Záróvizsga ellenőrző kérdések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Záróvizsga ellenőrző kérdések"

Átírás

1 Záróvizsga ellenőrző kérdések Pénzügy (Pénzügy szak) Elemzés ellenőrzés ( Pénzügy, Számvitel, Gazdasági informatika szak) Informatika (Számvitel, Gazdasági informatika szak) Alkalmazott HEM (HEM szak) Humán informatika (HEM szak) 1

2 Ssz. Pénzügy Pénzügy szak Adó Pü. pint. Áll. házt. Váll. szerv Ismertesse a kötvény lényegét, főbb típusait és azok jellemzőit. Foglalja össze a kötvények árfolyam-és hozamszámítási módszereit. Mutassa be a fix kamatozású kötvények árfolyama és a piaci kamatlábak változása közötti kapcsolatot! Ismertesse a részvények árazásához szükséges információkat. Mutassa be a törzsrészvények árfolyam- és hozamszámítási módszereit. Értelmezze a részvényekkel kapcsolatos főbb mutatókat a befektetők szemszögéből. Értelmezze a kockázat fogalmát a pénzügyekben. Ismertesse a kockázat mérésére használatos módszereket. Foglalja össze a befektetések diverzifikálásának célját, lehetőségeit és korlátait. Mutassa be a portfoliók hozamát és kockázatát befolyásoló tényezőket. Értelmezze a hatékony portfoliók tételét! Ismertesse a vállalati beruházások célját, főbb jellemzőit. Foglalja össze a beruházásokkal kapcsolatos pénzáramok tartalmát, és a becslésük során követendő elveket. Mutassa be a beruházások pénzügyi értékelésekor használatos döntési kritériumokat. Foglalja össze az egyes döntési kritériumok pozitívumait és negatívumait! Ismertesse a finanszírozási döntések tartalmát, főbb sajátosságait. Foglalja össze a tőkeszerkezetre vonatkozó fontosabb elméleteket. Mutassa be a tőkeszerkezet, a vállalati tőkeköltség és a vállalat piaci értéke közötti összefüggéseket. Ismertesse a tőkeáttétel lényegét, a tőkeáttétel és a vállalati kockázatok közötti összefüggéseket. Mutassa be a tőkeáttétel nagyságának becslésére használható módszereket! Helyezze el az osztalékpolitikát a pénzügyi döntések rendszerében. Foglalja össze az osztalékpolitikát befolyásoló főbb tényezőket. Mutassa be az osztalékpolitika és a vállalat piaci értéke közötti kapcsolatra vonatkozó főbb elméleteket! Ismertesse a főbb osztalékfizetési stratégiák jellemzőit, és az osztalékfizetés leggyakoribb formáit! Ismertesse a forgótőke-menedzsment körébe tartozó döntési problémákat. Mutassa be a forgóeszközök szintje valamint a cég hozama, és likviditási kockázata közötti összefüggéseket! Foglalja össze a forgóeszközök finanszírozásával kapcsolatos ismertebb stratégiák főbb jellemzőit. Értékelje az egyes finanszírozási stratégiákat a hozam és a likviditási kockázata szempontjából! Ismertesse a vállalatok készpénztartásának főbb motívumait. Mutassa be és értékelje a pénzállomány optimalizálására használatos modelleket. Értékelje a modellek feltételrendszerét és a modellek eredményének gyakorlati hasznosságát! 2

3 Definiálja a bank likviditási kockázatát, mutassa be a likviditási kockázat forrásait. Ismertesse a bank likviditási tartalékainak főbb formáit. Mutassa be a napi pénzpozíció becslésének és kezelésének eszközrendszerét. Foglalja össze a bank átfogó likviditási pozíciójának mérésére vonatkozó statikus és dinamikus szemléletű módszereket. Ismertesse a főbb likviditáskezelési stratégiák jellemzőit, és alkalmazásuk gyakorlati problémáit. Mutassa be a rövid és hosszabb távú likviditási igény tervezésének folyamatát. Mutassa be a bankok kamatlábkockázatának főbb forrásait. Foglalja össze a kamatlábkockázat jövedelemalapú megközelítésének lényegét, és a forint réselemzés (gap-elemzés) menetét. Mutassa be a kamatlábkockázat piaci érték szempontú megközelítését. Elméleti és gyakorlati szempontból értékelje a gap és a duration elemzést!. Mutassa be a kamatkockázat fedezésének technikáját határidős (forward, futures) és opciós típusú (cap, floor collar) instrumentumokkal. Hasonlítsa össze a határidős és opciós ügyletekkel történő fedezés hozam-kockázat jellemzőit! Mutassa be swap ügyletek alkalmazásának lehetőségeit a kamatlábkockázat fedezésében. Ismertesse a swap megállapodások főbb elemeit. Foglalja össze a bankok szerepét a swap piacon. Mutassa be a swap árazásának menetét. Értelmezze a kamatswap kockázat-hozam jellemzőit. Ismertesse a bankok devizaárfolyam kockázatának főbb forrásait. Értelmezze a nyitott devizapozíció és a kockázati kitettség közötti összefüggést. Mutassa be az árfolyamkockázat fedezésére használatos főbb származékos instrumentumokat (forward és futures ügyletek, deviza opciók, deviza swap-ügyletek). Mutassa be a banki tőke funkcióit, értelmezze a saját tőke, szabályozói tőke, gazdasági tőke fogalmát. Foglalja össze a tőkemegfelelés követelményének fejlődését a Bázeli Tőkeegyezmények tükrében. Hasonlítsa össze a Bázeli Bizottság és az EU tőkekövetelményekre vonatkozó irányelveit! Ismertesse a hitelkockázat tőkekövetelmény számításának választható módszereit. Mutassa be a hitelkockázat tőkekövetelmény számításának standard módszerét. Ismertesse a tőkekövetelmény számítás belső minősítésen alapuló módszereit, és alkalmazásuk feltételeit. Ismertesse a piaci kockázat sajátosságait és főbb összetevőit. Mutassa be a piaci kockázat tőkekövetelményének számítási módszereit. Foglalja össze a tőkekövetelmény standard módszerrel történő számításának menetét. Ismertesse a kockáztatott érték (Value at Risk, VAR) módszer lényegét, a módszer alkalmazásának lehetőségeit és korlátait. A hitelintézetek működésére vonatkozó általános prudenciális előírások célja, területei. A betétbiztosítás célja, eszközrendszere. A monetáris működés intézményrendszere kiemelten a jegybank, a monetáris és a nem monetáris pénzügyi intézmények kategóriáira. A monetáris politika és eszközrendszere, általában a közvetlen és a közvetett eszközök, kiemelten a refinanszírozási politika, a nyíltpiaci műveletek és a kötelező tartalékolás működési viszonyai. 3

4 Az adókötelezettséggel kapcsolatos általános adózói feladatok az Art szabályai szerint. (bejelentés, nyilatkozattétel, adómegállapítás, bevallás, adófizetés és adóelőleg fizetés, bizonylat kiállítása és megőrzése, nyilvántartás, adatszolgáltatás, adólevonás) Az adóellenőrzés célja, fajtái, csoportosításuk. Hatáskör és illetékesség az ellenőrzési eljárásban. Az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása. Határidők az ellenőrzési eljárásban. Az ellenőrzés lefolytatása. Az adózó és az adóhatóság jogai és kötelezettségei az ellenőrzés lefolytatása során. Intézkedések az ellenőrzés folyamatában: átvizsgálás, fuvarellenőrzés, lefoglalás, elővezetés, becslés. Az ellenőrzés befejezése. Jogkövetkezmények, szankciók az adóeljárásban: késedelmi pótlék, az önellenőrzési pótlék, az adóbírság, a mulasztási bírság, intézkedések. Jogorvoslat rendje az adóigazgatási eljárásban. Az európai közösség adóügyi együttműködési szabályainak alkalmazása: illetékesség, adó-megállapítási jogsegély, titokvédelem, az adóadat átadás korlátai, a behajtási jogsegély, és a megkeresések az együttműködés során. Az általános forgalmi adókötelezettség területi, személyi, tárgyi hatálya. A termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, a Közösségen belülről történő termékbeszerzés és értékesítés, valamint az export és import értelmezése. A teljesítés helye. Az általános forgalmi adó alapja, annak sajátos esetei. Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja. Az adólevonás tartalma, személyi és tárgyi feltételei, az adólevonás tilalma. Adómentesség az áfa rendszerében A társasági adó alapjának megállapítása. Az adóalap korrekció indokai. Az adózás előtti eredményt növelő és egyben csökkentő tételek tartalma. Az adóalapot növelő tételek és az adó alapját csökkentő tételek legfontosabb szabályai. Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem adózási szabályai a személyi jövedelemadó rendszerében. Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai. A jövedéki adóról szóló törvény területi, tárgyi hatálya. A jövedéki adókötelezettség, az adófelfüggesztés, adófizetési kötelezettség. Adózási szabályok a Közösségen belüli termékforgalomban. A helyi adók rendszere. A vagyoni típusú helyi adók, a kommunális jellegű helyi adók, az idegenforgalmi adó és a helyi iparűzési adó megállapításának szabályai. Az illetékek funkció, fajtái. Az illetékfizetési kötelezettség tartalma, az illetékmentesség jellemzői. A visszterhes vagyonátruházási illeték, valamint az eljárási illetékek megállapításának szabályai. A kettős vagy többszörös adóztatás értelmezése a nemzetközi adózásban. A nemzetközi adózás alapelvei. A kettős adóztatás elkerülésére, enyhítésére szolgáló módszerek. Adóparadicsomok, off-shore cégek jellemzői. 4

5 Az uniós adójog forrásai, legfontosabb adózási intézményei. Adóügyi együttműködési szabályok az Európai Unióban: Jogsegély irányelv, Közösségen belüli ügyletekkel kapcsolatos Áfa információcsere, a behajtási irányelv. A modern állam szerepe a menzetgazdaságban. Funkciói. A közfeladatok jellemzői, ellátásuk lehetséges intézményi keretei.az államháztartás fogalma, alrendszerei és alapegységei Az államháztartás tervezési rendszere, a tervezés szakaszai, tervezési feladataok, szereplői, módszertana. A kiadások és bevételek szerkezeti rendje. A kialakult munkamegosztásnak megfelelően az állami költségvetés bevételei és kiadásai A központi költségvetés egyenlege. A hiány finanszírozás Az államadósság keletkezésének oka és kezelése.a bruttó és nettó finanszírozási igény. Az Államadósság Kezelő Központ jogállása és feladatai. Az elemi és kincstári költségvetés készítői, összehasonlításuk a cél, szerkezeti felépítés szempontjából. Bevételek és kiadások. A gazdálkodás vertikális folyamatai. A pénzellátás kincstári rendszere.a Magyar Államkincstár jogállása, szolgáltatatásai. Finanszírozási formák, fizetési módok- A költségvetési szervek likviditása. A költségvetési szervek humánerőforrás-gazdálkodása. A létszám és a személyi juttatások tervezési rendszere, az előirányzatok módosítása. Az államháztartás vagyona. A költségvetési szervek eszközgazdálkodásának célja, területei. A karbantartás és a felújítás tervezése és finanszírozása. Az ekőirányzatok módosítása. A költségvetési beruházások fajtái. A központi és az intézményi beruházások tervezése, finanszírozása. Az előirányzatok módosítása. Kockázatkezelés a pénzügyi piacokon - A kockázatkezelés lehetséges formái a tőke- és pénzpiacokon - Kockázati viszonyok: fedezeti, spekulációs és arbitrázs ügyletek - Határidős, opciós és swap ügyletek, mint a kockázatfedezés megvalósításának eszközei A pénzügyi piacok, mint a gazdaság működésének, teljesítőképességének mérője - A pénzügyi piacok előrejelző szerepe - A határidős árfolyam kialakulása és az árfolyamra ható tényezők - Az indexek szerepe. Az optimális indexkosár. 5

6 Állampapírkibocsátás és kereskedés - Az állampapírkibocsátás célja, szerepe - Az állampapírok fajtái - Az állampapírértékesítés módszerei, elsődleges és másodlagos piac - Árfolyamindexek és referenciahozamok Megtakarítások a pénzügyi piacokon - A pénzügyi piacok által kínált befektetési lehetőségek - Közvetlen és közvetett piacok és közreműködői valamint ezek szerepe - Hitelfelvevők és hitelezők A pénzügyi piacok szabályozása és felügyelete - A tőkepiaci törvény és koncepciója, részei - Az egyes értékpapírokra (váltó, kötvény, részvény, letéti jegy, kincstárjegy, kockázati tőkealap-jegy) vonatkozó főbb szabályok - Hitelintézeti törvény - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogállása, feladatai és hatásköre Technikai és fundamentális elemzés - A piac hatékonysága - Az egyes módszerek elméleti alapjai - A technikai elemzés eszközei - Fundamentális elemzés: makrogazdasági, ágazati és vállalati szintű elemzés - Ajánlások a befektetők számára Önkormányzatok gazdasági alapjai, gazdálkodásuk, pénzügyi szabályozási rendszerük. Önkormányzatok költésgvetéskészítési kötelezettsége, az intézményi költségvetések. A költségvetési pénz- és előirányzat maradványok. 50 A non-profit szervezetek sajátosságai jogi és pénzügyi szabályozásuk alapvető kérdései. 51 Az önkormányzatok vagyona a vagyoni elemekkel való gazdálkodás szabályai, vagyongazdálkodási módszerek. Összesen:

7 Ssz. Elemzés-ellenőrzés Adó, ill. Pénzügy szak Pü. pint. Áll.házt. Számv. szak Számv. váll. Gazd. inf. szak Számv. szerv. Bank inf. Váll. szerv Az elemzés szükségessége, fogalma, logikai tartalma, az elemzés célja és tárgya, az elemzés fajtái, szakaszai és végrehajtása. Az elemzés rendszere. Az összehasonlítás, mint az elemzés alapvető, jellemző módszere. A tényezőkre bontás, mint az elemzés alapvető módszere. Matematikai, statisztikai és gazdasági számítások az elemzésben. Sajátos elemzési módszerek (ABC-elemzés, portfolió-elemzés, termék-életgörbe vizsgálat, benchmarking, értékelemzés és forgatókönyv-technika) Az ellenőrzés alapfogalmai, kialakulása és fejlődése. Az ellenőrzés jellemzői és csoportosítása. Az ellenőrzés eszközei és azok alkalmazásai. Az ellenőrzéshez kapcsolódó jogok és kötelezettségek. Az időszakos gazdasági ellenőrzés megszervezése. Az ellenőrzések tervezése és az ellenőrzés munkaszakaszai. A belső ellenőrzés (Belső ellenőrzés a vállalkozásoknál és a hitelintézeteknél). A könyvvizsgálat. A tulajdonosi ellenőrzés. Az államhatalmi ellenőrzések, az igazságszolgáltató szervek és az Alkotmánybíróság ellenőrzési tevékenysége. Az államigazgatási ellenőrzések. A pénzintézeti ellenőrzés. 1.A piaci (értékesítési) tevékenység elemzésének és ellenőrzésének célja, szakaszai, módszerei és alapinformációi. Rövid és hosszabb távú elemzési módszerek. A piaci tevékenység színvonala értékelésének módszerei és ellenőrzésének feladatai. 2.A kereskedelmi áruforgalom átfogó elemzése és ellenőrzése. A belkereskedelmi értékesítés, árubeszerzés elemzése. Az áruforgalom elemzésének tevékenységi körönkénti sajátosságai. A külkereskedelmi áruforgalom áruszerkezeti és viszonylati elemzése. Az áruforgalom ellenőrzési feldatai 1.A kutatási-fejlesztési tevékenység elemzésének és ellenőrzésének célja, szakaszai, módszerei (statikus és dinamikus módszerek). A kutatási-fejlesztési ráfordítások és a fejlesztések pénzügyi forrásainak elemzési és ellenőrzési feladatai. A termelés egyéb műszaki-gazdasági előkészítésének és ellenőrzésének vizsgálati módszerei. 7

8 A készletgazdálkodás elemzése és ellenőrzése a kereskedelemben. A készletek összetételének vizsgálata. A készletgazdálkodás és a forgalom viszonyának elemzése. A készletrugalmasság vizsgálata. Az optimális készletnagyság meghatározása. A készletgazdálkodás ellenőrzési feladatai 1.A termelő-szolgáltató tevékenység elemzésének és ellenőrzésének célja, lehetséges módszerei, alapinformációi. A termelés és értékesítés összetételének és ütemességének elemzési módszertana. A termelési folyamat ellenőrzésének feladatai és módszerei. Az értékesítés és a kiszállítások ellenőrzésének módszertana, alapinformációi. 2.Az áruforgalom személyi és technikai feltételeinek elemzése és ellenőrzése. A technikai eszközökkel való gazdálkodás elemzése és ellenőrzése. A humán erőforrással való gazdálkodás elemzése és ellenőrzése. A teljesítmények mérése és elemzése a kereskedelmi vállalkozásoknál. 1.A termelés és értékesítés minősége elemzésének és ellenőrzésének célja, módszerei és alapinformációi. Minőségszabályozó rendszerek, minőségköltségek. A belső és külső hibák költségeinek tartalma, elemzési lehetőségei. A minőség-ellenőrzés szervezettségének vizsgálata. 2.Az árbevétel, az árrés és a költséggazdálkodás elemzése a kereskedelemben. Az árbevétel elemzésének módszertana. Az árrés elemzése és az árrésre ható tényezők számszerűsítése. A sajátos kereskedelmi költségek elemzése. A költésggazdálkodás ellenőrzése a kereskedelemben. A kereskedelmi tevékenység eredményelemzésének sajátosságai. 1.Az emberi (humán) erőforrással való gazdálkodás elemzésének és ellenőrzésének célja, lehetséges módszerei. Az emberi erőforrás felhasználása és a termelési teljesítmény kapcsolata, a munkaügyi tényezők változása hatásainak számszerűsítési lehetőségei. A munka termelékenysége elemzésének célja, módszerei és alapinformációi. 2.A külkereskedelmi ügylet folyamatának elemzése és ellenőrzése. A piaci munka és az ajánlati tevékenység elemzése és ellenőrzése. A szerződéskötés szakaszának elemzési és ellenőrzési feladatai. Elemzési és ellenőrzési feladatok a külkereskedelmi ügylet lebonyolítása és a kötés lezárása során. 1.A bér- és jövedelemgazdálkodás elemzésének és ellenőrzésének célja, módszerei és alapinformációi. A munkaerő költségek tartalma és elemzési lehetőségei. A bérfelhasználás gazdaságosságának vizsgálata. 2.A külkereskedelmi ügylet (szerződés) feltételeinek elemzése és ellenőrzése. Elemzési ellenőrzési szempontok a mennyiség, minőség, szállítási határidő meghatározása során. A fizetési feltételek - a fizetés eszköze és módja - elemzése és ellenőrzése. A szállítási feltételek elemzése - az INCOTERMS és az ár összefüggése. 8

9 A tárgyi eszköz gazdálkodás elemzésének és ellenőrzésének célja, módszerei és alapinformációi. A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás és a vállalkozási eredmény összefüggései. A tárgyi eszközök kihasználásának elemzési és ellenőrzési módszerei. 2.A különleges külkereskedelmi ügyletek (nemzetközi csereügyletek és reexport típusú ügyletek) feltételeinek elemzése és ellenőrzése. A barterügfylet, a kompenzációs ügylet, a vissza- és viszontvásárlás elemzési kérdései. A reexport típusú ügyletek - a reexport, tranzit és switch ügyletek - elemzése és ellenőrzése. 1.A készletgazdálkodás elemzésének és ellenőrzésének célja, módszerei és alapinformációi termelő tevékenységet folytató vállalkozásoknál. Az energiagazdálkodás elemzésének és ellenőrzésének feladatai. A termelő-szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások sajátos elemzési és ellenőrzési feladatai. 2.A külkereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások elvi ármunkájának elemzése, az árpolitika kialakításának szempontjai, árszínvonal-elemzés. Az operatív külkereskedelmi ármunka árkialakítás árdifferenciálás elemzése és ellenőrzése. Az exportárat befolyásoló tényezők elemzése, összehasonlító árelemzés. A bankcontrolling általános kérdései. A bankcontrolling lényege, alaptípusai, feladatai, bevezetésének feltételei. Controlling szemléletű szervezeti elhelyezés, kapcsolatok más banki területekkel. A vezetői információs rendszer szintjei és feladatai. Banki tervezés. A stratégiai és az operatív tervezés fő folyamata. A résztervek bemutatása. Tartalmi, formai követelmények, időhorizont. A hitelintézetek pénzügyi kimutatásai. A hitelintézetek éves beszámolójának fő részei. A bankmérleg szerkezetének sajátosságai, a bankmérleg tagolásának szempontjai. A bank saját tőkéje, a szavatoló tőke és a tőkemegfelelési mutató számítása. A banki eredménykimutatás típusai, tartalma és tagolása. A cash flow mérleg változatai, időhorizontja. A hitelintézetek teljesítményét elemző mutatószámok. A pénzügyi helyzet elemzésének célja és tartalma. A mutatószámok csoportosítása, ismertetése. Eszközarányos, tőkearányos és bevételarányos mutatószámok. Hatékonysági, minőségi és likviditási mutatók. A jövedelmezőség és hatékonyság részletes elemzése Az eredmény részekre bontása, alapelvek, elszámolási rendszerek. A belső kamat elszámolásának folyamata, a belső a kamatláb megállapításának módszerei. A nem kamat bevételek és ráfordítások közgazdasági logika szerinti csoportosítása. A várható hitelezési veszteség fogalma, jelentősége és számítási módja. 9

10 A működési költségek részekre bontása. Költségnemek, költséghelyek, költségviselők csoportosítása. A működési költségek felosztása költséghelyek és költségviselők szerint. A hitelintézetek kockázatai. A banki kockázatok fogalma, rendszerezése elemzési módszerek. A kockázatkezelés eszközei, ügyfélminősítés és ügyletminősítés, ügyfél- és ügyletlimitek, biztosítékok. Követelésminősítési és értékvesztés elszámolási, illetve céltartalékképzési szabályok. A hitelintézeti belső ellenőrzés szabályozási környezete, megfelelőségi kritériumok. Belső ellenőrzés elhelyezkedése a hitelintézet szervezetében. Kockázatalapú belső ellenőrzés jellemzői, munkarendje. Az ellenőrzési folyamat megtervezése. Vizsgálati típusok, módszerek. Vizsgálati program összeállításának módszertani sajátosságai. PSZÁF ellenőrzési rendszerének jellemzői. Az éves (egyszerűsített éves) beszámoló adataiból indítható elemzések, s azok alapinformációi. A mérleg átfogó elemzése, a vagyoni helyzet alakulásának elemzési módszertana. Az egyes mérlegtételek alakulásának értékelési lehetőségei, az abszolút és relatív eltérések módszertana, ellenőrzési lehetőségei és feladatai. A mérleg átfogó elemzésének módszertana. A pénzügyi helyzet alakulása, elemzésének célja és módszerei. A likviditás elemzés, a cash flow elemzés módszerei és alapinformációi. A jövedelmezőség alakulásának átfogó elemzése. Az elemzés célja, a jövedelmezőség számításánál figyelembe vehető eredménykategóriák és vetítési alapok. A jövedelmezőségi mutatókból levonható következtetések. A vállalkozási tevékenység hatékonyságának értékelése a beszámoló adatai alapján. A hatékonysági mutatók struktúrája, számítások módszertana, alapinformációi és az elemzés hasznosítási lehetőségei. A hatékonyság és a termelékenység értékelésének összefüggései, azonosságai és különbségei. A vállalkozási eredmény alakulása elemzésének célja, alapinformációi, az elemzés hasznosítási lehetőségei. Az eredményelemzés szakaszai, elemzési módszerek az egyes szakaszokban. A nagyvonalú és részletes eredményelemzés módszertana. A vállalkozáson belüli egységek gazdálkodási és elszámolási rendszerének kialakítási lehetőségei, célszerű megoldásai. Belső ösztönzési rendszerek. Az éves (egyszerűsített éves) beszámolók ellenőrzésével kapcsolatos feladatok. A beszámoló dokumentáltságának vizsgálata. A beszámoló előkészítő munkáinak ellenőrzése. A mérleg ellenőrzésével kapcsolatos feladatok. Az eredménykimutatás egyes tételeinek ellenőrzése. A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés ellenőrzése. 10

11 Az államháztartás külső ellenőrzési rendszere. Az Állami Számvevőszék jogállása, működésének célja, ellenőrzési feladatai, felelőssége, hatásköre. Szervezeti felépítése. Az ellenőrzési feladatok megtervezése, ellenőrzési jelentések. Az ÁSZ megállapításainak hasznosítása. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatai, helye az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszerében. Működésének sajátosságai, megállapításinak következményei. Az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszere. Az ellenőrzési rendszer alrendszerei. Az ellenőrzési rendszer célja, feladatai, működésének intézményi keretei. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) fogalma, célja. A gazdálkodás szabályozottságának, szabályosságának folyamatba épített ellenőrzése, a gazdaságosság, hatékonyság eredményesség szolgálata a vezetői ellenőrzés eszközeivel. Az ellenőrzési nyomvonal funkciója. A költségvetési szervek belső ellenőrzése, a belső ellenőrzés célja, feladatai. A belső ellenőr személyével szemben támasztott követelmények. A belső ellenőrzés lehetséges szervezeti megoldása az állami költségvetés és a helyi önkormányzat alrendszerekben, alapegységeknél. Önkormányzati társulások. A belső ellenőrzési fajták. A szabályszerűségi, a megbízhatósági, a teljesítményellenőrzés, a rendszerellenőrzés, a pénzügyi ellenőrzés célja, feladatai. A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség értelmezésének sajátosságai a közfeladatot ellátásának sajátosságaiból adódóan. A feladatstruktúra és intézménystruktúra gazdaságos, hatékony, eredményes összehangolása érdekében végezhető elemzések. Az értékelemzés módszerének kialakulása. Alkalmazásának célja, területei, feltételei a költségvetési szerveknél. Alkalmazhatósága a közbeszerzési folyamatban. Az értékelemzés tárgya, a funkcióanalízis, a költségek meghatározása, a funkciók költségeinek elemzése. A költségvetési beszámoló megbízhatósági ellenőrzése. Az ellenőrzés módszertana. A könyvviteli mérleg horizontális és vertikális elemzése. 11

12 38 A költségvetési szervek pénzügyi, jövedelmi helyzetének megítélése. A pénzforgalmi jelentés, a maradványkimutatás és eredmény-kimutatás elemzése. 39 A beruházások statikus és dinamikus elemzései módszerei. Az elemzés alkalmazásának sajátosságai a költségvetési szervezeteknél. 40 Az EU Strukturális Alapok pályázat előkészítésekor alkalmazott elemzési módszerek A támogatástartalom meghatározása különböző támogatási formáknál. 41 A kontrolling alkalmazhatósága az államháztartás szervezeteinél. A kontrolling fogalma, jellemzői. A tervezés, az ellenőrzés és az információ szerepének összehasonlítása a hagyományos felfogás és a kontrolling szemléletben. A stratégiai és operatív kontrolling A költséggazdálkodási rendszer kialakítása. Üzemgazdasági elemzések végzésének feltételei a költségvetési szerveknél. A teljesítmény definiálása. A költségek lehetséges elemzési módszerei. A költségnemek és költséghelyek kialakítása, az önköltségszámítás célja, területei, az önköltség elemzése. Az ÁKFN struktúra, a termékösszetétel sajátos értelmezése és elemzése. Az elemzés szükségessége, fogalma, logikai tartalma (analízis-szintézis), az elemzés célja és tárgya. Az elemzés fajtái, szakaszai és végrehajtása. Az elemzés rendszere. Az összehasonlítás, int az elemzés alapvető, jellemző módszere. Az összehasonlítás gyakoribb esetei. Az összehasonlításban előforduló lényegesebb torzító tényezők és azok alkalmazása. A tényezőkre bontás, mint az elemzés alapvető módszere. A tényezőkre bontás módszerei (alternatív eltérésfelbontás, kumulatív eltérésfelbontás módszerei, logaritmusszámítást alkalmazó eltérésfelbontás, eltérésfelbontás indexek segítségével. Matematikai, statisztikai és gazdasági számítások az elemzésben. Sajátos elemzési módszerek (Pareto-elemzés, portfólió-elezmés, termék-életgörbe vizsgálat, bancmarkung, értékelemzés és fogatókönyv-technika). Az ellenőrzés alapfogalmai (az ellenőrzés fogalma, célja, tárgya, módszere és rendszere), kialkulása és fejlődése (különös tekintettel a hazai ellenőrzési rendszerre). Az ellenőrzés jellenzői és csoportosítása (az ellenőrzés fajtái). 12

13 Az ellenőrzés eszközei és azok alkalmazásai (a követelmények megismerésének eszközei (forrásai), a tényhelyzet megismerésének eszközei, az ellenőrzés logikai eszközei. A tulajdonosi ellenzőrzés. A belső ellenzőrzés (belső ellenőrzés a vállalkozásoknál és a hitelintézeteknél). a könyvvizsgálat. Pénzintézeit ellenőrzés. Az időszakos gazdasági ellenőrzés megszervezése. Az ellenőrzések tervezése (az ellenőrzési munkaterv) és az ellenőrzés munkaszakaszai (az ellenőrzés előkészítése, felkészülés az ellenőrzésre, a helyszíni vizsgálat végrehajtása, a megállapítások írásba foglalása, az ellenőrzés hasznosítása. Az államhatalmi ellenőrzések, az igazságszolgáltató szervek és az Alkotmánybíróság ellenőrzési tevékenysége, az ellenőrző szervezetek és azok ellenőrzési feladatai (Országgyűlés, országgyűlési biztosok, Köztársasági elnök, Alkotmánybíróság, Legfelsőbb bíróság, cégbírósági ellenőrzés (cégek törvényességi felüögyelete), ügyészségek, helyi önkormányzatok, Állami Számvevőszék). Az államigazgatási ellenőrzések, az ellenőrzést végző szervezetek és azok feladatai (Kormány, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Gazdasági Versenyhivatal, költségvetési (belső) ellenőrzés, Magyar Államkincstár, helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete, adóhatóságok, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Szerencsejáték Felügyelet, munkavédelmi, munkaügyi és munkaerő-piaci ellenőrzés). Az éves (egyszerűsített éves) beszámoló adataiból indítható elemzések, s azok alapinformációi. A mérleg átfogó elemzése, a vagyoni helyzet alakulásának elemzési módszertana. Az éves (egyszerüsített éves) beszámoló mérlegének részletes elemzése. Az egyes mérleg tételek alakulásának értékelési lehetőségei, az abszolút és a relatív eltérések módszertana. Az egyes mérlegtételek ellenőrzésének lehetőségei és feladatai. A mérleg átfogó elemzésének módszertana. A pénzügyi helyzet alakulás elemzésének célja és módszerei. Az adósságállománnyal kapcsolatos elemzések. A likviditás elemzése, a likviditási mérleg. A Cash-flow kimutatás célja, szerkezet és alapinformációi. A Cash-flow kimutatás elkészítésének lehetséges módszerei. A Cash-flow kimutatásból indítható elemzések, levonható következtetések. A jövedelmezőség alakulásának átfogó elemzése. Az elemzés célja, a jövedelmezőség számításánál figyelembe vehető eredménykategóriák és vetítési alapok. A jövedelmezőségi mutatókból levonható következtetések. A vállalkozási tevékenység hatékonyságának értékelése a beszámoló adatai alapján. A hatékonysági mutatók struktúrája, számítások módszertana, alapinformációi és az elemzés hasznosítási lehetőségei. A hatékonyság és a termelékenység értékelésének összefüggései, azonosságai és különbségei. 13

14 A vállalkozási eredmény alakulásának célja, alapinformációi, az elemzések hasznosítási lehetőségei. Elemzési lehetőségek és módszerek az eredménytervezés szakaszában és az üzleti év közben. Az elemzések alapinformációi és azok forrásai. A vállalkozási eredmény alakulásának célja, alapinformációi, az elemzések hasznosítási lehetőségei. Elezési lehetőségek és módszerek az eredménytervezés szakaszában és az üzleti év közben. Az utólagos eredményelezés célja, alapinfomációi és módszerei. A nagyvonalú és részletes eredményelemzés módszere. A vállalkozáson belüli egységek gazdálkodási és elszámolási rendszerének kialakítási lehetőségei, célszerű megoldásai. Belső ösztönzési rendszerek. Az éves (egyszerüsített éves) beszámolók ellenőrzésével kapcsolatos feladatok. A beszámoló dokumentáltságának vizsgálata. A beszámoló előkészítő munkáinak ellenőrzése. Az éves (egyszerüsített éves) beszámoló mérlegének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok. Az eredménykimutatás tételeinek ellenőrzése. A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés ellenőrzése. Megjegyzés: az egyes szakirányokon belüli jelölések: 1. ha a záró vizsga tantárgyblokkja : elemzés-ellenőrzés rendszere és módszertana, term. szolg.tev. elemzési és ell.sajátosságai, komplex elemzés ellenőrzés 2. ha a záró vizsga tantárgyblokkja : elemzés-ellenőrzés rendszere és módszertana, ker.tev. elemzési és ell.sajátosságai, komplex elemzés ellenőrzés 14

15 Ssz Informatika Ismertesse a kibernetika, a rendszerelmélet és az informatika, mint tudományterületek lényegét, összefüggéseit. Jellemezze a rendszerelmélet főbb irányzatait (elméleti irányzatok, szemléleti irányzat, alkalmazástechnikai irányzatok)! Határozza meg a rendszer fogalmát, jellemezze a főbb rendszercsoportokat (az elemek száma és a köztük lévő kapcsolatok mérve szerint, az elemek és alrendszerek közti kapcsolat jellege szerint, létezésük objektivitását tekintve, működésük szerint, a környezethez való viszonyuk alapján és a fejlettségi hierarchia alapján)! Ismertesse a rendszerelmélet által használt legfontosabb vizsgálati módszereket (fekete doboz módszer, felbontás-építés elve, modellezés módszere)! Határozza meg az irányítás fogalmát, az irányítás alapvető módszereit (izoláció, vezérlés, szabályozás)!ismertesse a szabályozási folyamat lépéseit (alapjelképzés, érzékelés, különbségképzés ítéletalkotás, beavatkozás).ismertesse a gazdasági rendszerek kibernetikai jellemzőit (célszerűen működő, hierarchikus, önszabályozó, önszervező, öntanuló, határozatlan és meghatározhatatlan) és a gazdasági rendszerek irányításának főbb sajátosságait (negatív visszacsatoláson alapuló szabályozás)! Mit értünk gazdasági informatikán? Ismertesse az informatika elemeit (hardver, szoftver, menver, orgver)!határozza meg az információelmélet alapfogalmait (jel, adat információ, információs kapcsolat, jelátvitel) az információ, mint gazdasági erőforrás jelentőségét, sajátosságait és az információk néhány célszerű csoportosítását (az információt hordozó adat értelmezése, létrehozása, feldolgozottsága, az információnak az irányítási folyamatban betöltött szerepe szerint). Mutassa be a gazdasági informatikai rendszerek modelljének felépítését (szerkezeti modulok: folyamatmodell, hatáskörmodell és a professzionális információ modell)!ismertesse az egyes modulok lényegét, fő funkcióját, jellemzőit! Az információs rendszer fogalma, jellemzői. A hagyományos (sziget) rendszerek, és az integrált vállalatirányítási rendszerek jellemzőinek összehasonlítása. Az integráltság fogalma. Határozza meg az integrált vállalatirányítási rendszerek kiválasztásának szempontjait (piaci kritériumok, az igényelt rendszerrel szembeni követelmények). Az integráltrendeszerek előnyei. Melyek a gazdasági szervezeteknél tipikus informatikai megoldások (alkalmazások)-adatbázisok, Internet, intranet, -számítógéppel támogatott tervezés/gyártás, folyamatirányító rendszerek, térinformatika, szakértői rendszerek, -irodaautomatizálás, csoportmunkatámogatás, workflow,-operatív irányítás támogatása, tranzakció feldolgozó rendszerek, -taktikai vezetés támogatása, vezetői információs rendszerek,-stratégiai vezetés támogatása, döntéstámogató rendszerek-integrált rendszere? Számv. szak Számv. váll. Gazd.inf. szak Számv. szerv. Banki inf. 15

16 Információs rendszerek fejlesztésének életciklusa-célkitűzés, problémadefiníció,-elemzés (felmérés + értékelés), SSADM: követelményelemzés, rendszerszervezési változatok kidolgozása/választás, követelményspecifikáció, -rendszertervezés, SSADM: rendszertechnikai megoldás kiválasztása, logikai rendszertervezés, fizikai tervezés, -folyamata. Az implementáció dokumentálása. Az információs rendszerekre, rendszer tervekre vonatkozó kritériumok: minimalitás, független komponensek elkülönítése, automatizálás-, következmények: szilárdság, rugalmasság, eszközfüggetlenség, hordozhatóság, nyitottság, Az információs rendszerekre vonatkozó általános hatékonysági és gazdaságossági kritériumok. -hatékonysági követelmények: kapacitás és teljesítmény, méretezhetőség, üzembiztonság, hibatűrés, megbízhatóság, felhasználóbarát felület, -gazdaságossági szempontok: erőforrásigény, időigény, költség és haszon. A rendszertervezés szintjei, vetületei, módszerei, eszközei, termékei. Adatelemzési és tervezési módszerek és eszközök, -input/output adatszerkezetek leírása, -adatmodellezés, relációs adatelemzés normalizálás, -eszközök (technikák). Eseménymodellezés módszerei, technikái. -eseménymodellezés az SSADM módszertanban: egyedéletrajz, eseményhatás diagram - dinamikus modellezési technikák: állapotdiagram, kölcsönhatások modellezése. Feldolgozás tervezés módszerei technikái. -rendszer folyamatábra, -folyamatmodell adatáramlási diagram. A modulok (funkciók) belső szerkezetének tervezési módszerei, technikái. -funkciók meghatározása, -modulszerkezet modellezése: struktogram, pszeudonyelv, - adatvezérelt eljárásmodul, -eseményvezérelt modul. Felhasználói felület tervezése, -ember-gép dialógus, -menük, képernyőátmenetek, - képernyőszerkezetek. Fejlesztési projektek tervezése és irányítása. -a projektmenedzsment komponensei, -a hálós időtervezés és erőforrás-tervezés, projektirányítás (szervezet, tervezés, ellenőrzés, tevékenységek, erőforrások, termékek). Vállalati információs rendszer felépítése, kapcsolatai, tartalma. Pénzügyi és számviteli információs rendszer helye szerepe a vállalati információs rendszerben, felépítése, kapcsolatai, tartalma. Értékesítési alrendszer célja, szerepe. Az alrendszer fő tevékenységi csoportjai, folyamata. Az értékesítési alrendszer input bizonylatai, azok tartalma. Szintaktikai és szemantikai követelményei. Az értékesítési alrendszer outputjai, céljuk, tartalmuk, formai követelményei. Az értékesítési alrendszer kódszámrendszere, számítógépes feldolgozásának törzsadat állományai, azok tartalma. Az értékesítési alrendszer számítógépes feldolgozásának forgalmi adatállományai, azok tartalma. Az értékesítési alrendszer szervezete, hatáskör szabályozása. A beszerzési alrendszer célja, szerepe. Az alrendszer fő tevékenységi csoportjai, folyamata. A beszerzési alrendszer input bizonylatai, azok tartalma. Szintaktikai és szemantikai követelményei. Az alrendszer kódszámrendszere. A beszerzési alrendszer outputjai, céljuk, tartalmuk, formai követelményei. A beszerzési alrendszer számítógépes feldolgozásának törzsadat állományai, azok tartalma, forgalmi adatállományai, azok tartalma. A beszerzési alrendszer szervezete, hatáskör szabályozása. 16

17 A készletgazdálkodási alrendszer célja, szerepe. Az alrendszer fő tevékenységi csoportjai, folyamata. A készletgazdálkodási alrendszer input bizonylatai, azok tartalma. Szintaktikai és szemantikai követelményei. Az alrendszer kódszámrendszere. A készletgazdálkodási alrendszer outputjai, céljuk, tartalmuk, formai követelményei. A készletgazdálkodási alrendszer számítógépes feldolgozásának törzsadat állományai, azok tartalma, a számítógépes feldolgozásának forgalmi adatállományai, azok tartalma. A készletgazdálkodási alrendszer szervezete, hatáskör szabályozása. Tárgyi eszköz modul. A tárgyi eszközök nyilvántartásának követelményei. Amortizáció, leltár, különleges események kezelése. A tárgyi eszköz nyilvántartási modul számítógépes feldolgozása, kódszámai, bizonylatai, outputjai. A humánerőforrás gazdálkodási alrendszer célja, feladata, tevékenységei, kapcsolata más alrendszerrel. A bér és jövedelem nyilvántartási modul tartalma és kapcsolati rendszere (bérszámfejtés, bérlisták, átutalások, bérfeladások, adóelszámolás, munkaügy). A bér és jövedelem nyilvántartás számítógépes feldolgozása, kódszámai, bizonylatai outputjai. Termelésirányítási modul. A modul tartalma, szakmai eszköztára, jelentősége. Modern megoldások a szállítókkal és vevőkkel való kapcsolattartásban a megrendelések ütemezésére való tekintettel, valamint ennek hatásai a termelési folyamatok szervezésére. A számítógépes termelésirányítás főbb moduljai, törzsadatok, (TÉTEL, DARABJEGYZÉK, MŰVELETEK, MUNKAHELY). A termeléstervezés feladatai: anyagszükséglet meghatározása, az erőforrások meghatározása, az igénykielégítés módjának a meghatározása, a termelési terv elkészítése, a gyártás, a készletek és a munkaerő egyidejű figyelembevételével. A számviteli alrendszer helye, szerepe és kapcsolat más alrendszerrel. A számviteli alrendszer követelményrendszerének meghatározása, kapcsolata a pénzügyi modullal és az analitikus nyilvántartás moduljaival. A számviteli alrendszer számítógépes feldolgozásának folyamata, kódszámai, eljárásai, inputjai, outputjai. A pénzügyi modul tartalma és kapcsolati rendszere (a rendszer alapelvei, pénzügyi funkciók, könyvelési alapadatok, a főkönyvi rendszer sajátosságai, pénzügyi rendszer, controlling kapcsolatok). A vezetői információs rendszer fogalma, jellemzői. Adattárházak megvalósítási lehetőségei. Vezetői információs rendszerek kialakulása, fejlődésük szintjei. A jövőbeni fejlesztések lehetséges irányai, céljai. Adattárházak, adatvagyon. A vállalati funkciók, üzleti területek és vezetői szintek támogatása döntéstámogató és vezetői információs rendszerekkel. A projektszemléletű gondolkodás és szervezés különbözősége az üzletvitel hagyományos folyamataival szemben. Az informatikai projektek sajátosságai, általános megvalósítási folyamata, az egyes fázisok tartalma. Mérföldkövek, fontosabb döntési szituációk informatikai projektek megvalósítása során. A projektszerződések megkötésének technikái, a felelősség megosztásának szemszögében. A projektek pénzügyi elszámolásának sajátosságai. A folyamatban lévő projektek idő- és költségalakulásának előrejelzési technikái. Projektek tervezését és követését támogató módszertanok (hálós, sávos ábrázolás). Az erőforrások tervezése (interdependencia, bizonytalanság, erőforráskorlát). A projekttervezést és követést támogató szoftverek (MsProject) funkciói, alkalmazási lehetőségei. 17

18 A szoftverfejlesztésre (tervezésre, kivitelezésre) vonatkozó módszertani célok és alkalmazott technológia alapelvek. Célok: kezelhetővé tenni a komplex feladatokat, a csoportmunka támogatása, újrafelhasználható komponensek, a szoftver minőségi jellemzői szerinti célok. Alapelvek: Korlátozni a környezet / a feladat megváltozásának az alkalmazásra gyakorolt hatását. Minimális redundancia a tervezésben és a kivitelezésben. A független szempontok szétválasztása. A részletek elrejtése. Modularitás. A CASE eszközök használatának jelentősége. A szoftver életciklus folyamatai az ISO/IEC szabvány szerint: fő folyamatok, támogató folyamatok, szervezeti folyamatok. A fejlesztési folyamat tevékenységei, szoftveréletciklus modellek: vízesés V modell, egyszerű prototípus modell, inkrementális modell, Boehm-féle spirális modell, RUP modell. Adatmodellezés, adatbázistervezés; egyed-kapcsolat modellezés; relációanalízis (normalizálás); általánosítás és specializáció, aggregáció az adatmodellezésben; az adatmodellezés termékei (egyed-kapcsolat diagram, egyedleírások, attributum-leírások, kapcsolatleírások, modellkorlátok leírása). Alapvető adatszerkezetek (asszociatív, szekvenciális, hierarchikus, hálós adatszerkezetek) jellemzői, műveletei; problémák leképezése adatszerkezetekre. A kiegyensúlyozott bináris rendezőfa és a többszintű indextábla mint adatszerkezetek. Alapvető tárolási szerkezetek (vektor, lista, multilista); adatszerkezetek leképezése tárolási szerkezetekre. A kiegyensúlyozott bináris rendezőfa reprezentálása tárolási szerkezettel. Az input/output adatszerkezetek modellezése. Dinamikus modellezési technikák időbeliség, események, állapotok, állapot-változások; eseménymodellezés az SSADM módszertanban (egyedéletrajz, eseményhatás diagram). A kifejlesztendő IR-re vonatkozó speciális (funkcionális / nem funkcionális) követelmények meghatározása. Az alkalmazási terület és az IR folyamatainak modellezése rendszerfolyamatábrán (UML: tevékenységdiagramon);az IR funkcióinak leírása használati eset diagramokkal (UML: use case )illetve adatáramlási modellekkel (DFD). Az objektum fogalma: szerkezet és viselkedés egységbefoglalása; újrafelhasználható építőelemek; az elrejtés elvének érvényesülése; objektumok osztályozása; az öröklődés fogalma; a polimorfizmus fogalma. Dinamikus modellezés az objektum-orientált módszertanokban (UML: szekvencia diagram, együttműködés diagram, állapotdiagram, aktivitásdiagram). Az objektummodell és a dinamikus modell kapcsolata. Miért hasznos az objektumorientált megközelítés? Egy funkcionális, egy adatorientált és egy objektumorientált megoldás összehasonlítása. A számítógépes hálózati rendszerekben az adatok forgalomirányítása milyen topológiák alapján történhet. Sorolja fel a forgalomirányítás négy fő funkcióját? Az adaptív és a determinisztikus forgalomirányítási algoritmus osztályok alapján ismertesse a négy lehetséges vezérlésmód típust. A torlódás elkerülésére milyen módszereket alakítottak ki? Ismertesse a ciklus utasítások fajtáit valamilyen algoritmus leíró eszköz segítségével. A programozási tételek közül definiálja a következő tételeket. Összegzés: Az algoritmus feladata egy tömb elemeinek összegzése. Megszámolás: Az algoritmus megszámolja, hogy a tömbben hány, adott tulajdonságú elem van. Eldöntés: Az algoritmus eldönti, hogy van-e a tömbben adott tulajdonságú elem. Milyen adatszerkezetek kezeléséhez használna ciklus utasítást? Mondjon példát. Egy vektor feltöltését valamilyen tanult programozási nyelven írja le. 18

19 Ismertesse a feladatközpontú szervezésből a folyamatmenedzsment felé vezető lépéseket, és ezek szükségességét! Mutassa be a különbségeket a két szemléletmód között, a klasszikus szervezés és vezetéselméletek örökségét és a modern folyamatszemlélet érvényesülését a banki környezetben! Ismertesse az alapvető szervezési kérdéseket, irányelveket a banki üzleti folyamatok vonatkozásában! Térjen ki a jelentősebb szervezési alaptévedésekre! Mutassa be a szervezési folyamatok praktikus lépéseit! Ismertesse a hitelintézetek speciális szervezési kérdéseit! Mutassa be a folyamatkatalógus szerepét! Osztályozza a banki üzleti folyamatokat funkciójuk alapján, és térjen ki a hozzájuk kapcsolódó szervezési kérdésekre! Magyarázza el az értékteremtő folyamatok és az értékteremtést támogató folyamatok megkülönböztetésének logikáját és szükségességét. A magfolyamatok (core) köré épülő üzletágszervezés lényege. Értelmezze a folyamatoptimalizálás szerepét a pénzintézeti és nagyvállalati üzleti folyamatok tekintetében. Mutassa be a folyamatfelelős, folyamatgazda, folyamatszervező szerepkörök tartalmát. Beszéljen a folyamatjavításra épülő vállalati működési szemléletmódokról és az alkalmazott technikákról, definiálja a BPR és a TQM fogalmát, jellemezze módszertanukat! Ismertesse a változásmenedzsment szerepét a banki folyamatszervezés területén! Az elektronikus fizetési rendszerek általános definíciója, a lehetséges változatok jellemzése a szereplők száma, szerepe és számlakapcsolatai alapján. A rendszerekben rejlő kockázatok értelmezése. Az elektronikus fizetési rendszerek alapvető megvalósítási jellemzői (kisértékű/nagyértékű, belföldi/nemzetközi, on-line/off-line kapcsolat, valós idejű/kötegelt feldolgozás, bruttó/nettó elszámolási elv). A fedezetbiztosítás és likviditásmenedzsment kérdései és alkalmazott módszerei az ismert külföldi elektronikus fizetési rendszerekben valamint a magyar elszámolás forgalomban. A magyarországi elektronikus fizetési rendszerek fejlesztése. A projektek során felmerült lényeges körülmények és megoldott/megoldatlan problémák. A közeli és távolabbi fejlesztési célok. A Bankközi Klíring Rendszer jelentősége, szerepe és működési elve. Az elszámolás folyamata és technikája. A működés folyamatának sajátosságaiból levezethető gazdasági szempontok. A csoportos fizetések rendszerének jelentősége, működése és perspektívái. A VIBER szerepe a hazai elszámolás forgalomban, valamint jövőbeni tervezett működése az Európai Unión belül. Működési elve, biztonsági szempontjai valamint a pénzforgalomra gyakorolt hatása. Az EU fizetési rendszereinek összekapcsolása, az ECB szerepe. A TARGET működése, szereplői, jelentősége. A TARGET és a VIBER. A monetáris politikai döntések közvetlen összefüggései az elektronikus fizetési rendszerekkel. A SWIFT által nyújtott előnyök a nemzetközi fizetések lebonyolításában. A SWIFT globális és lokális felhasználási lehetőségei, tekintettel a felhasználók számlakapcsolataira. A SWIFT rendszer megbízhatóságának összetevői, biztonsági megoldásai. A rendszer architektúrája. Elektronikus banki szolgáltatások. Internet Banking, Home Banking, Office Banking. A működés elvei, a biztonsági szempontok. Az elektronikus bankszolgáltatások számítógépet nem igénylő formái. A magyar piacra jellemző tendenciák, kilátások. Kártyás fizetési rendszerek, a fizetéseket és készpénzműveleteket támogató eszközök. A tranzakciók lebonyolítása és az elszámolás folyamata. Az authentikáltság kérdései a bankkártya-rendszerek működésében. A különböző limitrendszerek alkalmazása jelentősége. 19

20 36 37 A banki számlavezetést megvalósító rendszerekkel szembeni követelmények és az alkalmazott megoldások jellemzői. A jelentéskészítés informatikai háttere és a jelentéskészítést támogató rendszerek működésének legfőbb szempontjai. A portfoliókezelést megvalósító rendszerek működésének alapvető jellemzői. A kockázatkezelési funkciók jelentősége és döntéstámogató szerepe. A hitelezést támogató rendszerek elemző, döntéstámogató és monitoring funkciói. A használt rendszerek sajátosságai. A Bankközi Adósnyilvántartó Rendszer szerepe és működési sajátosságai. A lakossági és vállalkozói ügyfélkör nyilvántartott adatai, és az adatok felhasználási lehetőségei. 20

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A szakmai

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 3. 1

SZAKMAI PROGRAM 3. 1 SZAKMAI PROGRAM 3. 1 Számviteli szakügyintéző óraterv szakmai és vizsgakövetelmények SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ tanterv (nappali) 2 Tantágy csoportok Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam Alapozás moduljai

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Pénzügyi szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2007-06 Pénzügyi-vezetői számvitel II. A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi-vezetői

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2159-06 Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI SZAKMAI PROGRAM 2. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A közgazdasági szakmacsoportban két elágazása van a közgazdasági alapismeretek

Részletesebben

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2004, november 14. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető

Részletesebben

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek Melléklet a különbözeti vizsgaszabályzathoz: A különbözeti vizsga tartalmi követelményei A JOGI ISMERETEK vizsgakövetelményei 1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek A jogszabály

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek

Vállalati információs rendszerek Vállalati információs rendszerek 1. előadás: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. elekes.edit@eng.unideb.hu Szakirodalom Dr. Sziray József Gaul Géza: Vállalati információs rendszerek I-II., Universitas-Győr

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, 2012.

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési tanterv óraterve a kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett szakképzésre

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA A tételek 2006.

ZÁRÓVIZSGA A tételek 2006. ZÁRÓVIZSGA A tételek 2006. 1. A gazdaságpolitika cél- és eszközrendszere, a gazdaság- és agrárpolitikai célok összefüggései. A vállalati működés alapkérdései, célja, vállalkozások indításának főbb összefüggései.

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján

Részletesebben