Az Igazgatóság közleményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Igazgatóság közleményei"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem 13 Az Integrált Rendszer hírei 13 MVM Csoport hírei 15 Egyszer volt Nyugdíjasainkról 24 Sport 26 KulTÚRA 27 Humorsarok 31 Hotel OVIT hirdetés 32 Nőnap 33 Integrált Rendszer - rejtvény 33 Nekrológ 34 Szerkesztőségi közlemények 35 Rejtvény 36 Kiadásért felelõs: Gopcsa Péter vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Lengyel Enikő MVM OVIT Zrt. Házinyomda

2 2013/1. OVIT Híradó Az MVM OVIT Zrt december 19-ei rendkívüli közgyűlése Az MVM OVIT Zrt. Közgyűlése Az MVM Zrt. és az MVM OVIT Zrt. között hatályban lévő uralmi szerződés módosításának jóváhagyása a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 58. (1) bekezdése alapján tárgyú előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette. I. Az MVM OVIT Zrt. Közgyűlése a 20/2012. (VIII. 21.) sz. határozatával ( Első Döntés ) a Gt. 56. (1) bekezdése alapján döntött az MVM Zrt. és az MVM OVIT Zrt. között hatályban levő Uralmi Szerződés módosításának jóváhagyásáról. Az előterjesztésben foglaltakra figyelemmel az MVM OVIT Zrt. Közgyűlése megállapítja, hogy az MVM OVIT Zrt. az Első Döntés meghozatalával összefüggő, a Gt.-ben előírt kötelezettségeit (tájékoztatás és konzultáció lefolytatása az Üzemi Tanáccsal a Gt. 57. (3) bekezdése alapján; valamint rendelkezésre állás a hitelezők számára történő biztosíték adására a Gt. 57. (4) bekezdése alapján) igazolható módon maradéktalanul teljesítette. II. Az MVM Zrt. és az MVM OVIT Zrt. között hatályban levő Uralmi Szerződés módosításának végleges a Gt. 58. (1) bekezdése szerinti jóváhagyása ( Második Döntés ) érdekében, az MVM Zrt. mint részvényes által tett előterjesztésben foglaltak alapján az MVM OVIT Zrt. Közgyűlése a Gt. 58. (1) bekezdése alapján, a jelen határozat elválaszthatatlan mellékleteként csatolt tartalommal jóváhagyja az MVM Zrt., mint Uralkodó Tag által az MVM OVIT Zrt.-vel megkötött, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Uralmi Szerződést. Az MVM OVIT Zrt. Közgyűlése felhatalmazta az MVM OVIT Zrt. vezérigazgatóját, hogy az MVM OVIT Zrt. Közgyűlése által a Gt. 58. (1) bekezdés alapján jóváhagyott, a módosításokat egységes szerkezetbe foglaltan tartalmazó Uralmi Szerződést az együttes cégjegyzés szabályai szerint az MVM OVIT Zrt. képviseletében aláírja. Az MVM OVIT Zrt. Közgyűlése tudomásul vette, hogy a módosított tartalmú Uralmi Szerződésnek az MVM Zrt. mint Uralkodó Tag székhelye szerinti illetékes Cégbírósághoz történő benyújtása iránt a Gt. 58. (2) bekezdése alapján az MVM Zrt. mint Uralkodó Tag intézkedik a jelen Közgyűlés napjától számított 15 napon belül. Dr. Sidló Krisztina Az Igazgatóság közleményei december 19-ei rendkívüli ülésén az Igazgatóság az MVM OVIT Zrt december 19-i rendkívüli közgyűlése levezető elnökének Gopcsa Péter igazgatósági tagot választotta meg december 20-ei ülésén az Igazgatóság - jóváhagyta a 2012.október 11-ei üléséről felvett jegyzőkönyvet; - megtárgyalta és jóváhagyta a Tájékoztató a hatékonyságfejlesztési programról. A szűkített terjedelmű projekt megindítása és aktuális státusza tárgyú előterjesztésben foglaltakat. Az Igazgatóság felkérte Gopcsa Péter vezérigazgatót, hogy a projekt előrehaladásáról a továbbiakban szóbeli előterjesztésben tájékoztassa az Igazgatóságot, a projekt I. fázisának zárásáról pedig írásos jelentésben számoljon be; - jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetéről, működését befolyásoló eseményekről; - hozzájárult ahhoz, hogy az SAP SRM modul várhatóan január 14. napjától való hatályba lépésétől kezdődően a CsSz-06. sz., az MVM Csoport Beszerzési Szabályzata hatálya alá eső anyag, eszközés szolgáltatásbeszerzési folyamat kapcsán az Igazgatóság hatáskörébe tartozó döntések vonatkozásában az SRM rendszerben az Igazgatóság döntését Gopcsa Péter vezérigazgató úr rögzítse; - megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a 94. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; 1

3 OVIT Híradó 2013/1. - megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a évi üzleti terv várható teljesítéséről készült jelentésben foglaltakat; - jóváhagyólag tudomásul vette az MVM OVIT Zrt. Hálózati Igazgatóságának tevékenységéről szóló beszámolóban foglaltakat; - hozzájárult ahhoz, hogy az MVM OVIT Zrt. mint Alapító a Szaúd-arábiai Királyságban a külső piaci jelenlétének erősítése céljából az előterjesztésben írtak szerint határozatlan időre alakuló fióktelepet létesítsen (alapítson) rijádi székhellyel, 60 millió Ft-nak megfelelő törzstőkével, az előterjesztés szerinti tevékenység folytatására. Az Igazgatóság a fióktelep első ügyvezetőjének Rónay Árpád urat választotta meg az Alapító Okirat aláírásának napjától kezdődő hatállyal 3 éves határozott időtartamra. Az Igazgatóság előírta továbbá, hogy az alapításkor a jogszabályban meghatározottakon túl mely előírásoknak kell érvényesülnie. Továbbá felhatalmazta Nagy Sándor urat, az Igazgatóság Elnökét és Gopcsa Péter urat, az Igazgatóság tagját, vezérigazgatót, hogy az MVM OVIT Zrt. Alapító nevében aláírja a jegyzőkönyvben rögzített dokumentumokat. - hozzájárult ahhoz, hogy az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint Vállalkozó a augusztus 1-jén létrejött keretszerződés jellegű karbantartási Vállalkozási Szerződés évre vonatkozó kiegészítése tárgyában az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltakkal egyező tartalmú Vállalkozási Szerződés kiegészítését megkösse a Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság megrendelővel. Az Igazgatóság felhatalmazta az MVM OVIT Zrt. cégjegyzési, képviseleti joggal rendelkező képviselőit az 1. sz. melléklet szerinti Vállalkozási Szerződés kiegészítésének aláírására. Az eltelt időszakban az Igazgatóság, faxos szavazás keretében több alkalommal döntött az 500 M Ft értékhatárt meghaladó összegű ajánlatok adásáról, ill. az 1,5 Mrd Ft értékhatárt meghaladó ügyletek közgyűlés elé terjesztéséről, mely közgyűlési határozat közgyűlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal útján született meg. Továbbá az Igazgatóság faxos szavazás keretében jóváhagyta a Társaság évi üzletpolitikai célkitűzéseinek I III. negyedévi időarányos értékelését, az MVM OVIT Zrt. SZMSZ-ének november 1-ei módosítása kapcsán 5 munkavállalót ruházott fel cégjegyzési, képviseleti joggal, kezdeményezte a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívását a Gt (1) bekezdése és az Alapszabály IV. fejezet 20. pontja alapján. Dr. Sidló Krisztina Az új csoportszintű szabályozók leképezése Az MVM Zrt december 17-ei közgyűlése majd a MVM OVIT Zrt december 19-ei közgyűlése elfogadta az MVM Zrt. és az MVM OVIT Zrt. között hatályban lévő Uralmi Szerződés módosítását. Az MVM Zrt. a módosított tartalmú Uralmi Szerződést benyújtotta a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának, amely azt január 29-én bejegyezte. Ezzel az új Uralmi Szerződés hatályba lépett. A bejegyzés egyben azt is jelenti, hogy hatályba lép az MVM Zrt. Igazgatósága által az elmúlt hónapokban elfogadott új Csoportszintű Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint új Csoportszintű Szabályzatok, Csoportszintű Folyamatutasítások és más szabályozó dokumentumok. Ezek alkalmazása az azokban megjelölt tagvállalatok így az MVM OVIT Zrt. számára is kötelező. A szabályzatoknak a társaságra való leképezése megkezdődött a Cégvezetés irányítása mellett, szabályozott keretek között, jóváhagyott intézkedési terv alapján. A csoportszintű szabályozók leképezésének célja, hogy a csoportszinten megfogalmazott célok és előírások társasági szinten is érvényesüljenek a szabályozók OVIT-ot 2

4 2013/1. OVIT Híradó érintő vonatkozásainak az azonosításával, az érintettségből fakadó társaságspecifikus feladatok és felelősségek szervezeti egység és munkakör szintű meghatározásával, az ezeket rögzítő társasági szabályozó dokumentum elkészítésével, kiadásával. A szabályozók leképezése egy négyfős vezetői csoport támogatásával, az igazgatók által delegált szakterületi képviselők révén zajlik. A szabályozók leképezése kihat az OVIT megszokott szabályozási eszközeire (pl. vezérigazgatói utasítás, eljárásutasítás). A jövőben a szabályozás elsődleges eszközei az ún. Belső szabályzat (BSZ), a Folyamatutasítás (FU) és a Munkautasítás (MU) lesznek. További szabályozási eszköz lesz az ún. Társasági Döntési Hatásköri Lista (DHL). Az MVM Zrt. Igazgatósága egyebek mellett új Csoportszintű Szervezeti és Működési Szabályzatot (CSSZMSZ) is elfogadott, amely azzal jár, hogy az MVM tagvállalatainak így az OVIT-nak is új, csoportszinten egységes alapokra kell helyeznie az SZMSZ-ét. A szabályozók leképezése során elsődleges prioritásúak az SAP 6.0 bevezetésével, működésével, valamint a társaság gazdálkodásával kapcsolatos szabályozók. A leképezési munka során néhány hónap alatt több száz új csoportszintű szabályozót kell áttekinteni, leképezési szempontból minősíteni, majd a szükségeseket leképezni. A szabályozások összhangjának a fenntartása érdekében emellett azt is tételesen meg kell vizsgálni, hogy az új szabályozók miként érintik az OVIT hatályos szabályozásait. Érintettség esetén a kérdéses szabályozókat vagy át kell dolgozni, vagy újat kell helyette alkotni, összhangban a társasági szabályozás új kereteivel. Az irányadó csoportszintű szabályozók mindenkori aktuális állapota mint eddig, úgy a jövőben is a társasági intranetportálon lesz elérhető csakúgy, mint a leképezés eredményeként létrejövő új szabályozók. Projektjeinkről Sajtóközlemény Az MVM OVIT Zrt. az E.ON Németország egyik legnagyobb acélszerkezet-beszállítója ben Az MVM OVIT Zrt. mint az E.ON Németország minősített acélszerkezet-beszállítója az elmúlt évek során már sikeresen teljesítette az óriáscég számos, acél távvezetékoszlopok gyártására és szállítására vonatkozó megbízatását. Az eddigi beszállítói feladatok sikeres kivitelezése alapján az E.ON 2013-ban minden eddiginél nagyobb bizalmat szavaz az MVM OVIT Zrt.-nek: az idei évre tervezett távvezeték-építési projektjeihez felhasználandó összes acélszerkezet-mennyiségből ( tonna) a megküldött keretszerződés szerint tonna acélszerkezet gyártásával bízzák meg a társaság gödi acélszerkezet-gyártó üzemét. A keretben foglalt teljes mennyiség lehívása a német vállalat projektjeinek függvényében történik. Ez hatalmas volumennövekedést jelent az elmúlt évekhez képest. Mindez azért is nagy siker, mert az E.ON minősített beszállítói státuszának megszerzését hosszadalmas, több évig zajló előminősítési eljárás előzi meg, majd ezek után is minden évben óriási a verseny az egyes beszállítók között. Az ajánlatok bekérése után, versenytárgyaláson zajló eljáráson az idei acélszerkezet-gyártási mennyiség elnyeréséért 13 cég indult, amely cégek által adott ajánlatok kiértékelése után ítélte oda az E.ON az MVM OVIT Zrt.- nek a tetemes nagyságú, az összes mennyiség csaknem felét kitevő beszállítói tételt. Az eddigi együttműködés és az idei megbízatás alapján az MVM OVIT Zrt. arra számít, hogy a németországi társaság számára általa gyártandó acélszerkezet mennyisége a jövőben még tovább növekedhet. Görgey Péter törzskari főmérnök 3

5 OVIT Híradó 2013/1. Távvezeték-építési munka Skóciában augusztus 25-én hajnalban indultunk útnak 16 fővel Skóciába. Két teljes napig tartott az út az angliai Nottinghambe. Itt a Newton nevű kisvárosban a Babcock és a Hampton Utilities három héten át tréningezett minket. Vizsgát kellett tenni az alábbiakból: elsősegélynyújtás (újraélesztés, oszlopmászás, sérült személy lementése az oszlopról), járműkezelés, kézi anyagmozgatás, és kockázatelemzés. A műszakiaknak még egy külön vizsga is szükséges volt a Scottish and Southern Energynél ahhoz, hogy munkaengedélyt munkaterületet kaphassanak a Dourneay Beauly 275 kv-os vonalon. Az E.ON Németország számára 2012-ben gyártott távvezetékoszlop Háttér-információk: Az MVM OVIT Zrt. a nemzeti energiaszolgáltató MVM Csoport tagvállalata gödi telephelyén működteti Magyarország egyik legkorszerűbb acélfeldolgozó üzemét, amelynek ma már európai rangja is megalapozott. Az üzem évi mintegy tonna kiváló minőségű, beépítésre kész, duplex felületvédelemmel ellátott fémszerkezet előállítására képes. Az MVM OVIT Zrt. hazai és külföldi vállalkozásaihoz szükséges összes acélszerkezet ebben a gyártóüzemben készül. A társaság 40 évvel ezelőtt kezdte meg acélszerkezetgyártói tevékenységét, amely üzletága azóta is töretlenül fejlődött és fejlődik. Napjainkban az acélszerkezeti gyártóüzem fő tevékenységet az egyedi és kis- és nagyszériás, csavarozott, illetve hegesztett acélszerkezetek gyártása és felületvédelme jelenti. Az itt készülő acélszerkezetek közel fele duplex vagy hagyományos felületvédelemmel ellátva kerül ki az üzemből. A gyártóüzemben általános középnehéz acélszerkezetek készülnek, így például kv-os rácsos szerkezetű távvezetékoszlopok, alállomási acélszerkezetű portáloszlopok és gerendák, térvilágítást tartó acéloszlopok, távközlési hálózatok acéloszlopai, épületacélszerkezetek, hídszerkezetek, vasúti tartóoszlopok és gerendák, felsővezetékek és ipari berendezések tartószerkezetei, acélszerkezeti járófelületek, valamint gépjárművek alvázszerkezetei. Budapest, január 21. MVM OVIT Zrt. Kommunikációs osztály A sikeres vizsgákat követően folytattuk utunkat célállomásunk felé, a skóciai Invernessbe. A tényleges munkát három különálló egységként, 5 fős csoportokban, 11/3-as dekádban, napi 10 óra munkavégzéssel kezdtük meg a távvezetéki vonal különböző területein. A Dourneay Beauly között húzódó 275 kv-os kétrendszerű távvezeték kb. 150 km hosszú és 486 darab oszlopból állt. A keleti rendszer rekonstrukciós munkálatai során szigetelőláncokat cseréltünk, meglévő vezetéket kerékbe raktunk, fázisvezetőket lengőszorítóba helyez- 4

6 2013/1. OVIT Híradó tünk, rezgéscsillapítókat szereltünk fel tartó- és feszítőoszlopok fázisvezetőire, előkötelet és 625 mm2-es TAAAC sodronyt húztunk, míg a nyugati rendszer feszültség alatt állt. elővárosi vonal átépítése régóta tervezett projekt, amelyből jelenleg az MVM OVIT Zrt. részéről Pilisvörösvár Piliscsaba és Piliscsaba Esztergom vonal felsővezetéki oszlopállítási munkái folynak. Reményeink szerint hamarosan kiírásra kerül a felsővezetéki munka is. Az Óbuda Pilisvörösvár szakaszon jelenleg előkészítő munkák zajlanak, itt is rövidesen tenderkiírás várható. A 100 napig tartó megpróbáltatások után a háromnapos hazaút már pillanatok alatt elszállt, így a december 3-a estét már mindenki a családjával együtt tölthette. A skót munka során mind a Hampton Utilities, mind a Babcock, mind a Scottish and Southern Energy elismerte munkánkat és a közeljövőben is szívesen fogadnak minket. Hogy lesz-e folytatás?... Ez az, amiben őszintén bizakodunk...! Vasúti projektjeink a évben Fodor Dániel koordinációs mérnök Az MVM OVIT Zrt. az előző években három nagyobb projektben nyert el részben konzorciumi partnerekkel közösen felsővezeték-építési munkákat, amelyekből a évben az alábbi munkafázisok esedékesek: A Szajol Kisújszállás Püspökladány vonalszakasz felújításának keretében a Kisújszállás Karcag vonal (15,6 km) mindkét vágány felsővezeték-építési munkái, valamint az ehhez tartozó és Törökszentmiklós állomás FET/HETA kivitelezése ennek az évnek a feladatai. A Kelenföld Tárnok vonal, illetve Tárnok állomás átépítési munkákból 2013-ban Tárnok állomás új fővonali hosszláncait kell meghúznunk, a Nagytétény Tárnok vonalrészben az oszlopállítási és a teljes felsővezeték-szerelési munkák állnak még előttünk. A Bp. Nyugati Esztergom Az MVM OVIT Zrt. fővállalkozási szerződés keretében elnyerte a MÁV Zrt. Cegléd 120/25 kv-os vontatási transzformátorállomás felújítási munkáit, megrendelő a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (NIF Zrt.). A felújítás magába foglalja a meglévő állomás teljes korszerűsítését és bővítését a villamos technológia, a kapcsoló és vezénylő épület tervezési és építészeti munkáit, továbbá a felsővezetéki energia-távvezérlés és hírközlés, a tűz és a behatolás elleni védelem kivitelezési munkáit. Az európai uniós alapokból finanszírozott Budapest Lökösháza vasútvonal rehabilitációs munkái III/1. ütem projekt részeként megvalósuló munka szerződéses befejezési határideje június 30. Figyelembe véve az MVM OVIT Zrt. elmúlt években a vontatási állomások területén végzett jó alvállalkozói munkáját, minden esély megvan arra, hogy ezúttal először mint fővállalkozók is erősítsük jó szakmai hírnevünket. További vontatási transzformátorállomás felújítási munkák: Karcag tárgyalás alatt, Békéscsaba várhatóan még az idén kiírásra kerül. 5

7 OVIT Híradó 2013/1. MÁV rendelésre térvilágítási és energiaellátási munkákat fogunk kivitelezni ebben az évben a FEHÉRVILL-ÁM Kft.- vel közös konzorciumban, Budapesten és vidéken 9 pályaudvaron, állomáson vagy megállóhelyen. Konzorciumi megrendelésekre a Piliscsaba Esztergom, Pilisvörösvár Piliscsaba vonal felújításának keretében 2013-ban szintén végzünk térvilágítási munkákat, valamint kábelkiváltási munkákkal elkezdjük a 2014-es évben felújítandó Kisújszállás és Püspökladány állomások térvilágítási munkáit. Ezek a munkák fontos referenciaként szolgálnak további ilyen jellegű rendelések elnyerése érdekében. alapozva mintegy 50 fő szerelő házon belüli elméletigyakorlati képzésére, valamint az időszakos munkavédelmi, F1, E101, E102 oktatásokra kerül sor a helyszíni munkavégzések előtti időszakban. Istvántelek, Újszász és Szabadbattyán alállomásokon 120 kv-os primer készülékcserét végzünk az év folyamán, Kelenföld állomáson pedig 6 db 45 m-es fényvető torony acélszerkezeti felújítását vállaltuk el. Az elmúlt évben a vasúti munkákhoz bérelt gépeket (felsővezeték-szerelő járművek, betonozó szerelvény) használtunk, azonban a tapasztalatok alapján több gép beszerzését indítottuk el. Ez évtől saját gépként alkalmazhatunk új felsővezeték-szerelő járművet (FJ), betonozó szerelvényt, kétutas (közúti és vasúti közlekedésre alkalmas) UNIMOG felsővezeték-szerelő járművet, valamint használt kétutas O&K gödörásó gépet. Tervezzük a bontott beton elszállításához szükséges billencs tehergépkocsi beszerzését is. A évben teljesített munkák nemcsak a szerződéses kötelezettségek teljesítését, hanem szakmai hírnevünk megalapozását, és nem utolsó sorban munkatársaink (projektmenedzserek, projektkoordinátorok, vonali mérnökök, építésvezetők, csoportvezetők és szakmunkások) tapasztalatszerzését is szolgálták. Erre Dienes Péter projektkoordinátor Áramszolgáltatói és nagyipari projekt főmérnökség 6

8 2013/1. OVIT Híradó Elkészült az új, csoportszintű intranet A 2010-ben indult kezdeményezés eredményeképpen a múlt év elején megkezdődött a vállalatcsoporton belüli intranetek konszolidálása és a vállalatok közötti kommunikációt hatékonyabban támogató központi rendszer kiépítése. A heterogén társasági intranetmegoldások egységesítésének és az új portálok bevezetésének eredményeként olyan vállalatcsoport-szintű intranet került kialakításra, amely támogatja a csoporton belüli társasági és szakterületi kommunikáció hatékonyságának növelését, elősegíti a társasági adatszolgáltatás központi szervezését, hozzájárul a szakterületek összehangolt munkavégzéséhez, valamint szabályozást, eszközöket és tartalmakat biztosít a társaságok saját információigényét kiszolgáló intranet kialakításához. A Csoportszintű Intranet Bevezetés projekt keretében az MVM Csoport 9 legnagyobb társasága kapcsolódik a csoportszintű intranethez (MVM Zrt., MVM ERBE Zrt., MVM GTER Zrt., MVMI Informatika Zrt., MVM KONTÓ ZRt., MVM NET Zrt., MVM Partner ZRt., MVM OVIT Zrt., MVM Paksi Atomerőmű Zrt.). Az MVM OVIT Zrt. intranete március elején csatlakozik a vállalatcsoport belső kommunikációját támogató központi rendszerhez. Ennek eredményeképpen kibővült funkcionalitással rendelkező portál támogatja a belső munkát, a csoportszintű kommunikációt és az egymás közötti információmegosztást. Az MVM OVIT Zrt. intranetének szerkezete megváltozik, de minden eddig rendelkezésre álló funkcionalitás és tartalom továbbra is elérhető. Az egyes szervezeti egységeken belül keletkező, de más szervezeti egységeken belül dolgozó munkavállalók számára is fontos tartalmak kategóriákba rendezve, mindenki számára könnyen elérhető felületekre vannak kivezetve (Hírek, Dokumentumtár, Céginformációk, Ügyintézés, Közérdekű, Szakma, Közösség). A megújult portálon a saját tartalmak mellett központi helyen jelennek meg a csoportszintű tartalmak, és lehetőség van a többi társaság közérdekű tartalmainak megtekintésére is. Vannak egyéni testre szabási lehetőségek és számos az interneten már jól ismert kényelmi funkció. A csoportszintű intranet a társasági intranetek mellett szakterületi portálokat is tartalmaz, ezek a portálok is már kidolgozásra kerültek, és élesben működnek. A csoportszintű intranetmegoldás segítségével a csoportszintű, központi tartalmakhoz minden dolgozó azonos módon és színvonalon juthat hozzá, valamint a társaságok legfontosabb adatai ellenőrzötten kezelhetők, és minden társaság számára elérhetőek. Az új intranet használatához támogatást ad az oldalon elhelyezett kézikönyv, és a régi tartalmak megtalálását segítő táblázat, illetve egy oktatóvideó. Kommunikációs osztzály 7

9 OVIT Híradó 2013/1. Bemutatásra kerültek a diagnosztikai szakág helyszíni mérőeszközparkjának jelentősebb eszközei, műszerei, valamint a labor és helyszíni hitelesítés során használatos további eszközök, kiemelten a több célra használatos 100 kv, 5 kva új próbatranszformátor. Bemutattuk a nagyfeszültségű laboratórium berendezéseit, eszközeit, valamint azt, hogy az egység mivel tud a partnerei rendelkezésre állni. Az előtérben fényképes bemutatóval demonstráltuk a laborbeli és helyszíni tevékenységeinket, kiemelve az elmúlt évben végzett AOK245 típusú áramváltók mérését. (Az áramváltókat a Mátrai Erőmű Zrt. 4. blokkjának transzformátoránál keletkezett tűzben jelentős hőhatás érte.) Ezután a laborban előre összeállított bemutató mérést végeztünk Nagy Gábor vezetésével, ahol 123 kv-os átvezető szigetelő részleges kisülésmérését mutattuk be mesterséges koronakisülést okozó hibahelyet kialakítva. Rendezvények Diagnosztikai nap és laborbemutató Az MVM OVIT Zrt. Diagnosztikai üzeme és a Diagnostics Kft. közös szervezésében zajlott le Gödön az a rendezvény, amelynek célja volt bemutatni az olaj-papír szigetelőrendszer diagnosztikai módszereinek kiértékelését, valamint a nagyfeszültségű laboratóriumot. A nagy érdeklődésre számot tartó rendezvényen a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére is jelentős számú résztvevő jelent meg, összesen 41 szakember különböző szervezetektől (E.ON Hungária Zrt., MVM PA Zrt., MAVIR ZRt., Mátrai Erőmű Zrt., CG Electric Systems Hungary Zrt., ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt., Maxi-cont Kft. stb). A bemutató utáni előadáson részletesen megismerkedhettünk a visszatérő feszültségmérés (RVM) kifejlesztésének történetével, attól kezdve, hogy a 60-as,-70-es években milyen problémák alapozták meg az MVMT részéről a felmerülő igényt az új diagnosztikai módszer kifejlesztésére. A munkát az MVMT és a NIM megbízásával a BME végezte 1975-től. A kutatási eredményeket a programban résztvevő Csépes Gusztáv mutatta be. A történeti áttekintést és a villamosságtanból ismert összefüggések felelevenítését a konkrét módszer bemutatása követte. A konkrét mérés és a mérési eredmények kiértékelése következett. 8

10 2013/1. OVIT Híradó Végül hazai és nemzetközi tapasztalatokkal és esettanulmányokkal ismerkedhettünk meg. A résztvevők a záráskor megállapították, hogy a találkozó hasznos volt, és az előadás során felmerült újabb témák iránt is nagy az érdeklődés, így várható a folytatás. Laczkó Zsolt szakágvezető Diagnosztikai üzem III.07. III. 21. Suhajda Gábor ügyfélkapcsolati vezető, ABB Kft. Elektromos autók (Házigazda: Bárdy László) Dr. Szatmáry Zoltán BME, egyetemi tanár Reaktorenergia. Megújuló energiaforrások lehetőségei (Házigazda: Kostyál László) Kedves Tagtársunk! Szíves tájékoztatásul közöljük az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Szenior Energetikusok Klubjának I. félévi programját: I.24. I.31. II.07. II. 14. II. 21. Cserháti András műszaki főszakértő, MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Atomerőmű-leépítők és -építők nemzetközi áttekintésben (Házigazda: Szabó Benjamin) Klubnap Dr. Molnár László ügyvezető igazgató, az ETE főtitkára Az olaj mint energiahordozó (Házigazda: Bárdy László) Dr. Madarász Emília az MTA doktora, tudományos tanácsadó Az egyszerű sejttől az őssejtig (Házigazda: Kostyál László) Dr. Rónaky József az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója Atomenergiáról Fukusima után (Házigazda: Bárdy László) Dr. Gróf Gyula BME, tanszékvezető egyetemi tanár Energetikai gépek és rendszerek oktatásának múltja, jelene és jövője (Házigazda: Iring Rezső) III.28. IV.04. IV.11. IV.18. IV.25. V.02. V.09. Kimpián Aladár ny. főmérnök, a TriódArt Bt. ügyvezetője Brazília és India: élenjárók a villamos energetikában is? (Házigazda: Elek János) Dr. Ginsztler János akadémikus Az anyagok és az emberi szervezet kimerülési folyamatának összehasonlítása (Házigazda: Süle János) Elek János nyugdíjas gépészmérnök. Néhány, a klubunkban elhangzott előadásban felvetett energetikai kérdés és azok ellentmondásos értékelése (Házigazda: Szabó Benjamin) Dr. Németh József BME egyetemi tanár A műegyetemtől a világhírig (Házigazda: Süle János) Dr. Petschnig Mária Zita közgazdász, a Pénzügykutató Zrt. kutatója A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (Házigazda: Munk Endre) Dr. Kostyál Eszter, a biokémiai tudományok doktora Vízminőség, életünk a víz (Házigazda: Kostyál László) Dr. Bartholy Judit ELTE, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora A klímakutatások újabb eredményei (Házigazda: Elek János) II. 28. Dr. Héjjas István nyugalmazott egyetemi tanár Ezotéria és/vagy tudomány (Házigazda: Kostyál László) V.16. Dr. Stróbl Alajos nyugalmazott főtanácsos Szobrászat és erőműtervezés - mindkettő művészet 9

11 OVIT Híradó 2013/1. (Házigazda:Elek János) Klubnap Az ülések helye és ideje: Magyar Elektrotechnikai Múzeum Zipernovszky terem (II. emelet) Budapest, VII. Kazinczy u. 21., 10 óra Új belépők Szabó Benjamin s.k. a Szenior Energetikusok Klub elnöke Személyi hírek november belépett kilépett nyugdíjba vonult elhalálozott 5 fő szellemi állományú 5 fő fizikai állományú 6 fő szellemi állományú 2 fő fizikai állományú 1 fő szellemi állományú 1 fő fizikai állományú 1 fő fizikai állományú kolléga Erőss Antal Gábor pénzügyi osztályvezető Pénzügyi szakos közgazdászként végeztem a békéscsabai Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Karán, majd mesterdiplomámat a Szegedi Tudományegyetemen szereztem szintén pénzügyi szakon. Pályafutásomat a banki, befektetési szférában kezdtem. Az ERSTE Bank értékpapír-kereskedő cégénél dolgoztam, ahol külföldi értékpapírpiacokkal foglalkoztam, majd a Budapest Bank vállalati üzletágánál helyezkedtem el, ahol vállalati ügyfeleket kezeltem december belépett kilépett nyugdíjba vonult elhalálozott 5 fő szellemi állományú 4 fő fizikai állományú 6 fő szellemi állományú 3 fő fizikai állományú 4 fő szellemi állományú 2 fő fizikai állományú 2 fő fizikai állományú kolléga Humán erőforrás osztály Egyetemi diplomám megszerzése után kerültem a villamosenergia-ipar területére. Az EDF DÉMÁSZ Zrt.-nél dolgoztam kezdetben szakértőként, majd később treasury és kockázatkezelési vezetőként. Itt pénzügyi tervezéssel, treasuryfeladatokkal, pénzügyi kockázatkezeléssel, illetve különböző projektek szakmai támogatásával foglalkoztam. Részt vettem több nagy projekt kialakításában, többek között a nemzetközi cash-pool rendszer bevezetésében, illetve különböző egyedi beruházások megvalósításában. Jelenlegi pozíciómat megelőzően egy olaj- és környezettechnológiai iparban érdekelt társaság pénzügyi és kontrolling vezetője voltam. 10

12 2013/1. OVIT Híradó Eredményorientált személyiségnek tartom magam és bízom abban, hogy korábbi tapasztalataimat az MVM OVIT Zrt.-nél is hasznosítani tudom, a társaság hatékony tagjaként hozzájárulhatok a cég jövőbeni sikereihez. A változásokat kihívásnak tekintem, az új feladatokhoz érdeklődéssel, nyitottan állok, ennek szellemében kezdtem munkámat az MVM OVIT Zrt.-nél is. Emellett csapatjátékos vagyok, fontos számomra kollégáim véleménye, tapasztalata, melyeket figyelmesen meghallgatok, illetve arra érdemes ötleteimet én is szívesen megosztom velük. Szabadidőben leginkább sportolni szeretek, szívesen kerékpározom, nagy kedvencem a síelés, illetve újabban a wakeboard. Végezetül szeretném elmondani, hogy igazán örülök, hogy egy ilyen nagy múltú és sikeres társaság csapatának lehetek a tagja! ***** munkájában, melyben kidolgozásra került a kémiailag stabilizált gumibitumen mint új típusú útépítési kötőanyag. A gumibitumen 2008-ban építőipari műszaki engedélyt kapott közlekedésépítési célú felhasználásra, valamint a termék és az előállítási eljárás szabadalmi oltalmat nyert. A környezetvédelemi gyakornokként kerültem a Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.-hez, ahol a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) folyamatos működtetése volt a feladatom. Az integrált irányítási rendszeren keresztül kerültem kapcsolatba a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszerrel (MEBIR). Ezirányú érdeklődésemnek köszönhető, hogy munkavédelmi technikusi, és MEBIR vezető auditori végzettséget szereztem. Munkavédelmi ismereteimet a Budapesti Műszaki Egyetem felsőfokú munkavédelmi szakirányú képzésén fejlesztettem tovább. A szakmérnök képzés ideje alatt a MOL Dunai Finomítójában az atmoszférikus tárolótartályok tisztításának biztonságtechnikai követelményeivel, ezen belül a beszállással végzett munkákkal foglalkoztam. Munkavédelmi mérnökként az elmúlt években, olyan ismert cégeknél volt lehetőségem bizonyítani, mint a General Electric Kft., illetve a DENSO Magyarország Kft. Szakmai kihívást keresve jutottam el az MVM OVIT Zrt.- hez. Célom, hogy tevékenységemmel aktívan hozzájáruljak a munkavállalók biztonságos munkakörülményeinek biztosításához és folyamatos fejlesztéséhez, segítve a munkavállalók biztonságtudatának növekedését. Bús Nikolett Katalin munkavédelmi vezető Megtiszteltetés számomra, hogy az MVM OVIT Zrt. munkavédelmi vezetői pozíciójára megbízást kaptam. Multinacionális vállalati kultúrában 8 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem munkavédelem területén. Bízom benne, hogy a korábbi munkáim során szerzett tapasztalataimat hasznosan tudom alkalmazni az MVM OVIT Zrt. munkavédelmi vezetőjeként. ***** 2006 júniusában szereztem diplomát a Pannon Egyetemen környezetmérnök szakon környezetállapot-értékelés szakirányon. Egyetemi tanulmányaim mellett fontosnak tartottam képességeim és tudásom további fejlesztését, ennek köszönhetően részt vettem a MOL Nyrt. és a Pannon Egyetem több éves kutató-fejlesztő 11

13 OVIT Híradó 2013/1. doktori fokozatot szerezzek, amire eddig nem jutott elég időm és energiám. Rónay Árpád István vezérigazgatói tanácsadó Felsőfokú tanulmányaimat a Miskolci Nehézipari Egyetem Gépészmérnöki Karán kezdtem, de gyorsan kiderült, hogy csapnivaló mérnök lenne belőlem, ezért gyorsan pályát váltottam. Ráadásul a Közgáz csak egy villamosmegállóra volt a tőlünk, így alapvégzettségem külgazdaság szakos közgazdász lett. Az elmúlt évtizedekben az államigazgatásban, közelebbről a külügyek és a diplomácia területén dolgoztam, hol itthon, hol külföldön. Gyorsan megtanultam egy nagy szervezetben dolgozni és megfelelni a sokféle elvárásnak és követelménynek. Itthoni munkáim során többször dolgoztam a személyügyek területén, majd különböző európai regionális és bilaterális politikai főosztályok vezetői beosztásaiban. Külföldön élve pedig mindig rákényszerül az ember, hogy az ottani körülményekhez alkalmazkodjon, és minél nagyobb mértékben fogadja el az ottani szokásokat, annál jobban tudja majd érezni magát abban az országban, abban a kultúrában. Tartós külszolgálatosként közel másfél évtizedet töltöttem külföldön, először még egyetemistaként és munkavállalóként Kuvaitban, és már diplomataként Egyiptomban, Norvégiában, Svédországban, Törökországban és Libanonban. Ebből is kitűnik, hogy érdeklődésem meglehetősen szerteágazó, de talán az is, hogy az arab világ és a Közel-Kelet országai, az iszlám világ kérdései állnak hozzám legközelebb. Az iskolában elkezdett angol, orosz és spanyol nyelvek után az egyetemen elkezdtem arabul is tanulni, amit egy egyéves kuvaiti egyetemi év során annyira elmélyítettem, hogy azóta sem tudok tőle szabadulni. De a nyelvtanulás azóta is mindig megkörnyékez, hiszen svédül és törökül is próbálkoztam, a végén még franciául is tanultam több-kevesebb sikerrel. Még nem adtam fel a reményt, hogy arab nyelvészetből Gyerekkoromban rabul ejtett a labdarúgás, a hetvenes évek végén az ifjúsági válogatottságig is eljutottam. A lelkesedésem azóta is tart, ami mostanra már Old Boys kategóriára szelídült, de nagypályán, kapusként még mindig tud elég izgalmat és örömet okozni a játék; egyedül a regenerálódás sokkal hosszabb és fájdalmasabb. Lelkes Manchester United szurkoló vagyok, ha tehetem, nem mulasztom el egyetlen mérkőzésüket sem. Élettársam a Külügyminisztériumban dolgozik szakmai főtanácsadóként, az ő szakterülete a személyügyek és a humánerőforrás-menedzsment. Két nagylányom van, nagyobbik főiskolás, a kisebbik jövőre érettségizik. Az OVIT-ról tavaly tavaszig nemigen hallottam, annál többet a Transelektro kuvaiti és a többi arab országban végzett szerteágazó, és máig tartó elismeréssel nyugtázott tevékenységéről. A vállalat vezetésétől arra a megtisztelő feladatra kaptam felkérést, hogy tapasztalataimmal segítsem az OVIT közel-keleti piaci nyitási terveit, és 2013 elejétől hozzam létre a szaúd-arábiai cégképviseleti irodát, amit örömmel vállaltam el. A konkrét helyszíni munka stílusosan mondva: insallah napokon belül elkezdődik. ****** Munkavédelem Tájékoztatni szeretnénk Benneteket, hogy az idei évben lehetőséget kaptunk, hogy munkavédelmi hírekkel, információkkal megjelenjünk az OVIT Híradó hasábjain. Célunk, hogy a munkavállalók biztonságtudatának növelése érdekében minden fórumot kihasználjunk az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés megvalósulásához, valamint a munkavédelemre vonatkozó szabályok érvényre juttatásához. 12

14 2013/1. OVIT Híradó 2012-ben a folyamatos munkavédelmi intézkedések ellenére is 26 munkanapkieséssel járó baleset történt. A januárban megkezdődött oktatásokon rendszeresen beszámolunk a tavalyi balesetek tapasztalatairól. Tájékoztatást adunk az egészséget és biztonságot fenyegető kockázatokról, a megelőző intézkedésekről, az elsősegély- és vészhelyzeti eljárásokról. Munkavédelmi szaktevékenység keretében évente felmérjük a kockázatokat, és gyakorlati intézkedéseket teszünk a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére. A kockázatok elfogadható szintre csökkentésével a MEGELŐZÉS elvét érvényesítjük: a munkavédelmi tevékenység minden időben és minden téren a káros hatások kellő időben történő megelőzésére irányuljon, nem pedig az utólagos kezelésükre, mert csak így óvható meg az ember élete, biztonsága, egészsége. Kérünk Benneteket, hogy aktívan működjetek velünk együtt, kövessétek az utasításokat a kapott munkavédelmi oktatással összhangban, és ügyeljetek saját és munkatársaitok egészségére és biztonságára! Munkavédelemmel kapcsolatos kérdéseitekkel keressetek bizalommal Bennünket! Munkavédelemmel foglalkozó, és választott joggal rendelkező munkavédelmi bizottsági tagok nevében Takács István biztonság és létesítményüzemeltetési osztályvezető Bús Nikolett Katalin munkavédelmi vezető Az Integrált Rendszer hírei Az auditok jelentősége a minőségügy jövőképében Tájékoztató, beszámoló Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága szeptember 6-án szakmai rendezvényt tartott az Óbudai Egyetemen. Pallóné Dr. Kisérdi Imola, az EOQ MNB ügyvezető elnöke bevezetőjében kiemelte, hogy ez a téma rendkívül aktuális az auditorokkal kapcsolatos új, az eddigieknél szigorúbb szabványkövetelmények megjelenésével. A rendezvényen olyan szakemberek tartottak előadást, akik már gyakorlati tapasztalatokról is számot tudnak adni. A szakmai rendezvényen tartott előadás ismertetése előtt az auditokkal összefüggő kérdések fontosságának érzékeltetéséhez segítséget nyújt az auditálás, auditok fajtáinak, az auditok hatása az irányítási rendszere témakörbeli összefoglalása. Az alkalmazott menedzsmentrendszerek auditálása gyakorlatilag eszköz a vezetés kezében, amely igazolja, hogy a vonatkozó szabványi követelmények hogyan teljesülnek, és feltárásra kerülnek a gyenge pontok. Az ISO 9000-es szabvány definíciója szerint a minőségügyi auditálás eljárások, módszerek, feltételek, folyamatok, a termékek és szolgáltatások állapotának folyamatos figyelése és igazoló ellenőrzése, valamint a feljegyzések elemzése a megadott előírásokkal való összehasonlítása útján, annak biztosítására, hogy az előírt minőségi követelményeket kielégítették-e. Az ISO 9001-es szabványban rögzítetteknek megfelelően a cégek/szervezeteknek meg kell szervezniük a minőség felügyeletet, meg kell határozniuk az éves audit programot, amely az alábbi területekre vonatkozhat: 13

15 OVIT Híradó 2013/1. - minőségirányítási rendszer működésének felügyelete - a termékvizsgálat (szuperkontroll), időszakos típusfelülvizsgálat - gyártási eljárás, folyamatok felülvizsgálata Az audittípusok lehetnek: - első fél általi (belső) - második fél általi (vevő a szállítónál) - harmadik fél általi (más szervezet) Az auditok fajtáit az alábbi ábra foglalja össze: Az auditok alkalmazása a minőségirányítási rendszer hatékonyságát szolgálja. A következő ábra mutatja be az összefüggést a minőségirányítási rendszer hatékonysága (H) és az idő között. H 3 H 2 H 1 H o Termékaudit Eljárásaudit Rendszeraudit Auditok A lefolytatott auditokon feltárt gyenge pontokra hozott és bevezetett helyesbítő intézkedések, a napi tevékenységben tapasztalt nem-megfelelőségek és eltérések kezelésének feladatai lehetnek: - az eltérések feltárása - dokumentálása - hibaokok megszüntetése - az ismételt előfordulás megelőzése Bels audit Küls audit Helyzetfelmér Beszállítói Elaudit Tanúsítási Minségirányítási rendszer hatékonysága (H) 1.audit 2.audit 3.audit id Az auditok bonyolításával összefüggő feladatok lehetnek: - az audit előkészítése - lebonyolítása - a feltárt gyenge pontokra hozott intézkedések: a javító intézkedések bevezetése a végrehajtás ellenőrzése az eredményesség ellenőrzése az audit lezárása, utóélete (nem-megfelelőséggel összefüggő kiegészítő cselekedetek) Mikó György, az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság alelnöke előadása: Auditorok és auditok az új kiadású ISO 19011:2011-es szabvány tükrében. Az előadás rövid összefoglalása: Az ISO 9000-es szabványcsalád alkalmazásával együtt előtérbe került a szervezési ismeretekkel rendelkező és a rendszerben gondolkodó szakemberek alkalmazása, valamint a nemzetközileg elismert tanúsítás iránti növekvő igény. Az új igények miatt az EU tagállamaiban is jelentősen emelkedett az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) által regisztrált auditorok száma. A megfelelő működés érdekében maga az EOQ-regisztráció is auditálást követel. Megjegyzendő, hogy a ma oly divatos BRC és IFS nemzetközi élelmiszerszabványok konkrét termékekről és folyamatokról szólnak, nem pedig a filozofikus értelemben vett, társadalomformáló minőségről. Magyarországon ez a folyamat nem tapasztalható, az EOQ-tagországok között az EOQ-auditorok részaránya vonatkozásában sereghajtók vagyunk. Az előadó felhívta a figyelmet, hogy míg az ISO 9001 rendszerszabvány, addig az ISO (minőségügyi felülvizsgálatok), illetve az ISO (irányítási rendszereket tanúsítók szabványa) a megfelelőségi szabványok közé tartoznak. A legújabb auditálási szabványok létrejöttének oka, hogy a működés fenntartásáért folyó verseny erőteljessé válásával a megfelelőség igazolása szolgáltatási és általános viselkedési tényezővé vált. Erősödött a felülvizsgálatok, auditok szakmai jellege. 14

16 2013/1. OVIT Híradó Az ISO 19011:2011 szabvány (már magyar nyelven elérhető) egységes felülvizsgálati követelményeket kínál nemcsak a minőségirányítási és a környezetközpontú, de más irányítási rendszerek felülvizsgálatához is. Minden szervezet alkalmazhatja belső és külső felülvizsgálatok esetében egyaránt. Bár maga a szabvány útmutató jellegű, sok esetben kötelező érvénnyel használják a tanúsításnál és az akkreditációs auditoknál is. Az ISO 19011:2011 szabvány a minőség és a működés komplex szemléletére épül, kibővítve azt a kockázatirányítás (Risk Management) rendszerének auditjával. Rugalmasan használható és alkalmas arra, hogy a szervezetek saját felülvizsgálati rendszerük továbbfejlesztését segítsék elő. Alkalmas továbbá arra, hogy az egyes szervezetek saját belső felülvizsgálataik alapján megfelelőségüket deklarálják. Mivel jelentősen bővültek az auditorokkal szemben támasztott elvárások, a jövőben nehezebb lesz az auditorrá válás, de ezáltal több megbecsülést is szereznek az auditorok, és várhatóan növekedni fog az auditok (felülvizsgálatok) hozzáadott értéke is. Pleininger József MVM Csoport hírei Pozitív döntés született a paksi üzemidő-hosszabbításról Éppen harminc éve, december 14-én kezdte meg a folyamatos működést a Paksi Atomerőmű 1. blokkja. A hazai villamosenergia-termelés több mint 43 százalékát adó atomerőmű az elmúlt három évtized során stabilan, az összes hazai erőmű közül a legolcsóbban látta el a magyar fogyasztókat villamos energiával. Közel húsz éve kezdődött az első átfogó biztonságnövelő program, a paksi blokkok ma már közel egy teljes generációval modernebbek a nyolcvanas évekbeli, vadonatúj állapotuknál. Ez a tény és a lakosság folyamatos, jelenleg több mint 75 százalékos támogatása teheti lehetővé, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a tervezett üzemidejüknél húsz évvel tovább üzemeltethesse az atomerőművi blokkokat. Az Országos Atomenergia Hivatal vezetője bejelentette: a hatóság pozitívan bírálta el az engedélykérelmet, így a tervek szerint még az idén kiadja az ehhez szükséges engedélyt. Az MVM Csoport ékköve a hazai villamosenergiafogyasztás több mint harmadát adó, nemzetközileg is elismert Paksi Atomerőmű létesítése volt a XX. század legnagyobb ipari beruházása Magyarországon. A paksi szakemberek harminc éve biztonságosan és gazdaságosan üzemeltetik Magyarország meghatározó villamosenergia-termelő egységét, mondta Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. igazgatóságának elnöke. Büszkék vagyunk rá, hogy az atomerőmű az egyéb, hagyományos erőművekhez képest a legkevésbé környezetterhelő. A paksi blokkok évente 2 millió ember oxigénszükségletét, vagyis a magyar erdők éves oxigéntermelését takarítják meg azáltal, hogy nem bocsátanak ki üvegházhatást kiváltó gázokat. Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatójának szavai 15

17 OVIT Híradó 2013/1. szerint az 1. blokk még az idén megkaphatja az üzemidő-hosszabbítási engedélyt, amellyel még további húsz évig hozzájárulhat Magyarország biztonságos, fenntartható villamosenergia-ellátásához. Reméljük, később társai is csatlakozhatnak a tovább üzemelő blokkhoz. Az 1. blokk működésének harmincadik évfordulójára szervezett ünnepségen dr. Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója bejelentette: a hatóság pozitívan bírálta el az üzemidő-hosszabbítási kérelmet, a tervek szerint még az idén kiadja a tovább üzemeltetéshez szükséges engedélyt. Az atomerőmű harminc éve folyamatosan a legalacsonyabb költséggel termelő hazai erőmű: a paksi áram ára soha nem emelkedett az infláció mértékét meghaladóan, sőt, jellemzően jóval alatta maradt, reálértéken számítva a termelés megkezdése óta az árai nem emelkedtek. Köszönhető ez az évek során elvégzett kapacitásbővítésnek is, hiszen az atomerőmű nem csak biztonsági szempontból erősödött meg és erősödik tovább napjainkban is, hanem a paksi szakértelemnek és fejlesztéseknek hála a kezdetben 440 MW-os teljesítményű blokkok mára mintegy 14%-os növekedést realizálva 500 MW-osak. A Paksi Atomerőmű a legolcsóbban termeli a villamos energiát hazánkban, így segít megfizethető szinten tartani a fogyasztói árakat, mondta Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója. A folyamatos fejlesztéseknek, a három átfogó biztonságnövelő programnak köszönhetően ez az erőmű már nem ugyanaz, amelynek 1. blokkja éppen harminc éve megkezdte a villamosenergia-termelést. Az atomerőmű a klímaváltozás elleni küzdelem és a gazdaságos áramtermelés fontos eszköze, nem véletlen, hogy a közvélemény-kutatások szerint a lakosság több mint háromnegyede támogatja működését. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése átérezve az ország energiaellátása iránti felelősséget, több mint tíz éve olyan döntést hozott, hogy a nukleáris biztonság magas színvonalának megőrzése mellett 20 évvel ig meg kívánja hosszabbítani a blokkok üzemidejét, hogy az atomerőmű továbbra is hozzájáruljon a biztonságos, műszakilag kifogástalan, környezetbarát, és nem utolsósorban megfizethető villamosenergia-termeléshez. Köszönhetően az üzemeltetési és karbantartási gyakorlatnak, a szerkezetek és rendszerelemek robosztus konstrukciójának, illetve a számos felújításnak és biztonságnövelő intézkedésnek az atomerőmű állapota lehetővé teszi a további biztonságos üzemelést. A Paksi Atomerőmű 1982 óta biztonságosan, megbízhatóan, magas rendelkezésre állás mellett működik. Termelése mentes az üvegházhatású gázok kibocsátásától, a környezetre gyakorolt hatása minimális. A paksi szakemberek mindig a biztonság szavatolását tartották fő feladatuknak, már a kilencvenes években megkezdték a biztonságnövelő programokat re az erőmű elvégezte a blokkok biztonságának teljes újraértékelését. Az között végrehajtott biztonságnövelő intézkedések (BNI) program eredményeként a paksi blokkok biztonsági színvonala megegyezik a hasonló korú nyugati atomerőművek biztonsági színvonalával. Ennek keretében jelentősen javították az atomerőmű földrengésállóságát amelynek szabad szemmel látható jelei is vannak, tűzbiztonságát, fejlesztették a biztonsági rendszereket, folyamatokat és a személyzet képzését óta komoly beruházással megerősítették a rendkívül kis valószínűséggel bekövetkező események elleni védekezést. A folyamatos fejlesztések eredményeképpen az Európai Unió tavaly elrendelt Célzott Biztonsági Felülvizsgálata és a zárójelentés független felülvizsgálata is bizonyította: a Paksi Atomerőmű biztonsági szempontból Európa egyik legjobban megfelelt erőműve, az erről készült jelentést példaértékűnek találták. A teljesítménynövelés megvalósíthatósági tanulmánya 2001 novemberére készült el, szem előtt tartva a biztonságnövelő intézkedéssorozat eredményeit, kihasználva az így megnyíló lehetőségeket. Az eredeti 440 MW villamos teljesítmény a turbinaátalakítás, a szekunder köri rekonstrukció révén, a hatásfoknövelésnek köszönhetően fokozatosan 470 MW lett. A további hatékonyságnövelés a reaktor hőteljesítményének emelésével lehetséges, amit a nemzetközi tapasztalatok is megvalósíthatónak mutattak. A körültekintő megalapozó munka és a sokrétű átalakítások révén az atomerőmű négy blokkjának névleges teljesítménye 2009-től 500 MW egyenként. Forrás: mvm.hu 16

18 2013/1. OVIT Híradó Új, egységes vállalatirányítási rendszert vezetett be az MVM Csoport Az MVM Csoport az egész vállalatcsoportra kiterjedő, egységes, átlátható, modern vállalatirányítási rendszert vezetett be az SAP 6.0 formájában, a folyamatok átláthatóságának, javításának és a költségek optimalizálásának érdekében. A felelős működés, az üzleti folyamatok átláthatósága és fenntarthatósága alapvető elvárás a gazdasági társaságokkal szemben. Az új, transzparens rendszerek bevezetésétől az MVM teljesebb képet kap az energetikai szektor számos területén jelenlévő társaságcsoport üzleti működésről. A beruházás a világ vezető cégeihez hasonló működési feltételeket teremt, amellyel a holdingszintű irányítás, az erőforrások jobb kihasználása az MVM Csoport nemzetgazdasági szerepét fogja tovább erősíteni. mondta Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója. Az MVM Csoport teljesíti az elvárásokat, tevékenysége során a pénzügyi-gazdasági, fenntarthatósági célok egyenrangúak. Az egységes, holdingszintű vállalatirányítási rendszer lehetőséget teremt a társaságcsoport versenyképességének növelésére, működési kiválóságra, a lehetséges kockázatok csökkentésére, a hatékonyság növelésére és az értékteremtő növekedésre. Az elmúlt majdnem egy év során az MVM Csoport több száz munkatársa dolgozott a rendszer tervezésén, beállításán, tesztelésén. Munkájuk eredményeképp idén januártól mind a pénzügyi modulok, mind a logisztikai funkciókat bevezették, amelyek több mint ezer felhasználó munkáját segítik. Az új rendszer nem csupán a meglévő frissítése, hiszen az SAP 6.0 bevezetéssel párhuzamosan nemcsak a beszerzési eszközrendszer, hanem maga a beszerzési folyamat is megváltozott az MVM Csoportnál. Hasonló módon csoportszintű egységes költségszámítási modellt vezetett be a társaságcsoport. Az SAP 6.0 bevezetés nem csupán új eszközt, hanem új szemléletet is jelent az MVM Csoport életében. Az egységes vállalatirányítási rendszer megfelel a XXI. század követelményeinek, jelentősen javítja a pénzügyi és beszerzési folyamatok átláthatóságát és optimalizálását. Az MVM Csoport sikeres, nemzeti tulajdonú integrált energetikai vállalatcsoport. Működése lefedi a hazai energiarendszer teljes vertikumát, mindemellett az MVM regionális szinten is meghatározó, társaságcsoporttá kíván válni. Erőművein keresztül aktív szereplője az energiatermelésnek, kiaknázva a megújuló energiaforrásokat is. Tulajdonosa a nagyfeszültségű villamos hálózatnak és a villamosenergia-rendszer irányítását végző társaságnak. Kereskedő cégei révén a megtermelt áram nagyfogyasztókhoz, valamint a kis- és középvállalkozásokhoz történő eljuttatásában is részt vesz. A cégcsoporthoz tartoznak a hazai áramtőzsdét, illetve a gáztőzsdét működtető társaságok is. Az MVM Csoport a távközlési szegmensben, illetve 2011 óta a földgáz nagykereskedelmi piacon is jelen van. Tagjai között megtalálhatók a különféle műszaki (mérnökiroda, távvezetéképítő, üzemeltető), valamint ügyviteli (pénzügyi, informatikai) szolgáltatásokat nyújtó vállalatok is. Az MVM Csoport befektetései, illetve üzletrészei révén a régió ellátásbiztonságát szavatoló földgázszállítás területén is jelentős szerepet tölt be. Forrás: mvm.hu Létrejött a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) felállásával a tavalyi év végén lezárult a kormányzati informatika konszolidációjára 2011 júliusában elindított Nemzeti Hálózatfejlesztési Projekt első fázisa. Ebből az alkalomból köszöntötte ünnepélyes keretek között az NTG létrehozásában közreműködő szakembereket Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter, Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója és Szabó Zoltán Attila, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója január 24-én, az MVM Zrt. székházában. A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat révén az állami intézményrendszer részére, annak infrastruktúrájára támaszkodva állami tulajdonú társaságok biztosítják az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat. Ehhez az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és a március 1-jén elindult MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. (MVM NET Zrt.) biztosítja a gerinchálózatot országos optikai távközlési hálózatának szabad kapacitásait kihasználva. A kormányzati felhasználók részére a szolgáltatást a 17 folytatás a 20. oldalon

19 2012 képekben Február Március 1. Április Május Január A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladéktároló energiaellátó rendszerének üzembe helyezési munkái Július Saját személyzettel üzemeljük a győri Audi-alállomást és a Sopronkövezsd Nagylózs Szélparkot Megkezdődött a Dunamenti 220/120 kv-os transzformátorállomás rekonstrukciója Együttműködési szándéknyilatkozat aláírása fűtőművi fejlesztésmegvalósítására Bosanska Krupa város önkormányzatával Távvezeték-bontási munka a ciprusi Moni Polemidhia távvezetéken 120 kv-os kapcsolóberendezés szerelése a Dunafin transzformátorállomásán Augusztus Június Vezetékszerelés a Martonvásár Győr távvezetéken Sósavreaktor-szállítás Kazincbarcikáról Antwerpenbe Főtartók gyártása a grúziai repülőtérre Október Elnyertük a svájci CERN transzformátorállomásainak korszerűsítésére kiírt pályázatot Új pótvíz-előkészítő nyersvíz-gerincvezeték kiépítésének előkészületi munkái az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. számára November December Gyereknapi rendezvények Szeptember 6. Október 9. Házigazdai köszöntő a XI. Vasútvillamosítási konferencián Távvezeték-felújítási munka az Egyesült Királyságban Vasúti felsővezeték-szerelés a Fegyvernek Kisújszállás vonalszakaszon HRSG kazánok gyártása a finnországi Power Oy részére Felsővezetéki betonozó szerelvény avatása Transzformátorszállítás az épülő Debrecen Józsa 400/120-as alállomásra Szabadtéri nagykészülékek szerelése a Debrecen Józsa 400/120-as alállomáson Munkába áll az új felsővezeték-szerelő jármű

20 OVIT Híradó 2013/1. Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) nyújtja. A korábbi, számos párhuzamosságot magában hordozó, pazarló rendszer kiváltásával éves szinten mintegy 4,5 milliárd forint megtakarításra lehet számítani a területen. Németh Lászlóné fejlesztési miniszter elmondta: a Kormány kiemelt céljának tekinti az ország működését alapjaiban érintő rendszerek, így a közigazgatás racionalizálását. Ennek része a kormányzati informatikai infrastruktúra átalakítása is. Ezt a nagyszerű eredményt ráadásul egy pénzügyi és gazdasági gondokkal teli időszakban tudtuk elérni. A kormány éppen e nehéz körülmények ellenére kivívott sikerrel, a költséghatékony megoldások bevezetésével tette és teszi kiszámíthatóvá az ország működését. tette hozzá a miniszter. Az MVM NET igazi sikertörténet, hiszen a hazai távközlési piacon komoly technológiai fejlesztési projektet valósítottak meg igen rövid idő alatt. A magyar villamosenergia-rendszerirányítás technológiai célú távközlési igényeinek kiszolgálása mellett a kormányzat az MVM NET Zrt. távközlési infrastruktúráját használja az államigazgatási infokommunikációs szolgáltatások biztosításához, amely az állami költségek csökkentését eredményezi, ugyanakkor megteremti a lehetőséget arra, hogy a meglévő nemzeti erőforrásainkat minél ésszerűbben és hatékonyabban tudjuk kihasználni. mondta el Baji Csaba, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója. Szabó Zoltán Attila, a NISZ Zrt. vezérigazgatója a Nemzeti Hálózatfejlesztési Projekt elindulását mérföldkőnek nevezte a kormányzati infokommunikáció konszolidációja területén. Az elmúlt egy évet az MVM NET Zrt.-vel vállvetve dolgoztuk végig annak érdekében, hogy a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat megvalósuljon, és a rendszer képes legyen kiszolgálni a folyamatosan bővülő ellátotti kör igényeit. fejtette ki a vezérigazgató. Hozzátette: Örülünk, hogy a két cég az elmúlt egy évben bebizonyította, hogy képes magas színvonalon együttműködni. Az ünnepi köszöntők után az NTG létrehozásában közreműködő munkatársak elismerésben részesültek. Forrás: mvm.hu Miniszteri és tulajdonosi elismerés kollégáinknak a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kiépítésében nyújtott kiemelkedő munkájukért Az ünnepségen az MVM OVIT Zrt. Távközlési üzemének két munkatársa, Vereczki György és Kovács Miklós vehetett át elismeréseket Németh Lászlóné fejlesztési minisztertől, valamint Baji Csabától, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatójától. Tisztelettel gratulálunk kollégáinknak! Az MVM Csoport megnyugtatóan rendezheti a Vértesi Erőmű jövőjét, a dolgozók és a márkushegyi bányászok sorsát, az oroszlányi térség távhőellátását Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. üdvözli az Európai Bizottság Verseny Főigazgatóságának döntését, amellyel jóváhagyta a Vértesi Erőmű ZRt. támogatási kérelmét. Az Európai Bizottság engedélyével a Magyar Energia Hivatal határozza meg az így kifizethető szénipari szerkezetátalakítási támogatás összegét, amely az elmúlt két év alapján 12 és 15 milliárd forint között várható. A Vértesi Erőmű ZRt. a jelenleg érvényes reorganizációs terve értelmében 2014-ben leállítja a bányászati tevékenységét, majd gondoskodik a munkavállalók sorsának megnyugtató rendezéséről, a táj rekultivációjáról, valamint az oroszlányi térség távhőellátásának hosszú távú biztosításáról. Az MVM Csoport vezetése a Vértesi Erőmű évi, szinte kilátástalan helyzetéből sikeresen állította talpra tagvállalatát, felszámolta a legjelentősebb veszteségfor- 20

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Az MVM OVIT Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 2 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I. félévi gazdálkodásáról 3 Projektjeinkről 6 Rendezvények

Részletesebben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben Atomerőmû XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 3. szám Díjak a Magyar Sajtó Napján Paks Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az elmúlt évek hagyományai alapján idén is közösen rendezett ünnepséget

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt. 2011. I. félévi gazdálkodásáról 2 A Vértesi Erőmű karbantartási munkáinak átvétele 5 ***superior kategóriába lépett a keszthelyi Hotel

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 3.2.

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból XXXI. évfolyam, 4. szám 2008. április Szállítói nap 2008 Hagyományosan nagysikerû rendezvénynek adott otthont az erõmû látogatóközpontja március 20-án. Elõször is hosszan sorolták a PA Zrt. Kiemelt Szállító,

Részletesebben

Magyarország. Éves Jelentés 2005

Magyarország. Éves Jelentés 2005 s Magyarország Éves Jelentés 2005 Tartalom Vállalati alapelvek 3 Elnöki köszöntő 4 Üzleti sikereink 7 A Siemens szervezeti felépítése 12 A Siemens Nemzeti Vállalat Cégtörténet 14 Üzleti jelentés 16 Ágazati

Részletesebben

Kínai vasutas delegáció a MÁV ZRt.-nél és az Északi Jármûjavítóban

Kínai vasutas delegáció a MÁV ZRt.-nél és az Északi Jármûjavítóban A MÁV Északi Járműjavító Kft. negyedévenként megjelenő lapja A tartalomból: Minőségügyi konferencia Szervezeti változások Változások, célok a termelésszervezésben Elindult a Váltó program Műszaki konferencia

Részletesebben

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2001 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS Homoki len - Linum hirsutum Eszmei értéke: 5 000 Ft T a r t a l o m 3 4 5 6 9 16 20 24 25 26

Részletesebben

XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április. Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez,

XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április. Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez, XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április Zöld út Paks-2 létesítésének elõkészítõ tevékenységéhez A paksi atomerõmû bõvítésére vonatkozó parlamenti határozatot az energetikáért felelõs miniszter, Molnár Csaba

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ELLÁTÁSBIZTONSÁG

AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ELLÁTÁSBIZTONSÁG AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE 2014 EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ELLÁTÁSBIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK Kiemelt pénzügyi és üzleti adatok 2014............................. 06 Vezérigazgatói levél...............................................

Részletesebben

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt.

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt. Ez is lezárult: a Gyõr Szombathelyi projekt - a folyamat - Az igazgatóság közleményei 2006. augusztus 23-i ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2006. június 28-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet. Elfogadta

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 CÉGBEMUTATÓ GAZDASÁGI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KÖRNYEZETI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. 2 TARTALOM

Részletesebben

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 3. szám 2004. 2005. október március A JÖVŐ STRATÉGIÁJÁNAK JEGYÉBEN Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel A Rába Rt. legnagyobb leányvállalata,

Részletesebben

Laszlóczki Ivetta. fotó: Bodajki Ákos

Laszlóczki Ivetta. fotó: Bodajki Ákos Atomerőmû XXXV. évfolyam, 10. szám 2012. október Kovács Pál államtitkár a NAÜ új alelnöke Szeptember 24-én Bécsben tartotta a Közgyűlést követő első, új összetételű ülését a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség

Részletesebben

Siemens Magyarország. Éves jelentés 2013. www.siemens.com

Siemens Magyarország. Éves jelentés 2013. www.siemens.com Siemens Magyarország Éves jelentés 2013 www.siemens.com TARTALOM 1. A Siemensről 1.1. 6 Küldetés, Jövőkép, Értékek 1.2. 8 A Siemens Magyarországon 1.3. 10 A Siemens Zrt., a Siemens csoport vezető vállalata

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Atomerőmû. Ha szeptember, akkor nyílt napok. Megalakult az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

Atomerőmû. Ha szeptember, akkor nyílt napok. Megalakult az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. Atomerőmû XXXV. évfolyam, 8 9. szám Ha szeptember, akkor nyílt napok Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hagyományaihoz híven idén is szeptember első hétvégéjén tartotta nyílt napjait. A települések számára szeptember

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

MVM Hírlevél III. évfolyam, 2014. november 17. Tartalomjegyzék

MVM Hírlevél III. évfolyam, 2014. november 17. Tartalomjegyzék 1 MVM Hírlevél III. évfolyam, 2014. november 17. Tartalomjegyzék Hírek az MVM-ről Továbbra is a legnagyobbak között az MVM 2 A cégcsoport hírei Követendő példák és fejlesztésre váró területek az atomerőműben

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt.

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt. Tartalomjegyzék 1 FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS, KÖZSZOLGÁLATI SZEREPVÁLLALÁS 2 BEVEZETŐ 4 JELENTÉSTÉTELI ELVEINK 5 1. TEVÉKENYSÉGÜNK 6 2. KÜLDETÉSÜNK ÉS ÉRTÉKEINK 8 3. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA 9 4. FELELŐS

Részletesebben

Éves jelentés 2006 Magyarország

Éves jelentés 2006 Magyarország Éves jelentés 2006 Magyarország www.siemens.hu Az üzleti tevékenység sarokszámai A Siemens Zrt. üzleti tevékenységének sarokszámai 2005/2006-ban (US GAAP szerint) 2004/2005 2005/2006 Jegyzett tőke 6 000

Részletesebben

Magyarország. Éves jelentés 2012. www.siemens.com

Magyarország. Éves jelentés 2012. www.siemens.com Magyarország Éves jelentés 2012 www.siemens.com TARTALOM 1. A Siemensről 1.1. 4 A Siemens konszern 1.2. 6 A magyarországi Siemens csoport 1.3. 9 Küldetés, értékek, célok 1.4. 12 A Siemens Zrt., a Siemens

Részletesebben

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 Tartalom Vezérigazgatói köszöntő 4 Bevezető 6 A jelentésről 7 Hitvallás és elkötelezettség 7 Általános adatok 8 Tulajdonosok 9 Alap- és kiegészítő

Részletesebben

VII. kerület, Dob utca 75-81.

VII. kerület, Dob utca 75-81. VII. kerület, Dob utca 75-81. Főigazgatói ajánlás Tisztelt Olvasó! Tisztelettel ajánljuk az Olvasó figyelmébe a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága megalakulásának 15 éves évfordulójára készült kiadványt. Az

Részletesebben