afrikától A Csitári Hegyekig Hangold Újra! Bálint/Tradícionális Népdal Hegyekig 10:44:00 10:50:22 00:06: :50:12 10:54:18 indenki Valakié Charlie Horváth Attila/Lerch István Charlie - indenki Valakié 10:50:22 10:54:23 00:04: :09:05 11:15:40 y Hope Rafael árió Rafael árió Rafael árió - y Hope 11:09:14 11:15:53 00:06: :20:33 11:23:26 Csillageso BülBüls Bruzsa Gábor/Demeter Géza BülBüls - Csillageső 11:20:42 11:23:36 00:02: :26:35 11:30:43 Crazy Bossa Király Viktor Király Viktor :40:53 11:44:31 Awekening Part 2. Alaitner András Alaitner András Alaitner András - Awekening Part 2. 11:41:02 11:44:41 00:03:39 1 A édiaszolgáltató által magyar zenei műnek minősített zeneszámok 10

11 Barabás Lorinc/Fábián :15:15 12:19:32 Otto Barabás Lorinc Julianna/Sena :41:01 12:46:25 Get ovin' Spring Island Spring Island Spring Island - Get ovin' 12:41:11 12:46:40 00:05: :46:30 12:50:49 Tonight Is The Night Takács Nikolas Ivan Bic/Takács Nikolas/Tóth Zoltán :05:14 13:09:29 Te Vagy A Nö Éliás Gyula Jr Dózsa Péter/ajor Eszter/Éliás Gyula Jr. Éliás Gyula Jr - Te Vagy A Nő 13:05:25 13:09:45 00:04: :13:19 13:16:35 Traffic Jam Peet Project Ferencz Péter/Herold Péter/Lorincz Ádám Peet Project - Traffic Jam 13:13:30 13:16:46 00:03: :21:32 13:25:16 F.O.G Jambient Jambient :35:37 13:40:39 Rumba Oud Omar Bashir Omar Bashir Omar Bashir - Rumba Oud 13:35:48 13:40:49 00:05: :45:41 13:45:43 SW Jazzy 6 éves jingle :08:05 14:11:11 Életem Filmje Szatmári Orsi Szatmári Orsi Szatmári Orsi - Életem Filmje 14:08:17 14:11:29 00:03: :27:22 14:30:26 You'll Find y Soul Kozma Orsi/Szalóki Ági Hárs Viktor/Kozma Orsi Bársony Bálint and Juhász Attil Bársony Bálint and Juhász Attila Bársony Bálint and Juhász Attila - Szívcsakra 14:31:22 14:36:25 00:05: :31:09 14:36:10 Szívcsakra ajsai Gábor/Toldi :43:46 14:47:02 icsoda Este Volt ajsai Gábor Tamás/Varga Antal ajsai Gábor - icsoda Este Volt 14:43:59 14:47:22 00:03: :06:29 15:10:19 Amazing Women Rácz Gábor Rácz Gábor Rácz Gábor - Amazing Women 15:06:42 15:10:38 00:03: :23:22 15:26:57 Az Utolsó Szerelmes Dal LGT LGT LGT - Az Utolsó Szerelmes Dal 15:23:35 15:27:09 00:03: :36:46 15:40:26 With Or Without You Tompos Kátya Clayton/Evans/Hewson/ ullen :09:38 16:13:27 Hey Burner Budapest Jazz Orchestra Budapest Jazz Orchestra Budapest Jazz Orchestra - Hey Burner 16:09:53 16:13:50 00:03: :23:50 16:26:56 Diamonds Király Linda Benjamin Levine/ikkel S. Eriksen/Sia Furler/Tor Erik Hermansen :33:56 16:39:33 Sunday 9 P.. Tony Lakatos Tony Lakatos Tony Lakatos - Sunday 9 P.. 16:34:12 16:39:49 00:05: :07:10 17:09:42 Az Igazi Group 'N' Swing Group 'N' Swing Group 'N' Swing - Az Igazi 17:07:26 17:09:59 00:02: :11:00 17:14:03 Újjászületés (Rebirth) anoya Hodosi Eniko :19:25 17:23:46 Ébredj Velem Cserháti Zsuzsa Cserháti Zsuzsa Cserháti Zsuzsa - Ébredj Velem 17:19:41 17:23:59 00:04: :42:37 17:46:10 essage In A Bottle Budapest Acoustic Band Sting :10:46 18:15:34 Blindfold On His Heart Váczi Eszter Váczi Eszter :34:35 18:37:48 Szent Karácsony Éjjelén Varga Ferenc/Balássy Betty Balássy Betty/Novák Zoltán/Varga Ferenc Varga Ferenc/Balássy Betty - Szent Karácsony Éjjelén 18:34:50 18:38:09 00:03:19 11

12 :37:51 18:41:55 Vigyél El Katona Klári Katona Klári Katona Klári - Vigyél El 18:38:09 18:42:12 00:04: :42:35 18:47:20 Overseas Peet Project Ferencz Péter/Herold Péter/Lorincz Ádám Peet Project - Overseas 18:42:53 18:47:41 00:04: :15:50 19:18:38 Out Of Reach ihályi Réka ihályi Réka :28:20 19:32:02 Elindulok Cornelio Tutu Band Cornelio Tutu/Dalnok Cornelio Tutu Band - Elindulok 19:28:39 19:32:18 00:03: :02:33 20:05:42 Tétova Szavak Bartók Eszter Bartók Eszter Bartók Eszter - Tétova Szavak 20:02:53 20:06:02 00:03: :11:58 20:16:54 New York New York Charlie Kovács Tamás/Pálvölgyi Géza/Tátrai Tibor Charlie - New York New York 20:12:18 20:17:13 00:04: :24:25 20:27:12 Buenos Dias Tátrai Tibor and Szucs Antal Gábor Tátrai Tibor and Szucs Antal Gábor Tátrai Tibor and Szűcs Antal Gábor - Buenos Dias 20:24:42 20:27:32 00:02: :31:31 20:34:47 Halloween Blues :40:23 20:44:00 Borostás Round Nine odern Art Orchestra/Fekete- Kovács Kornél/Hajós An :57:24 21:00:42 Fresh And Fool Fábián Juli/Zoohacker Balázs Ádám/Oláh :00:51 21:05:32 odest Proposal Kálmán Balázs Ádám/Oláh Kálmán :05:34 21:08:43 r. & rs. Swing Stereo Swing Szucs Gabi/Tamási László Fekete-Kovács Kornél/Hajós András odern Art Orchestra/Fekete-Kovács Kornél/Hajós András - Halloween Blues 20:31:52 20:35:07 00:03:15 Fenyves árk/hajagos Andrea/Heigl László/Kárpáti Zoltán/Leposa Balázs/Pallagi Ákos/Szalkay Dávid Round Nine - Borostás 20:40:43 20:44:18 00:03:35 Fábián Juli/Palásti Kovács Zoltán :08:52 21:11:39 Cseppnyi ennyország ajsai Gábor Carlos Antonio Jobim/ajsai Gábor ajsai Gábor - Cseppnyi ennyország 21:09:12 21:12:01 00:02: :11:41 21:12:43 Budapest Cotton Club Singers Cotton Club Singers Cotton Club Singers - Budapest 21:12:01 21:13:10 00:01: :12:50 21:15:55 Kell ég Egy Csók Rácz Kati Rácz Kati Rácz Kati - Kell ég Egy Csók 21:13:10 21:16:17 00:03: :20:59 21:24:31 Dream A Little Dream Pedrofon Pedrofon :24:37 21:29:56 I'll Catch You Sárik Péter Trió Sárik Péter Trió Sárik Péter Trió - I'll Catch You 21:24:58 21:30:18 00:05: :29:57 21:34:15 Shiny Stockings Tisza Bea Tisza Bea :34:23 21:38:30 Válassz Engem Kratelli Josephine Kratelli Josephine Kratelli Josephine - Válassz Engem 21:34:44 21:38:52 00:04: :38:31 21:41:27 I Like Paris Kónyai Tibor Jazz Band Kónyai Tibor Jazz Band Kónyai Tibor Jazz Band - I Like Paris 21:38:52 21:41:50 00:02: :41:28 21:41:29 SW Jazzy 6 éves jingle :41:29 21:44:48 Next Please Dér Heni Burai Krisztián :44:50 21:47:38 Valami Amerika Bon Bon Bon Bon Bon Bon - Valami Amerika 21:45:11 21:48:06 00:02:55 12

13 :47:44 21:54:22 Awakening City Djabe Barabás Tamás/Égerházi Attila Djabe - Awakening City 21:48:06 21:54:40 00:06: :59:41 22:03:19 Un An A Paris Csemer Boggie Csemer Boglárka/Sebestyén Áron :03:32 22:08:37 Sea And Sky Vörös Niki ichel Legrand :08:38 22:12:12 Úgy Szeretném Nárai Erika Náray Erika Nárai Erika - Úgy Szeretném 22:09:00 22:12:36 00:03: :12:14 22:15:32 Sehol Se Talállak Quimby Kiss Tibor Quimby - Sehol Se Talállak 22:12:36 22:15:56 00:03:20 The Fourtissimo Jazz Orchestra Anadi/Fergie/Fourtissimo Jazz Orchestra/Full Force/George Pajon Jr./Indewar/Printz Board/Stacy Fergu The Fourtissimo Jazz Orchestra - Don't Phunk With y Heart 22:15:56 22:20:50 00:04: :15:34 22:20:16 Don't Phunk With y Heart Kowalsky Balázs :20:28 22:24:10 Gyöngyszem Éliás Gyula Jr Gyula/Éliás Gyula Jr Éliás Gyula Jr - Gyöngyszem 22:20:50 22:24:32 00:03: :30:34 22:34:36 Nem Komoly Szucs Gabi Gátos Iván/Valla Attila Szűcs Gabi - Nem Komoly 22:30:57 22:35:07 00:04: :34:44 22:41:28 After Dawn Brando Quartet Brando Quartet Brando Quartet - After Dawn 22:35:07 22:41:52 00:06: :41:29 22:46:05 Voyage Intermezzo Trio György Ákos Intermezzo Trio - Voyage 22:41:52 22:46:31 00:04: :46:08 22:50:13 Give Our Love Time Kasai Kasai Jnofinn Delov Jávor/Kasai/Papp Szabi/Premecz atyi/q :50:15 22:54:01 Digital World Random Trip Cee Kardos Norbert/Király :04:09 23:09:14 Was It True Király Viktor Viktor :09:21 23:13:02 Wastin' Time Freeport Freeport :22:12 23:25:49 Nevezzük Bárminek Varga Zsuzsa Varga Zsuzsa Varga Zsuzsa - Nevezzük Bárminek 23:22:36 23:26:15 00:03: :25:51 23:30:07 Electric Wind N-Gaben N-Gaben N-Gaben - Electric Wind 23:26:15 23:30:33 00:04: :38:30 23:42:44 A Villamos Kettot Csöngetett alek Andrea Band/alek Andrea alek Andrea Band/alek Andrea alek Andrea Band/alek Andrea - A Villamos Kettőt Csöngetett 23:38:54 23:43:09 00:04: :42:45 23:46:04 Ez Volt A Szerelem Group 'N' Swing Födo Sándor 'Fido'/Romhányi Áron Group 'N' Swing - Ez Volt A Szerelem 23:43:09 23:46:28 00:03: :51:47 23:55:04 Hot Club Blues Deseo Csaba Deseo Csaba Deseo Csaba - Hot Club Blues 23:52:11 23:55:28 00:03: :00:43 0:03:49 Where Is The Love Takács Nikolas/Aurea Aurea/Takács Nikolas :03:58 0:06:53 Az Ido Kerekén Bódy agdi Bódy agdi Bódy agdi - Az Idő Kerekén 00:04:22 00:07:18 00:02: :06:55 0:10:05 Diszkóliba Osonó Poszáták Osonó Poszáták - Diszkóliba 00:07:18 00:10:40 00:03: :10:16 0:14:46 Warrior Anselmo Crew/Che Sudaka Erdos Tamás/Fernandez Leonardo Gabriel/Frimmel Jakab/Kerényi Ákos/orales Cleves Sergio Adrian/Sátor 13

14 :14:48 0:17:48 Cherokee Soul What! Soul What! :17:53 0:21:33 Ha Lemegy A Nap Blues Others Blues Others Blues Others - Ha Lemegy A Nap 00:18:15 00:21:59 00:03:44 A Legtöbb Ember Ott Hibázza Fényes Szabolcs/Szenes Szulák Andrea Quintet - A Legtöbb Ember :21:35 0:24:46 El Szulák Andrea Quintet Iván Ott Hibázza El 00:21:59 00:25:08 00:03: :24:46 0:24:46 SW Jazzy 6 éves jingle :28:45 0:32:11 Esöcseppek Azur Blue Band Azur Blue Band Azur Blue Band - Esőcseppek 00:29:07 00:32:40 00:03: :32:18 0:35:57 Péntek Éjszaka Garami Funky Staff Nagy L. Garami Funky Staff - Péntek Éjszaka 00:32:40 00:36:21 00:03: :39:34 0:44:32 Choo Choo ax erseny ax erseny ax erseny - Choo Choo 00:39:31 00:44:28 00:04: :44:33 0:48:53 Your love The Jona Band Jona/Jánky Zsolt :48:54 0:52:53 Helló Bossa Beats Bossa Beats Bossa Beats - Helló 00:48:49 00:52:49 00:04: :52:54 0:56:58 Lövölde Tér Kern András Kern András Kern András - Lövölde Tér 00:52:49 00:56:51 00:04: :04:11 1:09:34 She's 19 átyás Pribojszki Band uddy Waters :09:35 1:14:01 Napfény Expressz Indián Joe Indián Joe Indián Joe - Napfény Expressz 01:09:32 01:14:02 00:04: :14:05 1:17:12 Shake It (Acoustic) Pély Barna Trio Pély Barna Pély Barna Trio - Shake It (Acoustic) 01:14:02 01:17:11 00:03: :17:14 1:19:35 Szabad-e Gubás Gabi Pálfy Zsolt Gubás Gabi - Szabad-e 01:17:11 01:19:42 00:02: :19:45 1:22:35 Ballonkabát Király artina Király artina Király artina - Ballonkabát 01:19:42 01:22:35 00:02: :22:38 1:26:24 Nem Elég Semmi Gitano Gitano Gitano - Nem Elég Semmi 01:22:35 01:26:23 00:03: :26:26 1:30:02 J'Aime La usique yrtill Dany Brillant/ycheller yrtill :30:03 1:35:04 Szeptember Volt Bársony Bálint and Juhász Attil Bársony Bálint and Juhász Attila Bársony Bálint and Juhász Attil - Szeptember Volt 01:29:59 01:35:15 00:05: :35:18 1:39:05 Idegenkívüli Lény Bruti és a Kültagok Tóth Imre Bruti és a Kültagok - Idegenkívüli Lény 01:35:15 01:39:04 00:03: :39:07 1:44:15 Dedication Gero Gero Gero - Dedication 01:39:04 01:44:14 00:05: :44:17 1:47:43 Csillagfény Kozma Orsi Kozma Orsi Kozma Orsi - Csillagfény 01:44:14 01:47:42 00:03: :47:45 1:51:38 ás A Világ Zséda Geszti Péter/Rakonczai Viktor/Rácz Gergo/Zséda Zséda - ás A Világ 01:47:42 01:51:37 00:03: :51:39 1:51:39 SW Jazzy 6 éves jingle :51:40 1:56:38 Unsent Vermes Gábor Group Vermes Gábor Group Gereben Zita/Horváth :03:43 2:08:34 Runaways Gereben Zita 'Tojás' Gábor/Szalai Tamás :08:35 2:11:55 oney onday Star Jam Session/Tóth Vera/Bebe Star Jam Session/Tóth Vera/Bebe Presser Gábor/Sztevanovity Dusán Paul & Hód (Feke Pál) - Ne Szeress Engem 02:12:00 02:17:07 00:05: :12:02 2:17:08 Ne Szeress Engem Paul & Hód (Feke Pál) :17:09 2:21:12 Lélekdonor Caramel olnár Ferenc Caramel"" Caramel - Lélekdonor 02:17:07 02:21:15 00:04: :21:17 2:24:17 Dúdolgató Apacuka Apacuka Apacuka - Dúdolgató 02:21:15 02:24:18 00:03:03 14

15 :24:20 2:27:22 Füstös rock and roll Wastaps Brindzik József/Toldi Tamás Wastaps - Füstös rock and roll 02:24:18 02:27:23 00:03: :31:40 2:36:25 editerranean Alaitner András Alaitner András Alaitner András - editerranean 02:31:38 02:36:27 00:04: :36:29 2:40:35 Fekete Blues Berki Tamás Berki Tamás Berki Tamás - Fekete Blues 02:36:27 02:40:34 00:04: :40:36 2:44:26 Wanna Barabás Lorinc Barabás Lorinc/Fábián Julianna/Sena :44:36 2:48:28 La Belle Vie yrtill Jean Broussole/Sacha Distel :48:29 2:52:48 River Of Dreams Bolyki Brothers Egy Spanyol Fiú (Urban Nights Budapest Acoustic Budapest Acoustic Budapest Acoustic Band - Egy Spanyol Fiú :52:50 2:56:10 Remix) Band Band/Nagy György András (Urban Nights Remix) 02:52:48 02:56:09 00:03: :03:36 3:06:26 Gyere Át! Emil.Rulez! Emil.Rulez! Emil.Rulez! - Gyere Át! 03:03:34 03:06:26 00:02: :06:28 3:12:00 Turn To East László Attila Band László Attila Band László Attila Band - Turn To East 03:06:26 03:12:11 00:05: :12:13 3:15:28 Veszíts El ajsai Gábor ajsai Gábor ajsai Gábor - Veszíts El 03:12:11 03:15:27 00:03: :15:29 3:19:11 Hamisan Igazabb Bartók Eszter Bartók Eszter Bartók Eszter - Hamisan Igazabb 03:15:27 03:19:16 00:03: :19:18 3:23:38 Dancing Daddy Stereo Swing/Szücs Gabi Szücs Gabi/Tamási László :23:41 3:27:37 Vanessa angomen angomen angomen - Vanessa 03:23:39 03:27:36 00:03: :27:37 3:27:37 SW Jazzy 6 éves jingle :27:38 3:31:02 Borsznobok Szabvány Szabvány Szabvány - Borsznobok 03:27:36 03:31:02 00:03: :31:04 3:34:11 I Want To Break Free rs. Colombo rs. Colombo :34:18 3:39:39 Kartal Blues Sári Szabolcs Septet Sári Szabolcs Septet Sári Szabolcs Septet - Kartal Blues 03:34:16 03:39:39 00:05: :39:41 3:43:51 Don't Stop e Now Sárik Péter Trió Queen Sárik Péter Trió - Don't Stop e Now 03:39:39 03:43:56 00:04: :43:58 3:48:13 Titkos Szobák Szerelme Katona Klári Katona Klári Katona Klári - Titkos Szobák Szerelme 03:43:56 03:48:13 00:04: :48:15 3:51:34 Cat's Eye ade In Bass ade In Bass ade In Bass - Cat's Eye 03:48:13 03:51:36 00:03: :51:38 3:55:36 Night Dreaming Rafael árió Rafael árió Rafael árió - Night Dreaming 03:51:36 03:55:35 00:03: :03:32 4:07:38 We Are One Ladánybene 27 Bokó Zoltán/Komáromy Gergely/LB27/László iklós :07:40 4:10:40 ert i Nök Vagyunk Rácz Kati Rácz Kati Rácz Kati - ert i Nők Vagyunk 04:07:39 04:10:47 00:03: :10:46 4:14:13 Köszönöm (Thank You) ius Horányi Júlia/Álmos Gergely :14:14 4:16:10 Ördögi Arany Jazz Back II Black Back II Black Back II Black - Ördögi Arany Jazz 04:14:15 04:16:19 00:02: :16:18 4:18:53 Sea And D Goldway Group Goldway Group Goldway Group - Sea And D 04:16:19 04:18:52 00:02: :18:54 4:22:56 artha's Song Deep Forest Deep Forest/Sebestyén árta Deep Forest - artha's Song 04:18:52 04:22:54 00:04: :22:57 4:25:14 Left e Claudia/Torres Dani Balla Bettina Claudia :25:15 4:28:41 Szabad Leszek Gravefruit Sound Bárdos Károly/Pálfi Viktor Gravefruit Sound - Szabad Leszek 04:25:12 04:28:55 00:03:43 15

16 :28:54 4:32:26 Keep Five In Anahita Anahita :32:28 4:34:28 Ülök A Járdán LGT LGT LGT - Ülök A Járdán 04:32:27 04:34:31 00:02: :34:34 4:38:10 Amália Dala Fugato Orchestra Fugato Orchestra Fugato Orchestra - Amália Dala 04:34:31 04:38:08 00:03: :38:11 4:41:19 I Can't Give You Love Huszák Zsóka Huszák Zsóka :41:20 4:41:21 SW Jazzy 6 éves jingle :41:22 4:46:22 Én Voltam Boldogabb Nyári Károly Bradányi Iván/Nyári Károly/Pödör Péter Nyári Károly - Én Voltam Boldogabb 04:41:19 04:46:20 00:05: :46:23 4:50:37 I Say Goodbye Jazzpression Sárik Péter :50:38 4:55:45 Change Váczi Eszter Váczi Eszter :59:44 5:03:04 Hiányozni Fogsz (I Will iss You) Hauber Zsolt/ira Hauber Zsolt :03:13 5:06:51 Bee Free Peet Project Ferencz Péter Peet Project - Bee Free 05:03:14 05:06:53 00:03: :06:52 5:11:42 Kacér Tyúk Szekszárd Junior Stars Szekszárd Junior Stars Szekszárd Junior Stars - Kacér Tyúk 05:06:53 05:11:49 00:04:56 Fodor áriusz/furész :11:48 5:15:02 etrohuzat agashegyi Underground Gábor/Tariska Szabolcs/Toldi iklós agashegyi Underground - etróhuzat 05:11:49 05:15:04 00:03: :15:03 5:17:25 Lucky To Be e Intersection 5 Intersection :17:32 5:21:59 Bluesette For Peace Tomee Tomee Tomee - Bluesette For Peace 05:17:33 05:22:03 00:04: :22:02 5:25:30 Bossa (Chill Out ix) Spirit Pilot Spirit Pilot Spirit Pilot - Bossa (Chill Out ix) 05:22:03 05:25:34 00:03: :25:33 5:29:05 Parfüm Csemer Boggie Csemer Boglárka/Dorozsmai Péter/Sebestyén Balázs Csemer Boggie - Parfüm 05:25:34 05:29:06 00:03: :29:07 5:32:48 Babaház Zsédenyi Adrienn Rakoncsai Viktor/Rácz Gergo/Szabó Ágnes Zsédenyi Adrienn - Babaház 05:29:06 05:32:58 00:03: :32:59 5:36:54 Funk And Soul Artman/Szitkó László Artman/Szitkó László Artman/Szitkó László - Funk And Soul 05:32:58 05:36:54 00:03: :36:55 5:39:42 Karnevál Tátrai Tibor and Szucs Antal Gábor Tátrai Tibor and Szucs Antal Gábor Tátrai Tibor and Szucs Antal Gábor - Karnevál 05:36:54 05:39:56 00:03: :39:57 5:44:25 Just For You Tina Emilio Emilio :44:26 5:47:37 Okay Kónyai Tibor Jazz Band Kónyai Tibor Jazz Band Kónyai Tibor Jazz Band - Okay 05:44:27 05:47:37 00:03: :47:38 5:51:11 Nagy KöRoute Blues odern Art Orchestra/Fekete- Kovács Kornél/Hajós An Fekete-Kovács Kornél/Hajós András odern Art Orchestra/Fekete-Kovács Kornél/Hajós András - Route Blues 05:47:37 05:51:14 00:03: :51:13 5:55:25 Freedom Fool oon George ichael :07:12 6:10:25 Görbe Tükör Cornelio Tutu Band Cornelio Tutu/Dalnok Cornelio Tutu Band - Görbe Tükör 06:07:15 06:10:29 00:03: :10:26 6:13:33 Happy Song Henter ónika Henter ónika 16

17 :20:40 6:24:05 Waiting For The Sunshine :35:19 6:38:47 Pesti Nök Kerekes Band/Fábián Juli Csarnó Ákos/Fehér Viktor/Fehér Zsombor/Kónya Csaba/Námor Csaba aszkura és a Tücsökraj aszkura aszkura és a Tücsökraj - Pesti Nök 06:35:22 06:38:59 00:03: :38:56 6:42:08 Szevasz Juhász Attila Jazz Quartet Juhász Attila Juhász Attila Jazz Quartet - Szevasz 06:38:59 06:42:12 00:03:13 Ha Te Tudnád (Short For Jazzy Balkan Fanatik - Ha Te Tudnád (Short For :49:53 6:52:32 Radio) Balkan Fanatik Tradícionális Jazzy Radio) 06:49:56 06:52:35 00:02: :52:32 6:56:10 Négy Gengszter Cotton Club Singers Giuffre Cotton Club Singers - Négy Gengszter 06:52:35 06:56:17 00:03: :35:12 7:38:36 She's y Baby PASO Pannonia Allstars Ska Orchestra/Subicz Gábor/Tóth Kristóf (KRSa) :23:30 9:26:12 A Föld Körül Amorf Ördögök Amorf Ördögök Amorf Ördögök - A Föld Körül 09:23:37 09:26:18 00:02:41 Babyface/L.A. Reid/Why :12:45 10:17:07 I'm Your Baby Tonight Why Not Not :29:11 10:33:03 Padabam Yonderboi László Jr. Fogarasi Yonderboi - Padabam 10:29:19 10:33:08 00:03: :35:46 10:37:56 Jingle Bells Takács Nikolas/Full oon James Lord Pierpont :43:16 10:46:51 Now You're Gone Peet Project Ferencz Péter/Herold Péter :50:13 10:50:13 SW Jazzy 6 éves jingle :50:14 10:53:29 Tu Vuo Fa L'Americano Group 'N' Swing Nicola Salerno/Renato Carosone :07:46 11:12:51 New orning Vermes Gábor Group Vermes Gábor Group Vermes Gábor Group - New orning 11:07:41 11:12:47 00:05: :21:21 11:25:00 Funky Groove feat. Gio Bació Éliás Gyula Jr Gio Baggio/Rönki Fruzsina Éliás Gyula Jr - Funky Groove feat. Gio Bació 11:21:16 11:24:57 00:03: :31:16 11:35:27 Legyen Az Ünnep Végtelen Radics Gigi Jánosi/Radics Gigi/Radics Tamás Radics Gigi - Legyen Az Ünnep Végtelen 11:31:11 11:35:22 00:04: :40:18 11:40:19 New orning Vermes Gábor Group Vermes Gábor Group Jazzy adventi lexikon - Karácsonyfa állítás 11:35:22 11:35: :40:36 11:40:37 Funky Groove feat. Gio Bació Éliás Gyula Jr Gio Baggio/Rönki Fruzsina Glenn iller Orchestra - Bouncing In Bavaria 11:35:57 11:40: :40:38 11:40:38 Legyen Az Ünnep Végtelen Radics Gigi Jánosi/Radics Gigi/Radics Tamás Collins and Collins - Top Of The Stairs 11:40:38 11:44: :44:13 11:47:06 y Baby Kállay Saunders András Bodóczki Erno/Burai Krisztián/John Alexis/Kállay Saunders András/Leslie Tay 17

18 :11:24 12:14:48 Szeretni Bolondulásig Szulák Andrea Quintet Fényes Szabolcs/Szenes Iván Szulák Andrea Quintet - Szeretni Bolondulásig 12:11:21 12:14:51 00:03: :18:50 12:21:48 Frappé Zolbert Albert Zoltán Zolbert - Frappé 12:18:45 12:21:51 00:03: :26:53 12:30:05 Chase & Chaser Yonderboi Fogarasi László/Váczi Dániel Yonderboi - Chase & Chaser 12:26:50 12:29:58 00:03: :44:41 12:48:07 Elkésni Szépen Kell oór Bernadett oór Bernadett oór Bernadett - Elkésni Szépen Kell 12:44:38 12:48:03 00:03: :14:41 13:17:25 Voce E Eu Pátkai Rozina Quintet Carlos Lyra/Pátkai Rozina :22:36 13:25:54 Fresh And Fool Fábián Juli/Zoohacker Fábián Juli/Palásti Kovács Zoltán :37:44 13:42:22 Quizas, Quizas Varga Ferenc & Balássy Betty Varga Feri and Balássy Betty :50:26 13:54:52 Az Új Börtáska Bárkányi óni Bárkányi óni Bárkányi óni - Az Új Bőrtáska 13:50:22 13:54:48 00:04: :09:12 14:13:06 y Christmas Alaitner András Alaitner András Alaitner András - y Christmas 14:09:07 14:13:03 00:03: :21:59 14:24:26 A Szívem Az Öne Cserháti Zsuzsa Cserháti Zsuzsa Cserháti Zsuzsa - A Szívem Az Öné 14:21:54 14:24:23 00:02: :38:17 14:42:38 In Your Eyes Kató Zoltán Kató Zoltán Kató Zoltán - In Your Eyes 14:38:12 14:42:38 00:04: :10:40 15:14:35 Hello Tourist Emil.Rulez! Hajós András/Hegyi György Emil.Rulez! - Hello Tourist 15:10:35 15:14:37 00:04: :33:24 15:38:33 Cabrio Soulfood Soulfood Soulfood - Cabrio 15:33:19 15:38:29 00:05: :42:01 15:45:33 Chain You (Radio Edit) Joni Toth Johanna :45:35 15:49:42 Yes Or No The Paid Holiday Alex S. Arsenic :07:01 16:09:22 Panna Cotta Andrew J and Kaltenecker Andrew J/Kaltenecker Andrew J and Kaltenecker - Panna Cotta 16:06:58 16:09:19 00:02: :20:12 16:23:14 Zacskó János Éjszakai Repülése Besenyo Blues Band Besenyo Blues Band Csemer :45:51 16:49:30 Un An A Paris Csemer Boggie Boglárka/Sebestyén Áron Stereo Swing/Szucs :49:35 16:53:37 Queen Of The Ride Gabi Szucs Gabi/Tamási László Besenyő Blues Band - Zacskó János Éjszakai Repülése 16:20:09 16:23:11 00:03: :19:06 17:23:53 La Belle Dame Sans Regret yrtill Dominic iller/sting :28:10 17:31:06 Swing Hatás Csobot Adel Szalai Balázs/Szarvas József Csobot Adel - Swing Hatás 17:28:07 17:31:02 00:02: :36:46 17:41:20 A Síneken LGT LGT LGT - A Síneken 17:36:43 17:41:15 00:04: :11:57 18:16:14 Funky Saxofon Németh Gábor Project Németh Gábor Németh Gábor Project - Funky Saxofon 18:11:54 18:16:10 00:04: :24:27 18:28:05 Sellök Tánca Tátrai Tibor and Szucs Antal Gábor Tátrai Tibor and Szucs Antal Gábor Tátrai Tibor and Szucs Antal Gábor - Sellők Tánca 18:24:20 18:28:02 00:03: :48:08 18:51:34 Behind The ask Sárik Péter Trió Sárik Péter Trió Sárik Péter Trió - Behind The ask 18:48:04 18:51:32 00:03: :16:29 19:19:31 Vasárnap Délután Indián Joe Indián Joe Indián Joe - Vasárnap Délután 19:16:25 19:19:28 00:03: :45:27 19:48:30 Belleville Rendez-Vous Tompos Kátya Charest/Chomet :09:40 20:12:17 Rio Sol Y Sombra Sol Y Sombra Sol Y Sombra - Rio 20:09:36 20:12:11 00:02:35 18

19 :18:37 20:21:23 Éld Át Nyári Lányok Nyári Lányok Nyári Lányok - Éld Át 20:18:33 20:21:17 00:02: :36:46 20:39:12 Crosstown Traffic Charlie Jimmy Hendrix :47:12 20:50:29 Solo Király Viktor Király Viktor Király Viktor - Solo 20:47:08 20:50:26 00:03: :02:24 21:06:38 When The Love Is Hiding Takács Nikolas Ivo Bic/Kardos Norbert/Takács Nikolas :06:42 21:11:39 Summer Time Rafael árió Rafael árió Rafael árió - Summer Time 21:06:37 21:11:36 00:04: :11:41 21:16:31 Gömbölyü Dal Katona Klári Katona Klári Katona Klári - Gömbölyű Dal 21:11:36 21:16:34 00:04: :16:39 21:21:13 Engem Nem Lehet Elfelejteni Szulák Andrea Quintet Nádas Gábor/Szenes Iván Szulák Andrea Quintet - Engem Nem Lehet Elfelejteni 21:16:34 21:21:09 00:04: :21:14 21:24:07 Elhagytam agam PASO Pannonia Allstars Ska Orchestra/Subicz Gábor/Tóth Kristóf (KRSa) PASO - Elhagytam agam 21:21:09 21:24:06 00:02: :24:11 21:27:13 Someone To Love Zolbert Albert Zoltán/Kirk Whalum Zolbert - Someone To Love 21:24:06 21:27:04 00:02: :32:26 21:36:01 Together Claudia Balla Bettina Claudia :36:06 21:40:39 Open Your Eyes Hajdú Klára Quartet Hajdú Klára/Szolnoki Péter :40:39 21:40:39 SW Jazzy 6 éves jingle :40:40 21:44:23 ade On Bass ade In Bass ade In Bass ade In Bass - ade On Bass 21:40:35 21:44:24 00:03: :44:29 21:48:22 Smile On Your Face Rácz Gábor Rácz Gábor Rácz Gábor - Smile On Your Face 21:44:24 21:48:20 00:03:56 Everybody Wants To Rule The :48:25 21:52:15 World Bourbon St. Bourbon St :03:17 22:08:53 Personal Jesus Toy Division artin Gore :08:54 22:16:52 Balett A Holdon László Attila Band László Attila László Attila Band - Balett A Holdon 22:08:49 22:16:50 00:08: :16:55 22:19:37 Repülnek A Gondok Bartók Eszter Bartók Eszter Bartók Eszter - Repülnek A Gondok 22:16:50 22:19:33 00:02: :19:38 22:24:34 Scandinavian Nights Charlie Horváth Attila/Lerch István :24:35 22:29:23 St. Endre Blues Relax Relax Relax - St. Endre Blues 22:24:30 22:29:19 00:04:49 Don't You Dare To Love e Gereben Zita/Horváth :35:48 22:41:32 This Way Gereben Zita 'Tojás' Gábor/Szalai Tamás :41:43 22:44:06 Orange Coloured Sky Balássy Betty Balássy Betty :44:08 22:48:24 Szerelemlovag Berki Tamás Berki Tamás Berki Tamás - Szerelemlovag 22:44:03 22:48:29 00:04: :48:34 22:52:16 Várom A Nagy Ot Papp Daisy Papp Daisy Papp Daisy - Várom A Nagy Őt 22:48:29 22:52:08 00:03: :03:23 23:07:48 Doodlin' Fábián Juli/Sárik Péter Fábián Juli/Sárik Péter :07:49 23:12:00 Slip It in Right Balázs Ádám/Oláh Kálmán :15:42 23:19:00 2 x 2 Néha 5 Cotton Club Singers Balázs Ádám/Oláh Kálmán Balázs Ádám/Oláh Kálmán - Slip It in Right 23:07:45 23:11:53 00:04:08 Fényes Szabolcs/Szenes Iván Cotton Club Singers - 2 x 2 Néha 5 23:15:38 23:19:09 00:03:31 Kowalsky Balázs Éliás Gyula Jr - Úgy Lennék (Album Gyula/Éliás Gyula Jr. Version) 23:19:09 23:21:56 00:02: :19:13 23:21:56 Úgy Lennék (Album Version) Éliás Gyula Jr :22:00 23:25:08 onte Carlo ajsai Gábor Ember Péter/Toldi Tamás ajsai Gábor - onte Carlo 23:21:56 23:25:04 00:03:08 19

20 :34:38 23:37:25 Natural Woman Csondor Kata Csondor Kata :44:51 23:48:11 Gotnotimedemo Király Linda Király Linda :58:20 0:03:06 Sex achine - So What Sárik Péter Trió James Brown/iles Davis Sárik Péter Trió - Sex achine - So What 00:00:00 00:03:05 00:03: :03:09 0:08:08 Isten Veled Váczi Eszter Quartet Váczi Eszter Váczi Eszter Quartet - Isten Veled 00:03:05 00:08:09 00:05: :08:13 0:12:06 Energy Ball Temesi Berci Temesi Bertalan Temesi Berci - Energy Ball 00:08:09 00:12:03 00:03: :12:07 0:17:20 Tartsd Az Ütemet elancolics elancolics elancolics - Tartsd Az Ütemet 00:12:03 00:17:18 00:05: :17:24 0:20:32 ister inister Szekszárd Junior Stars Szekszárd Junior Stars Szekszárd Junior Stars - ister inister 00:17:18 00:20:28 00:03: :20:34 0:25:19 Willow Weep For e Soma amagésa Soma amagésa :29:56 0:35:14 Last Chance Budapest Jazz Orchestra Elek István/Hámori János Budapest Jazz Orchestra - Last Chance 00:29:43 00:35:14 00:05: :35:20 0:38:29 Kicsi adár Jávori Sound achine Jávori Sound achine Jávori Sound achine - Kicsi adár 00:35:14 00:38:24 00:03: :38:30 0:42:45 Je Veux L'Aventure Csemer Boggie Csemer Boglárka/Petrovits Genovéva/Sebestyén Áron :42:45 0:42:45 SW Jazzy 6 éves jingle :42:46 0:46:31 Legyen úgy Nárai Erika Náray Erika Nárai Erika - Legyen úgy 00:42:40 00:46:26 00:03: :46:32 0:50:53 Lulu A oziban Jász András Kultúrfunk Jász András Jász András Kultúrfunk - Lulu A oziban 00:46:26 00:50:49 00:04: :54:53 0:58:28 Táplálom Emil.Rulez! Hegyi György Emil.Rulez! - Táplálom 00:54:48 00:58:31 00:03: :58:36 1:03:48 That's Life The Paid Holiday Alex S. Arsenic :03:49 1:07:10 Vörösbegy Kinczel Trió Kinczel Trió Kinczel Trió - Vörösbegy 01:03:44 01:07:19 00:03: :07:24 1:12:00 Throbbing Freeport Freeport Freeport - Throbbing 01:07:19 01:11:56 00:04: :12:01 1:15:33 Sosem Elég Balla Project km. Ferenczy Andr Balla Project/Ferenczy András Balla Project km. Ferenczy András - Sosem Elég 01:11:56 01:15:29 00:03: :15:34 1:19:58 Rád Is Vár Egy Holnap Hangold Újra! Kiss Judit Ágnes/Rieger Attila Hangold Újra! - Rád Is Vár Egy Holnap 01:15:29 01:19:55 00:04: :20:00 1:23:00 Take It Or Leave It Kató Zoltán Kató Zoltán Kató Zoltán - Take It Or Leave It 01:19:55 01:23:03 00:03: :23:08 1:27:14 Les Passants Tompos Kátya Geffroy :27:15 1:31:54 Hamvadó Cigarettavég Szalóki Ági Szalóki Ági Szalóki Ági - Hamvadó Cigarettavég 01:27:09 01:31:52 00:04: :31:58 1:35:40 Holnaptól... Bon Bon Bon Bon Bon Bon - Holnaptól... 01:31:52 01:35:35 00:03:43 alek Andrea Band/alek Andrea Gyárfás István Trió/Deseo Csaba alek Andrea Band/alek Andrea alek Andrea Band/alek Andrea - Élek 01:35:35 01:39:36 00:04:01 Gyárfás István Trió/Deseo Csaba :35:41 1:39:39 Élek On The Sunny Side Of The :39:42 1:43:54 Street :43:55 1:48:11 Szia Életem Gringo Sztár Gringo Sztár Gringo Sztár - Szia Életem 01:43:49 01:48:09 00:04: :48:15 1:51:35 Szívlakó Yasya Tariska Szabolcs Yasya - Szívlakó 01:48:09 01:51:28 00:03: :55:30 1:58:36 Where Is The Love Takács Nikolas/Aurea Aurea/Takács Nikolas :58:53 2:01:50 Örömtánc Szucs Gabi Keresztes Zoltán/Valla Attila Szucs Gabi - Örömtánc 01:58:47 02:01:45 00:02:58 20

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 208/2013. (II.6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyintéző: személyes adat Ügyiratszám: MN/28900-15/2012. Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 131/2011. (I. 19.) számú HATÁROZATA 1. A Médiatanács (1085 Budapest Reviczky u. 8.) megállapítja, hogy az Oktatási éskulturális Közlöny 2010. február

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa évi 12. heti ülésszakának napirendjére március 21. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 202. évi 2. heti ülésszakának napirendjére Kezdési időpont: 9.00 Helyszín: Médiatanács ülésterem 202. március 2. (szerda) Tájékoztató: A 202.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/19998-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben