Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben)"

Átírás

1 Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 204/205. I. félévben) Alkalmazott Természettudományi Intézet Dr. Lányi Katalin (66) Műanyag palackok újrahasznosítása. A fosszilis tüzelőanyagok szerepe a jelen és a jövő technológiájában. Dr. Leszkó Róbert (66) 4-78 A környezetkímélő tömegközlekedési eszközök Magyarországon. Jármű-értékesítés és marketing. Biztosítási csalások detektálása korszerű matematikai módszerekkel (gráfelméleti, lágyszámítási módszerek) Fedélzeti adatgyűjtő rendszer járműmozgás rekonstrukcióhoz (alkalmazás bemutatása számítógépes szimulációs szoftverrel - Pc-Crash, Virtual Crash Járművek érintkezése során történő nyomhagyás elemző vizsgálata Dr. Molnár István (66) Vállalkozások költségvetési tervezetét elősegítő gazdaságmatematikai módszerek. szakdolgozattá fejleszthető témakör. Projektfeladatként is meghirdetett, A címben említett módszereket konkrét vállalkozás esetén lehetőleg a választott gyakorlati helyhez kötődően célszerű bemutatni. Tevékenységtípusú hálótervezés alkalmazásának bemutatása valamely fejlesztési terv példáján. Optimalizáló módszerek szerepe a szállítmányozási logisztikában (pl. a költségmegtakarítás és hatékonyság bemutatása valamely fuvarozó példáján) Dr. Szakács Attila (66) február 0. / 5 oldal

2 Az informatika alkalmazása kis- és középvállalkozásoknál. Bármilyen vonatkozó témakör választható. ) Gyártásoptimalizálás. 2) Információáramlás, adatelemzés: becslések, trendek, hipotézisek. ) Kis- és középvállalkozások termékeinek menedzselése (reklámozás, weblapszerkesztés, prezentációk készítése, stb.) A gazdaságmatematika alkalmazásai, számítógépes optimalizálás, adatelemzés, döntéselőkészítés, modellezés Bármilyen vonatkozó témakör választható. Az elméleti részt kérjük a gazdasági életből vett konkrét elemzésekkel alátámasztani. ) Szállítási (szállítmányozási) problémák. 2) Szerencsejátékok nyerési esélyeinek elemzése. ) Protfólió elemzés. Mérnöki beruházások pénzügyi modellezése Excellel (konkrét vállalat példáján). Vezetői döntés-előkészítés konkrét vállalat példáján (szállítmányozás, termelés optimalizálása). 4 6 Dr. Szakácsné Nagy Szilvia (66) Integrált adatfeldolgozói csomag (MS Office) alkalmazása konkrét vállalatnál. Szoftver a kis volumenű irodák működéséhez. Adatnyilvántartás, körlevelek, kimutatások, diagramok stb. Vajon leggazdaságosabb-e az alkalmazásuk? Talán célszerű lenne módosításokkal, másképp alkalmazni, végezni ill. készíteni mindezeket? E kérdéssorra kell válaszolnia a témát választó hallgatónak, s ajánlattételét legalább öt olyan feladatnak a fent említett szoftverek segítségével kapott megoldására kell alapoznia, amelyek egy irodai munkaköri leíráshoz tartoznak. A teljesíthetőség előfeltétele, hogy a jelölt részleteiben megismeri egy konkrét irodai munka lényegét. Humánerőforrás-menedzsmentet támogató informatikai rendszerek elemzése konkrét esetben. Konkrét eset feldolgozása. Ellátási láncok integrált logisztikai információs rendszereinek sajátossága. Irodaautomatizálás a gyakorlatban. Végh Sándor (66) A mikrokontrollerek a gyakorlatban. (konkrét példa alapján) Félvezetők fejlődése a mikroelektronika történetében február 0. 2 / 5 oldal

3 A modern autodiagnosztikai rendszerek február 0. / 5 oldal

4 Gazdaságtudományi Intézet Bodnár Gábor Regionális gazdaságtan 5 Versenyképesség az Európai Unióban Vidéki térségek társadalmi szerkezetének vizsgálata Dobrocsi Nándor Egy konkrét vállalkozás gazdálkodásának elemzése A téma feldolgozása kapcsán a vizsgált időszakra (legalább év) a makrogazdasági, az ágazati helyzet rövid bemutatása, a vállalkozásra gyakorolt hatások elemzése. A választott vállalkozás jövedelmi helyzetét meghatározó bevételek és költségek/ráfordítások időbeli alakulásának, összetételének stb. elemzése. A vagyoni, pénzügyi helyzet alakulását befolyásoló tényezők elemzése, értékelése. Controlling A téma kidolgozása során a hallgató az elméleti controlling ismereteinek adott vállalkozásra történő leképzését végzi el. Tekintettel kelllennie a vizsgált vállalkozás vezetői számviteli, valamint informatikai rendszerére, az adatgyűjtés és feldolgozás folyamatára, valamint a kimenetek képzésére. Dr. Borzán Anita Egy konkrét vállalkozás vagyoni, jövedelmi helyzetét befolyásoló makro- és mikroökonómiai tényezők és a vállalkozás elemzése A téma feldolgozása kapcsán a vizsgált időszakra (legalább év) a makrogazdasági, az ágazati helyzet rövid bemutatása, a vállalkozásra gyakorolt hatások elemzése. A választott vállalkozás jövedelmi helyzetét meghatározó bevételek és költségek/ráfordítások időbeli alakulásának, összetételének stb. elemzése. A vagyoni, pénzügyi helyzet alakulását befolyásoló tényezők elemzése, értékelés. Magyarország /a Visegrádi országok és/vagy az Európai Unió Aktualitását éli a magyar, illetve a kelet-közép-európai gazdaság uniós normák alapján történő megítélése. Mind a hazai fejlettséget meghatározó tényezők, mind az Európai Unió vagy az egyes tagországok által megtett fejlődési pálya szerteágazó kutatási lehetőséget biztosít. Elemzés tárgyát képezheti a gazdasági növekedést, valamint a versenyképességet befolyásoló tényezők (pl. terület- és vidékfejlesztés, innováció, fejlesztési stratégiák) feltárása, különös tekintettel az Unió által támasztott követelményekre. Regionalizmus A témakör csatlakozás egyik sarkalatos pontja a hazai régiók kiépítése. Szakdolgozat tárgyát képezheti, hogy hazánkban minden feltételei adottak a régiók kialakításának és hatékony működésének, hogyan sikerült az EU egységes regionális tagolását kialakítani. Hazánk hogyan tud a nyugati elvárásoknak megfelelni, fejlesztési forrásokra pályázni és azokat felhasználni a torzult magyar gazdaság (centrum-periféria sajátosságok) kiegyenlítése végett. A vizsgálat kiterjedhet a hazai és szomszédos országok által kínált komparatív előnyök, határ menti együttmáködések, közös beruházások és eurorégiók elemzésére is. Dr. Gurzó Imre Egy kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének bemutatása 204. február 0. 4 / 5 oldal

5 A környezet védelmének és a fenntartható fejlődés biztosításának politikája és gyakorlata helyi/regionális szinten A vizsgálat irányuljon egy-egy kisrégió vagy település környezeti problémáinak feltárására, a környezetvédelem helyi, kistérségi, önkormányzati stratégiájának bemutatására, a megtett intézkedések (beruházások) hatásainak értékelő elemzésére, valamint a további teendők számba vételére. A lokális gazdaság, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség kapcsolatának jellegzetességei. A vizsgálat célozza meg egy-egy kistérség, település gazdaságának bemutatását, a helyi munkaerő színvonalának elemzését, a foglalkoztatottsági szint alakulását, kapcsolatát, továbbá körvonalakban a fejlesztés lehetőségeit. Az infrastruktúra állapotának értékelő elemzése egy-egy településen/kistérségben. A munka vizsgálja megy egy-egy település/kistérség infrastrukturájának állapotát, pozitív-negatív hatásait a helyi gazdasági szereplőkre, a rendszer kapcsolódását az országos infrastrukturális hálózati rendszerbe, valamint a továbbfejlődés lehetőségeit, szükségleteit. EU komform térség - és településfejlesztés programja, lehetősége, eredményei A vizsgálat irányuljon a választott település vagy régió fejlesztésének, tevékenységének komplex elemzésére A humánerőforrás-hasznosítás és a régiófejlesztés kapcsolata (kistérségi szinten) Az emberi tényező szerepének komplex elemzése a helyi gazdaság és társadalom életére (mintapéldákon) Az agrárgazdaság fejlődése, problémái lokális terekben A munkanélküliség jellegzetességei és enyhítésének lehetőségei kistérségi/települési szinten Dr. Hrabovszki Katalin Az Internet, mint vállalati erőforrás Az Internet a vállalatok számára nemcsak kihasználható lehetőséget jelent, de számos más vonatkozásban is jelen van a vállalatok életében, pl. az Intranet kapcsolatokon keresztül lehetővé teszi a szervezeti hierarchiák lebontását, az Extranet kapcsolatokon keresztül a szoros kapcsolattartást a partnerekkel. Az Interneten keresztül pedig versenytárgyalások lebonyolítását, költségmentes kommunikációt, információszerzést tesz lehetővé az elektronikus kapcsolatrendszer. A dolgozat célja valamely konkrét vállalkozás esetében az Internet alkalmazási lehetőségeinek, ezek szervezetre gyakorolt hatásának, az Internet és a stratégia viszonyának bemutatása Vállalati stratégia (külső belső környezetelemzés, stratégiai alternatívák kijelölése) Átrendeződés a világgazdasági erőviszonyokban (EU, Kína, USA) Dr. Kovács Mihály Fiskális és monetáris politika az EU-ban Hazánk fiskális és monetáris politikájában egyaránt jelentős változásokat hozott (és hoz) az Európai Unióhoz való csatlakozásunk. E témában elsősorban azt lehetne feldolgozni, hogy a csatlakozás hatására hogyan, milyen módon változott, változik a fiskális és monetáris irányítás, milyen irányban fejlődik tovább a Gazdasági és Monetáris Unió (GMU), akár egy korábban csatlakozott tagállam, akár Magyarország példáján keresztül bemutatva február 0. 5 / 5 oldal

6 Vállalati pénzügyek E témában a vállalat, vállalkozás pénzügyi-gazdálkodási kérdéseinek vizsgálatára kerülhet sor, így különösen a vállalati pénzügyi tervezés, a likviditáskezelés, tőkeszerkezeti kérdések, kockázatkezelés, devizaműveletek, stb. Pénzügyi válság kialakulása, lefolyása, annak következményei Magyarországra és/vagy EU-ra Dr. Ráfi Péter (66) Adózás A jelöltek az adózás általános kérdéseit és egy-egy adónemet is választhatnak szakszeminárium témakörként. Dr. Szekeres István (66) Biztosításgazdaságtan A biztosításnak, mint pénzügyi tevékenységnek a körébe tartozó bármely olyan téma, amelyet a hallgató meg akar ismerni, fel akar dolgozni. Bankügyletek A bankügyletekn körébe tartozó bármely olyan téma, amelyet a hallgató meg akar ismerni, fel akar dolgozni. Gödör Zsuzsanna Munkanélküliség és foglalkoztatás A téma feldolgozása a rendszerváltás utáni időszakra vonatkozó makro- és mikroökonómiai folyamatokat egyaránt magába foglaló elemzést igényel. Az elemzés készülhet regionális, országos, illetve Európai Uniós megközlelítésben is. Tartalmazza a foglalkoztatásban bekövetkező változásokat, ennek egyénre és a társadalomra gyakorolt hatásait. Külön elemezhető a munkanélküliség, és a csökkentésére irányuló módszerek, illetve azok hatékonysága, a hozzá kapcsolódó ellátó rendszerek tevékenysége. (Kiemelten: Dél-Alföld, Észak-Alföld) Speciális céghelyzetek (csőd, felszámolás) egy konkrét vállalkozás életében A rendszerváltás utáni időszakot végigkísérte Magyarországon a gazdálkodó szervezetek válsághelyzete. A téma aktualitását éli jelenleg is. Elemzés tárgyát képezheti a válsághelyzet kialakulásának bemutatása, egy-egy cég felszámolási folyamatának bemutatása, a felszámolás, csődeljárás jogi és közgazdasági aspektusai, ennek mikro- és makrogazdasági hatásai. A foglalkoztatáspolitika aktuális kérdései Egy konkrét vállalkozás elemzése A téma feldolgozása kapcsán egy vállalkozás vagyoni, jövedelmi helyzetét, piaci pozíciót befolyásoló gazdasági elemzésre kerül sor. Az elemzés minimum gazdasági évet ölel fel, és kiterjed a vállalkozás makro- és mikrokörnyezetében lezajló folyamatokra is. Munkahelyteremtés - Vállalkozásösztönzés Magyarországon Napjaink gazdaságpolitikai problémái közül kiemelt jelentőséggel bír a munkahelyteremtés és ennek kapcsán a vállalkozásösztönzés. Az elemzés célja bemutatni a munkahelyteremtés gazdaságpolitikai hátterét, lehetőségeit Magyaországon. A téma feldolgozása kiterjed az aktuális munkahelyteremtő programokra, illetve a résztvevő makro- és mikroszintű itnézményi háttér tevékenységére. Egyéni megbeszélés alapján bármely közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani és munkaerőpiaci téma 204. február 0. 6 / 5 oldal

7 Győri Erika Vállalkozások beszámolási kötelezettsége, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése A békés megyei kis- és középvállalkozások számviteli nformációs rendszerének, az azokból kimutatható adatok alapján a vállalalatok vagyoni, pénzügyi, illetve jövedelmi helyzetének vizsgálata. Egy költségvetési intézmény gazdálkodásának elemzése a költségvetés végrehajtásával összefüggésben Egy konkrét költségvetési intézmény elemi költségvetésének tervezési kérdései, a költségvetés teljesítésének gazdasági és pénzügyi folyamatai, illetve beszámolók alapján a költségvetési intézmény vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzése javasolt. Kis és közepes vállalkozások számviteli információs rendszerének kialakitását, működtetését meghatározó főbb tényezők Krajcsóné Kraszkó Ilona A logisztika elmélete és gyakorlata a vállalkozások munkájában. A dolgozatban a logisztika egy vagy néhány területét kell kifejteni egy konkrét vállalaqti megvalósítás felhasználásával. Ennek során ki kell térni az adott terület és a gazdálkodás egészében meglévő hatgásvizsgálatra, néhány év adatainak feldolgozásával. Nyári Csaba Bankügyletek 0 E témakörben javaslom egy-egy konkrét bankügylet elméleti hátterének ismertetését és konkrét gyakorlati példán való bemutatását (pl. vállalat hitelezés, betétügyletek) Roxinné Végváry Edina Krisztina (0) A hazai bankok hitelezési tevékenysége, hitelügyletek, hitelezési folyamat, a bankok hitelkonstrukcióinak összehasonlítása. A hitelezési tevékenység jellemzése 2 A hazai bankok szolgáltatásainak átfogó jellemzése piackutatással, ügyfél-elégedettség 2 A hazai bankrendszer és intézményei. Bankügyletek egy tetszőlegesen kiválasztott bank vonatkozásában. 2 Lakossági hitelezési tevékenység a hazai bankrendszerben egy tetszőlegesen kiválasztott hitelintézet gyakorlatában A dolgozat készítése során a cél, hogy a hallgató megismerje és bemutassa átfogóan a hazai bankrendszer működését, ezen belül is egy tetszőlegesen kiválasztott bank tekintetében. Biztosítékok szerepe a hazai bankrendszerben A dolgozat célja a hazai bankrendszer által általánosan alkalmazott dologi és személyi biztosítékok körének bemutatása a hazai bankszektorban. Marketing eszközök szerepe a hazai bankrendszerben A marketing eszközök alkalmazásának döntő szerepe van a banki ügyfél-tájékoztatás során. A dolgozat célja a bankok által alkalmazott marketing eszközök bemutatása, hatása a lakosság 204. február 0. 7 / 5 oldal

8 A bank és ügyfél kapcsolata. A téma a hazai bankrendszer egyik leglényegesebb elemét a - bank és az ügyfél kapcsolat - rendszer bemutatását jeleníti meg, mely magába foglalja az ügyfelek bankválasztásának szempontjait. A hazai bankpiacon lévő befektetési termékek átfogó jellemzése, befektetési magatartás értékelése a hazai lakosság körében A dolgozat célja a hazai bankpiacon lévő befektetési termékek átfogó ismertetése, és a lakosság körében végzett kérdőíves felmérés alapján a befektetési magatartás értékelése Egy tetszőlegesen kiválasztott hitelintézet tevékenységének bemutatása A hallgató feladata egy tetszőlegesen kiválasztott hitelintézet tevékenységének bemutatása. A "banki - magatartáskódex" jelentősége a hazai hitelintézetek szolgáltatási tevékenységében A évi gazdasági válság hatása a hazai hitelintézetek hitelezési tevékenységére esettanulmány bemutatásával 2 Seres Péter (66) A verseny fontossága a gazdaságban, és annak állami felügyelete A verseny szerepe a gazdaságban. Milyen versenyt korlátozó körülmények lehetnek. Az állam szerepe a tisztességes verseny fenntartásában. A Gazdasági Versenyhivatal feladatai, és eddigi működése. Adott vállalkozás/ok humán erőforrásainak értékelése A munkaerő összetétele, minősége a vállalkozásnál. Milyen befolyást gyakorolnak a jövedelmezőségre. A közterhek nagyságrendje, hatása az eredményre. (A közterhek mértékének változása a politikai ígéretekkel összevetve). A humán erőforrások nagyságának, minőségének kimutatására tett kísérlet. Egy adott vállalkozás tárgyi eszközeinek elemzése a jövedelemtermelő képesség a hatékonyság szempontjából Kapacitáskihasználás alakulása - különböző kapacitás fogalmak. Tárgyi eszközök használtságának, avulásának alakulása, a fizikai és erkölcsi kopás összehasonlítása - a Számviteli törvény, és az adótörvények szerinti értékcsökkenés összehasonlítása. A hatékonyság és a jövedelmezőség egybevetése, hatásuk a jövedelmezőségre. Lehet- e béke a gyártó, szolgálató és a fogyasztó között A fogyasztóvédelem jelene és múltja Magyarországon és az EU-ban. A Fogyasztó Védelmi Felügyelőség szerepe. A békéltető testületek máködésének szabályai és gyakorlata. Az állami adók beszedése és ellenőrzése az APEH-nál. Az adók sőlya az államháztartásban. Az egyes adónemek. Az adóhivatal szerepének változásai, az összhang az európai irányzatokkal. Az APEH ellenőrzések fajtái, gyakoriságuk, szankciók. Az ellenőrzések súlya az állami bevételekben, szerepe az adómorál alakulásában. A Parlament ellenőrzési tevékenysége A parlament egészének ellenőrzései. A frakciók, a pártok szerepe az ellenőrzésben. Az egyes képviselők ellenőrzési jogosítványai. Az Állami Számvevőszék szerepe. Az ombudsmanok és feladataik bemutatása. Adott vállalkozás/ok tőkeszerkezetének értékelése, elemzése A saját és az idegen tőke aránya, alakulásuk. A saját és az idgen tőke forrásai. Az idegen tőke szerepe a vállalkozás teljesítményében, ennek költségei, hatása az eredményre. A saját tőke elemei, a saját vagyon gyarapodása vagy fogyása, ennek okai február 0. 8 / 5 oldal

9 Adott vállalkozás/ok árbevételeinek és költségeinek elemzése Az árbevétel és a költségek változása, összetevői, ezek arányai. Az egyes összetevők (hatóténsezők) számszerűsítése, elemzése. A bevételek és kiadások alakulása az infláció figyelembevételével. A Net Bank használata Hogyan történik a könyvvizsgálat Magyarországon? Kinek van szüksége a könyvvizsgálatra? Engedélyezni vagy tiltani érdemes az online szerencsejátékokat. Mi a gyakorlat a világban és idehaza. Mennyire alakítja át a világunkat az internet, milyen tanulságok tapasztalhatók a szerencsejátékok területén? Hogyan választja ki az Adóhatóság az ellenőrzendő adóalanyokat? Milyen elvei és gyakorlata van a NAV-ban az ellenőrzésre kijelölésnek. Milyen eredmnyei vannak a kockázat alapú kiválasztásának? Szabóné Bohus Márta Egy konkrét hitelintézet számviteli rendszerének bemutatása A téma feldolgozásánál egy kiválasztott hitelintézet számviteli rendszerének máködését kell bemutatni, és a beszámolók alapján a tevékenységét elemezni. Egy nonprofit szervezet gazdálkodásának bemutatása A téma feldolgozásánál egy konkrét nonprofit szervezet gazdálkodási sajátosságainak bemutatása. A forrásteremtésből adódó nehézségek kiemelése. Egy konkrét vállalkozás vagyoni, jövedelmi helyzetét befolyásoló makro- és mikroökonómiai tényezők és a vállalkozás elemzése A téma feldolgozása kapcsán a vizsgált időszakra (legalább év) a makrogazdasági, az ágazati helyzet rövid bemutatása, a vállalkozásra gyakorolt hatások elemzése. A választott vállalkozás jövedelmi helyzetét meghatározó bevételek és költségek/ráfordítások időbeli alakulásának, összetételének stb. elemzése. A vagyoni, pénzügyi helyzet alakulását befolyásoló tényezők elemzése, értékelése február 0. 9 / 5 oldal

10 Lektorátus Boros Árpád Az Európai Uniós források felhasználása Magyarországon 2 A dolgozat betekintést nyújt Magyarország európai uniós tagságának eddigi eredményeibe, tapasztalataiba, áttekintést ad az Európai Unió kohéziós politikájáról. Elemzi az EU regionális politikáját: alapelveit és célrendszerét. Bemutatja Magyarország és az EU kapcsolatát; megvizsgálja, hogy Magyarország mennyire sikeres a források felhasználása terén. Külföldi működőtőke-befektetések Magyarországon, az országon belüli kelet-nyugat megosztottság tükrében Magyarországon a rendszerváltás után egyre meghatározóbb szerep jutott a külföldi működőtőke-befektetéseknek. Azonban - a jelentős tőkebefektetések ellenére- az addig fennálló különbségek még tovább növekedtek az ország két fele között. A dolgozat mutassa be a befektetések tendenciáit, a kelet-nyugat megosztottság okait, a külföldi működőtőke-befektetések regionális gazdaságra gyakorolt hatásait. A magyar gazdaság versenyképességének alakulása az Európai Unióban. 2 A dolgozat a magyar gazdaság versenyképességét hasonlítja össze néhány fejlett és 2004 óta az Európai Unióhoz csatlakozott tagállam versenyképességével. A dolgozat célja szempontjából különösen az utóbbi játszik fontos szerepet, hiszen azok az országok, amelyek Magyarországgal együtt csatlakoztak az Európai Unióhoz, Magyarországgal többé-kevésbé hasonló gazdasági fejlődésen mentek át. A dolgozat a versenyképességet elsősorban pénzügyi nézőpontból közelíti meg, de a munkaerő-piaci és egyéb szociális tényezőket is taglalja, amelyek a versenyképesség alakulását közvetve és közvetlenül is befolyásolhatják. Dr. Kiss Csilla Az Európai Unió nyelvpolitikája. A nyelvtanulás és nyelvtanítás szerepe az EU nyelvpolitikájában. A nyelvtudás szintjei a KER (Közös Európai Referenciakeret) meghatározása szerint. Az EU országainak idegennyelv oktatási politikája. Idegennyelv oktatás célkitűzései és eredményessége az EU egyes országaiban. Nyelvoktatás a felnőttoktatásban A felnőttoktatás keretein belül megvalósuló nyelvoktatás helyzete és problémái Magyarországon. A felnőtt korú nyelvtanulók sajátosságainak és motivációjának bemutatása, a nyelvanulás sikerességének összetevői, saját készítésű esettanulmánnyal alátámasztva. Az Erasmus program hatása a gazdaságra. A programban való részvétel hatása az elhelyezkedési esélyekre, személyes kompetenciákra és a nyelvtudásra Dr. Máthé Ilona Pályázatírás az Európai Unión kívül és belül A dolgozat célja bemutatni a pályázatírás elméleti és gyakorlati hátterét, valamint egy konkrét példával illusztrálni. Szaknyelv és szakképzés az EU-ban A doldozat célja bemutatni a szaknyelv és szakképzés összefüggéseit az EU-ban, összevetve a magyarországi helyzettel február 0. 0 / 5 oldal

11 Az Európai Unió oktatáspolitikája. A dolgozat célja bemutatni az EU oktatáspolitikáját összevetve a magyarországi helyzettel, valamint az oktatás egy szegmensét kiemelni és gyakorlati példákkal illusztrálni. Térségfejlesztés humánerőforrásfejlesztési programokkal A dolgozat célja bemutatni az EU regionális politikájának a megvalósítását helyi (országos és térségi) szinten konkrét példákkal illusztrálva. Európai Uniós projektmenedzsment A dolgozat célja bemutatni a projekt típusú gondolkodás jellemzőit az EU elveknek megfelelően, valamint a projektmenedzsment elméleti és gyakorlati kérdéseit elemezni konkrét példákkal február 0. / 5 oldal

12 Társadalom- és Vezetéstudományi Intézet Árpási Zoltán Dél-alföldi régió egészségturizmusának lehetőségei Konkrét vállalat marketing tevékenységének bemutatása PR tevékenység egy adott cégnél Online marketing eszközrendszere Egészség és környezettudatosság fejlődési tendenciái Az oktatásmarketing alkalmazásának sajátosságai Magyarországon Egy logisztikai, szállítmányozási vállalat marketingtevékenységének ismertetése. Dr. Lakatos Vilmos Adott vállalkozás controlling tevékenységének elemzése Adott vállalkozás üzleti tervének elemzése 2 Az oktatóhoz tartozó tárgyakból egyénileg egyeztetett témakörök A közmunka program jelentősége a munkanélküliség csökkentésében Adott szervezet-vállalkozás humánerőforrás elemzése Human controlling vállalati gyakorlata Vállalatok, intézmények gazdasági és pénzügyi elemzése Minőségbiztosítás a felnőttképzésben Kontrolling Dr. Micheller Magdolna Kisebbségek karrier utak Magyarországon (különös tekintettel a Dél-Alföldre) Tehetséggondozás roma fiatalok körében 204. február 0. 2 / 5 oldal

13 A közművelődés szerepe a helyi társadalomban. Egy település közművelődésének bemutatása, helyzetének elemzése Egy település művelődési intézményrendszerének története Kulturális és oktatási ágazatban dolgozott és jelentős tevékenységet végzett személyek életútjának elemzése A társadalom átrendeződése: a munkanélküliség, a munkerőpiac és a képzés kapcsolata Felnőttképzés az Európai Unióban Neves személyiségek Adott gazdasági intézmény, cég története A civil szervezetek szerepe a mai gazdasági életben Adott üzem, vállalat, cég története Dr. Nagy Zsuzsanna (0) A munka és stressz kölcsönhatásai. Munkahelyi stresz-modellek. A stressz kezelés szervezeti, munkahelyi lehetőségei Felnőttképzéssel foglalkozó szervezetek tevékenységének vizsgálata egy településen vagy kistérségben A csoport norma- és értékteremtő funkciójának vizsgálata a felnőttképzésben A tréningmódszer alkalmazásának területei a felnőttképzésben A mindennapi élet jövőképeinek hatása a felnőttképzés résztvevőire A mentori tevékenység jelentősége és kihívásai a felnőttképzésben Az érzelmi intelligencia szerepe a felnőttképzésben Az andragógusképzés módszertani problémái a kimeneti kompetenciák tükrében Gerontológia-az idősek gondozása, mentális képességeik szintentartása A gépjárművezetés oktatás didaktikai érintettsége Dr. Simon Sándor Induló vagy működő vállalat üzelti tervének elkészítése szakdolgozattá fejleszthető témakör. Projektfeladatként is választható, Üzleti tervek nemcsak belső felhasználásra, hanem többek között hitelkérelmek, pályázati tervek indoklásához is szükségesek. Sok vállalat megfelelő szakember hiányában súlyos pénzeket fizet tanácsaadó és marketing vállalatoknak e feladat elvégzéséért. E komplex tervek egyesítik magukban a vállalati küldetés meghatározását, az erőforrások, a működés tervezését, gazdaságossági számításokat, a marketingtervet, a szervezeti tervet, a kockázatbecslést és a pénzügyi tervet február 0. / 5 oldal

14 Ipari technológiák menedzsmentje Projektfeladatként is választható, szakdolgozattá fejleszthető témakör. Vállalatok tevékenységének gazdasági elemzése. Projektfeladatként is választható, szakdolgozattá fejleszthető témakör. A szövetkezeti gazdaságfejlesztés lehetőségei Az erőtelejesen globalizálódó világban a helyi érdekek, értékek érvényesülése, megmaradása egyre jobban háttérbe szorul. Az iparosultabb, sűrűbben lakott, gazdagabb területek gazdasági potenciáljával szemben a szövetkezetek alakítása erős ellensúlyt jelenthet. A szövetkezeti jogi forma olyan szervezetfejlesztési lehetőséget ad, mely az alapvetően tőkeegyesítő gazdasági társaságok egyoldalú pénzorientációját kiküszöböli, valamint humánus, környezetbarát elő és gazdálkodó teret teremt. Vállalatirányítási rendszerek (ERP szoftverek) alkalmazása a menedzsmentben és/vagy a számvitelben Az információs társadalom, a globalizáció, a döntésekhez szükséges megnövekedett adatmennyiség olyan új követelményeket támaszt, melyre sok vállalat nem készült fel kielégítően. A hatékony információmenedzsment a korszerű ügyviteli és számviteli rendszer kiépítésén túl egy a vállalat üzleti folyamataira optimalizált, szoftveres információs rendszer meglétét is igényli. Vállalati controlling rendszerek elemzése, fejlesztése A vállalti controlling rendszer működtetése a modern piacgazdaság versenyfeltételeinek való megfelelés elengedhetetlen feltétele. Érdemes a vizsgálatokat egy kiválasztott vállalatra vonatkoztatni. Az elemzés javasolt főbb témakörei: a vállalati működési folyamatok rendszerezése, az ügyviteli folyamatok értékelése a tevékenység- és hatékonyságorientáció szempontjából, a belső beszámolók, jelentések kialakítása Dr. Velkey Gábor (20) A foglalkoztatáspolitika és a munkanélküliség kérdései Deviáns jelenségek a mai Magyarországon különös tekintettel a foglalkoztathatóság kérdéseire Területi különbségek, területfejlesztés Magyarországon Egy város, kistérség, megye fejlesztési kérdései A humánszolgáltatás területi folyamatai (oktatás, egészségügy, szociális ellátás) Gazdasági fejlődés lehetőségei, a gazdasági szereplők közötti együttműködéssel A társadalmi egyenlőtlenség (szegénység, nemi hátrányok) devianciák megjelenése Magyarországon 204. február 0. 4 / 5 oldal

15 Fiatalok értékrendje és annak változásai Ferenczné Szarvas Anikó A vezetői munka hatékonyságának elemzése, vezetői kompetenciák Kiválasztási módszerek összehasonlító elemzése Egy szervezetfejlesztési folyamat bemutatása a gyakorlatban A tréningmódszer alkalmazása a felnőttképzésben Oktatási rendszerek összehasonlító elemzése a kompetenciák kialakulása szempontjából Az érzelmi intelligencia szerepe a felnőttképzéssel foglalkozó szakemberek körében A szervezeti kultúra megváltoztatásának lehetséges útjai Kölcseyné Balázs Mária A közművelődés szerepe a helyi társadalomban. Egy település közművelődésének bemutatása, helyzetének elemzése Kulturális szervezetek tevékenységének vizsgálata egy település vagy kistérség közművelődési rendszerében A kulturális intézmények funkcióinak, finanszírozásának, közönségének változásai a rendszerváltástól napjainkig Társadalmi rétegek - kulturális fogyasztási szokások Ifjúsági szubkulturák napjainkban Kulturális és oktatási ágazatban dolgozott és jelentős tevékenységet végzett személyek életútjának elemzése Egyéni téma, megbeszélés alapján Fogyatékkal élők esélyegyenlősége A nők helyzete a munkaerőpiacon Az Agóra közművelődési szerepe 204. február 0. 5 / 5 oldal

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2012/2013. II. félévben)

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2012/2013. II. félévben) Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 0/0. II. félévben) Alkalmazott Természettudományi Intézet Dr. Lányi Katalin (66) 56-60 lanyi.katalin@eki.szie.hu Műanyag palackok újrahasznosítása. A fosszilis tüzelőanyagok

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére 2013. OM azonosító: FI47616

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. Sorsz. Témakör megnevezése Tanszéki konzulens neve 1. Egy új vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása., 2. Egy vállalkozás átalakulásának

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek

Munkaerő-piaci ismeretek 2 Munkaerő-piaci ismeretek 1. Mutassa be a munkaerőpiacot (tartalma, kategóriái)! Hogyan alakul a munkaerőpiac működése? 2. Hogyan alakul a népesség megoszlása? Milyen tényezők határozzák meg a népesség

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak fontos állomásához érkezett, szakdolgozati téma választása előtt áll. A helyes döntés befolyásolhatja

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Képzési területenkénti követelményrendszer. a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére

Képzési területenkénti követelményrendszer. a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére Képzési területenkénti követelményrendszer a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére Gazdaságtudományi képzési terület 1. - nemzetközi gazdálkodás, logisztika, gazdálkodás-management

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS BEOSZTÁS 2015/2016/I. félév GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT

KONZULTÁCIÓS BEOSZTÁS 2015/2016/I. félév GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT KONZULTÁCIÓS BEOSZTÁS 2015/2016/I. félév GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT I. ÉVFOLYAM Szeptember 18. péntek 08:30-12:30 Információs és kommunikációs technológiák (IKT) Varga Tamás Szeptember 18. péntek 12:45-16:45

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Berecz József főiskolai docens 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Kontrolling és szervezetfejlesztés

Kontrolling és szervezetfejlesztés Dr. Túróczi Imre Dr. Lakatos Vilmos A kontrolling célja a szervezetek működésében: A folyamatok hatékonyságát javítva szolgálni a szervezet működését! A kontrolling általános feladatai: Tervezés Elemzés

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012. év)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012. év) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012. év) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos elektronikus

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 01 IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁR MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Idegenforgalmi Szakmenedzser képzése négy

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Magyarország támogatási forrásai 2000-2013 között EU támo g atás Magyaro rs z ág nak

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Sszám Név Választott téma Konzulens Szak

Sszám Név Választott téma Konzulens Szak Sszám Név Választott téma Konzulens Szak 1 Antal Csaba A kulturális attrakciók kulturális rendezvények jelentősége egy választott desztináció turisztikai kínálatában 2 3 Bata András Információtechnológia

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Számvitel szabályozása

Számvitel szabályozása Számvitel szabályozása 1. A számvitel szabályozása Magyarországon (Törvények és Kormány rendeletek) előzmények és a jelen a szabályozás váltás (a számviteli tv.) indoka, céljai, jelentősége a tv. hatálya

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben