Századunk, s különösen az utolsó évtizedek nagyarányú

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Századunk, s különösen az utolsó évtizedek nagyarányú"

Átírás

1 HIPPOKRATÉSZ ÉS A BIOKLIMATOLÓGIA írta: Dr. KÉRDŐ ISTVÁN (Budapest) Századunk, s különösen az utolsó évtizedek nagyarányú technikai és tudományos fejlődését figyelemmel kísérve, a legtöbb mai ember aligha gondolna arra, hogy évezredekkel ezelőtt megírt művek olvasása bármi újat, vagy felhasználhatod nyújtana időszerű problémáinak megoldásához. Valóban, ha az ókornak akár a legnagyobb tudósa is hirtelen életre kelne és megjelenne közöttünk, csodálkozva és megrendülve szemlélné a modern világot, melynek alkotásai, eredményei legmerészebb álmait is messze felülmúlják. Ügy tűnik hát, hogy jogosan vagyunk büszkék napjaink hatalmas vívmányaira. Egyet azonban nem szabad elfelejtenünk: minden kis újabb eredmény, minden előre tett lépés a haladás útján, elődeink munkájára, tudására támaszkodik, s mindaz, amit elértünk, évezredek verejtékének, töprengésének végső gyümölcse. Helyes tehát, ha a tudomány munkása olyankor, amikor néhány órára megpihen, hogy erőt gyűjtsön a rá váró nagy feladatokra, egy-egy percre elfordítja tekintetét az előtte lebegő célról és visszapillant a maga mögött hagyott útra, szemügyre veszi annak sokszor zegzugos, kanyarulatos pályáját, s a mellette álló határköveket. A kiindulópont többnyire elvész a régmúlt idők ködös távlatában, de néha, ha szerencsések vagyunk, a nagy messzeségben is felfedezhetjük egy-egy monumentális alkotás halvány körvonalait: egy nagy szellem korát meghaladó gondolatát, vagy megfigyelését, mely útjelző táblaként mutatta századokkal előre a helyes irányt a tudomány vándorai számára, feltéve, hogy egyáltalán észrevették vagy megszívlelték.

2 Hippokratészi ábrázoló metszet műveinek évi Leydenben megjelent Gaasbeeck-féle kiadásából

3 A leydeni Hippokratész-kiadás címképe

4 Ilyen jelentőségük van Hippokratész fennmaradt műveinek is. Az ókornak ez a kiváló orvosa az i. e. V. század első felében, 460 körül született és 377-ben halt meg. Kos szigetéről származott. Bejárta Görögországot, Kis-Ázsiát. Munkássága és eszméi az orvostörténelemben korszakot jelentettek. Igen jó megfigyelő volt és bár élettani és kórtani ismeretei mai szemmel nézve hiányosak voltak, mégis eredményesen gyógyított, mert kiváló érzékkel hasznosította empirikusan szerzett tudását. Nagy figyelmet fordított az alkatnak az egyes betegségekben játszott szerepére. Különös gonddal tanulmányozta a környezeti tényezők, mint a levegő, a vizek és a talaj jelentőségét a betegségek keletkezésében és lefolyásában. E tanulmányban elsősorban azt szeretnénk bemutatni, hogyan állják meg helyüket Hippokratésznak a légköri tényezők és az élő szervezet működése közti összefüggésekre vonatkozó megállapításai és tantételei modern ismereteink fényében. Forrás gyanánt Hippokratész összes munkáinak, az ún. Corpus Hippocraticum"-nak egy évi kiadása 6 szolgált, mely Hollandiában, Leydenben jelent meg a Gaasbeeck testvérek kiadásában a következő címmel: Magni Hippocratis Coi Opera Omnia Graece et Latine Edita et ad omnes alias Editiones accommodata..." A művet Joannes Antonides Vander Linden rendezte sajtó alá. Az értékes kétkötetes munka az Országos Orvostörténeti Könyvtár tulajdona. Ugyancsak felhasználtuk a szövegek helyes magyar fordításához a jelenleg legmodernebb, a görög szövegek kritikai összehasonlításával készült német Hippokratész-fordítást 7 is, melyet Richard Kapferer készített és rendezett sajtó alá. Ez a sorozat 1934-ben jelent meg (Hippokrates-Verlag, G. M. B. H Stuttgart Leipzig). Mielőtt rátérnénk a hippokratészi szövegek elemzésére, röviden áttekintjük a bioklimatológia mai állását. Maga az elnevezés a görög bios" élet, és klima" hajlás, éghajlat szavak összetételéből származik. A bioklimatológia gyűjtő fogalom. Mindazokat az ismereteket jelenti, melyek a légköri tényezők élettani és kórtani hatására vonatkoznak. A bioklimatológiának két ága van: a meteorobiológia és a

5 A leydeni Hippokratész-kiadás címlapja

6 klimatobiológia. Az első a légkör gyorsan lezajló folyamatainak, az időjárásváltozásoknak dinamikus befolyása nyomán mutatkozó biológiai reakciókkal foglalkozik. A másik a légköri elemek egy meghatározott területre jellemző állapotának, a klímának hosszabb időn át érvényre jutó statikus hatásával. Mind a meteorobiológia, mind a klimatobiológia maga is kétkét tárgykörre oszlik. A szervezetnek az időjárás, ill. a klíma befolyása alatt észlelhető normális alkalmazkodási reakcióival a meteorofiziológia és a klimatofiziológia foglalkozik. Pia a kiváltott reakciók kórosak, akkor a meteoropatológia, ill. a klimatopatológia ismeretanyagához tartoznak. A bioklimatológiát egészen új tudománynak tekintik. Nem kétséges, hogy tudománynak csak azóta nevezhetjük, amióta egyrészt jobban megismertük a légkör fizikáját, s ezáltal közelebbről meg tudjuk határozni az atmoszférában lejátszódó folyamatok természetét és időpontját, másrészt a kiváltott biológiai reakciókat is objektív módszerekkel, számszerűen kifejezve le tudjuk mérni, s nem szorulunk kizárólag a betegek szubjektív panaszainak figyelembe vételére. Nem kevésbé fontos szerep jutott a biostatisztikai módszereknek is, melyekkel az összefüggéseket a feltételezett hatótényező és az észlelt élettani reakció között felülvizsgálhatjuk és biztosan megmondhatjuk, hogy mikor van szó a két jelenség véletlen időbeli egybeeséséről, mikor valódi ok-okozati összefüggésről. Igaz, hogy az orvostörténelem minden szakában találkozunk olyan megállapításokkal, melyek egyik, vagy másik betegség okát az időjárásban, az éghajlatban keresték, azonban ezeket az elképzeléseket az exakt természettudományok kialakulása után erősen kritikus szemmel nézték, sőt nagyobbára kétségbe vonták. A fent vázolt fejlődés eredménye, hogy a bioklimatológia a modern tudományok között is polgárjogot kapott. (Kérdő 9 ) Nézzük meg most már közelebbről, melyek is a bioklimatológia immár tudományosan is bebizonyított, legfontosabb tényei! Első helyen kell megemlítenünk, hogy a környezeti tényezők, tehát köztük az időjárás és az éghajlat részéről is, főleg a változás hat a szervezetünkre. A megváltozott külső körűiméiig

7 nyékhez ugyanis a szervezetnek alkalmazkodnia kell, hogy életfolyamatainak zavartalanságát biztosítsa. Már ebből következik, hogy egy meghatározott változás nem mindenkiből fog egyforma reakciót kiváltani. Aszerint, hogy a különböző egyének egyes szervei, szervrendszerei milyen állapotban vannak, mekkora a teljesítőképességük, a környezet ugyanazon változása eltérő működési zavarokat idéz elő, mert más és más életfolyamat szempontjából lépi át az alkalmazkodóképesség határát. így kerül előtérbe az alkat kérdése. Régebben az alkat fogalmához csak az egyén öröklött, vagy veleszületett adottságai tartoztak és típusát elsősorban a külső megjelenési formák alapján, tehát morfológiai szempontból igyekeztek elkülöníteni. Ma az alkatról való elképzelésünket kibővítettük azzal az ismerettel, hogy az egyén tulajdonságai az élet folyamán módosulnak és így szívesebben beszélünk különböző reakciótípusokról, sőt pillanatnyi reakciókészségről, abból a tapasztalatból kiindulva, hogy ugyanannak az egyénnek reakciói is rövid időn belül változhatnak. Innen magyarázható az a nehézség és sok látszólagos ellentét, mellyel a légköri hatások tanulmányozása közben szemben találjuk magunkat. Az időjárásváltozás hatásaival kapcsolatban eleinte az egyes légköri tényezők szerepét vizsgálták, mint pl. a hőmérsékletét, vagy a légnyomásét. Ma tudjuk, hogy időjárásváltozáskor a légkör összes elemei egyszerre változnak meg, mert légtömegcsere következik be. Két eltérő légtömeg határfelületét időjárási frontnak nevezik. Aszerint, hogy az előző légtömeg helyére nála melegebb, vagy hidegebb légtömeg kerül, beszélünk melegfrontról és hidegfrontról. A két frontfajtának élettani hatása lényegesen eltér egymástól. A meteorológiai tényezők hatásukat főleg az idegrendszeren keresztül fejtik ki (Kérdő w ), mely az alkalmazkodás folyamatának legfőbb irányító szerve. Az idegrendszernek egyik különleges tevékenysége az ún. vegetatív idegműködés, mellyel összes szerveinknek az akarattól független irányítása történik. A vegetatív beidegzésnek kétféle munkamódja van. Az ún. sympathicus jehegű idegtevékenység fokozódása esetén a szervezet az általános energiakifejtés, emelkedő anyagcsere, intenzívebb vérkeringés fázisába jut. A g Orvostörténeti közi. 4-1

8 parasympathicusnak nevezett idegműködés fokozódásakor a pihenés, az energiafelraktározás, az anyagcsere csökkenése kerül előtérbe a szervezetben. Bármelyik idegműködési mód túlzott érvényre jutása esetén kóros tünetek jelentkezhetnek. Mindezeket azért kellett előrebocsátanunk, hogy megérthessük a két frontfajtának hatásait. A melegfrontot kísérő életjelenségek a sympathicus tónus növekedésére utaló tüneteket mutatnak. A hidegfront hatására viszont a parasympathicus tónus fokozódik. Az elmondottak ismeretében csaknem az összes frontpatológiás jelenséget meg tudjuk magyarázni. A légkörnek természetesen -nemcsak az ilyen rövidlejáratú változásai befolyásolják az élőlényeket, hanem a hosszabb időközönként visszatérő, szabályos változásai is. Már a nap 24 órája alatt is megfigyelhető az életfolyamatok jellegzetes ritmusa. Ugyanígy a nagyobb periódusok során az évszakok sajátos időjárása is áthangolja egész szervezetünket. Ismeretes, hogy a gyomorfekély pl. tavasszal és ősszel szokott kiújulni. Gyermekek tetanias görcsei halmozottan lépnek fel az első verőfényes tavaszi napok táján. Tudjuk, hogy a járványok megjelenésében is megfigyelhető bizonyos évszakos periodicitás. Mindezek a vázolt összefüggések csak egészen nagyvonalú áttekintését adják bioklimatológiai ismereteinknek. Egyes részletekre Hippokratész különböző műveinek megfelelő szakaszainál fogunk szükség szerint bővebben kitérni. Hippokratész munkáiban igen sok helyen találkozunk az időjárás, a levegő fontos élettani szerepére vonatkozó részekkel. Az összes adat felsorolása meghaladná jelen tanulmány kereteit. Bioklimatológiai vonatkozású megállapításainak, nézeteinek egyik legbőségesebb forrása aforizmáinak HL fejezete. Vegyük sorra mindenek előtt e fejezet szakaszait. I. Az évszakok váltakozása leginkább hoz létre betegségeket és az egyes évszakok folyamán főleg a hideg és meleg ingadozásai, továbbá az ehhez hasonló váltakozások idéznek elő betegségeket. Már az első idézet mutatja, hogy Hippokratész milyen világosan felismerte a környezet változásának nagy szerepét. De nézzük tovább!

9 Hippokratész aforizmáiból a bioklimatológiai kérdésekkel foglalkozó harmadik rész első öt szakasza, az 1665-i leydeni kiadásban

10 II. Az egyes emberek szervezete különbözőképpen viselkedik az évszakokkal szemben; némelyek számára a nyár, másoknak a tél kedvező, vagy hátrányos. Ebben a megállapításban az alkati tényezők, a reakció-típusok szerepéről van szó. Jól tudjuk, hogy pl. erősen leromlott, ideggyenge, vagy fokozott anyagcseréjű egyének számára a nagy nyári hőség igen kedvezőtlen. Az utóbbiak, habár fázékonyak, mégis jobban érzik magukat hideg időben. Idős emberek számára viszont a téli időszak veszedelmes. Ezt a gondolatot viszi tovább és világítja meg más oldalról a következő szakasz: III. Maguk a különböző betegségek is eltérő módon viselkednek, jól, vagy rosszul, az egyes évszakokban, de kor, vidékek és életmód szerint is. Az időjárási viszonyok tehát befolyással lehetnek a betegség jellegének kialakítására, sőt, mint mindjárt látni fogjuk, különleges időjárási helyzetben rendkívüli betegségek is jelentkezhetnek. Olvassuk el a IV. szakaszt: IV. Bármely évszakban őszi betegségekre számíthatunk, ha ugyanazon a napon majd hőség, majd hideg lép fel. Az ezt követő rész valóságos kis meteoropatológiai összefoglalás. V. Déli szelek megnehezítik a hallást, zavarossá teszik a szemet, elnehezítik a fejet, lomhává teszik a testet, petyhüdtté a végtagokat. Ha tehát déli szél uralkodik, a betegségekben ezeket a tüneteket kell elszenvedni. Ha viszont északi szél van, akkor köhögés, rekedtség, vizelési nehézségek, félelmi állapotok, a bordák fájdalma és mellkasi fájdalmak tapasztalhatók. Amidőn északi szél uralkodik, a betegségben ilyen zavarokra számíthatunk. Érdemes e tételeknél kissé hosszabban időznünk. Az egyes kifejezések értelmezése, értékelése kapcsán figyelembe kell venr.ünk, hogy Hippokratész korában a meteorológiai ismeretek igen hiányosak voltak, tehát mai szemmel nézve némely szónak, fogalomnak többféle jelentése is lehet. Első megállapítása a déli szél hatásaira vonatkozik. Melyek általában a déli szél tulajdonságai? Legfőbb jellegzetessége többnyire az, hogy meleg. Azokat a tüneteket, melyeket Hip-

11 pókratész a déli szélre vonatkozóan említ, az újabb irodalomban különösen az alpesi vidékek föhnjével kapcsolatban írták le. Maga a föhn is az Alpok északi oldalán észleit, déli irányból, a gerincről leáramló meleg levegő. Igen érdekes összehasonlítani Hippokratésznek a déli szél hatására vonatkozó megállapításait azokkal a föhn-tünetekkel, melyeket H. Ficker és B. De Rudder Föhn und Föhnwirkungen" címmel 1948-ban megjelent könyvében 5 Laitssertól 12 idézve találunk:.majdnem minden emberen apátia válik úrrá, sokan fejfájást éreznek, különösen a homlokban, mely néhány esetben rosszullétre, hányásra vezet; nagy bágyadtság, álmosság és mégis álmatlanság szokásos tünetek, továbbá a végtagok elzsibbadása és képtelenség, hogy valami komoly problémát hosszabb időn át megfontoljunk."... Meglepő a hasonlóság a két idézet között. A föhnjelenségekkel azonban távolról sem merült ki a meleg déli szél biológiai hatására vonatkozó modern irodalom. A lyoni gyermekklinikán Mouriquand Vi és iskolája kidolgozta a déli szél tünetcsoportját, ahogy ő nevezte: Syndrome du vent du Midi"-!. Megfigyelései elsősorban csecsemőkre, kisgj'ermekekre vonatkoznak. Az ő anyagukban is jelentékeny szerepet játszanak az idegrendszeri tünetek. Ugyancsak utalnunk kell a meleg sirokkóval kapcsolatos idegpanaszokra is. Nehéz volna utólag megmondani, hogy a Hippokratész munkájában szereplő déli szél" kifejezés, a mi latin szövegünkben Auster", értelmezésének csak az alapjelentésre, vagy átvitt értelemben meleg, enyhe szélre is kell gondolnunk. Az utolsó eset valószínűbb. A meleg légáramlat azonban olyan időjárási helyzetet is jelenthet, amit ma melegfront néven ismerünk. Ez a fogalom természetesen Hippokratész idejében még nem volt ismeretes. Nagyon megerősíti feltevésünket az a körülmény, hogy a napjainkban megjelent meteoropatológiai irodalomban melegfronttal kapcsolatosan leírt tünetek egy része is jól megfelel Hippokratész adatainak. Több szerző (Kuhnke és Zink, 11 Curry, 3 Wigand 20 stb.) közlése alapján ilyen tünetek: szülés alkalmával fájásgyengeség, depressio, szorongás, gyorsabb kimerülés, fokozott fáradtság, teljesítménycsökkenés stb.

12 Egy másik csoportot képeznek azok a jelenségek, melyeket Hippokratész északi szél idején figyelt meg. Ezúttal is kérdéses, vajon a szövegünkben olvasható Aquilo" elnevezés csak északi szelet jelent-e, vagy általában hideg légáramlatot. Jogosultnak látszik ebben az esetben is a tágabb értelmezés. így tehát nemcsak a hideg szelekre általában, de a hidegfront-betörésekre is vonatkoztathatjuk Hippokratész megállapításait. Közismert az a tény, hogy nagy lehűlések alkalmával az ún. meghűléses betegségek" jelentkezhetnek, tehát a felső légutak hurutjai. Ha most megnézzük, hogy az előbb idézett modern szerzők milyen tüneteket tapasztaltak hidegfrontbetörés idején, a következőket találhatjuk: általános görcshajlam (Hippokratésznél székrekedés), kólikák, angina pectoris, vizelési kényszer kis vizeletmennyiségeknél, tehát hólyagtenesmus (Hippokratésznél: urinae difficultates), emelkedett psychés ingerlékenység (Hippokratész: félelmi állapotok), stb. Külön érdemes kiemelni a modern klinikumnak azt a megfigyelését, hogy az angina pectorisos betegek milyen halmozottan kapnak rohamokat hideg szél esetén. Nagyon valószínű, hogy az idézett szövegünkben olvasható dolores pectoris" kifejezés az anginas mellkasi fájdalmakat is magában foglalja. Bizonyos mértékig erre találunk utalást a XVII. szakaszban is, ahol a napi időjárás hatásait foglalja még egyszer össze: XVII. Ami a napi időjárás befolyását illeti, az északi szelek a testet tömörré s erőteljessé teszik, továbbá mozgékonnyá, élénk színt adnak és világos hallást, szárítják a beleket és izgatják a szemet; ha pedig a mellkas körül már előzetesen is volt valami fájdalom, akkor azt fokozzák. A déli szelek a testet petyhüdtté, nedvessé teszik, tompa hallást okoznak, a fejet elnehezítik, szédülést idéznek elő, a szemek és az összes végtagok mozgása is nehézkes lesz, a belek pedig nedvesekké válnak. Itt különösen a már régebben fennálló mellkasi fájdalmak exacerbálódására érdemes felfigyelni. Jó megjegyzés az is. amellyel az északi szelek szárító hatására utal. Csecsemőknél, mai ismereteink szerint, ügyelni kell arra, hogy ha hideg és száraz levegőn sokáig tartjuk őket, akkor a hideg levegő csekély abszolút nedvesség-tartalmával szemben, amit belélegezi k

13 nek, kilégzéskor a meleg lehelettel viszonylag sokkal több nedvességet adnak le, s így exsiccálódhatnak. Visszatérve a VIII. szakaszhoz ezt találjuk: VIII. Állandó jellegű időjárás esetén, s amikor az évszakok változása fokozatosan történik, a betegségek is szabályos lefolyást mutatnak és könnyebb megítélni őket. Szabálytalan változások idején a betegségek is szabálytalanok lesznek és megítélésük nehéz. Látjuk, hogy Hippokratész milyen dinamikusan szemlélte a betegség folyamatát, melyben a külső tényezők szerepét is kellő mértékben értékelte. Egy következő részben visszatér azonban a reagáló emberre és bemutatja, konkretizáltan, amit már általánosságban a II. szakaszban kimondott, hogy viszont a különböző egyének adottságaitól is függ a reakció. A XVIII. szakaszban az életkor okozta reakciókülönbségeket fej Legeli. XVIII. Ami a különböző évszakokat illeti, tavasszal és nyár elején a gyermekek és fiatalok érzik jól magukat, s maradnak többnyire egészségesek. Nyáron és az ősz első részében az öregek, késő ősszel és télen pedig a középső életkorok. Most pedig nézzük meg közelebbről, hogy Hippokratész szerint milyen betegségeket várhatunk az egyes évszakokban leggyakrabban! Mielőtt rátérne az évszakok jellegzetes betegségeinek tárgyalására, felhívja a figyelmet, hogy azért természetesen más betegségek is előfordulhatnak bármely évszakban, felsorolása csak mint ma mondanánk statisztikai valószínűség". XTX. Minden betegség felléphet bármely évszakban, mindazáltal vannak olyanok, melyek egy bizonyos évszakban gyakoribbak és rosszabbodnak. Az idézett szakasz világosan mutatja Hippokratész nagy tárgyilagosságát. Ezután a következő szakaszban így folytatja: XX. Mégpedig tavasszal (a következő betegségek lépnek fel mint) mánia, melancholia, epilepsia, vérfolyások, torokgyulladások, nátha, köhögés, lepra, impetigo, vitiligo, legnagyobb számban fekélyes pustulák, tuberculumok és ízületi betegségek".

14 Hasonlítsuk össze ezeket a betegségeket a De Rudder:..Grundriss einer Meteorobiologie des Menschen" c. könyvének évi kiadásaiban 4 található évszakos összeállítás egyes tavaszi kórképeivel! Itt többek közt a következők szerepelnek: angina, chorea minor, spasmophilia, meningitis tuberculosa és cerebrospinalis, pneumonia crouposa, ekzema, psoriasis, erythema nodosum, erythema exudativum multiforme, stb. A felsorolt betegségeken kívül tapasztalati tény, megegyezően Hippokratésszel, a heveny ízületi reumának tavaszi halmozott fellépése, nemkülönben a gümőkóros betegek ellenálló képességének csökkenése és növekvő halálozási arányszáma. (Stephani, 16 Strangaard. 17 ) Ugyancsak ismeretes a tavaszi pszichés labilitás (Hippokratésznél mania, melancholia). Nyári betegségek: XXI. Nyáron pedig néhány a felsoroltak közül, továbbá heves és tartós lázak, harmadnapos láz, mégpedig nagy számban, hányás, hasmenés, szempanaszok (szó szerint csípásság), fülfájás, a száj k i- i'ekélyesedése, rothadásos folyamatok (putrendines) a nemiszerveken és hydroa. Ugyanakkor De Rudder nyári adatai: heveny bélhurutok, dysenteria, typhus, paratpyhus, csecsemők nyári hányásos hasmenése, virusenkephalitis, diplobacilus-conjunctivitis, trychomonasfluor, továbbá az endometrium glandularis hyperplasiája. Hippokratész magas lázai jól megfelelnek az infekciós bélbetegségeknek, melyeket különben maga is említ. Meglepő a hasmenések, a szembajok és a nemiszervek betegségeinek közelítő egyezése. Következő rész az ősz. XXII. Ősszel a nyári betegségek egy része folytatódik, amihez hozzájárul még negyednapos és szabálytalan váltóláz, lépduzzanat és vizenyő, tabes és vizelési kényszer, bélhurut és dysenteria, ischias, torokgyulladás és asthma, ileus, epilepsia, mania és melancholia. De Ruddernél ebből gyomorfekélyt, szív- és vérkeringési betegségeket, reumás lázat és anginát találunk.

15 Téli betegségek: XXIII. Télen dominál a pleuritis, peripneumonia, nátha, rekedtség, köhögés, mellfájás, oldal és lumbalis fájás, fejfájás, szédülés, apoplexia. A modern összeállításban ugyanekkor febris rheumatica, angina, ulcus ventriculi és duodeni, szív- és vérkeringési betegségek, bronchopneumonia stb. szerepel. A felsorolt hippokratészi idézetek mintegy összegezik a hoszszú élettapasztalat eredményeit, mint aforizmái általában. Hogy azonban láthassuk, milyen gondos megfigyelésen alapult Hippokratész bioklimatológiai tudása, álljon itt egy részlet a járgányokról írt munkájának elejéről: Thasoson az ősszel, a napéjegyenlőség ideje körül, amikor a pleiádok még láthatók voltak, sok enyhe, tartós eső volt, déli széllel. Délies jellegű tél, kevés északi széllel, szárazság. Nagyjában és egészében a tél tavaszias volt. Tavasszal friss déli szél volt, kis csapadékokkal. Nyáron az ég többnyire felhős volt, vízhiány. A paszszátszelek ritkán fújtak, enyhén és megszakításokkal. Miután tehát az egész időjárás délies jellegű volt szárazsággal, a tavasz kezdetén az egész időjárás csaknem az ellenkezőbe csapott át és északias jellegűvé vált. Ekkor egyes embereknél teljesen jóindulatú lázak léptek föl. Egyeseknél vérzés mutatkozott. Haláleset nem történt közöttük, de sokan fültáji duzzanatot kaptak egy- vagy kétoldalon. Jlyen körültekintéssel vizsgálta meg Hippokratész az egyes betegségeknek, mint jelen esetben a parotitis epidemica-nak keletkezése körül az időjárási viszonyokat. Érdemes megjegyezni, hogy Madsen statisztikája szerint is a parotitis epidemica legnagyobb számban tavasszal lép fel. Hippokratész a meteorológiai tényezőknek kétségtelenül komoly szerepet és fontosságot tulajdonított, mint azt A levegőről, helyekről és vizekről" c. művének bevezető részében olvashatjuk: Aki a gyógyítóművészetet helyesen akarja elsajátítani, annak a következőképpen kell eljárnia. Mindenekelőtt meg kell fontolnia, milyen hatásúak az egyes évszakok, mert ezek nem hasonlítanak egymáshoz, sőt inkább különböznek egymástól és változásaikban is eltérőek.

16 Ezután figyelni kell a szelekre, a melegekre és hidegekre, és pedig különösképpen azokra, melyek minden emberre hatnak, de nem kevésbé azokra is, amelyek az egyes vidékekre jellemzőek. Hippokratész azonban nemcsak az általános éghajlati sajátságok iránt érdeklődik, dé a sajátos helyi, majdnem azt mondhatnánk, mikroklímaviszonyokat is figyelembe veszi. Egy későbbi helyen így ír: Ha egy városba érkezünk, melyet nem ismerünk, gondosan figyelnünk kell arra, milyen a helyi fekvése egyrészt a szelekhez, másrészt a napkeltéhez. Egy északi fekvésű város ugyanis nem úgy hat az emberre, mint egy déli, és egy keleti fekvésű másképpen, mint egy nyugati fekvésű. Ha valaki azon a nézeten lenne, hogy ezek a kérdések nem ide tartoznak, azonnal észre vehetné, ha nézetét megváltoztatja, hogy az asztronómia az orvosi művészetnek nem csekély, hanem igen nagy szolgálatot tesz. Az éghajlat megváltozásával ugyanis az ember belső részei is megváltoznak. Kérdés, hogyan építi bele Hippokratész bioklimatológiai megfigyeléseit tanításainak, nézeteinek rendszerébe, és miképpen alkalmazza őket a gyakorlati gyógyító tevékenységben. Errre csak akkor válaszolhatunk, ha megismerjük Hippokratész felfogását az emberi szervezetről és a betegségek keletkezéséről. Műveinek számos részében találunk idevágó megjegyzéseket, utalásokat. Helyesnek látszik Kapferer s véleménye, aki szerint Hippokratész szemléletének legtömörebb összefoglalását,,a diétáról" c. művében találjuk. Idézzük a munka első könyvének 2. fejezetéből a megfelelő szakaszt:....és nemcsak ezt, hanem a végzett munkának az étel mennyiségéhez viszonyított mértékét és arányát, továbbá az emberi természetet, a test alkatát és korát is ismerni kell, mégpedig az évszakokhoz, a szelek változásához, lakóhelyük fekvéséhez, az év (klimatikus) sajátságaihoz (való viszonyukban). Ugyancsak meg kell figyelni a csillagok keltét és nyugvását, mellyel összefüggenek az ételek, italok, a szelek, és az egész világ változásai és szokatlan eltérései, amelyekből a betegségek valójában erednek. Vizsgáljuk meg közelebbről, hogyan kell ezt a tételt értelmezni. Egybevetve Hippokratész más munkáival kitűnik, hogy

17 szerinte az egészségi állapotot három főtényezőnek egymáshoz való viszonya határozza meg. Ezek: az alkat, az életmód és a környezet (kozmosz). Mindhárom maga is bizonyos egyensúlyi állapotot, arányt fejez ki, mely alkotóelemei közt áll fenn. így Hippokratész az alkatot a testhő és az anyag különböző arányával határozza meg. Az anyagot általában víz"-nek nevezi. Eszerint Az alkattípusok a két alapelem különböző arányú kombinációjából származnak. Ha pl. túlságosan nagy a testhő és meghaladja a rendelkezésre álló matéria mértékét, akkor előáll a meleg és száraz" kolerikus alkat. Amikor viszont a testhő kevés és a testet felépítő anyag fölöslegben áll rendelkezésre, kialakul a hideg és nedves" flegmatikus alkat. Kíséreljük meg ezt az elképzelést a mai élettani nyelvre lefordítani. A testhőt, azaz a tüzet" helyettesítsük az anyagcserével. A víz" helyére tegyük a test általános anyagi íelópítését. Fokozott anyagcsere mellett, pl. súlyosabb pajzsmirigytúlműködés esetén, valóban emelkedett hőmérsékletet, fogyást, azaz a test anyagának csökkentését, továbbá megnövekedett vízleadást találunk. Az ilyen beteg idegállapota, ingerlékenysége, érzékenysége pedig közel áll a hippokratészi kolerikus alkathoz. A másik esetben, amikor az anyagcsere a normálisnál kisebb, pl. csökkent pajzsmirígyműködés, súlyos esetben az ún. myxoedema kórképében, a szervezetben vízvisszatartás tapasztalható, s az életfolyamatok meglassúbbodnak, az idegreflexek időben megnyúlnak, a szellemi tevékenység vontatottá válik, ami nagyon hasonlít Hippokratész flegmatikus alkatának testi és pszichés tulajdonságaihoz. Az életmód, vagy diéta jellemzését Hippokratész a kifejtett munka és a táplálkozás arányából vezeti le. Tehát Ez az összefüggés önmagát magyarázza. Nyilvánvaló, hogy ha intenzívebb munkát végez valaki, mint amennyi energiát fel- I. m

18 vett tápláléka szolgáltat, akkor szükségképpen megbetegszik. Ugyancsak kedvezőtlen hatású a kevés mozgás és nagy menynyi^égű táplálkozás. A környezet (kozmosz) felépítésében Hippokratész ismét a tűz és víz ellentétét használja. Itt a tüzet a nap, a vizet (anyagot) pedig a föld és a csillagok képviselik: környezel (kozmosz) = nap (tűz) föld (víz) ) Hogyan tekinthetjük ezt az elképzelést mai ismereteink birtokában? Természeti környezetünk jellemzésére az éghajlat, (klíma) fogalmát használjuk. A klíma meghatározása körül élénk vita folyik hosszú idő óta a klimatológusok, geográfusok, agronómusok és biológusok között. A kérdés még most sem oldódott meg minden érdekelt határtudomány számára megnyugtató módon. A nehézség abban rejlik, hogy minden tudományszak más és más szempontból közelíti meg a klíma fogalmát. A meteorológus a klimatológiát egyszerűen a légköri fizikai folyamatokra vonatkozó ismeretek, adatok összefoglalásának tekinti, egyes vidékek viszonylatában. A geográfus a táj szerepét is beépíti a maga klíma-fogalmába. Ha viszont a biológia álláspontjára helyezkedünk, nem hagyhatjuk számításon kívül az élővilág szerepét sem (különösen a növényzetét) a klíma kialakulásában. Legújabban Wagner bevezette a sznbsztrátum-klíma fogalmát. Szerinte egy teriilet klímájának kialakulása nemcsak a légkör helyi fizikai állapotától függ, hanem attól is, hogy mindannak, amire a légkör hat, amivel érintkezik (ezek a szubsztrátumok) milyen anyagi, fizikai, kémiai, vagy biológiai tulajdonságai vannak. A szubsztrátum ugyanis megváltoztatja a vele érintkező légkör állapotát és maga is hozzájárul a klíma kialakításához. Valóban, az éghajlatot nem tekinthetjük többé az egyes légköri elemek középértékeiből alkotott mozaikképnek, hanem a föld keletkezésétől napjainkon át a messze jövőbe nyúló dinamikus folyamatnak, mely a világűr felől, elsősorban a Napból érkező energia és a légkör és föld anyagának, fizikai-kémiai adottságainak egymásra hatásából kialakuló energetikai állapotok ritmikusan, pe- m

19 riodikusan változó egymásutánja. Ez az a felfogás, amely felé a bioklimatológia modern művelői (pl. Caries-) közelednek, s amely igen jól összeegyeztethető Hippokratésznek a környezetről, mint hatótényezőről alkotott képével. Utolsó hippokratészi idézetünk azt a gondolatot veti fel, hogy az égitestekkel, a kozmikus tényezőkkel összefügg az ételek, italok, az időjárás szokatlan változása (excessus). Első pillanatra ez az állítás a mi természettudományos szemléletünkkel összeegyeztethetetlennek látszik. Egyes irodalmi adatok azonban a kérdést egészen más megvilágításba helyezik. Ismeretes, hogy a légkörben kb. 25 km magasan elhelyezkedő ózonréteg jelentékenyen módosítja a földre jutó ibolyántúli sugarakat. Az ultraibolya sugarak hosszúhullámú tartománya kedvező, serkentő hatással van az élőlényekre. A hullámhossz csökkenésével azonban egyre ártalmasabbá válnak s az egészen rövid hullámúak égéseket, sejtkárosodást okozhatnak. Az ózonréteg a rövidhullámú ibolyántúli sugarakat elnyeli, s így általában csak az előnyös hatású hosszúhullámú sugarak jutnak a földre. Minél vékonyabb az ózonréteg, annál több ártalmas rövidhullámú sugarat bocsátj át. Az ózonréteg vastagsága összefügg a hőmérsékletével. Magas hőmérsékleten vékonyabb, alacsony hőmérsékleten vastagabb az ózonréteg. Sanson 15 Észak-Franciaországban között méréseket végzett a 25 km-es ózonréteg átlagos hőmérsékletére vonatkozóan és 1947-ben szokatlanul magas értékeket kapott. Ekkor tehát az ózonréteg viszonylag vékonyabb volt és több rövidhullámú ibolyántúli sugarat bocsátott át. Ugyanebben az évben az északfranciaországi borok alkoholtartalma igen nagy volt. A kozmikus tényezők tehát valóban módosíthatják az ételek minőségét. Ami az időjárás kozmikus összefüggéseit illeti, az évi budapesti Meteorológiai Kongresszuson Berkes 1 és Péczely u utalt arra, hogy az időjárásban tapasztalható periodicitásra a Nap folyamatain kívül a Hold és esetleg más égitestek is befolyással lehetnek. Kapcsoljuk most már össze az alkatról, életmódról és környezetről alkotott három hippokratészi képet és nézzük meg, hogy

20 Hippokratész szerint hogyan függnek össze egymással. Erre vonatkozó tanításai leginkább A levegőről, helyekről és vizekről" c. művéből találhatók. Különböző országokon bemutatja, hogy a klíma és a táj együttes hatása hogyan alakítja ki az ott élő népek alkatát, amelyet azonban életmódjuk is módosít. E kölcsönhatásból folyik, hogy a szervezetben mutatkozó egyensúlyzavarokat az időjárás, az évszakok, az éghajlat, vagy az életmód megváltozása kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolhatja. Hippokratész többi munkáiban is még nagyon sok bioklimatológiai vonatkozású részt találhatunk. Ahhoz azonban a bemutatott anyag is elegendő, hogy belőle a legfontosabb tanulságokat levonhassuk. Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy Hippokratész megfigyeléseinek legnagyobb része modern ismereteink birtokában is helytállónak mondható. A különbség csak az, hogy ma már igen sok jelenségnek a pontos fizikai, kémiai és élettani magyarázatát is tudjuk. Ez azonban semmit sem von le Hippokratész érdemeiből. Láthattuk az idézett szövegekben nagyfokú tárgyilagosságát, mellyel szerényen megelégszik a megfigyelt tények közlésével és sehol sem igyekszik objektív ismereteit bizonytalan elméletekkel indokolni. Ez azt jelenti, hogy esetleg sok más orvosi kérdés kapcsán is haszonnal forgathatjuk, még csaknem két és félezer év után is Hippokratész munkáit, mert ha magyarázatot nem is, de gondolatokat, tapasztalatokat még mindig meríthetünk belőlük. Szolgáljon ez egyben biztatásul a kutatómunka területén arra, hogy az olyan jelenségeket, melyeket pillanatnyilag megmagyarázni nem tudunk, pontosan figyeljük meg, jegyezzük fel, mert talán egy utánunk következő generáció a mi adataink alapján megteheti majd a végső lépést számos komoly és nagy probléma megoldása felé. Irodalom 1. Berkes Z.: A távidőjelzés magyarországi módszere és eredményei. Időjárás, 58, , Carles, L..-M.: Agents pathogènes du climat. Masson, Paris. 3. Curry, M.: Über die Wirkung aktiver Sauerstoff-Formen der

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő Egészségnevelés Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő A kisgyermek fejlődésének adatai Súlyfejlődés: - Születési súly: átlagosan 2500-3500g - 1. hó: 300g/hó - 2-6. hó: 600g/hó - 7-12. hó: 500g/hó - Ideális súly

Részletesebben

Időjárási ismeretek 9. osztály

Időjárási ismeretek 9. osztály Időjárási ismeretek 9. osztály 5. óra A MÉRSÉKELT ÖVEZETI CIKLONOK ÉS AZ IDŐJÁRÁSI FRONTOK A TRÓPUSI CIKLONOK A mérsékelt övi ciklonok Az előző alkalommal végigjártuk azt az utat, ami a Nap sugárzásától

Részletesebben

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés

1. Magyarországi INCA-CE továbbképzés 1. Magyarországi INCA rendszer kimenetei. A meteorológiai paraméterek gyakorlati felhasználása, sa, értelmezése Simon André Országos Meteorológiai Szolgálat lat Siófok, 2011. szeptember 26. INCA kimenetek

Részletesebben

A közlekedés csoportosítási lehetőségei

A közlekedés csoportosítási lehetőségei A közlekedés csoportosítási lehetőségei A A szállítás tárgya Személyközlekedés Áruszállítás A közlekedés csoportosítási lehetőségei A szállítás A tárgya Személyközlekedés Áruszállítás Közlekedési eszköz

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

ÉGHAJLAT. Északi oldal

ÉGHAJLAT. Északi oldal ÉGHAJLAT A Balaton területe a mérsékelten meleg éghajlati típushoz tartozik. Felszínét évente 195-2 órán, nyáron 82-83 órán keresztül süti a nap. Télen kevéssel 2 óra fölötti a napsütéses órák száma. A

Részletesebben

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer Dengue-láz Dr. Szabó György Pócsmegyer Történelem Az ókori Kínában leírták. 1906-ban igazolták, hogy szúnyog terjeszti a betegséget. 1907-ben igazolták, hogy vírus. A II. világháború után kezdett megvadulni

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta

Részletesebben

Csontritkulás csökkentése, a XXI. században, a régmúlt megoldásaival!

Csontritkulás csökkentése, a XXI. században, a régmúlt megoldásaival! Csontritkulás csökkentése, a XXI. században, a régmúlt megoldásaival! Szeretné megelőzni? Szeretné javítani? Válaszoljon pár egyszerű kérdésre gondolatban és megismerheti a megoldást! Mi az, amit tapasztal?

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben

Markov modellek 2015.03.19.

Markov modellek 2015.03.19. Markov modellek 2015.03.19. Markov-láncok Markov-tulajdonság: egy folyamat korábbi állapotai a későbbiekre csak a jelen állapoton keresztül gyakorolnak befolyást. Semmi, ami a múltban történt, nem ad előrejelzést

Részletesebben

EURÓPA ÉGHAJLATA I. Az Európa éghajlatát meghatározó tényezők a kontinens helyzete, fekvése és ennek éghajlati következményei. Kiterjedése: K-Ny-i irányban ~11 000km (Nyh. 31, Azori-szk.-Kh. 67, Ural;

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

Magyarország éghajlata. Dr. Lakotár Katalin

Magyarország éghajlata. Dr. Lakotár Katalin Magyarország éghajlata Dr. Lakotár Katalin Magyarország három éghajlati terület határán: időjárását a keleti kontinentális, a nyugati óceáni, a déli-délnyugati mediterrán hatás alakítja - évi középhőmérséklet:

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat. Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat. Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban Magyar Regionális Tudományos Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. november 27-27 Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Imigran 50 mg tabletta Imigran 100 mg tabletta szumatriptán

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Imigran 50 mg tabletta Imigran 100 mg tabletta szumatriptán Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Imigran 50 mg tabletta Imigran 100 mg tabletta szumatriptán Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót,

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók

Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Fenomenológiai perspektíva 2. Személyes konstrukciók Személyes konstrukciók Kiindulópont: A fizikai valóság, önmagunk és az események megtapasztalása személyenként jelentősen változik személyes képet alakítunk

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Az aszály, az éghajlati változékonyság és a növények vízellátottsága (Agroklimatológiai elemzés)

Az aszály, az éghajlati változékonyság és a növények vízellátottsága (Agroklimatológiai elemzés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudumányi Kar Környezettudományi Intézet Agrometeorológiai Intézeti Tanszék Az aszály, az éghajlati változékonyság és a növények vízellátottsága

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Sotalol AL 80 mg tabletta Sotalol AL 160 mg tabletta. szotalol hidroklorid

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Sotalol AL 80 mg tabletta Sotalol AL 160 mg tabletta. szotalol hidroklorid BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Sotalol AL 80 mg tabletta Sotalol AL 160 mg tabletta szotalol hidroklorid Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján Központi Statisztikai Hivatal A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati mérlegek alapján Budapest 2004 Központi Statisztikai Hivatal, 2005 ISBN 963 215 753 2 Kzítette: Nyitrai Ferencné dr. A táblázatokat

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

Az anyagcseretípusok fejlődése 2.

Az anyagcseretípusok fejlődése 2. Kedves Olvasó! A Természetes EgyenSúly című online magazin 6. számát tartod a kezedben. Az anyagcseretípusok fejlődése 2. Dél-India csak az egyik példa, amelyen keresztül egy anyagcseretípus keletkezése

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Tramalgic 50 mg kemény kapszula tramadol-hidroklorid

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Tramalgic 50 mg kemény kapszula tramadol-hidroklorid BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Tramalgic 50 mg kemény kapszula tramadol-hidroklorid Mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. -

Részletesebben

Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS)

Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS) Verzió 2016 1. MI A CAPS 1.1 Mi ez? A kriopirin-asszociált periodikus szindrómák (Cryopyrin-Associated Periodic

Részletesebben

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul FÖLDTUDOMÁNYI BSC METEOROLÓGUS SZAKIRÁNY Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Óraszám: 3+0 Kredit: 4 Tantárgyfelelős: Dr habil Tar Károly tanszékvezető egyetemi docens

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmese Mielőtt elkezdené

Részletesebben

Időjárás lexikon. gyerekeknek

Időjárás lexikon. gyerekeknek Időjárás lexikon gyerekeknek Mikor esik az eső? Miután a nap a földön lévő vizet elpárologtatja, a vízpárával telített meleg levegő felszáll. (Ezt minden nap láthatod, hiszen a tűzhelyen melegített vízből

Részletesebben

2007/22.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2007/22.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 7 2012.10.03. 11:13 2007/22.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2007. szeptember 03. A meteorológiai helyzet és várható alakulása Az elmúlt héten az ÉKÖVIZIG működési

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

J in és Jang a kertben S eng Chi a kertben M érgező nyilat a kertben F eng shui tippek, azaz Jin és Jang megvalósulása a kertben

J in és Jang a kertben S eng Chi a kertben M érgező nyilat a kertben F eng shui tippek, azaz Jin és Jang megvalósulása a kertben J in és Jang a kertben S eng Chi a kertben M érgező nyilat a kertben F eng shui tippek, azaz Jin és Jang megvalósulása a kertben 1 / 7 Az ember és a környezet egyensúlyának megteremtésére törekszik a Feng

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Végtagfájdalom szindrómák

Végtagfájdalom szindrómák www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Végtagfájdalom szindrómák Verzió 2016 1. Bevezetés Számos gyermekkori betegség okozhat végtagfájdalmat. A végtagfájdalom szindróma" egy általános kifejezés

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2012.08.09. 12:00-kor. Érvényes: 2012.08.16-ig. Várható frissítés: 2012.08.16. 12:00-kor.

Részletesebben

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az

Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az Büdösfürdő altalaja nagyon sok ásványi anyagot rejt mélyen belül, vagy közel a földkéreg felszínéhez. Mindenekelőtt gyógyító hatása van ezeknek az anyagoknak, fizikális és kémiai tulajdonságaiknak köszönhetően

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda Üvegházhatás Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda Amikor a Napból a Föld légkörébe behatoló sugárzás a Föld felszínéről visszaverődik, az energia nem jut vissza maradéktalanul

Részletesebben

A japán gyertyák használata

A japán gyertyák használata A japán gyertyák használata www.elemzeskozpont.hu Mire használható ez az ebook? Az ebook-ban ismertetésre kerülő anyag szükséges az elemzeskozpont.hu weboldalon megjelenő technikai elemzések értelmezéséhez.

Részletesebben

A zavaró fényeket azok létrejötte szerint egy kicsit másként is megmagyarázhatjuk: zavaró fénynek

A zavaró fényeket azok létrejötte szerint egy kicsit másként is megmagyarázhatjuk: zavaró fénynek Látnak-e még csillagot utódaink? Kolláth Zoltán Száz évvel ezelőtt a címben feltett kérdés értelmét nem igazán értették volna eleink. Pedig akkor már elindult az a folyamat, amely az éjszakai égbolt folytonos

Részletesebben

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak.

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Evolúció Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Latin eredetű szó, jelentése: kibontakozás Időben egymást

Részletesebben

Betegtájékoztató BISOBLOCK 10 MG TABLETTA. Bisoblock 5 mg tabletta Bisoblock 10 mg tabletta bizoprolol

Betegtájékoztató BISOBLOCK 10 MG TABLETTA. Bisoblock 5 mg tabletta Bisoblock 10 mg tabletta bizoprolol BISOBLOCK 10 MG TABLETTA Bisoblock 5 mg tabletta Bisoblock 10 mg tabletta bizoprolol HATÓANYAG: 5 mg tabletta: 5,00 mg bizoprolol-fumarát tablettánként. 10 mg tabletta: 10,0 mg bizoprolol-fumarát tablettánként.

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

A debreceni városklíma mérések gyakorlati tapasztalatai

A debreceni városklíma mérések gyakorlati tapasztalatai A debreceni városklíma mérések gyakorlati tapasztalatai Bíróné Kircsi Andrea László Elemér Debreceni Egyetem UHI workshop Budapest, 2013.09.24. Mi a városklíma? Mezoléptékű klimatikus jelenség Mérhető,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 216. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól

A 2014. május havi csapadékösszeg területi eloszlásának eltérése az 1971-2000. májusi átlagtól 1. HELYZETÉRTÉKELÉS Csapadék 2014 májusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 36 mm (Nyírábrány) és 163 mm (Tés) között alakult, az országos területi

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Gynoflor hüvelytabletta BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK MEZŐGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel A Ismertesse a gazdasági állataink tartásánál alkalmazott etetési módszereket és itatási módokat! Az etetés néhány

Részletesebben

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA)

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 217. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October Biostatisztika VIII Mátyus László 19 October 2010 1 Ha σ nem ismert A gyakorlatban ritkán ismerjük σ-t. Ha kiszámítjuk s-t a minta alapján, akkor becsülhetjük σ-t. Ez további bizonytalanságot okoz a becslésben.

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Ebetrexat 2,5 mg tabletta Ebetrexat 5 mg tabletta Ebetrexat 10 mg tabletta.

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Ebetrexat 2,5 mg tabletta Ebetrexat 5 mg tabletta Ebetrexat 10 mg tabletta. BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Ebetrexat 2,5 mg tabletta Ebetrexat 5 mg tabletta Ebetrexat 10 mg tabletta metotrexát Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZISOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika

A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika 2012. szeptember 12. Gyomorégés = Reflux Normál Reflux Gyomorsav Nyelőcső reflux betegség

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Az idő járás a

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Az idő járás a A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról

Tájékoztató. a Tiszán 2014. tavaszán várható lefolyási viszonyokról Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízjelző Szolgálat Tájékoztató a Tiszán 214. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az alábbi meteorológiai és hidrológiai tényezőket

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! 4 sz BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el

Részletesebben

A Blanche du Massif Central juhfajta

A Blanche du Massif Central juhfajta A Blanche du Massif Central juhfajta 1 Története: A Blanche du Massif Central fajta eredete a Massif Central hegység déli részén elterülő nagy régióra vezethető vissza. Ezeket az anyajuhokat mindig is

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Imigran oldatos injekció+autoinjektor szumatriptán

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Imigran oldatos injekció+autoinjektor szumatriptán Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Imigran oldatos injekció+autoinjektor szumatriptán Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a beteg számára. Ebrantil 30 mg retard kapszula Ebrantil 60 mg retard kapszula Ebrantil 90 mg retard kapszula.

Betegtájékoztató: Információk a beteg számára. Ebrantil 30 mg retard kapszula Ebrantil 60 mg retard kapszula Ebrantil 90 mg retard kapszula. Betegtájékoztató: Információk a beteg számára Ebrantil 30 mg retard kapszula Ebrantil 60 mg retard kapszula Ebrantil 90 mg retard kapszula urapidil Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

A TAPOLCAI PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA. Összeállította: Szilaj Rezső

A TAPOLCAI PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA. Összeállította: Szilaj Rezső A TAPOLCAI PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA Összeállította: Szilaj Rezső Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék......1 I. Keszthelyi-hegység...2 1. Csodabogyós-barlang...2 a. Patakmeder-ág...2

Részletesebben

származó ammóniaemisszió kezelése

származó ammóniaemisszió kezelése LEVEGÕTISZTASÁG-VÉDELEM 2.1 6.3 Mezőgazdasági tevékenységekből származó ammóniaemisszió kezelése Tárgyszavak: mezőgazdaság; ammónia; emisszió. Az ammónia (NH 3 ) és az ammónium-ion (NH 4 + ) fontos szerepet

Részletesebben

HOMEOPÁTIÁVAL ELÉRT EREDMÉNY PSORIASISBAN DR. DÉRER CECILIA HOMEOPATA BAJA II.INTERDISZCIPLINÁRIS KOMPLEMENTER MEDICINA KONGRESSZUS A PSORIASIS GYAKRAN ELŐFORDULÓ BŐRBETEGSÉG. A BETEGEK 5-8 %-A SZENVED

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 9 IX. ROBUsZTUs statisztika 1. ROBUsZTUssÁG Az eddig kidolgozott módszerek főleg olyanok voltak, amelyek valamilyen értelemben optimálisak,

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Mixtard 30 40 nemzetközi egység/ml szuszpenziós injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 injekciós üveg 10 ml-t tartalmaz, ami 400 NE-gel egyenértékű.

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Talliton 6,25 mg tabletta Talliton 12,5 mg tabletta Talliton 25 mg tabletta.

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Talliton 6,25 mg tabletta Talliton 12,5 mg tabletta Talliton 25 mg tabletta. BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Talliton 6,25 mg tabletta Talliton 12,5 mg tabletta Talliton 25 mg tabletta karvedilol Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Terület- és térségmarketing. /Elméleti jegyzet/

Terület- és térségmarketing. /Elméleti jegyzet/ Terület- és térségmarketing /Elméleti jegyzet/ Terület- és térségmarketing /Elméleti jegyzet/ Szerző: Nagyné Molnár Melinda Szent István Egyetem Szerkesztő: Nagyné Molnár Melinda Lektor: Szakály Zoltán

Részletesebben

TOXIKOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tompa Anna

TOXIKOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tompa Anna 1 TOXIKOLÓGIAI ALAPISMERETEK Tompa Anna A nemzetközileg regisztrált vegyi anyagok száma az 1990-es évekre elérte a 10 milliót, amiből 50-75 ezer anyag kerül be közvetlenül a környezetbe. Ezek száma országonként

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

Magyarország éghajlatának alakulása 2012. január-július időszakban

Magyarország éghajlatának alakulása 2012. január-július időszakban Magyarország éghajlatának alakulása 2012. január-július időszakban Tanulmányunkban bemutatjuk, hogyan alakult hazánk időjárása az idei év első hét hónapja során. Részletesen elemezzük az időszak hőmérsékleti-

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. DHC Continus 60 mg retard tabletta dihidrokodein-hidrogén-tartarát

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. DHC Continus 60 mg retard tabletta dihidrokodein-hidrogén-tartarát Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA DHC Continus 60 mg retard tabletta dihidrokodein-hidrogén-tartarát

Részletesebben

2.3 Mérési hibaforrások

2.3 Mérési hibaforrások A fólia reflexiós tényezője magas és az összegyűrt struktúrája miatt a sugárzás majdnem ideálisan diffúz módon verődik vissza (ld. 2.3. ábra, az alumínium fólia jobb oldala, 32. oldal). A reflektált hőmérséklet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

A testnevelési órával kapcsolatos terheléselméleti kérdések. Dr. Szakály Zsolt adjunktus

A testnevelési órával kapcsolatos terheléselméleti kérdések. Dr. Szakály Zsolt adjunktus A testnevelési órával kapcsolatos terheléselméleti kérdések Dr. Szakály Zsolt adjunktus Sajátos feladata a testnevelés tantárgynak a motoros tanulás, a motoros képességek fejlesztése, az egészséges testi

Részletesebben

EUROP-MED Orvosi Szolgáltató Kft. Egészségügyi Központ

EUROP-MED Orvosi Szolgáltató Kft. Egészségügyi Központ Horkolás és/vagy alvási apnoe miatt végzett műtét (rádiófrekvenciás uvula-lágyszájpad redukció) BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT Alulírott. (név) (születési hely, idő).. (anyja neve).. (TAJ szám)

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

LEGGYAKORIBB BETEGSÉGEK LAIKUSOK SZÁMÁRA

LEGGYAKORIBB BETEGSÉGEK LAIKUSOK SZÁMÁRA TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 LEGGYAKORIBB BETEGSÉGEK LAIKUSOK SZÁMÁRA Valamennyi betegségre igaz az, hogy a korai felismerés jelentősen növeli a gyógyulási esélyeinket és csökkenti a kezelések súlyosságát.

Részletesebben

Betegtájékoztató LAMICTAL 25 MG TABLETTA

Betegtájékoztató LAMICTAL 25 MG TABLETTA LAMICTAL 25 MG TABLETTA Lamictal 25 mg tabletta Lamictal 50 mg tabletta Lamictal 100 mg tabletta Lamictal 5 mg diszpergálódó/rágótabletta Lamictal 200 mg diszpergálódó/rágótabletta lamotrigin HATÓANYAG:

Részletesebben

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN A K I I Budapest 2003 Agrárgazdasági Tanulmányok 2003. 6. szám Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

A hétvégi vihar ismertetése

A hétvégi vihar ismertetése A hétvégi vihar ismertetése Zivatarlánc Szupercella Dió nagyságú jég Tuba Tornádó Jégeső Villámok Tatabánya Pécs felett Pécs felett Csontváry u. szombat 20:10 Köszönöm a kitartó figyelmet! ;) Készítette:

Részletesebben

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Cserhalmi Dóra (környezettudomány szak) Témavezető: Balogh János (MTA-SZIE, Növényökológiai Kutatócsoport) Külső konzulens: Prof.

Részletesebben

MANUÁLTERÁPIA (MANUÁLIS MEDICINA) FEKETE SZABOLCS - 2016

MANUÁLTERÁPIA (MANUÁLIS MEDICINA) FEKETE SZABOLCS - 2016 MANUÁLTERÁPIA (MANUÁLIS MEDICINA) FEKETE SZABOLCS - 2016 MANUÁLTERÁPIA A manuális medicinát, különösen annak un. Manipulációs kezeléseit csakis e téren képzett orvos végezheti. Ugyanakkor a természetgyógyásznak

Részletesebben