És ímé hamar eljövök (Jel )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "És ímé hamar eljövök (Jel. 22.12)"

Átírás

1 Tandari Éva És ímé hamar eljövök (Jel ) (A Jelenések könyvének magyarázatai) I. kötet

2 I. kötet Ismét itt vagyok az Úr nevében, drága gyermekeim. Amint ígértem, most a Jelenések könyvének magyarázatait adom kezetekbe. Nem tévedés a többes szám, ekként a címben sem kell elírásra gondoljatok: valóságosan is több magyarázatot fogtok egyazon idézett részekhez olvashatni, mert szükséges, hogy a korábbi, még Adelma Testvérünk által az adott kor emberének mértéke szerint írottakat már a ti korotoknak megfelelő formában bontsuk ki, egyben korrigálva is az esetleges hibákat, amiként szükséges, s nem csak Adelma munkájában, de a hivatalos Írás-magyarázatokban is. Mert kell, hogy a Jelenéseket a Múlt, Jelen s a Jövendő fényében vizsgáljuk meg, megmutatva: mi, és miként vonatkozott az Áldott Krisztus Megdicsőülése utáni kor emberiségére, mi, és miként vonatkozik a ti Jelenetek, s a legközelebbi Holnapok emberiségére, valamint azt, mit, és miként kell értelmezzetek, ha a Nagy Ugrásra gondoltok és mindazon történésekre, amik akkor elkövetkezendőek lesznek. Ezen felül és ezen túl azt kívánjuk még elétek tárni: mit üzent a kétezer évvel ezelőtti korból János a távolabbi Holnapoknak, tehát már Túlélőkből kialakuló Harmadik emberiségnek, bár ez utóbbit már csak a lehetséges mértékig bontva, addig, amíg kibontanom engedtetik nékem magamnak is az az ÚR Kegyelméből. S ebből az utolsó mondatból már arra is következtethettek, hogy még itt sem lesz lehetséges minden történést feltárnom, mert amiként minden prófécia: a Jelenések könyve is az egyik lehetséges Holnapképet rejti, amely az emberi milyenség által változik, vagy változhat. S még mielőtt itt félreértések születnek elméitek mélyén, azt is hozzá kell tennem: számotokra rejti csak az egyik lehetséges Holnap-képet, és ti vagytok azok: a ma élő emberiség, s a Nagy Ugrás koráig még Útra indulható Testvérek, akik csak ezt az általatok a korábbi kétezer év alatt lehetővé tett Holnap-képet találhatjátok meg a Jelenések könyvében. Mert egyébként, amiként azt az Írás teljességére is elmondhatom, a lehetséges Holnapok mindegyike benne foglaltatik a leírtakban. Ekként tehát a ti szempontotokból rejti mindezek közül csak az egyiket, s éppen azt, amely a ti Jelenetek értelmében a leginkább valószínűsíthető, sőt, már törvényszerűvé lett Holnap-kép. Azt azonban már a későbbi korok emberének milyensége fogja meghatározni: a szinte végtelen számú lehetőség közül mely felé fog a legerősebben haladni az emberiség szekere, s akkor ők, a Harmadik emberiség tagjai is az adott Út-megválasztás értelmében leginkább lehetségessé váló, bár főbb részleteiben már ma előrelátható Út nyomait fogják kibonthatni az Írásokból, értvén ez alatt természetesen úgy az Ó, mint az Új Szövetséget, s még a Jelenések Könyvét is. Mindezek után tehát fogjunk hozzá a Jelenések megvizsgálásának. Ehhez elsőként az Ószövetségből, Ésaiás próféciáiból emelünk át egy kis részt, amely kifejezetten a Nagy Ugrást vetíti előre, s azért épp e részt emeljük ki, mert ez az, ami a leginkább érint benneteket. Ha nem is konkrétan, tehát nem jelenbeni fizikai Utatokon, de miként mondtam, sokak lesznek, akik a Nagy Ugrás korában is a Föld színén lesznek, akár testben, akár csak Szellemi Erőkként, vállalással, de akár az utolsó karmikus elemek megtisztíthatásáért is: s hogy ki lesz akkor a Föld színén, s ki nem, ki lesz testben, s ki nem, vagy hogy ki lesz ott Vállalással, s ki másképpen: nem tisztem hogy elmondjam, amiként magatok nem is lehettek még annak tudói. Annál is inkább nem, mert a Ma Útja még nem ért véget számotokra, így a Holnap lehetséges Útja még nagyban a hátra lévő időtől függ. Nézzük tehát az ígért, Ésaiástól származó Próféciákat: Mert a seregek Urának napja eljő minden kevély és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik. És Libánon minden cédrusai ellen, a melyek magasak és felemelkedettek, s Básánnak minden tölgyfái ellen; Minden magas hegyek ellen, és minden felemelkedett halmok ellen; Minden magas torony ellen, és minden erős kőfal ellen; És Társisnak minden hajói ellen, és minden gyönyörűséges drágaságok ellen. És porba hajttatik a közember kevélysége, és megaláztatik a főemberek magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik fel ama napon. És a bálványokat teljességgel elveszti. 2

3 I. kötet És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba, az Úr félelme elől és nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet. Ama napon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon, a vakondokoknak és denevéreknek, Hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékiba, az Úr félelme elől és az Ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet. (Ésa ) Itt és most még nem tartom szükségesnek e rész kibontását, amiként azt sem, hogy a kiemelt részt Ésaiás próféciáinak más részeivel, vagy más prófétáknak leadott közlésekkel vessem össze: annak is elérkezik a maga ideje, s akkor majd megcselekesszük azt is. A mostani kiemeléssel csupán annyi volt a célom, hogy megmutassam: már az ÚR Eljövetele előttől tudott volt a magatok Történelmének e lehetséges irányba való fordulása, amely aztán be is következett: holott még Ésaiás is csak mint lehetséges történést vetítette előre e képet, s nem is egy helyen, és nem csak ő. Ezen előrejelzéseket azonban már a Próféciák vizsgálatánál vetjük egybe, amiként minden mást is akkor vizsgálunk meg, amit már megélt az emberiség, s ami még eztán köszön, vagy köszönhet reá, mint a legerősebben feltételezhető, vagy akár már bizonyosra vehető Globális Sors-elem... Ennyi előzetes után térjünk rá munkánk tényleges témájára: János Apostolnak Mennyei Jelenésekről való könyvére. Akként fogjuk kibontani magunk is e Próféciákat, amiként Adelma Testvérünk tette, ha mi már egy kicsivel részletesebben is, vagyis az egyes verseket idézve, s egy-egy helyen megállva, hogy az idézett részhez hozzáfűzzem a szükséges magyarázatokat is. Elsőként az Adelma által lejegyzett magyarázatot egészítjük ki, és igazítjuk is helyre ott, ahol szükséges... És itt ismét álljunk meg egy pillanatra! Nem azért szükséges az Adelmának leközvetített Magyarázat helyreigazítása, merthogy a Közlés ne lett volna pontos: pontos volt, de még csak az adott kor emberének szólt, s merthogy Adelma transz-állapotban vette az Közléseket, azok mindenkor változó tisztasági fokon kerültek a papírra, attól függően, hogy az eszköz Tudata milyen fokon volt képes félreállni. De nem csak ez volt annak hátterében, hogy a Közlések tisztasági foka váltakozott, bár már ennyiből is kitűnhet számotokra: nem a Közlőn, de nem is Adelmán múlott, hisz transz-állapotban ő maga akarattal nem módosíthat az általa leírandó szövegen. Ám Adelma nem állt közvetlen kapcsolatban Jánossal, tehát a Közlemények nem közvetlenül Jánostól kerültek leíratásra: így viszont az egyes Közlések már a lefelé vezető Úton is módosultak valamilyen fokon, s nem is mindenkor azért, mert hogy a közvetítők hozzátették volna a maguk gondolat-hullámait. Ez is gyakran közrejátszik a transzmédiumok által írott mondott Közlések esetében, ha nem is ez esetben. Itt inkább az játszott közre, hogy a lefelé haladó információ-csomag mind alacsonyabb rezgéstartományokon kellett áthaladjon, így az minden szinttel kellett, hogy veszítsen valamennyit erejéből: márpedig az eredeti Közlésben lévő magasabb szintű Tanítások csak a maguk rezgéstartományában válnak kibonthatóvá, így azok el kellett fedődjenek, hogy már csak akkor nyíljék ki ismételten is azok benső tartalma, ha az emberiség elérte azt az Ébredtségi szintet, amelyen azok ismét megnyithatóvá válnak. Amikor azt mondom: a Közlések minden szinttel csökkenő energia-egységgé kellett váljanak, azt mondtam: minden, egyre csökkenő rezgésszint-tartományban lévő Átvevő csak a maga rezgésszintjének még megfelelő Tanítás kibontására és továbbáramoltatására lesz képes, vagy, ha az információ egységességében és zártan kell továbbáramoljék, maguk a mind gyengébbé váló szintek lesznek azok, amelyek leárnyékolják, lefedik azt, így az eszköz már a többszörösen is elfedett információt írja le, s mert transz-állapotban van, még annak tisztasági fokát sem lehet képes bemérni, azaz megállapítani. A Közlő és annak eszköze közti úton elfedődött Tanítások végezetül az eszköz mellett Feladatot vállalt, s az Átadó szerepre vállalkozható Testvéren is át kell hogy haladjanak, aki maga is mint valamely 3

4 I. kötet szűrő nyilvánul meg, aki ismét csak a maga szintjének már megfelelő rezgésszintű információt lehet képes átvenni és továbbítani is. Ezzel viszont már azt is elmondtam, hogy maga az Átadó is kell, hogy egy bizonyos fokig alkalmazkodjék ama szint rezgésenergiáihoz, amelyben az eszköz van, s még magának az eszköznek tudati, tehát agyi energiáihoz is: ártására ne legyen az adott szinten testben lévő személynek, vagy a körötte élőknek, vagy akár a szint teljességének. A transzban dolgozó médium esetében ez mindenkor így működik. Ez az elfedettség viszont már azt is magyarázza: miért nem lehet képes az Átadó még csak érzékelni sem a magasabb rezgésszinttel bíró Közléseket, nem még hogy közvetíteni tudná azokat az eszköz felé, s az eszközön keresztül az emberiség felé. Ez abban az esetben is ekként van, ha szóban kell elmondja az eszköz révén, tehát azon keresztül az Üzenetet, s akkor is, ha le kell írja, ismét csak az eszköz Tudatát félreállítva, közvetlen formában használva az eszközt, akként, mintha az a saját fizikai teste volna, természetesen annyit mondva vagy írva le, amit így, tehát elfedetten ő maga érzékelhet az eredetileg leközvetített, de már számára is csak a szint mértékében megnyíló Gondolatenergia-csomagból. Ennyi közlés után most ténylegesen is térjünk rá a Jelenések könyvének kibontására: Jel. 1 Jel. 1.1 Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar: Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté az ő szolgájának Jánosnak, Elsőként, ahogy azt ígértem, Adelma magyarázatát bontjuk tovább. Már itt megbontom ezt az első verset is. Adelma révén ugyan még egybe lett az véve a második verssel is, de már ezen első vers két sora is mást és mást takar, mást mond, amire az is utal, hogy az első mondat még többes számban, míg a második már csak egyes számban íródott. Figyeljétek csak: Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar: E sorban még arra a Tanításra, arra a Próféciára utalt János, amelyet mi: a Tizenkettő vehettünk Tőle. A Márk evangéliuma, annak teljes 13. fejezete ezt mutatja meg az elsőtől az utolsó, azaz a 37. versig! Azon versekben már akkor megmondta az ÚR mindazt, aminek még a mi életünkben be kellett következnie. (Ezeket a Mk. 13,2; 13,4; 13,6 tárja elétek, még a 13,7-9 ben is e Próféciákat olvashatjátok, aholis már olyan történéseket tárt elénk az ÚR, amely azonban nem csak a mi korunkra, de a későbbiekre: a ti korotokra: a közeli Múltra, az általatok élt Jelenre, s még a holnapokra is vonatkozott/vonatkozik. Mindaz, amit az ÚR e három versben elmondott, valósággá lett akkor is, és a későbbiekben is, amiként azzá lett, és azzá is lesz minden, amit az ÚR előre vetített, mert Ő mindenki mással, tehát az egyes próféciákat közlő Testvérekkel ellentétben valóságosan ÖNMAGÁBÓL SZÓLOTT: vagyis nem valamely Közlést továbbított, de a Maga ISTENI BÖLCSESSÉGÉBŐL beszélte el nékünk mindazokat, amiket átadott nékünk! A két ezt követő vers már a mi Útjaink végét, annak megpróbáltatásait, valamint az inkvizíció két, egymástól távol eső korát, annak történéseit taglalja. S mert hogy az ÚR Próféciái meglehetős fontosak, azokra még más munkánkban is kitérek, ekként itt nem is bontom tovább, hisz célunk jelen esetben nem ez, hanem a Jelenések Könyvének megmagyarázása, azoknak a már lehetséges fokig való kibontása. E vers második mondata viszont már valóságosan is a János által lejegyzett s részben lejegyeztetett már a Pathmos-szigeti fogság idején esett Látomásokra utal, megjelölve az Üzenet átadásának módját is. János lényegében a ti meditációtokhoz hasonlatos révült állapotban látta az angyalt : azt a Szellem testvért, aki az ÚR Akaratából és engedélyével ereszkedett alá, nem mint valóságos Szellemlény, de mint önmagáról leközvetített Szellemi erő-kép, azaz hologram: Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté az ő szolgájának Jánosnak, 4

5 I. kötet A második vers első mondatát már kétféle formában is kell értelmezzétek: Jel. 1.2 Aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. János itt nem csak arra utal, nem csak azt mondja el, amit a Szellem-testvér átadott néki mint Közleményt, s nem csak azt mondja el, amit mint Holnap-képet a ti álomképeitekhez hasonlatos formában elméjére vetített ahogyan azt az ÚR rendelte néki, de arra is utal: János már akkor bizonyságot tett az ÚR Krisztus minden beszédeiről, és mindazon Csodákról is, amelyeket láthattunk, s amelyek minden kétséget kizáróan megmutatták: Valóságosan is Az Atyának Fia Ő. Annál is inkább vonatkozik ez utóbbi Bizonyságtételre János e mondata, hisz épp ezért: Bizonyságtételéért volt Pathmos szigetén fogságban, amiként ezért is halt vértanú halált későbben! Ilyes bizonyságtétel az első levele is, amelyben ezt írja: Ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Igéjéről. (És az élet megjelent és láttuk és tanúbizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, amely az Atyánál vala és megjelent nékünk;) Lépjünk tovább a harmadik mondathoz: Jel. 1.3 Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van. János e versben elsősorban a igehirdetésen résztvevőkhöz szól, kinyilatkoztatván: aki olvassa, aki hallgatja, egyként boldog, de csak ha megtartani is képes az ÚR Rendeléseit. Ezen túl azonban már minden korok emberéhez is szól, éspedig akként, hogy a magasabb szint értelme szerint szól, mert tudja: csak aki olvassa, hallgatja és megtartja tehát aki keresi, megtalálja és meg is tartja az Úrnak Tanításait, amelyeket az ÚR reánk bízott (s amelyekre ismét felhívja a figyelmet a gyülekezetekhez intézett szavakban, s akárha a feddésekben is), lesz valósággal is Boldog, mert csak az kerül az ÚR közelébe, Aki nélkül Igaz és Valós Boldogság nincs, nem létezik, mert Ő MAGA A BOLDOGSÁG. De akként is ír e mondatban János, mint ki tudója annak is: az IDŐ, mint olyan, csak a fizikai síkon hosszú: a Valóság Világában ténylegesen csak egy pillanat az, ami alant ezer esztendő, mert ha alant, a fizikai Világokban van is IDŐ, ITT már nincs, s ekként mindazon Történések is, amelyeket egységességében megláthatott, s még azok mindahány lehetséges változata is a folyamatos MOST-ban vannak. Ugyan János nem kapott olyan összefogó képet, vagyis számára a későb-beni történések bizonyos időbeni elhelyezést kaptak, de mert az egyszerű földi elme nem volt képes még ekként sem teljességgel széjjel választani a mi korunk, s a későbbeni korok történéseit, gyakran felcserélődtek a történések, s azok más sorrendben estek meg, vagy akként, mint a ti Történelmetek vissza-visszatérő elemei, amelyek mindaddig kell a Történelem részei maradjanak, míg az emberi milyenség arra okot és alapot ad, s addig, míg a korábban megfogalmazott nemzeti avagy Globális karmát semmissé nem tette, ki nem égette az emberiség azon történések révén, s akkor azok, mint megtisztított energiák semmissé lesznek számotokra és fölöttetek. Legalábbis: lehettek volna, ha az ember egy kicsit is igyekszik nem újra és újra megfogalmazni ugyanazon csoportos, tehát nemzeti és/vagy Globális karmát, amelyet vissza-visszatérve ki is kell égessen akár a nemzeti, akár a Globális energiák közül. Mert bizony gyermekeim, még ma, és még Holnap is, s aztán még egy kicsiny ideig módot ad rá néktek az ÚR, hogy amit tudtok, tisztává, legalábbis tisztábbá tegyetek, mert amiként azt megüzentük munkatársunkkal, az akként is van, s még ma is sok az, amit megváltoztathattok, ha már nem is azért, hogy a korábbiakban megjövendölt történéseket semmissé tegyétek, de azért, hogy a várt várható történések könnyebbé legyenek, nagyobb esélyt adva ekként a túlélők csoportjainak. S itt ismét lépjünk tovább: akinek füle van hallásra meghallotta, s későbben is meg fogja hallani, és meg is fogja érteni, amit mondottam... 5

6 I. kötet Jel. 1.4 János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van: János valóságosan is a hét, akkoriban működni kezdett gyülekezetnek szólt: de szólt a ti Világotok teljességének is, hisz a ti Jelenetekben, abban a Fény-tartományban amelyben ma vagytok, s amelyben még egy kevésnyi időn át lesztek, mindahány Úton járóban érzékelhető az a tudati lelki avagy Szellemi elem, amelyeket Adelma még gyülekezetekre osztott. Itt kissé hibás volt a vétel, hisz az embereket, és még pontosabban az Úton járó Szellemi Követeket már akkor sem lehetett volna olyan formában különválasztani egymástól amiként azt az általa leírtakból következtethetnétek. Amikor ugyanis arról ír: De fennen hirdeti ezt ma is minden embernek, aki be van osztva a hét következő gyülekezetbe: 1; A hit 2; A szeretet (s e kettő egyébként is megfordítandó, mert mindenkor első a Szeretet, mert AZ MAGA AZ ISTEN, ekként az Isteni Szikra, az egyedül Tökéletes rész, amely minden Szellemi Követ sajátja is) 3; A remény 4; A türelem 5; A bűnbánat 6; A büntetés 7; A bűn gyülekezetei lényegében mintha arról írna, hogy az ember besorolható csak az egyikbe avagy csak a másikba: holott egyként van meg a tulajdonságok mindegyike is mindahány emberben, így egyként tartozik mindenki ehhez is, ahhoz is és mindahányhoz is, hisz egy nem volt az ÚR KRISZTUSON kívül, aki testbe lépése jogán és okán ne vette volna magára az Ős-bűnt, mint benső Szellemi terhet, magára véve azzal minden mást is, ha a Szeretet erejét csak kisebb mértékben is, s a Hitet akár csak mint a Holnapok során kibomló Szellemi Erőt. De mindahány megtalálható minden egyes Úton járóban az adott szinten, s éppen a szint végett. Ettől függetlenül azonban e hét elem jellemzője az egyes Fényköröknek is: s bizonnyal ez állott az Adelma felé elközvetített Gondolatenergia-csomagban, ám ezt, amiként mondtam, az adott kor végett nem lehetett képes számára ekként kibontani és leközvetíteni az Átadó Testvér. Bizony, gyermekeim: e hét Gyülekezet a hét Fénykörre is utal: éspedig nem is akárhogyan, mert egyben utal, s már kifejezetten a ti jelenlegi szintetekre és a mostani emberiségre is, amelynek Úton járói mindahány Fénykör energiáit egységesen a magukénak tudhatják, hisz az Ős-bűn, amiként mondtam, mindőtökben jelen van, de már épp úgy jelen van mindőtökben a Megváltó Kegyelmi Szikra is, amely A SZERETET ISTENÉNEK leghatalmasabb KEGYELMI AJÁNDÉKA. És ekként még azt sem félek kijelenteni, hogy nem csak a Föld színén, nem csak az emberiségben, de minden Fénykörben és minden egyes, e Fénykörökben lévő Testvérünkben meg van e hét gyülekezet, hisz mindőtökben jelen való Erő A Szeretet, hisz jelen való ERŐ a Megváltó Kegyelmi Szikra, A hit (ha az gyakorta csak a Szellemi Követben van is jelen, de elfedetten maradt meg a Tudat számára), a remény, a türelem, a bűnbánat, a büntetés és még mindenkor a bűn is, s ez utóbbi, amiként mondtam, az Ősbűn okán. Ezen emberi tulajdonságok és Szellemi adottságok mindő-tökben megvannak: kiben erősebben, kiben gyengébben, mindenkor az Életfilm kibontása és beteljesítése érdekében magatokhoz vonzott Kozmikus Erők, és a Szellemi Követ ébredtségi fokának függvényeként; de jelen vannak. Ekként mondhatom, hogy magatok vagytok az a bizonyos hét gyülekezet : ti mindannyian, személyenként is külön külön, amiként a hét gyülekezetet kell értsétek az emberiség egészére is, mert amiként az egyénben, akként a sokaságban is jelen van mindahány tudati lelki avagy Szellemi milyenség-elem. 6

7 I. kötet A következő mondata e versnek ez: Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki vala és aki eljövendő; Itt egyértelműen az Úr Krisztusra utal a Közlő, de a mondat második felét ismét ki kell hogy bontsuk, s még azt is kétfelé kell, hogy válasszuk: és a hét lélektől, amely az ő királyiszéke előtt van, E hét angyal ez esetben nem is annyira hét Szellemre utal, hisz a Segítő Szellemtestvérek nem csak ezt vagy csak azt a Feladatot látják el, tehát nem csak ezt, vagy csak azt a Kegyelmi Erőt, de ezek mindösszességét hivatottak, és mindannyian az ember-szellemek felé, s a mélység világában lévő mindahány Szellemi Követ felé is áramoltatni. A hetes szám egyértelmű, és mindenképp a Szentlélek hét legfontosabb Kegyelmi Ajándékára utal. Mi ugyan nem csak hét, de ennél több Kegyelmi Ajándékot soroltunk fel korábban, de akként érzem helyén valónak, hogy itt átemeljünk egy kis részt a Tűznek Keresztségéből c. munkánk III. kötetének 49. oldaláról: Elsőként mindenkor a Szellemi (spirituális), a lelki és a tudati elemek megerősítését elősegítő Energiaelemek rezgésszintjének növelésére kell törekedjetek; vagyis a Szeretet, az Akarat, a Bölcsesség, a Rend (test-tudati szinten a rendszeresség), a Türelem, az Alázat, a Csendesség (s itt belső, tudati - lelki-szellemi csendességet egyaránt értsétek) a Békesség (a belső békesség, s a Világgal való békesség), az Irgalom, a Következetesség, és az Erő (vagy szükség esetén a gyengeség) Kegyelmi Erejét kell kérjétek, amely által e Bölcsesség-elemek még inkább való kibontására és megélésére lesz módotok. Aki e Kegyelmi Szentlélek energiákat kéri, lényegében az ÚR Megváltó Szeretetét, a Teremtő EGYSÉG szabadító, megerősítő, minden gondokban megvigasztaló, segítő erejét kéri, és kapja is: a fájdalom és a halál, amelyet szintén említ Adelma, mint az általa megnevezett gyülekezetek angyalait, ezen Kegyelmi Ajándékokkal szemben nem bízatik senkire, ezeket ugyanis nem kéri: viseli az, akit a Szenvedtetve nevelő Törvény még ezek viselésére kötelez. Amikor arról szól Adelma: egy angyalt említünk, de millió van, az Őriző Szellemekre utal, akik mindenkor azt az energiát közvetítik le a pártfogásuk alá tartozó Úton járónak, és olyan mértékben, amelyre, és amilyen mértékben annak valóságosan is szüksége van. Nem a test, és nem is a Tudat, de valóságosan is az Úton lévő, tehát a Szellemi Követ felé, így az még akkor is jussául lesz, ha a Tudat nem kéri, vagy ha a test még nem igényli, de a későbbiekben szüksége lesz rá, s akkor a Szellemi Követ áramoltatja tovább a korábban általa lekért és megkapott energiákat. A mondat-töredék második fele ez: amely az ő királyiszéke előtt van, Itt valóságosan is gondolnotok kell a királyi trónusra, ha nem is akként, mintha Istenünk valamiféle trónon ülne: nem a tárgy, hanem az a fontos és lényeges, amit a tárgy a ti világotokban szimbolizál: az Ország fölötti hatalom jelképe volt a királyi trónus: ekként a Szellemi értelemben vett királyiszék Isten Hatalmának szimbóluma. Istenünk A TEREMTETTSÉG URA: és HATALMA A SZERETETBEN teljesedik ki, tehát Hatalmának egyedül való, legfontosabb eleme, annak egyedül Igaz szimbóluma e Trónus: A SZERETET, amelynek fő tartópillére volt, s lesz is örökkön A MEGVÁLTÓ és MEGTARTÓ KERESZT. Isten Szeretete előtt mint Kiteljesedett Szeretet-ajándék áll a Szentlélek mindahány Kegyelmi Ereje, akként, amiként a föld királyai előtt állnak a királyi Tanács legfontosabb miniszterei, akikre mindenkor hallgat a földnek királya. Ekként hallgat ISTENÜNK is A SZERETETRE, Önmaga legbensőbb Lényegére, amelyet a Teremtettség egészére terjeszt ki: még a ti kicsiny gömbötöket, annak mindahány energia-elemét is értve ez alatt, és kiáraszt minden Teremtményre, értvén ez alatt benneteket: bukott Szellem-gyermekeit is. S benneteket tán még inkább eláraszt e Kegyelmi Erőkkel, hisz az Egész- S-Ég-i állapotból kibillentek vagytok, gyengélkedtek, így több energiára van szükségetek, hogy ismét Egész-S-Ég-essé legyetek. 7

8 I. kötet Adelma ezt követően ismét egy olyan mondatot fogalmazott meg, amelyet a Tudatba íródott korábbi ismeretek végett nem volt képes teljességgel megérteni. Ekként eshetett, hogy az ÚR Krisztust nem mint az Atyának EGYETLENJÉT, nem mint ISTENT: de mint az angyalok közt az elsőt említi. Hogy ez mennyire nem helyén, és rendjén való, s hogy mennyire alkalmas többek megtévesztésére: néktek már nem kell, hogy mondjam: elégszer írtuk már le az ÚR ama mondatának értelmezését: ÉN és az ATYA EGY VAGYOK. Ha viszont azt az értelmezését vesszük az angyal szónak, amelyben a szó Tisztát jelent, mégis van valami igazsága Adelmának is (bár ő még a szellem szó helyett használta az angyalt, s erre egy előbbi mondata a bizonyság: Az angyaloknak, vagy szellemeknek hét csoportja... - s amint azt is tudjátok, az ÚR valóságosan is nem hasonló a Teremtett Szellemhez, hisz ISTEN Ő, s ez még akkor is így van, ha a Teremtett Szellem viszont kell, hogy mindenben HOZZÁ: Istenhez igyekezzék hasonlatossá válni, hogy Tökéletes legyen, mert az Atya Tökéletes.). Tehát ha az angyal szót a Tisztasággal helyettesítjük be, valóságosan is az ÚR KRISZTUS volt az EGY a Föld színén is, Aki teljességgel Tiszta volt, amiként Ő az a FENT Világában is, Aki igazán betölti az ATYA Tökéletességi mértékét, hisz Ő és az ATYA Valóságosan is EGY, így lehetetlen is volna, hogy ne azon mértékben volna Tiszta, Amiként Tiszta Az ATYA, AKI MAGA A TISZTASÁG, A TÖKÉLETESSÉG, amiként az A FIÚ ISTEN is. Ez utóbbira, tehát az ÚR Krisztus Tökéletességére és Tisztaságára utal Adelma révén János akkor is, amikor arról szól: az ÚR angyallá, azaz Tisztává teszi az emberszellemet is, ha az kész, és képes is követni ŐT, és képes felvállalni a maga kicsinysége mértékében mindazt, amit az ÚR vállalt fel az Ő HATALMASSÁGÁBAN: ha viseli a gúnyt, a lenézettséget az Úrért, ha zokszó nélkül tűri a világi értelmezés szerinti szegénységet, amely valóságosan is csak a világ, ti. a földi világ szemében szegénység: de gazdagság Istenben és Isten előtt. S vajon ki ne vállalná ezt, aki ismeri az Urat? Ki ne vállalná, aki tudja: érettetek felvállalta Ő: a Leghatalmasabb, a minden gazdagságok Ura és azok Kútfeje e szegénységet, gúnyt, megvetést, s végezetül még a Kereszthalál minden ő borzalmát és szenvedését is? Ismét lépjünk tovább. A Jel. 1.5 ekként hangzik: És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által, Ezt a verset, annak első mondatát megbontjuk, mert itt ismét némi fogalom-zavar van, legalábbis látszólag. Az előző versben is az ÚRRA utalt János: akkor még akként említve ŐT: Aki volt, Aki vala és Aki eljövendő, (a későbbiekben maga az ÚR jelenti ki Önmagáról, nem is sokkal alább, az 1,8-ban) s ebben egyértelműen Krisztusra utalt, és mégis külön említi Őt már itt, e következő versben, akként szólva, mintha az előzőekben nem Krisztusra, de az Atyára akart volna utalni, holott ez sem ekként van. Külön nevezi meg bár János az ÚR Krisztust, és mégsem külön, hisz amiként az imént is mondtam, valóságosan is akként van, s az ATYA és A FIÚ EGY. És éppen ez a Tanítás van elrejtve e két versben, méghozzá akként, hogy közben nagyon is nyíltan tárja elétek: miként is, mily teljességgel kell azt értenetek: az ATYA és A FIÚ EGY és megbonthatatlan EGYSÉGBEN VAN. A Krisztusi kor embere ezt még nem lett volna képes megérteni ha már akként magyarázza el nékik János, amiként azt tenéktek elmagyarázhattam, de még a korábbi, tehát az as évek embere sem értette volna, ha Adelmával ekként bontatja ki a szöveget, amiként azt én bonttatom ki számotokra. Így is csak kevesek voltak képesek értelmükkel el, és befogadni Adelma munkáját, s még magának a Kapcsolatnak lehetőségét is, ám bizonnyal még az a kevés is megrettent volna, ha egyszerre nagy tömegű, számukra új információt kell befogadjanak. (Adelma feladatának, Vállalásának lényegi része egyébként is inkább a jelenség, tehát a Szellemvilággal való Kapcsolat lehetséges voltának bizonyítása volt, amelynek keretein belül egyes rész-igazságokat vehetett át, amiként mondtam, még transzállapotban.) A mondat ekként folytatódik: aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. 8

9 I. kötet Az ÚR az ÉLET, de már a Valós ÉLET Bizonyítéka, azon ÉLETÉ, amely örökkön való, mert Örökkön való Az ATYA, Aki minden LÉT Kútfeje, forrása, AKI ÖRÖKKÖNVALÓ, s ekként örökkön való mindaz is, ami Benne, Általa és Tőle eredeztetett, tehát minden, ami Élet, legyen az bárha csak a legalsóbb rendű anyagelemi élet is, szemben mindazzal, ami az Élet ellentéte, ami a halál, amely Satana erejéből való, s amely, mint az ÉLETTEL ellentétes energia, nem lesz, mert nem is lehetne sem örök, sem való: csak ideiglenes és csak látszat szerinti, amiként Satana egész birodalma is az, s erre az ÚR a legelső Bizonyság, Aki kiemelkedett a Halál, a nemlét birodalmából, hogy ismét s már örökkön való időkre az ÉLETBE térjen, ahogy mindazok is az Életbe fognak majd térhetni, akik ma még, s még holnap is, s még aztán is egy bizonyos, konkrétan meg nem mondható, bár a Teremtő EGY-ség által régtől: a Kezdetektől tudott ideig a halál birodalmának fogságában vannak. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által, E verssorban már inkább csak a Mester Tanításait, és minden Ő cselekedeteit ismerőknek kívánt János bizonyítékot adni arról: KI mutatta néki azon Látomásokat, amelyeket aztán le is íratott véle. Vagyis számunkra szerzett ekként bizonyosságot, hogy tudói legyünk annak: valóságosan is az ÚR szólott rajta keresztül hozzánk, s mirajtunk keresztül sokakhoz, akik viszont e sor értelmét sem vehették volna teljességgel eszükbe. A következő vers ismét nékünk: de már a mi nyomainkba lépőknek is bizonyság, amelyben már a mi feladatunkról és szerepünkről szól János, amiként azt az ÚR meghagyta néki: Jel. 1.6 És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen. És tett minket királyokká és papokká... mondja János, ami nem azt jelentette, amiként ma sem azt jelenti, hogy ekként valamely kiváltságokra emelt ki bennünket az ÚR, hacsak nem a szenvedések kiváltságára, s az alázatosságnak kiváltságára, amely erények a Mennyei szintekhez emelik közelebb az emberszellemet: s ekként, ebben az értelemben néktek is királyokká és papokká kell lennetek, ahogyan azt a MAG-oknak írott könyvemben mondottam is. S mert az a rész igen fontos és lényeges, és nem csak a MAG-oknak, de mindeneknek is szól, akik már az ÚT ismerői, s még azoknak is, akik a Szeretet Istenét követik és vallják, azt a kis részt ide, e kötetbe is átemeltetem, hogy tudjátok mind: miként is kell királyokká és papokká lennetek: Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok; akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. (1 Pét. 2.10) Mert valósággal is hirdetnetek kell az ÚR Kegyelmét, és már nem csak szavak által, de mindenkor a cselekedeteitek által, még akkor is, ha olykor a szavaknak is kell, hogy helyet adjatok a te munkálkodástokban, hogy tudottá legyen az elme számára is: KI AZ, AKI cselekszik bennetek és általatok. Mert ti cselekszetek ugyan, de AKI Cselekedtet, mindenkor Ő, AKI A SZERETET. S ha ti A SZERETET szerint, és a SZERETET nevében cselekszetek, mindenkor ŐT fogadva el Uratokul, Vezérlőtökül és ekként Parancsolótokul, legyen bármely földi ország is a földi értelemben vett Hazátok, az Ő Népének fogtok neveztetni: s akkor mégsem az a földi Ország lesz a ti Hazátok sem, mert amiként volt, akként van ma, és mindenkor is, s az ÚR ORSZÁGA nem a Földnek világában van, de OTT, ahová a ti Szívetek húz, s ahová a Lélek emeli fel azokat, akik készek is emelkedni Szellemükben a Lélekkel s a Lélek Ereje; ismét csak A SZERETET EREJE által. S azt hiszem, e vers befejező része már igazán nem szorul kibontásra, sem pedig magyarázatra, mert akként van az, amiként azt János Adelma segítségével leírta: 9

10 I. kötet annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen. A következő vers már az ÚR újbóli eljövetelét mutatja meg, ha még csak akként is, hogy elismétli azt, amit az ÚR korábban nékünk elmondott a Második Eljövetelről. Legalábbis látszólag csak elismétli: csakhogy e vers első sora nem egyetlen mondat! Több, egymástól jól megkülönböztethető mondattöredékből áll, és e töredékek más és más közlést rejtenek: Jel. 1.7 Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt mondja a mondat első része: és itt ismét csak a kor gondolkodását kell az Adelma által leírtakban látnotok, aki még ezt írta: mindenki, aki a keresztény jelzőt viselte, halála után meglátja majd az ő ítélő Urát és Mesterét. Az ÚR azonban már csak a Harmadik emberiség tagjai között fog ismételten is megjelenni, akkor, amikor az elérte a tudati-lelki és kiváltképp a Szellemi tisztaság azon szintjét, amelyen az Ezer éves Birodalom valósággá lehet számukra, mielőtt a sátán utolsó erőpróbának veti alá azokat, akik ezen erőpróba során vizsgáznak: kellő Ébredtséggel bírnak-e, hogy a Felemeltetettek közt legyenek, azok közt, akik akkor már a Föld teljességével együtt emeltetnek fel a Föld-test mai, s a most várt/várható Nagy Ugrás során felemelkedő Szellemi Gömbjéig, hogy már az újra egyesült Föld egészével emelkedjenek tovább, már valóságosan is a Negyedik Fénykörbe, annak első Fény-ívébe, amely már teljességgel kívül esik az ellentét hatókörzetén. S mert ez ekként van, mert az akkor felemelkedők is elvesznek egészen Satana számára, tán nem kell mondjam: az ő próbatételük sem lesz kisebb, mint amit néktek kell viselnetek ma és még holnap, s még egy kevésnyi időn át (ha ez utóbbi szó nem is a ti fogalmaitok szerint kevésnyi ). A mondat második része azonban már a most várható történésre is utal. Ez annál is inkább ekként van, mert mindazok, akik még az alsó három szint valamelyikén vannak, kell, hogy megítéltessenek az ÚR által. De ezen Testvéreink nem földi szemeikkel fogják meglátni ŐT, hisz a mondat harmadik részében megnevezettek: akik ŐT által szegezték, még csak nem is mind lesznek akkor fizikai testben, kiváltképp, hogy János nem is kifejezetten azokra akart utalni, akik a szeget az ÚR kezeibe és lábaiba szó szerint beverték: azokra, akik azt előkészítették, kitervelték és végrehajttatták, s ezek közt bizony ott lesznek azok közül is sokak, akik akkor és ott azt kiáltották, éspedig meggyőződéssel, s nem mint kenyéren és boron megvett és elámított balgák: Feszítsd meg...! E rész ekként hangzik, már a két külön is egy-egy mondandót magába záró részt véve ismételten együtt: és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is; Tehát az Úton lévők, s az Asztrális Világokban várakozók egyként látják majd ŐT: ki a történésekben, ki Szellemi látással, s akik a Föld színén bekövetkező történésekben fogják ŐT láthatni... lényegében már most láthatják, ha még nem is ŐT, nem a Tisztaságot, de mindazt, ami VÉLE, A Tisztasággal ellentétes, láthatva már azt is, ami igazán Krisztusi: s az utóbbiban fogják megláthatni Krisztust, A Tisztaságot találhatva meg még ama züllött és tisztátalan világban is, amelyben ma vagytok, s amelyben mindinkább érzékelhetővé válik: mi az, ami abban a világban az ÚRÉ, és az ÚRHOZ tartozik, és mi az, ami az ellentété, és a mélységhez tartozik, mert a különbség mind élesebbé lesz a kettő között, élesebbé, mint amilyennek ma érzékelhetitek, s még annál is, mint amilyennek elgondolhatjátok... A következő mondatnál már a Jelenések idézése is hibás volt, így természetesen hibás annak magyarázata is, hisz azt mondja: és siránkozni fognak előtte míg a valódi Jelenések arról szól: siratni fogja... micsoda különbség! Az idézet ekként szól: 10

11 I. kötet és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. Ez utóbbi mondattöredék is a fentebb elmondottakra utal, és ismét akként, hogy a Föld mai és tegnapi nemzetségeiről, tehát az egymást követő generációkról egyként szól, hisz ha az asztrális szintre emelkedett is, a Szellemi erőkben mindenképp jelen van az az energia, amely az adott ÉN-felet a Föld valamely nemzetéhez sorolja, ha nem is az éppen Úton lévők generációjához, hanem valamely korábbi nációhoz tartozik az adott ÉN-fél. És erről is szóltam már korábban: minden ÉN-fél saját Szellemi energiái jelen vannak, be vannak íródva valamely Föld-területbe, s eszerint határozódik meg: mely ÉN-fél mely országhoz tartozik, attól függően, mely Országot alapították meg azon a ponton, amelyen az ÉN-fél energiái a Föld testében jelen vannak. Eszerint lesz valaki igazán otthon abban az Országban, ahol született, vagy lesz az idegen számára még akkor is, ha a család felmenő ága, amelynek tagjai közt Útra vállalkozhatott, akár hetedíziglen is ama országban élt, de eszerint fogja kötelezni az a bizonyos Csoport-karma is, amely az adott ország tagjaira nehezedik, annál is inkább, mert az ÉN-fél mindenkor igyekszik már olyan Életfilmet megírni Én-része számára, amely az adott fölterületre készteti azt érkezni, hogy mint az adott nemzet szülöttje járja Útját. Ez persze nem mindenkor lehetséges, így az Én-rész akár más területen is testbe öltözik, vagyis az illető máshol fog megszületni, és bár ott született, s ott is él akár egy teljes életen át, mégsem lesz az adott Országban igazán otthon, mert a Szellemi Követ nem képes kiépíteni magában, s ekként a Tudatban sem azt a bizonyos komfortérzetet, így az adott személy akkor is elvágyódik, ha fizikai értelemben megvan a komfort-érzet, tehát a test maga jólétben és biztonságban él. Amikor azt mondja János: és siratja őt e földnek minden nemzetsége. lényegében Krisztus legbenső ISTENI Lényegét, A TISZTA SZERETETET érti az ŐT szócska alatt, vagyis azt mondta: a Föld testén élők/éltek mindegyike a Tisztaságot és A Szeretetet fogja siratni: azt a Tisztaságot, és azt a Szeretetet, amelyet elvetett magától, és amelyet eltagadott Isten, és a véle egy Úton járó Testvérek elől, de azt a Tiszta Szeretetet is siratni fogja, amellyel Atyánknak tartozott volna a Teremtmény jogán, de amelyet elfordulásával Tőle is megtagadott. Ugyanis éppenhogy a szeretetlenség, és a tisztátalanság az a mindig újra és újra felbukkanó, s minden nemzetségben megfigyelhető ŐS-BŰN, amely végett valóságosan is lesz oka sírni mindazoknak, akik ekként az ÚR Útját vetve el, nem léphetnek előrébb és feljebb, mert ezek a Túlélők közt folytatják Útsorozatukat, ha a minősítési Törvény bárha erre is jogot ád nékik. Ám akik már legalább sírni tudnak a megkésve meglátott Kegyelmi Ajándékok elvetése, és önnön balgaságuk végett, mindenképp lehetőséget kapnak arra, mert az ÚR, AKI AZ IGAZSÁG ISTENE, A KEGYELEM ISTENE IS, s a KEGYELEM, amely A SZERETET édes gyermeke, a bűnei fölött sírót nem utasítja el, hanem igazán is KEGYELEMMEL van iránta, s hogyha valósággal is megtisztítani vágy az ő tisztátalanságait, alkalmat ad néki legalább ott: a Túlélők közt ezt (ha már kissé megkésve is) megcselekedni. A vers végén azt sem véletlen írta János: ÚGY VAN. és ÁMEN. Az Úgy Van, a Törvényt, éspedig az Igazság és A Kegyelem Törvényét jelzi, hogy amit elmondott, úgy van azon Törvényekben megírva, az ÁMEN pedig, az Úgy Legyen, A FIÚ Akaratát tükrözi, Aki akarja mindenkor és mindenek fölött, hogy amit az ATYA Törvénye elrendelt, mindenkor úgy legyen. A következő verset tán nem is kellene magyarázzam: Jel. 1.8 Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki vala és aki eljövendő, a Mindenható. E vers egy kis részére már utaltam fentebb: aki van és aki vala és aki eljövendő, A vers többi része viszont ismét csak azt igazolja vissza, amire kitértem, vagyis az Atya és A FIÚ TELJES és TÖKÉLETES EGY-ségét. Ez az Üzenet már a korabeli zsidóságnak is szól, akik még csak az 11

12 I. kötet Atyát voltak képesek elfogadni, mint Mindenhatót; így e szó sem véletlen, s nem is csak szimbólumként írattatott Jánossal a vers végére. Én vagyok az Alfa és az Omega: mindennek kezdete, kiindulópontja, és mindennek a végső CÉLJA, s a Kezdet és a Cél közt is mindennek Mindenható Ura. Ennél tisztábban és világosabban nem is lehetett volna megfogalmazni az Atya és A Fiú EGY-ségét, s ez a TÖRVÉNY, amiként szólt a korabeli zsidóságnak, s a korabeli keresztényeknek, akként szól minden kor minden emberének, már még a Harmadik emberiség tagjait is értvén ez alatt. S azt hiszem, e verset ennél inkább lehetetlenség, és talán szükségtelen is volna kibontanom: csak az nem érti, aki nem is akarja azt érteni... Jel. 1.9 Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, amely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Itt János önmagát mutatja be, igazolva kilétét, és lényegében ezt a célt szolgálta mindaz is, amit a fentebbiekben elmondott, legalábbis azok számára, akik tudói lehettek az ÚR nékünk átadott Tanításainak, legalábbis azok egy jelentős részének, ama részének, amely Tanításokat átadnunk nem tiltotta meg az ÚR. (Mert amiként tudjátok, mi, és még a Hetven is sok olyas Tanítást kaptunk, amelyet csak ma adhattunk kezetekbe, s még így is van, amit még ti sem tudhattok, csak ha már majd az Idő elérkezik azok átadására. Ez viszont nem tartozik szorosan jelen Munkánkhoz, ekként nem is térek ki rá, csak ha az Úr is akként akarja, s abban az esetben, ha kis munkatársam még köztetek lesz az Úr Akaratából.) A tulajdonképpeni Történés, vagyis János elragadtatása, azaz meditációs szintre való emeltetése csak e következő verstől kezdődik. A kifejezés: Lélekben valék ott erre utal, (amint mondtam, a Szellem szót még nem igen használtuk akkor): vagyis Szellemi Én-része révén kiemelkedett: akként volt csak jelen Pathmos szigetén, mintha nem is volna ott, bár testében jelen kellett legyen, hisz rabságban volt. De Szellemi Én-részét kiemeltette az Úr, s az közvetítette, vagy inkább írta bele a János Tudatába mindazt, amit megjegyeznie, és későbben tolmácsolnia szükségeltetett, amiként azt a következőkben is olvashatjátok: Jel Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét, Jel Amely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó; és: Amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Smirnában, Pergámumban, Thiatirában, Sárdisban, Filadelfiában és Laodiceában. Hallék hátam megett nagy szót erős hangot mint egy trombitáét: ez a tudati érzékeléstől független, a Szellemi Követ által való érzékelésre utal. Amikor meditációban hallotok, vagy láttok, magatok sem akként érzékelitek a hangot vagy képet mint általában, de minden tisztábbá és erősebbé lesz, mert az Én-rész a Tudat felé az általa érzékelt dolgot pontosan akként közvetíti át, amiként azt maga érzékelte: viszont azon a rezgéshullámon más, tisztább lesz a hang, és erősebb, amiként a formák szabályosabbak s a színek ezerszer élénkebbek, ékesebbek, mint amit a magatok világában, a magatok Fény-ívében érzékelhettek. Ez a mondat lényegében visszajelzés, de már néktek szól: János ezzel a mondattal benneteket akart felkészíteni (tehát a későbbi nemzedékek valamelyikének tagjait, hisz ő sem tudhatta: mikor nyílik ki a spirituális Tudás olyannyira, hogy egyáltalán próbálkozni mer az ember a Fent Világával való Kapcsolat már akaratlagos formában történő megteremtésére). A meditáció során bekövetkező észlelések megváltozott voltára utalt, arra hívta fel a figyelmet, amely ettől függetlenül is már sokakat riasztott meg, akik fel is hagytak a számukra riasztó meditációval (sajnos olyanok is, akiknek pedig valamely Tanítást kellett volna e formában átadjon az erre kijelölt Szellem Testvér). Igaz: a 12

13 I. kötet hang-hatás, vagyis a szóbeli Közlemény még ma is ritka, s a ti hang-tartományotokban pedig, a már többek által hallható Tanítás még inkább. De a Tudat a telepatikus úton fogott jeleket is mint hangokat fogja észlelni, ha, amiként mondtam, a Szellemi Követ akként közvetíti át felé azokat. A látás révén történő kapcsolat már gyakoribb, bár ilyenkor is inkább csak az alsóbbrendű asztrális szinteken, azok rezgésívén látott képek realizálódnak a Tudatban, amely a magasabb szintek képeit már nem is lehetne képes valós képekként érzékelni. Épp csak valamely fény-áramlatokat érzékel, amelyek, bár tetszetősek, a földi elme számára mit sem mondanak. Tudom Kedveseim, és munkatársam is jelezte: egy kissé ismét eltértünk eredeti tárgyunktól: nézzétek ezt el nékünk! Kedvelt témánk a meditáció, s a Fent Világának képei, amiként magatok is tapasztaltátok korábbi munkáinkban, és ez nem is csodálni való, hisz hát lényegében arra akarunk felkészíteni benneteket, ami OTT vár majd reátok, s amit Ott fogtok látni, tanulni és érezni, ha az ÚR Kegyelméből a magasabb szintre tértek... A most következő verstől tehát a Levelek, majd már maguk a Látomások következnek, de ez utóbbiakat már nem teljességgel sorrendben írta le János (hisz későbben kellett azokat leírnia, emlékezetből, s már meglehetősen idős korában), ekként Adelma sem, s mert hogy a ti ismereteitek közt a János által leírt sorrend lett élővé, magunk is ahhoz igazodunk. Ezen felül és ezen túl: számos olyan szimbólummal találkozunk, amelyeket nem csak egyféleképpen lehet kibontani, így magunk is mindahány, már Néktek szóló magyarázatát elétek fogjuk tárni a lehetséges fokon. Olyanok is lesznek, amelyek csaknem minden Kor emberének mást és mást mondanak, mint amit előzetesen értelmeztek és a Jelenések nyomán kikövetkeztettek, mert a Történelem itt vagy ott egy hajszállal eltért a korábbi Lehetséges iránytól, hogy egy másik Lehetséges irányban haladjék tovább, míg valami végett ismét más útra, más mederbe nem tér a Történelem óriásfolyama... Mi, ahogy azt előre is jeleztem, a leginkább lehetséges Holnap-kép szerint fogunk gondolkodni, s aszerint nyitjuk is ki, és tárjuk elétek az egyes szimbólumokat, ismét bepillantva helyenként a Múltba, megfigyelve a ti jelennek megélt korotokat, majd kissé előrébb lesve a Holnapokba, s ahol lehetséges, már a Harmadik emberiség Történelmébe is, amilyen mértékben azt az ÚR és Mester megengedi nékünk magunknak is... Elsőként a Mester leírását olvassátok, ekként: Jel Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle; megfordulván pedig, láték hét arany gyertyatartót; hogy lássam a szót... mondja János, s ez valósággal is ekként van. Ti már tudói vagytok annak, hogy a szavak a Szellemi síkon nem akként értetnek meg, mint szavak, hanem mint színképek, mert nem maga a szó: a szóban rezgő energia, és elsősorban nem a szó értelmi, de az érzelmi töltése jelenik meg a Szellemvilág tagjai előtt. Ezért nem helyes a felsorolás, amelyet a könyvben olvastok: A MESTER ajkáról ugyanis soha örökkön fel nem hangzott, és nem is fog olyan szó, amelynek energiaszíne szürke és fekete volna! E színek a következők voltak: Az arany: a Teremtő Szeretet, amely mindahány Teremtményben is a legnagyobb érték, Az ezüst, amely a Teremtő Akarat jelképe A lila: A Teremtő Bölcsesség, amely a legmagasabb rendű spirituális Bölcsesség, az, ami mindenkor magasan fölötte áll a legmagasabb rendű Szellemi Személyek mindösszességének, s a Mennyei Szinteken élő Szellemlények mindösszességének Bölcsességén is, mert hisz ez utóbbiak is csak az Istennek Hatalmas Bölcsességéből vonhatnak magukhoz egy-egy kicsiny szikrát. E három lényegében a 13

14 I. kötet TEREMTŐ EGYSÉG Isteni Természetét jelképező energia-színek, amelyeket egységbe fog a fehér, amely A Tisztaság színe, mert a TEREMTŐ EGYSÉG Maga A Tisztaság. Az ötödik szín a zöld: a Reménység ágának színe: nem véletlen, hogy Jeruzsálemben is olajágakat szórtak az útra, ahol az Úr és Mester elvonult azon a dicsőséges Bevonuláson. Ez az öt szín azt jelzi: az ÚR mindenek feletti ÚR, és ISTEN, Aki EGY AZ Atyával és a Szentlélekkel, Akinek egyként ÖRÖKE A Teremtő Szeretetet, A Teremtő Akarat, A Teremtő Bölcsesség (mert mindent Nékem adott át az ÉN Atyám...), mert Ő A Tökéletes Tisztaság és Az Egyedülvaló Reménység, AKI nélkül egy nem térhetne vissza az elbukottak közül. A hatodik és a hetedik szín, a kék és a vörös már a ti Világotokat szimbolizálja, azt a Világot, amely az egyetlen vizsga-bolygó, s amelynek lakói fölött az Ítélet kimondatott és kimondatik. A kék, a Szentléleknek színe, amely az ÉLET árama mindenben és mindenkiben, aki csak van a Teremtettségben. Kékes színe van a víznek, amely a test legalább hetven százalékát teszi ki, s amely magába zártan hordja a Krisztusi engramot, amiként kékes színe van (még) a levegőnek is, amely nélkül meg sem jelenhetett volna az Élet ama Vizsga-bolygón, vagyis a Föld színén. A vörös a véretek színe, amelyben minden egyes Úton járó Szellemi Követnek a Szellemi Engramja van jelen, de benne van csakúgy a víz is, ekként a Krisztusi Engram is. A következő részek jobbára Dániel próféciáiból származnak, bár Adelma magyarázata ez esetben sem teljességgel helyén való... Jel És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. (Dán. 7,13. + Dán. 10,5. Ezék. 40,3) Jel Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng; (Dán. 10,6.) A hét arany gyertyatartó tehát az energiák színes árama: s ezek közepén állott A Mester, mint A Legtisztább ERŐ. ŐT is színekkel festi ugyanis elénk János, s e színek minden más színnél tisztábbak: ezért is, hogy a 14. versben akként igyekszik a fehéret fokozni, kifejezni, és annak valós tisztasági fokát kihangsúlyozni, hogy az általa, s az általunk ismert természeti elemek legtisztábbjaihoz hasonlítja: az Ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó, míg szemeiről akként szól: olyanok, mint a tűzláng; A tűz lángja itt nem is annyira színe, mint ereje végett lett hasonlatnak választva, mert hisz a tűz az, amely el, és kiéget, és megolvaszt mindent: a legkeményebb kőből is kiégeti az ércet, s még magát az ércet, s a vasat is megolvasztja. Ekként olvasztja át az ÚR szemeinek Élő Tüze is a bűnnek rétegeit fedő hamisságot, képmutatást, álnokságot, az álszeretet tisztátalan rétegeit, hogy nyilvánvalóvá és láthatóvá legyen az, ami az ércet rejtő Lélekben és Szellemben lakozik, s az is még, amit a Tudat törekedne elrejteni: meg ne lássa azt senki ember. Ember nem is lehet képes mindeneknek mélyére pillantani: de az ÚR és Mester pillantása mindent megolvaszt, és mindenen áthatol, így Előtte senki sem titkolhatja valós milyenségét. Igaz, a bűn rétegei alatt rejtező arany is kiolvad, így az ÚR annak is tudója: a tisztátalan felszín alatt hol rejtezik Igaz Érték. Ekként Ő még azt sem veti félre, akit ti csak mint tisztátalan személyt figyeltek, és mire sem becsültök, mert még abban is megtalálja azt, ami valóban érték: s mert ez ekként van, az Ő Ítélete mindenkor és mindenképp pontos és igazságos, míg a tiétekről, s éppen szellemi és emberi vakságotok végett ez nem mondható el. Ha csak rejtetten is, de erre utal János is, amikor a 13. versben azt mondja: 14

15 I. kötet bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Akként látta tehát a Mestert, olyan öltözetben, amilyet a papok viseltek akkor, akik földig érő fehér ruhát viseltek, amely a teljes tisztaságot volt hivatott jelképezni, hozzá téve a királyok jelvényét, vagyis az aranyból való övet is. E képnek pedig ismét csak meg van a maga igaz alapja, hisz Az ÚR, Aki A MESSIÁS, egy személyben A Mindenség egyedülvaló FŐPAPJA, és URALKODÓJA, azaz KIRÁLYA is, éspedig tövissel megkoronázott KIRÁLYA... Hogy mennyire az ÚR Krisztus Hatalmát jelképezte az öltözék, és a külső megjelenés, a következő két versben is megfigyelhetitek, amely ekként szorosan az előbbi két vershez tartozik: Jel És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Az izzó fényű érc akkor a réz volt: ma az arannyal hasonlítanám össze, ha nem is annak színe, de keménysége végett, mert az, hogy az Úrnak lábait János valamely érchez hasonlítja, a biztonságot, az állandóságot, a mindenek fölötti ERŐT volt hivatott jelképezni, amely ERŐRŐL már Dániel próféta is szólott, amikor Nabukodonozor álmát fejtette meg, ekként: A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas; mert miként a vas széttör és összezúz mindent; bizony mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. (Dán. 2.40) Az ÚR KRISZTUS Hatalma és Erőssége mindenek feletti, és nem állhat ellent Néki senki, mert minden más birodalom : azaz minden, ami a Valós Szeretettől bárha jottányit is eltér, az elomol, és porrá semmivé lesz A Tökéletes Bölcs Szeretet Akarata szerint, amely az Egyedüli Isteni ERŐ, azaz Az ÉLET. A vers ekként zárul: a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. A hamisság hangja csak halk, csak loppal áramlik, ha még oly nagy károkat okozhat is. Az Igazságnak nem kell, hogy elrejtezzék, és az ÚR Szava pedig mindenkor Maga AZ Igazság; ekként az ÚR szava akként szállhat és szólhat, amiként a nagy folyamok hars szava száll, messzire jutva el: hallja, és értse is azt meg mindenki, akit az Igazság Szava szólít. Ha a sok vizek hangosan zúgnak, az azt jelenti: áradnak, s ha kiöntenek, magukkal sodornak mindent, ami nem építtetett biztos alapra, és mindenkit is, aki nem talál jó menedéket. Ekként árad az Úrnak Szava is, elsöpörve és elsodorva azt, aminek talaja nem a Tiszta Szeretet, Az Istenbe vetett, feltétel nélkül való Gyermeki Bizalom (amely a ti leghatalmasabb Bölcsességtek a ti szinteteken!), s nem az Isten Akarata, amelynek betöltését kell megtanuljátok, ki-ki a maga szintjén, ott tehát, ahol Útra engedte indulni az ÚR. Aki ezekben gyenge maradt, nem építette Szelleme házát biztos talajra, ekként ama házban menedékre sem lelhet, mert az egyedülvaló, biztos menedék éppenhogy ez: A Szeretet, s a Bizalom, amely mindenkor az Istennek Akaratát tükrözik, amelynek értékét avagy hiányát megítélni az ÚR KRISZTUS hivatott, mert Ő egyedül méltó arra. S hogy az ÚR az egyedüli Ítélő az Atya Akarata szerint, azt a következő vers is bizonyítja: Jel Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jő vala ki; és az ő orcája, mint a nap amikor fénylik az ő erejében. Adelma itt még a hét gyülekezetet jelölte meg a hét csillagként: mi azonban már a hét Fény-kört (hisz a csillag is fényes!), s mert az Ítéletet a ti gömbbe zárt Világ-képzetetek fölött mondja ki az ÚR, természetesen a ti hét Fény-körötökre vonatkozik az utalás: s ezen belül kiemelten a ti szintetekre, 15

16 I. kötet amelyben most, az Idők végén az adott szint, tehát a Harmadik Fény-kör mindahány Fényívéből vannak Úton járók: ezek a szint jellemzői, még akkor is, ha az alsóbb szintű Fénykörökből is, s a magasabb szintű Fény-körökből is vannak köztetek Úton járók: előbbiből természetesen többen, míg az utóbbiból kevesebben. A mélységből, tehát az utolsó fizikai szint alatti rezgés-körből azonban már nincs jelen senki: legalábbis akként, mint az ÚR és Mester Akarata és Rendelése szerinti Útonjáró, és nem is lesz már a Nagy Ugrás pillanatáig sem, amiként az után sem, hisz az nem is volna lehetséges. Ekként viszont fölöttük ítélkeznie sem kell az ÚRNAK, hisz azok, akik az Ítélet percén a mélység, azaz Satana birodalmának hét Mélység-körében lesznek, maguk fogalmazták meg a maguk Ítéletét önmaguk fölött. (Ugyanígy a Fent Világának hét Mennyei Tartománya sem esik Ítélet alá, - mert már ilyesmit is hallottam, ha nem is az ÚR Útján járó Testvérektől! hisz elkülönülten létezik ez is, az is és amaz is, ha a mélység birodalma érintőlegesen a ti hét Fény-körötök három alsóbbrendű tartományába is áthatol, ha nem is a szó szorosan vett értelmében, de hatásaiban mindenképpen.) A vers második része is az Ítéletre vonatkozik: és a szájából kétélű éles kard jő vala ki; E kétélű kard a Szeretet és az Igazság jelképe, amelyek mint éles, minden köteléket elvágó, ítélő szavak hangzanak majd az ÚR szájából, s mert ez ekként van, János kardhoz hasonlítja magukat a szavakat. Nem valósággal is kardra kell tehát gondolnotok, és nem valamely háború eszközére, amiként azt Adelma könyvében olvashatjátok. Az ÚR ugyanis nem fegyvert tart a bűn ellen: de Szeretetet és Igazságot, amely a leghatalmasabb ERŐ, mert az Istennek Ereje lakozik azokban! és az ő orcája, mint a nap amikor fénylik az ő erejében a vers ez utolsó kis részlete az ÚR véghetetlen Tisztaságát: de Éltető Hatalmát is megmutatja, amiként megmutat még valamit. Ti, amikor a nap az ő erejében lángol és fénylik, jártok a ti útjaitokon: aki az ÚR orcájának fényénél, tehát az ÚR Tisztaságának Erejénél járja Útját, s azt tekinti Világítónak, nem téved el, meg sem is botlik, mert lát, és nem akként, amiként a napnak fényénél járó, de LÁT már a SZÓ Igaz Értelme szerint ha testében vaknak született is, még akkor is, mert ez A FÉNY belül világítja meg a Tudat, a Lélek és a Szellem Útjait, amelyek ekként belül haladnak, s az ÚR Ösvényén jutnak el a Célig. Jel Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobb kezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó, (Dán. 8,18. 10,9. 10.) Jel És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. A következő, tehát a 17. vers első mondata János nagyon is emberi reakcióját mutatja. Annál is inkább érthető az ő riadalma, mert ha egy kicsit figyelmesen olvassátok a Mester leírását, rá fogtok jönni: nem mint ember jelentkezett, tehát nem akként jelent meg, amiként János ŐT ismerte, hanem a Maga ISTENI Erejéből megfogalmazott testben, tehát mint energia-kép, mint káprázatos színekből álló hologram, így János természetesen nem ismerhette meg, magát a jelenséget viszont szintén nem ismerte, mert még sosem találkozott véle, ahogy más sem. Alélásának egyik oka ez volt, a másik az, hogy azon ISTEN- ERŐ, amely akkor János közelében volt, még az ÚR által elfedve is messze meghaladta János fizikai testének, s a test ideghálózatának energiaszintjét, s a két energia szint közti különbséget nem lehetett képes elviselni, így a Szellemi Én-rész blokkolta az agy működését, vagyis kikapcsolta az agyat, amelynek működése csak a Mester érintésére indult meg ismét. Ha egy kicsit tágabb értelemben fogalmazunk, János akkori állapota az ájulás és az általatok klinikai halálnak nevezett fizikai jelenség közti állapot volt, amelyből az ÚR akként emelte ki Jánost is, amiként Jairus leánykáját emelte ki annak halál-állapotából. Ezt meglehetős pontossággal festi elétek János is: 16

17 I. kötet Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobb kezét, mondván nékem: A szív felőli, azaz a bal kéz mindenkor a magasabb rezgésszintű Szellemi energia átáramoltatására ad lehetőséget, legalábbis abban az esetben, ha valamely Szellem-testvér kell fizikai testképzetet megfogalmazzon magának (a rendelkezésére álló tiszta Szellemi energiából, tehát nem valóságosan is fizikai testet, még csak nem is fél-szellemi testet, de a ti testeitekhez hasonlatos energia-testet, azaz hologramot), míg a jobbal a már gyengített Kozmikus energiát áramoltatja. Ez esetben tehát az ÚR nem a Maga ISTEN-erejét, de a János Szellemi Én-részével inkább harmonizáló Kozmikus Erővel támogatta meg a Tudatot, hogy kiemelje azt aléltságából. Ti magatok, ha energiát akarok átközvetíteni, szintén a jobb kezeteket használjátok: de épp fordítva, ami annál is inkább természetes, hisz maga a Föld-test is a Törvényessel ellentétes irányú forgó-mozgást végzi. A ti szinteteken még a légtér energiája az alsóbbrendű, s a Kozmikus energia a magasabb rendű energia. Ez utóbbit vonzzátok le a jobb kezetekkel (az esetek többségében, hisz van, aki születetten balkezes) míg a ballal, ha már nem a légtér energiáját használjátok, a testből kivont negatív erőt közvetítitek le a Föld központi magjába. Ezen felül és ezen túl a bal kezetekkel lesztek képesek a Szellemi erők levonzására és átáramoltatására is (a kép itt tehát ismét fordul, ám erre azonban ma még csak kevesek képesek), hisz az a legfontosabb fizikai szerv oldala, a szív oldala is, amely még akkor is erősebb, ha az agyban épp ellenkezőképp helyezkedik el az értelmi és az érzelmi központ. János tehát lényegében azt mondta e mondat második felében, hogy az ÚR, Aki tudja, milyen szintű energia viselésére, befogadására alkalmasak a fizikai test sejtjei, a Kozmikus Erőkből áramoltatott az Énrész felé is (amely akkor is kapcsolatban marad a Lélekszál révén az aggyal, s ezen keresztül a fizikai test egészével, ha az meditációs, vagy fél-meditatív szintre emelkedett), hogy ekként is óvja őt, a földi embert. Hogy ebben is milyen Bölcs Szeretet nyilvánul meg, azt talán csak az tudja igazán, akinek már volt alkalma olyan gyógyítók kezelésén túlesnie, akik nem az ÚR, de az ellentét segítségével igyekeztek a test sejtjeire hatni. E vers második fele már több, egymástól akár függetleníthető közlést is magában foglal: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó, Ne félj mondja Jánosnak az ÚR. Nem véletlen emeltem ki ezt a parányi, s mégis oly hatalmas részt külön is: a Szellem bukásának nagyon is döntő, sőt: meghatározó tényezője volt az a félelem, amelyet Satana igyekezett nem is sikertelenül elültetni benne, azt sugallván néki: ezt már úgy sem bocsájtja meg az Isten... A legelső negatív gondolat megfogalmazására értette e gondolati úton esett, megtévesztő közlést, tudva: a Teremtmény, amely a negatív gondolat megfogalmazásának pillanatában érzékelte: kevesebb, vagy inkább gyengébb rezgésszintű Energiák befogadására képes, azaz egy bizonyos értelemben elgyengült, félni kezd attól, hogy teljességgel energia-hiányossá válik. Ezt is Satana sugallta ugyanis feléjük, azt igyekezve bizonygatni, hogy Atyánk áramoltat kevesebb energiát az Ellene lázadók felé, és későbben még ennél is kevesebb energiát fognak tudni magukhoz vonzani, ha visszafordulnak, mert Atyánk nem áramoltat majd feléjük a Maga Erejéből, hogy ekként büntesse meg őket lázadásukért. Az ettől való félelem volt az első, amely sokaknál volt oka annak, hogy inkább vállalták a mélység felé vezető Utat, majd a mélységet, ha itt még a mélység szó alatt csak a Mennyei szintektől való eltávolodást kell is értenetek, hisz akkor az volt Satana birodalma, amelyet ő maga mélyített ki fokról-fokra, míg meg nem fogalmazta a jelenlegi Mélység szintek mindösszességét is. A félelem volt az első bűn, amely mindenkor az Atya Szeretetébe vetett hit, vagy inkább Bizonyosság hiányát, annak gyengeségét jelzi. Ezért mondta az ÚR minékünk is, és még sokaknak is: Ne féljetek! mert a félelem máig a Teremtő Szeretetébe vetett bizodalom hiányát mutatja, amely negatív erő nem engedi előrébb és feljebb lépni a Szellemi Követet, s ekként az ÉN-felet sem, hisz a félelem negatív energiája megköti azt a mélységben, amelyből csak a teljes gyermeki Bizalom, az Atyára, az ÚR KRISZTUSRA, s a Szentlélekre, azaz az 17

18 I. kötet Áldott Anyára, az Ő Véghetetlen gondoskodó, törődő és oltalmazó Szeretetükre való reáhagyatkozás révén emelkedhet az ki. ÉN vagyok az Első és az Utolsó mondja e mondat második felében az ÚR, s ezzel azt mondta ki: Ő volt, és Ő lesz is mindenkor az EGYETLEN, Aki a maga EREJÉBŐL emelkedett ki a mélységből, és tért a halálállapotból ismét az Életbe. S ez a fizikai Életre épp úgy vonatkozott, és vonatkozik, mint arra: Ő volt, és Ő marad is mindenkor, Aki a második Halálnak nevezett állapotból a Maga ISTEN-erejéből a Valós Élet Világába térhetett. Sem előtte, sem utána nem volt, és nem lesz, mert nem is lehet senki, aki erre képes volna: hanem csakis az Isteni Kegyelem Erejével lesz képes a mélység fogságába esett Szellemi Követ újra ama szintre térni, amelyen már a fizikai életbe léphet egy következő Út során, amiként ismét csak a Kegyelmi Erő révén térhet vissza az ÉN-képzet az őt megfogalmazó és alááramoltató, s a VALÓS LÉT VILÁGÁBAN, tehát a legalsó Mennyei szinten lefedett Szellembe. Nem arról szólott tehát az ÚR, hogy Ő: a célnál az első és az Isten előtti utolsó, amiként azt Adelma írta! A mondatrész első fele még helyes, hisz valósággal is az ÚR az Első, éspedig minden szempontból, de már a mondatrész második fele hibás, hisz ha az ÚR akként nyilatkoztatja ki Önmagát: ISTEN előtti utolsó, kívülre helyezi magát A TEREMTŐ EGYSÉGEN, s ezzel lényegében cáfolta volna azt a Kinyilatkoztatását: ÉN és az ATYA EGY vagyok! (S ezt a régi fogalmazás szerint akként írták: EGY vagyunk, ami ismét helytelen, hisz mert míg a vagyok egyes számban, a vagyunk többes számban van megfogalmazva, vagyis a ragozás cáfolja ez esetben is az állítást: EGY!!) De azt is elmondta már az ÚR e mondattal: ÉN vagyok az Első és az Utolsó, amit a Véle járt Út során nékünk is megmondott: Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég,. János, aki maga is hallotta az ÚR Önkinyilatkoztatását, ebből mindenképp fel kellett hogy ismerje az ÁLDOTT Mestert, hisz ha ez be nem következik, a Tudat riadalma és menekülése végett nem lett volna lehetséges, hogy az ÚR szóljon rajta keresztül, hisz a Tudat blokkolt állapota a Szellemi Követ visszatérését is adja. Ez annyit tesz: a tudati ismereti elem érintése nélkül az az éber állapotba kerül az addigi meditatív állapotából, amely történés végett az Én-rész is vissza kell hogy térjen arról a szintről, amelyre emeltetett. Az Én-rész a kapott információt természetesen (és spontán módon) tovább közvetítette a Tudat felé, amelyben a már meglévő ismeretelem aktivizálódott, megnyugtatva magát a Tudatot, s ekként az agy és a test teljességét is, megtartva azt az addigi meditatív állapotában. Ilyen információt rejt János számára a következő mondat is, hisz János maga is látta a Feltámadott URAT, amiként látta Visszatérését, legalábbis annak általunk érzékelhetővé lett részét is, amiként látta korábban a Megfeszített ÚR KRISZTUST is: s az alábbi mondat, legalábbis annak első része e két képet zárja magában: És az Élő; pedig halott valék, A mondat folytatásában újra csak egy korábban adott Tanítást idéz az ÚR, hiszen Ő maga szólott az Örökkévalóságról: és ímé élek örökkön örökké Ámen A mondat vége a Megváltás tényét tárja János elé, és elétek is, az ÚRNAK a sötétség fejedelme fölött aratott GYŐZELMÉT: és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Ha egy várost bevesz egy had, a város kulcsait a győztes hadvezérnek adja át a város elöljárósága, behódolása jeléül. Ez a szimbolikus cselekvés ismert és megszokott volt abban a korban: ezért is fogalmaz ekként az ÚR. Nem úgy kell tehát ezt értenetek, hogy Satana valóságosan is behódolt volna, hisz azzal a Mélység-történet véget is ért volna a ti számotokra is. Ez is szimbolikus, és mégsem, még annyira sem az, mint a ti szinteteken ismertté és szokottá lett kulcsátadás! Az ÚR itt azt mondta el: Ő AZ ÚR: nem csak az ÉLET, s annak minden jellegű megnyilvánulási formája felett; Szellemi; Fél-szellemi (ez a Szellemi erő-elemekből, és a Lélekelemekből álló testben való élet), Fél-fizikai (ez a fizikai, azaz anyag-elemekből és Lélekenergiákból álló testben való élet), valamint a fizikai szintű Élet felett, de a mélység, s a mélység legnagyobb rémsége, a Halál, ez esetben a második, a Szellemi Halál fölött is, amely lényegében csak akként létezik, hogy nem létezik a Valóság értelmében, mert az nem része az 18

19 I. kötet ÉLETNEK, s azt nem ISTEN Teremtette: de Satana fogalmazta meg mint valótlan valóságelemet, kezdve a testi halállal, s végezvén a második, azaz a Szellemi halállal. S nem véletlen tétettem ez utóbbit immáron idézőjelbe, hisz a Szellem, s annak mindahány, bárha a legkisebb Szellemi Követe is az ISTEN EREJÉBŐL és AKARATÁBÓL LETT: vagyis mindörökkön megsemmisíthetetlen: csak Satana gondolati akarati irányában lehetséges a Szellemi követ megsemmisítése, s az ÚR e gondolati erőképet írta fölül, és tette semmissé a mélység megkötése, majd a mélységből a fizikai síkra való Visszatérése, azaz Feltámadása, s végül az ISTENI EGYSÉGBE történt VISSZAEMELKEDÉSE révén. Nem véletlen, hogy ez utóbbi kérdést ismét ily kimerítő alapossággal írattam le: Adelmánál még akként szerepel e rész magyarázata: én is egy szellem voltam, mint ti, de győzedelmeskedtem mindeneken, diadalt arattam a pokol és halál felett, hogy mint egy örökké megelevenítő szellem lehessek. hogy ez a kicsiny rész milyen megtévesztő hatású volt, nem kell mondanom: máig vannak olyan Testvéreink, kiváltképp az idősebbek közt, akik még e mondatokat ismerték meg elsőként, akik képtelenek kiemelkedni abból a tévhitből, amelybe e mondatrész sodorta őket, mert nem képesek igazán komolyan venni a fentebb már idézett Krisztusi Önkinyilatkoztatást: ÉN ÉS AZ ATYA EGY VAGYOK! A Szellem mindenkor TEREMTMÉNY: AKI AZ ATYÁVAL EGY, NEM LEHET TEREMTMÉNY, MERT AZ ATYA NEM SZELLEM, EKKÉNT AZ SEM LEHET SZELLEM AKI AZ ATYÁVAL EGY!! És ismét lépjünk tovább... János Én-része kiemelkedett abból a dermedt állapotból, amelyet a félelem, és persze az ÚR hatalmas energiája gyakorolt rá: előbbiből az ÚR Önkinyilatkoztatása, az utóbbiból érintése emelte ki: s ekkor kapja meg a Feladatot az Úrtól, azt, amely végett a meditáció során ama pontra emeltetett Őrszelleme által, ahol is az ÚR szólani kívánt véle: Jel Írd meg, amiket láttál és amik vannak és amik ezek után lesznek: Ehhez tán csak annyit fűznék hozzá: amikor azt mondja az ÚR: amik vannak és amik ezek után lesznek lényegében Maga jelzi: az Utolsó EGY visszatéréséig bekövetkező mindahány történést elrejti mindabban, amit János ez adott kor emberei elé kell tárjon, akként, hogy minden egyes további korban azt, és annyit tudhasson abból kibontani és megérteni az adott kor emberisége, aminek kibontására és megértésére az általa járt lehetséges út értelmében szüksége és módja van. Elmondottam már fentebb: mi magunk is csak egy újabb fejezetet nyitunk ki eme Titkos Könyvben, amiként a maga korának megfelelő fejezetet nyitotta ki Adelma is, s ez még akkor is így van, hogyha az általa leírandó részletben már még a kor értelmében is sarkalatos hibák voltak, amint ezt is mondottam, nem a médium akaratlagos hibájából, hisz transz-állapotban dolgozott, de a Tudatban lévő, korábban megszerzett ismeretek végett, amelyeket a Közleményt átadó Testvér nem tudott felülírni azok erős és megrögzült volta végett. E jelenség szinte mindahány médium esetében megfigyelhető, még azok esetében is, akik hasonló módon dolgoznak, mint munkatársam. (Ezért is, hogy munkatársam nem bírhatott magasabb fokú fizikai, egyházi avagy filozófiai ismeretekkel, és egyáltalán nem találkozhatott a korábban leközvetített Szellemi Tanításokkal: kellett, hogy teljesen tiszta lappal induljon, így a Szellemi Követ a benne lévő ismereteket közvetíthette át a Tudat felé anélkül, hogy az ott felhalmozódott, s a későbben átáramoltatott információk keveredésétől tartani kellett volna. Én magam már a Szellemi követ által felépített alapot bővítettem, s bővítem ma is, mindenkor annyit téve hozzá a már elmondottakhoz, amennyit ti magatok képesek lehettek befogadni. Erről is szóltam már, s nem is teljességgel tartozik jelen témánkhoz, így itt épp csak megemlítettem azok kedvéért, akik korábbi munkáinkat nem, vagy nem teljességében ismerik...) Az első rész utolsó verse lényegében visszatér a már elmondottakhoz: Jel A hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet. 19

20 I. kötet E részben már maga János mondja el, ha szimbolikusan is: mi a hét csillag, és mi a hét arany gyertyatartó jelentése. Ha azonban a ti mai fogalmaitok szerint vesszük, a hét gyertyatartó itt már semmiképp sem jelenthetné a hét gyülekezetet, hisz hát melyek is volnának azok a számtalan közül? Így tehát a ti korotok értelmében, és az Úr akarata szerint néktek leközölhetett Tanítások szerint a hét arany gyertyatartó a hét Fénykört jelöli, a hét csillag azon Fényköröknek a Tökéleteshez mérten már meglévő fényét: de amiként mondtam, jelenti és jelzi a hét arany gyertyatartó a ti Fénykörötök mindahány Fény-ívét is, hisz aki a fizikai szintek valamelyikén áll, az Élet Fényességének más és más Fényét vonhatja magához: s e Fényeket, ezek erősségét jelzik azok a csillagok, amelyek az ÚR kezében egyként tündöklőek, mert maga A FÉNY tartja azokat: ekként csak azok számára lesz az erősebb, avagy halványabb fényűnek érzett, akik azt a fizikai szintek valamelyikén látják, s még számukra is akként, hogy a maguk Fény-ívének Élet-csillagait egyként szikrázónak érzékelik, míg a mélyebb szinteken megjelenülő, vagy a magasabb Fény-ívekben tündöklő Csillagot nem, vagy csak a maguk valós Ébredtségi szintjén fogják érzékelhetni. Akként tehát, azon mértékben, amely mértékben ők maguk közelebb emelkedtek AHHOZ, AKI az ÉLET-CSILLAGOK mindösszeségét Szent Kezében tartja, mint azoknak is egyedülvaló URA. E verstől egy időn át az egyes gyülekezeteknek szóló, a Mester által elküldött Üzeneteket olvashatjátok János munkájában. S ez az a pont, amelyen többféleképpen is kell hogy értelmezzük az egyes gyülekezeteknek írottakat. Akként is, mint a hét, s akkor valóságosan is Ázsiában működő gyülekezetnek szóló Közlést és/vagy intelmeket, de akként is, mint a ti korotoknak szóló Üzeneteket: s ez utóbbiakat már akként is kibontva, hogy a hét gyülekezetnek szóló intelmeket a lehető legalaposabban vizsgáljuk meg, de már a ti Jelenetek fényében, hogy a levelek elemzése közben megmutassuk magát az embert, s akár a mai emberiség teljességét. Nem mondom, hogy könnyű feladat lesz, mindazonáltal törekedni fogunk arra, hogy olyan magyarázatot adjunk elétek, amelyet teljességgel megérthettek és befogadhattok, hogy igazsággal is hasznotokra legyen az, s ne ártástokra azok érthetetlen volta végett. Megeshetik azonban mégis, minden törekvő igyekezetünk ellenére, hogy egynémely magyarázatot nem, vagy csak kevésbé érttek meg, s akkor, ha az akként válik szükségessé, némely kérdéseket tovább bontunk számotokra, mindenkor az általatok jelzett részt magyarázva meg még külön is, amely esetben azt kérdéseitek szükségessé teszik, s ameddig arra lehetőségünk adatik. S ezen előzetes közlés után vegyük sorra a gyülekezeteknek írottakat, elsőként a kor számára adott információkat és buzdításokat, s még az esetleges intelmeket bontva ki János képi beszédeiből, s csak aztán keresve meg adott esetben azt: miként vonatkoztathatóak reátok, a ti korotok emberére azon szavak és mondatok. Jel. 2 Jel. 2.1 Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó között: Jel. 2.2 Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket; Jel. 2.3 És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el. Ezen idézet első versének elsődleges, tehát az akkori kor emberének szóló magyarázata ez volt: 20

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

És az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett (1 Móz. 1.2)

És az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett (1 Móz. 1.2) Tandari Éva És az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett (1 Móz. 1.2) I. kötet I. kötet Nem véletlen drága Gyermekeim, hogy a most következő munkánknak meghagytuk a gép által véletlenül elmentett kezdő

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM BIBLIAI SZABADEGYETEM AMI A SZEMNEK LÁTHATATLAN Dániel könyve 8. fejezete Tények és képek a Biblia világából Birodalmak Dániel könyvében 2. fejezet 7. fejezet 8-9. fejezet 11. fejezet Babilónia / arany

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II.

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. március 13. Az elmúlt héten a papi szolgálatról szóltunk, amely minden hívőt érint. Jelenések könyvében az 1/5-6 verseit olvastuk.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Az új kezdet Tel Aviv, Izrael - 2000. október 27. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_43.html )

Az új kezdet Tel Aviv, Izrael - 2000. október 27. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_43.html ) Az új kezdet Tel Aviv, Izrael - 2000. október 27. ( Forrás: http://www.kryon.com/k_43.html ) Az elhangzottakat a világosabb és teljesebb érthetőség kedvéért kiegészítő gondolatok, magyarázatok bővítik.

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

Új kiadás János első levele

Új kiadás János első levele 1 Új kiadás János első levele Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006-

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben