Záróvizsga ellenőrző kérdések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Záróvizsga ellenőrző kérdések"

Átírás

1 Záróvizsga ellenőrző kérdések Pénzügy (Pénzügy szak) Elemzés ellenőrzés ( Pénzügy, Számvitel, Gazdasági informatika szak) Informatika (Számvitel, Gazdasági informatika szak) Alkalmazott HEM (HEM szak) Humán informatika (HEM szak) 1

2 Ssz. Pénzügy Pénzügy szak Adó Pü. pint. Áll. házt. Váll. szerv Ismertesse a kötvény lényegét, főbb típusait és azok jellemzőit. Foglalja össze a kötvények árfolyam-és hozamszámítási módszereit. Mutassa be a fix kamatozású kötvények árfolyama és a piaci kamatlábak változása közötti kapcsolatot! Ismertesse a részvények árazásához szükséges információkat. Mutassa be a törzsrészvények árfolyam- és hozamszámítási módszereit. Értelmezze a részvényekkel kapcsolatos főbb mutatókat a befektetők szemszögéből. Értelmezze a kockázat fogalmát a pénzügyekben. Ismertesse a kockázat mérésére használatos módszereket. Foglalja össze a befektetések diverzifikálásának célját, lehetőségeit és korlátait. Mutassa be a portfoliók hozamát és kockázatát befolyásoló tényezőket. Értelmezze a hatékony portfoliók tételét! Ismertesse a vállalati beruházások célját, főbb jellemzőit. Foglalja össze a beruházásokkal kapcsolatos pénzáramok tartalmát, és a becslésük során követendő elveket. Mutassa be a beruházások pénzügyi értékelésekor használatos döntési kritériumokat. Foglalja össze az egyes döntési kritériumok pozitívumait és negatívumait! Ismertesse a finanszírozási döntések tartalmát, főbb sajátosságait. Foglalja össze a tőkeszerkezetre vonatkozó fontosabb elméleteket. Mutassa be a tőkeszerkezet, a vállalati tőkeköltség és a vállalat piaci értéke közötti összefüggéseket. Ismertesse a tőkeáttétel lényegét, a tőkeáttétel és a vállalati kockázatok közötti összefüggéseket. Mutassa be a tőkeáttétel nagyságának becslésére használható módszereket! Helyezze el az osztalékpolitikát a pénzügyi döntések rendszerében. Foglalja össze az osztalékpolitikát befolyásoló főbb tényezőket. Mutassa be az osztalékpolitika és a vállalat piaci értéke közötti kapcsolatra vonatkozó főbb elméleteket! Ismertesse a főbb osztalékfizetési stratégiák jellemzőit, és az osztalékfizetés leggyakoribb formáit! Ismertesse a forgótőke-menedzsment körébe tartozó döntési problémákat. Mutassa be a forgóeszközök szintje valamint a cég hozama, és likviditási kockázata közötti összefüggéseket! Foglalja össze a forgóeszközök finanszírozásával kapcsolatos ismertebb stratégiák főbb jellemzőit. Értékelje az egyes finanszírozási stratégiákat a hozam és a likviditási kockázata szempontjából! Ismertesse a vállalatok készpénztartásának főbb motívumait. Mutassa be és értékelje a pénzállomány optimalizálására használatos modelleket. Értékelje a modellek feltételrendszerét és a modellek eredményének gyakorlati hasznosságát! 2

3 Definiálja a bank likviditási kockázatát, mutassa be a likviditási kockázat forrásait. Ismertesse a bank likviditási tartalékainak főbb formáit. Mutassa be a napi pénzpozíció becslésének és kezelésének eszközrendszerét. Foglalja össze a bank átfogó likviditási pozíciójának mérésére vonatkozó statikus és dinamikus szemléletű módszereket. Ismertesse a főbb likviditáskezelési stratégiák jellemzőit, és alkalmazásuk gyakorlati problémáit. Mutassa be a rövid és hosszabb távú likviditási igény tervezésének folyamatát. Mutassa be a bankok kamatlábkockázatának főbb forrásait. Foglalja össze a kamatlábkockázat jövedelemalapú megközelítésének lényegét, és a forint réselemzés (gap-elemzés) menetét. Mutassa be a kamatlábkockázat piaci érték szempontú megközelítését. Elméleti és gyakorlati szempontból értékelje a gap és a duration elemzést!. Mutassa be a kamatkockázat fedezésének technikáját határidős (forward, futures) és opciós típusú (cap, floor collar) instrumentumokkal. Hasonlítsa össze a határidős és opciós ügyletekkel történő fedezés hozam-kockázat jellemzőit! Mutassa be swap ügyletek alkalmazásának lehetőségeit a kamatlábkockázat fedezésében. Ismertesse a swap megállapodások főbb elemeit. Foglalja össze a bankok szerepét a swap piacon. Mutassa be a swap árazásának menetét. Értelmezze a kamatswap kockázat-hozam jellemzőit. Ismertesse a bankok devizaárfolyam kockázatának főbb forrásait. Értelmezze a nyitott devizapozíció és a kockázati kitettség közötti összefüggést. Mutassa be az árfolyamkockázat fedezésére használatos főbb származékos instrumentumokat (forward és futures ügyletek, deviza opciók, deviza swap-ügyletek). Mutassa be a banki tőke funkcióit, értelmezze a saját tőke, szabályozói tőke, gazdasági tőke fogalmát. Foglalja össze a tőkemegfelelés követelményének fejlődését a Bázeli Tőkeegyezmények tükrében. Hasonlítsa össze a Bázeli Bizottság és az EU tőkekövetelményekre vonatkozó irányelveit! Ismertesse a hitelkockázat tőkekövetelmény számításának választható módszereit. Mutassa be a hitelkockázat tőkekövetelmény számításának standard módszerét. Ismertesse a tőkekövetelmény számítás belső minősítésen alapuló módszereit, és alkalmazásuk feltételeit. Ismertesse a piaci kockázat sajátosságait és főbb összetevőit. Mutassa be a piaci kockázat tőkekövetelményének számítási módszereit. Foglalja össze a tőkekövetelmény standard módszerrel történő számításának menetét. Ismertesse a kockáztatott érték (Value at Risk, VAR) módszer lényegét, a módszer alkalmazásának lehetőségeit és korlátait. A hitelintézetek működésére vonatkozó általános prudenciális előírások célja, területei. A betétbiztosítás célja, eszközrendszere. A monetáris működés intézményrendszere kiemelten a jegybank, a monetáris és a nem monetáris pénzügyi intézmények kategóriáira. A monetáris politika és eszközrendszere, általában a közvetlen és a közvetett eszközök, kiemelten a refinanszírozási politika, a nyíltpiaci műveletek és a kötelező tartalékolás működési viszonyai. 3

4 Az adókötelezettséggel kapcsolatos általános adózói feladatok az Art szabályai szerint. (bejelentés, nyilatkozattétel, adómegállapítás, bevallás, adófizetés és adóelőleg fizetés, bizonylat kiállítása és megőrzése, nyilvántartás, adatszolgáltatás, adólevonás) Az adóellenőrzés célja, fajtái, csoportosításuk. Hatáskör és illetékesség az ellenőrzési eljárásban. Az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása. Határidők az ellenőrzési eljárásban. Az ellenőrzés lefolytatása. Az adózó és az adóhatóság jogai és kötelezettségei az ellenőrzés lefolytatása során. Intézkedések az ellenőrzés folyamatában: átvizsgálás, fuvarellenőrzés, lefoglalás, elővezetés, becslés. Az ellenőrzés befejezése. Jogkövetkezmények, szankciók az adóeljárásban: késedelmi pótlék, az önellenőrzési pótlék, az adóbírság, a mulasztási bírság, intézkedések. Jogorvoslat rendje az adóigazgatási eljárásban. Az európai közösség adóügyi együttműködési szabályainak alkalmazása: illetékesség, adó-megállapítási jogsegély, titokvédelem, az adóadat átadás korlátai, a behajtási jogsegély, és a megkeresések az együttműködés során. Az általános forgalmi adókötelezettség területi, személyi, tárgyi hatálya. A termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, a Közösségen belülről történő termékbeszerzés és értékesítés, valamint az export és import értelmezése. A teljesítés helye. Az általános forgalmi adó alapja, annak sajátos esetei. Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja. Az adólevonás tartalma, személyi és tárgyi feltételei, az adólevonás tilalma. Adómentesség az áfa rendszerében A társasági adó alapjának megállapítása. Az adóalap korrekció indokai. Az adózás előtti eredményt növelő és egyben csökkentő tételek tartalma. Az adóalapot növelő tételek és az adó alapját csökkentő tételek legfontosabb szabályai. Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem adózási szabályai a személyi jövedelemadó rendszerében. Az egyszerűsített vállalkozói adó legfontosabb szabályai. A jövedéki adóról szóló törvény területi, tárgyi hatálya. A jövedéki adókötelezettség, az adófelfüggesztés, adófizetési kötelezettség. Adózási szabályok a Közösségen belüli termékforgalomban. A helyi adók rendszere. A vagyoni típusú helyi adók, a kommunális jellegű helyi adók, az idegenforgalmi adó és a helyi iparűzési adó megállapításának szabályai. Az illetékek funkció, fajtái. Az illetékfizetési kötelezettség tartalma, az illetékmentesség jellemzői. A visszterhes vagyonátruházási illeték, valamint az eljárási illetékek megállapításának szabályai. A kettős vagy többszörös adóztatás értelmezése a nemzetközi adózásban. A nemzetközi adózás alapelvei. A kettős adóztatás elkerülésére, enyhítésére szolgáló módszerek. Adóparadicsomok, off-shore cégek jellemzői. 4

5 Az uniós adójog forrásai, legfontosabb adózási intézményei. Adóügyi együttműködési szabályok az Európai Unióban: Jogsegély irányelv, Közösségen belüli ügyletekkel kapcsolatos Áfa információcsere, a behajtási irányelv. A modern állam szerepe a menzetgazdaságban. Funkciói. A közfeladatok jellemzői, ellátásuk lehetséges intézményi keretei.az államháztartás fogalma, alrendszerei és alapegységei Az államháztartás tervezési rendszere, a tervezés szakaszai, tervezési feladataok, szereplői, módszertana. A kiadások és bevételek szerkezeti rendje. A kialakult munkamegosztásnak megfelelően az állami költségvetés bevételei és kiadásai A központi költségvetés egyenlege. A hiány finanszírozás Az államadósság keletkezésének oka és kezelése.a bruttó és nettó finanszírozási igény. Az Államadósság Kezelő Központ jogállása és feladatai. Az elemi és kincstári költségvetés készítői, összehasonlításuk a cél, szerkezeti felépítés szempontjából. Bevételek és kiadások. A gazdálkodás vertikális folyamatai. A pénzellátás kincstári rendszere.a Magyar Államkincstár jogállása, szolgáltatatásai. Finanszírozási formák, fizetési módok- A költségvetési szervek likviditása. A költségvetési szervek humánerőforrás-gazdálkodása. A létszám és a személyi juttatások tervezési rendszere, az előirányzatok módosítása. Az államháztartás vagyona. A költségvetési szervek eszközgazdálkodásának célja, területei. A karbantartás és a felújítás tervezése és finanszírozása. Az ekőirányzatok módosítása. A költségvetési beruházások fajtái. A központi és az intézményi beruházások tervezése, finanszírozása. Az előirányzatok módosítása. Kockázatkezelés a pénzügyi piacokon - A kockázatkezelés lehetséges formái a tőke- és pénzpiacokon - Kockázati viszonyok: fedezeti, spekulációs és arbitrázs ügyletek - Határidős, opciós és swap ügyletek, mint a kockázatfedezés megvalósításának eszközei A pénzügyi piacok, mint a gazdaság működésének, teljesítőképességének mérője - A pénzügyi piacok előrejelző szerepe - A határidős árfolyam kialakulása és az árfolyamra ható tényezők - Az indexek szerepe. Az optimális indexkosár. 5

6 Állampapírkibocsátás és kereskedés - Az állampapírkibocsátás célja, szerepe - Az állampapírok fajtái - Az állampapírértékesítés módszerei, elsődleges és másodlagos piac - Árfolyamindexek és referenciahozamok Megtakarítások a pénzügyi piacokon - A pénzügyi piacok által kínált befektetési lehetőségek - Közvetlen és közvetett piacok és közreműködői valamint ezek szerepe - Hitelfelvevők és hitelezők A pénzügyi piacok szabályozása és felügyelete - A tőkepiaci törvény és koncepciója, részei - Az egyes értékpapírokra (váltó, kötvény, részvény, letéti jegy, kincstárjegy, kockázati tőkealap-jegy) vonatkozó főbb szabályok - Hitelintézeti törvény - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogállása, feladatai és hatásköre Technikai és fundamentális elemzés - A piac hatékonysága - Az egyes módszerek elméleti alapjai - A technikai elemzés eszközei - Fundamentális elemzés: makrogazdasági, ágazati és vállalati szintű elemzés - Ajánlások a befektetők számára Önkormányzatok gazdasági alapjai, gazdálkodásuk, pénzügyi szabályozási rendszerük. Önkormányzatok költésgvetéskészítési kötelezettsége, az intézményi költségvetések. A költségvetési pénz- és előirányzat maradványok. 50 A non-profit szervezetek sajátosságai jogi és pénzügyi szabályozásuk alapvető kérdései. 51 Az önkormányzatok vagyona a vagyoni elemekkel való gazdálkodás szabályai, vagyongazdálkodási módszerek. Összesen:

7 Ssz. Elemzés-ellenőrzés Adó, ill. Pénzügy szak Pü. pint. Áll.házt. Számv. szak Számv. váll. Gazd. inf. szak Számv. szerv. Bank inf. Váll. szerv Az elemzés szükségessége, fogalma, logikai tartalma, az elemzés célja és tárgya, az elemzés fajtái, szakaszai és végrehajtása. Az elemzés rendszere. Az összehasonlítás, mint az elemzés alapvető, jellemző módszere. A tényezőkre bontás, mint az elemzés alapvető módszere. Matematikai, statisztikai és gazdasági számítások az elemzésben. Sajátos elemzési módszerek (ABC-elemzés, portfolió-elemzés, termék-életgörbe vizsgálat, benchmarking, értékelemzés és forgatókönyv-technika) Az ellenőrzés alapfogalmai, kialakulása és fejlődése. Az ellenőrzés jellemzői és csoportosítása. Az ellenőrzés eszközei és azok alkalmazásai. Az ellenőrzéshez kapcsolódó jogok és kötelezettségek. Az időszakos gazdasági ellenőrzés megszervezése. Az ellenőrzések tervezése és az ellenőrzés munkaszakaszai. A belső ellenőrzés (Belső ellenőrzés a vállalkozásoknál és a hitelintézeteknél). A könyvvizsgálat. A tulajdonosi ellenőrzés. Az államhatalmi ellenőrzések, az igazságszolgáltató szervek és az Alkotmánybíróság ellenőrzési tevékenysége. Az államigazgatási ellenőrzések. A pénzintézeti ellenőrzés. 1.A piaci (értékesítési) tevékenység elemzésének és ellenőrzésének célja, szakaszai, módszerei és alapinformációi. Rövid és hosszabb távú elemzési módszerek. A piaci tevékenység színvonala értékelésének módszerei és ellenőrzésének feladatai. 2.A kereskedelmi áruforgalom átfogó elemzése és ellenőrzése. A belkereskedelmi értékesítés, árubeszerzés elemzése. Az áruforgalom elemzésének tevékenységi körönkénti sajátosságai. A külkereskedelmi áruforgalom áruszerkezeti és viszonylati elemzése. Az áruforgalom ellenőrzési feldatai 1.A kutatási-fejlesztési tevékenység elemzésének és ellenőrzésének célja, szakaszai, módszerei (statikus és dinamikus módszerek). A kutatási-fejlesztési ráfordítások és a fejlesztések pénzügyi forrásainak elemzési és ellenőrzési feladatai. A termelés egyéb műszaki-gazdasági előkészítésének és ellenőrzésének vizsgálati módszerei. 7

8 A készletgazdálkodás elemzése és ellenőrzése a kereskedelemben. A készletek összetételének vizsgálata. A készletgazdálkodás és a forgalom viszonyának elemzése. A készletrugalmasság vizsgálata. Az optimális készletnagyság meghatározása. A készletgazdálkodás ellenőrzési feladatai 1.A termelő-szolgáltató tevékenység elemzésének és ellenőrzésének célja, lehetséges módszerei, alapinformációi. A termelés és értékesítés összetételének és ütemességének elemzési módszertana. A termelési folyamat ellenőrzésének feladatai és módszerei. Az értékesítés és a kiszállítások ellenőrzésének módszertana, alapinformációi. 2.Az áruforgalom személyi és technikai feltételeinek elemzése és ellenőrzése. A technikai eszközökkel való gazdálkodás elemzése és ellenőrzése. A humán erőforrással való gazdálkodás elemzése és ellenőrzése. A teljesítmények mérése és elemzése a kereskedelmi vállalkozásoknál. 1.A termelés és értékesítés minősége elemzésének és ellenőrzésének célja, módszerei és alapinformációi. Minőségszabályozó rendszerek, minőségköltségek. A belső és külső hibák költségeinek tartalma, elemzési lehetőségei. A minőség-ellenőrzés szervezettségének vizsgálata. 2.Az árbevétel, az árrés és a költséggazdálkodás elemzése a kereskedelemben. Az árbevétel elemzésének módszertana. Az árrés elemzése és az árrésre ható tényezők számszerűsítése. A sajátos kereskedelmi költségek elemzése. A költésggazdálkodás ellenőrzése a kereskedelemben. A kereskedelmi tevékenység eredményelemzésének sajátosságai. 1.Az emberi (humán) erőforrással való gazdálkodás elemzésének és ellenőrzésének célja, lehetséges módszerei. Az emberi erőforrás felhasználása és a termelési teljesítmény kapcsolata, a munkaügyi tényezők változása hatásainak számszerűsítési lehetőségei. A munka termelékenysége elemzésének célja, módszerei és alapinformációi. 2.A külkereskedelmi ügylet folyamatának elemzése és ellenőrzése. A piaci munka és az ajánlati tevékenység elemzése és ellenőrzése. A szerződéskötés szakaszának elemzési és ellenőrzési feladatai. Elemzési és ellenőrzési feladatok a külkereskedelmi ügylet lebonyolítása és a kötés lezárása során. 1.A bér- és jövedelemgazdálkodás elemzésének és ellenőrzésének célja, módszerei és alapinformációi. A munkaerő költségek tartalma és elemzési lehetőségei. A bérfelhasználás gazdaságosságának vizsgálata. 2.A külkereskedelmi ügylet (szerződés) feltételeinek elemzése és ellenőrzése. Elemzési ellenőrzési szempontok a mennyiség, minőség, szállítási határidő meghatározása során. A fizetési feltételek - a fizetés eszköze és módja - elemzése és ellenőrzése. A szállítási feltételek elemzése - az INCOTERMS és az ár összefüggése. 8

9 A tárgyi eszköz gazdálkodás elemzésének és ellenőrzésének célja, módszerei és alapinformációi. A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás és a vállalkozási eredmény összefüggései. A tárgyi eszközök kihasználásának elemzési és ellenőrzési módszerei. 2.A különleges külkereskedelmi ügyletek (nemzetközi csereügyletek és reexport típusú ügyletek) feltételeinek elemzése és ellenőrzése. A barterügfylet, a kompenzációs ügylet, a vissza- és viszontvásárlás elemzési kérdései. A reexport típusú ügyletek - a reexport, tranzit és switch ügyletek - elemzése és ellenőrzése. 1.A készletgazdálkodás elemzésének és ellenőrzésének célja, módszerei és alapinformációi termelő tevékenységet folytató vállalkozásoknál. Az energiagazdálkodás elemzésének és ellenőrzésének feladatai. A termelő-szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások sajátos elemzési és ellenőrzési feladatai. 2.A külkereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások elvi ármunkájának elemzése, az árpolitika kialakításának szempontjai, árszínvonal-elemzés. Az operatív külkereskedelmi ármunka árkialakítás árdifferenciálás elemzése és ellenőrzése. Az exportárat befolyásoló tényezők elemzése, összehasonlító árelemzés. A bankcontrolling általános kérdései. A bankcontrolling lényege, alaptípusai, feladatai, bevezetésének feltételei. Controlling szemléletű szervezeti elhelyezés, kapcsolatok más banki területekkel. A vezetői információs rendszer szintjei és feladatai. Banki tervezés. A stratégiai és az operatív tervezés fő folyamata. A résztervek bemutatása. Tartalmi, formai követelmények, időhorizont. A hitelintézetek pénzügyi kimutatásai. A hitelintézetek éves beszámolójának fő részei. A bankmérleg szerkezetének sajátosságai, a bankmérleg tagolásának szempontjai. A bank saját tőkéje, a szavatoló tőke és a tőkemegfelelési mutató számítása. A banki eredménykimutatás típusai, tartalma és tagolása. A cash flow mérleg változatai, időhorizontja. A hitelintézetek teljesítményét elemző mutatószámok. A pénzügyi helyzet elemzésének célja és tartalma. A mutatószámok csoportosítása, ismertetése. Eszközarányos, tőkearányos és bevételarányos mutatószámok. Hatékonysági, minőségi és likviditási mutatók. A jövedelmezőség és hatékonyság részletes elemzése Az eredmény részekre bontása, alapelvek, elszámolási rendszerek. A belső kamat elszámolásának folyamata, a belső a kamatláb megállapításának módszerei. A nem kamat bevételek és ráfordítások közgazdasági logika szerinti csoportosítása. A várható hitelezési veszteség fogalma, jelentősége és számítási módja. 9

10 A működési költségek részekre bontása. Költségnemek, költséghelyek, költségviselők csoportosítása. A működési költségek felosztása költséghelyek és költségviselők szerint. A hitelintézetek kockázatai. A banki kockázatok fogalma, rendszerezése elemzési módszerek. A kockázatkezelés eszközei, ügyfélminősítés és ügyletminősítés, ügyfél- és ügyletlimitek, biztosítékok. Követelésminősítési és értékvesztés elszámolási, illetve céltartalékképzési szabályok. A hitelintézeti belső ellenőrzés szabályozási környezete, megfelelőségi kritériumok. Belső ellenőrzés elhelyezkedése a hitelintézet szervezetében. Kockázatalapú belső ellenőrzés jellemzői, munkarendje. Az ellenőrzési folyamat megtervezése. Vizsgálati típusok, módszerek. Vizsgálati program összeállításának módszertani sajátosságai. PSZÁF ellenőrzési rendszerének jellemzői. Az éves (egyszerűsített éves) beszámoló adataiból indítható elemzések, s azok alapinformációi. A mérleg átfogó elemzése, a vagyoni helyzet alakulásának elemzési módszertana. Az egyes mérlegtételek alakulásának értékelési lehetőségei, az abszolút és relatív eltérések módszertana, ellenőrzési lehetőségei és feladatai. A mérleg átfogó elemzésének módszertana. A pénzügyi helyzet alakulása, elemzésének célja és módszerei. A likviditás elemzés, a cash flow elemzés módszerei és alapinformációi. A jövedelmezőség alakulásának átfogó elemzése. Az elemzés célja, a jövedelmezőség számításánál figyelembe vehető eredménykategóriák és vetítési alapok. A jövedelmezőségi mutatókból levonható következtetések. A vállalkozási tevékenység hatékonyságának értékelése a beszámoló adatai alapján. A hatékonysági mutatók struktúrája, számítások módszertana, alapinformációi és az elemzés hasznosítási lehetőségei. A hatékonyság és a termelékenység értékelésének összefüggései, azonosságai és különbségei. A vállalkozási eredmény alakulása elemzésének célja, alapinformációi, az elemzés hasznosítási lehetőségei. Az eredményelemzés szakaszai, elemzési módszerek az egyes szakaszokban. A nagyvonalú és részletes eredményelemzés módszertana. A vállalkozáson belüli egységek gazdálkodási és elszámolási rendszerének kialakítási lehetőségei, célszerű megoldásai. Belső ösztönzési rendszerek. Az éves (egyszerűsített éves) beszámolók ellenőrzésével kapcsolatos feladatok. A beszámoló dokumentáltságának vizsgálata. A beszámoló előkészítő munkáinak ellenőrzése. A mérleg ellenőrzésével kapcsolatos feladatok. Az eredménykimutatás egyes tételeinek ellenőrzése. A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés ellenőrzése. 10

11 Az államháztartás külső ellenőrzési rendszere. Az Állami Számvevőszék jogállása, működésének célja, ellenőrzési feladatai, felelőssége, hatásköre. Szervezeti felépítése. Az ellenőrzési feladatok megtervezése, ellenőrzési jelentések. Az ÁSZ megállapításainak hasznosítása. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatai, helye az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszerében. Működésének sajátosságai, megállapításinak következményei. Az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszere. Az ellenőrzési rendszer alrendszerei. Az ellenőrzési rendszer célja, feladatai, működésének intézményi keretei. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) fogalma, célja. A gazdálkodás szabályozottságának, szabályosságának folyamatba épített ellenőrzése, a gazdaságosság, hatékonyság eredményesség szolgálata a vezetői ellenőrzés eszközeivel. Az ellenőrzési nyomvonal funkciója. A költségvetési szervek belső ellenőrzése, a belső ellenőrzés célja, feladatai. A belső ellenőr személyével szemben támasztott követelmények. A belső ellenőrzés lehetséges szervezeti megoldása az állami költségvetés és a helyi önkormányzat alrendszerekben, alapegységeknél. Önkormányzati társulások. A belső ellenőrzési fajták. A szabályszerűségi, a megbízhatósági, a teljesítményellenőrzés, a rendszerellenőrzés, a pénzügyi ellenőrzés célja, feladatai. A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség értelmezésének sajátosságai a közfeladatot ellátásának sajátosságaiból adódóan. A feladatstruktúra és intézménystruktúra gazdaságos, hatékony, eredményes összehangolása érdekében végezhető elemzések. Az értékelemzés módszerének kialakulása. Alkalmazásának célja, területei, feltételei a költségvetési szerveknél. Alkalmazhatósága a közbeszerzési folyamatban. Az értékelemzés tárgya, a funkcióanalízis, a költségek meghatározása, a funkciók költségeinek elemzése. A költségvetési beszámoló megbízhatósági ellenőrzése. Az ellenőrzés módszertana. A könyvviteli mérleg horizontális és vertikális elemzése. 11

12 38 A költségvetési szervek pénzügyi, jövedelmi helyzetének megítélése. A pénzforgalmi jelentés, a maradványkimutatás és eredmény-kimutatás elemzése. 39 A beruházások statikus és dinamikus elemzései módszerei. Az elemzés alkalmazásának sajátosságai a költségvetési szervezeteknél. 40 Az EU Strukturális Alapok pályázat előkészítésekor alkalmazott elemzési módszerek A támogatástartalom meghatározása különböző támogatási formáknál. 41 A kontrolling alkalmazhatósága az államháztartás szervezeteinél. A kontrolling fogalma, jellemzői. A tervezés, az ellenőrzés és az információ szerepének összehasonlítása a hagyományos felfogás és a kontrolling szemléletben. A stratégiai és operatív kontrolling A költséggazdálkodási rendszer kialakítása. Üzemgazdasági elemzések végzésének feltételei a költségvetési szerveknél. A teljesítmény definiálása. A költségek lehetséges elemzési módszerei. A költségnemek és költséghelyek kialakítása, az önköltségszámítás célja, területei, az önköltség elemzése. Az ÁKFN struktúra, a termékösszetétel sajátos értelmezése és elemzése. Az elemzés szükségessége, fogalma, logikai tartalma (analízis-szintézis), az elemzés célja és tárgya. Az elemzés fajtái, szakaszai és végrehajtása. Az elemzés rendszere. Az összehasonlítás, int az elemzés alapvető, jellemző módszere. Az összehasonlítás gyakoribb esetei. Az összehasonlításban előforduló lényegesebb torzító tényezők és azok alkalmazása. A tényezőkre bontás, mint az elemzés alapvető módszere. A tényezőkre bontás módszerei (alternatív eltérésfelbontás, kumulatív eltérésfelbontás módszerei, logaritmusszámítást alkalmazó eltérésfelbontás, eltérésfelbontás indexek segítségével. Matematikai, statisztikai és gazdasági számítások az elemzésben. Sajátos elemzési módszerek (Pareto-elemzés, portfólió-elezmés, termék-életgörbe vizsgálat, bancmarkung, értékelemzés és fogatókönyv-technika). Az ellenőrzés alapfogalmai (az ellenőrzés fogalma, célja, tárgya, módszere és rendszere), kialkulása és fejlődése (különös tekintettel a hazai ellenőrzési rendszerre). Az ellenőrzés jellenzői és csoportosítása (az ellenőrzés fajtái). 12

13 Az ellenőrzés eszközei és azok alkalmazásai (a követelmények megismerésének eszközei (forrásai), a tényhelyzet megismerésének eszközei, az ellenőrzés logikai eszközei. A tulajdonosi ellenzőrzés. A belső ellenzőrzés (belső ellenőrzés a vállalkozásoknál és a hitelintézeteknél). a könyvvizsgálat. Pénzintézeit ellenőrzés. Az időszakos gazdasági ellenőrzés megszervezése. Az ellenőrzések tervezése (az ellenőrzési munkaterv) és az ellenőrzés munkaszakaszai (az ellenőrzés előkészítése, felkészülés az ellenőrzésre, a helyszíni vizsgálat végrehajtása, a megállapítások írásba foglalása, az ellenőrzés hasznosítása. Az államhatalmi ellenőrzések, az igazságszolgáltató szervek és az Alkotmánybíróság ellenőrzési tevékenysége, az ellenőrző szervezetek és azok ellenőrzési feladatai (Országgyűlés, országgyűlési biztosok, Köztársasági elnök, Alkotmánybíróság, Legfelsőbb bíróság, cégbírósági ellenőrzés (cégek törvényességi felüögyelete), ügyészségek, helyi önkormányzatok, Állami Számvevőszék). Az államigazgatási ellenőrzések, az ellenőrzést végző szervezetek és azok feladatai (Kormány, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Gazdasági Versenyhivatal, költségvetési (belső) ellenőrzés, Magyar Államkincstár, helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete, adóhatóságok, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Szerencsejáték Felügyelet, munkavédelmi, munkaügyi és munkaerő-piaci ellenőrzés). Az éves (egyszerűsített éves) beszámoló adataiból indítható elemzések, s azok alapinformációi. A mérleg átfogó elemzése, a vagyoni helyzet alakulásának elemzési módszertana. Az éves (egyszerüsített éves) beszámoló mérlegének részletes elemzése. Az egyes mérleg tételek alakulásának értékelési lehetőségei, az abszolút és a relatív eltérések módszertana. Az egyes mérlegtételek ellenőrzésének lehetőségei és feladatai. A mérleg átfogó elemzésének módszertana. A pénzügyi helyzet alakulás elemzésének célja és módszerei. Az adósságállománnyal kapcsolatos elemzések. A likviditás elemzése, a likviditási mérleg. A Cash-flow kimutatás célja, szerkezet és alapinformációi. A Cash-flow kimutatás elkészítésének lehetséges módszerei. A Cash-flow kimutatásból indítható elemzések, levonható következtetések. A jövedelmezőség alakulásának átfogó elemzése. Az elemzés célja, a jövedelmezőség számításánál figyelembe vehető eredménykategóriák és vetítési alapok. A jövedelmezőségi mutatókból levonható következtetések. A vállalkozási tevékenység hatékonyságának értékelése a beszámoló adatai alapján. A hatékonysági mutatók struktúrája, számítások módszertana, alapinformációi és az elemzés hasznosítási lehetőségei. A hatékonyság és a termelékenység értékelésének összefüggései, azonosságai és különbségei. 13

14 A vállalkozási eredmény alakulásának célja, alapinformációi, az elemzések hasznosítási lehetőségei. Elemzési lehetőségek és módszerek az eredménytervezés szakaszában és az üzleti év közben. Az elemzések alapinformációi és azok forrásai. A vállalkozási eredmény alakulásának célja, alapinformációi, az elemzések hasznosítási lehetőségei. Elezési lehetőségek és módszerek az eredménytervezés szakaszában és az üzleti év közben. Az utólagos eredményelezés célja, alapinfomációi és módszerei. A nagyvonalú és részletes eredményelemzés módszere. A vállalkozáson belüli egységek gazdálkodási és elszámolási rendszerének kialakítási lehetőségei, célszerű megoldásai. Belső ösztönzési rendszerek. Az éves (egyszerüsített éves) beszámolók ellenőrzésével kapcsolatos feladatok. A beszámoló dokumentáltságának vizsgálata. A beszámoló előkészítő munkáinak ellenőrzése. Az éves (egyszerüsített éves) beszámoló mérlegének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok. Az eredménykimutatás tételeinek ellenőrzése. A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés ellenőrzése. Megjegyzés: az egyes szakirányokon belüli jelölések: 1. ha a záró vizsga tantárgyblokkja : elemzés-ellenőrzés rendszere és módszertana, term. szolg.tev. elemzési és ell.sajátosságai, komplex elemzés ellenőrzés 2. ha a záró vizsga tantárgyblokkja : elemzés-ellenőrzés rendszere és módszertana, ker.tev. elemzési és ell.sajátosságai, komplex elemzés ellenőrzés 14

15 Ssz Informatika Ismertesse a kibernetika, a rendszerelmélet és az informatika, mint tudományterületek lényegét, összefüggéseit. Jellemezze a rendszerelmélet főbb irányzatait (elméleti irányzatok, szemléleti irányzat, alkalmazástechnikai irányzatok)! Határozza meg a rendszer fogalmát, jellemezze a főbb rendszercsoportokat (az elemek száma és a köztük lévő kapcsolatok mérve szerint, az elemek és alrendszerek közti kapcsolat jellege szerint, létezésük objektivitását tekintve, működésük szerint, a környezethez való viszonyuk alapján és a fejlettségi hierarchia alapján)! Ismertesse a rendszerelmélet által használt legfontosabb vizsgálati módszereket (fekete doboz módszer, felbontás-építés elve, modellezés módszere)! Határozza meg az irányítás fogalmát, az irányítás alapvető módszereit (izoláció, vezérlés, szabályozás)!ismertesse a szabályozási folyamat lépéseit (alapjelképzés, érzékelés, különbségképzés ítéletalkotás, beavatkozás).ismertesse a gazdasági rendszerek kibernetikai jellemzőit (célszerűen működő, hierarchikus, önszabályozó, önszervező, öntanuló, határozatlan és meghatározhatatlan) és a gazdasági rendszerek irányításának főbb sajátosságait (negatív visszacsatoláson alapuló szabályozás)! Mit értünk gazdasági informatikán? Ismertesse az informatika elemeit (hardver, szoftver, menver, orgver)!határozza meg az információelmélet alapfogalmait (jel, adat információ, információs kapcsolat, jelátvitel) az információ, mint gazdasági erőforrás jelentőségét, sajátosságait és az információk néhány célszerű csoportosítását (az információt hordozó adat értelmezése, létrehozása, feldolgozottsága, az információnak az irányítási folyamatban betöltött szerepe szerint). Mutassa be a gazdasági informatikai rendszerek modelljének felépítését (szerkezeti modulok: folyamatmodell, hatáskörmodell és a professzionális információ modell)!ismertesse az egyes modulok lényegét, fő funkcióját, jellemzőit! Az információs rendszer fogalma, jellemzői. A hagyományos (sziget) rendszerek, és az integrált vállalatirányítási rendszerek jellemzőinek összehasonlítása. Az integráltság fogalma. Határozza meg az integrált vállalatirányítási rendszerek kiválasztásának szempontjait (piaci kritériumok, az igényelt rendszerrel szembeni követelmények). Az integráltrendeszerek előnyei. Melyek a gazdasági szervezeteknél tipikus informatikai megoldások (alkalmazások)-adatbázisok, Internet, intranet, -számítógéppel támogatott tervezés/gyártás, folyamatirányító rendszerek, térinformatika, szakértői rendszerek, -irodaautomatizálás, csoportmunkatámogatás, workflow,-operatív irányítás támogatása, tranzakció feldolgozó rendszerek, -taktikai vezetés támogatása, vezetői információs rendszerek,-stratégiai vezetés támogatása, döntéstámogató rendszerek-integrált rendszere? Számv. szak Számv. váll. Gazd.inf. szak Számv. szerv. Banki inf. 15

16 Információs rendszerek fejlesztésének életciklusa-célkitűzés, problémadefiníció,-elemzés (felmérés + értékelés), SSADM: követelményelemzés, rendszerszervezési változatok kidolgozása/választás, követelményspecifikáció, -rendszertervezés, SSADM: rendszertechnikai megoldás kiválasztása, logikai rendszertervezés, fizikai tervezés, -folyamata. Az implementáció dokumentálása. Az információs rendszerekre, rendszer tervekre vonatkozó kritériumok: minimalitás, független komponensek elkülönítése, automatizálás-, következmények: szilárdság, rugalmasság, eszközfüggetlenség, hordozhatóság, nyitottság, Az információs rendszerekre vonatkozó általános hatékonysági és gazdaságossági kritériumok. -hatékonysági követelmények: kapacitás és teljesítmény, méretezhetőség, üzembiztonság, hibatűrés, megbízhatóság, felhasználóbarát felület, -gazdaságossági szempontok: erőforrásigény, időigény, költség és haszon. A rendszertervezés szintjei, vetületei, módszerei, eszközei, termékei. Adatelemzési és tervezési módszerek és eszközök, -input/output adatszerkezetek leírása, -adatmodellezés, relációs adatelemzés normalizálás, -eszközök (technikák). Eseménymodellezés módszerei, technikái. -eseménymodellezés az SSADM módszertanban: egyedéletrajz, eseményhatás diagram - dinamikus modellezési technikák: állapotdiagram, kölcsönhatások modellezése. Feldolgozás tervezés módszerei technikái. -rendszer folyamatábra, -folyamatmodell adatáramlási diagram. A modulok (funkciók) belső szerkezetének tervezési módszerei, technikái. -funkciók meghatározása, -modulszerkezet modellezése: struktogram, pszeudonyelv, - adatvezérelt eljárásmodul, -eseményvezérelt modul. Felhasználói felület tervezése, -ember-gép dialógus, -menük, képernyőátmenetek, - képernyőszerkezetek. Fejlesztési projektek tervezése és irányítása. -a projektmenedzsment komponensei, -a hálós időtervezés és erőforrás-tervezés, projektirányítás (szervezet, tervezés, ellenőrzés, tevékenységek, erőforrások, termékek). Vállalati információs rendszer felépítése, kapcsolatai, tartalma. Pénzügyi és számviteli információs rendszer helye szerepe a vállalati információs rendszerben, felépítése, kapcsolatai, tartalma. Értékesítési alrendszer célja, szerepe. Az alrendszer fő tevékenységi csoportjai, folyamata. Az értékesítési alrendszer input bizonylatai, azok tartalma. Szintaktikai és szemantikai követelményei. Az értékesítési alrendszer outputjai, céljuk, tartalmuk, formai követelményei. Az értékesítési alrendszer kódszámrendszere, számítógépes feldolgozásának törzsadat állományai, azok tartalma. Az értékesítési alrendszer számítógépes feldolgozásának forgalmi adatállományai, azok tartalma. Az értékesítési alrendszer szervezete, hatáskör szabályozása. A beszerzési alrendszer célja, szerepe. Az alrendszer fő tevékenységi csoportjai, folyamata. A beszerzési alrendszer input bizonylatai, azok tartalma. Szintaktikai és szemantikai követelményei. Az alrendszer kódszámrendszere. A beszerzési alrendszer outputjai, céljuk, tartalmuk, formai követelményei. A beszerzési alrendszer számítógépes feldolgozásának törzsadat állományai, azok tartalma, forgalmi adatállományai, azok tartalma. A beszerzési alrendszer szervezete, hatáskör szabályozása. 16

17 A készletgazdálkodási alrendszer célja, szerepe. Az alrendszer fő tevékenységi csoportjai, folyamata. A készletgazdálkodási alrendszer input bizonylatai, azok tartalma. Szintaktikai és szemantikai követelményei. Az alrendszer kódszámrendszere. A készletgazdálkodási alrendszer outputjai, céljuk, tartalmuk, formai követelményei. A készletgazdálkodási alrendszer számítógépes feldolgozásának törzsadat állományai, azok tartalma, a számítógépes feldolgozásának forgalmi adatállományai, azok tartalma. A készletgazdálkodási alrendszer szervezete, hatáskör szabályozása. Tárgyi eszköz modul. A tárgyi eszközök nyilvántartásának követelményei. Amortizáció, leltár, különleges események kezelése. A tárgyi eszköz nyilvántartási modul számítógépes feldolgozása, kódszámai, bizonylatai, outputjai. A humánerőforrás gazdálkodási alrendszer célja, feladata, tevékenységei, kapcsolata más alrendszerrel. A bér és jövedelem nyilvántartási modul tartalma és kapcsolati rendszere (bérszámfejtés, bérlisták, átutalások, bérfeladások, adóelszámolás, munkaügy). A bér és jövedelem nyilvántartás számítógépes feldolgozása, kódszámai, bizonylatai outputjai. Termelésirányítási modul. A modul tartalma, szakmai eszköztára, jelentősége. Modern megoldások a szállítókkal és vevőkkel való kapcsolattartásban a megrendelések ütemezésére való tekintettel, valamint ennek hatásai a termelési folyamatok szervezésére. A számítógépes termelésirányítás főbb moduljai, törzsadatok, (TÉTEL, DARABJEGYZÉK, MŰVELETEK, MUNKAHELY). A termeléstervezés feladatai: anyagszükséglet meghatározása, az erőforrások meghatározása, az igénykielégítés módjának a meghatározása, a termelési terv elkészítése, a gyártás, a készletek és a munkaerő egyidejű figyelembevételével. A számviteli alrendszer helye, szerepe és kapcsolat más alrendszerrel. A számviteli alrendszer követelményrendszerének meghatározása, kapcsolata a pénzügyi modullal és az analitikus nyilvántartás moduljaival. A számviteli alrendszer számítógépes feldolgozásának folyamata, kódszámai, eljárásai, inputjai, outputjai. A pénzügyi modul tartalma és kapcsolati rendszere (a rendszer alapelvei, pénzügyi funkciók, könyvelési alapadatok, a főkönyvi rendszer sajátosságai, pénzügyi rendszer, controlling kapcsolatok). A vezetői információs rendszer fogalma, jellemzői. Adattárházak megvalósítási lehetőségei. Vezetői információs rendszerek kialakulása, fejlődésük szintjei. A jövőbeni fejlesztések lehetséges irányai, céljai. Adattárházak, adatvagyon. A vállalati funkciók, üzleti területek és vezetői szintek támogatása döntéstámogató és vezetői információs rendszerekkel. A projektszemléletű gondolkodás és szervezés különbözősége az üzletvitel hagyományos folyamataival szemben. Az informatikai projektek sajátosságai, általános megvalósítási folyamata, az egyes fázisok tartalma. Mérföldkövek, fontosabb döntési szituációk informatikai projektek megvalósítása során. A projektszerződések megkötésének technikái, a felelősség megosztásának szemszögében. A projektek pénzügyi elszámolásának sajátosságai. A folyamatban lévő projektek idő- és költségalakulásának előrejelzési technikái. Projektek tervezését és követését támogató módszertanok (hálós, sávos ábrázolás). Az erőforrások tervezése (interdependencia, bizonytalanság, erőforráskorlát). A projekttervezést és követést támogató szoftverek (MsProject) funkciói, alkalmazási lehetőségei. 17

18 A szoftverfejlesztésre (tervezésre, kivitelezésre) vonatkozó módszertani célok és alkalmazott technológia alapelvek. Célok: kezelhetővé tenni a komplex feladatokat, a csoportmunka támogatása, újrafelhasználható komponensek, a szoftver minőségi jellemzői szerinti célok. Alapelvek: Korlátozni a környezet / a feladat megváltozásának az alkalmazásra gyakorolt hatását. Minimális redundancia a tervezésben és a kivitelezésben. A független szempontok szétválasztása. A részletek elrejtése. Modularitás. A CASE eszközök használatának jelentősége. A szoftver életciklus folyamatai az ISO/IEC szabvány szerint: fő folyamatok, támogató folyamatok, szervezeti folyamatok. A fejlesztési folyamat tevékenységei, szoftveréletciklus modellek: vízesés V modell, egyszerű prototípus modell, inkrementális modell, Boehm-féle spirális modell, RUP modell. Adatmodellezés, adatbázistervezés; egyed-kapcsolat modellezés; relációanalízis (normalizálás); általánosítás és specializáció, aggregáció az adatmodellezésben; az adatmodellezés termékei (egyed-kapcsolat diagram, egyedleírások, attributum-leírások, kapcsolatleírások, modellkorlátok leírása). Alapvető adatszerkezetek (asszociatív, szekvenciális, hierarchikus, hálós adatszerkezetek) jellemzői, műveletei; problémák leképezése adatszerkezetekre. A kiegyensúlyozott bináris rendezőfa és a többszintű indextábla mint adatszerkezetek. Alapvető tárolási szerkezetek (vektor, lista, multilista); adatszerkezetek leképezése tárolási szerkezetekre. A kiegyensúlyozott bináris rendezőfa reprezentálása tárolási szerkezettel. Az input/output adatszerkezetek modellezése. Dinamikus modellezési technikák időbeliség, események, állapotok, állapot-változások; eseménymodellezés az SSADM módszertanban (egyedéletrajz, eseményhatás diagram). A kifejlesztendő IR-re vonatkozó speciális (funkcionális / nem funkcionális) követelmények meghatározása. Az alkalmazási terület és az IR folyamatainak modellezése rendszerfolyamatábrán (UML: tevékenységdiagramon);az IR funkcióinak leírása használati eset diagramokkal (UML: use case )illetve adatáramlási modellekkel (DFD). Az objektum fogalma: szerkezet és viselkedés egységbefoglalása; újrafelhasználható építőelemek; az elrejtés elvének érvényesülése; objektumok osztályozása; az öröklődés fogalma; a polimorfizmus fogalma. Dinamikus modellezés az objektum-orientált módszertanokban (UML: szekvencia diagram, együttműködés diagram, állapotdiagram, aktivitásdiagram). Az objektummodell és a dinamikus modell kapcsolata. Miért hasznos az objektumorientált megközelítés? Egy funkcionális, egy adatorientált és egy objektumorientált megoldás összehasonlítása. A számítógépes hálózati rendszerekben az adatok forgalomirányítása milyen topológiák alapján történhet. Sorolja fel a forgalomirányítás négy fő funkcióját? Az adaptív és a determinisztikus forgalomirányítási algoritmus osztályok alapján ismertesse a négy lehetséges vezérlésmód típust. A torlódás elkerülésére milyen módszereket alakítottak ki? Ismertesse a ciklus utasítások fajtáit valamilyen algoritmus leíró eszköz segítségével. A programozási tételek közül definiálja a következő tételeket. Összegzés: Az algoritmus feladata egy tömb elemeinek összegzése. Megszámolás: Az algoritmus megszámolja, hogy a tömbben hány, adott tulajdonságú elem van. Eldöntés: Az algoritmus eldönti, hogy van-e a tömbben adott tulajdonságú elem. Milyen adatszerkezetek kezeléséhez használna ciklus utasítást? Mondjon példát. Egy vektor feltöltését valamilyen tanult programozási nyelven írja le. 18

19 Ismertesse a feladatközpontú szervezésből a folyamatmenedzsment felé vezető lépéseket, és ezek szükségességét! Mutassa be a különbségeket a két szemléletmód között, a klasszikus szervezés és vezetéselméletek örökségét és a modern folyamatszemlélet érvényesülését a banki környezetben! Ismertesse az alapvető szervezési kérdéseket, irányelveket a banki üzleti folyamatok vonatkozásában! Térjen ki a jelentősebb szervezési alaptévedésekre! Mutassa be a szervezési folyamatok praktikus lépéseit! Ismertesse a hitelintézetek speciális szervezési kérdéseit! Mutassa be a folyamatkatalógus szerepét! Osztályozza a banki üzleti folyamatokat funkciójuk alapján, és térjen ki a hozzájuk kapcsolódó szervezési kérdésekre! Magyarázza el az értékteremtő folyamatok és az értékteremtést támogató folyamatok megkülönböztetésének logikáját és szükségességét. A magfolyamatok (core) köré épülő üzletágszervezés lényege. Értelmezze a folyamatoptimalizálás szerepét a pénzintézeti és nagyvállalati üzleti folyamatok tekintetében. Mutassa be a folyamatfelelős, folyamatgazda, folyamatszervező szerepkörök tartalmát. Beszéljen a folyamatjavításra épülő vállalati működési szemléletmódokról és az alkalmazott technikákról, definiálja a BPR és a TQM fogalmát, jellemezze módszertanukat! Ismertesse a változásmenedzsment szerepét a banki folyamatszervezés területén! Az elektronikus fizetési rendszerek általános definíciója, a lehetséges változatok jellemzése a szereplők száma, szerepe és számlakapcsolatai alapján. A rendszerekben rejlő kockázatok értelmezése. Az elektronikus fizetési rendszerek alapvető megvalósítási jellemzői (kisértékű/nagyértékű, belföldi/nemzetközi, on-line/off-line kapcsolat, valós idejű/kötegelt feldolgozás, bruttó/nettó elszámolási elv). A fedezetbiztosítás és likviditásmenedzsment kérdései és alkalmazott módszerei az ismert külföldi elektronikus fizetési rendszerekben valamint a magyar elszámolás forgalomban. A magyarországi elektronikus fizetési rendszerek fejlesztése. A projektek során felmerült lényeges körülmények és megoldott/megoldatlan problémák. A közeli és távolabbi fejlesztési célok. A Bankközi Klíring Rendszer jelentősége, szerepe és működési elve. Az elszámolás folyamata és technikája. A működés folyamatának sajátosságaiból levezethető gazdasági szempontok. A csoportos fizetések rendszerének jelentősége, működése és perspektívái. A VIBER szerepe a hazai elszámolás forgalomban, valamint jövőbeni tervezett működése az Európai Unión belül. Működési elve, biztonsági szempontjai valamint a pénzforgalomra gyakorolt hatása. Az EU fizetési rendszereinek összekapcsolása, az ECB szerepe. A TARGET működése, szereplői, jelentősége. A TARGET és a VIBER. A monetáris politikai döntések közvetlen összefüggései az elektronikus fizetési rendszerekkel. A SWIFT által nyújtott előnyök a nemzetközi fizetések lebonyolításában. A SWIFT globális és lokális felhasználási lehetőségei, tekintettel a felhasználók számlakapcsolataira. A SWIFT rendszer megbízhatóságának összetevői, biztonsági megoldásai. A rendszer architektúrája. Elektronikus banki szolgáltatások. Internet Banking, Home Banking, Office Banking. A működés elvei, a biztonsági szempontok. Az elektronikus bankszolgáltatások számítógépet nem igénylő formái. A magyar piacra jellemző tendenciák, kilátások. Kártyás fizetési rendszerek, a fizetéseket és készpénzműveleteket támogató eszközök. A tranzakciók lebonyolítása és az elszámolás folyamata. Az authentikáltság kérdései a bankkártya-rendszerek működésében. A különböző limitrendszerek alkalmazása jelentősége. 19

20 36 37 A banki számlavezetést megvalósító rendszerekkel szembeni követelmények és az alkalmazott megoldások jellemzői. A jelentéskészítés informatikai háttere és a jelentéskészítést támogató rendszerek működésének legfőbb szempontjai. A portfoliókezelést megvalósító rendszerek működésének alapvető jellemzői. A kockázatkezelési funkciók jelentősége és döntéstámogató szerepe. A hitelezést támogató rendszerek elemző, döntéstámogató és monitoring funkciói. A használt rendszerek sajátosságai. A Bankközi Adósnyilvántartó Rendszer szerepe és működési sajátosságai. A lakossági és vállalkozói ügyfélkör nyilvántartott adatai, és az adatok felhasználási lehetőségei. 20

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel Ba. A tételek

Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel Ba. A tételek Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel Ba. A tételek 1. Jellemezze a piac főbb tényezőit (kereslet, kínálat, ár) és befolyásoló elemeit a Marshall kereszt felhasználásával! Határozza meg az egyéni és a piaci

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 4.b. Mutassa be a beruházások, felújítások ellenőrzését!...

TARTALOMJEGYZÉK. 4.b. Mutassa be a beruházások, felújítások ellenőrzését!... TARTALOMJEGYZÉK 1.a. Határozza meg a pénzügyi ellenőrzés fogalmát és célját, valamint mutassa be a vállalati és intézményi belső kontrollrendszer felépítését, funkcióját, helyét a vállalkozás, illetve

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények.

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M FELADATOK Betartja a pénzügyi szervezetek számviteli politikájára vonatkozó elvárásokat, szükség szerint biztosítja az egyedi szabályozási igényeket. Alkalmazza a kialakított

Részletesebben

12. ÉVFOLYAM KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Osztályozó-, javítóvizsga követelményei

12. ÉVFOLYAM KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Osztályozó-, javítóvizsga követelményei ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása Az érték, ár és volumenindex A standardizálás módszere Standardizálás különbségfelbontással Főátlagok eltérése

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2007-06 Pénzügyi-vezetői számvitel II. A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi-vezetői

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok egy szervezetben 3 Korszerű gyakorlati vezetési rendszer

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

Vizsgakérdések az A magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlődési útja napjainkig című fejezethez

Vizsgakérdések az A magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlődési útja napjainkig című fejezethez Vizsgakérdések az A magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlődési útja napjainkig című fejezethez 15 pontos kérdések 1. kérdés: Mutassa be a pénz és a pénzügyi igazgatási rendszer szerepének alakulását

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Nemzetgazdasági Minisztérium vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2151-06 Ellenőrzési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Ellenőrzési ismeretek

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan 2016 Szerzők: Dr. Kardos Barbara Dr. Sisa Krisztina Andrea Dr. Szekeres Bernadett Dr. Veress Attila Lektor: Dr. Siklósi Ágnes ISBN 978 963 638 511 8 Kiadja a SALDO

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 28.

Lamanda Gabriella március 28. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 28. Transzformációs szerepkör Bankári alapelvek Bankok bankja szerepkör Bankmérleg Banktőke Beszámoló egyéb részei Banki kockázatok és kezelésük Hitelkockázat

Részletesebben

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév A) ÁLTALÁNOS TÉTELEK 1. A számviteli információs rendszer fogalma, felépítése. A pénzügyi és a vezetői számvitel értelmezése. A számvitel

Részletesebben

Számvitel szabályozása

Számvitel szabályozása Számvitel szabályozása 1. A számvitel szabályozása Magyarországon (Törvények és Kormány rendeletek) előzmények és a jelen a szabályozás váltás (a számviteli tv.) indoka, céljai, jelentősége a tv. hatálya

Részletesebben

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság A pénzügyi stabilitási statisztikák a növekvő nemzetközi követelmények tükrében 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Kis Gábor Magyar Nemzeti Bank Statisztika Monetáris Statisztika vezetője

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK EMBERI ERŐFORRÁSOK SZAK

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK EMBERI ERŐFORRÁSOK SZAK Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK EMBERI ERŐFORRÁSOK SZAK Budapest 2014. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Emberi erőforrások szak hallgatói számára Alkalmazott

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves elemzése Vagyoni helyzet elemzése Pénzügyi helyzet elemzése Jövedelmezõségi helyzet elemzése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A cégvezetéshez adatok kellenek Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A Servantes Vezetői Információs rendszer a vállalatirányítási szoftvernek az a része, ahol a leginkább megmutatkozik, hogy a

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak?

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 1. tétel: Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 2. tétel: 3. tétel: Milyen érdekegyeztetési fórumokat ismer? Mit

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. Sorsz. Témakör megnevezése Tanszéki konzulens neve 1. Egy új vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása., 2. Egy vállalkozás átalakulásának

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Az Ön cégétől árajánlatot kértek egy üzleti portál fejlesztésére, amelynek célja egy online áruház kialakítása. Az árajánlatkérés megválaszolásához munkaértekezletet tartanak, ahol Önnek egy vázlatos

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M FELDTOK lkalmazza a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezet alapításának sajátos jogszabályait Érvényesíti a számviteli alapelveket, ellátja az egyéb szervezet

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Pénzügyi és költségvetési igazgatás c. választott tárgyi tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszé kérdések (2015.08.15.

A közigazgatási szakvizsga Pénzügyi és költségvetési igazgatás c. választott tárgyi tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszé kérdések (2015.08.15. A közigazgatási szakvizsga Pénzügyi és költségvetési igazgatás c. választott tárgyi tananyagrészéhez tartozó írásbeli esszé kérdések (2015.08.15.) 15 pontos kérdések: Mutassa be a magyar állampénzügyi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Számvitel Tanszék témakörei

Számvitel Tanszék témakörei INTEGRÁLT SZÁMONKÉRÉS KÉRDÉSEK BSC tételsor Számvitel Tanszék témakörei 1. A számvitel helye, szerepe, fogalma (tárgya, jellemzői, részei). A számvitel nemzetközi gyakorlata. A számviteli szabályozás Magyarországon.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE Szak: Andragógia szak Heti tanóra: 2 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Jogszabályok, felügyeleti módszerek, ajánlások Előadó: Seregdi László igazgató Szakmai fórum 2007. október 30-31. Legfontosabb témák 1. Az új tőkeszabályozás alapelvei

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! Vázlatos válasz:

1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! Vázlatos válasz: ESSZÉ KÉRDÉSEK AZ ADÓZÁS I. CÍMŰ TÁRGY VIZSGÁJÁHOZ 1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! 1) az egységes adórendszerek több mint száz év során

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tanév) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tanév) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tanév) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 1. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS...9 1.1 Az eredménykimutatás fogalma, tartalma...9 1.2 Az eredmény megállapításának összetevõi...11 1.2.1 Bevételek...11 1.2.2 Költségek, ráfordítások...12

Részletesebben

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése 1 Mi a közös? Vevő Folyamatok Résztvevők (emberek) Folyamatmenedzsment Azonosított, szabályozott, ellenőrzött, mért És állandóan továbbfejlesztett folyamatok Cél: vevői elégedettség, üzleti siker 2 az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETŐ...6 1. FEJEZET...7 A BANK FOGALMA, MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIAI FUNKCIÓI...7 1.1. MI IS A BANK?...

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI. Kézdi Árpád A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ÁLLAMHÁZTARTÁSI VONATKOZÁSAI Kézdi Árpád Államháztartási Szabályozási Főosztály Államháztartási Számviteli Osztály Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli törvény 5. Az államháztartás

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás

KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR. Államtudomány Közigazgatás Államtudomány Közigazgatás 1. A kameralisztika, az abszolutizmus kormányzati változatai 2. Jogi irányzatok a közigazgatás-tudományban 3. A közigazgatás politikatudományi megközelítése 4. A közigazgatás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar PÉNZINTÉZETI KOCKÁZATELEMZŐ SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar PÉNZINTÉZETI KOCKÁZATELEMZŐ SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar PÉNZINTÉZETI KOCKÁZATELEMZŐ SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A Pénzintézeti kockázatelemző szakközgazdász képzés a pénzügyi és számviteli oktatást

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

Pénzügyi alapismeretek tantárgy

Pénzügyi alapismeretek tantárgy Pénzügyi alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen

Részletesebben

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban

Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban Belső és külső ellenőrzés, kockázatkezelés a közszektorban 2013. 04. 11. 1 Az előadás részei: Bevezetés 1. Összefoglalás a költségvetési gazdálkodásról 2. Összefoglalás az államháztartás külső ellenőrzésének

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA

GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA GYULAI LÁSZLÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜZLETFINANSZÍROZÁSA Budapest, 2011 Szerzõ: Gyulai László fõiskolai docens TÁMOP pályázati lektor: Dr. Fazakas Gergely egyetemi adjunktus ISBN 978 963 638 380 0

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben