22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program"

Átírás

1 22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.2.4/09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 Megvalósíthatósági tanulmány szempontrendszer (maximum 130 oldal) Általános szabályok: A megvalósíthatósági tanulmány összeállításakor figyelembe kell venni a 104/1998 (V.22.), a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltakat. Lényeges, hogy a dokumentumban kerülje a szubjektív jelzőket, mint például: rossz, kevésbé, nem megfelelő, stb., amennyiben mégis használja őket, azokat részletesen indokolni szükséges, és ha lehetséges, adatokkal kell alátámasztani. A dokumentum megfogalmazásakor mindvégig tartsa szem előtt, hogy komplex, részeiben koherens projektjavaslatot alkosson. A dokumentum minden elemére fektessen megfelelő hangsúlyt! Ne nagyolja el az Ön által lényegtelen -nek ítélt részeket. A dokumentumot Verdana 10-es betűmérettel, 2,5-ös oldalmargókkal, bal oldali kötéssel, egységes stílusszerkezetben, áttekinthető tipográfiában, tartalomjegyzékkel ellátva kell elkészíteni. A dokumentumban kerüljék a plagizálást és a dokumentumon belüli ismétlődéseket. Amennyiben máshol publikált anyagból emelnek be szövegrészeket, azt jelöljék meg, a forrás fellelhetőségének megadása mellett. I. Vezetői összefoglaló A vezetői összefoglalónak röviden, ám teljességre törekedő módon kell bemutatnia a projektjavaslatot. Félreértelmezhetetlenül tárja fel a megoldandó problémákat és a egyértelműen mutassa be a javasolt megoldás megvalósíthatóságát. Legfeljebb 5 oldal terjedelemben írja le a projektjavaslat lényegi elemeit. Egy-egy bekezdésben kell felvázolni az alábbiakat: mi a megoldandó probléma (kiinduló helyzet ismertetése, a projekt helyszín megjelölése), indokoltsága, projektjavaslat célja, tervezett tevékenységek bemutatása, elérni kívánt eredmények, hatások, pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzésének összefoglalása, projektterv összefoglalása, megvalósítás tervezett ütemezése, lehetséges kockázatok és azok kezelése, szakmapolitikai és OP illeszkedés bemutatása.

3 II. A projekt bemutatása (háttere és indokoltsága) 1) A pályázó bemutatása, háttere: a) Pályázó pozicionálása A pályázó alapvető tevékenységeinek bemutatása, a projekt kapcsolódása az alaptevékenységekhez. A projektgazdának az egészségügyi ellátó rendszerben betöltött súlyának és szerepének leírása. A pályázó, mint gazdasági szereplő bemutatása. b) A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában A projekt illeszkedése a pályázó stratégiájában meghatározott célkitűzésekhez. A projekt kialakulásával kapcsolatosan eddig a pályázónál lezajlott folyamat és a megszületett döntések összefoglalása. A pályázó és a projekt kapcsolata a működtetés/üzemeltetés során, ennek jogi, finanszírozási, szervezeti és döntéshozatali vonatkozásai. A pályázathoz benyújtásra kerülő 5j mellékletben (útmutató F8 szakasz szerint) foglalt fejlesztési koncepciók elemeihez történő illeszkedés tételes bemutatása. (Mely elemhez, milyen módon kapcsolódik a projekt.) c) Az eddig elnyert támogatások bemutatása A tanulmányban be kell mutatni, hogy az elmúlt 5 évben a hazai központi és decentralizált, valamint az Nemzeti Fejlesztési Terv keretéből korábban mekkora támogatást nyert el, és milyen tevékenységekre kapta azokat. Kérjük a projektek rövid, átfogó bemutatását, végrehajtásának jelenlegi állapotának ismertetését, kiterjedve a pénzügyi és szakmai zárásokra is. A korábban megvalósult hasonló, adott szakterületen megvalósított vagy folyamatban lévő fejlesztések célkitűzéseinek és eredményeinek ismertetése, összehasonlítása a projektjavaslattal. A nem egészségügyi tárgyú pályázatokból csak a volumenben legnagyobb mértékű támogatásokat kell leírni. d) Projektmenedzsment szervezet bemutatása A projekt megvalósítását lebonyolító menedzsment szervezet jellemzőinek részletes kifejtése (jogi forma, felügyeleti szerve, struktúra, feladatkörök, vezetők és szakemberek, munkatársak e személyek tekintetében a végzettség és a szakmai tapasztalatok bemutatása is szükséges, működésének időtartama stb.). 2) Helyzetértékelés: A helyzetelemző fejezet fő funkciója, hogy bemutassa azokat a kiinduló információkat, adatokat és folyamatokat, amelyek a projekt célrendszerének kialakításakor szerepet játszottak, és amelyek hatással lehetnek a projekt által elért eredményekre és hatásokra.

4 A pályázó jelenlegi működési környezetének, a fejlesztési szükségleteinek bemutatása az alábbi kötelező tartalmakkal: a) Környezeti tényezők Az érintett projekt földrajzi, gazdasági és jogszabályi környezetének bemutatása, a területi ellátási kötelezettség településeinek vonatkozásában a hátrányos, és leghátrányosabb települések jelölésével. A térség demográfiai, egészségügyi mutatóinak (pl. morbiditási, mortalitási, stb.) jellemzőinek bemutatása, illetve a mutatók viszonyítása: országos és adott régión belüli átlaghoz. Az ellátási területen működő egészségügyi ellátók bemutatása. b) Ellátás aktuális helyzete Jelenlegi ellátási struktúra, kapacitás és teljesítmény jellemzőinek bemutatása, szolgáltatási szükséglet és hiányok bemutatása, a pályázó vonatkozásában. HBCS szintű elemzés A pályázó által beadásra kerülő adatok indoklása, szöveges magyarázata. Tárgyi feltételek jelenlegi feltételeinek bemutatása épület, gép-műszer, informatika, közmű, technológiai változásokból fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke, stb. Személyi feltételek leírása. (mennyiség, minőségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, képzés, továbbképzés, stb.). Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása. Részleteiben ismertesse a pályázathoz benyújtandó, minden megkötött Szakmacsoportonkénti fejlesztések területi összehangolása megállapodások környezetét. A pályázó gazdálkodásának számszerű áttekintése, gazdálkodási helyzetének bemutatása. Alkalmazzon valamely, fejlesztés tárgyú üzleti tervhez alkalmazott tematikát, az MT mellékleteként szerepeltesse a szükséges adatokat. Értékelje a 2008-as gazdasági évét, és mutasson rá azokra a területekre, melyeken változtatást vár a projekttől. Minőségirányítási rendszer bemutatása. Informatikai rendszer bemutatása Ügyvitel, vállalatirányítási rendszer, kontrolling, mérés-elemzés, ajánlatkérés, ajánlatok kezelése, beszerzés, szerződés nyilvántartás, kötelezettségek kezelése, projektek tervezését, lebonyolítását támogató rendszerek, medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra, architektúra bemutatása.

5 3) SWOT analízis: A SWOT analízist két elkülönülő szempontból szükséges elkészíteni. A SWOT analízis mélysége és összeszedettsége, a projektjavaslattal fennálló koherenciája jól tükrözi a projekt tervezettségét. (pl. a jelenlegi helyzet veszélyeit jelentő tényezőinek hatással kell lenni, a projekt indokoltságára, stb.) Kerülje az egyszavas kifejezéseket, ugyanakkor lényegretörő tömör megfogalmazásokat használjon. Jelenlegi helyzet SWOT analízise (maximum 1 oldal): A SWOT analízisben szerepeltetett, erősségek, gyengeségek vonatkozásában jelölje meg azt a környezetet, amelyhez viszonyítja a saját minősítését. A SWOT analízis minden eleme egy viszonyítási rendszerben helyezkedjen el! Az erősségeket és a gyengeségeket a jelenlegi helyzetre vetítve kell megfogalmazni, és nem a tervezett projekt lebonyolítására vonatkozóan. A lehetőségek és a veszélyek bemutatásánál is a jelen helyzetre koncentráljon. A projekt megvalósulásának lehetőségét egy alternatívaként szerepeltesse, és alaposan elemezze, hogy a projekten túlmenően milyen lehetőségei vannak? A veszélyek terén is a jelen állapotban meglévő veszélyeket szerepeltesse. Ne szerepeltessen olyan elemeket, melyek a jövőben NEM bekövetkező események elmaradása okán nem állnak elő. (Pl. ne használja azt, hogy Ha a projekt nem valósul meg, akkor nem lehet fejleszteni..: mert ez a SWOT analízis szempontrendszerében irreleváns elem!) Projekt SWOT analízise (maximum 1 oldal): A vizsgálatot kifejezetten a projekt szempontjából végezze el. Erősségek és gyengeségek közt azokat a tényezőket szerepeltesse, mely Önt alkalmasabbá, illetve alkalmatlanabbá teszi a többi lehetséges pályázóhoz viszonyítva a projekt sikeres lebonyolításához, és eredményeinek működtetéséhez. A lehetőségek, és veszélyek közt azokat a tényezőket szerepeltesse, melyek a projekt lebonyolításában, illetve eredményeinek működtetésében gátolhatják, illetve támogathatják. 4) A projekt céljának, célcsoportjának bemutatása Ügyeljen arra, hogy a célokat egy kívánt jövőbeli állapot leírásaként, és ne tevékenységként fogalmazzuk meg. A hibás célmeghatározást könnyen észlelheti, ha szerkezetében valamely folyamatra utal. (Nem lehet cél például, javulás, vagy elérés, jobb működtetés. Cél lehet viszont az ellátás során 5%-al alacsonyabb költség, a 10%-al rövidebb betegellátási idő, stb.) A rosszul megválasztott célrendszer, rossz irányba viheti a pályázó gondolkodását. Gyakori hiba, hogy eszközöket jelölnek meg célként a pályázók, ezeket kerülje! (Egy új műtőblokk nem cél, hanem feladatellátás eszköze!) A célkitűzések meghatározásakor az alábbiakat kell figyelembe venni: A jól megválasztott célt az alábbiak jellemzik: Specifikus, jól körülhatárolt, egyértelmű.

6 Mérhető Elérhető Releváns Időben korlátos, bekövetkezése meghatározható Tárgya tehát reális legyen: valós szükségleteket, igényeket jelenítsenek meg. A szükségletek valósága legyen igazolható felmérésekkel, kutatásokkal, statisztikai adatokkal. Illeszkedjenek a szakpolitikai célkitűzésekhez, az ÚMFT-hez, vagy egy adott OP célkitűzéseihez, járuljanak hozzá azok eléréséhez. A cél elérését számos tényező befolyásolhatja (amelyekre vagy van befolyása a projektgazdának vagy nincs), ezeket azonosítani, vázlatosan tárgyalni kell. A célkitűzéseknek meghatározott hierarchiájában a fejlesztés megvalósulásával előálló outputoknak hozzá kell járulniuk az eredményekhez, illetve az eredmények alapján el kell jutni a célként kitűzött hatásokhoz. Célcsoport/ok bemutatásánál az alábbiakat kell figyelembe venni: A projekt célcsoportjai azok a személyek, szervezetek, illetve ezek csoportjai, amely(ek) életkörülményeit, működésüket a projekt végrehajtása befolyásolja. A befolyás megmutatkozhat az eredmények és hatások tekintetében, éppen ezért nemcsak a projekt által közvetlenül érintettek (pl. az adott településen élők) tartozhatnak a célcsoportba, hanem a hatásterületen élők és tevékenykedők is. A célcsoportok tekintetében meg kell adni annak földrajzi elhelyezkedését, társadalmi, gazdasági szerepét vagy más, a célcsoport értelmezése szempontjából releváns ismérvet. 5) A projekt tartalma, tevékenységek leírása a) Projektterv Válasszon egy nemzetközileg (EU területen) ismert projekt menedzsment módszertant. Készítse el a projekt tervét az Ön által választott módszertan leírásai szerint. Készítse el a Projekt Alapító Dokumentumot (PAD) és a projekt szabályzatait. Készítse el a tételes, tevékenység szintű projekt tervet. A leírásban fogalmazzon egyértelműen, és gondoljon arra, hogy az olvasó nem ismeri az Ön környezetét, és erőforrásait, ezért minden szükséges információt közöljön, de tegye ezt röviden, tömören érthetően. (kerülje a más anyagokból történő összeillesztést ) Olyan tevékenységet szerepeltessen, melynek indokoltságát feltárta a helyzetértékelés szakaszban. A tevékenységek leírásánál minden esetben hivatkozzon annak indokoltságára. Szükség esetén, ezen szakaszban további kiegészítő szempontokat adhat meg, strukturáltan, tipográfiai értelemben is elkülönült formában szerepeltesse az indokokat a tevékenységektől! b) Projekt tárgya Projekt leírásakor szerepeltesse az alábbiakat:

7 Megvalósítani kívánt infrastruktúra fejlesztési elemeit. Az ellátási struktúra, a tervezett kapacitások és a tervezett teljesítmény jellemzőinek bemutatása. A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek biztosításának bemutatása (pl. épület, gép-műszer, informatika, közmű, megújuló energiaforrás alkalmazása/energiatudatos tervezési elképzelés elkészítése). A tervezett szakmai struktúrához, feladatokhoz szükséges személyi feltételek biztosításának módja, annak bemutatása (pl. mennyiségi, minőségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, képzési, továbbképzési igények). A megvalósítandó szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása. c) Műszaki tartalom részletes leírása A beruházás konkrét engedélyes tervdokumentációja és műszaki leírása alapján ismertesse a tervezői programot, tömören vázolja az annak összeállítása során alkalmazott elveket és szempontrendszereket. Mutassa be az épületet, térjen ki annak jellemző szerkezeteire Mutassa be, hogy a tervek miként tesznek eleget a modern kórház építés követelményeinek ( Zöld mezős beruházás, tömbkórház, mátrix-kórház) Tényadatokkal támassza alá, hogy a beruházás során milyen műszaki gazdaságossági számítások alapján döntöttek a bemutatott fejlesztés mellett. Ennek alátámasztására használja a pályázati kiírás 5i mellékletét képező építkezés költségei elnevezésű adatlapot, amely egyben a projekt műszaki költségvetésének indoklásául is szolgál, és helyettesíti a tervezői költségbecslést. A táblázat kitöltése során ügyeljen arra, hogy a megfelelő higiéniás követelmény kiválasztása esetén a táblázatban mindhárom beruházási típus esetén ( Zöld mezős beruházás, rekonstrukció visszabontással, rekonstrukció) adjon meg tényadatokat, hogy a fejlesztés gazdaságossági indokoltsága ellenőrizhető legyen. Az alapterületek esetén nettó (hasznos) alapterület nagysággal számoljon, a költségösszegek pedig pontosan, nem kerekítve, nettó összegben kerüljenek megadásra. A táblázatból egyértelműen derüljön ki az egyes szakipari munkák költségaránya az összesített beruházási összeghez képest. Ügyeljen arra, hogy a költség összegek tartalmazzák mind az anyag, mind a munkadíjakat is, és ezek összegét szerepeltesse költségként a pályázatban. Tartsa szem előtt, hogy az épület kialakításával szembeni követelmények: 1. Jó funkcionális kapcsolatok. 2. Flexibilitás. 3. Fejleszthetőség. 4. Gazdaságosság. 5. Humánus kialakítás. Részletesen ismertesse, hogy a műszaki megvalósítás miként tesz eleget a jó funkcionális kapcsolatok, a flexibilitás, a fejleszthetőség, a gazdaságosság, és a humánus kialakítás feltételeinek. Az épület gazdaságos kialakítása során vegye figyelembe az alábbi szempontokat: (1) egyes egységekre, illetve az egész épületre vonatkozóan a fajlagos alapterületi mutatók betartása;

8 (2) lehetőség szerint az építéskor legkorszerűbbnek számító szerkezetek, gépészeti és elektromos berendezések beépítése; (3) beruházási összeg várható eredmény (korszerűség, takarékos üzemelési költség, tartósság, üzembiztonság, esztétikum) szempontjából választandó szerkezetek, berendezések; (4) az épületszerkezeti megoldásokkal csökkenteni a felhasznált energiák mennyiségét, ezzel együtt csökkenteni a károsanyag kibocsátást (pl. kiemelkedő hőszigetelés kevesebb fűtési energia kevesebb gázfelhasználás; homlokzati árnyékoló szerkezetek kisebb felmelegedés, kevesebb hűtési energia kisebb elektromos energia felhasználás); (5) megújuló energiák hasznosításának vizsgálata, gazdaságosság esetén előnyben részesítése. Részletesen elemezze az épület energetikai adatait, mutassa be a pályázat mellékletét képező 5j energetika táblázatok alapján az épület gazdaságos működtetésének lehetőségeit, valamint mutassa be a beruházással érintett épületek épületenkénti energia-megtakarításának mértékét. d) Részletes működési leírás Írja le, hogy miként fog működni az intézmény a fejlesztést követően. Elemezze a feladatellátáshoz szükséges humán erőforrás szükségletet. Elemezze, a betegutak idő faktorát. Fejtse ki, hogy a nagy értékű infrastruktúrafejlesztés hogyan hat (pozitívan) a belső működési mechanizmusaira. e) Horizontális szempontok érvényesülése Esélyegyenlőség, mely kiterjed a nők, a fogyatékkal élők és a romák esélyegyenlőségére, és a családbarát intézkedésekre egyaránt. Környezeti fenntarthatóság. Területi szempontok érvényesülése (lásd útmutató). f) A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása Előkészítő tevékenységek Közbeszerzési szolgáltatások Egyéb tanácsadói szolgáltatások 6) Projekt pénzügyi ütemezése, kitérve a likviditási tervre A pénzügyi ütemezés célja az, hogy mind a támogató, mind a projektgazda ütemezni tudja az előkészítéshez szükséges forrásokat, meggyőződjön azok rendelkezésre állásáról. Az összegeket a kifizetésük tervezett ideje szerint kell megjeleníteni, évente, illetve az előkészítési időszakra összesítve is. Készítsen cash flow tervet, ábrázolja diagrammon. A finanszírozási ütemeket optimalizálja a likviditás szükséges szintjének megtartásához, és ahhoz, hogy a lehető legkevesebb szabad

9 forrás legyen a rendszerben adott pillanatban. A finanszírozási tervet negyedéves részletességgel kell elkészíteni. A fejezetben foglaltak mutassanak összefüggést, az 5d mellékletben közölt adatokkal! 7) Indikátorok A tanulmányban meg kell határozni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben és a projekt zárójelentésében alkalmazandó és ellenőrizendő mutatókat. Az indikátorokat olyan módon határozza meg, hogy azok minden esetben mérésen alapuljanak, és informatikai rendszerből, ellenőrizhető adattartalom mellett származtathatóak legyenek. Jövőbeli teljesülési értékük megállapításánál a szubjektum, a becslés, az arányosítás nem szerepelhet. Minden mutató esetében meg kell adni annak: mértékegységét, kiindulási értékét és az értékfelvételek dátumát, célértékét és az értékfelvételek dátumát, az adat forrását. 8) A projekt várható eredményeinek bemutatása a) Elvárt eredmények, hatások, mutatószámok A projekt relevanciáját szem előtt tartva mutassa be a projekt elvárt eredményeinek a társadalmi csoportokra gyakorolt hatásait, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre; az érintett területi egység (pl. kistérség, régió) gazdaságára gyakorolt hatásait, különös tekintettel a foglalkoztatásra; a környezeti fenntarthatóságra gyakorolt hatásait, a hatások térbeli jelentkezését figyelembe véve; az országon belüli területi társadalmi gazdasági különbségek kiegyenlítéséhez való hozzájárulását. b) Közgazdasági költség-haszon elemzés Közgazdasági költség-haszonelemzést a projekt egészére kell végezni. A közgazdasági költségeket is folyó áron kell számolni a pénzügyi költségek alapján. A projekt hatásainak számbavételénél, számszerűsítésénél és pénzbeli kifejezésénél a projekt elvárt hatásairól szóló elemzésnek is meg kell jelennie. Az externális hatások jelentős mértékben az ott jelzett társadalmi, környezeti hatásokból kell, hogy összeálljanak. A projekt hatásai lehetnek:

10 közvetlenül a projekt használóinál, a szolgáltatást igénybe vevőknél jelentkező pozitív vagy negatív hatások; külső gazdasági hatások azon hatások, amelyek (1) nem közvetlenül a projekt kedvezményezettjénél vagy a projekt használóinál jelentkeznek, és (2) közvetlen pénzügyi ellentételezés nem kíséri őket. A hasznok összegzését követően az alábbi mutatók számítása és értékelése szükséges: ENPV (gazdasági nettó jelenérték): a jövőbeni nettó haszonáramok (azaz haszonközgazdasági költség) diszkontált értéke. Az ENPV kiszámítása a projekt megítélésének kulcseleme, mivel csak pozitív ENPV-vel rendelkező projektek támogathatók. ERR (gazdasági belső megtérülési ráta): Az ERR-rel kapcsolatos elvárás, hogy legyen nagyobb, mint az alkalmazott diszkontráta. Amennyiben az ERR nem számítható ki 1, csak az ENPV alapján lehet dönteni. Ha egyes, jelentős haszonelemek pénzben történő kifejezése módszertanilag nem lehetséges, akkor azokat az elemeket külön jellemezni kell és ezekre ENPV-t nem kell számítani, hanem indokolni kell, hogy a támogathatóság feltétele a társadalmi hasznok vonatkozásában fennáll. 9) Kockázatok Kockázat megnevezése Valószínűség (1-100) Hatás (1-5) A kockázat kezelésének módja 1 Ha a befektetések pénzáramlása nem tipikus: Néhány esetben a belső megtérülési ráta nem számítható, mert az egyenletnek nincs gyöke Néhány esetben több belső megtérülési ráta számítható! Ha a projekt megvalósítása folyamán a pénzáramok előjele váltakozik, az egyenletnek több gyöke van, annyi belső megtérülési rátát kapunk tehát, ahányszor a pénzáram előjelet vált. Néhány esetben a belső megtérülési ráta-szabály ellenkező előjellel alkalmazható! Ha a bevétel az időszak elején, a kiadások pedig később jelentkeznek (pl. hitelfelvétel esetén), az alapszabály ellenkező előjellel alkalmazható, tehát akkor kívánatos a projekt elfogadása, ha az irr kisebb, mint az alternatív források költsége.

11 10) Illeszkedések bemutatása Mutassa be, hogy a pályázatban vállalt fejlesztések hogyan illeszkednek a pályázati útmutató C6. pontban felsoroltakhoz. A bemutatásnál legyen konkrét, idézze be a program elem szövegét, vagy egyértelműen azonosítsa azt, és ez alá bontva felsorolás jelleggel részletezze a projekt elem céljainak, eszközeinek, tevékenységeinek és eredményeinek megfelelőségét. 11) Pénzügyi költséghatékonyság, fenntarthatóság megalapozása Kérjük, a pénzügyi fenntarthatóságot az 5g melléklet táblázatainak kitöltésével, valamint az 5h melléklet kérdéseinek megválaszolásával mutassa be. Ezen fejezet vonatkozásában további kiegészítéseket tegyen, melyekben részletesen ismertesse a projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzeléseit! 12) Mellékletek A megvalósíthatósági tanulmány mellékletei, terjedelmükben nem számítanak bele a 130 oldalas felső korlátba. Csak olyan mellékletet csatoljon, melyre a tanulmányban hivatkozik. A csatolt mellékleteknél törekedjen a célszerű minimum, szükséges és elegendő információ közlésére. Mérlegelje, hogy feleslegesen sok anyag közt hangsúlytalannak tűnhet a lényeg. A mellékleteket elkülönülő, de egyértelmű azonosítható számozással kell ellátni, és a Megvalósíthatósági Tanulmánytól külön kell kötni, hogy a tanulmány olvasása közben az alátámasztó adatokat, kiegészítéseket egyszerre lehessen áttekinteni.

11. sz. melléklet. Megvalósíthatósági Tanulmány Szempontrendszere a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett

11. sz. melléklet. Megvalósíthatósági Tanulmány Szempontrendszere a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett 11. sz. melléklet Megvalósíthatósági Tanulmány Szempontrendszere a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26.

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26. KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS (CBA) CÉLJAI A strukturális és beruházási alapok (ESB alapok) felhasználásának feltétele: a támogatás indokoltsága.

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT Készítette a Terra Studio Kft. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Kiemelt Programok és Projektek Főosztályának

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A komponens c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Könnyített elbírálású projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM*

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Célterület azonosító: Tiszazugi LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Regisztrációs szám: PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Az EMVA IV. tengelyes LEADER pályázathoz Vállalkozási alapú fejlesztés

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

6. számú melléklet. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez

6. számú melléklet. Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez 6. számú melléklet Útmutató az üzleti terv elkészítéséhez A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg 2009. július 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

7. számú melléklet. Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program

7. számú melléklet. Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.1/08/01

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja

Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja Projekt-és pályázatmenedzsment képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők megismerjék a Projekt Ciklus Menedzsment módszertan jellemzőit, képessé váljanak projektek generálására, tervezése,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Projekt Tervezés. 2006/5/17 Dr. Kulcsár László

Projekt Tervezés. 2006/5/17 Dr. Kulcsár László Projekt Tervezés 2006 1 A projekt koncepció A projekt fogalma: Szabványosított dokumentum, amely tartalmazza a fejlesztés modelljét, a modellt támogató elméleti feltételezéseket. Konkrét célok Időpont

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 10. ea.: Projektek végrehajtása II. A sikeres projekt ismérvei. Önellenőrzés

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 10. ea.: Projektek végrehajtása II. A sikeres projekt ismérvei. Önellenőrzés ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 10. ea.: Projektek végrehajtása II. A sikeres projekt ismérvei Tipikusan megjelenő hibák Önellenőrzés A SIKERES PROJEKT ISMÉRVEI TIPIKUSAN MEGJELENŐ HIBÁK (1) Relevancia: kapcsolódik

Részletesebben

EU-s pályázatírási alapismeretek. Előadó: Tóth István, igazgató Bács Kiskun megyei Civil Szolgáltató Központ

EU-s pályázatírási alapismeretek. Előadó: Tóth István, igazgató Bács Kiskun megyei Civil Szolgáltató Központ EU-s pályázatírási alapismeretek Előadó: Tóth István, igazgató Bács Kiskun megyei Civil Szolgáltató Központ A pályázati rendszer Projekt-kiválasztási eljárások nagyprojekt; kiemelt projekt; kétfordulós

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI. TÁMOP és TIOP pályázatokhoz

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI. TÁMOP és TIOP pályázatokhoz MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI TÁMOP és TIOP pályázatokhoz 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA A fejezetben rövid és összegző

Részletesebben

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel Energiafórum 2010. Balatonfüred Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel (KEOP 4-es, 5-ös prioritások) Tirpák Tamás Épületgépész mérnök Bemutatkozás Fő tevékenységeink:

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága

Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató Üzleti és Marketing Terv elkészítéséhez Alkalmazandó a Dél-alföldi Operatív Program vállalkozásfejlesztési infrastruktúra és szolgáltatás javítására

Részletesebben

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok TIOP-2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívás Változáskövető Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg A1. Alapvető cél és háttér információ A1. Alapvető cél és

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

I. Vezetői összefoglaló

I. Vezetői összefoglaló Kitöltési útmutató Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

A pályázat azonosító száma:

A pályázat azonosító száma: PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI ADATLAP Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI ADATLAP a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretének felhasználására, a szakképzés

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 LEHETSÉGES KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE 2009. október A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-4.10.0/A Érvényes: 2013.

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4.

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4. STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP- 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 PROJEKT KERETÉN BELÜL Projekt koordinációs értekezlet 2011. október 4. A stratégia készítés - szerződéses kötelezettség A Pályázónak a kiemelt kutatási

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Szervezet/vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása

Szervezet/vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása Szervezet/vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása A szervezet/vállalkozás neve: A szervezet/vállalkozás székhelye: A szervezet/vállalkozás adószáma: 1. Szervezet /vállalkozás megalakulásának körülményei:

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

A KEOP ÉS KEHOP STRATÉGIAI HÁTTERE, KÖVETKEZTETÉSEI 20 ÉVES AZ OKKP

A KEOP ÉS KEHOP STRATÉGIAI HÁTTERE, KÖVETKEZTETÉSEI 20 ÉVES AZ OKKP A KEOP ÉS KEHOP STRATÉGIAI HÁTTERE, KÖVETKEZTETÉSEI 20 ÉVES AZ OKKP KONFERENCIA 2016.11.16. OKKP STRATÉGIAI HÁTTERE Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék Kitöltési útmutató Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások jogcímhez kapcsolódó üzleti tervhez Tartalomjegyzék

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervéről ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata 2010. évi belső ellenőrzési tervéről Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály is előírja: - a költségvetési szervek belső

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Projekttervezés alapjai Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Szelídi-tó A stratégiai tervezés folyamata Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Pályázatírás

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Pályázatírás Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

AZ ALBENSIS FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. SZEREPE A PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

AZ ALBENSIS FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. SZEREPE A PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN AZ ALBENSIS FEJÉR MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. SZEREPE A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 KÖZEL A SEGÍTSÉG ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT SZÉKESFEHÉRVÁR, 2016. NOVEMBER

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL amely létrejött egyrészről (pályázó szervezet hivatalos neve, címe:.. képviselője:.) mint az Innovációs és tudásközpont

Részletesebben

hatályos: 2013.12.29 -

hatályos: 2013.12.29 - 2014/2013. (XII. 29.) Korm. határozat a TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001 azonosító számú [ Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e- Egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai

Részletesebben

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI. Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI. Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása

Részletesebben

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP PROJEKTADATLAP Pályázat címe Pályázat azonosítója (kódszám / rendeletszám) A pályázat kötelező önkormányzati feladat megvalósítását támogatja (a megfelelő válasz kódját adja meg) 1. igen 2. részben 3.

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Projektgenerálás és pályázatok kidolgozása a határon átnyúló területi együttműködés pályázati rendszerben 2009. január 5 - április 30. Projekt kód: 2008/II/EC/32 I. A projekt célja

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék Kitöltési útmutató Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások jogcímhez kapcsolódó

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II.

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék Kitöltési útmutató Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez

Részletesebben

ELŐZETES KÉRDŐÍV. 1. A kérdőívet kitöltő adatai (kitöltése kötelező): A kérdőívet kitöltő neve: Delegáló szervezet: Beosztás: Telefon 1 (mobil):

ELŐZETES KÉRDŐÍV. 1. A kérdőívet kitöltő adatai (kitöltése kötelező): A kérdőívet kitöltő neve: Delegáló szervezet: Beosztás: Telefon 1 (mobil): ELŐZETES KÉRDŐÍV 1. A kérdőívet kitöltő adatai (kitöltése kötelező): A kérdőívet kitöltő neve: Delegáló szervezet: Beosztás: Telefon 1 (mobil): Telefon 2: Fax: e-mail (naponta használt postafiók): 2. Azonosító

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 19/2005. (XI. 15.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Kassai Eszter kockázatelemzési tanácsadó MÉTP konferencia, 2010. június 10. A kockázat fogalma

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány szerkezete

Megvalósíthatósági tanulmány szerkezete Megvalósíthatósági tanulmány szerkezete A megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetésének célja kettős, egyrészről, - az elvégzett elemzések alapján - releváns információt nyújt a pályázóknak a projektötlet

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

11. sz. melléklet. A szakmai terv kötelező tartalmi elemei a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

11. sz. melléklet. A szakmai terv kötelező tartalmi elemei a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 11. sz. melléklet A szakmai terv kötelező tartalmi elemei a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Bentlakásos intézmények kiváltása című pályázati felhívás B/ gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben