Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben)"

Átírás

1 Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 204/205. I. félévben) Alkalmazott Természettudományi Intézet Dr. Lányi Katalin (66) Műanyag palackok újrahasznosítása. A fosszilis tüzelőanyagok szerepe a jelen és a jövő technológiájában. Dr. Leszkó Róbert (66) 4-78 A környezetkímélő tömegközlekedési eszközök Magyarországon. Jármű-értékesítés és marketing. Biztosítási csalások detektálása korszerű matematikai módszerekkel (gráfelméleti, lágyszámítási módszerek) Fedélzeti adatgyűjtő rendszer járműmozgás rekonstrukcióhoz (alkalmazás bemutatása számítógépes szimulációs szoftverrel - Pc-Crash, Virtual Crash Járművek érintkezése során történő nyomhagyás elemző vizsgálata Dr. Molnár István (66) Vállalkozások költségvetési tervezetét elősegítő gazdaságmatematikai módszerek. szakdolgozattá fejleszthető témakör. Projektfeladatként is meghirdetett, A címben említett módszereket konkrét vállalkozás esetén lehetőleg a választott gyakorlati helyhez kötődően célszerű bemutatni. Tevékenységtípusú hálótervezés alkalmazásának bemutatása valamely fejlesztési terv példáján. Optimalizáló módszerek szerepe a szállítmányozási logisztikában (pl. a költségmegtakarítás és hatékonyság bemutatása valamely fuvarozó példáján) Dr. Szakács Attila (66) február 0. / 5 oldal

2 Az informatika alkalmazása kis- és középvállalkozásoknál. Bármilyen vonatkozó témakör választható. ) Gyártásoptimalizálás. 2) Információáramlás, adatelemzés: becslések, trendek, hipotézisek. ) Kis- és középvállalkozások termékeinek menedzselése (reklámozás, weblapszerkesztés, prezentációk készítése, stb.) A gazdaságmatematika alkalmazásai, számítógépes optimalizálás, adatelemzés, döntéselőkészítés, modellezés Bármilyen vonatkozó témakör választható. Az elméleti részt kérjük a gazdasági életből vett konkrét elemzésekkel alátámasztani. ) Szállítási (szállítmányozási) problémák. 2) Szerencsejátékok nyerési esélyeinek elemzése. ) Protfólió elemzés. Mérnöki beruházások pénzügyi modellezése Excellel (konkrét vállalat példáján). Vezetői döntés-előkészítés konkrét vállalat példáján (szállítmányozás, termelés optimalizálása). 4 6 Dr. Szakácsné Nagy Szilvia (66) Integrált adatfeldolgozói csomag (MS Office) alkalmazása konkrét vállalatnál. Szoftver a kis volumenű irodák működéséhez. Adatnyilvántartás, körlevelek, kimutatások, diagramok stb. Vajon leggazdaságosabb-e az alkalmazásuk? Talán célszerű lenne módosításokkal, másképp alkalmazni, végezni ill. készíteni mindezeket? E kérdéssorra kell válaszolnia a témát választó hallgatónak, s ajánlattételét legalább öt olyan feladatnak a fent említett szoftverek segítségével kapott megoldására kell alapoznia, amelyek egy irodai munkaköri leíráshoz tartoznak. A teljesíthetőség előfeltétele, hogy a jelölt részleteiben megismeri egy konkrét irodai munka lényegét. Humánerőforrás-menedzsmentet támogató informatikai rendszerek elemzése konkrét esetben. Konkrét eset feldolgozása. Ellátási láncok integrált logisztikai információs rendszereinek sajátossága. Irodaautomatizálás a gyakorlatban. Végh Sándor (66) A mikrokontrollerek a gyakorlatban. (konkrét példa alapján) Félvezetők fejlődése a mikroelektronika történetében február 0. 2 / 5 oldal

3 A modern autodiagnosztikai rendszerek február 0. / 5 oldal

4 Gazdaságtudományi Intézet Bodnár Gábor Regionális gazdaságtan 5 Versenyképesség az Európai Unióban Vidéki térségek társadalmi szerkezetének vizsgálata Dobrocsi Nándor Egy konkrét vállalkozás gazdálkodásának elemzése A téma feldolgozása kapcsán a vizsgált időszakra (legalább év) a makrogazdasági, az ágazati helyzet rövid bemutatása, a vállalkozásra gyakorolt hatások elemzése. A választott vállalkozás jövedelmi helyzetét meghatározó bevételek és költségek/ráfordítások időbeli alakulásának, összetételének stb. elemzése. A vagyoni, pénzügyi helyzet alakulását befolyásoló tényezők elemzése, értékelése. Controlling A téma kidolgozása során a hallgató az elméleti controlling ismereteinek adott vállalkozásra történő leképzését végzi el. Tekintettel kelllennie a vizsgált vállalkozás vezetői számviteli, valamint informatikai rendszerére, az adatgyűjtés és feldolgozás folyamatára, valamint a kimenetek képzésére. Dr. Borzán Anita Egy konkrét vállalkozás vagyoni, jövedelmi helyzetét befolyásoló makro- és mikroökonómiai tényezők és a vállalkozás elemzése A téma feldolgozása kapcsán a vizsgált időszakra (legalább év) a makrogazdasági, az ágazati helyzet rövid bemutatása, a vállalkozásra gyakorolt hatások elemzése. A választott vállalkozás jövedelmi helyzetét meghatározó bevételek és költségek/ráfordítások időbeli alakulásának, összetételének stb. elemzése. A vagyoni, pénzügyi helyzet alakulását befolyásoló tényezők elemzése, értékelés. Magyarország /a Visegrádi országok és/vagy az Európai Unió Aktualitását éli a magyar, illetve a kelet-közép-európai gazdaság uniós normák alapján történő megítélése. Mind a hazai fejlettséget meghatározó tényezők, mind az Európai Unió vagy az egyes tagországok által megtett fejlődési pálya szerteágazó kutatási lehetőséget biztosít. Elemzés tárgyát képezheti a gazdasági növekedést, valamint a versenyképességet befolyásoló tényezők (pl. terület- és vidékfejlesztés, innováció, fejlesztési stratégiák) feltárása, különös tekintettel az Unió által támasztott követelményekre. Regionalizmus A témakör csatlakozás egyik sarkalatos pontja a hazai régiók kiépítése. Szakdolgozat tárgyát képezheti, hogy hazánkban minden feltételei adottak a régiók kialakításának és hatékony működésének, hogyan sikerült az EU egységes regionális tagolását kialakítani. Hazánk hogyan tud a nyugati elvárásoknak megfelelni, fejlesztési forrásokra pályázni és azokat felhasználni a torzult magyar gazdaság (centrum-periféria sajátosságok) kiegyenlítése végett. A vizsgálat kiterjedhet a hazai és szomszédos országok által kínált komparatív előnyök, határ menti együttmáködések, közös beruházások és eurorégiók elemzésére is. Dr. Gurzó Imre Egy kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének bemutatása 204. február 0. 4 / 5 oldal

5 A környezet védelmének és a fenntartható fejlődés biztosításának politikája és gyakorlata helyi/regionális szinten A vizsgálat irányuljon egy-egy kisrégió vagy település környezeti problémáinak feltárására, a környezetvédelem helyi, kistérségi, önkormányzati stratégiájának bemutatására, a megtett intézkedések (beruházások) hatásainak értékelő elemzésére, valamint a további teendők számba vételére. A lokális gazdaság, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség kapcsolatának jellegzetességei. A vizsgálat célozza meg egy-egy kistérség, település gazdaságának bemutatását, a helyi munkaerő színvonalának elemzését, a foglalkoztatottsági szint alakulását, kapcsolatát, továbbá körvonalakban a fejlesztés lehetőségeit. Az infrastruktúra állapotának értékelő elemzése egy-egy településen/kistérségben. A munka vizsgálja megy egy-egy település/kistérség infrastrukturájának állapotát, pozitív-negatív hatásait a helyi gazdasági szereplőkre, a rendszer kapcsolódását az országos infrastrukturális hálózati rendszerbe, valamint a továbbfejlődés lehetőségeit, szükségleteit. EU komform térség - és településfejlesztés programja, lehetősége, eredményei A vizsgálat irányuljon a választott település vagy régió fejlesztésének, tevékenységének komplex elemzésére A humánerőforrás-hasznosítás és a régiófejlesztés kapcsolata (kistérségi szinten) Az emberi tényező szerepének komplex elemzése a helyi gazdaság és társadalom életére (mintapéldákon) Az agrárgazdaság fejlődése, problémái lokális terekben A munkanélküliség jellegzetességei és enyhítésének lehetőségei kistérségi/települési szinten Dr. Hrabovszki Katalin Az Internet, mint vállalati erőforrás Az Internet a vállalatok számára nemcsak kihasználható lehetőséget jelent, de számos más vonatkozásban is jelen van a vállalatok életében, pl. az Intranet kapcsolatokon keresztül lehetővé teszi a szervezeti hierarchiák lebontását, az Extranet kapcsolatokon keresztül a szoros kapcsolattartást a partnerekkel. Az Interneten keresztül pedig versenytárgyalások lebonyolítását, költségmentes kommunikációt, információszerzést tesz lehetővé az elektronikus kapcsolatrendszer. A dolgozat célja valamely konkrét vállalkozás esetében az Internet alkalmazási lehetőségeinek, ezek szervezetre gyakorolt hatásának, az Internet és a stratégia viszonyának bemutatása Vállalati stratégia (külső belső környezetelemzés, stratégiai alternatívák kijelölése) Átrendeződés a világgazdasági erőviszonyokban (EU, Kína, USA) Dr. Kovács Mihály Fiskális és monetáris politika az EU-ban Hazánk fiskális és monetáris politikájában egyaránt jelentős változásokat hozott (és hoz) az Európai Unióhoz való csatlakozásunk. E témában elsősorban azt lehetne feldolgozni, hogy a csatlakozás hatására hogyan, milyen módon változott, változik a fiskális és monetáris irányítás, milyen irányban fejlődik tovább a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU), akár egy korábban csatlakozott tagállam, akár Magyarország példáján keresztül bemutatva február 0. 5 / 5 oldal

6 Vállalati pénzügyek E témában a vállalat, vállalkozás pénzügyi-gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatára kerülhet sor, így különösen a vállalati pénzügyi tervezés, a likviditáskezelés, tőkeszerkezeti kérdések, kockázatkezelés, devizaműveletek, stb. Pénzügyi válság kialakulása, lefolyása, annak következményei Magyarországra és/vagy EU-ra Dr. Ráfi Péter (66) Adózás A jelöltek az adózás általános kérdéseit és egy-egy adónemet is választhatnak szakszeminárium témakörként. Dr. Szekeres István (66) Biztosításgazdaságtan A biztosításnak, mint pénzügyi tevékenységnek a körébe tartozó bármely olyan téma, amelyet a hallgató meg akar ismerni, fel akar dolgozni. Bankügyletek A bankügyletekn körébe tartozó bármely olyan téma, amelyet a hallgató meg akar ismerni, fel akar dolgozni. Gödör Zsuzsanna Munkanélküliség és foglalkoztatás A téma feldolgozása a rendszerváltás utáni időszakra vonatkozó makro- és mikroökonómiai folyamatokat egyaránt magába foglaló elemzést igényel. Az elemzés készülhet regionális, országos, illetve Európai Uniós megközlelítésben is. Tartalmazza a foglalkoztatásban bekövetkező változásokat, ennek egyénre és a társadalomra gyakorolt hatásait. Külön elemezhető a munkanélküliség, és a csökkentésére irányuló módszerek, illetve azok hatékonysága, a hozzá kapcsolódó ellátó rendszerek tevékenysége. (Kiemelten: Dél-Alföld, Észak-Alföld) Speciális céghelyzetek (csőd, felszámolás) egy konkrét vállalkozás életében A rendszerváltás utáni időszakot végigkísérte Magyarországon a gazdálkodó szervezetek válsághelyzete. A téma aktualitását éli jelenleg is. Elemzés tárgyát képezheti a válsághelyzet kialakulásának bemutatása, egy-egy cég felszámolási folyamatának bemutatása, a felszámolás, csődeljárás jogi és közgazdasági aspektusai, ennek mikro- és makrogazdasági hatásai. A foglalkoztatáspolitika aktuális kérdései Egy konkrét vállalkozás elemzése A téma feldolgozása kapcsán egy vállalkozás vagyoni, jövedelmi helyzetét, piaci pozíciót befolyásoló gazdasági elemzésre kerül sor. Az elemzés minimum gazdasági évet ölel fel, és kiterjed a vállalkozás makro- és mikrokörnyezetében lezajló folyamatokra is. Munkahelyteremtés - Vállalkozásösztönzés Magyarországon Napjaink gazdaságpolitikai problémái közül kiemelt jelentőséggel bír a munkahelyteremtés és ennek kapcsán a vállalkozásösztönzés. Az elemzés célja bemutatni a munkahelyteremtés gazdaságpolitikai hátterét, lehetőségeit Magyaországon. A téma feldolgozása kiterjed az aktuális munkahelyteremtő programokra, illetve a résztvevő makro- és mikroszintű itnézményi háttér tevékenységére. Egyéni megbeszélés alapján bármely közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani és munkaerőpiaci téma 204. február 0. 6 / 5 oldal

7 Győri Erika Vállalkozások beszámolási kötelezettsége, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése A békés megyei kis- és középvállalkozások számviteli nformációs rendszerének, az azokból kimutatható adatok alapján a vállalalatok vagyoni, pénzügyi, illetve jövedelmi helyzetének vizsgálata. Egy költségvetési intézmény gazdálkodásának elemzése a költségvetés végrehajtásával összefüggésben Egy konkrét költségvetési intézmény elemi költségvetésének tervezési kérdései, a költségvetés teljesítésének gazdasági és pénzügyi folyamatai, illetve beszámolók alapján a költségvetési intézmény vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése javasolt. Kis és közepes vállalkozások számviteli információs rendszerének kialakitását, működtetését meghatározó főbb tényezők Krajcsóné Kraszkó Ilona A logisztika elmélete és gyakorlata a vállalkozások munkájában. A dolgozatban a logisztika egy vagy néhány területét kell kifejteni egy konkrét vállalaqti megvalósítás felhasználásával. Ennek során ki kell térni az adott terület és a gazdálkodás egészében meglévő hatgásvizsgálatra, néhány év adatainak feldolgozásával. Nyári Csaba Bankügyletek 0 E témakörben javaslom egy-egy konkrét bankügylet elméleti hátterének ismertetését és konkrét gyakorlati példán való bemutatását (pl. vállalat hitelezés, betétügyletek) Roxinné Végváry Edina Krisztina (0) A hazai bankok hitelezési tevékenysége, hitelügyletek, hitelezési folyamat, a bankok hitelkonstrukcióinak összehasonlítása. A hitelezési tevékenység jellemzése 2 A hazai bankok szolgáltatásainak átfogó jellemzése piackutatással, ügyfél-elégedettség 2 A hazai bankrendszer és intézményei. Bankügyletek egy tetszőlegesen kiválasztott bank vonatkozásában. 2 Lakossági hitelezési tevékenység a hazai bankrendszerben egy tetszőlegesen kiválasztott hitelintézet gyakorlatában A dolgozat készítése során a cél, hogy a hallgató megismerje és bemutassa átfogóan a hazai bankrendszer működését, ezen belül is egy tetszőlegesen kiválasztott bank tekintetében. Biztosítékok szerepe a hazai bankrendszerben A dolgozat célja a hazai bankrendszer által általánosan alkalmazott dologi és személyi biztosítékok körének bemutatása a hazai bankszektorban. Marketing eszközök szerepe a hazai bankrendszerben A marketing eszközök alkalmazásának döntő szerepe van a banki ügyfél-tájékoztatás során. A dolgozat célja a bankok által alkalmazott marketing eszközök bemutatása, hatása a lakosság 204. február 0. 7 / 5 oldal

8 A bank és ügyfél kapcsolata. A téma a hazai bankrendszer egyik leglényegesebb elemét a - bank és az ügyfél kapcsolat - rendszer bemutatását jeleníti meg, mely magába foglalja az ügyfelek bankválasztásának szempontjait. A hazai bankpiacon lévő befektetési termékek átfogó jellemzése, befektetési magatartás értékelése a hazai lakosság körében A dolgozat célja a hazai bankpiacon lévő befektetési termékek átfogó ismertetése, és a lakosság körében végzett kérdőíves felmérés alapján a befektetési magatartás értékelése Egy tetszőlegesen kiválasztott hitelintézet tevékenységének bemutatása A hallgató feladata egy tetszőlegesen kiválasztott hitelintézet tevékenységének bemutatása. A "banki - magatartáskódex" jelentősége a hazai hitelintézetek szolgáltatási tevékenységében A évi gazdasági válság hatása a hazai hitelintézetek hitelezési tevékenységére esettanulmány bemutatásával 2 Seres Péter (66) A verseny fontossága a gazdaságban, és annak állami felügyelete A verseny szerepe a gazdaságban. Milyen versenyt korlátozó körülmények lehetnek. Az állam szerepe a tisztességes verseny fenntartásában. A Gazdasági Versenyhivatal feladatai, és eddigi működése. Adott vállalkozás/ok humán erőforrásainak értékelése A munkaerő összetétele, minősége a vállalkozásnál. Milyen befolyást gyakorolnak a jövedelmezőségre. A közterhek nagyságrendje, hatása az eredményre. (A közterhek mértékének változása a politikai ígéretekkel összevetve). A humán erőforrások nagyságának, minőségének kimutatására tett kísérlet. Egy adott vállalkozás tárgyi eszközeinek elemzése a jövedelemtermelő képesség a hatékonyság szempontjából Kapacitáskihasználás alakulása - különböző kapacitás fogalmak. Tárgyi eszközök használtságának, avulásának alakulása, a fizikai és erkölcsi kopás összehasonlítása - a Számviteli törvény, és az adótörvények szerinti értékcsökkenés összehasonlítása. A hatékonyság és a jövedelmezőség egybevetése, hatásuk a jövedelmezőségre. Lehet- e béke a gyártó, szolgálató és a fogyasztó között A fogyasztóvédelem jelene és múltja Magyarországon és az EU-ban. A Fogyasztó Védelmi Felügyelőség szerepe. A békéltető testületek máködésének szabályai és gyakorlata. Az állami adók beszedése és ellenőrzése az APEH-nál. Az adók sőlya az államháztartásban. Az egyes adónemek. Az adóhivatal szerepének változásai, az összhang az európai irányzatokkal. Az APEH ellenőrzések fajtái, gyakoriságuk, szankciók. Az ellenőrzések súlya az állami bevételekben, szerepe az adómorál alakulásában. A Parlament ellenőrzési tevékenysége A parlament egészének ellenőrzései. A frakciók, a pártok szerepe az ellenőrzésben. Az egyes képviselők ellenőrzési jogosítványai. Az Állami Számvevőszék szerepe. Az ombudsmanok és feladataik bemutatása. Adott vállalkozás/ok tőkeszerkezetének értékelése, elemzése A saját és az idegen tőke aránya, alakulásuk. A saját és az idgen tőke forrásai. Az idegen tőke szerepe a vállalkozás teljesítményében, ennek költségei, hatása az eredményre. A saját tőke elemei, a saját vagyon gyarapodása vagy fogyása, ennek okai február 0. 8 / 5 oldal

9 Adott vállalkozás/ok árbevételeinek és költségeinek elemzése Az árbevétel és a költségek változása, összetevői, ezek arányai. Az egyes összetevők (hatóténsezők) számszerűsítése, elemzése. A bevételek és kiadások alakulása az infláció figyelembevételével. A Net Bank használata Hogyan történik a könyvvizsgálat Magyarországon? Kinek van szüksége a könyvvizsgálatra? Engedélyezni vagy tiltani érdemes az online szerencsejátékokat. Mi a gyakorlat a világban és idehaza. Mennyire alakítja át a világunkat az internet, milyen tanulságok tapasztalhatók a szerencsejátékok területén? Hogyan választja ki az Adóhatóság az ellenőrzendő adóalanyokat? Milyen elvei és gyakorlata van a NAV-ban az ellenőrzésre kijelölésnek. Milyen eredmnyei vannak a kockázat alapú kiválasztásának? Szabóné Bohus Márta Egy konkrét hitelintézet számviteli rendszerének bemutatása A téma feldolgozásánál egy kiválasztott hitelintézet számviteli rendszerének máködését kell bemutatni, és a beszámolók alapján a tevékenységét elemezni. Egy nonprofit szervezet gazdálkodásának bemutatása A téma feldolgozásánál egy konkrét nonprofit szervezet gazdálkodási sajátosságainak bemutatása. A forrásteremtésből adódó nehézségek kiemelése. Egy konkrét vállalkozás vagyoni, jövedelmi helyzetét befolyásoló makro- és mikroökonómiai tényezők és a vállalkozás elemzése A téma feldolgozása kapcsán a vizsgált időszakra (legalább év) a makrogazdasági, az ágazati helyzet rövid bemutatása, a vállalkozásra gyakorolt hatások elemzése. A választott vállalkozás jövedelmi helyzetét meghatározó bevételek és költségek/ráfordítások időbeli alakulásának, összetételének stb. elemzése. A vagyoni, pénzügyi helyzet alakulását befolyásoló tényezők elemzése, értékelése február 0. 9 / 5 oldal

10 Lektorátus Boros Árpád Az Európai Uniós források felhasználása Magyarországon 2 A dolgozat betekintést nyújt Magyarország európai uniós tagságának eddigi eredményeibe, tapasztalataiba, áttekintést ad az Európai Unió kohéziós politikájáról. Elemzi az EU regionális politikáját: alapelveit és célrendszerét. Bemutatja Magyarország és az EU kapcsolatát; megvizsgálja, hogy Magyarország mennyire sikeres a források felhasználása terén. Külföldi működőtőke-befektetések Magyarországon, az országon belüli kelet-nyugat megosztottság tükrében Magyarországon a rendszerváltás után egyre meghatározóbb szerep jutott a külföldi működőtőke-befektetéseknek. Azonban - a jelentős tőkebefektetések ellenére- az addig fennálló különbségek még tovább növekedtek az ország két fele között. A dolgozat mutassa be a befektetések tendenciáit, a kelet-nyugat megosztottság okait, a külföldi működőtőke-befektetések regionális gazdaságra gyakorolt hatásait. A magyar gazdaság versenyképességének alakulása az Európai Unióban. 2 A dolgozat a magyar gazdaság versenyképességét hasonlítja össze néhány fejlett és 2004 óta az Európai Unióhoz csatlakozott tagállam versenyképességével. A dolgozat célja szempontjából különösen az utóbbi játszik fontos szerepet, hiszen azok az országok, amelyek Magyarországgal együtt csatlakoztak az Európai Unióhoz, Magyarországgal többé-kevésbé hasonló gazdasági fejlődésen mentek át. A dolgozat a versenyképességet elsősorban pénzügyi nézőpontból közelíti meg, de a munkaerő-piaci és egyéb szociális tényezőket is taglalja, amelyek a versenyképesség alakulását közvetve és közvetlenül is befolyásolhatják. Dr. Kiss Csilla Az Európai Unió nyelvpolitikája. A nyelvtanulás és nyelvtanítás szerepe az EU nyelvpolitikájában. A nyelvtudás szintjei a KER (Közös Európai Referenciakeret) meghatározása szerint. Az EU országainak idegennyelv oktatási politikája. Idegennyelv oktatás célkitűzései és eredményessége az EU egyes országaiban. Nyelvoktatás a felnőttoktatásban A felnőttoktatás keretein belül megvalósuló nyelvoktatás helyzete és problémái Magyarországon. A felnőtt korú nyelvtanulók sajátosságainak és motivációjának bemutatása, a nyelvanulás sikerességének összetevői, saját készítésű esettanulmánnyal alátámasztva. Az Erasmus program hatása a gazdaságra. A programban való részvétel hatása az elhelyezkedési esélyekre, személyes kompetenciákra és a nyelvtudásra Dr. Máthé Ilona Pályázatírás az Európai Unión kívül és belül A dolgozat célja bemutatni a pályázatírás elméleti és gyakorlati hátterét, valamint egy konkrét példával illusztrálni. Szaknyelv és szakképzés az EU-ban A doldozat célja bemutatni a szaknyelv és szakképzés összefüggéseit az EU-ban, összevetve a magyarországi helyzettel február 0. 0 / 5 oldal

11 Az Európai Unió oktatáspolitikája. A dolgozat célja bemutatni az EU oktatáspolitikáját összevetve a magyarországi helyzettel, valamint az oktatás egy szegmensét kiemelni és gyakorlati példákkal illusztrálni. Térségfejlesztés humánerőforrásfejlesztési programokkal A dolgozat célja bemutatni az EU regionális politikájának a megvalósítását helyi (országos és térségi) szinten konkrét példákkal illusztrálva. Európai Uniós projektmenedzsment A dolgozat célja bemutatni a projekt típusú gondolkodás jellemzőit az EU elveknek megfelelően, valamint a projektmenedzsment elméleti és gyakorlati kérdéseit elemezni konkrét példákkal február 0. / 5 oldal

12 Társadalom- és Vezetéstudományi Intézet Árpási Zoltán Dél-alföldi régió egészségturizmusának lehetőségei Konkrét vállalat marketing tevékenységének bemutatása PR tevékenység egy adott cégnél Online marketing eszközrendszere Egészség és környezettudatosság fejlődési tendenciái Az oktatásmarketing alkalmazásának sajátosságai Magyarországon Egy logisztikai, szállítmányozási vállalat marketingtevékenységének ismertetése. Dr. Lakatos Vilmos Adott vállalkozás controlling tevékenységének elemzése Adott vállalkozás üzleti tervének elemzése 2 Az oktatóhoz tartozó tárgyakból egyénileg egyeztetett témakörök A közmunka program jelentősége a munkanélküliség csökkentésében Adott szervezet-vállalkozás humánerőforrás elemzése Human controlling vállalati gyakorlata Vállalatok, intézmények gazdasági és pénzügyi elemzése Minőségbiztosítás a felnőttképzésben Kontrolling Dr. Micheller Magdolna Kisebbségek karrier utak Magyarországon (különös tekintettel a Dél-Alföldre) Tehetséggondozás roma fiatalok körében 204. február 0. 2 / 5 oldal

13 A közművelődés szerepe a helyi társadalomban. Egy település közművelődésének bemutatása, helyzetének elemzése Egy település művelődési intézményrendszerének története Kulturális és oktatási ágazatban dolgozott és jelentős tevékenységet végzett személyek életútjának elemzése A társadalom átrendeződése: a munkanélküliség, a munkerőpiac és a képzés kapcsolata Felnőttképzés az Európai Unióban Neves személyiségek Adott gazdasági intézmény, cég története A civil szervezetek szerepe a mai gazdasági életben Adott üzem, vállalat, cég története Dr. Nagy Zsuzsanna (0) A munka és stressz kölcsönhatásai. Munkahelyi stresz-modellek. A stressz kezelés szervezeti, munkahelyi lehetőségei Felnőttképzéssel foglalkozó szervezetek tevékenységének vizsgálata egy településen vagy kistérségben A csoport norma- és értékteremtő funkciójának vizsgálata a felnőttképzésben A tréningmódszer alkalmazásának területei a felnőttképzésben A mindennapi élet jövőképeinek hatása a felnőttképzés résztvevőire A mentori tevékenység jelentősége és kihívásai a felnőttképzésben Az érzelmi intelligencia szerepe a felnőttképzésben Az andragógusképzés módszertani problémái a kimeneti kompetenciák tükrében Gerontológia-az idősek gondozása, mentális képességeik szintentartása A gépjárművezetés oktatás didaktikai érintettsége Dr. Simon Sándor Induló vagy működő vállalat üzelti tervének elkészítése szakdolgozattá fejleszthető témakör. Projektfeladatként is választható, Üzleti tervek nemcsak belső felhasználásra, hanem többek között hitelkérelmek, pályázati tervek indoklásához is szükségesek. Sok vállalat megfelelő szakember hiányában súlyos pénzeket fizet tanácsaadó és marketing vállalatoknak e feladat elvégzéséért. E komplex tervek egyesítik magukban a vállalati küldetés meghatározását, az erőforrások, a működés tervezését, gazdaságossági számításokat, a marketingtervet, a szervezeti tervet, a kockázatbecslést és a pénzügyi tervet február 0. / 5 oldal

14 Ipari technológiák menedzsmentje Projektfeladatként is választható, szakdolgozattá fejleszthető témakör. Vállalatok tevékenységének gazdasági elemzése. Projektfeladatként is választható, szakdolgozattá fejleszthető témakör. A szövetkezeti gazdaságfejlesztés lehetőségei Az erőtelejesen globalizálódó világban a helyi érdekek, értékek érvényesülése, megmaradása egyre jobban háttérbe szorul. Az iparosultabb, sűrűbben lakott, gazdagabb területek gazdasági potenciáljával szemben a szövetkezetek alakítása erős ellensúlyt jelenthet. A szövetkezeti jogi forma olyan szervezetfejlesztési lehetőséget ad, mely az alapvetően tőkeegyesítő gazdasági társaságok egyoldalú pénzorientációját kiküszöböli, valamint humánus, környezetbarát elő és gazdálkodó teret teremt. Vállalatirányítási rendszerek (ERP szoftverek) alkalmazása a menedzsmentben és/vagy a számvitelben Az információs társadalom, a globalizáció, a döntésekhez szükséges megnövekedett adatmennyiség olyan új követelményeket támaszt, melyre sok vállalat nem készült fel kielégítően. A hatékony információmenedzsment a korszerű ügyviteli és számviteli rendszer kiépítésén túl egy a vállalat üzleti folyamataira optimalizált, szoftveres információs rendszer meglétét is igényli. Vállalati controlling rendszerek elemzése, fejlesztése A vállalti controlling rendszer működtetése a modern piacgazdaság versenyfeltételeinek való megfelelés elengedhetetlen feltétele. Érdemes a vizsgálatokat egy kiválasztott vállalatra vonatkoztatni. Az elemzés javasolt főbb témakörei: a vállalati működési folyamatok rendszerezése, az ügyviteli folyamatok értékelése a tevékenység- és hatékonyságorientáció szempontjából, a belső beszámolók, jelentések kialakítása Dr. Velkey Gábor (20) A foglalkoztatáspolitika és a munkanélküliség kérdései Deviáns jelenségek a mai Magyarországon különös tekintettel a foglalkoztathatóság kérdéseire Területi különbségek, területfejlesztés Magyarországon Egy város, kistérség, megye fejlesztési kérdései A humánszolgáltatás területi folyamatai (oktatás, egészségügy, szociális ellátás) Gazdasági fejlődés lehetőségei, a gazdasági szereplők közötti együttműködéssel A társadalmi egyenlőtlenség (szegénység, nemi hátrányok) devianciák megjelenése Magyarországon 204. február 0. 4 / 5 oldal

15 Fiatalok értékrendje és annak változásai Ferenczné Szarvas Anikó A vezetői munka hatékonyságának elemzése, vezetői kompetenciák Kiválasztási módszerek összehasonlító elemzése Egy szervezetfejlesztési folyamat bemutatása a gyakorlatban A tréningmódszer alkalmazása a felnőttképzésben Oktatási rendszerek összehasonlító elemzése a kompetenciák kialakulása szempontjából Az érzelmi intelligencia szerepe a felnőttképzéssel foglalkozó szakemberek körében A szervezeti kultúra megváltoztatásának lehetséges útjai Kölcseyné Balázs Mária A közművelődés szerepe a helyi társadalomban. Egy település közművelődésének bemutatása, helyzetének elemzése Kulturális szervezetek tevékenységének vizsgálata egy település vagy kistérség közművelődési rendszerében A kulturális intézmények funkcióinak, finanszírozásának, közönségének változásai a rendszerváltástól napjainkig Társadalmi rétegek - kulturális fogyasztási szokások Ifjúsági szubkulturák napjainkban Kulturális és oktatási ágazatban dolgozott és jelentős tevékenységet végzett személyek életútjának elemzése Egyéni téma, megbeszélés alapján Fogyatékkal élők esélyegyenlősége A nők helyzete a munkaerőpiacon Az Agóra közművelődési szerepe 204. február 0. 5 / 5 oldal

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON REGIONÁLIS DIMENZIÓBAN Doktori (PhD) értekezés Készítette: dr. Hutkai Zsuzsanna

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS 13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA REZÜMÉ KÖTET Debrecen, 2012.

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI

GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI GAZDASÁGI ISMERETEK A GAZDASÁGI ISMERETEK VIZSGA ÁLTALÁNOS CÉLJAI A Gazdasági ismeretek tantárgy érettségi követelményeiben - mind középszinten, mind emelt szinten - két nagyon fontos elvárás fogalmazódik

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések feltárásának." Beck Mihály Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Program és előadás-kivonatok

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Információs stratégia a falu és a kistérség számára (Aba és a Sárvíz Kistérség)

Információs stratégia a falu és a kistérség számára (Aba és a Sárvíz Kistérség) Információs stratégia a falu és a kistérség számára (Aba és a Sárvíz Kistérség) Előszó A világgazdaság és ezzel együtt a fejlett nyugati társadalmak történelmi jelentőségű inflexiós ponthoz érkeztek. Andrew

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz

Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz dr. Csendes István Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007. Vállalati gazdaságtan Tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz három tankönyvhöz készült: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan,

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

VÁLOGATOTT SZAKDOLGOZATI ANNOTÁCIÓK 2012

VÁLOGATOTT SZAKDOLGOZATI ANNOTÁCIÓK 2012 VÁLOGATOTT SZAKDOLGOZATI ANNOTÁCIÓK 2012 SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK 145 Adorjánné Fehér Éva GAZDASÁGI NACIONALIZMUS A 20-AS ÉVEKBEN Dolgozatom az 1920-as évek nacionalista jellegû gazdasági döntéseit tárja

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM HARMADIK EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT! Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. augusztus

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2004, november 14. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben