És ímé hamar eljövök (Jel )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "És ímé hamar eljövök (Jel. 22.12)"

Átírás

1 Tandari Éva És ímé hamar eljövök (Jel ) (A Jelenések könyvének magyarázatai) I. kötet

2 I. kötet Ismét itt vagyok az Úr nevében, drága gyermekeim. Amint ígértem, most a Jelenések könyvének magyarázatait adom kezetekbe. Nem tévedés a többes szám, ekként a címben sem kell elírásra gondoljatok: valóságosan is több magyarázatot fogtok egyazon idézett részekhez olvashatni, mert szükséges, hogy a korábbi, még Adelma Testvérünk által az adott kor emberének mértéke szerint írottakat már a ti korotoknak megfelelő formában bontsuk ki, egyben korrigálva is az esetleges hibákat, amiként szükséges, s nem csak Adelma munkájában, de a hivatalos Írás-magyarázatokban is. Mert kell, hogy a Jelenéseket a Múlt, Jelen s a Jövendő fényében vizsgáljuk meg, megmutatva: mi, és miként vonatkozott az Áldott Krisztus Megdicsőülése utáni kor emberiségére, mi, és miként vonatkozik a ti Jelenetek, s a legközelebbi Holnapok emberiségére, valamint azt, mit, és miként kell értelmezzetek, ha a Nagy Ugrásra gondoltok és mindazon történésekre, amik akkor elkövetkezendőek lesznek. Ezen felül és ezen túl azt kívánjuk még elétek tárni: mit üzent a kétezer évvel ezelőtti korból János a távolabbi Holnapoknak, tehát már Túlélőkből kialakuló Harmadik emberiségnek, bár ez utóbbit már csak a lehetséges mértékig bontva, addig, amíg kibontanom engedtetik nékem magamnak is az az ÚR Kegyelméből. S ebből az utolsó mondatból már arra is következtethettek, hogy még itt sem lesz lehetséges minden történést feltárnom, mert amiként minden prófécia: a Jelenések könyve is az egyik lehetséges Holnapképet rejti, amely az emberi milyenség által változik, vagy változhat. S még mielőtt itt félreértések születnek elméitek mélyén, azt is hozzá kell tennem: számotokra rejti csak az egyik lehetséges Holnap-képet, és ti vagytok azok: a ma élő emberiség, s a Nagy Ugrás koráig még Útra indulható Testvérek, akik csak ezt az általatok a korábbi kétezer év alatt lehetővé tett Holnap-képet találhatjátok meg a Jelenések könyvében. Mert egyébként, amiként azt az Írás teljességére is elmondhatom, a lehetséges Holnapok mindegyike benne foglaltatik a leírtakban. Ekként tehát a ti szempontotokból rejti mindezek közül csak az egyiket, s éppen azt, amely a ti Jelenetek értelmében a leginkább valószínűsíthető, sőt, már törvényszerűvé lett Holnap-kép. Azt azonban már a későbbi korok emberének milyensége fogja meghatározni: a szinte végtelen számú lehetőség közül mely felé fog a legerősebben haladni az emberiség szekere, s akkor ők, a Harmadik emberiség tagjai is az adott Út-megválasztás értelmében leginkább lehetségessé váló, bár főbb részleteiben már ma előrelátható Út nyomait fogják kibonthatni az Írásokból, értvén ez alatt természetesen úgy az Ó, mint az Új Szövetséget, s még a Jelenések Könyvét is. Mindezek után tehát fogjunk hozzá a Jelenések megvizsgálásának. Ehhez elsőként az Ószövetségből, Ésaiás próféciáiból emelünk át egy kis részt, amely kifejezetten a Nagy Ugrást vetíti előre, s azért épp e részt emeljük ki, mert ez az, ami a leginkább érint benneteket. Ha nem is konkrétan, tehát nem jelenbeni fizikai Utatokon, de miként mondtam, sokak lesznek, akik a Nagy Ugrás korában is a Föld színén lesznek, akár testben, akár csak Szellemi Erőkként, vállalással, de akár az utolsó karmikus elemek megtisztíthatásáért is: s hogy ki lesz akkor a Föld színén, s ki nem, ki lesz testben, s ki nem, vagy hogy ki lesz ott Vállalással, s ki másképpen: nem tisztem hogy elmondjam, amiként magatok nem is lehettek még annak tudói. Annál is inkább nem, mert a Ma Útja még nem ért véget számotokra, így a Holnap lehetséges Útja még nagyban a hátra lévő időtől függ. Nézzük tehát az ígért, Ésaiástól származó Próféciákat: Mert a seregek Urának napja eljő minden kevély és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik. És Libánon minden cédrusai ellen, a melyek magasak és felemelkedettek, s Básánnak minden tölgyfái ellen; Minden magas hegyek ellen, és minden felemelkedett halmok ellen; Minden magas torony ellen, és minden erős kőfal ellen; És Társisnak minden hajói ellen, és minden gyönyörűséges drágaságok ellen. És porba hajttatik a közember kevélysége, és megaláztatik a főemberek magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik fel ama napon. És a bálványokat teljességgel elveszti. 2

3 I. kötet És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba, az Úr félelme elől és nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet. Ama napon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon, a vakondokoknak és denevéreknek, Hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékiba, az Úr félelme elől és az Ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet. (Ésa ) Itt és most még nem tartom szükségesnek e rész kibontását, amiként azt sem, hogy a kiemelt részt Ésaiás próféciáinak más részeivel, vagy más prófétáknak leadott közlésekkel vessem össze: annak is elérkezik a maga ideje, s akkor majd megcselekesszük azt is. A mostani kiemeléssel csupán annyi volt a célom, hogy megmutassam: már az ÚR Eljövetele előttől tudott volt a magatok Történelmének e lehetséges irányba való fordulása, amely aztán be is következett: holott még Ésaiás is csak mint lehetséges történést vetítette előre e képet, s nem is egy helyen, és nem csak ő. Ezen előrejelzéseket azonban már a Próféciák vizsgálatánál vetjük egybe, amiként minden mást is akkor vizsgálunk meg, amit már megélt az emberiség, s ami még eztán köszön, vagy köszönhet reá, mint a legerősebben feltételezhető, vagy akár már bizonyosra vehető Globális Sors-elem... Ennyi előzetes után térjünk rá munkánk tényleges témájára: János Apostolnak Mennyei Jelenésekről való könyvére. Akként fogjuk kibontani magunk is e Próféciákat, amiként Adelma Testvérünk tette, ha mi már egy kicsivel részletesebben is, vagyis az egyes verseket idézve, s egy-egy helyen megállva, hogy az idézett részhez hozzáfűzzem a szükséges magyarázatokat is. Elsőként az Adelma által lejegyzett magyarázatot egészítjük ki, és igazítjuk is helyre ott, ahol szükséges... És itt ismét álljunk meg egy pillanatra! Nem azért szükséges az Adelmának leközvetített Magyarázat helyreigazítása, merthogy a Közlés ne lett volna pontos: pontos volt, de még csak az adott kor emberének szólt, s merthogy Adelma transz-állapotban vette az Közléseket, azok mindenkor változó tisztasági fokon kerültek a papírra, attól függően, hogy az eszköz Tudata milyen fokon volt képes félreállni. De nem csak ez volt annak hátterében, hogy a Közlések tisztasági foka váltakozott, bár már ennyiből is kitűnhet számotokra: nem a Közlőn, de nem is Adelmán múlott, hisz transz-állapotban ő maga akarattal nem módosíthat az általa leírandó szövegen. Ám Adelma nem állt közvetlen kapcsolatban Jánossal, tehát a Közlemények nem közvetlenül Jánostól kerültek leíratásra: így viszont az egyes Közlések már a lefelé vezető Úton is módosultak valamilyen fokon, s nem is mindenkor azért, mert hogy a közvetítők hozzátették volna a maguk gondolat-hullámait. Ez is gyakran közrejátszik a transzmédiumok által írott mondott Közlések esetében, ha nem is ez esetben. Itt inkább az játszott közre, hogy a lefelé haladó információ-csomag mind alacsonyabb rezgéstartományokon kellett áthaladjon, így az minden szinttel kellett, hogy veszítsen valamennyit erejéből: márpedig az eredeti Közlésben lévő magasabb szintű Tanítások csak a maguk rezgéstartományában válnak kibonthatóvá, így azok el kellett fedődjenek, hogy már csak akkor nyíljék ki ismételten is azok benső tartalma, ha az emberiség elérte azt az Ébredtségi szintet, amelyen azok ismét megnyithatóvá válnak. Amikor azt mondom: a Közlések minden szinttel csökkenő energia-egységgé kellett váljanak, azt mondtam: minden, egyre csökkenő rezgésszint-tartományban lévő Átvevő csak a maga rezgésszintjének még megfelelő Tanítás kibontására és továbbáramoltatására lesz képes, vagy, ha az információ egységességében és zártan kell továbbáramoljék, maguk a mind gyengébbé váló szintek lesznek azok, amelyek leárnyékolják, lefedik azt, így az eszköz már a többszörösen is elfedett információt írja le, s mert transz-állapotban van, még annak tisztasági fokát sem lehet képes bemérni, azaz megállapítani. A Közlő és annak eszköze közti úton elfedődött Tanítások végezetül az eszköz mellett Feladatot vállalt, s az Átadó szerepre vállalkozható Testvéren is át kell hogy haladjanak, aki maga is mint valamely 3

4 I. kötet szűrő nyilvánul meg, aki ismét csak a maga szintjének már megfelelő rezgésszintű információt lehet képes átvenni és továbbítani is. Ezzel viszont már azt is elmondtam, hogy maga az Átadó is kell, hogy egy bizonyos fokig alkalmazkodjék ama szint rezgésenergiáihoz, amelyben az eszköz van, s még magának az eszköznek tudati, tehát agyi energiáihoz is: ártására ne legyen az adott szinten testben lévő személynek, vagy a körötte élőknek, vagy akár a szint teljességének. A transzban dolgozó médium esetében ez mindenkor így működik. Ez az elfedettség viszont már azt is magyarázza: miért nem lehet képes az Átadó még csak érzékelni sem a magasabb rezgésszinttel bíró Közléseket, nem még hogy közvetíteni tudná azokat az eszköz felé, s az eszközön keresztül az emberiség felé. Ez abban az esetben is ekként van, ha szóban kell elmondja az eszköz révén, tehát azon keresztül az Üzenetet, s akkor is, ha le kell írja, ismét csak az eszköz Tudatát félreállítva, közvetlen formában használva az eszközt, akként, mintha az a saját fizikai teste volna, természetesen annyit mondva vagy írva le, amit így, tehát elfedetten ő maga érzékelhet az eredetileg leközvetített, de már számára is csak a szint mértékében megnyíló Gondolatenergia-csomagból. Ennyi közlés után most ténylegesen is térjünk rá a Jelenések könyvének kibontására: Jel. 1 Jel. 1.1 Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar: Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté az ő szolgájának Jánosnak, Elsőként, ahogy azt ígértem, Adelma magyarázatát bontjuk tovább. Már itt megbontom ezt az első verset is. Adelma révén ugyan még egybe lett az véve a második verssel is, de már ezen első vers két sora is mást és mást takar, mást mond, amire az is utal, hogy az első mondat még többes számban, míg a második már csak egyes számban íródott. Figyeljétek csak: Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar: E sorban még arra a Tanításra, arra a Próféciára utalt János, amelyet mi: a Tizenkettő vehettünk Tőle. A Márk evangéliuma, annak teljes 13. fejezete ezt mutatja meg az elsőtől az utolsó, azaz a 37. versig! Azon versekben már akkor megmondta az ÚR mindazt, aminek még a mi életünkben be kellett következnie. (Ezeket a Mk. 13,2; 13,4; 13,6 tárja elétek, még a 13,7-9 ben is e Próféciákat olvashatjátok, aholis már olyan történéseket tárt elénk az ÚR, amely azonban nem csak a mi korunkra, de a későbbiekre: a ti korotokra: a közeli Múltra, az általatok élt Jelenre, s még a holnapokra is vonatkozott/vonatkozik. Mindaz, amit az ÚR e három versben elmondott, valósággá lett akkor is, és a későbbiekben is, amiként azzá lett, és azzá is lesz minden, amit az ÚR előre vetített, mert Ő mindenki mással, tehát az egyes próféciákat közlő Testvérekkel ellentétben valóságosan ÖNMAGÁBÓL SZÓLOTT: vagyis nem valamely Közlést továbbított, de a Maga ISTENI BÖLCSESSÉGÉBŐL beszélte el nékünk mindazokat, amiket átadott nékünk! A két ezt követő vers már a mi Útjaink végét, annak megpróbáltatásait, valamint az inkvizíció két, egymástól távol eső korát, annak történéseit taglalja. S mert hogy az ÚR Próféciái meglehetős fontosak, azokra még más munkánkban is kitérek, ekként itt nem is bontom tovább, hisz célunk jelen esetben nem ez, hanem a Jelenések Könyvének megmagyarázása, azoknak a már lehetséges fokig való kibontása. E vers második mondata viszont már valóságosan is a János által lejegyzett s részben lejegyeztetett már a Pathmos-szigeti fogság idején esett Látomásokra utal, megjelölve az Üzenet átadásának módját is. János lényegében a ti meditációtokhoz hasonlatos révült állapotban látta az angyalt : azt a Szellem testvért, aki az ÚR Akaratából és engedélyével ereszkedett alá, nem mint valóságos Szellemlény, de mint önmagáról leközvetített Szellemi erő-kép, azaz hologram: Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté az ő szolgájának Jánosnak, 4

5 I. kötet A második vers első mondatát már kétféle formában is kell értelmezzétek: Jel. 1.2 Aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. János itt nem csak arra utal, nem csak azt mondja el, amit a Szellem-testvér átadott néki mint Közleményt, s nem csak azt mondja el, amit mint Holnap-képet a ti álomképeitekhez hasonlatos formában elméjére vetített ahogyan azt az ÚR rendelte néki, de arra is utal: János már akkor bizonyságot tett az ÚR Krisztus minden beszédeiről, és mindazon Csodákról is, amelyeket láthattunk, s amelyek minden kétséget kizáróan megmutatták: Valóságosan is Az Atyának Fia Ő. Annál is inkább vonatkozik ez utóbbi Bizonyságtételre János e mondata, hisz épp ezért: Bizonyságtételéért volt Pathmos szigetén fogságban, amiként ezért is halt vértanú halált későbben! Ilyes bizonyságtétel az első levele is, amelyben ezt írja: Ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Igéjéről. (És az élet megjelent és láttuk és tanúbizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál vala és megjelent nékünk;) Lépjünk tovább a harmadik mondathoz: Jel. 1.3 Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van. János e versben elsősorban a igehirdetésen résztvevőkhöz szól, kinyilatkoztatván: aki olvassa, aki hallgatja, egyként boldog, de csak ha megtartani is képes az ÚR Rendeléseit. Ezen túl azonban már minden korok emberéhez is szól, éspedig akként, hogy a magasabb szint értelme szerint szól, mert tudja: csak aki olvassa, hallgatja és megtartja tehát aki keresi, megtalálja és meg is tartja az Úrnak Tanításait, amelyeket az ÚR reánk bízott (s amelyekre ismét felhívja a figyelmet a gyülekezetekhez intézett szavakban, s akárha a feddésekben is), lesz valósággal is Boldog, mert csak az kerül az ÚR közelébe, Aki nélkül Igaz és Valós Boldogság nincs, nem létezik, mert Ő MAGA A BOLDOGSÁG. De akként is ír e mondatban János, mint ki tudója annak is: az IDŐ, mint olyan, csak a fizikai síkon hosszú: a Valóság Világában ténylegesen csak egy pillanat az, ami alant ezer esztendő, mert ha alant, a fizikai Világokban van is IDŐ, ITT már nincs, s ekként mindazon Történések is, amelyeket egységességében megláthatott, s még azok mindahány lehetséges változata is a folyamatos MOST-ban vannak. Ugyan János nem kapott olyan összefogó képet, vagyis számára a későb-beni történések bizonyos időbeni elhelyezést kaptak, de mert az egyszerű földi elme nem volt képes még ekként sem teljességgel széjjel választani a mi korunk, s a későbbeni korok történéseit, gyakran felcserélődtek a történések, s azok más sorrendben estek meg, vagy akként, mint a ti Történelmetek vissza-visszatérő elemei, amelyek mindaddig kell a Történelem részei maradjanak, míg az emberi milyenség arra okot és alapot ad, s addig, míg a korábban megfogalmazott nemzeti avagy Globális karmát semmissé nem tette, ki nem égette az emberiség azon történések révén, s akkor azok, mint megtisztított energiák semmissé lesznek számotokra és fölöttetek. Legalábbis: lehettek volna, ha az ember egy kicsit is igyekszik nem újra és újra megfogalmazni ugyanazon csoportos, tehát nemzeti és/vagy Globális karmát, amelyet vissza-visszatérve ki is kell égessen akár a nemzeti, akár a Globális energiák közül. Mert bizony gyermekeim, még ma, és még Holnap is, s aztán még egy kicsiny ideig módot ad rá néktek az ÚR, hogy amit tudtok, tisztává, legalábbis tisztábbá tegyetek, mert amiként azt megüzentük munkatársunkkal, az akként is van, s még ma is sok az, amit megváltoztathattok, ha már nem is azért, hogy a korábbiakban megjövendölt történéseket semmissé tegyétek, de azért, hogy a várt várható történések könnyebbé legyenek, nagyobb esélyt adva ekként a túlélők csoportjainak. S itt ismét lépjünk tovább: akinek füle van hallásra meghallotta, s későbben is meg fogja hallani, és meg is fogja érteni, amit mondottam... 5

6 I. kötet Jel. 1.4 János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van: János valóságosan is a hét, akkoriban működni kezdett gyülekezetnek szólt: de szólt a ti Világotok teljességének is, hisz a ti Jelenetekben, abban a Fény-tartományban amelyben ma vagytok, s amelyben még egy kevésnyi időn át lesztek, mindahány Úton járóban érzékelhető az a tudati lelki avagy Szellemi elem, amelyeket Adelma még gyülekezetekre osztott. Itt kissé hibás volt a vétel, hisz az embereket, és még pontosabban az Úton járó Szellemi Követeket már akkor sem lehetett volna olyan formában különválasztani egymástól amiként azt az általa leírtakból következtethetnétek. Amikor ugyanis arról ír: De fennen hirdeti ezt ma is minden embernek, aki be van osztva a hét következő gyülekezetbe: 1; A hit 2; A szeretet (s e kettő egyébként is megfordítandó, mert mindenkor első a Szeretet, mert AZ MAGA AZ ISTEN, ekként az Isteni Szikra, az egyedül Tökéletes rész, amely minden Szellemi Követ sajátja is) 3; A remény 4; A türelem 5; A bűnbánat 6; A büntetés 7; A bűn gyülekezetei lényegében mintha arról írna, hogy az ember besorolható csak az egyikbe avagy csak a másikba: holott egyként van meg a tulajdonságok mindegyike is mindahány emberben, így egyként tartozik mindenki ehhez is, ahhoz is és mindahányhoz is, hisz egy nem volt az ÚR KRISZTUSON kívül, aki testbe lépése jogán és okán ne vette volna magára az Ős-bűnt, mint benső Szellemi terhet, magára véve azzal minden mást is, ha a Szeretet erejét csak kisebb mértékben is, s a Hitet akár csak mint a Holnapok során kibomló Szellemi Erőt. De mindahány megtalálható minden egyes Úton járóban az adott szinten, s éppen a szint végett. Ettől függetlenül azonban e hét elem jellemzője az egyes Fényköröknek is: s bizonnyal ez állott az Adelma felé elközvetített Gondolatenergia-csomagban, ám ezt, amiként mondtam, az adott kor végett nem lehetett képes számára ekként kibontani és leközvetíteni az Átadó Testvér. Bizony, gyermekeim: e hét Gyülekezet a hét Fénykörre is utal: éspedig nem is akárhogyan, mert egyben utal, s már kifejezetten a ti jelenlegi szintetekre és a mostani emberiségre is, amelynek Úton járói mindahány Fénykör energiáit egységesen a magukénak tudhatják, hisz az Ős-bűn, amiként mondtam, mindőtökben jelen van, de már épp úgy jelen van mindőtökben a Megváltó Kegyelmi Szikra is, amely A SZERETET ISTENÉNEK leghatalmasabb KEGYELMI AJÁNDÉKA. És ekként még azt sem félek kijelenteni, hogy nem csak a Föld színén, nem csak az emberiségben, de minden Fénykörben és minden egyes, e Fénykörökben lévő Testvérünkben meg van e hét gyülekezet, hisz mindőtökben jelen való Erő A Szeretet, hisz jelen való ERŐ a Megváltó Kegyelmi Szikra, A hit (ha az gyakorta csak a Szellemi Követben van is jelen, de elfedetten maradt meg a Tudat számára), a remény, a türelem, a bűnbánat, a büntetés és még mindenkor a bűn is, s ez utóbbi, amiként mondtam, az Ősbűn okán. Ezen emberi tulajdonságok és Szellemi adottságok mindő-tökben megvannak: kiben erősebben, kiben gyengébben, mindenkor az Életfilm kibontása és beteljesítése érdekében magatokhoz vonzott Kozmikus Erők, és a Szellemi Követ ébredtségi fokának függvényeként; de jelen vannak. Ekként mondhatom, hogy magatok vagytok az a bizonyos hét gyülekezet : ti mindannyian, személyenként is külön külön, amiként a hét gyülekezetet kell értsétek az emberiség egészére is, mert amiként az egyénben, akként a sokaságban is jelen van mindahány tudati lelki avagy Szellemi milyenség-elem. 6

7 I. kötet A következő mondata e versnek ez: Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki vala és aki eljövendő; Itt egyértelműen az Úr Krisztusra utal a Közlő, de a mondat második felét ismét ki kell hogy bontsuk, s még azt is kétfelé kell, hogy válasszuk: és a hét lélektől, amely az ő királyiszéke előtt van, E hét angyal ez esetben nem is annyira hét Szellemre utal, hisz a Segítő Szellemtestvérek nem csak ezt vagy csak azt a Feladatot látják el, tehát nem csak ezt, vagy csak azt a Kegyelmi Erőt, de ezek mindösszességét hivatottak, és mindannyian az ember-szellemek felé, s a mélység világában lévő mindahány Szellemi Követ felé is áramoltatni. A hetes szám egyértelmű, és mindenképp a Szentlélek hét legfontosabb Kegyelmi Ajándékára utal. Mi ugyan nem csak hét, de ennél több Kegyelmi Ajándékot soroltunk fel korábban, de akként érzem helyén valónak, hogy itt átemeljünk egy kis részt a Tűznek Keresztségéből c. munkánk III. kötetének 49. oldaláról: Elsőként mindenkor a Szellemi (spirituális), a lelki és a tudati elemek megerősítését elősegítő Energiaelemek rezgésszintjének növelésére kell törekedjetek; vagyis a Szeretet, az Akarat, a Bölcsesség, a Rend (test-tudati szinten a rendszeresség), a Türelem, az Alázat, a Csendesség (s itt belső, tudati - lelki-szellemi csendességet egyaránt értsétek) a Békesség (a belső békesség, s a Világgal való békesség), az Irgalom, a Következetesség, és az Erő (vagy szükség esetén a gyengeség) Kegyelmi Erejét kell kérjétek, amely által e Bölcsesség-elemek még inkább való kibontására és megélésére lesz módotok. Aki e Kegyelmi Szentlélek energiákat kéri, lényegében az ÚR Megváltó Szeretetét, a Teremtő EGYSÉG szabadító, megerősítő, minden gondokban megvigasztaló, segítő erejét kéri, és kapja is: a fájdalom és a halál, amelyet szintén említ Adelma, mint az általa megnevezett gyülekezetek angyalait, ezen Kegyelmi Ajándékokkal szemben nem bízatik senkire, ezeket ugyanis nem kéri: viseli az, akit a Szenvedtetve nevelő Törvény még ezek viselésére kötelez. Amikor arról szól Adelma: egy angyalt említünk, de millió van, az Őriző Szellemekre utal, akik mindenkor azt az energiát közvetítik le a pártfogásuk alá tartozó Úton járónak, és olyan mértékben, amelyre, és amilyen mértékben annak valóságosan is szüksége van. Nem a test, és nem is a Tudat, de valóságosan is az Úton lévő, tehát a Szellemi Követ felé, így az még akkor is jussául lesz, ha a Tudat nem kéri, vagy ha a test még nem igényli, de a későbbiekben szüksége lesz rá, s akkor a Szellemi Követ áramoltatja tovább a korábban általa lekért és megkapott energiákat. A mondat-töredék második fele ez: amely az ő királyiszéke előtt van, Itt valóságosan is gondolnotok kell a királyi trónusra, ha nem is akként, mintha Istenünk valamiféle trónon ülne: nem a tárgy, hanem az a fontos és lényeges, amit a tárgy a ti világotokban szimbolizál: az Ország fölötti hatalom jelképe volt a királyi trónus: ekként a Szellemi értelemben vett királyiszék Isten Hatalmának szimbóluma. Istenünk A TEREMTETTSÉG URA: és HATALMA A SZERETETBEN teljesedik ki, tehát Hatalmának egyedül való, legfontosabb eleme, annak egyedül Igaz szimbóluma e Trónus: A SZERETET, amelynek fő tartópillére volt, s lesz is örökkön A MEGVÁLTÓ és MEGTARTÓ KERESZT. Isten Szeretete előtt mint Kiteljesedett Szeretet-ajándék áll a Szentlélek mindahány Kegyelmi Ereje, akként, amiként a föld királyai előtt állnak a királyi Tanács legfontosabb miniszterei, akikre mindenkor hallgat a földnek királya. Ekként hallgat ISTENÜNK is A SZERETETRE, Önmaga legbensőbb Lényegére, amelyet a Teremtettség egészére terjeszt ki: még a ti kicsiny gömbötöket, annak mindahány energia-elemét is értve ez alatt, és kiáraszt minden Teremtményre, értvén ez alatt benneteket: bukott Szellem-gyermekeit is. S benneteket tán még inkább eláraszt e Kegyelmi Erőkkel, hisz az Egész- S-Ég-i állapotból kibillentek vagytok, gyengélkedtek, így több energiára van szükségetek, hogy ismét Egész-S-Ég-essé legyetek. 7

8 I. kötet Adelma ezt követően ismét egy olyan mondatot fogalmazott meg, amelyet a Tudatba íródott korábbi ismeretek végett nem volt képes teljességgel megérteni. Ekként eshetett, hogy az ÚR Krisztust nem mint az Atyának EGYETLENJÉT, nem mint ISTENT: de mint az angyalok közt az elsőt említi. Hogy ez mennyire nem helyén, és rendjén való, s hogy mennyire alkalmas többek megtévesztésére: néktek már nem kell, hogy mondjam: elégszer írtuk már le az ÚR ama mondatának értelmezését: ÉN és az ATYA EGY VAGYOK. Ha viszont azt az értelmezését vesszük az angyal szónak, amelyben a szó Tisztát jelent, mégis van valami igazsága Adelmának is (bár ő még a szellem szó helyett használta az angyalt, s erre egy előbbi mondata a bizonyság: Az angyaloknak, vagy szellemeknek hét csoportja... - s amint azt is tudjátok, az ÚR valóságosan is nem hasonló a Teremtett Szellemhez, hisz ISTEN Ő, s ez még akkor is így van, ha a Teremtett Szellem viszont kell, hogy mindenben HOZZÁ: Istenhez igyekezzék hasonlatossá válni, hogy Tökéletes legyen, mert az Atya Tökéletes.). Tehát ha az angyal szót a Tisztasággal helyettesítjük be, valóságosan is az ÚR KRISZTUS volt az EGY a Föld színén is, Aki teljességgel Tiszta volt, amiként Ő az a FENT Világában is, Aki igazán betölti az ATYA Tökéletességi mértékét, hisz Ő és az ATYA Valóságosan is EGY, így lehetetlen is volna, hogy ne azon mértékben volna Tiszta, Amiként Tiszta Az ATYA, AKI MAGA A TISZTASÁG, A TÖKÉLETESSÉG, amiként az A FIÚ ISTEN is. Ez utóbbira, tehát az ÚR Krisztus Tökéletességére és Tisztaságára utal Adelma révén János akkor is, amikor arról szól: az ÚR angyallá, azaz Tisztává teszi az emberszellemet is, ha az kész, és képes is követni ŐT, és képes felvállalni a maga kicsinysége mértékében mindazt, amit az ÚR vállalt fel az Ő HATALMASSÁGÁBAN: ha viseli a gúnyt, a lenézettséget az Úrért, ha zokszó nélkül tűri a világi értelmezés szerinti szegénységet, amely valóságosan is csak a világ, ti. a földi világ szemében szegénység: de gazdagság Istenben és Isten előtt. S vajon ki ne vállalná ezt, aki ismeri az Urat? Ki ne vállalná, aki tudja: érettetek felvállalta Ő: a Leghatalmasabb, a minden gazdagságok Ura és azok Kútfeje e szegénységet, gúnyt, megvetést, s végezetül még a Kereszthalál minden ő borzalmát és szenvedését is? Ismét lépjünk tovább. A Jel. 1.5 ekként hangzik: És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által, Ezt a verset, annak első mondatát megbontjuk, mert itt ismét némi fogalom-zavar van, legalábbis látszólag. Az előző versben is az ÚRRA utalt János: akkor még akként említve ŐT: Aki volt, Aki vala és Aki eljövendő, (a későbbiekben maga az ÚR jelenti ki Önmagáról, nem is sokkal alább, az 1,8-ban) s ebben egyértelműen Krisztusra utalt, és mégis külön említi Őt már itt, e következő versben, akként szólva, mintha az előzőekben nem Krisztusra, de az Atyára akart volna utalni, holott ez sem ekként van. Külön nevezi meg bár János az ÚR Krisztust, és mégsem külön, hisz amiként az imént is mondtam, valóságosan is akként van, s az ATYA és A FIÚ EGY. És éppen ez a Tanítás van elrejtve e két versben, méghozzá akként, hogy közben nagyon is nyíltan tárja elétek: miként is, mily teljességgel kell azt értenetek: az ATYA és A FIÚ EGY és megbonthatatlan EGYSÉGBEN VAN. A Krisztusi kor embere ezt még nem lett volna képes megérteni ha már akként magyarázza el nékik János, amiként azt tenéktek elmagyarázhattam, de még a korábbi, tehát az as évek embere sem értette volna, ha Adelmával ekként bontatja ki a szöveget, amiként azt én bonttatom ki számotokra. Így is csak kevesek voltak képesek értelmükkel el, és befogadni Adelma munkáját, s még magának a Kapcsolatnak lehetőségét is, ám bizonnyal még az a kevés is megrettent volna, ha egyszerre nagy tömegű, számukra új információt kell befogadjanak. (Adelma feladatának, Vállalásának lényegi része egyébként is inkább a jelenség, tehát a Szellemvilággal való Kapcsolat lehetséges voltának bizonyítása volt, amelynek keretein belül egyes rész-igazságokat vehetett át, amiként mondtam, még transzállapotban.) A mondat ekként folytatódik: aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. 8

9 I. kötet Az ÚR az ÉLET, de már a Valós ÉLET Bizonyítéka, azon ÉLETÉ, amely örökkön való, mert Örökkön való Az ATYA, Aki minden LÉT Kútfeje, forrása, AKI ÖRÖKKÖNVALÓ, s ekként örökkön való mindaz is, ami Benne, Általa és Tőle eredeztetett, tehát minden, ami Élet, legyen az bárha csak a legalsóbb rendű anyagelemi élet is, szemben mindazzal, ami az Élet ellentéte, ami a halál, amely Satana erejéből való, s amely, mint az ÉLETTEL ellentétes energia, nem lesz, mert nem is lehetne sem örök, sem való: csak ideiglenes és csak látszat szerinti, amiként Satana egész birodalma is az, s erre az ÚR a legelső Bizonyság, Aki kiemelkedett a Halál, a nemlét birodalmából, hogy ismét s már örökkön való időkre az ÉLETBE térjen, ahogy mindazok is az Életbe fognak majd térhetni, akik ma még, s még holnap is, s még aztán is egy bizonyos, konkrétan meg nem mondható, bár a Teremtő EGY-ség által régtől: a Kezdetektől tudott ideig a halál birodalmának fogságában vannak. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által, E verssorban már inkább csak a Mester Tanításait, és minden Ő cselekedeteit ismerőknek kívánt János bizonyítékot adni arról: KI mutatta néki azon Látomásokat, amelyeket aztán le is íratott véle. Vagyis számunkra szerzett ekként bizonyosságot, hogy tudói legyünk annak: valóságosan is az ÚR szólott rajta keresztül hozzánk, s mirajtunk keresztül sokakhoz, akik viszont e sor értelmét sem vehették volna teljességgel eszükbe. A következő vers ismét nékünk: de már a mi nyomainkba lépőknek is bizonyság, amelyben már a mi feladatunkról és szerepünkről szól János, amiként azt az ÚR meghagyta néki: Jel. 1.6 És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen. És tett minket királyokká és papokká... mondja János, ami nem azt jelentette, amiként ma sem azt jelenti, hogy ekként valamely kiváltságokra emelt ki bennünket az ÚR, hacsak nem a szenvedések kiváltságára, s az alázatosságnak kiváltságára, amely erények a Mennyei szintekhez emelik közelebb az emberszellemet: s ekként, ebben az értelemben néktek is királyokká és papokká kell lennetek, ahogyan azt a MAG-oknak írott könyvemben mondottam is. S mert az a rész igen fontos és lényeges, és nem csak a MAG-oknak, de mindeneknek is szól, akik már az ÚT ismerői, s még azoknak is, akik a Szeretet Istenét követik és vallják, azt a kis részt ide, e kötetbe is átemeltetem, hogy tudjátok mind: miként is kell királyokká és papokká lennetek: Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. (1 Pét. 2.10) Mert valósággal is hirdetnetek kell az ÚR Kegyelmét, és már nem csak szavak által, de mindenkor a cselekedeteitek által, még akkor is, ha olykor a szavaknak is kell, hogy helyet adjatok a te munkálkodástokban, hogy tudottá legyen az elme számára is: KI AZ, AKI cselekszik bennetek és általatok. Mert ti cselekszetek ugyan, de AKI Cselekedtet, mindenkor Ő, AKI A SZERETET. S ha ti A SZERETET szerint, és a SZERETET nevében cselekszetek, mindenkor ŐT fogadva el Uratokul, Vezérlőtökül és ekként Parancsolótokul, legyen bármely földi ország is a földi értelemben vett Hazátok, az Ő Népének fogtok neveztetni: s akkor mégsem az a földi Ország lesz a ti Hazátok sem, mert amiként volt, akként van ma, és mindenkor is, s az ÚR ORSZÁGA nem a Földnek világában van, de OTT, ahová a ti Szívetek húz, s ahová a Lélek emeli fel azokat, akik készek is emelkedni Szellemükben a Lélekkel s a Lélek Ereje; ismét csak A SZERETET EREJE által. S azt hiszem, e vers befejező része már igazán nem szorul kibontásra, sem pedig magyarázatra, mert akként van az, amiként azt János Adelma segítségével leírta: 9

10 I. kötet annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen. A következő vers már az ÚR újbóli eljövetelét mutatja meg, ha még csak akként is, hogy elismétli azt, amit az ÚR korábban nékünk elmondott a Második Eljövetelről. Legalábbis látszólag csak elismétli: csakhogy e vers első sora nem egyetlen mondat! Több, egymástól jól megkülönböztethető mondattöredékből áll, és e töredékek más és más közlést rejtenek: Jel. 1.7 Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt mondja a mondat első része: és itt ismét csak a kor gondolkodását kell az Adelma által leírtakban látnotok, aki még ezt írta: mindenki, aki a keresztény jelzőt viselte, halála után meglátja majd az ő ítélő Urát és Mesterét. Az ÚR azonban már csak a Harmadik emberiség tagjai között fog ismételten is megjelenni, akkor, amikor az elérte a tudati-lelki és kiváltképp a Szellemi tisztaság azon szintjét, amelyen az Ezer éves Birodalom valósággá lehet számukra, mielőtt a sátán utolsó erőpróbának veti alá azokat, akik ezen erőpróba során vizsgáznak: kellő Ébredtséggel bírnak-e, hogy a Felemeltetettek közt legyenek, azok közt, akik akkor már a Föld teljességével együtt emeltetnek fel a Föld-test mai, s a most várt/várható Nagy Ugrás során felemelkedő Szellemi Gömbjéig, hogy már az újra egyesült Föld egészével emelkedjenek tovább, már valóságosan is a Negyedik Fénykörbe, annak első Fény-ívébe, amely már teljességgel kívül esik az ellentét hatókörzetén. S mert ez ekként van, mert az akkor felemelkedők is elvesznek egészen Satana számára, tán nem kell mondjam: az ő próbatételük sem lesz kisebb, mint amit néktek kell viselnetek ma és még holnap, s még egy kevésnyi időn át (ha ez utóbbi szó nem is a ti fogalmaitok szerint kevésnyi ). A mondat második része azonban már a most várható történésre is utal. Ez annál is inkább ekként van, mert mindazok, akik még az alsó három szint valamelyikén vannak, kell, hogy megítéltessenek az ÚR által. De ezen Testvéreink nem földi szemeikkel fogják meglátni ŐT, hisz a mondat harmadik részében megnevezettek: akik ŐT által szegezték, még csak nem is mind lesznek akkor fizikai testben, kiváltképp, hogy János nem is kifejezetten azokra akart utalni, akik a szeget az ÚR kezeibe és lábaiba szó szerint beverték: azokra, akik azt előkészítették, kitervelték és végrehajttatták, s ezek közt bizony ott lesznek azok közül is sokak, akik akkor és ott azt kiáltották, éspedig meggyőződéssel, s nem mint kenyéren és boron megvett és elámított balgák: Feszítsd meg...! E rész ekként hangzik, már a két külön is egy-egy mondandót magába záró részt véve ismételten együtt: és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is; Tehát az Úton lévők, s az Asztrális Világokban várakozók egyként látják majd ŐT: ki a történésekben, ki Szellemi látással, s akik a Föld színén bekövetkező történésekben fogják ŐT láthatni... lényegében már most láthatják, ha még nem is ŐT, nem a Tisztaságot, de mindazt, ami VÉLE, A Tisztasággal ellentétes, láthatva már azt is, ami igazán Krisztusi: s az utóbbiban fogják megláthatni Krisztust, A Tisztaságot találhatva meg még ama züllött és tisztátalan világban is, amelyben ma vagytok, s amelyben mindinkább érzékelhetővé válik: mi az, ami abban a világban az ÚRÉ, és az ÚRHOZ tartozik, és mi az, ami az ellentété, és a mélységhez tartozik, mert a különbség mind élesebbé lesz a kettő között, élesebbé, mint amilyennek ma érzékelhetitek, s még annál is, mint amilyennek elgondolhatjátok... A következő mondatnál már a Jelenések idézése is hibás volt, így természetesen hibás annak magyarázata is, hisz azt mondja: és siránkozni fognak előtte míg a valódi Jelenések arról szól: siratni fogja... micsoda különbség! Az idézet ekként szól: 10

11 I. kötet és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Ez utóbbi mondattöredék is a fentebb elmondottakra utal, és ismét akként, hogy a Föld mai és tegnapi nemzetségeiről, tehát az egymást követő generációkról egyként szól, hisz ha az asztrális szintre emelkedett is, a Szellemi erőkben mindenképp jelen van az az energia, amely az adott ÉN-felet a Föld valamely nemzetéhez sorolja, ha nem is az éppen Úton lévők generációjához, hanem valamely korábbi nációhoz tartozik az adott ÉN-fél. És erről is szóltam már korábban: minden ÉN-fél saját Szellemi energiái jelen vannak, be vannak íródva valamely Föld-területbe, s eszerint határozódik meg: mely ÉN-fél mely országhoz tartozik, attól függően, mely Országot alapították meg azon a ponton, amelyen az ÉN-fél energiái a Föld testében jelen vannak. Eszerint lesz valaki igazán otthon abban az Országban, ahol született, vagy lesz az idegen számára még akkor is, ha a család felmenő ága, amelynek tagjai közt Útra vállalkozhatott, akár hetedíziglen is ama országban élt, de eszerint fogja kötelezni az a bizonyos Csoport-karma is, amely az adott ország tagjaira nehezedik, annál is inkább, mert az ÉN-fél mindenkor igyekszik már olyan Életfilmet megírni Én-része számára, amely az adott fölterületre készteti azt érkezni, hogy mint az adott nemzet szülöttje járja Útját. Ez persze nem mindenkor lehetséges, így az Én-rész akár más területen is testbe öltözik, vagyis az illető máshol fog megszületni, és bár ott született, s ott is él akár egy teljes életen át, mégsem lesz az adott Országban igazán otthon, mert a Szellemi Követ nem képes kiépíteni magában, s ekként a Tudatban sem azt a bizonyos komfortérzetet, így az adott személy akkor is elvágyódik, ha fizikai értelemben megvan a komfort-érzet, tehát a test maga jólétben és biztonságban él. Amikor azt mondja János: és siratja őt e földnek minden nemzetsége. lényegében Krisztus legbenső ISTENI Lényegét, A TISZTA SZERETETET érti az ŐT szócska alatt, vagyis azt mondta: a Föld testén élők/éltek mindegyike a Tisztaságot és A Szeretetet fogja siratni: azt a Tisztaságot, és azt a Szeretetet, amelyet elvetett magától, és amelyet eltagadott Isten, és a véle egy Úton járó Testvérek elől, de azt a Tiszta Szeretetet is siratni fogja, amellyel Atyánknak tartozott volna a Teremtmény jogán, de amelyet elfordulásával Tőle is megtagadott. Ugyanis éppenhogy a szeretetlenség, és a tisztátalanság az a mindig újra és újra felbukkanó, s minden nemzetségben megfigyelhető ŐS-BŰN, amely végett valóságosan is lesz oka sírni mindazoknak, akik ekként az ÚR Útját vetve el, nem léphetnek előrébb és feljebb, mert ezek a Túlélők közt folytatják Útsorozatukat, ha a minősítési Törvény bárha erre is jogot ád nékik. Ám akik már legalább sírni tudnak a megkésve meglátott Kegyelmi Ajándékok elvetése, és önnön balgaságuk végett, mindenképp lehetőséget kapnak arra, mert az ÚR, AKI AZ IGAZSÁG ISTENE, A KEGYELEM ISTENE IS, s a KEGYELEM, amely A SZERETET édes gyermeke, a bűnei fölött sírót nem utasítja el, hanem igazán is KEGYELEMMEL van iránta, s hogyha valósággal is megtisztítani vágy az ő tisztátalanságait, alkalmat ad néki legalább ott: a Túlélők közt ezt (ha már kissé megkésve is) megcselekedni. A vers végén azt sem véletlen írta János: ÚGY VAN. és ÁMEN. Az Úgy Van, a Törvényt, éspedig az Igazság és A Kegyelem Törvényét jelzi, hogy amit elmondott, úgy van azon Törvényekben megírva, az ÁMEN pedig, az Úgy Legyen, A FIÚ Akaratát tükrözi, Aki akarja mindenkor és mindenek fölött, hogy amit az ATYA Törvénye elrendelt, mindenkor úgy legyen. A következő verset tán nem is kellene magyarázzam: Jel. 1.8 Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki vala és aki eljövendő, a Mindenható. E vers egy kis részére már utaltam fentebb: aki van és aki vala és aki eljövendő, A vers többi része viszont ismét csak azt igazolja vissza, amire kitértem, vagyis az Atya és A FIÚ TELJES és TÖKÉLETES EGY-ségét. Ez az Üzenet már a korabeli zsidóságnak is szól, akik még csak az 11

12 I. kötet Atyát voltak képesek elfogadni, mint Mindenhatót; így e szó sem véletlen, s nem is csak szimbólumként írattatott Jánossal a vers végére. Én vagyok az Alfa és az Omega: mindennek kezdete, kiindulópontja, és mindennek a végső CÉLJA, s a Kezdet és a Cél közt is mindennek Mindenható Ura. Ennél tisztábban és világosabban nem is lehetett volna megfogalmazni az Atya és A Fiú EGY-ségét, s ez a TÖRVÉNY, amiként szólt a korabeli zsidóságnak, s a korabeli keresztényeknek, akként szól minden kor minden emberének, már még a Harmadik emberiség tagjait is értvén ez alatt. S azt hiszem, e verset ennél inkább lehetetlenség, és talán szükségtelen is volna kibontanom: csak az nem érti, aki nem is akarja azt érteni... Jel. 1.9 Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, amely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Itt János önmagát mutatja be, igazolva kilétét, és lényegében ezt a célt szolgálta mindaz is, amit a fentebbiekben elmondott, legalábbis azok számára, akik tudói lehettek az ÚR nékünk átadott Tanításainak, legalábbis azok egy jelentős részének, ama részének, amely Tanításokat átadnunk nem tiltotta meg az ÚR. (Mert amiként tudjátok, mi, és még a Hetven is sok olyas Tanítást kaptunk, amelyet csak ma adhattunk kezetekbe, s még így is van, amit még ti sem tudhattok, csak ha már majd az Idő elérkezik azok átadására. Ez viszont nem tartozik szorosan jelen Munkánkhoz, ekként nem is térek ki rá, csak ha az Úr is akként akarja, s abban az esetben, ha kis munkatársam még köztetek lesz az Úr Akaratából.) A tulajdonképpeni Történés, vagyis János elragadtatása, azaz meditációs szintre való emeltetése csak e következő verstől kezdődik. A kifejezés: Lélekben valék ott erre utal, (amint mondtam, a Szellem szót még nem igen használtuk akkor): vagyis Szellemi Én-része révén kiemelkedett: akként volt csak jelen Pathmos szigetén, mintha nem is volna ott, bár testében jelen kellett legyen, hisz rabságban volt. De Szellemi Én-részét kiemeltette az Úr, s az közvetítette, vagy inkább írta bele a János Tudatába mindazt, amit megjegyeznie, és későbben tolmácsolnia szükségeltetett, amiként azt a következőkben is olvashatjátok: Jel Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét, Jel Amely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó; és: Amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Smirnában, Pergámumban, Thiatirában, Sárdisban, Filadelfiában és Laodiceában. Hallék hátam megett nagy szót erős hangot mint egy trombitáét: ez a tudati érzékeléstől független, a Szellemi Követ által való érzékelésre utal. Amikor meditációban hallotok, vagy láttok, magatok sem akként érzékelitek a hangot vagy képet mint általában, de minden tisztábbá és erősebbé lesz, mert az Én-rész a Tudat felé az általa érzékelt dolgot pontosan akként közvetíti át, amiként azt maga érzékelte: viszont azon a rezgéshullámon más, tisztább lesz a hang, és erősebb, amiként a formák szabályosabbak s a színek ezerszer élénkebbek, ékesebbek, mint amit a magatok világában, a magatok Fény-ívében érzékelhettek. Ez a mondat lényegében visszajelzés, de már néktek szól: János ezzel a mondattal benneteket akart felkészíteni (tehát a későbbi nemzedékek valamelyikének tagjait, hisz ő sem tudhatta: mikor nyílik ki a spirituális Tudás olyannyira, hogy egyáltalán próbálkozni mer az ember a Fent Világával való Kapcsolat már akaratlagos formában történő megteremtésére). A meditáció során bekövetkező észlelések megváltozott voltára utalt, arra hívta fel a figyelmet, amely ettől függetlenül is már sokakat riasztott meg, akik fel is hagytak a számukra riasztó meditációval (sajnos olyanok is, akiknek pedig valamely Tanítást kellett volna e formában átadjon az erre kijelölt Szellem Testvér). Igaz: a 12

13 I. kötet hang-hatás, vagyis a szóbeli Közlemény még ma is ritka, s a ti hang-tartományotokban pedig, a már többek által hallható Tanítás még inkább. De a Tudat a telepatikus úton fogott jeleket is mint hangokat fogja észlelni, ha, amiként mondtam, a Szellemi Követ akként közvetíti át felé azokat. A látás révén történő kapcsolat már gyakoribb, bár ilyenkor is inkább csak az alsóbbrendű asztrális szinteken, azok rezgésívén látott képek realizálódnak a Tudatban, amely a magasabb szintek képeit már nem is lehetne képes valós képekként érzékelni. Épp csak valamely fény-áramlatokat érzékel, amelyek, bár tetszetősek, a földi elme számára mit sem mondanak. Tudom Kedveseim, és munkatársam is jelezte: egy kissé ismét eltértünk eredeti tárgyunktól: nézzétek ezt el nékünk! Kedvelt témánk a meditáció, s a Fent Világának képei, amiként magatok is tapasztaltátok korábbi munkáinkban, és ez nem is csodálni való, hisz hát lényegében arra akarunk felkészíteni benneteket, ami OTT vár majd reátok, s amit Ott fogtok látni, tanulni és érezni, ha az ÚR Kegyelméből a magasabb szintre tértek... A most következő verstől tehát a Levelek, majd már maguk a Látomások következnek, de ez utóbbiakat már nem teljességgel sorrendben írta le János (hisz későbben kellett azokat leírnia, emlékezetből, s már meglehetősen idős korában), ekként Adelma sem, s mert hogy a ti ismereteitek közt a János által leírt sorrend lett élővé, magunk is ahhoz igazodunk. Ezen felül és ezen túl: számos olyan szimbólummal találkozunk, amelyeket nem csak egyféleképpen lehet kibontani, így magunk is mindahány, már Néktek szóló magyarázatát elétek fogjuk tárni a lehetséges fokon. Olyanok is lesznek, amelyek csaknem minden Kor emberének mást és mást mondanak, mint amit előzetesen értelmeztek és a Jelenések nyomán kikövetkeztettek, mert a Történelem itt vagy ott egy hajszállal eltért a korábbi Lehetséges iránytól, hogy egy másik Lehetséges irányban haladjék tovább, míg valami végett ismét más útra, más mederbe nem tér a Történelem óriásfolyama... Mi, ahogy azt előre is jeleztem, a leginkább lehetséges Holnap-kép szerint fogunk gondolkodni, s aszerint nyitjuk is ki, és tárjuk elétek az egyes szimbólumokat, ismét bepillantva helyenként a Múltba, megfigyelve a ti jelennek megélt korotokat, majd kissé előrébb lesve a Holnapokba, s ahol lehetséges, már a Harmadik emberiség Történelmébe is, amilyen mértékben azt az ÚR és Mester megengedi nékünk magunknak is... Elsőként a Mester leírását olvassátok, ekként: Jel Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle; megfordulván pedig, láték hét arany gyertyatartót; hogy lássam a szót... mondja János, s ez valósággal is ekként van. Ti már tudói vagytok annak, hogy a szavak a Szellemi síkon nem akként értetnek meg, mint szavak, hanem mint színképek, mert nem maga a szó: a szóban rezgő energia, és elsősorban nem a szó értelmi, de az érzelmi töltése jelenik meg a Szellemvilág tagjai előtt. Ezért nem helyes a felsorolás, amelyet a könyvben olvastok: A MESTER ajkáról ugyanis soha örökkön fel nem hangzott, és nem is fog olyan szó, amelynek energiaszíne szürke és fekete volna! E színek a következők voltak: Az arany: a Teremtő Szeretet, amely mindahány Teremtményben is a legnagyobb érték, Az ezüst, amely a Teremtő Akarat jelképe A lila: A Teremtő Bölcsesség, amely a legmagasabb rendű spirituális Bölcsesség, az, ami mindenkor magasan fölötte áll a legmagasabb rendű Szellemi Személyek mindösszességének, s a Mennyei Szinteken élő Szellemlények mindösszességének Bölcsességén is, mert hisz ez utóbbiak is csak az Istennek Hatalmas Bölcsességéből vonhatnak magukhoz egy-egy kicsiny szikrát. E három lényegében a 13

14 I. kötet TEREMTŐ EGYSÉG Isteni Természetét jelképező energia-színek, amelyeket egységbe fog a fehér, amely A Tisztaság színe, mert a TEREMTŐ EGYSÉG Maga A Tisztaság. Az ötödik szín a zöld: a Reménység ágának színe: nem véletlen, hogy Jeruzsálemben is olajágakat szórtak az útra, ahol az Úr és Mester elvonult azon a dicsőséges Bevonuláson. Ez az öt szín azt jelzi: az ÚR mindenek feletti ÚR, és ISTEN, Aki EGY AZ Atyával és a Szentlélekkel, Akinek egyként ÖRÖKE A Teremtő Szeretetet, A Teremtő Akarat, A Teremtő Bölcsesség (mert mindent Nékem adott át az ÉN Atyám...), mert Ő A Tökéletes Tisztaság és Az Egyedülvaló Reménység, AKI nélkül egy nem térhetne vissza az elbukottak közül. A hatodik és a hetedik szín, a kék és a vörös már a ti Világotokat szimbolizálja, azt a Világot, amely az egyetlen vizsga-bolygó, s amelynek lakói fölött az Ítélet kimondatott és kimondatik. A kék, a Szentléleknek színe, amely az ÉLET árama mindenben és mindenkiben, aki csak van a Teremtettségben. Kékes színe van a víznek, amely a test legalább hetven százalékát teszi ki, s amely magába zártan hordja a Krisztusi engramot, amiként kékes színe van (még) a levegőnek is, amely nélkül meg sem jelenhetett volna az Élet ama Vizsga-bolygón, vagyis a Föld színén. A vörös a véretek színe, amelyben minden egyes Úton járó Szellemi Követnek a Szellemi Engramja van jelen, de benne van csakúgy a víz is, ekként a Krisztusi Engram is. A következő részek jobbára Dániel próféciáiból származnak, bár Adelma magyarázata ez esetben sem teljességgel helyén való... Jel És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. (Dán. 7,13. + Dán. 10,5. Ezék. 40,3) Jel Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng; (Dán. 10,6.) A hét arany gyertyatartó tehát az energiák színes árama: s ezek közepén állott A Mester, mint A Legtisztább ERŐ. ŐT is színekkel festi ugyanis elénk János, s e színek minden más színnél tisztábbak: ezért is, hogy a 14. versben akként igyekszik a fehéret fokozni, kifejezni, és annak valós tisztasági fokát kihangsúlyozni, hogy az általa, s az általunk ismert természeti elemek legtisztábbjaihoz hasonlítja: az Ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, míg szemeiről akként szól: olyanok, mint a tűzláng; A tűz lángja itt nem is annyira színe, mint ereje végett lett hasonlatnak választva, mert hisz a tűz az, amely el, és kiéget, és megolvaszt mindent: a legkeményebb kőből is kiégeti az ércet, s még magát az ércet, s a vasat is megolvasztja. Ekként olvasztja át az ÚR szemeinek Élő Tüze is a bűnnek rétegeit fedő hamisságot, képmutatást, álnokságot, az álszeretet tisztátalan rétegeit, hogy nyilvánvalóvá és láthatóvá legyen az, ami az ércet rejtő Lélekben és Szellemben lakozik, s az is még, amit a Tudat törekedne elrejteni: meg ne lássa azt senki ember. Ember nem is lehet képes mindeneknek mélyére pillantani: de az ÚR és Mester pillantása mindent megolvaszt, és mindenen áthatol, így Előtte senki sem titkolhatja valós milyenségét. Igaz, a bűn rétegei alatt rejtező arany is kiolvad, így az ÚR annak is tudója: a tisztátalan felszín alatt hol rejtezik Igaz Érték. Ekként Ő még azt sem veti félre, akit ti csak mint tisztátalan személyt figyeltek, és mire sem becsültök, mert még abban is megtalálja azt, ami valóban érték: s mert ez ekként van, az Ő Ítélete mindenkor és mindenképp pontos és igazságos, míg a tiétekről, s éppen szellemi és emberi vakságotok végett ez nem mondható el. Ha csak rejtetten is, de erre utal János is, amikor a 13. versben azt mondja: 14

15 I. kötet bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Akként látta tehát a Mestert, olyan öltözetben, amilyet a papok viseltek akkor, akik földig érő fehér ruhát viseltek, amely a teljes tisztaságot volt hivatott jelképezni, hozzá téve a királyok jelvényét, vagyis az aranyból való övet is. E képnek pedig ismét csak meg van a maga igaz alapja, hisz Az ÚR, Aki A MESSIÁS, egy személyben A Mindenség egyedülvaló FŐPAPJA, és URALKODÓJA, azaz KIRÁLYA is, éspedig tövissel megkoronázott KIRÁLYA... Hogy mennyire az ÚR Krisztus Hatalmát jelképezte az öltözék, és a külső megjelenés, a következő két versben is megfigyelhetitek, amely ekként szorosan az előbbi két vershez tartozik: Jel És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Az izzó fényű érc akkor a réz volt: ma az arannyal hasonlítanám össze, ha nem is annak színe, de keménysége végett, mert az, hogy az Úrnak lábait János valamely érchez hasonlítja, a biztonságot, az állandóságot, a mindenek fölötti ERŐT volt hivatott jelképezni, amely ERŐRŐL már Dániel próféta is szólott, amikor Nabukodonozor álmát fejtette meg, ekként: A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas; mert miként a vas széttör és összezúz mindent; bizony mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. (Dán. 2.40) Az ÚR KRISZTUS Hatalma és Erőssége mindenek feletti, és nem állhat ellent Néki senki, mert minden más birodalom : azaz minden, ami a Valós Szeretettől bárha jottányit is eltér, az elomol, és porrá semmivé lesz A Tökéletes Bölcs Szeretet Akarata szerint, amely az Egyedüli Isteni ERŐ, azaz Az ÉLET. A vers ekként zárul: a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. A hamisság hangja csak halk, csak loppal áramlik, ha még oly nagy károkat okozhat is. Az Igazságnak nem kell, hogy elrejtezzék, és az ÚR Szava pedig mindenkor Maga AZ Igazság; ekként az ÚR szava akként szállhat és szólhat, amiként a nagy folyamok hars szava száll, messzire jutva el: hallja, és értse is azt meg mindenki, akit az Igazság Szava szólít. Ha a sok vizek hangosan zúgnak, az azt jelenti: áradnak, s ha kiöntenek, magukkal sodornak mindent, ami nem építtetett biztos alapra, és mindenkit is, aki nem talál jó menedéket. Ekként árad az Úrnak Szava is, elsöpörve és elsodorva azt, aminek talaja nem a Tiszta Szeretet, Az Istenbe vetett, feltétel nélkül való Gyermeki Bizalom (amely a ti leghatalmasabb Bölcsességtek a ti szinteteken!), s nem az Isten Akarata, amelynek betöltését kell megtanuljátok, ki-ki a maga szintjén, ott tehát, ahol Útra engedte indulni az ÚR. Aki ezekben gyenge maradt, nem építette Szelleme házát biztos talajra, ekként ama házban menedékre sem lelhet, mert az egyedülvaló, biztos menedék éppenhogy ez: A Szeretet, s a Bizalom, amely mindenkor az Istennek Akaratát tükrözik, amelynek értékét avagy hiányát megítélni az ÚR KRISZTUS hivatott, mert Ő egyedül méltó arra. S hogy az ÚR az egyedüli Ítélő az Atya Akarata szerint, azt a következő vers is bizonyítja: Jel Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jő vala ki; és az ő orcája, mint a nap amikor fénylik az ő erejében. Adelma itt még a hét gyülekezetet jelölte meg a hét csillagként: mi azonban már a hét Fény-kört (hisz a csillag is fényes!), s mert az Ítéletet a ti gömbbe zárt Világ-képzetetek fölött mondja ki az ÚR, természetesen a ti hét Fény-körötökre vonatkozik az utalás: s ezen belül kiemelten a ti szintetekre, 15

16 I. kötet amelyben most, az Idők végén az adott szint, tehát a Harmadik Fény-kör mindahány Fényívéből vannak Úton járók: ezek a szint jellemzői, még akkor is, ha az alsóbb szintű Fénykörökből is, s a magasabb szintű Fény-körökből is vannak köztetek Úton járók: előbbiből természetesen többen, míg az utóbbiból kevesebben. A mélységből, tehát az utolsó fizikai szint alatti rezgés-körből azonban már nincs jelen senki: legalábbis akként, mint az ÚR és Mester Akarata és Rendelése szerinti Útonjáró, és nem is lesz már a Nagy Ugrás pillanatáig sem, amiként az után sem, hisz az nem is volna lehetséges. Ekként viszont fölöttük ítélkeznie sem kell az ÚRNAK, hisz azok, akik az Ítélet percén a mélység, azaz Satana birodalmának hét Mélység-körében lesznek, maguk fogalmazták meg a maguk Ítéletét önmaguk fölött. (Ugyanígy a Fent Világának hét Mennyei Tartománya sem esik Ítélet alá, - mert már ilyesmit is hallottam, ha nem is az ÚR Útján járó Testvérektől! hisz elkülönülten létezik ez is, az is és amaz is, ha a mélység birodalma érintőlegesen a ti hét Fény-körötök három alsóbbrendű tartományába is áthatol, ha nem is a szó szorosan vett értelmében, de hatásaiban mindenképpen.) A vers második része is az Ítéletre vonatkozik: és a szájából kétélű éles kard jő vala ki; E kétélű kard a Szeretet és az Igazság jelképe, amelyek mint éles, minden köteléket elvágó, ítélő szavak hangzanak majd az ÚR szájából, s mert ez ekként van, János kardhoz hasonlítja magukat a szavakat. Nem valósággal is kardra kell tehát gondolnotok, és nem valamely háború eszközére, amiként azt Adelma könyvében olvashatjátok. Az ÚR ugyanis nem fegyvert tart a bűn ellen: de Szeretetet és Igazságot, amely a leghatalmasabb ERŐ, mert az Istennek Ereje lakozik azokban! és az ő orcája, mint a nap amikor fénylik az ő erejében a vers ez utolsó kis részlete az ÚR véghetetlen Tisztaságát: de Éltető Hatalmát is megmutatja, amiként megmutat még valamit. Ti, amikor a nap az ő erejében lángol és fénylik, jártok a ti útjaitokon: aki az ÚR orcájának fényénél, tehát az ÚR Tisztaságának Erejénél járja Útját, s azt tekinti Világítónak, nem téved el, meg sem is botlik, mert lát, és nem akként, amiként a napnak fényénél járó, de LÁT már a SZÓ Igaz Értelme szerint ha testében vaknak született is, még akkor is, mert ez A FÉNY belül világítja meg a Tudat, a Lélek és a Szellem Útjait, amelyek ekként belül haladnak, s az ÚR Ösvényén jutnak el a Célig. Jel Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobb kezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó, (Dán. 8,18. 10,9. 10.) Jel És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. A következő, tehát a 17. vers első mondata János nagyon is emberi reakcióját mutatja. Annál is inkább érthető az ő riadalma, mert ha egy kicsit figyelmesen olvassátok a Mester leírását, rá fogtok jönni: nem mint ember jelentkezett, tehát nem akként jelent meg, amiként János ŐT ismerte, hanem a Maga ISTENI Erejéből megfogalmazott testben, tehát mint energia-kép, mint káprázatos színekből álló hologram, így János természetesen nem ismerhette meg, magát a jelenséget viszont szintén nem ismerte, mert még sosem találkozott véle, ahogy más sem. Alélásának egyik oka ez volt, a másik az, hogy azon ISTEN- ERŐ, amely akkor János közelében volt, még az ÚR által elfedve is messze meghaladta János fizikai testének, s a test ideghálózatának energiaszintjét, s a két energia szint közti különbséget nem lehetett képes elviselni, így a Szellemi Én-rész blokkolta az agy működését, vagyis kikapcsolta az agyat, amelynek működése csak a Mester érintésére indult meg ismét. Ha egy kicsit tágabb értelemben fogalmazunk, János akkori állapota az ájulás és az általatok klinikai halálnak nevezett fizikai jelenség közti állapot volt, amelyből az ÚR akként emelte ki Jánost is, amiként Jairus leánykáját emelte ki annak halál-állapotából. Ezt meglehetős pontossággal festi elétek János is: 16

17 I. kötet Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobb kezét, mondván nékem: A szív felőli, azaz a bal kéz mindenkor a magasabb rezgésszintű Szellemi energia átáramoltatására ad lehetőséget, legalábbis abban az esetben, ha valamely Szellem-testvér kell fizikai testképzetet megfogalmazzon magának (a rendelkezésére álló tiszta Szellemi energiából, tehát nem valóságosan is fizikai testet, még csak nem is fél-szellemi testet, de a ti testeitekhez hasonlatos energia-testet, azaz hologramot), míg a jobbal a már gyengített Kozmikus energiát áramoltatja. Ez esetben tehát az ÚR nem a Maga ISTEN-erejét, de a János Szellemi Én-részével inkább harmonizáló Kozmikus Erővel támogatta meg a Tudatot, hogy kiemelje azt aléltságából. Ti magatok, ha energiát akarok átközvetíteni, szintén a jobb kezeteket használjátok: de épp fordítva, ami annál is inkább természetes, hisz maga a Föld-test is a Törvényessel ellentétes irányú forgó-mozgást végzi. A ti szinteteken még a légtér energiája az alsóbbrendű, s a Kozmikus energia a magasabb rendű energia. Ez utóbbit vonzzátok le a jobb kezetekkel (az esetek többségében, hisz van, aki születetten balkezes) míg a ballal, ha már nem a légtér energiáját használjátok, a testből kivont negatív erőt közvetítitek le a Föld központi magjába. Ezen felül és ezen túl a bal kezetekkel lesztek képesek a Szellemi erők levonzására és átáramoltatására is (a kép itt tehát ismét fordul, ám erre azonban ma még csak kevesek képesek), hisz az a legfontosabb fizikai szerv oldala, a szív oldala is, amely még akkor is erősebb, ha az agyban épp ellenkezőképp helyezkedik el az értelmi és az érzelmi központ. János tehát lényegében azt mondta e mondat második felében, hogy az ÚR, Aki tudja, milyen szintű energia viselésére, befogadására alkalmasak a fizikai test sejtjei, a Kozmikus Erőkből áramoltatott az Énrész felé is (amely akkor is kapcsolatban marad a Lélekszál révén az aggyal, s ezen keresztül a fizikai test egészével, ha az meditációs, vagy fél-meditatív szintre emelkedett), hogy ekként is óvja őt, a földi embert. Hogy ebben is milyen Bölcs Szeretet nyilvánul meg, azt talán csak az tudja igazán, akinek már volt alkalma olyan gyógyítók kezelésén túlesnie, akik nem az ÚR, de az ellentét segítségével igyekeztek a test sejtjeire hatni. E vers második fele már több, egymástól akár függetleníthető közlést is magában foglal: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó, Ne félj mondja Jánosnak az ÚR. Nem véletlen emeltem ki ezt a parányi, s mégis oly hatalmas részt külön is: a Szellem bukásának nagyon is döntő, sőt: meghatározó tényezője volt az a félelem, amelyet Satana igyekezett nem is sikertelenül elültetni benne, azt sugallván néki: ezt már úgy sem bocsájtja meg az Isten... A legelső negatív gondolat megfogalmazására értette e gondolati úton esett, megtévesztő közlést, tudva: a Teremtmény, amely a negatív gondolat megfogalmazásának pillanatában érzékelte: kevesebb, vagy inkább gyengébb rezgésszintű Energiák befogadására képes, azaz egy bizonyos értelemben elgyengült, félni kezd attól, hogy teljességgel energia-hiányossá válik. Ezt is Satana sugallta ugyanis feléjük, azt igyekezve bizonygatni, hogy Atyánk áramoltat kevesebb energiát az Ellene lázadók felé, és későbben még ennél is kevesebb energiát fognak tudni magukhoz vonzani, ha visszafordulnak, mert Atyánk nem áramoltat majd feléjük a Maga Erejéből, hogy ekként büntesse meg őket lázadásukért. Az ettől való félelem volt az első, amely sokaknál volt oka annak, hogy inkább vállalták a mélység felé vezető Utat, majd a mélységet, ha itt még a mélység szó alatt csak a Mennyei szintektől való eltávolodást kell is értenetek, hisz akkor az volt Satana birodalma, amelyet ő maga mélyített ki fokról-fokra, míg meg nem fogalmazta a jelenlegi Mélység szintek mindösszességét is. A félelem volt az első bűn, amely mindenkor az Atya Szeretetébe vetett hit, vagy inkább Bizonyosság hiányát, annak gyengeségét jelzi. Ezért mondta az ÚR minékünk is, és még sokaknak is: Ne féljetek! mert a félelem máig a Teremtő Szeretetébe vetett bizodalom hiányát mutatja, amely negatív erő nem engedi előrébb és feljebb lépni a Szellemi Követet, s ekként az ÉN-felet sem, hisz a félelem negatív energiája megköti azt a mélységben, amelyből csak a teljes gyermeki Bizalom, az Atyára, az ÚR KRISZTUSRA, s a Szentlélekre, azaz az 17

18 I. kötet Áldott Anyára, az Ő Véghetetlen gondoskodó, törődő és oltalmazó Szeretetükre való reáhagyatkozás révén emelkedhet az ki. ÉN vagyok az Első és az Utolsó mondja e mondat második felében az ÚR, s ezzel azt mondta ki: Ő volt, és Ő lesz is mindenkor az EGYETLEN, Aki a maga EREJÉBŐL emelkedett ki a mélységből, és tért a halálállapotból ismét az Életbe. S ez a fizikai Életre épp úgy vonatkozott, és vonatkozik, mint arra: Ő volt, és Ő marad is mindenkor, Aki a második Halálnak nevezett állapotból a Maga ISTEN-erejéből a Valós Élet Világába térhetett. Sem előtte, sem utána nem volt, és nem lesz, mert nem is lehet senki, aki erre képes volna: hanem csakis az Isteni Kegyelem Erejével lesz képes a mélység fogságába esett Szellemi Követ újra ama szintre térni, amelyen már a fizikai életbe léphet egy következő Út során, amiként ismét csak a Kegyelmi Erő révén térhet vissza az ÉN-képzet az őt megfogalmazó és alááramoltató, s a VALÓS LÉT VILÁGÁBAN, tehát a legalsó Mennyei szinten lefedett Szellembe. Nem arról szólott tehát az ÚR, hogy Ő: a célnál az első és az Isten előtti utolsó, amiként azt Adelma írta! A mondatrész első fele még helyes, hisz valósággal is az ÚR az Első, éspedig minden szempontból, de már a mondatrész második fele hibás, hisz ha az ÚR akként nyilatkoztatja ki Önmagát: ISTEN előtti utolsó, kívülre helyezi magát A TEREMTŐ EGYSÉGEN, s ezzel lényegében cáfolta volna azt a Kinyilatkoztatását: ÉN és az ATYA EGY vagyok! (S ezt a régi fogalmazás szerint akként írták: EGY vagyunk, ami ismét helytelen, hisz mert míg a vagyok egyes számban, a vagyunk többes számban van megfogalmazva, vagyis a ragozás cáfolja ez esetben is az állítást: EGY!!) De azt is elmondta már az ÚR e mondattal: ÉN vagyok az Első és az Utolsó, amit a Véle járt Út során nékünk is megmondott: Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég,. János, aki maga is hallotta az ÚR Önkinyilatkoztatását, ebből mindenképp fel kellett hogy ismerje az ÁLDOTT Mestert, hisz ha ez be nem következik, a Tudat riadalma és menekülése végett nem lett volna lehetséges, hogy az ÚR szóljon rajta keresztül, hisz a Tudat blokkolt állapota a Szellemi Követ visszatérését is adja. Ez annyit tesz: a tudati ismereti elem érintése nélkül az az éber állapotba kerül az addigi meditatív állapotából, amely történés végett az Én-rész is vissza kell hogy térjen arról a szintről, amelyre emeltetett. Az Én-rész a kapott információt természetesen (és spontán módon) tovább közvetítette a Tudat felé, amelyben a már meglévő ismeretelem aktivizálódott, megnyugtatva magát a Tudatot, s ekként az agy és a test teljességét is, megtartva azt az addigi meditatív állapotában. Ilyen információt rejt János számára a következő mondat is, hisz János maga is látta a Feltámadott URAT, amiként látta Visszatérését, legalábbis annak általunk érzékelhetővé lett részét is, amiként látta korábban a Megfeszített ÚR KRISZTUST is: s az alábbi mondat, legalábbis annak első része e két képet zárja magában: És az Élő; pedig halott valék, A mondat folytatásában újra csak egy korábban adott Tanítást idéz az ÚR, hiszen Ő maga szólott az Örökkévalóságról: és ímé élek örökkön örökké Ámen A mondat vége a Megváltás tényét tárja János elé, és elétek is, az ÚRNAK a sötétség fejedelme fölött aratott GYŐZELMÉT: és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Ha egy várost bevesz egy had, a város kulcsait a győztes hadvezérnek adja át a város elöljárósága, behódolása jeléül. Ez a szimbolikus cselekvés ismert és megszokott volt abban a korban: ezért is fogalmaz ekként az ÚR. Nem úgy kell tehát ezt értenetek, hogy Satana valóságosan is behódolt volna, hisz azzal a Mélység-történet véget is ért volna a ti számotokra is. Ez is szimbolikus, és mégsem, még annyira sem az, mint a ti szinteteken ismertté és szokottá lett kulcsátadás! Az ÚR itt azt mondta el: Ő AZ ÚR: nem csak az ÉLET, s annak minden jellegű megnyilvánulási formája felett; Szellemi; Fél-szellemi (ez a Szellemi erő-elemekből, és a Lélekelemekből álló testben való élet), Fél-fizikai (ez a fizikai, azaz anyag-elemekből és Lélekenergiákból álló testben való élet), valamint a fizikai szintű Élet felett, de a mélység, s a mélység legnagyobb rémsége, a Halál, ez esetben a második, a Szellemi Halál fölött is, amely lényegében csak akként létezik, hogy nem létezik a Valóság értelmében, mert az nem része az 18

19 I. kötet ÉLETNEK, s azt nem ISTEN Teremtette: de Satana fogalmazta meg mint valótlan valóságelemet, kezdve a testi halállal, s végezvén a második, azaz a Szellemi halállal. S nem véletlen tétettem ez utóbbit immáron idézőjelbe, hisz a Szellem, s annak mindahány, bárha a legkisebb Szellemi Követe is az ISTEN EREJÉBŐL és AKARATÁBÓL LETT: vagyis mindörökkön megsemmisíthetetlen: csak Satana gondolati akarati irányában lehetséges a Szellemi követ megsemmisítése, s az ÚR e gondolati erőképet írta fölül, és tette semmissé a mélység megkötése, majd a mélységből a fizikai síkra való Visszatérése, azaz Feltámadása, s végül az ISTENI EGYSÉGBE történt VISSZAEMELKEDÉSE révén. Nem véletlen, hogy ez utóbbi kérdést ismét ily kimerítő alapossággal írattam le: Adelmánál még akként szerepel e rész magyarázata: én is egy szellem voltam, mint ti, de győzedelmeskedtem mindeneken, diadalt arattam a pokol és halál felett, hogy mint egy örökké megelevenítő szellem lehessek. hogy ez a kicsiny rész milyen megtévesztő hatású volt, nem kell mondanom: máig vannak olyan Testvéreink, kiváltképp az idősebbek közt, akik még e mondatokat ismerték meg elsőként, akik képtelenek kiemelkedni abból a tévhitből, amelybe e mondatrész sodorta őket, mert nem képesek igazán komolyan venni a fentebb már idézett Krisztusi Önkinyilatkoztatást: ÉN ÉS AZ ATYA EGY VAGYOK! A Szellem mindenkor TEREMTMÉNY: AKI AZ ATYÁVAL EGY, NEM LEHET TEREMTMÉNY, MERT AZ ATYA NEM SZELLEM, EKKÉNT AZ SEM LEHET SZELLEM AKI AZ ATYÁVAL EGY!! És ismét lépjünk tovább... János Én-része kiemelkedett abból a dermedt állapotból, amelyet a félelem, és persze az ÚR hatalmas energiája gyakorolt rá: előbbiből az ÚR Önkinyilatkoztatása, az utóbbiból érintése emelte ki: s ekkor kapja meg a Feladatot az Úrtól, azt, amely végett a meditáció során ama pontra emeltetett Őrszelleme által, ahol is az ÚR szólani kívánt véle: Jel Írd meg, amiket láttál és amik vannak és amik ezek után lesznek: Ehhez tán csak annyit fűznék hozzá: amikor azt mondja az ÚR: amik vannak és amik ezek után lesznek lényegében Maga jelzi: az Utolsó EGY visszatéréséig bekövetkező mindahány történést elrejti mindabban, amit János ez adott kor emberei elé kell tárjon, akként, hogy minden egyes további korban azt, és annyit tudhasson abból kibontani és megérteni az adott kor emberisége, aminek kibontására és megértésére az általa járt lehetséges út értelmében szüksége és módja van. Elmondottam már fentebb: mi magunk is csak egy újabb fejezetet nyitunk ki eme Titkos Könyvben, amiként a maga korának megfelelő fejezetet nyitotta ki Adelma is, s ez még akkor is így van, hogyha az általa leírandó részletben már még a kor értelmében is sarkalatos hibák voltak, amint ezt is mondottam, nem a médium akaratlagos hibájából, hisz transz-állapotban dolgozott, de a Tudatban lévő, korábban megszerzett ismeretek végett, amelyeket a Közleményt átadó Testvér nem tudott felülírni azok erős és megrögzült volta végett. E jelenség szinte mindahány médium esetében megfigyelhető, még azok esetében is, akik hasonló módon dolgoznak, mint munkatársam. (Ezért is, hogy munkatársam nem bírhatott magasabb fokú fizikai, egyházi avagy filozófiai ismeretekkel, és egyáltalán nem találkozhatott a korábban leközvetített Szellemi Tanításokkal: kellett, hogy teljesen tiszta lappal induljon, így a Szellemi Követ a benne lévő ismereteket közvetíthette át a Tudat felé anélkül, hogy az ott felhalmozódott, s a későbben átáramoltatott információk keveredésétől tartani kellett volna. Én magam már a Szellemi követ által felépített alapot bővítettem, s bővítem ma is, mindenkor annyit téve hozzá a már elmondottakhoz, amennyit ti magatok képesek lehettek befogadni. Erről is szóltam már, s nem is teljességgel tartozik jelen témánkhoz, így itt épp csak megemlítettem azok kedvéért, akik korábbi munkáinkat nem, vagy nem teljességében ismerik...) Az első rész utolsó verse lényegében visszatér a már elmondottakhoz: Jel A hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet. 19

20 I. kötet E részben már maga János mondja el, ha szimbolikusan is: mi a hét csillag, és mi a hét arany gyertyatartó jelentése. Ha azonban a ti mai fogalmaitok szerint vesszük, a hét gyertyatartó itt már semmiképp sem jelenthetné a hét gyülekezetet, hisz hát melyek is volnának azok a számtalan közül? Így tehát a ti korotok értelmében, és az Úr akarata szerint néktek leközölhetett Tanítások szerint a hét arany gyertyatartó a hét Fénykört jelöli, a hét csillag azon Fényköröknek a Tökéleteshez mérten már meglévő fényét: de amiként mondtam, jelenti és jelzi a hét arany gyertyatartó a ti Fénykörötök mindahány Fény-ívét is, hisz aki a fizikai szintek valamelyikén áll, az Élet Fényességének más és más Fényét vonhatja magához: s e Fényeket, ezek erősségét jelzik azok a csillagok, amelyek az ÚR kezében egyként tündöklőek, mert maga A FÉNY tartja azokat: ekként csak azok számára lesz az erősebb, avagy halványabb fényűnek érzett, akik azt a fizikai szintek valamelyikén látják, s még számukra is akként, hogy a maguk Fény-ívének Élet-csillagait egyként szikrázónak érzékelik, míg a mélyebb szinteken megjelenülő, vagy a magasabb Fény-ívekben tündöklő Csillagot nem, vagy csak a maguk valós Ébredtségi szintjén fogják érzékelhetni. Akként tehát, azon mértékben, amely mértékben ők maguk közelebb emelkedtek AHHOZ, AKI az ÉLET-CSILLAGOK mindösszeségét Szent Kezében tartja, mint azoknak is egyedülvaló URA. E verstől egy időn át az egyes gyülekezeteknek szóló, a Mester által elküldött Üzeneteket olvashatjátok János munkájában. S ez az a pont, amelyen többféleképpen is kell hogy értelmezzük az egyes gyülekezeteknek írottakat. Akként is, mint a hét, s akkor valóságosan is Ázsiában működő gyülekezetnek szóló Közlést és/vagy intelmeket, de akként is, mint a ti korotoknak szóló Üzeneteket: s ez utóbbiakat már akként is kibontva, hogy a hét gyülekezetnek szóló intelmeket a lehető legalaposabban vizsgáljuk meg, de már a ti Jelenetek fényében, hogy a levelek elemzése közben megmutassuk magát az embert, s akár a mai emberiség teljességét. Nem mondom, hogy könnyű feladat lesz, mindazonáltal törekedni fogunk arra, hogy olyan magyarázatot adjunk elétek, amelyet teljességgel megérthettek és befogadhattok, hogy igazsággal is hasznotokra legyen az, s ne ártástokra azok érthetetlen volta végett. Megeshetik azonban mégis, minden törekvő igyekezetünk ellenére, hogy egynémely magyarázatot nem, vagy csak kevésbé érttek meg, s akkor, ha az akként válik szükségessé, némely kérdéseket tovább bontunk számotokra, mindenkor az általatok jelzett részt magyarázva meg még külön is, amely esetben azt kérdéseitek szükségessé teszik, s ameddig arra lehetőségünk adatik. S ezen előzetes közlés után vegyük sorra a gyülekezeteknek írottakat, elsőként a kor számára adott információkat és buzdításokat, s még az esetleges intelmeket bontva ki János képi beszédeiből, s csak aztán keresve meg adott esetben azt: miként vonatkoztathatóak reátok, a ti korotok emberére azon szavak és mondatok. Jel. 2 Jel. 2.1 Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó között: Jel. 2.2 Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket; Jel. 2.3 És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el. Ezen idézet első versének elsődleges, tehát az akkori kor emberének szóló magyarázata ez volt: 20

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 25. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 25. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 2455. E L Ő SZ Ó ISTENI TÖRVÉNYEK A földi

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

Barsi Balázs: A teremtő Lélek

Barsi Balázs: A teremtő Lélek PPEK 563 Barsi Balázs: A teremtő Lélek Barsi Balázs A teremtő Lélek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN Biblia-tanulmányok 2015 július szeptember Isten tanúságtevői az Őt nem ismerők körében Biblia-tanulmányok (2015. július szeptember) Biblia-tanulmányok (2015.

Részletesebben

TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL. 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók

TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL. 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók TESTVÉREKNEK A J Á N D É K TESTVÉREKTŐL 2012. KARÁCSONYÁN (Új folyam X. kötet) Elmélkedések, előadások, tanulmányok, beszámolók TARTALOM I. Elmélkedések Csizovszki Zsóka: Ha Jézussal üldögélek 3 Csizovszki

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei Írta: Johannes Greber KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben

Több mint győztesek A Jelenések könyvének magyarázata

Több mint győztesek A Jelenések könyvének magyarázata William Hendriksen Több mint győztesek A Jelenések könyvének magyarázata Hatodik kiadás Baker Book House Grand Rapids 6, Michigan 1952 (Szigorúan magánhasználatra) 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. fejezet:

Részletesebben

A H A N G 16. A HANG. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 16. A HANG. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 16. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A HANG 1 1462. E L Ő S Z Ó "Nehéz kifejeznem, milyen

Részletesebben

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 17. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1589. ELŐSZÓ "Drága Jézusom! Csodálatos

Részletesebben

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS I. fejezet A szentírás Isten igaz igéje (A kanonikus Szentírás.) Hisszük és valljuk, hogy a szent próféták és apostolok kanonikus írásai mind az Ó-, mind az Újtestamentumban

Részletesebben

Ézs 32,1-8 Krisztus uralma

Ézs 32,1-8 Krisztus uralma Ézs 32,1-8 Krisztus uralma Ímé, igazság szerint uralkodik a király, és a fejedelmek fők lesznek az ítélettételben; Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok

Részletesebben

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők Olvasóinkhoz Régi és új A Messiás haláláról Isten gyakran bátorítja gyermekeit arra, hogy emlékezzenek meg az Ő jóságos teteiről, Vele szerzet tapasztalataikról. Van azonban egy különös igehely, ami ennek

Részletesebben

A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1121. ELŐSZÓ Ma már az egyezernégyszázötvenedik

Részletesebben

A H A N G 19. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 19. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 19. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1816. E L Ő S Z Ó "Nagyon nagy szeretettel

Részletesebben

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 12. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 993. E L Ő S Z Ó Hálát adok Istennek

Részletesebben

AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE ANNIE BESANT C. W. LEADBEATER AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Fordították: Az MTT tagjai, 1940 A kéziratot feldolgozta: Szabari János, 2006 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT TARTALOM AZ OLVASÓ FIGYELMÉBE

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013 A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2013 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész: 2010 november 8. - 2011

Részletesebben

AZ IDÕK JELEI. Gyászol a Föld 2005/1. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA. http://kerak.biblialap.hu

AZ IDÕK JELEI. Gyászol a Föld 2005/1. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA. http://kerak.biblialap.hu http://kerak.biblialap.hu 2005/1. AZ IDÕK JELEI A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA Az akarat gyógyulása.............. 2 A 2004-es esztendő értékelése az idők jelei szempontjából......... 6

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben