56 után. Isten- és tücsök-hangra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "56 után. Isten- és tücsök-hangra"

Átírás

1 56 után Isten- és tücsök-hangra Turcsány Péter verseibôl,

2 TURCSÁNY PÉTER költô, mûfordító, a Kráter Mûhely Egyesület kiadóvezetôje és a PoLíSz címû irodalmi lap fôszerkesztôje, közel félszáz könyv szerkesztôje.. Született Budapesten március 7-én. 12 éve Pomázon él. DÍJAI: Kölcsey-díj (1997), Pest megye Milenniumi Díja (2000). FÔBB MUNKÁI: Tarisznya (versek, 1982), Testamentum (versek, 1986), Mázsa és pehely (versek, 1995), Megmentett tisztásaink (versek, 1998), A mérleg közepén I-II. (tanulmányok, 2001), Emelkedj, Atlantisz! (versek, 2003), A Mezôség magyar öröksége (tanulmány, 2006).

3 56 után Isten- és tücsök-hangra Turcsány Péter verseibôl,

4 Turcsány Péter, 2003 Kráter Mûhely Egyesület, 2003 ISBN Felelôs kiadó Turcsány Péter Felelôs szerkesztô Kovács Attila Zoltán Mûszaki vezetô Stark Gergely Szöveggondozó Néráth Mónika Könyvtervezô, illusztrátor Pataki Tibor Kiadja a Kráter Mûhely Egyesület 2013 Pomáz, Búzavirág u. 2. Telefon/fax: Nyomás AduPrint Kft. Felelôs vezetô Tóth Béláné 4

5 Vigyázz, nehogy Ôt játsszad el, hanem Ô játsszon benned. (Álombeli szók) 5

6 6

7 A kimondhatatlan lángja Dante, Omar Cajam és Gilgames, ó, képzeletet elsöprô jelen. Ó, elmondhatatlanság görcse bennem, tercinák görcse, jambusok kopogó cipôsarka, töredékesség kegyelme, az úté, mi nem földi út, mert: Isten rendeli minden napunk, hogy gyôzzük bogozni gordiuszi rendeléseit, és a töménység lángja égeti szeszként torkom 7

8 Tengeren, havasokban, földeken (Gaia-szimultanizmus) Tenger melletti halászok kora reggel vonják föl hálóikat, mire a nép ébred, teli hálókkal visszatérnek. Havasi pásztorok gerinctôl gerincig vagy fenn a plájon nyájaikat vezetik s kutyákkal ôrzik ôket. Sovány, nehéz földeken páros lovakkal ritmusra szántják parasztok a sík vagy lejtôs határt. S mi, betûbúvárok, tengermélybôl bugyborékoljuk föl gondolatainkat vízpárát eloszlató Nap felé, s mi, gondolatpásztorok, védjük a végzet farkasaitól napról napra tovapásztorolt igazságainkat, s mi, lélek magvetôi, várjuk, hogy megáldja végre igénket a népeink jövôjét kalászba borító Isten! Muránó, Olaszország, 2003 június 27. 8

9 9

10 A vére-fogyott szarvas imája (Rapszódia az Új évezred elé) Fölösleges dolgok iszapjába süllyedt az emberfaj, vad ösztönök kígyói tekerednek nemes lelkére, angyal társainkat villás ördögszarvak rogyasztják térdre, állva kik maradunk e rettentô áradásban? Féltve ôrzött érfalaink mögül belôlünk tör elô a Gonosz, a Szeretet Pápája szeretettelen tátog világ-partjainkon, az Önégetô Példaadás pernyéjét a világszél fújja szemünkbe vissza. Mégsem haldokolni jöttünk, de az élet orgonabokrait nyitjuk az önútját választó ember szeme elé, mert a lélek-virágzásról sosem feledkeznek meg Isten napsugár-kölykei. Lesztek-e társaink a szárnyalásban? A sebzetteket fölemelik-e magukhoz angyalaink? Ó, megalázottak, lehet-e még tiétek a legszebb napfelkelte? Ó, dölyfösek, ti árulói az emberszívnek! Ti hullotok az elmúlás bugyrainak legmélyére! Ó, sebzett, legyöngült, vére-fogyott Szarvas, Isten vérátömlesztése mégis elôször téged talál meg! 2006 február 10

11 Nemez nemzet nemzetteink Nemez nemzet. Egy nemezsátor alá vont népek tanácsa nemzet. Nemzetem nemzôi nemzedékek. Nemzetteink! Mi az Igenben közös igékben hiszünk. Vidák Istvánnak és családjának, S az Elfelejtett ôsök árnyaira emlékezve a megmaradó idôbôl 2005 ôsz 11

12 Alakváltozások vagyunk Családjaink között egy folyó sodrának idô-kiegyenlítôdése örökké. vajon ugyanazzal a vándorral találkozunk-e a szolnoki híd alatt és a kécskei strandnál és a szombat esti diszkófények körbetekintô forgása a Missisipinél és Szabadkán egyetlen állóvíz alakváltozásai-e, a tegnapi borosta és a holnaputáni egyetlen vándor élethullámzása. de hát a tegnapi és a holnaputáni között is csak annyi a különbség: az egyiket Szolnokon vetette ki a Tisza a másik Nagyréven ért révbe május 13. Jenei Gyula szolnoki levele Turcsány Péterhez Nagyrévre 12

13 Visszatérés (Rapszódia a görög szigetvilág déli partjairól) 13 Mottó: Atyám, kik véled egyek vagyunk! Istenek magánya és Istené! A nem szûnô mosoly, a megbocsátásé, Melpomenéé, a szeretôé, a balgáé, de az egyetlen teli kehely, a csordulatlan, mi asztalunkra helyezve örök. O ország, o ember, o szigetek, ti mind, ami kedves, ami görög. Férfiak szigete, Vulcanosé, Apollóné, árnyaké, Hádes árnyakba vont portáié, s Artemis fénydárdáinak zuhanásáé mit a testvérek titkos otthona, csöndje, várakozása és horizontja megáld. És a miénk, akik itt kikötöttünk s a déloszi Napé, mely fényeit-árnyait ontja reánk. A félsziget erôs tömege! Napnak emelt, tányérra épült város. Apollón szentélye és Artemisé, a szent testvérpár oszlopcsarnoka, s a nagy delelôre tekintô dionysosi fórum, a színház megnyúlt árnyai este a tengerre vetôdve. Az úszó karok, a mindörökké tartó lágy csapások, Vulcanos parányi ember-mása, ahogy veszne a hullámzó elmúlásba, a karjaival még szeletelhetô vékony sávba. O, Poseidon mélysége, Tûzkovács üllôje! A tenger tömeg kénye-kedve és Poseidon arca, ahogy ôt közeledni látja elképedve. Lágyulnak a szigorú tengervonások! Szakadék-peremre nyílik a mélybôl az úszó tekintet s az este ajándékai kiszabadulnak szikla-fogságukból, hogy évezredek árny-hamvait lerázva visszatekintsenek az érkezô parányra, korokon át és idôkön túl egymásba feledkezve.

14 Keletre nézô sziklasánc és nyugvó fények lisztharmata. Kicsoda szabdalta, nyomta rá sziklák indigójára, üzenve messze tekintô parancsait, ábrajátékát a létnek? Elsôül a keleti dac hadvezére, kezét eskü-tevôen a szívre s kard-nyugtatón a markolatra téve mért tekint fenyegetve északi vészre? Farkasok, kutyák, mintha köntösébe kapva, juhászodnak vissza oltalmába. S ott a kettôs fájdalmú emberpár egymásba kapcsolt örök szirtje: a férfié, ki a rettenetes hálót nyugat sötét habjaiba veti, könnyed mozdulattal, lépve is hozzá elôre, tekintete a megfeszült erôtôl szinte láthatatlan, felhôs vagy felhôtlen; s az asszonyé, az örök fiatalé, a zárt combú telt anyáé, osztályrésze a puszta remény arca keletrôl várja a visszaérkezôt, fájdalom-fátyolú ragyogás, alkonyban lágyan elpiruló. O, te merészkarú úszó, ahogy az ismeretlen fokozza vágyaid! Szakadék árnyán fénybe ragyogva a göndör hajú ifjú még bátorít, s egy asszony a képzelt amfiteátrum hátsó soraiból küldve bíztatón int feléd, mint gladiátoroknak kacér szajhák. De téged kék hullámok arany selyme lassan átvezet vacogó sötétbe. Visz, visz a kaland fuvalma, visz esteli árnyba borult Keleti Oltárfô színe elé... 14

15 15

16 Phoibos! Te itt, háttal a bukni eresztett Napnak, itt is átragyogod a lét kormahodó hunytát, most is fölveted arcod, Kelet örök fényére visszasugárzón nem hûl le rólad a fény, te Pásztor! Királyi palástod alá vont asszonyod féltve tekint föl a Magasságos árnyaira, de Néked népedet óvja palástod, hogy mögéje sorolva a béke vigyázza, az éj kígyómarásaitól is rejtve. Délos krisztustestû királya, te! Lám, hogy eléd borul íme a bojtár, messzi keletrôl, kezét kulcsolva-emelve imádkozik érted. Még bojtár-kutya puli is sziklaként üli tenger moraját, hogy hallja hajnali köszönésed: Serkenj fel, o Nap, mindnyájunk gyönyörére! De lesi még este is, lesi elnyugvó sóhajodat. S a keskeny szoros, mit bátortalanul megkerülsz, merészkarú, szabadabb tengermezôkre vágyva, hogy teljesedjék a félsziget össznépi látomása, nyílik a vének karára lapulnak Apollón palástjába; még sodor tovább az út, egyre erôsebb hullámokba ásva, de szamárháton, mintha a partra csak érted jönne le, a Gyermek ül, ôrizetlenül, s mosolya mintha csordultig reád ömlene. Félbevágott kupolában a Dél Portája feszeng, fentrôl, s oldalról is tekintve: feltört tojáshéj. Örök délre áhít, istennôje Aphrodité? Eurydiké? Félgömbhéj magasában mióta, s kire vár még? Mélyre bukva, de örök erôben Orpheus-árnyék tekint be öbölszegélyt s tenger-körívet, szeme, a szomorú-sanda tekint le reád, merész-karú: Hogy ide jutottál, mire a büszkeséged? De a Napkorong! O, az atyai pillantás hûsége visszatér, a félsziget sziklái közül bujdokolva, ismét arany karokkal ránt magához örve, kavarjon mindent fel, mit rád atyáid hagytak örökbe! 16

17 O, arany-tajték! O, ember mily keveset adtál, hogy ily hatalmasat kaptál! Hányszor és mily mélyrôl jövôn maradtunk mind adósod, Mi Atyánk, kik voltunk s vagyunk véled egy mert kimondatott, de máig nem hallgattatott meg: Egy vagyok Vele! Arany, ezüst és kék alkonnyal áldott földi verejték és tenger-hullámú lélek, mik összekötnek szigetet, múltat s jövôt; sodrás, mi az égô naphoz minket, tékozlókat, visszavezet köszönjük az apai kezet. Bár vissza se kéne fordulni soha! Bár vinne a sodrás, Örök Dél, kikötôdbe, a túlnani partra de nem! Szólít mélyrôl a szó: Ugyanazt! Minden karcsapást! Ugyanúgy, ha nem kimondhatatlan nehezebben! Visszatekintve még fürödj meg apád egy mosolyában, de várnak kardcsapásként nyilalló karcsapások. Érted-e már Orpheus fanyar, de cinkos szomorúságát? S a szamaras Gyermek mégis-mégis biztatását? Mert nem nyílt tengerek tág ölelése jövôd, partszakaszok bolyhán vissza nehéz az utad, algacsomókba fogózz, métereket araszolj, lám, csak cél lebeg ott: Vissza te is fiaidhoz! Poseidon, te örök mélység, könnyû lebegésû fiadat megcsapta nem egyszer fagyos leheleted, de látod, adózott, kegyelmes, várakozó halál, tenéked, tenger pusztulás életszívû komondora, mikor felé nyújtottad mancsaid, nyirkos bundádhoz bújt, téged feledhetetlenül bezézett. O, te merészkaru úszó, mégse feledd el a fény isteni testvérpárját, s közbül Apollón védô karját ott, hol senki se állta a puszta szelet, csak ô, a király, s mellette az imádó bojtár egyre sötétebb valósága. Mert hiszen ott, épp az öböl sodrában visszafelé lanyhulni kezdett újra a vesszô-futamú sodrás, hogy csapást csapással váltva merészen az északi öblöt elérd lebegj nyugodtan taraján apály-nyugalmú csöndes éjben, visszafogadó anyaméhben. 17

18 Utóhang O, dráma, életünk drámája, kilépünk kavicsos partra! Sarunkat ôrzi nékünk visszavárás örök nyugalma. Santorini, 2003 nyár Istenek kalderája, Hargita Hintázik fenn a napsugár, felhôtündér szoknyája száll. Hol a magasságnak tere nô, zöld palástban vár sok fenyô. Állok a Hargita peremén, testvérhegyekrôl zeng a szél. Bent sûrû mélyben bújik a vad, távol havasok oromlanak. Magyarok szíve dobog itt még, nem vesz erôt rajtunk a nemlét! Patakok csöndes partjainál tisztások enyhe szellôje száll. Ösvények futó szalagjai 18

19 piros virággal bomlanak ki. A lélek és a hegy varázsa olykor összeér, gyógyul a szívünk, gyógyul, gyógyul szegény. Te gyönyörû, te forró lüktetô, te sziklákon túli magas tetô, te bujkáló vadakkal ékes keselyûetetô, 19

20 Prométeusz láncait kötô és oldozó életerô, tudom, pihenni vágysz, istenek kalderája, te, sorsunk fölénkterített szalvéta-menyezete, örök hûség és örök zene, lelkünk jobbik térfele, erdeid zsolozsmája egekbe ér, Istent, embert és népet egyre dicsér. Napfelkelték pára-gyûrûs poharát néked nyújtom, jövendô élet: kész a mixer, egymást erjesztô népek keserû íze bomlik édes keverékké, bódulatától részeg egem hódolatát énekelem nyár, Hargita, Márton-tanya 2004 tél, Eger, Lisztóczky-ház 20

21 Hargitai hangulat O, Caldera, völgyeid mélyén tisztások csöndje vár elvadult kedves, utak szalagjai tested nem cifrázzák. Sziklák martján Ahol velünk szemben már csak Isten ül, ott az ember fejet hajt és istenül. 21

22 Történelmi ôsz Székelyföldön Az ember, mint a földi párák összegyûlt hada, felhôvé burkolva száll, már nem önmga. Vonzza ôt az idôtlen múlt szellem serege, de terheit nincsen sehol hely - letennie. Kifakad olykor, villámlik, körlángja pusztít, táncba hívja egy-egy vidék szellem-seregeit. Máskor csöndes bánatában könnycseppje pereg, s lelkek rezonanciája véle együtt lebeg. Ó, a nap sütése ritka ezen a tájon, Székelyföldi ôsz, havad fensége ránk találjon. Sûrû függönyt von körénk a történelmi ég, de földi párák lelke vonz: Isten-buborék! Orbán Balázs, Tompa László s a ma élôk lelki üdvéért 22

23 23

24 Fohász fohásztalan népért (Évnyitó ének) Keccsel a mente fölött, jaj hogy sátrat vert az asszonyi hajzuhatag, már lobogó kopiák ûzték csöndteli órák hajnalodó utasát, kürt és trombita harsant, sohase várta a part kikötôi nyugalma. L. Kecskés András barátomnak ajánlom Balassi-évfordulók esztendejében Bár noha békére szív s pihenôre a lélek sohse éhezett jobban, ûzi ôt mégis parancs, ôt, a kitagadottat, szemét se hunyja hosszan, háza, családja nincs már, szerelmét zárja zord vár, szítják ôt csak dalai, s ama furcsa valami, honszerelem ôs-szele bordái közt viharzott, leverni nem tudta benn soh sem a férfi-vágyat: borulni anyaföldre s egy csóktól Anteuszként lóra ülni s a pusztán társakra lelve szállni! Mégis nemzetünk röpte, sólyma az idôk egén ô volt, Balassi Bálint, ha kellett bûnösként gyónt, máskor a nyakas fôúr éneke szárnyalt fennen, térdet is hajtott nôknek, hogyha rájuk talála soh se ránk törô hadnak. Példa is voltál, örök várvédô, gyászszalagos, ha nem szólhattunk nyílt szót, bújtunk mi is dobogó szívedhez mente alatt, röptess a múltba vissza, tudtuk, így vészeljük át az eljövendô nagy kárt, lovon - lázálmainkban. 24

25 Nincs, ki ne értse már, ha szabadságunkról szólnál, ôszi darvak közt elsô, krúgatsz gyülekezôre, most is hívogatsz minket, hová s mire szólítasz, nem mehetünk mi délnek, tudod te jól ezt régen, legfeljebb Lélek-égnek: áldjon minket az Isten, süssön reánk a napja, imázzon Fia érte, nem lehetünk utolsók, ha te vagy, drága gyarló, vezérünk, örök ráró, Isten kezére szállunk, hazánk mellén is nyugszunk, jövônkért szól fohászunk. (Ehangzott a Balassi Év nyitóhangversenyén, a Magyar Zeneakadémia dísztermében 2004 január 9-én.) Né! ma. Egy neo-neo... feltámasztási kísérletre És BALASKÓ JENÔ nincsen az elôadók között?????????????! Pedig nem hulla még s nem hull/ma MÉG! Akitôl mindenki lop, lop és lop ötletet, ritmust, képet, szófacsarást: de egyet NEM tanul el: Uraim! RITMUSRA UNATKOZNI NEM SZABAD! No, szép kis összekutyulás és egymásra halmozás lehet eme kisded utójáték egy halott mozgalom fölött... (pedig hajdan még Balassa Péter is tisztelettel emelt érte szót, könyvét Szörényi László, Göncz Árpád, Csaplár Vilmos és mások árulták az Astoria aluljáróban...) Ó, hanyag és ártatlan (??????) emlékezetkiesés! A MA címû lapot Kasi még nagy betûkkel írta a fejlécre, ti már annyira kicsik volnátok, hogy csak kicsivel idéznétek meg Ôt is??? a KHÁNONT!! Ó khánaániták!!! Né! ma. Üdvözlettel Turcsány Péter és elröpült talpa alatt egy nemzedék... 25

26 Arad, 2003 nyár Mindenütt az elveszettség szépsége, mindenütt az elveszettség, mindenütt a szépség kecsessége, pompák lassú múlása, fájdalmak gyásza, elmúló életek gazdagsága. Minden házfal mögött egy rejtôzô város a legyôzött idôvel határos. Induljunk hát, mert mit ér a séta, ha nem ragyog velünk a múlt mámoros hagyatéka. 26

27 Az anyaföld transzcendenciája Transzcendens ütemek lépnek a földön távolból érkezve, mégis az anyaföldön Gy. I. ausztáliai verseskönyvére Elhalasztott mámorok parazsán Szerelem-csírák karéja veszi körül az emberi élet vetemény-fókuszait; a rávillanó kedvesség pírba borítja még a legridegebb páncélba öltözött szíveket is; jaj, kicsoda hajkurássza el az éjszaka örve alatt a lélek alá lopakvó emlék-mosolyokat, vissza-visszaváró körömszorítást, könnypárákba borult napfelkeltéit a szerelem elsô pillantásainak? Még csak nem is a vágy satuja szorítja össze a lelket, hanem a pillanat váratlan fénycseppje szakítja föl hétköznapjaid komor pányváit elhalasztott mámorok izzó parazsán jár-kel a sorsunk. 27

28 Ithaka elsô éjszakáján Isteni sarj maradéka nyitottam a partra szemem: üllô-fényes a dombhát alkonyi csöndre feszül, esti darázsraj a nép, hazaszáll, kikötôkbe szorul, indul az ösvény, megnyíló repedése a völgynek fölvezet arra, ahol csak a hold meg a cédrus az út, pillanat-íve a földnek kéken az égre vetül! Árny-lugasában az ember bújik társaival, mulatozik s dala veri el baglyok tûznézô huhogását. Isteni sarj maradéka nyitottam a csöndre fülem, vártak a csúcsok után az öbölbe bukó ligetek; és ó, a márvány, idô-szobrászta csoda hát mikor a tengeren taraj se rebben és hal se a vándornak, kit úti célja hoz, enyhelyet át. Fölötte valahol, sétatéren erôs emlék, a múlt erôszakából bûneit nem vonszolva már egy ôslakos félisten, kémlelô szem tekinti: ideért, ideért a távoli testvér, s osztozik terhén. Odüsszéusz szigetén Ó, Omér, mivel is lennék hû én szavaidhoz, fúrtagyu és leleményes Odysszéusz földjére ha léptem? Lám, csak a hála hevével szólhatok én Hekatéról, s Posszeidon, a szakállas, mint fogadott a kegyébe! Jöttem Szkítia szikjeirôl, s dajkál e csodás táj, körte elébb, majd szôlô, lágy lugasokban a szép kedv, mind, mit a gyermek Odysszéusznak az apja adott már, itt van hát körülöttem ez esteli dús fogadáson! Senki se hinné el de az ifjak halk dala várt itt, éjjeli szóval lágy muzsikákba sikoltó völgy! Csábításnak nincs helye már, csak dal s zene árad, versemet írom, s béke köszönti a cédrusok álmát. Fenséges a táj, fenséges az ember és az Isten, mintha a király épp most lépett volna hajóra, kecskehodályban az álmok fái vigyáznak a népre, mintha a kút kávája is elhagyó urára várna. 28

29 Dajkál és kedves a tenger, fényben úsznak a partok, hajóm úszik lágy vizeken, tenger, ég és föld ti vagytok! Sztavrosz, Ithaka szigete, 2004 augusztus 17. Nauszikaá Ô fogadott szigetén pajtásaival lugas árnyban, s lelkem a tenger volt, körbe ölelte szivét. Ébredés, Nauszikaával Az éjszaka megelevenedô fehér virága te vagy, kinek soha nem látott táncára ébredek, ó, halk zenék lendülete, ó, görög forma virágzása, tiszta edény felém nyúló karja átfonod elmúlásom. Odysseus búcsúja Odysseus búcsúra vonja vitorláját, a szellem új hydra-fejei várják, nehéz partok, gondok kopár szigetei között hányódik még az ôszülô hajó. De madárhangok s lélekszárnyak, elkísérik a legszebb vágyak, átkísérik, át az elmúlás sziklái közt nyugodni ôt enyhe öbölbe. Szigetére Nauszikaá már visszatért, búcsúkendôje minden esti égbolt, s csengô hangját kibontja minden hajnal, légyen elsô, légyen utolsó 29

30 Bükkszentléleki följegyzések (staccató) Künn ülök, Bükkfák körbefogta sziklaormon, lentrôl erdô óvja, föntrôl sas szemléli, s karnyújtásnyira aranygallérban kél a nap. Hol zsenge tölgy ver hegytetôn tanyát, sejtelmes hercegnôink: a csipkebogyók ringanak ó, a hajadon természet lágy fülbevalói a nyúlánk nyak hajlatához bújva; s facsoportok vállra vetett barnás kendôje alá lángot lop pár pillanatra óvatlan csókkal a hajnal. Hersegett fönn a kerengô héja, trillákat csilingeltek a lombközök, de hirtelen árnyék ült hegyre, fákra, a daloló trubadúrra, s kolostor csendben mögénk lopódzott az esô. 30

31 31

32 Négy sor Hallgatásba fojtom minden csodálatom, ki felnyitja hallgatásom, arra csodálkozom. 32

33 Transzcendens ütemek lépnek a földön Teremtmények csillagvilága Az élet megszámlálhatatlan szeretetéhes fénypont ragyogása. Isten kísérletezése A szeretet Isten kísérletezése az örökkévaló sokszorozására angyali vegytan. 33

34 1956 örök októbere Gérecz Attila októbere, a fiatalság októbere, a gyermekek októbere, a fegyveres felkelôké, a tankcsövek árnyékában tárgyalóké, a lépre csaltaké és a becsapottaké. 56-ban a világ még csak csodált bennünket, talán, ma már a szívéig, az értelméig is eljutott, hogy mit jelent föllázadni az önkény, a hazátlanság és a diktatúra ellen; 2004-ben a világnak már kötelessége tudni, hogy a glóbusz égô sebeként, mint a lázrózsa, küzdenek nemzetek ma is a demokrácia és a függetlenség álmáért; palesztinok, irakiak, kurdok, csecsenek, erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki magyarok mi, 1956 budapesti tapasztalataival, tudjuk: a múlthoz méltó jövôért nem adjátok fel sem a szellemi, sem a kézi fegyverek harcát! Megadásról, önfeladásról nem lehet szó. De még a kifárasztásról sem! Megtanultuk: csak elvérzés lehetséges. Csak a megszállás terrorhulláma és a konszolidációk árulás-ragálya, hazugság-áfiuma. Sajnos, ma is, a magyarság számára és a világ szabadságra vágyó nemzetei számára is: 1956 és 2004 egyet jelent! A 19. század 1848-as magyar példáját, a 20. század 1956-os magyar példáját szívével és karjaival értette meg a világ 2004-re NINCS ÖNFELADÁS! 34

35 Az önmegôrzés, az önépítés az egyetlen út: magyarnak, horvátnak, szlávnak, románnak, kurdnak, arabnak, csecsennek, tibetinek, kereszténynek, mohamedánnak, zsidónak és buddhistának. Európának, Ázsiának, de Amerikának is. 56 magyar szabadsága példa és mértékegység a 21. Század emberisége elôtt. Ha Ady Endre azt írhatta Petôfi nem alkuszik. Mi, mai emberek és költôk azt írhatjuk fel zászlainkra: Gérecz Attila nem teszi le a fegyvert a tankok elôtt. Mansfeld Péter nem hátrál meg a bitófától. Tóth Ilona örök mosolya talpra állítja a sebesülteket. És Nagy Imre szemüvegét újra és újra felvesszük, hogy lássuk meg az élet szándékát kedves nemzetünk jövôjében, gyermekeink jövôjében, az ifjúság jövôjében ezt követeli tôlünk: a szabadság, a hûség és a meg nem alkuvás példái legyünk mi magunk! 35

36 Jöhet a vers, jöhet a tánc, jöhet egymásba akaszkodó csatárlánc; de jöhet az aljas aknavetô is ellenünk, de jöhet a sajtóból a hazugságok szennyáradata is ellenünk, de jöhet a rakétáktól befelhôzôdött égbolt is miránk, ha igazságunkat nem adjuk fel, ha céljainkat, anyanyelvünket, eszményeinket nem adjuk fel, ha példaképeink az 56-os srácok éppúgy, mint 56 magyar munkástanácsai és diplomatái, akiknek kezébôl csak kiütni tudták a puskát, a péklapátot, a telefont, a szabadság fegyvereit és szerszámait; de akiknek szelleme végre nyílt lánggal tovább lobog olykor könnyeinkkel küszködve bennünk és közöttünk. Pomáz, október 22. Elhangzott október 22-én Dunakeszin a Gérecz Attila költô szülôházánál elhelyezett emléktábla avatáson és október 23-án a Békés-megyei Újkígyós nemzeti ünnepén. Új Végvári-versek december 5-én nekünk az idô megállt Komor magyar karácsonyunk I. Idô elôtt táncba vitték a magyart, táncolj bolond, vakulj bolond, no rajta! Leszakadt a veséje, nem lesz néki farsangja. 36

37 Most nyílna fel csak a szemünk, jaj, késôn, himnusztalan, szomorú a nótavég: magyart magyar árulta, magyar magyart tagadta. Jézus gyermek, komor a te jászolkád, béna karunk, béna lábunk hadonász fél testünket guta ütte, ami ép még azt a gyász. Komor magyar karácsonyunk II. Már régen minket Isten orsóján pörgetnek, mint nagyanyáink, mikor szôtték a téli ruhát, te is egy szál, mi is néhány, fájdalmas szôttes a nemzet, ki tudja, hogy melegíti-e, vacogtatja-e jövendônket? Mire szövik ezt a ruhát? Fátyol lesz, hogy eltakarja bûneinket? Szemfedô lesz búcsúztatni véreinket? Komor magyar karácsonyunk nem hoz nekünk ajándékot, árván didereg Jézuska, nincs aki rá ruhát tegyen december 9. 1 A címválasztás Reményik Sándor Végvári-versek ( ) címû nagyhatású és felrázó ciklusára utal, amely a szerzô valódi nevének ismerete nélkül is a Trianoni Diktátum elleni tiltakozás szimbólumává vált. 37

38 A lemondás apoteózisa Amirôl lemondunk, s másnak engedjük, elnyerjük azt és miénk marad, kettôs szál köt a távolihoz: a lélek belénk horgonyzott csomója s a remény jövôbe merített hálója. (2004. Karácsony) Hol van az ember? Látom körülöttem az Alpok hûs hegyeit, s bévül Hölderlin dús izzása hevít. Hol van az ember? Végzete fönn a Zéusz-i ég, s a Léthe-mélybôl éneke száll: buborék! Ôrült tisztaság fénye íveli át a napszakokat, vakít a tél, hogy mennyei ország nyissa szemünket. Kolbnitz, december A dunai hajós Jacques Maritain emlékére Vajúdok már és szinte sírok, magányomban otthon van Isten, feléleszt már és vele vívok: a Minden Ô és én a Nincsen. Áradj, Megváltó, a világra, legyek szélkakas, jöttöd jelzô, ne legyen a Minden: árva, s küldöttje csak: makacs kereplô. Kolbnitz, 2004 december

39 Téli tízsorosok I. Az élet tanulható, minden, mint az ÁBC, a gyermekek, a hó, a hûség, a szerelem, pályán fölbukkanónak a ködbôl kibukó nap, a játék és a hit, mit a sors elénk terít, s nélkülünk nem végzi be sem Isten, sem senkise. II. Mit is tanulhatunk még? Isten szemével látni a vonuló nap ívét, a csúcsokat, völgyeket érintve, melegítve, s alant ragyogni arcok fölhevült csillagait, miket újjá Ô alakít, s nélkülünk ki lesné meg titkait földnek, égnek! Hetesek Ó, hol a szellem már a honos, kicsoda lopja az égi tüzet? Hozza le, rejti tenyérrel a fényt, jaj, szétosztani tudja-e ô? Légy te a fáklya, az általadott, légy te a csók, a megtagadott, égiek útjáról sose térj ördögi sors csapdája felé! Kolbnitz, december Hölderlin-Prométeusz emlékére

40 Dési pársorosok Folyótorkolat völgyébe hull a táj, az elsô lovas itt szólott: Népem, megállj! s azóta hányszor dombok ernyôje véd, de végzeted bent s kint egyre rág s tép! Magyarom, kit népek hordája ma is fal, miért itt az emlék, a templom, a várfal, ha minden holnapoddal emberöltô vész, s Megállj! -t mutatni nincs köztönk merész? Folyótorkolat völgyére riad a nap, csobog a télutó, víz jeget harap, tudsz-e még emelni lelket és falat, hogy vigadni merjünk e bércek alatt? Kárpátok népe, kívánsz-e jobb hazát, hogy ne lehessen senki a mostohád, de a Borgó, a Szamos, a Beszterce csillantva jövôjét egymást örvendje? Lám ez a pad is, hol versemet zárom, délre felszikkadt sok száz napsugártól: magyarom, kit népek falkája ma is fal, vezessed nyájad gyeplôt szorító karral. Dés, február

41 Füzesi hálaének Dombok közötti lankás völgy, óvó óriások tenyere védi, álmok és lápok mámora tölt, ragyog minden, ami ó, ami égi. Ó, téli nap, kegyelmet ígérô, csendül a szájon igénk, vágyunk és jövônk, az istenfélô, szerelmet fúj köribénk. Isten-szerelem, falusi templom, csizmák a jégen, át a hídon, Teremtônk, nézz le reánk: látod, a lelkünk érted kiált! (Sükösd Sándornak, családjának s gyülekezetének Ördöngösfûzesen) A zord idôk földjén Színmagyar Füzes patakként csordul, fekete csizmás tündérek jönnek, barna a kucsma férfiak szívén, havat föléjük zord idôk szônek. Köréjük fagynak a dombok bezáruló vaspántjai, vagy engedik-e álmaikat Isten szárnyán szállani? A hó, a jég, a zord idô tavaszra fordul, fölenged; de sorsuk bánatcseppje szívük falára rádermed. Füzes Istenarc-mású népe harangszóra érkezik, virágzásba borítsd, Isten, tavaszéhes gyöngyeit. Ördöngösfüzes, Böjtfô napján 41

42 Mezôségi éjszaka Behavaz minket, mint mesejáró mackót a tél, behavaz minket életfelejtô szépség, ledér, elrejti sorsunk kacagó titok, komor remény, mégis, mégis a a Minden nászáért él, aki él. A Feltámadás disztichonja Már száll újra a szó, könnyûvé téve a sorsot, hangja tör át az idôn, szívemet oltva belé, szélsebesen derülünk ki borúlatos éjek alól is, mert akadálya nincs, hogyha a lélek evez. Ars vivendi Verseimmel a lélekszabadság hômérsékletét szeretném a teremtés izzó erejének közelébe vinni! Nem a hangerô, de a lelki tisztaság gyôz le távolságokat a földi téreken és az égi akusztikában egyaránt. 42

43 DDD Zene a világ, csak legyen szívünk meghallani. DDD Zene (és összhang) a világ, csak legyen szívünk (és szemünk) meghallani (és fölfedezni)! DDD Istenem, hogy te vezetsz minket életünk adománya, ha nem nézel ránk, akkor is követjük lábad nyomát. 43

44 Koronaékszerek Britániából Édua lányomnak, Zoárd unokámnak közös útjaink emlékére Kérdés Swanseaben Dylan Thomasról szólva Hogy is próbáljuk értelmünk hálójával felfogni a halált, a nagy nincset, ha minden arról szól, hogy emlékeink ficánkoló halai túléljék életünket? Ó, akik az életet választják, elhullanak az elsô kanyarban, de akik az örökkévalóságot, feltámadnak egy végsô napban. Az Úton Mi megkísértjük napra nap Istent, Isten pedig elkísér útjainkra napra nap. Mint tengerhabok sziklaparton Ó, mennyi részre porladunk mi minden mohó napunkban, de aki szolgálja az öröklétet, összeáll egy végsô napban. Twickenham-i hattyúk Vakító tavasz, napsütés, templom, Temzepart. Hattyúk a lágy hullámokon, csónaksziget, harsány zölden szédít a liget. 44

45 Temzeparti éjfél Visszahajtja csôrét s elalszik éjjel egy magányos madár a parton. Mi is alszunk már, csoportba verôdô emberiség: visszahajtott álmainkkal önmagunkba. Twickenham Wales a déli partok felôl Költôk nyoma, hattyúváros, tengeröblök, óceáni szél. Esôs hírû walesi dombvidék napkoronát helyez a fejünkre. A hosszú híd fénypálcikái hosszan ragyogják át a fényes estét. Chepstow Síremlék a szigetrôl Napba öltözött arcú asszony Urának tartja kézben a csokrot, s a dombok mögött az óceán hullámgyöngyei mormolják a végtelennek rózsafüzéreinket. Rhoselli, Gower félsziget 45

46 Wales Szivárványhídon léptettünk át a tartományba, hol Arthur király kivágott szívét ôrizte meg a domb. Oxfordi séta Szivarfüst, biliárd, beatzene, fûzfák a Themze mellett, Tolkien kocsmája, Oxford hideg rendjében meghitt diákzajok. Itt állok, búcsúzom, de zöldek már a fák, virágosak a bokrok, s az esôszemekkel keringôt jár a kibukó napfény április

47 Itáliából Európáért Olyan mintha a jövôben lépdelnénk, pedig mennyit kell még szenvednünk érte, hogy tegyük azt, amit ôk már tesznek. (József Attila és Salvatore Quazimodo közös emlékére) Európa! Minden határban gondos emberek ne bántsátok azt, amit megépítenek. minden határ alatt titkos szú a história, minden, mit emeltünk, omlással fenyeget! Padok és hársak enyhe s a kertek gondja közös, a találkozások mosolya többszörös, madarak hangja, ég kékje tiéd Itália, enyészik a múlt, s a jövô fölénk köröz. Európa! Hegyeid élén ritmusodban lépek szivárványálmok fognak itt össze népet a néppel, add meg, jövendôdet lássam én, Víziók Fia: kutak, források, fenyvesek vidító menhelyével, mint gyanták a szent fákat, gyógyítsuk sebeinket tavasz van, kapjunk magunkra ünnepi inget! Tolé, Április

48 Tavasz, én énekellek Európa kaleidoszkópom, s a világ új zeném, összhangtanát elrejtem mélyen, már annyira enyém. Kanyargó walesi dombok, folyója én vagyok, s Kárpáton túli fenyvesekkel a szél velem vacog. Árkádok, dokkok, temetôk, sziklákra hányt habok, holtak fölé egy sírkô szô glóriás holnapot. Makacs hegyek ha konokon felhôknek intenek, túl a megôrzött romokon zöldellnek fenyvesek. (Nincs befejezve) A vénülés elmarad Öregedés döccenô hája derékon, hason, mért adjam meg magam elsô rohamodnak, a hajdan arany haj már ezüst veretre vált, ôszi nádasok közt surran a róka ész, a szem kékjén mégis mély fények lobognak, új lázak, új angyalok foglalják vissza elrablott éveink hamuhodó szédületét! Kerengô sasok szárnya fölötted ível; könnyed, szépítô, királyi mozdulattal láthatárodra szivárvány égbolt borul, ha kapu, hát lépj be, rajta, fogadd el! 48

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Halálzokni. Játék a sorssal

Halálzokni. Játék a sorssal Vörös István Halálzokni (kórusok az Antigonéból) I. Játék a sorssal 66 Héliosz, Argosz, Thébai, Hephaisztosz, Polüneikész, mind csak egy kitalált város isten-polgárai és ember-héroszai, Laiosz, Apollón,

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Általános iskolás kategória

Általános iskolás kategória Általános iskolás kategória I. helyezett Implom Renáta: Ki ül ott? A nap vacogva lement, S a jégfelhők mögött Még mindig fény bágyad. Talán a felhők fölött, Az ég tetején Ül a Teremtőnk? S egy óriás lámpával

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

és a szakadék halommá merevül, vagy hanttá. Szikla, por kavargásban izzik napunk néma pazarlásban, tűzkorongján varjak serege repül.

és a szakadék halommá merevül, vagy hanttá. Szikla, por kavargásban izzik napunk néma pazarlásban, tűzkorongján varjak serege repül. IX. A H A J N A L A Holdfényvarázskisasszonyhoz 1. és egy világot helyükön, a hegyek megmozdulnak, lassú udvarlással összehajlanak, bezárják a sebet és a szakadék halommá merevül, vagy hanttá. Szikla,

Részletesebben

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben,

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Karácsony Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Boldogabb lesz minden ember. Ha szeretetem szívből adom, Ez a legnagyobb

Részletesebben

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből As If We Never Said Goodbye Mintha sosem mentem volna el Norma dala a Sunset Boulevard c. musical-ből. Don Black és Christopher Hampton angol szövegéből, saját fordítása

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt.

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. TAVASZI SZÜNET (Mid Term Break) Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. Az ajtóban apám várt könnyes szemmel, Ő át tudta élni mélyen a gyászt, Szegény

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

E l é g i á k (2002-2012)

E l é g i á k (2002-2012) E l é g i á k (2002-2012) Ébredés Ordít a pillanat, gerince törik, édes hajnal tesz pontot éjszakára, s repít el fejemtől forró párnámra. Képei sem kísértek, csak a hídig, melyen még átérek a valóságba,

Részletesebben

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja!

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! Utassy József Mikor az agyban téboly trónol Holtpont 1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! 2. Mint ama nagy,

Részletesebben

Szavak vezetnek. Hajdu Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Szavak vezetnek. Hajdu Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Szavak vezetnek Hajdu Erzsébet 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Kigöngyölik a szavak Földi imazsámolyon térdelve tenyerem fohászkodáshoz csitítom, az imakönyv lapjain összepréselődött aranybogár,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT SZÖVEGALKOTÁS 180 perc SZÖVEGALKOTÁS Figyelem! Az alábbi feladatok közül csak egyet kell megoldania. Kérjük, húzza alá, melyik feladatot választotta!

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő Varga Patrícia Csillagtenger Levegő Az idő nem állt meg Múlik rendesen Peregnek az órák Peregnek a percek. Üresség keletkezett bennem, mikor elmentél Egy szomorú éjjelen. Sötét felhők takarták el a napot,

Részletesebben

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR? Javasolt feldolgozási idő: 120 perc 1. feladat Olvasd el Ady Endre Vér és arany című kötetéből Az ős Kaján című verset, majd válaszolj

Részletesebben

HOGY MENT A HEGY? ~ 40 ~

HOGY MENT A HEGY? ~ 40 ~ HOGY MENT A HEGY? Hogy ment a hegy olyan magasra? Hogy görgött fel a szikla rajta? Hogy ment az út a hegyre fel, mikor még út se volt? Hogy lett a csúcs, hogy lett a bérc oly furcsa zord? Hogy nőtt a hegy

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán.

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában helyezték ki az ország első Verstablóját csütörtökön. Az Irodalmi Rádió akciójának segítségével a fiatalok a kortárs alkotók művészetéhez kerülhetnek közelebb.

Részletesebben

Mert mindennek eljön az ideje. Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón

Mert mindennek eljön az ideje. Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón Mert mindennek eljön az ideje Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón Magerusan Simon Katalin újabb verskötetét tartom kezemben,

Részletesebben

KIRÁLY LÁSZLÓ (1943)

KIRÁLY LÁSZLÓ (1943) KIRÁLY LÁSZLÓ (1943) A második Forrás-nemzedék tagjai közül Király László költészetében fonódik össze leginkább a romániai magyar irodalom hagyománykincse, a székely népballadák világa az avantgárd költészet

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió ALL RIGHTS RESERVED CyberBooks Kiadó 2004 2 L. B. Paul AGYHANG posztmodern megavers 3 agyhang 4 Hol vagytok percek? Hol vagytok órák? Hol vagytok napok? Hol vagytok

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU Elektronikus változat Fedélterv és grafika: Kovács Gábor KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers Kovács Gábor, 2012 ELŐSZÓ A Piros

Részletesebben

Simén Dániel. Advent népe 1

Simén Dániel. Advent népe 1 Simén Dániel Advent népe 1 Adventi beszéd És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből s gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik (Ézs 11,1 2) Van nép, mely dalban született,

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Költők, romantikusan, minden időben

Költők, romantikusan, minden időben Kiss Benedek Költők, romantikusan, minden időben 62 Ha nincs más lehetőséged, csak akkor írj verset, költeményt, de ha máshoz is értesz, gondold jól meg. Nagy erő kell a dalhoz, s ne hidd, hogy ha magadat

Részletesebben

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015.

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. Dezső Ilona Anna: Rózsáim A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. A VERSLISTA KIADVÁNYA RÓZSÁIM Gősi Vali: Rózsa terem (Átirat: Mamának, egyre erősödő szeretettel, égi születésnapjára) Bársonyos, meleg érintésedről

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek.

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek. AZ ELVESZETT ÉDEN. Legenda.*) Legyen!" szóllott az Ur hatalma És lett azonnal, a mi van! A zűrzavar kibontakozva Feltűnt csodás pompáiban... S mi eddig rejtve szunnyadott: Alakra kelt, törvényt kapott.

Részletesebben

Kedves személye egy versre ihletett: Borzák Balarám Béla : csudálatos Zizi anyó

Kedves személye egy versre ihletett: Borzák Balarám Béla : csudálatos Zizi anyó Kedves nőbarátom ZiZi (Rokaly Erzsébet) ajándékozott meg e képekkel. Az Ő szenvedélye a harmónia s kedvenc témája a Balaton. Balatoni lány. Itt született, itt él máig is. Mikor vízparton, ha meg-meg áll

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Gál-Győri Márta. Teremtés

Gál-Győri Márta. Teremtés Teremtés Legyen világosság! Így kezdődött minden, Mikor a világot megalkotta Isten. Nappal és éjszaka, fényesség és sötét: Legelső nap ezeket választotta szét. Második nap fenti-lenti vizek kettéváltak,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK

PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK Pázmándy László NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK Megfejteni a titkát, Az ég nem engedi. Nevünket vízre írták, Angyalok seregei. Búcsúzni megy a vándor, Csillagtalan

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Mindenkit bíztatok az őszinteségre - verseiről - Bánsághi Zoltánnal

Mindenkit bíztatok az őszinteségre - verseiről - Bánsághi Zoltánnal Azt sokan tudják Bánsághi Zoltánról, hogy például daganatroncsolás ügyében érdemes hozzá fordulni, a verseiről azonban még kevesen hallottak. Most itt a lehetőség! Főorvos úr, mióta írsz verseket? Immáron

Részletesebben

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Montázs szövegek montázs metszetekkel. Széchenyi krt.-i Általános Iskola, Szolnok, 1995 (Vissza a tartalomjegyzékhez:..\tartalomjegyzék.doc - Verseink könyve ) (Vissza

Részletesebben

1. Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed, s szeretni fogsz akkor is amikor már én is vén leszek.

1. Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed, s szeretni fogsz akkor is amikor már én is vén leszek. 1. Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed, s szeretni fogsz akkor is amikor már én is vén leszek. Ígérd meg azt, hogy szemrehányást szíved magába nem fogad. S nem kéri tőlem vissza Aranyos

Részletesebben

XVIII. évfolyam XII. szám

XVIII. évfolyam XII. szám XVIII. évfolyam XII. szám Az IPA világszerte a rendvédelmi szervek aktív és nyugalmazott állományából toborozza tagságát, célja a formális, szakmai kereteken túlmutató személyes kapcsolatok kialakítása,

Részletesebben

Csukáné Klimó Mária. Március 15-re

Csukáné Klimó Mária. Március 15-re Csukáné Klimó Mária Március 15-re A fiúk egyik oldalon, a lányok a másikon félkörben állnak. A fiúk a dal ütemére táncolják a lengetőt: jobb lábbal helyben lépés értékben + jobb lábon helyben ugrás, a

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben