22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program"

Átírás

1 22. számú melléklet MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY SZEMPONTRENDSZERE a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.2.4/09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 Megvalósíthatósági tanulmány szempontrendszer (maximum 130 oldal) Általános szabályok: A megvalósíthatósági tanulmány összeállításakor figyelembe kell venni a 104/1998 (V.22.), a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltakat. Lényeges, hogy a dokumentumban kerülje a szubjektív jelzőket, mint például: rossz, kevésbé, nem megfelelő, stb., amennyiben mégis használja őket, azokat részletesen indokolni szükséges, és ha lehetséges, adatokkal kell alátámasztani. A dokumentum megfogalmazásakor mindvégig tartsa szem előtt, hogy komplex, részeiben koherens projektjavaslatot alkosson. A dokumentum minden elemére fektessen megfelelő hangsúlyt! Ne nagyolja el az Ön által lényegtelen -nek ítélt részeket. A dokumentumot Verdana 10-es betűmérettel, 2,5-ös oldalmargókkal, bal oldali kötéssel, egységes stílusszerkezetben, áttekinthető tipográfiában, tartalomjegyzékkel ellátva kell elkészíteni. A dokumentumban kerüljék a plagizálást és a dokumentumon belüli ismétlődéseket. Amennyiben máshol publikált anyagból emelnek be szövegrészeket, azt jelöljék meg, a forrás fellelhetőségének megadása mellett. I. Vezetői összefoglaló A vezetői összefoglalónak röviden, ám teljességre törekedő módon kell bemutatnia a projektjavaslatot. Félreértelmezhetetlenül tárja fel a megoldandó problémákat és a egyértelműen mutassa be a javasolt megoldás megvalósíthatóságát. Legfeljebb 5 oldal terjedelemben írja le a projektjavaslat lényegi elemeit. Egy-egy bekezdésben kell felvázolni az alábbiakat: mi a megoldandó probléma (kiinduló helyzet ismertetése, a projekt helyszín megjelölése), indokoltsága, projektjavaslat célja, tervezett tevékenységek bemutatása, elérni kívánt eredmények, hatások, pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzésének összefoglalása, projektterv összefoglalása, megvalósítás tervezett ütemezése, lehetséges kockázatok és azok kezelése, szakmapolitikai és OP illeszkedés bemutatása.

3 II. A projekt bemutatása (háttere és indokoltsága) 1) A pályázó bemutatása, háttere: a) Pályázó pozicionálása A pályázó alapvető tevékenységeinek bemutatása, a projekt kapcsolódása az alaptevékenységekhez. A projektgazdának az egészségügyi ellátó rendszerben betöltött súlyának és szerepének leírása. A pályázó, mint gazdasági szereplő bemutatása. b) A projekt elhelyezése a projektgazda stratégiájában A projekt illeszkedése a pályázó stratégiájában meghatározott célkitűzésekhez. A projekt kialakulásával kapcsolatosan eddig a pályázónál lezajlott folyamat és a megszületett döntések összefoglalása. A pályázó és a projekt kapcsolata a működtetés/üzemeltetés során, ennek jogi, finanszírozási, szervezeti és döntéshozatali vonatkozásai. A pályázathoz benyújtásra kerülő 5j mellékletben (útmutató F8 szakasz szerint) foglalt fejlesztési koncepciók elemeihez történő illeszkedés tételes bemutatása. (Mely elemhez, milyen módon kapcsolódik a projekt.) c) Az eddig elnyert támogatások bemutatása A tanulmányban be kell mutatni, hogy az elmúlt 5 évben a hazai központi és decentralizált, valamint az Nemzeti Fejlesztési Terv keretéből korábban mekkora támogatást nyert el, és milyen tevékenységekre kapta azokat. Kérjük a projektek rövid, átfogó bemutatását, végrehajtásának jelenlegi állapotának ismertetését, kiterjedve a pénzügyi és szakmai zárásokra is. A korábban megvalósult hasonló, adott szakterületen megvalósított vagy folyamatban lévő fejlesztések célkitűzéseinek és eredményeinek ismertetése, összehasonlítása a projektjavaslattal. A nem egészségügyi tárgyú pályázatokból csak a volumenben legnagyobb mértékű támogatásokat kell leírni. d) Projektmenedzsment szervezet bemutatása A projekt megvalósítását lebonyolító menedzsment szervezet jellemzőinek részletes kifejtése (jogi forma, felügyeleti szerve, struktúra, feladatkörök, vezetők és szakemberek, munkatársak e személyek tekintetében a végzettség és a szakmai tapasztalatok bemutatása is szükséges, működésének időtartama stb.). 2) Helyzetértékelés: A helyzetelemző fejezet fő funkciója, hogy bemutassa azokat a kiinduló információkat, adatokat és folyamatokat, amelyek a projekt célrendszerének kialakításakor szerepet játszottak, és amelyek hatással lehetnek a projekt által elért eredményekre és hatásokra.

4 A pályázó jelenlegi működési környezetének, a fejlesztési szükségleteinek bemutatása az alábbi kötelező tartalmakkal: a) Környezeti tényezők Az érintett projekt földrajzi, gazdasági és jogszabályi környezetének bemutatása, a területi ellátási kötelezettség településeinek vonatkozásában a hátrányos, és leghátrányosabb települések jelölésével. A térség demográfiai, egészségügyi mutatóinak (pl. morbiditási, mortalitási, stb.) jellemzőinek bemutatása, illetve a mutatók viszonyítása: országos és adott régión belüli átlaghoz. Az ellátási területen működő egészségügyi ellátók bemutatása. b) Ellátás aktuális helyzete Jelenlegi ellátási struktúra, kapacitás és teljesítmény jellemzőinek bemutatása, szolgáltatási szükséglet és hiányok bemutatása, a pályázó vonatkozásában. HBCS szintű elemzés A pályázó által beadásra kerülő adatok indoklása, szöveges magyarázata. Tárgyi feltételek jelenlegi feltételeinek bemutatása épület, gép-műszer, informatika, közmű, technológiai változásokból fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke, stb. Személyi feltételek leírása. (mennyiség, minőségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, képzés, továbbképzés, stb.). Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása. Részleteiben ismertesse a pályázathoz benyújtandó, minden megkötött Szakmacsoportonkénti fejlesztések területi összehangolása megállapodások környezetét. A pályázó gazdálkodásának számszerű áttekintése, gazdálkodási helyzetének bemutatása. Alkalmazzon valamely, fejlesztés tárgyú üzleti tervhez alkalmazott tematikát, az MT mellékleteként szerepeltesse a szükséges adatokat. Értékelje a 2008-as gazdasági évét, és mutasson rá azokra a területekre, melyeken változtatást vár a projekttől. Minőségirányítási rendszer bemutatása. Informatikai rendszer bemutatása Ügyvitel, vállalatirányítási rendszer, kontrolling, mérés-elemzés, ajánlatkérés, ajánlatok kezelése, beszerzés, szerződés nyilvántartás, kötelezettségek kezelése, projektek tervezését, lebonyolítását támogató rendszerek, medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra, architektúra bemutatása.

5 3) SWOT analízis: A SWOT analízist két elkülönülő szempontból szükséges elkészíteni. A SWOT analízis mélysége és összeszedettsége, a projektjavaslattal fennálló koherenciája jól tükrözi a projekt tervezettségét. (pl. a jelenlegi helyzet veszélyeit jelentő tényezőinek hatással kell lenni, a projekt indokoltságára, stb.) Kerülje az egyszavas kifejezéseket, ugyanakkor lényegretörő tömör megfogalmazásokat használjon. Jelenlegi helyzet SWOT analízise (maximum 1 oldal): A SWOT analízisben szerepeltetett, erősségek, gyengeségek vonatkozásában jelölje meg azt a környezetet, amelyhez viszonyítja a saját minősítését. A SWOT analízis minden eleme egy viszonyítási rendszerben helyezkedjen el! Az erősségeket és a gyengeségeket a jelenlegi helyzetre vetítve kell megfogalmazni, és nem a tervezett projekt lebonyolítására vonatkozóan. A lehetőségek és a veszélyek bemutatásánál is a jelen helyzetre koncentráljon. A projekt megvalósulásának lehetőségét egy alternatívaként szerepeltesse, és alaposan elemezze, hogy a projekten túlmenően milyen lehetőségei vannak? A veszélyek terén is a jelen állapotban meglévő veszélyeket szerepeltesse. Ne szerepeltessen olyan elemeket, melyek a jövőben NEM bekövetkező események elmaradása okán nem állnak elő. (Pl. ne használja azt, hogy Ha a projekt nem valósul meg, akkor nem lehet fejleszteni..: mert ez a SWOT analízis szempontrendszerében irreleváns elem!) Projekt SWOT analízise (maximum 1 oldal): A vizsgálatot kifejezetten a projekt szempontjából végezze el. Erősségek és gyengeségek közt azokat a tényezőket szerepeltesse, mely Önt alkalmasabbá, illetve alkalmatlanabbá teszi a többi lehetséges pályázóhoz viszonyítva a projekt sikeres lebonyolításához, és eredményeinek működtetéséhez. A lehetőségek, és veszélyek közt azokat a tényezőket szerepeltesse, melyek a projekt lebonyolításában, illetve eredményeinek működtetésében gátolhatják, illetve támogathatják. 4) A projekt céljának, célcsoportjának bemutatása Ügyeljen arra, hogy a célokat egy kívánt jövőbeli állapot leírásaként, és ne tevékenységként fogalmazzuk meg. A hibás célmeghatározást könnyen észlelheti, ha szerkezetében valamely folyamatra utal. (Nem lehet cél például, javulás, vagy elérés, jobb működtetés. Cél lehet viszont az ellátás során 5%-al alacsonyabb költség, a 10%-al rövidebb betegellátási idő, stb.) A rosszul megválasztott célrendszer, rossz irányba viheti a pályázó gondolkodását. Gyakori hiba, hogy eszközöket jelölnek meg célként a pályázók, ezeket kerülje! (Egy új műtőblokk nem cél, hanem feladatellátás eszköze!) A célkitűzések meghatározásakor az alábbiakat kell figyelembe venni: A jól megválasztott célt az alábbiak jellemzik: Specifikus, jól körülhatárolt, egyértelmű.

6 Mérhető Elérhető Releváns Időben korlátos, bekövetkezése meghatározható Tárgya tehát reális legyen: valós szükségleteket, igényeket jelenítsenek meg. A szükségletek valósága legyen igazolható felmérésekkel, kutatásokkal, statisztikai adatokkal. Illeszkedjenek a szakpolitikai célkitűzésekhez, az ÚMFT-hez, vagy egy adott OP célkitűzéseihez, járuljanak hozzá azok eléréséhez. A cél elérését számos tényező befolyásolhatja (amelyekre vagy van befolyása a projektgazdának vagy nincs), ezeket azonosítani, vázlatosan tárgyalni kell. A célkitűzéseknek meghatározott hierarchiájában a fejlesztés megvalósulásával előálló outputoknak hozzá kell járulniuk az eredményekhez, illetve az eredmények alapján el kell jutni a célként kitűzött hatásokhoz. Célcsoport/ok bemutatásánál az alábbiakat kell figyelembe venni: A projekt célcsoportjai azok a személyek, szervezetek, illetve ezek csoportjai, amely(ek) életkörülményeit, működésüket a projekt végrehajtása befolyásolja. A befolyás megmutatkozhat az eredmények és hatások tekintetében, éppen ezért nemcsak a projekt által közvetlenül érintettek (pl. az adott településen élők) tartozhatnak a célcsoportba, hanem a hatásterületen élők és tevékenykedők is. A célcsoportok tekintetében meg kell adni annak földrajzi elhelyezkedését, társadalmi, gazdasági szerepét vagy más, a célcsoport értelmezése szempontjából releváns ismérvet. 5) A projekt tartalma, tevékenységek leírása a) Projektterv Válasszon egy nemzetközileg (EU területen) ismert projekt menedzsment módszertant. Készítse el a projekt tervét az Ön által választott módszertan leírásai szerint. Készítse el a Projekt Alapító Dokumentumot (PAD) és a projekt szabályzatait. Készítse el a tételes, tevékenység szintű projekt tervet. A leírásban fogalmazzon egyértelműen, és gondoljon arra, hogy az olvasó nem ismeri az Ön környezetét, és erőforrásait, ezért minden szükséges információt közöljön, de tegye ezt röviden, tömören érthetően. (kerülje a más anyagokból történő összeillesztést ) Olyan tevékenységet szerepeltessen, melynek indokoltságát feltárta a helyzetértékelés szakaszban. A tevékenységek leírásánál minden esetben hivatkozzon annak indokoltságára. Szükség esetén, ezen szakaszban további kiegészítő szempontokat adhat meg, strukturáltan, tipográfiai értelemben is elkülönült formában szerepeltesse az indokokat a tevékenységektől! b) Projekt tárgya Projekt leírásakor szerepeltesse az alábbiakat:

7 Megvalósítani kívánt infrastruktúra fejlesztési elemeit. Az ellátási struktúra, a tervezett kapacitások és a tervezett teljesítmény jellemzőinek bemutatása. A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek biztosításának bemutatása (pl. épület, gép-műszer, informatika, közmű, megújuló energiaforrás alkalmazása/energiatudatos tervezési elképzelés elkészítése). A tervezett szakmai struktúrához, feladatokhoz szükséges személyi feltételek biztosításának módja, annak bemutatása (pl. mennyiségi, minőségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, képzési, továbbképzési igények). A megvalósítandó szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása. c) Műszaki tartalom részletes leírása A beruházás konkrét engedélyes tervdokumentációja és műszaki leírása alapján ismertesse a tervezői programot, tömören vázolja az annak összeállítása során alkalmazott elveket és szempontrendszereket. Mutassa be az épületet, térjen ki annak jellemző szerkezeteire Mutassa be, hogy a tervek miként tesznek eleget a modern kórház építés követelményeinek ( Zöld mezős beruházás, tömbkórház, mátrix-kórház) Tényadatokkal támassza alá, hogy a beruházás során milyen műszaki gazdaságossági számítások alapján döntöttek a bemutatott fejlesztés mellett. Ennek alátámasztására használja a pályázati kiírás 5i mellékletét képező építkezés költségei elnevezésű adatlapot, amely egyben a projekt műszaki költségvetésének indoklásául is szolgál, és helyettesíti a tervezői költségbecslést. A táblázat kitöltése során ügyeljen arra, hogy a megfelelő higiéniás követelmény kiválasztása esetén a táblázatban mindhárom beruházási típus esetén ( Zöld mezős beruházás, rekonstrukció visszabontással, rekonstrukció) adjon meg tényadatokat, hogy a fejlesztés gazdaságossági indokoltsága ellenőrizhető legyen. Az alapterületek esetén nettó (hasznos) alapterület nagysággal számoljon, a költségösszegek pedig pontosan, nem kerekítve, nettó összegben kerüljenek megadásra. A táblázatból egyértelműen derüljön ki az egyes szakipari munkák költségaránya az összesített beruházási összeghez képest. Ügyeljen arra, hogy a költség összegek tartalmazzák mind az anyag, mind a munkadíjakat is, és ezek összegét szerepeltesse költségként a pályázatban. Tartsa szem előtt, hogy az épület kialakításával szembeni követelmények: 1. Jó funkcionális kapcsolatok. 2. Flexibilitás. 3. Fejleszthetőség. 4. Gazdaságosság. 5. Humánus kialakítás. Részletesen ismertesse, hogy a műszaki megvalósítás miként tesz eleget a jó funkcionális kapcsolatok, a flexibilitás, a fejleszthetőség, a gazdaságosság, és a humánus kialakítás feltételeinek. Az épület gazdaságos kialakítása során vegye figyelembe az alábbi szempontokat: (1) egyes egységekre, illetve az egész épületre vonatkozóan a fajlagos alapterületi mutatók betartása;

8 (2) lehetőség szerint az építéskor legkorszerűbbnek számító szerkezetek, gépészeti és elektromos berendezések beépítése; (3) beruházási összeg várható eredmény (korszerűség, takarékos üzemelési költség, tartósság, üzembiztonság, esztétikum) szempontjából választandó szerkezetek, berendezések; (4) az épületszerkezeti megoldásokkal csökkenteni a felhasznált energiák mennyiségét, ezzel együtt csökkenteni a károsanyag kibocsátást (pl. kiemelkedő hőszigetelés kevesebb fűtési energia kevesebb gázfelhasználás; homlokzati árnyékoló szerkezetek kisebb felmelegedés, kevesebb hűtési energia kisebb elektromos energia felhasználás); (5) megújuló energiák hasznosításának vizsgálata, gazdaságosság esetén előnyben részesítése. Részletesen elemezze az épület energetikai adatait, mutassa be a pályázat mellékletét képező 5j energetika táblázatok alapján az épület gazdaságos működtetésének lehetőségeit, valamint mutassa be a beruházással érintett épületek épületenkénti energia-megtakarításának mértékét. d) Részletes működési leírás Írja le, hogy miként fog működni az intézmény a fejlesztést követően. Elemezze a feladatellátáshoz szükséges humán erőforrás szükségletet. Elemezze, a betegutak idő faktorát. Fejtse ki, hogy a nagy értékű infrastruktúrafejlesztés hogyan hat (pozitívan) a belső működési mechanizmusaira. e) Horizontális szempontok érvényesülése Esélyegyenlőség, mely kiterjed a nők, a fogyatékkal élők és a romák esélyegyenlőségére, és a családbarát intézkedésekre egyaránt. Környezeti fenntarthatóság. Területi szempontok érvényesülése (lásd útmutató). f) A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása Előkészítő tevékenységek Közbeszerzési szolgáltatások Egyéb tanácsadói szolgáltatások 6) Projekt pénzügyi ütemezése, kitérve a likviditási tervre A pénzügyi ütemezés célja az, hogy mind a támogató, mind a projektgazda ütemezni tudja az előkészítéshez szükséges forrásokat, meggyőződjön azok rendelkezésre állásáról. Az összegeket a kifizetésük tervezett ideje szerint kell megjeleníteni, évente, illetve az előkészítési időszakra összesítve is. Készítsen cash flow tervet, ábrázolja diagrammon. A finanszírozási ütemeket optimalizálja a likviditás szükséges szintjének megtartásához, és ahhoz, hogy a lehető legkevesebb szabad

9 forrás legyen a rendszerben adott pillanatban. A finanszírozási tervet negyedéves részletességgel kell elkészíteni. A fejezetben foglaltak mutassanak összefüggést, az 5d mellékletben közölt adatokkal! 7) Indikátorok A tanulmányban meg kell határozni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben és a projekt zárójelentésében alkalmazandó és ellenőrizendő mutatókat. Az indikátorokat olyan módon határozza meg, hogy azok minden esetben mérésen alapuljanak, és informatikai rendszerből, ellenőrizhető adattartalom mellett származtathatóak legyenek. Jövőbeli teljesülési értékük megállapításánál a szubjektum, a becslés, az arányosítás nem szerepelhet. Minden mutató esetében meg kell adni annak: mértékegységét, kiindulási értékét és az értékfelvételek dátumát, célértékét és az értékfelvételek dátumát, az adat forrását. 8) A projekt várható eredményeinek bemutatása a) Elvárt eredmények, hatások, mutatószámok A projekt relevanciáját szem előtt tartva mutassa be a projekt elvárt eredményeinek a társadalmi csoportokra gyakorolt hatásait, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre; az érintett területi egység (pl. kistérség, régió) gazdaságára gyakorolt hatásait, különös tekintettel a foglalkoztatásra; a környezeti fenntarthatóságra gyakorolt hatásait, a hatások térbeli jelentkezését figyelembe véve; az országon belüli területi társadalmi gazdasági különbségek kiegyenlítéséhez való hozzájárulását. b) Közgazdasági költség-haszon elemzés Közgazdasági költség-haszonelemzést a projekt egészére kell végezni. A közgazdasági költségeket is folyó áron kell számolni a pénzügyi költségek alapján. A projekt hatásainak számbavételénél, számszerűsítésénél és pénzbeli kifejezésénél a projekt elvárt hatásairól szóló elemzésnek is meg kell jelennie. Az externális hatások jelentős mértékben az ott jelzett társadalmi, környezeti hatásokból kell, hogy összeálljanak. A projekt hatásai lehetnek:

10 közvetlenül a projekt használóinál, a szolgáltatást igénybe vevőknél jelentkező pozitív vagy negatív hatások; külső gazdasági hatások azon hatások, amelyek (1) nem közvetlenül a projekt kedvezményezettjénél vagy a projekt használóinál jelentkeznek, és (2) közvetlen pénzügyi ellentételezés nem kíséri őket. A hasznok összegzését követően az alábbi mutatók számítása és értékelése szükséges: ENPV (gazdasági nettó jelenérték): a jövőbeni nettó haszonáramok (azaz haszonközgazdasági költség) diszkontált értéke. Az ENPV kiszámítása a projekt megítélésének kulcseleme, mivel csak pozitív ENPV-vel rendelkező projektek támogathatók. ERR (gazdasági belső megtérülési ráta): Az ERR-rel kapcsolatos elvárás, hogy legyen nagyobb, mint az alkalmazott diszkontráta. Amennyiben az ERR nem számítható ki 1, csak az ENPV alapján lehet dönteni. Ha egyes, jelentős haszonelemek pénzben történő kifejezése módszertanilag nem lehetséges, akkor azokat az elemeket külön jellemezni kell és ezekre ENPV-t nem kell számítani, hanem indokolni kell, hogy a támogathatóság feltétele a társadalmi hasznok vonatkozásában fennáll. 9) Kockázatok Kockázat megnevezése Valószínűség (1-100) Hatás (1-5) A kockázat kezelésének módja 1 Ha a befektetések pénzáramlása nem tipikus: Néhány esetben a belső megtérülési ráta nem számítható, mert az egyenletnek nincs gyöke Néhány esetben több belső megtérülési ráta számítható! Ha a projekt megvalósítása folyamán a pénzáramok előjele váltakozik, az egyenletnek több gyöke van, annyi belső megtérülési rátát kapunk tehát, ahányszor a pénzáram előjelet vált. Néhány esetben a belső megtérülési ráta-szabály ellenkező előjellel alkalmazható! Ha a bevétel az időszak elején, a kiadások pedig később jelentkeznek (pl. hitelfelvétel esetén), az alapszabály ellenkező előjellel alkalmazható, tehát akkor kívánatos a projekt elfogadása, ha az irr kisebb, mint az alternatív források költsége.

11 10) Illeszkedések bemutatása Mutassa be, hogy a pályázatban vállalt fejlesztések hogyan illeszkednek a pályázati útmutató C6. pontban felsoroltakhoz. A bemutatásnál legyen konkrét, idézze be a program elem szövegét, vagy egyértelműen azonosítsa azt, és ez alá bontva felsorolás jelleggel részletezze a projekt elem céljainak, eszközeinek, tevékenységeinek és eredményeinek megfelelőségét. 11) Pénzügyi költséghatékonyság, fenntarthatóság megalapozása Kérjük, a pénzügyi fenntarthatóságot az 5g melléklet táblázatainak kitöltésével, valamint az 5h melléklet kérdéseinek megválaszolásával mutassa be. Ezen fejezet vonatkozásában további kiegészítéseket tegyen, melyekben részletesen ismertesse a projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzeléseit! 12) Mellékletek A megvalósíthatósági tanulmány mellékletei, terjedelmükben nem számítanak bele a 130 oldalas felső korlátba. Csak olyan mellékletet csatoljon, melyre a tanulmányban hivatkozik. A csatolt mellékleteknél törekedjen a célszerű minimum, szükséges és elegendő információ közlésére. Mérlegelje, hogy feleslegesen sok anyag közt hangsúlytalannak tűnhet a lényeg. A mellékleteket elkülönülő, de egyértelmű azonosítható számozással kell ellátni, és a Megvalósíthatósági Tanulmánytól külön kell kötni, hogy a tanulmány olvasása közben az alátámasztó adatokat, kiegészítéseket egyszerre lehessen áttekinteni.

11. sz. melléklet. Megvalósíthatósági Tanulmány Szempontrendszere a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett

11. sz. melléklet. Megvalósíthatósági Tanulmány Szempontrendszere a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett 11. sz. melléklet Megvalósíthatósági Tanulmány Szempontrendszere a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM

SZERVEZETFEJLESZTÉS. 3. sz. melléklet PROJEKTSZEMLÉLET TUDÁSBÁZIST MEGALAPOZÓ DOKUMENTUM SZABADSZÁLLÁS VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. Tel.: (06) 76-558-006; Fax: (06) 76-558-146 E-mail: szabadszallas@szabadszallas.hu www.szabadszallas.hu SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Ivanyos János, Trusted Business Partners Kft. Az államháztartás egyensúlyának és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER E L Ő S Z Ó Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) rendszer EU-konform átalakítása az elmúlt években megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévők módosultak.

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS PROGRAMOK TERÜLETFEJLESZTÉSI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE 2004. június VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2009.09.01. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében 1 Tartalom KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ... 1 ÚTMUTATÓ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz

Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz Kitöltési Útmutató az Üzleti Terv sablonhoz Az Üzleti Tervet magyar nyelven szükséges kitölteni, kizárólag a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről jóváhagyott sablon szerinti, az MVA oldaláról letölthető

Részletesebben