ENERGETIKAI AXIÓMARENDSZEREN NYUGVÓ RENDSZERELMÉLET IV/1. KÖTET.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENERGETIKAI AXIÓMARENDSZEREN NYUGVÓ RENDSZERELMÉLET IV/1. KÖTET."

Átírás

1 Dr. Takáts Ágoston ENERGETIKAI AXIÓMARENDSZEREN NYUGVÓ RENDSZERELMÉLET IV/1. KÖTET. TELJES-SPEKTRUMÚ LÉT- ÉS ÉRTÉKRENDEN ALAPULÓ ERKÖLCSI SZEMLÉLETMÓD ÉS MAGATARTÁS ETIKA 1. RÉSZ 2007.

2 Tartalom ÁTTEKINTÉS...4 Bevezetés: AZ ERKÖLCSBÖLCSELET SZÜKSÉGES ÉS LEHETSÉGES VOLTA AZ ETIKA ONTOLÓGIAI ALAPJA ÉS MEGFOGALMAZÁSA Az erkölcs, erkölcsi jó etika megközelítési módja Halmazelméleti megközelítés Energetikai megközelítés Információelméleti megközelítés Vezérléselméleti kibernetikai megközelítés Az erkölcs, erkölcsi jó és etika megfogalmazása a struktúraelemzés segítségével Az erkölcs struktúra-jellege Erkölcs és tudat Erkölcs és tudati alternatívák Erkölcs és választás Az erkölcs, erkölcsi jó és etika származtatása leképezés útján Az erkölcs leképezése a létrendből Az erkölcsiség leképezése az értékrendbe AZ ETIKA KULTÚRBÖLCSELETI ÉS SZOCIOLÓGIAI ALAPJAI A kultúra és társadalom energetikai, információelméleti és kibernetikai megközelítése A kultúrbölcselet és szociológia ontológiai megfogalmazása A kultúra, a társadalom és rendszerelméleti tudományágaik megfogalmazása a struktúraelemzés segítségével A kultúra, társadalom és rendszerelméleti tudományágaik származtatása leképezések útján Az emberi munka és hivatás kultúrbölcseleti, szociológiai és etikai vonzatai A munka és hívatás, mint a kultúra és társadalom alapja A munka és hívatás, mint az erkölcsiség, az erkölcsi jó és az etika alapja Az etika kultúrbölcseleti és szociológiai megfogalmazása Az erkölcs modellizálhatósága, az etikai modell leképezhető volta Etikai modell-alkotás Az etikai modell leképezése a kultúr- és társadalmi struktúrába Az etikai modell-leképezések következményei a kultúra és társadalom viszonylatában A kultúr- és társadalmi elfajulások oka az erkölcsi jó hiánya Etikai relációk és kölcsönhatások a kultúrával és társadalommal Alapvető relációk az erkölcs, valamint a kultúra és társadalom vonatkozásában Kölcsön és együtthatások az erkölcs, valamint a kultúra és társadalom vonatkozásában A kultúra és társadalom erkölcsformáló ereje A CIVILIZÁCIÓ ETIKAI PROBLÉMÁI A civilizáció megközelítése, megfogalmazása és származtatása A civilizáció kölcsön- és együtthatásai a kultúrával és társadalommal A civilizáció kölcsönhatása az erkölcsiséggel Kultúrbölcseleti és szociológiai összefoglalás

3 3. AZ ERKÖLCS, MINT TUDATOS EMBERI MAGATARTÁS Az erkölcs, mint az emberi tudat és választás függvénye Az emberi tudat és választás megközelítése, származtatása és megfogalmazása Az erkölcs tudattal és választással kapcsolatos állapothatározói Függvénykapcsolat az erkölcs, valamint az emberi tudat és választás között Az erkölcs relatív volta Relativisztikus kauzalitás az erkölcsi struktúrában Az erkölcsi fejlődés lehetősége Az erkölcsi fejlődés szükségessége Az emberi magatartás Az emberi magatartás megközelítése és megfogalmazása Az emberi magatartás állapothatározói Az emberi magatartás feltételrendszere Az emberi magatartás normatíva-rendszere Az ember erkölcsi magatartásának ontológiai vizsgálata Az emberi erkölcsi magatartás, mint erkölcsi struktúra A természettörvények leképezése az ember erkölcsi magatartásába A lét- és értékrend leképezése az ember erkölcsi magatartásába A fejlődés-elvének leképezése az ember erkölcsi magatartásába A tudatos emberi magatartás leképezése az ember erkölcsi magatartásába ÖSSZEFOGLALÁS: A tudat, az erkölcs és az emberi magatartás vonatkozásában

4 ÁTTEKINTÉS 1. AZ ETIKA ONTOLÓGIAI ALAPJAI ÉS MEGFOGALMAZÁSA Az erkölcs, erkölcsi jó, az etika megközelítési módja Halmazelméleti megközelítés Energetikai megközelítés Információelméleti megközelítés Vezérléselméleti kibernetikai megközelítés Az erkölcs, erkölcsi jó és etika megfogalmazása a struktúraelemzés segítségével Az erkölcs struktúra-jellege Erkölcs és tudat Erkölcs és tudati alternatívák Erkölcs és választás Az erkölcs, erkölcsi jó és etika származtatása leképezés útján Az erkölcs leképezése a létrendből Az erkölcs leképezése az értékrendből. 2. AZ ETIKA KULTÚR- ÉS TÁRSADALOMBÖLCSELETI ALAPJAI, MEGFOGALMA- ZÁSA ÉS VIZSGÁLATA A kultúra és társadalom megközelítése Energetikai megközelítés Információelméleti megközelítés Vezérléselméleti kibernetikai megközelítés A kultúrbölcselet és szociológia ontológiai megfogalmazása A kultúra, társadalom és tudományágaik megfogalmazása a struktúraelemzés útján A kultúra, társadalom és tudományágaik származtatása leképezés útján Az emberi munka és hivatás kultúrbölcseleti, szociológiai és etikai vonzata A munka és hivatás, mint a kultúra és társadalom alapja A munka és hivatás, mint az erkölcs, erkölcsi jó és etika alapja Az etika kultúrbölcseleti és szociológiai megfogalmazása Az erkölcs modellizálhatósága, az etikai modell leképezhető volta Az etikai modell-alkotás Az etikai modell leképezése a kultúr- és társadalmi-struktúrába Az etikai modell-leképezés következményei a kultúra és társadalom vonatkozásában A kulturális és társadalmi elfajulások oka: az erkölcsi jó hiánya Etikai relációk és kölcsönhatások Alapvető relációk az erkölcs, valamint a kultúra és társadalom között A kölcsönhatások és együtthatások az erkölcs és a kultúra-társadalom között A kultúra és társadalom erkölcsalakító ereje. 4

5 2. 7. A civilizáció etikai problémái A civilizáció megközelítése, meghatározása és származtatása A civilizáció kölcsönhatása a kultúrával és a társadalommal A civilizáció kölcsönhatása az erkölcsiséggel Kultúrbölcseleti és szociológiai összefoglalás. 3. AZ ERKÖLCS, MINT TUDATOS EMBERI MAGATARTÁS Az erkölcs, mint az emberi tudat és választás függvénye Az emberi tudat és választás megközelítése és megfogalmazása Az erkölcs tudattal és választással kapcsolatos állapothatározói Függvénykapcsolat az erkölcs, valamint az emberi tudat és választás között Az erkölcs relatív volta Relativisztikus kauzalitás az erkölcsi struktúrában Az erkölcsi fejlődés lehetősége Az erkölcsi fejlődés szükségessége Az emberi magatartás Az emberi magatartás megközelítése és megfogalmazása Az emberi magatartás állapothatározói Az emberi magatartás feltételrendszere Az emberi magatartás normatíva-rendszere Az ember erkölcsi magatartásának ontológiai vizsgálata Etikai struktúrák, erkölcsi struktúraszint, emberi erkölcsi magatartás A természettörvények leképezése az ember erkölcsi magatartásába A lét- és értékrend leképezése az ember erkölcsi magatartásába A fejlődés-elvének leképezése az ember erkölcsi magatartásába A tudatos emberi magatartás leképezése az erkölcsi magatartásba Összefoglalás: a tudat, erkölcs és magatartás vonatkozásában. 5

6 Bevezetés: AZ ERKÖLCSBÖLCSELET SZÜKSÉGES ÉS LEHETSÉGES VOLTA. Az emberiség története folyamán minden gondolkodási rendszer a tudat-fejlesztésen túlmenően többletigénnyel lép fel az emberrel szemben: erkölcsi magatartását is befolyásolni kívánja. Vagyis, gondolkodási rendszereink teljességigénye általában kétségbevonhatatlan, akár kimondja ezt egy gondolkodási rendszer, akár csak burkoltan tartalmazza. Gondolkodási rendszereink teljességigénye magából az emberi természetből fakad. Az ember felépítése mint a biológiai szubsztrátum, és az azt meghaladó pszichikum közös-része (metszete) eleve tartalmazza a biológiai paraméterektől a pszichikai paraméterekig mind a két struktúraszintre jellemző állapothatározókat és relációkat. Így a többi között, mint leglényegesebbet, a tudatos reflexiót és öntudatot, a tudati alternatívák keresési és felismerési lehetőségét, s az ezek közötti választást, valamint a törekvést a választások, döntések érvényesítésére. Mindezek bizonyos viselkedésmódokon, magatartásformákon keresztül jelennek meg, és érvényesülnek, éppen ezért a gondolkodási rendszerek teljességigénye kiterjed ezekre a magatartásformákra is. Az embert, mint természeti jelenséget, az öntudata, a tudati folyamatai, köztük a reflexió és az elvonatkoztatás, az alternatívafelismerő és választási képessége különbözteti meg a prébiológiai és biológiai struktúraszint természeti jelenségeitől, melyek magatartásformáit a természettörvények biológiai struktúraszinten elsődlegesen az ösztönök szabályozzák. Az embernél is működnek ugyan az ösztönök a biológiai szubsztrátumát illetőleg, s kialakulnak az emberben még pszichikai viszonylatban is feltételes és feltételnélküli reflexek, de már az ösztönélet nem olyan biztos és tévedhetetlen elirányító, mint a biológiai struktúraszinten volt, s főleg nem olyan egységesen működik. Az embernél mindig a tudati és törekvési állapot, valamint a tudati egyéb állapothatásozók rendezettsége és fejlettsége határozza meg természetes vonatkozásban legmagasabb rendű állapotát, állapotváltozásait, és azokkal kapcsolatos magatartásformákat, vagyis: az ember erkölcsiségét. Bevezetőnkben kíséreljük megközelíteni az erkölcs problematikáját, mert végső soron erről van szó jelenlegi tárgyalásunk folyamán. Minden gondolkodási rendszer magában foglalja a teljességigényen belül az etikai vonásokat, amennyiben irányítani kívánja erkölcsi normái révén az ember erkölcsi magatartását. Az erkölcs, moralitás, a latin mos, moris = szokás, erkölcs szóra vezethető vissza. (Megjegyzés: A latin szó csak többes-számban jelent erkölcsöt. A német Sitte még csak népszokást, általános cselekvési módot, a Sittlicskeit szó viszont már teljesen az erkölcsiségre vonatkozik. A görög ethos kifejezetten tudatos emberi magatartást jelöl, melynek erkölcsi vonatkozása tagadhatatlan.) Az erkölcs kifejezés első megközelítésben szokást, viselkedést és annak kifejezésmódját jelenti, mely egy zárt közösség család, törzs, nép egységes szokásjogát, viselkedésmódját és értékítéletét, valamint kultikus-szakrális magatartását tükrözi. Ma ugyan beszélünk egy-egy népfajra, társadalmi osztályra, kultúr- és vallási-közösségre jellemző erkölcsről, mégis az erkölcs végső megközelítésben a tudati struktúraszint sajátját képező olyan általános emberi viselkedésmódot jelent, amelyben érvényesül a közmeggyőződés által körvonalazott jó, a jóra való törekvés és annak belső kötelezettsége. 6

7 A jó fogalma viszont első megközelítésben azt fejezi ki, hogy minden létező megfelel önmagának, saját léttartalmának és céljának, tartalmazza a szükséges és elégséges energiaszintet és állapothatározókat, melyek révén struktúraszintjének megfelelően kölcsönhatásokra és állapotváltozásokra képes. Ilyen értelemben minden létező rendszer: jó. Csupán a szükséges energiaszint hiánya, és kényszerfeltételek következtében elfajult degenerált állapotban levő struktúrák nem felelnek meg teljes mértékben a jó fogalmának. Erkölcsi értelemben azonban további megszorításokat kell alkalmaznunk: a rendszereknek a tudati struktúraszinthez kell tartozniuk, vagy ahhoz szorosan kapcsolódniuk, mivel prébiológiai és biológiai létezők nem képesek erkölcsi magatartásra; a tudati struktúraszint létezőjének viselkedésmódjára, magatartására kell vonatkoznia, illetve abban kell megjelennie; jó voltát közmeggyőződésnek kell alátámasztania, és bizonyos belső kötelezettségnek kell kísérnie, mely természetesen nem jelenti azt, hogy minden akármilyen közmeggyőződés szükségképpen jó-ra vonatkozik, lehet ugyanis helytelen közmeggyőződés is; bizonyos normatíváknak való megfelelőség szükséges az erkölcsi értelemben vett jó teljesüléséhez. Így az erkölcsi jó végső megközelítésben a tudati létstruktúrák, illetve a tudattal szoros kapcsolatban álló egyéb struktúrák, olyan léthatározmánya, amely kifejezi azt, hogy a struktúra megfelel önmagának, saját léttartalmának és céljának, tehát tartalmazza az ontológiai jót; a tudati struktúraszint létezőinek magatatás-formáiban jelenik meg; jó-voltát közmeggyőződés támasztja alá, és belső kötelezettség kíséri; bizonyos jól-meghatározható normáknak megfelel. Az erkölcsi jó utáni törekvés tehát a tudati létstruktúra oldaláról olyan szemléletmódot igényel, melyben az általános emberi viselkedésmód, magatartásbeli szokásjog és objektív értékítélet jut kifejezésre. Az erkölcsi jó ebben a szemléletmódban gyökerezik, és motiválja az emberi magatartást a tudati alternatívák felállításában, azok közötti választásban, valamint az élet-előtti és élő létezők felhasználásában, illetve azokkal való kölcsönhatásban. Tekintettel arra, hogy az erkölcs és az erkölcsi jó fogalmának megközelítése és megfogalmazása megismerésünk rendszerelméleti absztrakciós szintjén lehetséges, az erkölcsiség problematikájával foglalkozó tudományág, melyet ETIKA névvel illetünk, ugyancsak a rendszerelméleti absztrakciós szintre tartozik. Így jutunk el Természetbölcseletünk és Ontológiánk után újabb rendszerelméleti tudományágunkhoz, az Erkölcsbölcselethez, melynek tárgya: a lét- és értékrenden alapuló erkölcsi szemléletmód és magatartás. Szükséges az Erkölcsbölcselet, mivel azt ember mint természeti jelenség és tudatos személyiség rendelkezik erkölcsi szemléletmóddal és erkölcsi magatartásformákkal, melyek rendezése és szabályozása elengedhetetlen az ember egyéni és társadalmi életében. Az ember tudati és törekvési életének fejlődése, a fejlődés-elvének törvényszerű kötelezettsége, szükségessé teszi az ember számára a helyes magatartásformák kutatását, megismerését és alkalmazását, különben embervoltunk, tudatos és szabad személyiségünk szenved kárt, mert az erkölcsi magatartásbeli anomáliák emberi személyiségünket degradálják. Ma lehetünk szomorú tanúi annak, hogy az emberiség műszaki-technikai, tudás és tudománybeli emelkedése ellenére az erkölcsi fejlődésben általában stagnál, illetve erősen visszaesik. Vajon hová fog vezetni a két fejlődési trend ilyen mértékű szétválása, illetve elirányulása? Ezt, sajnos, még végiggondolni sem merjük! Kényszerítő szükségszerűség tehát, hogy az etikai problémákkal mélyrehatóan foglalkozzunk, mert ez egyrészt embervoltunkból eredő kötelezettség, szédületesen fejlődő korunk parancsszava. 7

8 A szükségességen túl azonban lehetséges is az Erkölcsbölcselet, mint rendszerelméleti tudományág. Az ember természeti jelenség volta, valamint tudatos és szabad személyisége, minden jelentős paraméterével ismert már természetbölcseletünkből és ontológiánkból. Ugyancsak ismert a fejlődés-elve, a lét- és értékrend, valamint mindezek léttani összefüggései a tudati struktúraszinttel. Tehát rendszerelméleti absztrakciós szintünkön rendelkezünk mindazokkal a szükséges és elegendő alapokkal, amelyre felépíthetjük azt a rendszerelméleti tudományágunkat, mely az ember tudatos erkölcsi szemlélet- és magatartásmódjával, annak elvi és gyakorlati összefüggéseivel és következményeivel foglalkozik. Vagyis felépíthetjük az erkölcsbölcseletet, az ETIKÁT. Tárgyalásunknak nem célja új, tételes etika kidolgozása, mely az emberi élet minden alternatívájában eligazítást adhat. Ma az emberi lehetséges szituációk szinte végtelen variációi között nem cél, mert nem is lehet cél tételes etika részletes kidolgozása. Jelen munka első sorban mondhatni, hogy a teljesség igénye nélkül a természetbölcseleti és az ontológiai elvek erkölcsi kifejtését, és az ember erkölcsi magatartásának formálására, alakítására történő alkalmazását tűzte ki célul. Ismerd meg önmagad! int az Ókor Bölcse. Ezt a felszólítást témánkkal kapcsolatban így módosítanám: Ismerjük meg az embert és a jót, mely felé törekszünk, mely felé törekednünk embervoltunkból következő kötelességünk! 8

9 1. AZ ETIKA ONTOLÓGIAI ALAPJA ÉS MEGFOGALMAZÁSA. Bevezetőnkben már említettük, hogy etikai vizsgálódásainkban természetbölcseleti és ontológiai elvek alapján kívánunk előrehaladni. Tényleges tárgyalásunk megkezdése előtt vezessünk be és értelmezzünk néhány alapvető fogalmat. Erkölcs: Olyan általános emberi viselkedésmód, mely tartalmazza a közmeggyőződés által körvonalazott jót, és a jóra való törekvés kötelezettségét. Erkölcsi jó: A tudati létstruktúráknak, valamint a tudattal szoros kapcsolatban levő egyéb struktúráknak azon állapothatározója, mely kifejezi azt, hogy a struktúra tartalmazza a jót; ez a jó emberi magatartásban jelenik meg; magát a jót és belső kötelező voltát közmeggyőződés körvonalazza; maga a jó és az azt tartalmazó közmeggyőződés bizonyos jól meghatározható normatíváknak megfelel. Etika, vagyis erkölcsbölcselet: Az a rendszerelméleti tudományág, mely az ember erkölcsi magatartásával, az erkölcsi magatartás különböző formáival, a magatartásváltozások folyamataival, valamint az erkölcsi magatartás feltétel-, cél-, eszköz- és normarendszerével, továbbá az erkölcsi fejlődés mibenlétével és lehetőségeivel foglalkozik. Erkölcsi magatartás: Az ember gondolatba, szóban és cselekedetben megnyilvánuló viselkedésmódja, mely az embernek önmagához, környezetéhez és embertársaihoz, valamint a kultúrához, társadalomhoz és azok intézményihez való viszonyulását kifejezi, tekintetbe véve mindig az erkölcsi jóra irányuló követelményt. Erkölcsi magatartásváltozás: Az ember azon mozgásállapota, melynek révén tudati rendeződés és emelkedés, tudati alternatívák felismerése és azok közötti választás formájában az erkölcsi magatartás fejlettebb formáit érheti el. Természetesen van lefelé menő a kisebb ellenállás irányát követő erkölcsi mozgásváltozás is, ez azonban már az erkölcsi rossz és az immoralitás területével van összefüggésben. Az erkölcsi magatartás feltételrendszere: Az ember tudatos szabad személyisége legjellemzőbb állapothatározóival. Így: a tudat megismerő és műveletvégző képessége; tudati alternatívák keresése és felismerése; döntés-előkészítés és döntés; tudati és döntési hierarchia; belső és külső kommunikáció; stb. Valamint mindezek prébiológiai, biológiai és pszichikai energetikai alapjai. Az erkölcsi magatartás célrendszere: Az erkölcsi jó elérésére és szolgálatára irányuló erkölcsi fejlődés, mely pszichikai és erkölcsi energiahatás révén tartalmazza a tudatba ágyazott erkölcsi struktúra rendeződésének, lét- és értékbeli emelkedésének, magasabb rendű erkölcsi struktúrává való átalakulásának növekvő lehetőségét és valószínűségét. 9

10 Az erkölcsi magatartás eszközrendszere: Mindazon energetikai, információs és kibernetikai folyamatok, melyek összhangban vannak az erkölcsi magatartás feltétel- és célrendszerével, valamint az említett folyamatok hatékonyságának fokozása képezi az erkölcsi magatartás eszközrendszerét. Az erkölcsi magatartás normarendszere: Ez a rendszer nem más, mint a tudati és erkölcsi fejlődésbe ágyazott teljes-spektrumú lét- és értékrend. (Megjegyzés: A későbbiek folyamán részletesen beszélünk az erkölcsi normákról.) Az erkölcsi fejlődés-elve: Minden olyan folyamat, amely pszichikai energiák hatására, és az erkölcsi jóra való törekvés belső kötelezettsége folytán növeli egyrészt a struktúra belső szabadenergia tartalmát; másrészt fentivel összhangban növeli a tudatba ágyazott erkölcsi struktúra = rendeződési; = lét- és értékrendben való emelkedési; = magasabb rendű erkölcsi struktúrává történő átalakulási; tehát erkölcsi fejlődési lehetőségét és valószínűségét. Azok a folyamatok viszont, melyekben a pszichikai entrópia-elv hatására és az erkölcsi jóra való törekvés hiányában jelentősen emelkedik a tudati entrópia tartalom és csökken a pszichikai energiaszint; egyúttal az entrópia tartalom növekedése arányában csökken = a tudatba ágyazott erkölcsi struktúrarendeződési; = lét- és értékrendben való emelkedési, magasabb erkölcsi struktúrává történő átalakulási; = tehát erkölcsi fejlődési valószínűsége. Így az erkölcsi struktúra a stabilizálódás, majd a lebomlás irányába halad. Az erkölcsi struktúra: A tudati struktúraszint létezője, kiben a tudati energetikai, információs és kibernetikai struktúrába ágyazva, de mindazon bizonyos szempontból túlmutatva a rendező- és egységesítő-elvet az erkölcsi jó és annak az erkölcsi magatartásban megnyilvánuló szintje mondhatni: erkölcsi energiaszintje képviseli. Az erkölcsi struktúraszint: Az erkölcsi struktúrák jólrendezett halmaza, ahol a rendező- és egységesítő-elvet a struktúrák között az erkölcsi fejlődés-törvénye képviseli. Az erkölcsi struktúraszint magába foglalja a tudati struktúraszint valamennyi létezőjét az egyszeres- és összetett-tudati létstruktúráknak megfelelően, a legalacsonyabb erkölcsi energiaszintet képviselő struktúráktól a kozmikus-tudatra ébredt és annak megfelelő erkölcsi magatartásra emelkedett legfejlettebb erkölcsi struktúrákig. Továbbá magában hordozza a transzcendens erkölcsi magatartás képességét és lehetőségét. Így az erkölcsi struktúraszint a transzcendens erkölcsi struktúrák felé való nyitottság lehetőségével és valószínűségével bír Az erkölcs, erkölcsi jó etika megközelítési módja. Etikai alapfogalmainkat ugyan meghatároztuk az előzőekben, meg kell azonban győződnünk arról: valóban a lényeges jegyeket gyűjtöttük-e össze megfogalmazásunk során? Első megközelítésünk a következők során is segédtudományaink: a halmazelmélet, az energetika, az információelmélet és kibernetika alapján történik. Mivel ez irányú megközelítésünk során kénytelenek leszünk az immoralitás és az erkölcsi rossz problémáját is érinteni, azért ezeket a fogalmakat is meg kell határoznunk. 10

11 Immoralitás: A tudati létstruktúrának az a szemlélet- és viselkedésmódja, melyből hiányzik az erkölcsi jó utáni törekvés és belső kötelezettség, nélkülözi az általános erkölcsi meggyőződés és objektív értékítélet által motivált magatartásformákat, és az emberi megnyilvánulások területén a pszichikai entrópia tartalommal arányosan a kisebb ellenállás irányába mutatnak az erkölcsi mozgásváltozások. Erkölcsi rossz: Az erkölcsi jó ellentéte, mint az erkölcsi jó teljes hiánya. Az erkölcsi rossz két forrásra vezethető vissza: egyrészt a tudati entrópia tartalom növekedésére, vagyis a kisebb ellenállás irányában történő tudatos erkölcsi mozgásállapotra; másrészt arra a tényre, hogy az erkölcsi jónak az erkölcsi magatartásban történő megnyilvánulása, valamint a jó utáni törekvés belső kötelezettsége teljesen hiányzik Halmazelméleti megközelítés. Halmazelméleti megfontolásainkhoz először fogalmaink számára kell közös alapot teremteni, csak így tudunk relációkat és halmazelméleti műveleteket alkalmazni. Ebben a legnagyobb segítséget az nyújtja, hogy természettudományos és ontológiai fogalmainkat halmazelméletileg is meghatározzuk, tehát erkölccsel kapcsolatos fogalmainkat lesz mire visszavezetnünk. A lét, léttartalom és létstruktúra fogalmaink halmazelméleti meghatározása a következőképpen hangzik. Lét: a tényleges és reális kölcsönhatásra képes rendszer létező alapvető léthatározmánya. Léttartalom: a kölcsönható képesség aktivitása, beleértve az időbeli és létbeli dinamizmust. Létstruktúra: az a tényleges és reális kölcsönhatásra képes rendszer, melyben a léten belül a lét határozmányainak és állapothatározóinak, valamint relációinak jólrendezett halmaza valósulhat meg, s ahol a rendezési relációt a lét aktivitása, a kölcsönható képesség energiák hatására történő állandó és fokozódó aktivitása, valamint relációi számának és minőségének növekedése jelenti. Léttan, vagyis Ontológia: A léttel, léttartalommal, létstruktúrákkal és azok struktúraszintjeivel foglalkozó rendszerelméleti tudományág, mely az emberi megismerés rendszerelméleti absztrakciós szintjén, logikai és rendszerelméleti műveletekkel fogalmazza meg a létet, minden alapvető határozmányával, állapothatározójával és relációjával. Továbbá meghatározza mindezek feltétel-, cél- és eszközrendszerével kapcsolatos valamennyi fogalmat, ítéletet, összefüggést, valamint a lét- és értékbeli törvényszerűségeket. Az erkölcsi élet területén ezeknek a léttani fogalmaknak és meghatározásoknak leképezése segítségével közelíthetjük meg alapvető fogalmainkat. Az erkölcsöt hozzárendelhetjük a lét fogalmához, amennyiben minden létező viselkedésmódja és magatartásformái, a létbe ágyazva, mint a létező rendszer mozgásállapotai és állapotváltozásai határozhatók meg. Az erkölcsi jót hozzárendelhetjük a léttartalomhoz, amennyiben minden létező önmagának való megfelelősége, ennek magatartásban történő megjelenése, jó voltának ismerete, és bizonyos jól meghatározott normákkal való megegyezősége áll fenn. Mindez ugyancsak a létbe ágyazva mint a létező rendszer aktivitása és dinamizmusa, ennek az aktivitásnak és 11

12 dinamizmusnak a rendszerelméleti absztrakciós szinten való ismerete és tudatosulása fogalmazható meg. Az erkölcsi struktúrát hozzárendelhetjük a létstruktúrához, amennyiben ez a strukturáltság minden létező számára az erkölcsi jó, valamint ezt az erkölcsi jót hordozó magatartásformában jelentkezik, a létbe ágyazva. Ez a létező rendszer rendezettségét és egységesülését szolgálja, és mint az energiaszint formájában megjelenő létstrukturáltság fogalmazható meg. Végül az etikát, az erkölcsbölcseletet hozzárendelhetjük magához az ontológiához. Ugyanis az erkölccsel, erkölcsi jóval, erkölcsi struktúrával foglalkozó rendszerelméleti tudományágat úgyis megfogalmazhatjuk, mint olyan tudományág, mely a léttel, léttartalommal és valamennyi állapothatározójával foglalkozva, a lét gyökeréig beépült az ontológiába. Mindezek alapján megállapítható, hogy a lét-fogalmak és az erkölcsi-fogalmak között jogosan alkalmazható a hozzárendelés halmazelméleti művelete. Kérdés azonban: milyen ez a hozzárendelési reláció? Itt azonnal egy alapvető megjegyzést kell tennünk. A lét-fogalmak igaz, hogy analóg módon minden létező rendszerre vonatkoznak. Az erkölcsi-fogalmak azonban csak a tudati struktúraszintre és a tudati struktúraszinttel szoros kapcsolatban levő egyéb struktúrákra alkalmazhatók. Így a lét és erkölcs közötti megfeleltetés alapja eleve nem lehet ekvivalencia-reláció, a lét és erkölcsi struktúrák, struktúraszintek közötti leképezés soha nem lehet kölcsönösen egyértelmű izomorf leképezés. Azonban még a tudati struktúraszintet és azzal szoros kapcsolatban levő struktúrákat sem lehet kölcsönösen egyértelmű módon leképezni az erkölcsi struktúrákba. Ennek oka: az erkölcsi rossz és az immoralitás. Létezhetnek ugyanis olyan struktúrák, melyek léttartalmukban, vagy egyes léthatározmányaikban az entrópia tartalom jelentős növekedése következtében nem érik el az erkölcsi struktúrának megfelelő fejlettségi és rendezettségi szintet, attól lényegesen elmaradnak; nem tartalmazzák az erkölcsi jóra való törekvést, annak belső kötelezettségét és magatartásbeli megnyilvánulását. Így az erkölcsi energiaszint tekintetében lényeges elfajulást mutatnak. Mindezek következtében a létstruktúráknak csak egy része, és az is csak homomorf módon képezhető le az erkölcsi struktúraszintre. A léthiány ugyanis ontológiailag nem értelmezhető, amiből hiányzik a lét, az nem lehet létstruktúra! Ugyanakkor az etikában az erkölcsi jó hiánya értelmezhető. (Megjegyzés: A homomorf leképezéshez szükséges leképezési függvény mibenlétét, valamint a kompatibilis osztályképzés alapját a későbbiek folyamán kívánjuk kifejteni.) Most a halmazelméleti megközelítésnél és alapvetésnél az ítélet-algebrák erkölcsi alkalmazhatóságáról kívánok röviden szólni. Egyben szeretnék kitérni megjegyzés formájában a jelenlegi erkölcsi alapelvek halmazelméleti kritikájára. A háromértékű háromváltozós Boole-algebrákon felépülő ítélet-algebra (ilyen a matematikai logika is, szemben a kétváltozós Arisztotelész-féle logikával) az ítélet igaz és hamis volta, valamint az azok között értelmezett halmazelméleti összeadás műveletén: a logikai vagy -on kívül tartalmazza a logikai és -t, vagyis a halmazelméleti szorzás műveletét. Ez azt jelenti hétköznapi nyelven, hogy az elágazó, választó ítéleteknél (ez felel meg az elektromosságban a párhuzamos kapcsolásnak) elegendő az igaz -nak és hamis - 12

13 nak egyszerű logikai szétválasztása. Tehát ilyen ítéleteknél a logikai vagy révén dönthetünk az ítélet igaz, vagy hamis volta között. Ugyanakkor a kapcsolódó ítéleteknél (ez felel meg az elektromosságban a soros kapcsolásnak) már nem elegendő az egyszerű szétválasztás. Ott az összes feltételnek egyszerre kell teljesülnie, tehát az ítéletünk csakis az a és b és c együttes fennállása, és együttes igaz volta esetében tartalmazza a teljes igazságot. Így a kapcsolódó ítéleteknél a logikai és révén dönthetünk az ítélet igaz, vagy hamis volta között, mivel bármelyik ítéletrész nem-teljesülése esetén, a kapcsolt ítélet bármely akárcsak egyetlen hamis voltának következtében egész ítéletünk hamissá válik. (Pl. Több zsilippel elzárt csatorna esetében minden egyes zsilip-kapunak nyitva kell állnia ahhoz, hogy a víz az egész csatornán akadálytalanul végig tudjon folyni, bármely zsilip-kapu bezárása megakadályozza a víz megérkezését a csatorna végéhez.) Alkalmazzuk ezt a háromváltozós ítélet-algebrát a létstruktúrákra. A létstruktúrák minden tudati, vagy a tudattal szoros kapcsolatban levő rendszerét, a rendszerek minden elemét tehát léttartalmát, léthatározmányait, állapothatározóit, relációit, stb. vizsgálat tárgyává kell tennünk: tartalmazza-e az erkölcsi jót, és az erkölcsi jó megjelenik-e a magatartásformákban vagy sem? Hogy erről meggyőződhessünk, először alkalmaznunk kell az erkölcsi jó tekintetében a struktúra minden egyes elemére a logikai vagy -ot. Miután a vizsgált rendszer léttartalmának mindenegyes paraméterével és relációjával kapcsolatban megállapítottuk annak erkölcsös vagy erkölcstelen voltát, második lépésben alkalmaznunk kell a logikai és-t: vajon együttesen fennáll-e a struktúra minden elemére vonatkozóan az erkölcsiség ténye? Létstruktúránk csak abban az esetben nevezhető ténylegesen és aktuálisan erkölcsi struktúrának, csak akkor tartozik reálisan az erkölcsi struktúraszinthez, ha egyértelműen az erkölcsiség mellett dönthetünk a logikai és minden kétséget kizáró fennállása alapján. (Megjegyzés: A jelenleg érvényben levő etikai alapelvek halmazelméleti kritikájáról. Itt tér el alapvetően halmazelméleti alappal bíró ítéletalgebránk a jelenleg alkalmazott erkölcsi érték-íréletektől. Először: Az előzőekben kifejtettek alapján, nincs erkölcsileg közömbös létező, nincs közömbös létstruktúra. Valamely tudati, vagy szorosan a tudathoz tartozó létező vagy megfelel önmagának és léttartalmának, tehát tartalmazza a jót, s ez meg is jelenik magatartásformájában, akkor erkölcsös és tartalmazza az erkölcsi jót; vagy nem felel meg teljes mértékben önmagának és létállapotának pl. energiaszint-esés, vagy lényeget érintő kényszerfeltétel miatt, más oldalról pedig nem tartalmazza a jóra való törekvést és belső kötelezettséget, s ez nem nyilvánul mert nem is nyilvánulhat meg a magatartásformában, akkor viszont erkölcsi rosszat tartalmaz, tehát immorális. Vagyis logikai vagy -gyal egyértelműen szétválasztható az erkölcsi jó és az erkölcsi rossz. Így harmadik eset tehát erkölcsi közömbösség a tudati struktúraszinten és azzal szoros kapcsolatban levő struktúrákban nem lehetséges. Másodszor: Nem dönthető el csupán logikai vagy -gyal az erkölcsi létstruktúra és magatartásformájának erkölcsös volta. Általános etikai felfogás szerint főleg a cél jó, vagy rossz volta dönti el a cselekedet erkölcsös voltát. Más etikai felfogás szerint a cselekedet milyensége, vagyis az eszköz jó vagy rossz volta döntő a tevékenység erkölcsössége tekintetében. Szeretném azonban hangsúlyozni: amint a tudati struktúraszinten nincs közömbös létstruktúra, ugyanúgy nincs közömbös eszköz és közömbös cél sem, hanem mindhárom viszonylatban csak jó és rossz. De az emberi tevékenység jó, vagy rossz voltát nem dönti el ezek közül egyiknek vagy másiknak erkölcsös volta, hanem csakis mindhárom együttes jó 13

Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS

Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS Miskolci Egyetem, 2004 TARTALOM 1. A cselekvés megközelítése 1.1. Az egyén és a környezet A) A személyiség és alakulása a) A személyiség fogalma b) A

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia

Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia Friedrich Waidacher Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2011. Friedrich Waidacher: Az általános muzeológia

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

A NEVELÉS ÉRTELMEZÉSE, CÉLJA, FELADATRENDSZERE

A NEVELÉS ÉRTELMEZÉSE, CÉLJA, FELADATRENDSZERE A NEVELÉS ÉRTELMEZÉSE, CÉLJA, FELADATRENDSZERE 1. Alapfogalmak 1.1. A nevelés A nevelésről, mint fogalomról mindenkinek van véleménye, mindenki tudni véli, hogy mi az a nevelés. Hétköznapi szinten meg

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat)

Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) Jellinek kötet bevezető tanulmánya 1/20 Szilágyi Péter GEORG JELLINEK államelmélete (Bevezető tanulmány, 1994, eredeti változat) 1.Élete 1851-1911 Georg Jellinek ősei apai ágon a szombatosok szektájához

Részletesebben

KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI

KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI KERETEK ÉS SZIMBÓLUMOK KÖZÖTT: A GÖRÖGSÉG MEGÉLÉSÉNEK MAGYARORSZÁGI LEHETÕSÉGEI ÉS SAJÁTOSSÁGAI SZAKDOLGOZAT Hajdú Gabriella Kulturális Antropológia szak Témavezetõ: Dr. A. Gergely András 2001 TARTALOM

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

1. A TÁRSADALMI TÉR KUTATÁSÁNAK ALAPKÉRDÉSEI

1. A TÁRSADALMI TÉR KUTATÁSÁNAK ALAPKÉRDÉSEI 1. A TÁRSADALMI TÉR KUTATÁSÁNAK ALAPKÉRDÉSEI 1.1. Az általános igényű térfogalom meghatározásának nehézségei A Mi a tér? kérdésére adandó valamennyi válasznak a következő dilemmával kell megküzdenie: vagy

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtártudományi - Informatikai Tanszék. Fülöp Géza. Az információ. 2. bővített és átdolgozott kiadás

Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtártudományi - Informatikai Tanszék. Fülöp Géza. Az információ. 2. bővített és átdolgozott kiadás Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtártudományi - Informatikai Tanszék Fülöp Géza Az információ 2. bővített és átdolgozott kiadás Lektorálta: Bakonyi Géza Budapest, 1996. TARTALOM ELŐSZÓ a 2., átdolgozott

Részletesebben

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA...

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... TARTALOMJEGYZÉK 1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... 3 1.1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI ÉS TÉMÁJA... 3 1.2. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA ÉS A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA... 3 2. A DISSZERTÁCIÓ MÓDSZERTANA ÉS FORRÁSAI...

Részletesebben

Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása)

Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása) Bela Györgyi Pataki György Valené Kelemen Ágnes Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása) 20. szám Budapest, 2003. május ISBN

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT

VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzemtani Tanszék VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT EGYETEMI JEGYZET Készítette: Dr. Kovács Árpád Endre Gödöllő, 2001 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 7 2.

Részletesebben

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET 3 Bevezető A menedzsmentet általában, mint az emberi közösségekben, a közös célra irányuló munka megszervezésével, a problémák megoldásával és az együttműködés biztosításával kapcsolatos tevékenységeket

Részletesebben

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei

Buda Béla. A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei Buda Béla A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei TARTALOM Előszó Előszó a harmadik kiadáshoz A második kiadás elé Az első kiadás előszava I. Problématörténeti áttekintés 1. A közvetlen emberi

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Szűcs István Témavezető: Dr. Nemes Ferenc A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok

Részletesebben

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012.

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. Vállalat Gazdaságtan Szerkesztette: Kelemen Tamás BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. 1 Bevezetés... 4 Vállalkozások kialakulása... 4 A Vállalkozás célja... 5 Vállalatok jogi szervezeti

Részletesebben

Zöld-beszéd. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel. Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról

Zöld-beszéd. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel. Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Zöld-beszéd Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról Szerzők: Prof. Dr. Bukovics István, Dr. Földi László, Besenyei Mónika Lektor: Prof. Dr. Padány

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben