A fekvôbeteg-ellátás adatszolgáltatásának komplex minôségellenôrzése 2. rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fekvôbeteg-ellátás adatszolgáltatásának komplex minôségellenôrzése 2. rész"

Átírás

1 A fekvôbeteg-ellátás adatszolgáltatásának komplex minôségellenôrzése 2. rész Dr. Sipos Miklós, SOTE II. Szülészeti és Nôgyógyászati Klinika Szerzô írásában összefoglalja a finanszírozás orientált komplex betegmenedzsment koncepció kialakításában és következetes megvalósításában rejlô lehetôségeket. Összeveti a járó- és fekvôbeteg-ellátás keretében történt betegellátás finanszírozását. Bemutatja a sürgôsségi HBCS-k alkalmazásában rejlô lehetôségeket. Felhívja a figyelmet a krónikus és rehabilitációs osztályokon történô betegellátásban rejlô lehetôségekre. Kiemeli az intenzív osztályos ellátás kódolásának problematikáját, az orvosi és a finanszírozási dokumentáció pontos vezetésének jelentôségét. Példákkal bizonyítja a kódolás utólagos szakmai auditálásában rejlô lehetôségeket és hangsúlyozza annak szükségességét. 3. HOSPITALIZÁCIÓ AZ ALSÓ HATÁRNAPIG Egyre gyakoribb igény a betegek részérôl, hogy a kivizsgálások és a beavatkozások minél rövidebb idô alatt történjenek meg, a hospitalizáció idôtartama csökkenjen a minimálisra. Különösen a beavatkozással járó hospitalizációk esetén lehet veszteséges az, ha a páciens a HBCS alsó határnapja alatt távozik, hiszen akkor csak tört HBCS kerül kifizetésre. Különösen veszteséges ez olyan esetekben, ahol a HBCS nem tartalmaz külön mûtéti súlyszámot annak ellenére, hogy történik beavatkozás és annak felmerülnek költségei, sôt az ápolás kapcsán felmerülô költségek döntô többsége ekkor merül fel. Ilyen eset lehet például egy szülés, ahol a költségek döntô hányadát képezô észlelés és szülésvezetés az elsô néhány órában megtörténik és a további ápolási idôtartam költségei ehhez képest csekélyek. A szülés (14M 673A) alsó határnapja 3. A ma egyre komolyabb súlyú alternatív szülészeti mozgalmak a hospitalizáció idôtartamának csökkentésére buzdítanak, így egyre gyakrabban fordul elô, hogy a szülônô nem kívánja kivárni a betöltött 3 nap hospitalizációt és otthonába távozik. Ez a kórház számára bizonyosan veszteség. Szakmailag nem látom kérdésesnek (mind az anya, mind az újszülött szempontjából) a 3 napos szülés utáni kórházi megfigyelés létjogosultságát, ezért már a terhesgondozás során érdemes a terhessel tudatosítani, illetve a szülônô felvételekor nyomatékosítani, hogy e rendszabályokat egészségük érdekében szükséges betartani. Ezt sem lehet utólagos kód-audittal (a rövid ápolást) befolyásolni, csakis tudatos betegmenedzsmenttel, felvilágosítással, betegvezetéssel. 4. INTENZÍV OSZTÁLYOS ÁTJELENTÉS Gyakran találkozunk olyan esetekkel, amikor a beteg ellátása során megfordul az intenzív betegellátó osztályon, ott megfelelô intenzív ellátást kap, ez orvosilag szabályosan és igényesen dokumentálva is van, de ez az ápolási esemény a finanszírozási dokumentációból kimarad. A HBCS rendszer az úgynevezett Z-s HBCS-kkel ismeri el a magas erôforrás igényû ellátásokat. Az ebbe való besorolásnak szabály szerint három feltétele van. a.) Súlyos társult megbetegedés természetesen csak azok számítanak a besorolási szempontból súlyos társult megbetegedésnek, amelyek a szabálykönyv ide vonatkozó táblázatába felvételt nyertek. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezen diagnózisok köre korántsem tekinthetô teljesnek, tehát csak tudatos kódolási tevékenység a súlyos társult megbetegedésként elfogadott diagnózisok körének naprakész ismerete révén lehet eredményes kódolási munkát végezni. Itt, illetve a HBCS rendszer még számos diagnózis és beavatkozáskörével kapcsolatban halaszthatatlannak érzem a nyilvános, széles szakmai alapokon nyugvó eszmecserét és konszenzus kialakítást a finanszírozó és a szakmák között. b.) Intenzív ellátást igazoló beavatkozás ezek elfogadott köre is deklarált, tudatos kódolási tevékenységet követel. c.) Intenzív osztályos ápolás (ez lehet regisztrált intenzív vagy szubintenzív osztály a megfelelô szubintenzív osztályos ápolási kód alkalmazásával). FÔCSOP HBCS HBCS NÉV ALSÓ FELSÔ NORMATIV SÚLYSZÁM 13P 647A Abrasio altatásban , P 670Z Nôi reproduktív rendszer mûtétei ,68321 (kivéve: nôi nemi szervek kombinált radikális mûtétei) súlyos társult betegséggel 5. táblázat 13

2 Fontos a finanszírozóval egyeztetni (elsôsorban a szubintenzívek esetén, hogy elfogadja-e az adott szakazonosítóról történô teljesítményjelentést intenzív osztályos ápolásnak. Amennyiben folyik az adott intézményben ilyen magas ráfordítás igényû tevékenység a menedzsment nem halogathatja az egység megfelelô szakmai és finanszírozási regisztrációját annak érdekében, hogy költségeit a Z-s HBCS-k elszámolása révén részben vagy egészben kompenzálja (5. táblázat). A két eset között csaknem 14-szeres a finanszírozási különbség. Itt is hangsúlyozni szeretném, hogy nem arra buzdítok, hogy a sima nôgyógyászati küretes betegeket intenzív osztályos betegekként manipulálva súlyszám többlethez jusson bárki is, hanem arra, hogy aki súlyos állapotú betegnél végez ilyen beavatkozást, ahol a beteg életét és egészségét csak megfelelô intenzív osztályos ápolás révén lehet biztosítani, az ne veszítsen kódolási fogyatékosság okán negyed millió forintot, amelyet csaknem biztosan el is költött egy ilyen beteg ellátására. 5. KRÓNIKUS OSZTÁLYOS ÁTJELENTÉS Az új szabály alapján a HBCS normatív napja fölött hét nappal kezdi meg az aktív osztályról krónikus, illetve rehabilitációs osztályra helyezett beteg a HBCS súlyszám feletti napi átalányfinanszírozását az OEP. Az osztályon végzett betegellátó tevékenység minôsítése alapján a finanszírozó szorzókkal emelheti a finanszírozást (pl. 1,5). Ez esetben a krónikus napi díj 100%-a kerül elszámolásra, szemben a felsô határnapon túli hosszú ápolás napi díjával, mely a krónikus díjnak csupán 70%-a. Vegyünk egy példát és számszerû adatokat annak érdekében, hogy bemutathassam a rendszerben rejlô lehetôségeket. Adott egy habituális vetélô kisterhes, akinek már számos kívánt terhessége szakadt meg. Alhasi görcsök és pecsételô vérzés miatt szigorú fektetése, szoros észlelése és a szükséges kezelés miatt felvételre kerül a szülészeti osztályra és ott 60 napon át látják el. Elemezzük a bevételi különbséget aszerint, hogy az adott beteg végig a szülészeti osztályon kerül ápolásra, vagy állapotának rendezése után áthelyezik az eset további ellátására alkalmas 1-es szorzóval bíró krónikus, illetve 1,5-ös szorzóval szerzôdött rehabilitációs betegellátó osztályra. A kórállapotot legmegfelelôbben a fenyegetô vetélés O2000 kódjával írhatjuk le, és így az eset a 14M 6820-as HBCS-be kerül. Íme a HBCS tulajdonságai (6. táblázat). A szabályok szerint az adott esetben 60-28=32 hosszú nap és =46 krónikus illetve rehabilitációs nap számolható el a HBCS súlyszám felett. Végig aktív osztályon Hosszú napok száma 32 Hosszú napi szorzó 0,7 Hosszú napi díj 2450 Hosszú napi forint Összesen Napi költségkeret 2128 Aktív osztályon, majd 1-es szorzójú krónikus osztályon Krónikus napok száma 46 Szorzó 1 Kompenzált krónikus napok száma 46 Krónikus napi díj 3500 Krónikus forint Összesen Napi költségkeret 3505 Aktív osztályon, majd 1,5-ös szorzójú rehabilitációs osztályon Rehabilitációs napok száma 46 Szorzó 1,5 Kompenzált rehabilitációs napok száma 69 Rehabilitációs napi díj 3500 Rehabilitációs forint Összesen Napi költségkeret 4846 A fenti elemzés adataiból az tûnik ki, hogy az 1-es szorzójú krónikus osztályra áthelyezve a beteget plusz 65%-os, míg a 1,5-ös szorzójú rehabilitációs osztályra helyezve a beteget a 14 nap elteltével plusz 128%-os többletbevételt érhetünk el. Nyomatékosan szeretném hangsúlyozni, hogy ez NEM SÁMÁNKODÁS. A 60 napos ápolás a végig aktív osztályos ellátás nem egészen forintos díjából bizonyosan nem gazdálkodható ki (2128 forintos napi költségkeret). A megfelelô krónikus, illetve rehabilitációs áthelyezések révén esetünkben a napi 3505 illetve 4846 forintos költségkeretek már megteremtik az igényesebb ellátás feltételeit anélkül, hogy ez a kórház számára jelentôs veszteséget okozna. Írásom második részében a kódolási tevékenység auditálásának jelentôségére szeretném felhívni a figyelmet. FÔCSOP HBCS HBCS NÉV ALSÓ FELSÔ NORMATIV SÚLYSZÁM 14M 6820 Fenyegetô vetélés , táblázat 14

3 Az egészségügyi ellátó intézmény aktuális kódolási hatékonyságától függôen elterjedt nevén Kódkontrolling, azaz a kódolás komplex audit tevékenysége, a bevétel fokozás egyik leghatékonyabb és leggyorsabban többletbevételt hozó eszköze. Lehetôségeit alapvetôen behatárolja az orvosi dokumentáció színvonala, minôsége, pontossága. Átlagosan kódoló, nem auditált megyei kórház hozzávetôlegesen fekvôbeteg ellátási tevékenységéért kapott bevételeinek 5%-át veszíti el a bevételi optimumához képest kódolási hibák okán. Fontosnak tartom elôrebocsátani, hogy a tudatos kódolási tevékenység, illetve a kódolás utólagos auditálása amennyiben azt az aktuális szabályrendszer pontos betartása mellett végzik nem azonosítható a kódzsonglôrködésnek, vagy kódsámánkodásnak nevezett tevékenységgel. Ilyen jellegû tevékenységet egyetlen belsô kórházi kódolást ellenôrzô csapat, vagy bármely hivatásszerûen kódolási tevékenység auditálását végzô külsô cég sem vállalhat fel, hiszen a büntetôjogi következményekkel is járó szabálytalan tevékenység nem lehet egy kórház és a finanszírozó, illetve egy tanácsadó cég és egy egészségügyi ellátó intézmény hosszú távú, mindkét fél számára gyümölcsözô kapcsolatának alapja. CÉL A HATÉKONY ADATSZOLGÁLTATÁS, A SZÁMLÁZÁSI VESZTESÉGEK KIKÜSZÖBÖLÉSE A fô prioritás a betegellátó intézmény azon igénye, hogy a biztosított betegek részére, a biztosítóval kötött szerzôdés alapján, szakmailag kompetens ellátó egység által nyújtott, indokolt, szolgáltatásért megkapja az elôre megállapított térítést (HBCS-súlyszámot), méghozzá az esetbôl legálisan, torzítás nélkül kihozható maximumot. A kódolás az orvosi dokumentáció megfelelô algoritmus alapján történô lefordítása finanszírozási dokumentációvá. Kódolni márpedig tudni kell! Ez nem azonos a diagnózisok és beavatkozás kódok bemagolásával. Ennél több kell. A HBCS rendszer struktúrájának, szabályainak, hibáinak és a mindenkori súlyszámok és határnapok adatainak naprakész ismeretére van szükség. A HBCS besorolási rendszer mai állapotában messze nem hibátlan. Nem alkalmas arra, hogy a rendszert nem ismerô személy csupán a betegellátás adatait korrektül kódokra fordítva biztos lehessen abban, hogy a betegellátás kapcsán felmerült költségeinek finanszírozását szolgáló HBCS-be juttatta az eseményt. A betegdokumentáció minôsége Furcsa ellentmondás azonosítható az orvosi és a finanszírozási dokumentáció megítélésében. Az orvosi dokumentáció kötelezô tartalma és formátuma része az egyetemi képzésnek. Minôségét az osztályos munkában a szakmai vezetô viziteken és a zárójelentés kiadásakor ellenôrzi, aláírással tanúsítja. Funkcionális jelentôsége van a kórházban prioritást élvezô gyógyító tevékenységben. Presztízse viszonylag magas, a kórlap, zárójelentés kidolgozottsága a gyógyító munka minôségi mutatói közé tartozik. Ezzel szemben a finanszírozási dokumentáció vezetése nem része az orvosegyetemi tananyagnak. Nem része a klasszikus orvosi munkának, nem minôsíti az orvost, mint gyógyítót. Presztízse alacsony, igyekeznek továbbadni, sokszor nem kompetens személynek. Szisztematikus ellenôrzése és javítása sokszor nem megoldott. Sem az elsôdleges kódoló sem az utólagos audit tevékenységet végzô kódszakértô nem tud sem szakmai, sem financiális szempontból igényes munkát végezni, ha a betegdokumentáció nincs megfelelô színvonalon vezetve. Ennek alapvetô elemei a részletes kórelôzmény, a beavatkozások és vizsgálatok (különös tekintettel a besorolási szempontot képezô beavatkozások, pl. többparaméteres monitorizálás), illetve gyógykezelések (pl. vér típusa és mennyisége) pontos rögzítése és a társosztályokon végzett konzíliumok és beavatkozások leletei, eredményei. A tudatos kódoló munkamódszere elsôdlegesen a betegdokumentáció áttekintésénél kezdôdik. Besorolási tényezô lehet a beteg kora, újszülötteknél születési súlya. Tételesen át kell tekinteni az ellátás során felállított és igazolt diagnózisokat, az elvégzett beavatkozások teljes körét, a minôsített gyógykezeléseket, a vérkészítmények és bizonyos gyógyszerek (pl. immunoglobulin, cyclosporin stb.) adását. Az ápolási napok száma és azok hossza bizonyos beavatkozások elôtt szintén befolyásolhatja a besorolást (pl. patológiás terhesség utáni szülés). A legújabb HBCS verzióban az altatás és az érzéstelenítés egyes vállfajainak jelentése szintén besorolási szempont lett (TIVA, EDA). Mindezek gondos áttekintése után a kódszakértô azt a kérdést teszi fel, hogy miképpen kell, vagy lehet kódolni az eseményt úgy, hogy a ráfordított költségek minél teljesebben megtérüljenek a finanszírozó által fizetett súlyszám összegbôl. Fel kell tárni a kezelt társult megbetegedéseket, számba kell venni, hogy a felállított diagnózisok között szerepel-e valamely a társult, súlyos társult megbetegedések között, illetve felvételt nyert-e valamely besorolási jelentôséggel bíró kódcsoportba (pl. patológiás vagy nagyrizikójú szülészeti események). Abban az esetben, ha a beteg ellátása kapcsán több diagnózist is felállítottak és azt a szakma szabályai szerint el is látták, azt kell kiválasztani, amelyik a legmagasabb ellátási költségekkel járt. Ennek a választásnak a lehetôségét a Besorolási kézikönyv K006.1-es szabálya adja meg. Tudatosan kerülni kell a rendszer hibáiból adódó veszteségeket Vannak olyan diagnózis-beavatkozás párok, melyek a mindennapos szakmai gyakorlatban a szakma szabályai szerint elôfordulhatnak, de a finanszírozási rendszer nem 15

4 sorolja be a megfelelô helyre. Például a rendszer a különbözô fokú méhnyakrák megelôzô állapotok (N8700-N8720) mellett a méheltávolítást csak az N8790 Cervicalis dysplasia k.m.n. kód mellett veszi észre. Amennyiben nem ez a kód az ellátást indokló fôdiagnózis, akkor csak ez utóbbi alapján sorol be és 0,38856 (6590-es HBCS) súlyszámot térít a 0,99450 (643B HBCS), illetve az 1,41711 (643A HBCS) helyett. Mit tegyen itt a kódoló? A Besorolási kézikönyv K004- es szabálya úgy rendelkezik, hogy nem adható meg definiáltság szempontjából alacsonyabb szintû diagnózis annál, mint ahogy az a beteg ellátása kapcsán végzett diagnosztikus eljárások révén már meghatározásra került. A k.m.n. minôsítésû kód pedig ebben az esetben annak minôsülhet. Kösse-e magát a kódoló a szabálykönyv betûjéhez és nyelje le a ezer forintnyi veszteséget, vagy tudatosan vállalja fel a szabályszegést? Ha a rendszer ilyen hibákat nem tartalmazna, nem kerülhetnének a munkájukat precízen és színvonalasan végzô kódolók ilyen nyomasztó etikai helyzetbe. Néhány szakterület kódolása kifejezetten bonyolult, magas szintû szakismeretek szükségesek a finanszírozási szempontból is tökéletes kódoláshoz. Ilyen bonyolult kódolású szakterületek az alábbiak. Intenzív, szubintenzív részlegek (súlyos kísérôbetegséges HBCS-k besorolása bonyolult). Baleseti sebészet, sebészet, ortopédia (megfelelô diagnózis és beavatkozás pár kiválasztása néha nem egyértelmû, protézisek kódolásának szabályai). Belgyógyászat, gyermekgyógyászat, sebészet (sok diagnózis, sok HBCS). Szülészet (patológiás, nagy rizikójú terhesség és szülés). Íme néhány típus hiba, melyek a kódolási ismeretek hiányából fakadnak: Nem tüntetik fel a beavatkozások darabszámát. Pl. több paraméteres noninvazív monitorizálás, lélegeztetés, vér egységek száma (7. táblázat) Nem ismerik a besorolási tényezônek számító beavatkozások körét. Fölösleges adatok mellett elsikkadnak a lényegesek, például a több paraméteres monitorozás, cyclosporin vagy cytostaticus kezelés (8. táblázat). Nem adekvát a BNO/WHO kiválasztása a kódkészletbôl. A helytelenül megválasztott diagnózis mellett a rendszer gyakran nem ismeri fel az elvégzett beavatkozást és ilyenkor az eseményt a beavatkozás figyelembe vétele nélkül, pusztán a diagnózis alapján sorolja be és számolja el. A diagnózisok sorrendjét, a beavatkozások típusjelét véletlenszerûen adják meg. Diagnózisok használhatósága gyakran változik, követni kell(ene), mi alkalmazható aktuálisan fô-, társult, illetve súlyos társult betegségként. Z-s csoportokba kerülés mechanizmusa sokak számára rejtély annak ellenére, hogy a súlyos társult megbetegedéses HBCS-k súlyszám értékei esetenként egy nagyságrenddel magasabbak a parallel HBCS csoportok értékeinél. Igen gyakran elôfordul, hogy más személy határozza meg a diagnózis és beavatkozás kódokat, és más személy tölti ki az adatlapot. Az adatlap kitöltô számos esetben olyan személy, aki szakismeretek hiányában a kódokból nem látja át az aktuális ellátási eseményt. Ennek kapcsán gyakran találkozunk adatrögzítési hibákkal, melyeknek igen súlyos finanszírozási konzekvenciái lehetnek. Kézírással végzett kódolás során az adatrögzítô félreolvassa a kódokat, pl. az I betût J -nek olvassák és fordítva. Különösen nagy a veszteség, ha ez mûtéti beavatkozásnál fôcsoport inkompatibilitást okoz. Ha egy szívkatéteres kivizsgálás után négy vagy több éren történik coronaria bypass mûtét és az alábbi kódok véletlen felcserélésre kerülnek egymillió forint feletti veszteség éri az ellátót (9. táblázat). Amennyiben a számsorban betû is szerepel, pl. G betût az esetek egy részében azt 6 -nak, H-t pedig 4 -nek olvassák (5814G: térdprotézis). Például az S8330 A térd ízületi porcának heveny sérülése kód mellett az 5814G Térdprotézis beültetés, szánkó kód helyett Impressio kiemelés, spongiosa plastica csavarozás az alábbi eredményhez vezet (10. táblázat). 773A 773D Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard kemoterápiával, 26E alatti szûrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával 18 év felett 6,91377 Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard kemoterápiával, 75E alatti szûrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával 18 év felett 40, táblázat 293A Gyulladásos bélbetegségek cytostaticus vagy cyclosporin kezeléssel 2, B Gyulladásos betegségek 18 év felett 0, táblázat 16

5 Elôfordulnak egyszerû elütések, hiányos adatbevitelek. A hibák elôfordulási gyakorisága tapasztalataink szerint akkor magas, ha a kódolás, illetve az adatlap kitöltés rövid határidôs, siettetett kampánymunka. A folyamatos munkavégzés és a megfelelôen felkészített és érdekeltté tett személyzet bizonyítottan alacsonyabb hibaszázalékkal végzi tevékenységét. A fekvôbeteg ellátó bevételeinek meghatározó része származik a HBCS alapú finanszírozás súlyszám forintjaiból. Ezért könnyen belátható, hogy ennek következetes, folyamatos és részleteibe menô minôségellenôrzése nem mellôzhetô. Meg kell teremteni a finanszírozási dokumentáció presztízsét. Ki kell alakítani a finanszírozási dokumentáció minôségbiztosítását és annak eszközrendszerét. Rendszeresen össze kell vetni az orvosi dokumentáció és adatlap információtartalmát. Célzott és a besorolási rendszer változásait követô rendszerességgel oktatást kell folytatni az orvosi dokumentáció célszerû vezetésérôl és az adatlap-kitöltés szabályairól, a besorolási tényezôk körérôl a kódolást végzôknek. Fel kell gyorsítani az adatáramlást a változásokról azok felé, akik munkáját az érinti. Tételes törzsszámregiszter felállítása és gondos vezetése célszerû, melyben követni kell az ellátott és lejelentett esetek sorsát. Tapasztalataink szerint megfelelô motiváció nélkül a kódolás és adatrögzítés folyamata sem mûködik megfelelô színvonalon. Tekintettel arra, hogy az ebben a munkafolyamatban elkövetett hibák milyen jelentôs finanszírozási konzekvenciákat, veszteségeket vonnak magukkal, indokolt átgondolt rendszer alapján az ebben résztvevôk munkáját honorálni. Ez a megjegyzés túl általános lenne, ha nem neveznénk meg néhány indikátort, melyek a kódolási tevékenység minôségellenôrzésének alapelemeit képezik. Érdemes követni: a le nem jelentett esetek arányát, az el nem számolt (hibás) esetek arányát, a javított rekordok arányát, a szakmai audit által javítható teljesítmény arányát és a hibalistán megjelenô ambuláns rekordok arányát. E cikk figyelemfelhívó célzattal íródott. A szerzô nem törekedett, nem is törekedhetett a teljességre, a mai finanszírozási rendszer minden hibájának tételes felsorolására. Az egészségpolitikus számára meg kívánta jeleníteni a rendszer anomáliáit, a kasszák ellátás típusok közötti finanszírozás aránytalanságait, tálcán kínálva néhány megoldási alternatíva csíráját. A kórházi menedzsment figyelmére a komplex finanszírozásorientált betegmenedzsment kialakítása, a fedezetelemzés és a kódolás auditálási tevékenység bevezetése kapcsán említett példák tarthatnak igényt. A betegellátással és kódolással közvetlenül foglalkozókban pedig a kételyt szeretném elültetni. A kétkedést azzal kapcsolatban, hogy kódolási tevékenységük kapcsán a rendszer jobb megismerése, a betegdokumentáció precízebb vezetése révén nem maradnak-e még kiaknázható tartalékok. I2080 Angina pectoris egyéb formái J2080 Heveny bronchitis egyéb meghatározott kórokozóktól 177C Coronaria bypass (négy vagy több), katéterezéssel 10, E Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek év között, speciális kezelés nélkül 0, táblázat 371L Unicondylaris térdprotézis beültetés komplikáció nélkül, traumatológiai indikáció esetén 6, B Kisebb térdmûtétek társult betegség nélkül 0, táblázat A SZERZÔ BEMUTATÁSA Dr. Sipos Miklós Szülész-nôgyógyász szakorvos, 1993 óta a Semmelweis Egyetem II. Szülészeti és Nôgyógyászati Klinikáján klinikai orvos, majd egyetemi tanársegéd. Szakterülete a nôi meddôség kezelése és a nôgyógyászati endoszkópia. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképzô Központjában szerzett egészségügyi szakmenedzser másoddiplomát. Vezetô tanácsadóként dolgozik a HBCS Audit Kft-nél, emellett oktat a Semmelweis Egyetem Ápolási Felsôvezetôi Menedzserképzô Kurzusán. Szakmai tanácsadóként részt vett a Semmelweis Egyetem Komplex Kontrolling Koncepciójának kidolgozásában. 17

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

Forgalmi, teljesítmény és költség adatok (2009.01-2009.12)

Forgalmi, teljesítmény és költség adatok (2009.01-2009.12) 2010.02.01 Felsővezetői Tájékoztató 1/10. o Kapacitás adatok Orvos létszám Felnőtt kardiológia 29,00 29,00 0,0% 29,00 29,00 Felnőtt szívsebészet 16,32 15,88-2,7% 15,75 14,00 Összevont gyermek ellátás 19,21

Részletesebben

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2010. évi tevékenységéről

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2010. évi tevékenységéről Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2010. évi tevékenységéről Az asszisztált reprodukciós beavatkozásokat végző intézetek kötelező adatgyűjtését a 339/2008 (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

INDIKÁTOROK ALKALMAZÁSA A SZAKMAI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉRE A KÓRHÁZAKBAN

INDIKÁTOROK ALKALMAZÁSA A SZAKMAI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉRE A KÓRHÁZAKBAN INDIKÁTOROK ALKALMAZÁSA A SZAKMAI ELLÁTÁS MINŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉRE A KÓRHÁZAKBAN RADNAI JUDIT SZENT PANTALEON KÓRHÁZ NONPROFIT KFT. DUNAÚJVÁROS DEMIN X. 2010. MÁJUS 20-21. SZENT PANTALEON KÓRHÁZ NONPROFIT

Részletesebben

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet a történelmi múltú Szent Rókus Kórházban IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012. Farkas Annamária, Dr. Göböl Zsolt Szent Rókus Kórház és Intézményei,

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A 28/2005. (IV. 28.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL BUDAPEST 2005 I. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. (1) A szabályzat célja a betegellátás biztonságának

Részletesebben

Kitöltési útmutató az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható fekvőbeteg részére végzett rehabilitációs ellátás kódolási szabályairól

Kitöltési útmutató az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható fekvőbeteg részére végzett rehabilitációs ellátás kódolási szabályairól Országos Egészségbiztosítási Pénztár Kitöltési útmutató az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható fekvőbeteg részére végzett rehabilitációs ellátás kódolási szabályairól Az egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2011. évi tevékenységéről

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2011. évi tevékenységéről Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokat végző intézmények 2011. évi tevékenységéről Az asszisztált reprodukciós beavatkozásokat végző intézetek kötelező adatgyűjtését a 339/2008 (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról Az asszisztált reprodukciós beavatkozásokat végző intézetek kötelező adatgyűjtését a 339/2008 (XII.30.) Kormányrendelet szabályozza. Az intézetek az adatszolgáltatást

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról Az asszisztált reprodukciós beavatkozásokat végző intézetek kötelező adatgyűjtését a 339/2008 (XII.30.) Kormányrendelet szabályozza. A hatályos, asszisztált

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról

Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról Jelentés asszisztált reprodukciós eljárásokról Az asszisztált reprodukciós beavatkozásokat végző intézetek kötelező adatgyűjtését a 339/2008 (XII.30.) Kormányrendelet szabályozza. A hatályos, asszisztált

Részletesebben

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János 2013. szeptember 14. Bevezetés A Szent Kristóf Szakrendelő kontrolling és minőségbiztosítási csoportja 2009 óta végez részletes szakmai és gazdasági

Részletesebben

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II.

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Edit, 2011. november

Készítette: Kárpáti Edit, 2011. november 5.1 CÉL 5 INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSI TERV A BETEGBIZTONSÁG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN (CLINICAL CARE PATHWAYS) Készítette: Kárpáti Edit, 2011. november A betegellátás biztonságának javítása az információk megbízható

Részletesebben

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül

A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálat színvonalának növelése a minőségellenőrzésen keresztül Szabó Zsuzsanna & Mádi-Szabó Zoltán Minőségellenőrzési

Részletesebben

A bő havi vérzés klinikai auditja Prof. Póka Róbert (Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)

A bő havi vérzés klinikai auditja Prof. Póka Róbert (Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika) A bő havi vérzés klinikai auditja Prof. Póka Róbert (Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika) 1. Tervezés 1.1. A vizsgálandó klinikai terület és az elérni kívánt élok meghatározása

Részletesebben

AZ OTTHONI HOSPICE ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI. Általános előírások

AZ OTTHONI HOSPICE ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI. Általános előírások AZ OTTHONI HOSPICE ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI Általános előírások Az alábbiakban leírt formájú és adattartalmú DBASE III adat FILE-okat 3.5 -os (1.44 Mbyte) FLOPPY lemezre,

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására

ESETTANULMÁNY. a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására ESETTANULMÁNY a REP alapú rehabilitációs ellátás kódolási szabályainak bemutatására Példa eset orvos-szakmai jellemzői: 58 éves friss stroke beteg, akit az akut ellátását végző kórházában a stroke akut

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

WHO kézhigiénés önértékelő rendszer. fekvőbeteg ellátó intézmények számára

WHO kézhigiénés önértékelő rendszer. fekvőbeteg ellátó intézmények számára WHO kézhigiénés önértékelő rendszer fekvőbeteg ellátó intézmények számára Nemzeti Kézhigiénés Kampány 2011 1 ÁTÁLLÁS AZ ÚJ RENDSZERRE 1.1 KÖNNYEN ELÉRHETŐ AZ ALKOHOLOS KÉZFERTŐTLENÍTŐ AZ INTÉZETBEN? Válasszon

Részletesebben

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakmai Kollégium irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai irányelvei, útmutatói, módszertani levelei, ajánlásai Az egészségügyi miniszter 33/1981. (Eü.K. 21.) EüM számú utasítása az anaesthesiológiai és intenzív betegellátó osztályok, az égési sérülteket ellátó

Részletesebben

Vizsgálatkérő és adatlapok a Soproni Területi Vérellátóban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0. verzió

Vizsgálatkérő és adatlapok a Soproni Területi Vérellátóban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0. verzió Vizsgálatkérő és adatlapok a Soproni Területi Vérellátóban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0. verzió 1. sz. adatlap VÁLASZTOTT VÖRÖSVÉRSEJT KÉSZÍTMÉNY IGÉNYLŐ LAP Beteg neve:... Születési neve:... Anyja

Részletesebben

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

KÖZPONTBAN A GYERMEK

KÖZPONTBAN A GYERMEK KÖZPONTBAN A GYERMEK Térségi ellátás és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Észak- közép- magyarországi térség Korszerű terhesgondozás Dr. Bálint Koppány Korszerű terhesgondozás A terhesgondozás célja:

Részletesebben

HBCSKódex. Felhasználói kézikönyv. HBCS Audit KFT 2015.

HBCSKódex. Felhasználói kézikönyv. HBCS Audit KFT 2015. HBCSKódex Felhasználói kézikönyv HBCS Audit KFT 2015. Tartalomjegyzék Regisztrálás:... 3 Bejelentkezés:... 3 Általános információk az egyes funkciók használatáról... 4 Keresés:... 4 Rendezés:... 4 Kereszthivatkozások:...

Részletesebben

AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI. Általános előírások

AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI. Általános előírások AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI KÖVETELMÉNYEI Általános előírások Az alábbiakban leírt formájú és adattartalmú DBASE III adat FILE-okat 3.5 - os (1.44 Mbyte) FLOPPY lemezre, vagy

Részletesebben

Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei

Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. a 935 jelű 32 súlyos betegségre fedezetet nyújtó, a 936 jelű Rosszindulatú daganatos megbetegedésekre szóló és a 937 jelű Mellrákra

Részletesebben

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén

Igénybejelentés halál, baleseti halál esetén NN Biztosító Zrt. Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. Szerződésszám: Biztosított adatai e: Bejelentő adatai Telefonszáma: e: Igényt bejelentő aláírása: Szerződött partner

Részletesebben

Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME)

Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME) Dénes Rita (BME) - Dr.Topár József (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XV. DEMIN 2015. május 27. Egy kis visszatekintés Boján, Réthelyi, Szócska, Belicza, Zombor Könyvek (Gulácsi L., Gődény

Részletesebben

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Szegedi Regionális Vérellátó Központban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0 verziószám

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Szegedi Regionális Vérellátó Központban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0 verziószám A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Szegedi Regionális Vérellátó Központban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0 verziószám 1. Vérkészítmények igénylése: 1.1 A vérkészítmények igénylése írásban történik,

Részletesebben

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz. Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 1 458 4260 www.signal.hu,

Részletesebben

Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika

Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika Hogyan feleljünk meg a rehabilitációs program dokumentációs kihívásainak? Dr. Simoncsics Eszter, Szász Katalin, Dr. FáyVeronika Miért dokumentálunk? Törvényi kötelezettség Szakmai követelmény Minőségbiztosítás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév)

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) PÁLYÁZATI ŰRLAP 1 Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) A pályázó neve (teljes hivatalos név!) Állandó lakcím Postai levelezési cím Telefonszám

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

1. SZ. Minisztérium Állami. MELLÉKLET Egészségügyi SZABÁLYZAT. Változat: 2 Központ

1. SZ. Minisztérium Állami. MELLÉKLET Egészségügyi SZABÁLYZAT. Változat: 2 Központ Tárgy: Térítési díjak Lap: 1/ 6 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjai. Megnevezés Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani

Részletesebben

DR. SZEGHŐ ZSOLT: SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTÉS A LOVAS PRAXISBAN MLÁE XXIII. LÓGYÓGYÁSZATI KONGRESSZUS 2015. NOVEMBER 27-28. HOTEL VELENCE RESORT & SPA

DR. SZEGHŐ ZSOLT: SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTÉS A LOVAS PRAXISBAN MLÁE XXIII. LÓGYÓGYÁSZATI KONGRESSZUS 2015. NOVEMBER 27-28. HOTEL VELENCE RESORT & SPA DR. SZEGHŐ ZSOLT: SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTÉS A LOVAS PRAXISBAN MLÁE XXIII. LÓGYÓGYÁSZATI KONGRESSZUS 2015. NOVEMBER 27-28. HOTEL VELENCE RESORT & SPA 1. AZ ADATRÖGZÍTÉS CÉLJA Szakmai szempontok (pontos

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei

FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei FNO osztályozás, kardiológiai rehabilitáció szakmai és szervezeti minimumfeltételei Dr. Simon Attila Állami Szívk vkórház, Balatonfüred c. egyetemi docens, PTE 2001 Az ICF célja Tudományos adatbázis létrehozása

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás nem igényli az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Onkológiai szakápoló szakképesítés. 3155-10 Onkológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. szeptember 11.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Onkológiai szakápoló szakképesítés. 3155-10 Onkológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. szeptember 11. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 2. előadás: Egy konkrét vállalatirányítási rendszer Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Miért épp a kórház? Mindenkinek van róla személyes tapasztalata, volt bent

Részletesebben

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. C:secsemoszívsebészeti Osztály. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. C:secsemoszívsebészeti Osztály. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET C:secsemoszívsebészeti Osztály 10. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok A beteg / szülo / törvényes gyám mutéttel kapcsolatos tájékoztatása, orvosi felvilágosítása

Részletesebben

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy.

Szent Erzsébet Idősek Otthona 2660 Balassagyarmat, Markusovszky u.1. Tel.: 35/300-977 e-mail: idosekotthonabgy@gmail.com www.szenterzsebetbgy. KÉRELEM Kérelem beadása: Iktatószám: Az ellátást igénybevevő adatai: Név:. Születési/leánykori/ neve:... Születési helye:..ideje:.. Anyja neve:...apja neve. Lakóhelye: Tartózkodási helye:.. Személyi ig.sz.:.személyi

Részletesebben

AZ OEP ÁLTAL KÜLÖN SZERZŐDÉSSEL FINANSZÍROZOTT EGYNAPOS BEAVATKOZÁSOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS ELLLÁTÁS-SZERVEZÉSI FELTÉTELEIRE

AZ OEP ÁLTAL KÜLÖN SZERZŐDÉSSEL FINANSZÍROZOTT EGYNAPOS BEAVATKOZÁSOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS ELLLÁTÁS-SZERVEZÉSI FELTÉTELEIRE 1. számú melléklet SZABÁLYKÖNYV AZ OEP ÁLTAL KÜLÖN SZERZŐDÉSSEL FINANSZÍROZOTT EGYNAPOS BEAVATKOZÁSOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS ELLLÁTÁS-SZERVEZÉSI FELTÉTELEIRE 1 1. A szabálykönyv érvényességi köre Jelen

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS. (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) I. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (a háziorvos, kezelőorvos

Részletesebben

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei

A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelési rendszerének változásai, eredményei Dr. Kőrösi László (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) 1. Bevezetés, célok A háziorvosi és házi gyermekorvosi

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján

Részletesebben

Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása

Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása 2014 12 03 Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása 2014. szeptember hónapra, 1039 ágyra vonatkoztatva, az alábbi intézmények adataival: S.E. I.sz. Gyermekklinika, Szent János Kórház és

Részletesebben

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egészségügyi

Részletesebben

Az ellátás szakmai megfelelősége, biztonsága, minősége az integráció tükrében Dr. Margitai Barnabás

Az ellátás szakmai megfelelősége, biztonsága, minősége az integráció tükrében Dr. Margitai Barnabás Az ellátás szakmai megfelelősége, biztonsága, minősége az integráció tükrében Dr. Margitai Barnabás (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt.) Az Egészségügyi

Részletesebben

Vizsgálatkérő és adatlapok a Péterfy Területi Vérellátóban Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió

Vizsgálatkérő és adatlapok a Péterfy Területi Vérellátóban Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió Vizsgálatkérő és adatlapok a Péterfy Területi Vérellátóban Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió 1. sz. adatlap VÁLASZTOTT VÖRÖSVÉRSEJT KÉSZÍTMÉNY IGÉNYLŐ LAP Beteg neve:... Anyja neve:...... A beteg

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház

Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013. Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Sürgősségi betegellátás Szekszárd 2013 Dr. Simon János Tolna megyei Balassa János Kórház Egy kis történelem Kezdetben belgyógyászati ill kardiológiai ambulancia 4 megfigyelő ágy Ágyak száma négyről nyolcra

Részletesebben

SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA

SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA SZABÁLYZAT ELŐJEGYZÉS ÉS INTÉZMÉNYI VÁRÓLISTA KEZELÉSÉRE VALAMINT A TERÜLETEN KÍVÜLI BETEG BEFOGADÁSÁRA A példány sorszáma: A példány tulajdonosa: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABÁLYZAT A DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ

Részletesebben

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01. 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia 0102 20 2012.07.

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01. 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia 0102 20 2012.07. / szerinti Szakma a idejére a a idejére a 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01 77. haematológia 0102 20 2012.07.01 77. gasztroenterológia 0104 29 2012.07.01 77. nefrológia 0105 32 2012.07.01 77. sebészet

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. 2 I. Általános és bevezető szabályok 1.. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai

Részletesebben

ÉRSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

ÉRSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ, SZOLNOK Gyakorlat Igen Nem Fő Intézmény/osztály/részleg

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Egészségügyi kockázatok integrált kezelésének számítógéppel támogatott gyakorlata

Egészségügyi kockázatok integrált kezelésének számítógéppel támogatott gyakorlata Egészségügyi kockázatok integrált kezelésének számítógéppel támogatott gyakorlata Balatonalmádi, 2015. 09. 17. Dr. Horváth Zsolt, egyetemi adjunktus Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar AZ

Részletesebben

Klinikai gyógyszervizsgálatok minőségbiztosítása

Klinikai gyógyszervizsgálatok minőségbiztosítása Klinikai gyógyszervizsgálatok minőségbiztosítása Tősér Ildikó, EOQ Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Intézet Klinikai Farmakológiai Részleg Minőségbiztosítás klinikai vizsgálóhelyen A vizsgálatot

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása dr. Helmle László 2012. szeptember 20. A Semmelweis Terv tézisei Az ellátórendszer összhangjának ismételt megteremtése (térségi szervezés, progresszív ellátás)

Részletesebben

Téma: Kórházmenedzsment/ orvostechnika Ország: Magyarország

Téma: Kórházmenedzsment/ orvostechnika Ország: Magyarország Téma: Kórházmenedzsment/ orvostechnika Ország: Magyarország Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! A Bajorország a megfelelő partner" (Bayern Fit for Partnership) projekt magyarországi programjának optimális

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Epidemiológiai szakápoló szakképesítés. 2333-06 Epidemiológiai szakápolás modul. 4. vizsgafeladat. 2011. november 08.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Epidemiológiai szakápoló szakképesítés. 2333-06 Epidemiológiai szakápolás modul. 4. vizsgafeladat. 2011. november 08. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Javaslat. az egészségügyi technológiák egységes életciklus-eseményrendszerének

Javaslat. az egészségügyi technológiák egységes életciklus-eseményrendszerének Javaslat Dr., 2006. az egészségügyi technológiák egységes életciklus-eseményrendszerének kialakítására Dr. 2005. - 2006. Egészségügyi technológiák Dr., 2006. Gyógyító megelőző eljárások Orvosi eljárások

Részletesebben

3.b) Alacsony születési súly esetén 4 vagy 5 típusú diagnózisként a következő kódok valamelyikét függetlenül a gestációs időtől - kötelező megadni:

3.b) Alacsony születési súly esetén 4 vagy 5 típusú diagnózisként a következő kódok valamelyikét függetlenül a gestációs időtől - kötelező megadni: HBCs 5.0 besorolás változása 2. számú melléklet A HBCs besorolási kézikönyv I. Általános ismertető részében: K044.2 Újszülöttek kódolása 1. Újszülött ellátás minden olyan kórházi ellátás, amikor a kórházi

Részletesebben

A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján

A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján A magyar kórházi ellátás minőségüggyel kapcsolatos tevékenységeinek érettségi szintje a 2013-as felmérés alapján Dombrádi Viktor, Dr. Gődény Sándor, Dr. Margitai Barnabás, Gáll Tibor) (Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Kitaposatlan úton - az akkreditáció felé

Kitaposatlan úton - az akkreditáció felé Jogszabályi környezet DEMIN XV. Kitaposatlan úton - az akkreditáció felé Dr. Antal Gabriella (Magyar Kórházszövetség) Az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja és tanúsítása392 124. 393 (1) Az egészségügyi

Részletesebben

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft.

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Újabb nehézségek az egynapos sebészetben Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja:. Lakóhelye: Tartózkodási helye:..

Részletesebben

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház Helyzetelemzés - Az egészségügyi ágazat az elmúlt évtizedben

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA

ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ, SZENTES A 2007.09.30-től

Részletesebben

Fekvőbeteg teljesítményelemzés. Fekvőbeteg intézmény, Bp. 2005.04-2006.03

Fekvőbeteg teljesítményelemzés. Fekvőbeteg intézmény, Bp. 2005.04-2006.03 Fekvőbeteg teljesítményelemzés 2005.04-2006.03 Tartalomjegyzék Összefoglaló... 1 Osztályonkénti részletezés... 6 999910110 I.belgyógyászat... 7 999910120 Ii.belgyógyászat... 10 999910130 Iii.belgyógyászat...

Részletesebben

Térítési díj Szabályzat

Térítési díj Szabályzat Gálfi Béla Nonprofit Kft 2013 Pomáz, Mártírok útja 22. Tel.: 06-26-525-650 Fax: 06-26-325-370 E-mail: therapie@mail.datanet.hu Honlap: www.galfi.hu Térítési díj Szabályzat Dr. Bujdosó Zoltán orvos igazgató

Részletesebben

A SÜRGŐSSÉG NÁLUNK -SZENT PANTALEON KÓRHÁZ DUNAÚJVÁROS

A SÜRGŐSSÉG NÁLUNK -SZENT PANTALEON KÓRHÁZ DUNAÚJVÁROS A SÜRGŐSSÉG NÁLUNK -SZENT PANTALEON KÓRHÁZ DUNAÚJVÁROS Máté Ágnes osztályvezető FÖLDRAJZI HELYZET SZENT PANTALEON KÓRHÁZ Többprofilú közösségi kórház Ellátandó lakosság: 135 ezer fő Aktív ágyak: 493 Krónikus

Részletesebben

ÚJ SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ ÖNÁLLÓ OSZTÁLY SZEGEDEN

ÚJ SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ ÖNÁLLÓ OSZTÁLY SZEGEDEN ÚJ SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ ÖNÁLLÓ OSZTÁLY SZEGEDEN A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) élt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt pályázati lehetőséggel, és olyan egészségügyi fejlesztésbe kezdett, amely

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben